Phạm thị thảo nguyên các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

82 0 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành: 60.34.02.01 Đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Học viên: PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN Mã số học viên: 020117150121 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ HỒNG VINH TP Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày tháng năm Phạm Thị Thảo Nguyên i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến Sĩ- Thầy Lê Hồng Vinh Thầy quan tâm, giúp đỡ tâm huyết suốt q trình nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Trong trình tìm hiểu nghiên cứu khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp phản hồi từ phía Thầy Trân trọng cảm ơn TP.HCM, ngày tháng năm Phạm Thị Thảo Nguyên ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Dữ liệu nghiên cứu 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM 2.1 sở lý thuyết thu nhập lãi cận biên nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên NHTM 2.1.1 Bản chất ý nghĩa thu nhập lãi cận biên 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên NHTM 2.2 Bằng chứng thực nghiệm 2.2.1 Các nghiên cứu nước 2.2.2 Các nghiên cứu nước 14 2.2.3 Thảo luận nghiên cứu trước liên quan 16 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Chọn mẫu nghiên cứu thu thập liệu 23 3.1.1 Mẫu nghiên cứu 23 iiii 3.1.2 Thu thập liệu 23 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 23 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 23 3.2.2 Giải thích biến 25 3.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 27 3.2.3.1 Quy mô vốn chủ sở hữu-CAP 27 3.2.3.2 Quy mô cho vay-LAR 28 3.2.3.3 Tỷ lệ cho vay vốn huy động-LDR 28 3.2.3.4 Tỷ trọng chi phí quản lý -CTI 29 3.2.3.5 Tỷ lệ lãi suất-IR 29 3.2.3.6 Quy mô ngân hàng-SIZE 29 3.2.3.7 Rủi ro tín dụng-CR 30 3.2.3.8 Tăng trưởng GDP 30 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 3.4 Quy trình nghiên cứu 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Thống kê mô tả 36 4.1.1 Thu nhập lãi cận biên-NIM 37 4.1.2 Quy mô vốn chủ sở hữu-CAP 38 4.1.3 Quy mô cho vay LAR 39 4.1.4 Tỷ lệ cho vay vốn huy động-LDR 40 4.1.5 Tỷ trọng chi phí quản lý -CTI 41 4.1.6 Tỷ lệ lãi suất-IR 42 4.1.7 Quy mô ngân hàng-SIZE 43 4.1.8 Rủi ro tín dụng CR 44 4.2 Phân tích mối tương quan biến 45 4.3 Phân tích hồi quy 46 4.3.1 Kết hồi quy 46 4.3.2 Lựa chọn mơ hình 48 4.4 Kiểm định khuyết tật 49 iv ii 4.5 Kết hồi quy theo GLS 50 4.6 Kiểm định giả thuyết thảo luận theo kết hồi quy GLS 51 4.6.1 Giả thuyết H1 quy mô vốn chủ sở hữu-CAP 51 4.6.2 Giả thuyết H2 quy mô cho vay-LAR 52 4.6.3 Giả thuyết H3 tỷ lệ cho vay vốn huy động-LDR 53 4.6.4 Giả thuyết H4 tỷ trọng chi phí quản lý CTI 53 4.6.5 Giả thuyết H5 tỷ lệ lãi suất IR 54 4.6.6 Giả thuyết H6 quy mô ngân hàng-SIZE 54 4.6.7 Giả thuyết H7 rủi ro tín dụng-CR 54 4.6.8 Giả thuyết H8 tốc độ tăng trưởng kinh tế-GDP 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Khuyến nghị 57 5.2.1 Quy mô vốn chủ sở hữu CAP 57 5.2.2 Quy mô cho vay LAR 58 5.2.3 Tỷ lệ cho vay nguồn vốn huy động LDR 58 5.2.4 Nâng cao hiệu quản lý CTI ngân hàng 58 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC NHTM TRONG MẪU NGHIÊN CỨU 65 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 66 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 68 PHỤ LỤC 3.1: BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 68 PHỤ LỤC 3.2: BẢNG KẾT QUẢ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN 68 PHỤ LỤC 3.3: BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN 69 PHỤ LỤC 3.4: BẢNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 70 PHỤ LỤC 3.5: BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN TEST 74 PHỤ LỤC 3.6: BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 75 PHỤ LỤC 3.7: BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI 75 v iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT CAP DIỄN GIẢI Quy mô vốn chủ sở hữu CR Rủi ro tín dụng CTI Tỷ trọng chi phí quản lý FEM Mơ hình tác động cố định GDP Tăng trưởng GDP GLS Mơ hình hồi quy bình phương bé tổng quát HNX Sàn chứng khoán Hà Nội HOSE Sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh IR Tỷ lệ lãi suất LAR Quy mô cho vay LDR Tỷ lệ cho vay vốn huy động NIM Thu nhập lãi cận biên NHTM Ngân Hàng Thương Mại OLS Mơ hình hồi quy tuyến tính thơng thường REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên SIZE Quy mơ ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng iv vi CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1.Đặt vấn đề Ngày nay, việc hội nhập vào kinh tế quốc tế xu hướng tất yếu nhiều quốc gia nhằm trì vị kinh tế tìm mơi trường để vươn lên phát triển Cùng với việc Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại quốc tế Hiệp định TPP, cộng đồng kinh tế ASEAN, WTO… mang lại nhiều hội thách thức cho hệ thống NHTM Việt Nam Bên cạnh hội phát sinh nhiều thách thức cho NHTM Việt Nam NHTM Việt Nam phải đối mặt với việc cạnh tranh ngày gay gắt với ngân hàng nước mà với ngân hàng nước ngồi hoạt động Việt Nam Vì việc loại bỏ ngân hàng yếu để thay ngân hàng hoạt động hiệu tượng tất yếu xảy Ngân hàng hoạt động hiệu quả, thu nhập ổn định khơng ngừng gia tăng điều kiện tiên để tồn (Nguyễn Văn Tiến, 2013) Như vậy, thu nhập trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá tồn phát triển ngân hàng Thu nhập ngân hàng ý nghĩa quan trọng tồn phát triển ngân hàng, bên cạnh tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước thông qua việc ngân hàng cung cấp quỹ cho nhà đầu tư cung cấp nguồn tài nước, tổ chức trung gian với vai trò luân chuyển vốn từ chủ thể thừa vốn sang chủ thể thiếu vốn, phát huy tối đa hiệu lưu thông tiền tệ Theo Nguyễn Thị Loan (2017), thu nhập từ lãi ngân hàng chiếm tỷ trọng khoảng 70% đến 90% tổng thu nhập hoạt động ngân hàng giai đoạn 2004-2017 Con số cao chứng tỏ hoạt động cho vay hoạt động chủ chốt để mang lại thu nhập cho ngân hàng 1.2.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung để tối đa hóa lợi nhuận, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp (Ngô Kim Phượng cộng sự, 2016), làm tăng giá trị tài sản chủ sở hữu (Glen Arnold, 2013) Vì hoạt động kinh doanh mà khơng lợi nhuận khơng chấp nhận bỏ vốn đầu tư, nguyên lý chung kinh doanh Trong lĩnh vực ngân hàng vậy, bên cạnh hoạt động mục đích chung lưu thơng tiền tệ hiệu kinh tế (Trần Huy Hồng, 2010) vấn đề thu nhập ln mục tiêu hàng đầu ngân hàng (Rose, 1999) Hoạt động huy động vốn cho vay hai hoạt động truyền thống hoạt động chủ yếu ngân hàng, hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn huy động, tỷ lệ cho vay huy động (LDR) hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2017 87%, tăng 1,53% so với so với năm 2016 (Nguyễn Minh Đức, 2017) Vì thu nhập sinh từ chênh lệch lãi suất huy động lãi suất cho vay nguồn thu nhập chủ yếu ngân hàng (Nguyễn Văn Thuận, 2017) Độ chênh lệch đo tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM-Net Interest Margin), thang đo tính hiệu sinh lời ngân hàng (Rose, 1999) Hamadi & Awdeh (2012) cho thu nhập lãi cận biên yếu tố ý nghĩa việc đo lường xu hướng lãi suất thu nhập từ lãi ngân hàng Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên phản ánh quy mô tỷ lệ tài sản nợ ngân hàng, bên cạnh bao gồm chi phí thực chức trung gian mình, nên thu nhập lãi cận biên tiêu chí để phản ánh mức độ hoạt động hiệu NHTM (Ugur & Erkus, 2010) Như câu hỏi đặt nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam mức độ ảnh hưởng nào? Trả lời câu hỏi giúp NHTM đưa sách phù hợp, tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh, gia tăng số thu nhập lãi cận biên, đẩy mạnh hoạt động luân chuyển vốn cách hiệu hơn, từ làm bàn đạp để kích thích phát triển kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1.Đặng Trần Ánh Mai (2016), Nghiên cứu thu nhập lãi cận biên 24 NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2015, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại Học kinh tế TP Hồ Chí Minh 2.Đặng Thị Bích Ngọc (2016), Ảnh hưởng nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Trường Đại Học Đà Nẵng 3.Hồng Vũ Chính (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Trường Đại Học kinh tế Hồ Chí Minh 4.Nguyễn Minh Đức (2015), Lịch sử ngân hàng sang trang sóng gió, truy cập 5.Nguyễn Thị Loan (2017), Thu nhập nhà băng đến từ đâu, truy cập 6.Nguyễn Văn Tiến (2013), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 7.Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Lan Hương (2013), Hoạt động ngoại bảng quy trình quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Phát triển Hội nhập 8.Phan Thị Cẩm Tú (2014), Các yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại Học kinh tế TP Hồ Chí Minh 9.Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Ngọc Hương (2015), “Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 19/2015 10.Nguyễn Kim Thu Đỗ Thanh Huyền (2014), “Các yếu tố tác động đến thu nhập lãi NHTM cổ phần Việt Nam”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, số 4, trang 55-56 61 11.Ngô Kim Phượng cộng (2016), Phân tích tài doanh nghiệp (tái lần 3), NXB Kinh tế TP HCM 12.Phan Thị Hằng Nga (2013), Năng lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM 13.Phạm Hoàng Ân (2013), Các yếu tố định đến thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại Học kinh tế TP Hồ Chí Minh Tài liệu tiếng Anh 1.Jeff Madura, 2011, International Financial Management 2.Saunders, A., & Schumacher, L., (2000), The determinants of bank interest margins: An international study, Journal of International Money and Finance, pp 813-832 3.Hamadi, H., and Awdeh, A (2012), The Determinants of Bank Net Interset Margin: Evidence from the Lebanese Banking Sector, Journal of Money, Investment and Banking, pp.85-98 4.Sharma, p., and Gounder, N (2012), Determinants of bank net interest margins in a Small Island Developing Economy: Panel Evidence from Fiji, Applied Financial Economics, Iss: 22, pp.1647-1654 5.Doliente, J S (2005), Determinants of bank net interest margins in Southeast Asia, Applied Financial Economic Letters, pp.53-57 6.Fungacova, Z., & Poghosyan, T., (2011), Determinants of bank interest margins in Russia: Does bank ownership matter?, Economic Systems, 35 (2011), pp 481–495 7.Garza-Garcia, J.G., (2010), What influences net interest rate margins? Developed versus developing countries, Banks and Bank Systems, pp 32-41 8.Hawtrey, K., & Liang, H (2008), Bank interest margins in OECD countries, North American Journal of Economics and Finance, pp 249–260 9.Glen Arnold (2013), Corporate financial management (Fifth edition), Pearson Education Limited 62 10.Maudos, J., & Guevara, J.F., (2004), Factors Explaining the Interest Margin in the Banking Sectors of the European Union, Journal of Banking and Finance, pp 2259-2281 11.Maudos, J., & Solis, L., (2009), The determinants of net interest income in the Mexican banking system: an integrated model, Journal of Banking and Finance, pp.1920–31 12.Ugur, A., & Erkus, H., (2010), Determinants of the Net Interest Margins of Banks in Turkey, Journal of Economic and Social Research, pp 101-118 13.Zhou, K., and Wong, M.C.S., (2008), The Determinants of Net Interest Margins of Commercial Banks in Mainland China, Emerging Markets Finance & Trade, 44(5), pp 41-53 14.Antonio, Ludger & Vito (2016), Public Sector Efficiency: Evidence for New EU Member States and Emerging Markets 15.Tarus, D.K., & Chekol, Y.B., & Mutwol, M., (2012), Determinants of Net Interest Margins of Commercial Banks in Kenya: A Panel Study, Procedia Economics and Finance 16.Kasman, A., Tunc, G., Vardar, G., & Okan, B (2010), Consolidation and commercial bank net interest margins: Evidence from the old and new European Union members and candidate countries, Economic Modelling 17.Etienne Bordeleau and Christopher Graham (2010), The Impact of Liquidity of Bank Profitability 18.McShane, W., and Sharpe, G (1985), A Time Series/Cross Section Analysis of the Determinants of Australian Trading Bank Loan/Deposit Interest Margins: 1962-1981, Journal of Banking and Finance, Vol 9, Iue Pp 115136 19.Sensarma, R., and Ghosh, S (2004), Net Interest margin: Does Ownership Matter, Vikalpa, Vol.29, No.1, pp.41-47 20.Rudra, S., & Ghost, S., (2004), Net Interest Margin: Does Ownership Matter?, VIKALPA, pp 41-47 63 21.Ahmad, R., & Shahruddin, S.S & Tin, L.M., (2011), Determinants of Bank Profits and Net Interest Margins in East Asia and Latin America, Working paper series 22.Ho,T.&A.Saunders, The Determinants of Bank Interest Margins: Theory and Empirical Evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 16 (1981) 581 23 Rose, P.S., (1999), Commercial bank management, Boston, Mass: Irwin/McGrawHil, USA 64 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC NHTM TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT MÃ CHỨNG KHOÁN TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 442 Nguyễn Thị Minh Khai,Quận 3, TP Hồ Chí Minh BID Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Tháp BIDV 35 Hàng Vơi, Hồn Kiếm, Hà Nội CTG Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam 108 Trần Hưng Đạo,Hồn Kiếm, Hà Nội EIB Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Tầng Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn 47 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ ChíMinh MBB Ngân hàng thương mại cổ phần Quận Đội Việt Nam 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội NVB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân 28C-D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội STB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 198 Trần Quang Khải,Hoàn Kiếm, Hà Nội 65 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU NAME ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB BID BID BID BID BID BID BID CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB STB STB STB STB STB STB STB SHB SHB SHB SHB YEAR 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 SIZE 19,2694 19,121 19,0062 18,931 18,9876 19,4538 19,1389 20,7295 20,5614 20,2929 20,1224 19,9991 19,8212 19,7188 20,6705 20,474 20,3095 20,1722 20,0371 19,9479 19,7227 18,6737 18,6425 18,8974 18,9502 18,9521 19,028 18,6915 19,3616 19,2138 19,1162 19,0059 18,9837 18,7487 18,5125 18,0497 17,6914 17,4219 17,1853 16,8874 16,9288 16,812 19,0883 19,0286 18,9553 18,8993 18,8402 18,7676 18,8419 19,2705 19,137 18,9455 18,7826 CAP 0,0601 0,0634 0,0689 0,075 0,0715 0,0425 0,0554 0,0422 0,048 0,0511 0,0583 0,0546 0,0599 0,066 0,0633 0,0716 0,0831 0,0937 0,0667 0,0618 0,0493 0,1043 0,1052 0,0872 0,0863 0,0928 0,0887 0,1029 0,0988 0,1021 0,0825 0,0839 0,0732 0,0694 0,0809 0,0467 0,0666 0,0871 0,1101 0,1475 0,1429 0,1009 0,1068 0,091 0,1038 0,1057 0,0901 0,1028 0,092 0,0564 0,0549 0,0619 0,072 LAR 0,6915 0,6576 0,6388 0,634 0,5745 0,3622 0,4215 0,709 0,6945 0,675 0,7018 0,6889 0,7099 0,6795 0,6905 0,6844 0,6585 0,647 0,6546 0,6304 0,6293 0,6662 0,6718 0,5345 0,4865 0,4367 0,4033 0,4706 0,5801 0,5399 0,4892 0,4765 0,4165 0,4173 0,4383 0,3631 0,4192 0,4463 0,4562 0,5867 0,5669 0,5314 0,692 0,6396 0,575 0,6851 0,6333 0,5693 0,5413 0,6863 0,635 0,6095 0,5243 CR 0,011 0,0115 0,0137 0,0146 0,0147 0,0096 0,0082 0,014 0,0126 0,015 0,0159 0,0176 0,0202 0,0212 0,0104 0,0084 0,0099 0,0087 0,011 0,0104 0,0119 0,0123 0,0103 0,0118 0,0085 0,0081 0,0083 0,0101 0,0137 0,0165 0,025 0,0206 0,0178 0,0188 0,0153 0,0115 0,0103 0,0118 0,0157 0,0172 0,0124 0,0119 0,0123 0,0152 0,0102 0,0122 0,015 0,0101 0,0099 0,0111 0,0108 0,0101 0,0157 CTI 0,6185 0,6464 0,6378 0,6653 0,7318 0,4115 0,3934 0,4444 0,4486 0,3936 0,387 0,4056 0,4315 0,4826 0,4863 0,4712 0,4661 0,4548 0,4295 0,4056 0,4856 0,6037 0,6065 0,6961 0,6527 0,4263 0,3061 0,2797 0,4235 0,3931 0,3748 0,3584 0,345 0,3653 0,3066 0,8033 0,8546 0,9108 0,9273 0,8763 0,5749 0,5226 0,5588 0,6123 0,5366 0,5533 0,6062 0,5313 0,4307 0,5049 0,5278 0,4986 0,7857 LDR 0,7804 0,7573 0,742 0,7648 0,8089 0,7159 0,8086 0,9828 1,0465 0,9967 1,1356 1,102 1,1974 1,0171 1,0822 1,0266 1,0232 1,1403 1,1287 1,1238 0,8384 0,8522 0,8495 1,0398 1,0547 1,38 1,0612 0,7631 0,6574 0,5852 0,6316 0,6213 0,6471 0,7309 0,5996 0,5941 0,6728 0,7218 1,032 0,8605 0,9922 0,8483 0,9055 1,0832 0,8399 0,8965 1,0725 1,053 0,9639 0,8734 0,8361 0,8298 IR 0,0468 0,0497 0,061 0,0821 0,115 0,1512 0,1113 0,0606 0,059 0,0695 0,0902 0,0783 0,1314 0,0952 0,0532 0,0511 0,0595 0,0795 0,1179 0,1542 0,1118 0,052 0,052 0,0646 0,1088 0,1938 0,219 0,0961 0,0401 0,0355 0,0434 0,0577 0,0851 0,1106 0,0992 0,0687 0,0679 0,6728 0,7218 1,032 0,8605 0,9922 0,0717 0,1162 0,1313 0,071 0,115 0,13 0,115 0,0658 0,0609 0,0708 0,0839 GDP 0,062 0,0667 0,0597 0,0541 0,0524 0,0588 0,0677 0,062 0,0667 0,0597 0,0541 0,0524 0,0588 0,0677 0,062 0,0667 0,0597 0,0541 0,0524 0,0588 0,0677 0,062 0,0667 0,0597 0,0541 0,0524 0,0588 0,0677 0,062 0,0667 0,0597 0,0541 0,0524 0,0588 0,0677 0,062 0,0667 0,0597 0,0541 0,0524 0,0588 0,0677 0,062 0,0667 0,0597 0,0541 0,0524 0,0588 0,0677 0,062 0,0667 0,0597 0,0541 NIM 0,0317 0,0316 0,0294 0,0291 0,0449 0,0308 0,0243 0,0245 0,0241 0,0279 0,0272 0,0203 0,0329 0,0266 0,025 0,0258 0,0291 0,0339 0,0389 0,046 0,0346 0,0261 0,0299 0,0182 0,0174 0,0336 0,0317 0,0248 0,0334 0,0361 0,0371 0,0377 0,0403 0,0418 0,0359 0,0166 0,0198 0,0206 0,0258 0,0435 0,0397 0,0285 0,0419 0,0436 0,0421 0,0411 0,0427 0,0413 0,055 0,0197 0,0204 0,0183 0,0167 66 SHB SHB SHB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 18,5736 18,0779 17,7479 20,4848 20,3292 20,1732 19,966 19,8425 19,72 19,5443 0,0815 0,082 0,0819 0,0608 0,0666 0,075 0,0903 0,1001 0,078 0,0673 0,4778 0,4057 0,4722 0,5744 0,5612 0,5479 0,571 0,569 0,5564 0,5566 0,0224 0,0122 0,0112 0,0178 0,0226 0,0223 0,024 0,0223 0,026 0,0324 0,5711 0,5051 0,4572 0,3998 0,3917 0,3962 0,4026 0,3986 0,3832 0,3969 0,7176 0,828 0,9402 0,7666 0,7562 0,749 0,8061 0,8265 0,8989 0,8362 0,1436 0,1947 0,125 0,0351 0,0344 0,0429 0,0566 0,0811 0,0969 0,0662 0,0524 0,0588 0,0677 0,062 0,0667 0,0597 0,0541 0,0524 0,0588 0,0677 0,0185 0,0302 0,027 0,0246 0,0242 0,0217 0,024 0,0276 0,0356 0,0281 67 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 3.1: BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN univar nim gdp ir ldr cti cr lar cap size Quantiles -Variable n Mean S.D Min 25 Mdn 75 Max NIM 63 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 GDP 63 0,06 0,01 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 IR 63 0,15 0,22 0,03 0,06 0,08 0,12 1,03 LDR 63 0,89 0,17 0,59 0,76 0,85 1,03 1,38 CTI 63 0,51 0,15 0,28 0,4 0,47 0,61 0,93 CR 63 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,003 LAR 63 0,67 0,1 0,36 0,48 0,57 0,66 0,71 CAP 63 0,08 0,02 0,04 0,06 0,08 0,09 0,15 SIZE 63 19,13 0,93 16,81 18,77 19,03 19,84 20,73 PHỤ LỤC 3.2: BẢNG KẾT QUẢ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN corr nim gdp ir ldr cti cr lar cap size (obs=63) NIM GDP IR LDR CTI CR LAR CAP SIZE NIM GDP IR LDR CTI CR LAR CAP -0,1069 0,129 0,139 -0,177 0,0116 0,0733 0,3876 -0,0951 -0,1254 0,0134 -0,1542 -0,143 0,0455 0,1956 0,015 0,0711 0,4194 -0,0707 -0,1969 0,5477 -0,6945 -0,2592 -0,329 0,4223 0,0076 0,2925 -0,2171 -0,034 0,2326 -0,5694 -0,013 0,0236 0,1694 -0,1059 0,5074 -0,5723 SIZE 68 PHỤ LỤC 3.3: BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN collin nim gdp ir ldr cti cr lar cap size (obs=63) Collinearity Diagnostics Variable VIF SQRT VIF Tolerance NIM GDP IR LDR CTI CR LAR CAP SIZE 1,35 1,25 2,63 2,05 2,55 1,5 2,24 2,13 5,59 1,16 1,12 1,62 1,43 1,6 1,22 1,5 1,46 2,36 0,7382 0,7997 0,3809 0,4877 0,3924 0,6664 0,4467 0,4701 0,1789 R-Squared 0,2618 0,2003 0,6191 0,5123 0,6076 0,3336 0,5533 0,5299 0,821 MEAN VIF 2,37 69 PHỤ LỤC 3.4: BẢNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY -Pooled regression-OLS reg nim gdp ir ldr cti cr lar cap size SS df Source Model 001226952 Residual 003460378 54 Total 00468733 62 NIM GDP IR LDR CTI CR LAR CAP SIZE CONS MS 000153369 000064081 000075602 Coef Std.Err t P>|t| -.1991678 -.0017741 -.0009473 -.0240287 -.1264052 0199456 1436405 -.0023764 0804697 2081847 0076012 0084551 0101608 2402043 0148966 0647172 0025606 054655 -0.96 -0,23 -0,11 -2,36 -0,53 1,34 2,22 -0,93 1.47 0,343 0,816 0,911 0,022 0,601 0,186 0,031 0,358 0.147 Number of obs = F( 8, 54) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = [95% Conf -.6165529 -.0170135 -.0170135 -.0443999 -.6079858 -.0099203 0138904 -.0075101 -.029107 63 2,39 0,03 0,26 0,15 0,01 Interval] 2182173 0134654 0160042 -.0036576 3551755 0498116 2733906 0027573 1900465 70 -Fixed effects regression- FEM xtreg nim gdp ir ldr cti cr lar cap size,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 63 Group variable: id Number of groups = R-sq: within = 0.4579 between = 0.0054 overall = 0.0616 corr(u_i, Xb) = -0.4571 NIM Coef Obs per group: = avg = 7.0 max = F(8,46) = 4.86 Prob > F = 0.0002 Std.Err .1449889 t -1,05 P>|t| Interval] -.4220231 133029 GDP -.144497 IR LDR CTI CR LAR CAP SIZE CONS sigma_u sigma_e rho 0052598 0076439 0,69 0,495 -.0101266 0206463 0137357 0085036 1,62 0,113 -.0033812 0308526 -.0082048 0089133 -0,92 0,362 -.0261462 0097367 0966925 2725117 0,35 0,724 -.451845 6452301 0074252 0112795 0,66 0,514 -.0152792 0301296 0091483 0637545 0,14 0,887 -.1191828 1374794 -.0063193 0028487 -2,22 0,032 -.0120535 -.0005851 1449889 0612513 2,37 0,022 0216966 2682813 00863736 00487639 75830029 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(8, 46) = 12.44 0,3 [95% Conf Prob > F = 0.0000 71 - Random effects regression-REM xtreg nim gdp ir ldr cti cr lar cap size,re Random-effects GLS regression Number of obs = 63 Group variable: id Number of groups = R-sq: within = 0.2584 Obs per group: = between = 0.3247 avg = 7.0 overall = 0.2618 max = Wald chi2(8) = 19.15 corr(u_i, X) = (assumed) Prob > chi2 = 0.0141 NIM GDP IR LDR CTI CR LAR CAP SIZE CONS sigma_u sigma_e rho Coef Std.Err -.1991678 -.0017741 -.0009473 -.0240287 -.1264052 0199456 1436405 -.0023764 0804697 00487639 2081847 0076012 0084551 0101608 2402043 0148966 0647172 0025606 054655 t -0.96 -0.23 -0.11 -2.36 -0.53 1.34 2.22 -0.93 1.47 P>|t| 0.339 0.815 0.911 0.018 0.599 0.181 0.026 0.353 0.141 [95% Conf -.6072022 -.0166721 -.0175189 -.0439435 -.597197 -.0092513 0167972 -.0073951 -.0266522 Interval] 2088666 0131239 0156244 -.0041139 3443867 0491425 2704838 0026423 1875916 (fraction of variance due to u_i) 72 GLS regression xtgls nim gdp ir ldr cti cr lar cap size,corr(ar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: homoskedastic Correlation: common AR(1) coefficient for all panels (0.4788) Estimated covariances = Number of obs = 63 Estimated autocorrelations = Number of groups = Estimated coefficients = Time periods = Wald chi2(8) = 15.92 Prob > chi2 = 0.0435 [95% NIM Coef Std.Err t P>|t| Interval] Conf GDP -.1144076 1702338 -0.67 0.502 -.4480596 2192445 IR -.0002124 0075918 -0.03 0.978 0146674 0150921 LDR 0085309 0076207 1.12 0.263 0234672 0064054 CTI -.0136206 0090922 -1.50 0.134 -.031441 0041998 CR 0765493 2208125 0.35 0.729 5093339 3562353 LAR 0094574 0141489 0.67 0.504 0371888 0182739 CAP 1350439 0642457 2.10 0.036 0091248 2609631 SIZE -.001284 0025515 -0.50 0.615 0037167 0062848 CONS 0441181 0540621 0.82 0.615 1500779 0618418 sigma_u sigma_e 00487639 rho (fraction of variance due to u_i) 73 PHỤ LỤC 3.5: BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN TEST Coefficients -(b) a2 GDP -.144497 IR 0052598 LDR 0137357 CTI -.0082048 CR 0966925 LAR 0074252 CAP 0091483 SIZE -.0063193 (B) a3 -.1991678 -.0017741 -.0009473 -.0240287 -.1264052 0199456 1436405 -.0023764 (b-B) Difference 0546708 0070339 014683 015824 2230977 -.0125205 -.1344922 -.0039429 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0008075 0009072 1287031 0012484 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 2.54 Prob>chi2 = 0.9597 (V_b-V_B is not positive definite) 74 PHỤ LỤC 3.6: BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN xtserial nim gdp ir ldr cti cr lar cap size Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 8) = 31.753 Prob > F = 0.0005 PHỤ LỤC 3.7: BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (9) = 29.04 Prob>chi2 = 0.0006 75 ... cứu thu nhập lãi cận biên nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên, nước có số nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên “Nghiên cứu thu nhập lãi cận biên 27 ngân hàng thương mại. .. sau: -Nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam -Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam -Cần đưa đóng góp từ đề tài để gia tăng thu nhập lãi cận biên. .. sở lý thuyết chứng thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên NHTM khẳng định có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên NHTM Sau ảnh hưởng yếu tố đến thu nhập lãi cận biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phạm thị thảo nguyên các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam , Phạm thị thảo nguyên các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay