Nguyễn trường kỳ phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam đồng nai

120 0 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRƢỜNG KỲ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRƢỜNG KỲ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài Chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Anh Đào TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 TÓM TẮT LUẬN VĂN Ngày nay, thành phần kinh tế nhân, hộ gia đình doanh nghiệp quy mơ nhỏ đƣợc Nhà nƣớc ngày quan tâm tạo điều kiện để triển Xét góc độ tài quản trị ngân hàng, cho đối tƣợng vay phân tán rủi ro đồng thời mang lại nguồn thu nhập ổn định, chắn dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh tính ổn định cao khách hàng xu hƣớng trì hoạt động kinh doanh thƣờng vay lại vay tăng thêm Ngoài ra, dịch vụ cho vay kinh doanh nhân doanh nghiệp quy mơ nhỏ dễ phát triển nguồn khách hàng khai thác đƣợc thông tin đối tác mua, bán hàng để tiếp thị cho vay vốn, khuếch tán đƣợc thƣơng hiệu BIDV đến với khách hàng Hiện BIDV đẩy mạnh phát triển ngân hàng bán lẻ, cho vay sản xuất kinh doanh nhân doanh nghiệp siêu nhỏ Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm riêng biệt mà đối tƣợng khó tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng Chính lý đó, tác giả nghiên cứu sở lý luận phát triển cho vay sản xuất kinh doanh nhân doanh nghiệp siêu nhỏ, vận dụng lý thuyết vào phân tích, đánh giá hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh nhân doanh nghiệp siêu nhỏ BIDV Nam Đồng Nai bao gồm, mặt đạt đƣợc hạn chế Từ đƣa giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhân doanh nghiệp siêu nhỏ BIDV Nam Đồng Nai LỜI CAM ĐOAN Kính thƣa quý thầy cô, tên Nguyễn Trƣờng Kỳ, học viên cao học khóa 17 trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngồi trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, tháng 04 năm 2018 Tác giả Nguyễn Trƣờng Kỳ LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn quý Thầy trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý giá cho suốt thời gian qua, kiến thức tảng khơng giúp tơi thực đề tài nghiên cứu mà ích cơng việc thời gian tới Tôi đặc biệt xin gửi lời tri ân cám ơn chân thành đến TS Lê Thị Anh Đào, ngƣời tận tâm hƣớng dẫn, dạy góp ý cho tơi suốt trình thực luận văn, từ thực đề cƣơng, tìm kiếm tài liệu hồn thành khóa luận Nhân đây, tơi xin cám ơn toàn thể anh chị Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Nam Đồng Nai nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi q trình thu thập thơng tin nhƣ số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Do trình độ hạn chế nên q trình làm khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận đƣợc bảo, góp ý thêm từ phía Q Thầy để giúp tơi hồn thiện đạt kết tốt MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN III LỜI CẢM ƠN V DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT XI DANH MỤC BẢNG XII DANH MỤC BIỂU ĐỒ HÌNH XIII PHẦN MỞ ĐẦU 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ 1.1.1 Khái niệm, phân loại, đặc điểm: 1.1.1.1 Khái niệm cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.1.2 Phân loại hình thức cho vay: 1.1.1.3 Khái niệm khách hàng nhân 1.1.1.4 Khái niệm doanh nghiệp siêu nhỏ 1.1.1.5 Đặc điểm cho vay sản xuất kinh doanh nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 1.1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 10 1.1.2.1 Yếu tố xuất phát từ phía ngân hàng 10 1.1.2.2 Nhóm yếu tố xuất phát từ mơi trƣờng bên 14 1.2 PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 17 1.2.1 Khái niệm phát triển cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 17 1.2.2 Một số tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.2.1 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 18 1.2.2.2 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh bình quân khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 19 1.2.2.3 Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay 20 1.2.2.4 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 20 1.2.2.5 Mức độ hài lòng khách hàng 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH KHÁCH HÀNG NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI 24 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 24 2.1.2 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Đồng Nai 24 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Đồng Nai giai đoạn 2012 -2017 26 2.2 ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ TỪNG MẶT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 27 2.2.1 Hoạt động huy động vốn: 27 2.2.2 Dƣ nợ tín dụng: 28 2.2.3 Chất lƣợng tín dụng: 29 2.2.4 Hiệu kinh doanh: 29 2.2.5 Thị phần huy động vốn cho vay BIDV Nam Đồng Nai địa bàn tỉnh Đồng Nai 30 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI30 2.3.1 Về sách, nghiệp vụ 31 2.3.1.1 Chính sách tín dụng 31 2.3.1.2 Quy trình cho vay 35 2.3.2 Tình hình dƣ nợ cho vay 36 2.3.2.1 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh (cuối kỳ) khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 36 2.3.2.2 Dƣ nơ cho vay sản xuất kinh doanh bình quân khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 37 2.3.3 Tình hình cấu cho vay khách hàng nhân DNSN 38 2.3.3.1 Tình hình cho vay khách hàng nhân theo sản phẩm 38 2.3.3.2 Cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng nhân theo thời hạn vay 40 2.3.3.3 Cho vay sản xuất kinh doanh DNSN theo thời hạn vay 41 2.3.3.4 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh KHCN DNSN theo tài sản bảo đảm 42 2.3.3.5 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ theo địa điểm giao dịch (Phát sinh chi nhánh phòng giao dịch) 42 2.3.3.6 Dƣ nợ cho vay sản xuất kinh doanh doanh nghiệp siêu nhỏ theo địa điểm giao dịch (Phát sinh chi nhánh phòng giao dịch) 43 2.3.4 Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 45 2.3.5 Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 47 2.3.6 Mức độ hài lòng khách hàng 48 2.4 NHẬN ĐỊNH VỀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI BIDV NAM ĐỒNG NAI 50 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 50 2.4.2 Những tồn 51 2.5 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ 51 2.5.1 Nguyên nhân khách quan 51 2.5.1.1 Môi trƣờng kinh tế xã hội 51 2.5.1.2 Từ phía khách hàng 52 2.5.1.3 Đối thủ cạnh tranh 53 2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 53 2.5.2.1 Do hạn chế sách tín dụng ngân hàng 53 2.5.2.2 Do hạn chế sản phẩm dịch vụ cung ứng 55 2.5.2.3 Hệ thống kênh phân phối 56 2.5.2.4 Chiến lƣợc Marketing 57 2.5.2.5 Hệ thống công nghệ thông tin 58 2.5.2.6 Nguồn nhân lực 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI 59 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI BIDV NAM ĐỒNG NAI 59 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI BIDV NAM ĐỒNG NAI 60 3.2.1 Vận dụng chế, sách tín dụng phù hợp 60 3.2.1.1 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất 60 3.2.1.2 Nâng cao mức phán phòng ban kinh doanh 61 3.2.2 Áp dụng hiệu sản phẩm, chƣơng trình cho vay 61 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực: 62 3.2.3.1 Kịp thời tuyển dụng nhân phục vụ hoạt động kinh doanh: 62 3.2.3.2 Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 63 3.2.3.3 Thực luân chuyển cán 63 3.2.3.4 Trang bị kỹ bán hàng cho đội ngũ cán 63 3.2.4 Xác định thị trƣờng mục tiêu 63 3.2.5 Nâng cao mức độ hài lòng khách hàng 64 3.2.5.1 Tìm hiểu nhu cầu khách hàng 64 3.2.5.2 Cụ thể hóa cơng cụ đo lƣờng hài lòng khách hàng vay sản xuất kinh doanh khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ BIDV Nam Đồng Nai 65 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 65 3.3.1 KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ 65 3.3.1.1 Ổn định môi trƣờng kinh tế xã hội 66 3.3.1.2 Định hƣớng, quy hoạch ngành nghề 66 3.3.1.3 Ban hành văn pháp luật hoạt động cho vay nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 66 3.3.1.4 Hoàn thiện thủ tục pháp lý đăng giao dịch bảo đảm 67 3.3.1.5 Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngƣời dân 67 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 68 3.3.2.1 chủ trƣơng đạo, hƣớng dẫn hoạt động ngân hàng thƣơng mại kịp thời68 3.3.2.2 Tăng tính cơng khai, minh bạch điều hành lãi suất 68 3.3.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc 68 3.3.2.4 Hỗ trợ đại hóa cơng nghệ ngân hàng 69 3.3.3 Kiến nghị với BIDV trụ sở 69 3.3.3.1 Cải tiến quy trình cho vay khách hàng nhân doanh nghiệp theo hƣớng theo hƣớng gọn nhẹ 69 3.3.3.2 chế cấp tín dụng cần minh bạch, rõ ràng 70 3.3.3.3 Đa dạng hóa phát triển sản phẩm cho vay 70 3.3.3.4 Cải tiến sản phẩm 70 3.3.3.5 Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thông tin 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 76 PHỤ LỤC 93 PHỤ LỤC 102 PHỤ LỤC 105 93 PHỤ LỤC QUY ĐỊNH CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ Nhằm chuyển đổi mơ hình cấp tín dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN) theo phân luồng quản lý khách hàng doanh nghiệp, đảm bảo quy trình gọn nhẹ, đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng đồng thời đảm bảo kiểm soát rủi ro phù hợp với quy định cấp tín dụng doanh nghiệp BIDV, Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam hƣớng dẫn Chi nhánh thực cấp tín dụng cho DNSN nhƣ sau: I Quy định chung Đối tƣợng khách hàng: Áp dụng cho đối tƣợng khách hàng DNSN theo tiêu chí nội BIDV quy định theo thời kỳ (hiện Công văn số 1635/BIDV-KHDNNVV ngày 30/03/2017 Phạm vi áp dụng: Áp dụng Chi nhánh BIDV Giải thích từ ngữ a) Phòng/bộ phận QLKH: tùy ngữ cảnh đƣợc hiểu Phòng/bộ phận phục vụ đối tƣợng KHDN; Chi nhánh bán lẻ Phòng Khách hàng/Phòng Giao dịch, Chi nhánh hỗn hợp Phòng KHDN/Phòng Giao dịch b) Phó Giám đốc QLKH Phó Giám đốc phụ trách Phòng KHDN/Phòng Giao dịch/Phòng Khách hàng (đối với Chi nhánh bán lẻ) c) Giám đốc Phòng Giao dịch bao gồm chức danh Giám đốc/Quyền Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch Phƣơng thức cấp tín dụng a) Quy định cấp tín dụng theo văn áp dụng cho phƣơng thức cấp thức cấp tín dụng sau đây: - Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lƣu động - Cho vay TDH đầu tƣ TSCĐ b) Các phƣơng thức cấp tín dụng bao gồm bảo lãnh/mở LC/chiết khấu/thấu chi/thẻ tín dụng phƣơng thức cấp tín dụng khác: đƣợc áp dụng thẩm quyền phán cấp tín dụng theo quy định Mục III.4.2 khách hàng đáp ứng đủ điều kiện triển khai theo Mục II dƣới Các nội dung khác (điều kiện cấp tín 94 dụng, hồ sơ, quy trình thủ tục, giải ngân/phát hành Thƣ bảo lãnh…) thực theo quy định hành BIDV II Điều kiện triển khai Điều kiện cấp tín dụng a) Khách hàng đáp ứng điều kiện cấp tín dụng theo quy định pháp luật BIDV b) Khách hàng XHTDNB từ BB trở lên, đƣợc phân loại nợ nhóm 1, khơng bị âm vốn chủ sở hữu BCTC năm trƣớc liền kề thời điểm cấp tín dụng (trừ trƣờng hợp đảm bảo 100% số dƣ tiền gửi BIDV/GTCG BIDV phát hành) Điều kiện áp dụng trƣờng hợp khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu BIDV c) Về TSBĐ: thời điểm, 100% số tiền cấp tín dụng phải TSBĐ là: số dƣ tiền gửi/GTCG/Bất động sản hệ số TSBĐ từ 0,8 trở lên và/hoặc ô tô thuộc sở hữu khách hàng (là tài sản gián tiếp, không phục vụ mục đích kinh doanh trực tiếp) hệ số TSBĐ 0,7 theo quy định giao dịch bảo đảm hành BIDV Điều kiện giới hạn tín dụng: tối đa 10 tỷ đồng/khách hàng (trừ trƣờng hợp vƣợt tăng tỷ giá ngoại tệ dƣ nợ hữu) Điều kiện tài sản đầu tƣ (áp dụng trƣờng hợp cho vay mua TSCĐ) a) Là TSCĐ hữu hình ngun giá tối đa 50 tỷ đồng b) Tài sản 100%, tài sản qua sử dụng với thời gian tính từ năm sản xuất đến thời điểm đề nghị vay vốn không vƣợt ba (03) năm c) Là tài sản đƣợc phép giao dịch, khơng tranh chấp quyền, nghĩa vụ hợp pháp quan hệ pháp luật tính đến thời điểm đề nghị vay vốn d) đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, đảm bảo chuyển quyền sở hữu tài sản cho khách hàng sau vay vốn để đầu tƣ e) Khơng thuộc loại tài sản cơng trình xây dựng phục vụ an ninh quốc phòng, tài sản tính đặc biệt chuyên dụng, hiếm, khó mua/bán, chuyển nhƣợng thị trƣờng Điều kiện thời gian cấp tín dụng 95 Thời gian cho vay/bảo lãnh đƣợc xác định phù hợp nhu cầu khách hàng, khả trả nợ, chu kỳ sản xuất kinh doanh, dòng tiền phƣơng án sản xuất kinh doanh đó: a) Bảo lãnh: tối đa 60 tháng b) Cho vay bổ sung vốn lƣu động: tối đa 12 tháng c) Cho vay TDH đầu tƣ TSCĐ: tối đa 60 tháng không vƣợt q thời gian trích khấu hao TSCĐ lại theo quy định pháp luật BIDV III Nội dung quy định Hồ sơ cấp tín dụng a) Về danh mục hồ sơ cấp tín dụng hƣớng dẫn sử dụng mẫu biểu: theo Phụ lục 01/DNSN 02/DNSN đính kèm b) Lƣu ý cho vay đầu tƣ TSCĐ: - Trƣờng hợp TSCĐ trực tiếp số tiền vay > 05 tỷ đồng TSCĐ thuộc cơng trình xây dựng: khách hàng lập dự án đầu tƣ nhƣ cho vay đầu tƣ dự án thông thƣờng - Trƣờng hợp TSCĐ trực tiếp số tiền vay ≤ tỷ đồng TSCĐ gián tiếp: khách hàng lập dự án đầu tƣ kiêm phƣơng án vay vốn trả nợ theo Mẫu số 02/DNSN Về định hạng khách hàng - Đối với trƣờng hợp 100% dƣ nợ vay/dƣ cam kết đƣợc đảm bảo số dƣ tiền gửi, GTCG: Chi nhánh XHTDNB thời điểm thiết lập quan hệ tín dụng mà thực XHTDNB định kỳ gần theo quy định hành BIDV - Đối với khách hàng lại: Chi nhánh thực chấm điểm XHTDNB với khách hàng nhƣ doanh nghiệp quy mô nhỏ theo chƣơng trình định hạng tín dụng hành BIDV Về thẩm định cho vay - Chi nhánh tập trung đánh giá lực, kinh nghiệm, uy tín Chủ sở hữu/Ban lãnh đạo doanh nghiệp kết hợp đánh giá ngắn gọn tình hình hoạt động kinh doanh, lực tài khách hàng, hiệu phƣơng án sản xuất kinh doanh/dự án đầu tƣ, khả trả nợ, rủi ro biện pháp phòng ngừa - Trƣờng hợp khách hàng quan hệ tín dụng BIDV, báo cáo đề xuất cấp tín dụng lần tiếp theo, Chi nhánh tập trung đánh giá thơng tin cập 96 nhật tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh khách hàng, hiệu phƣơng án kinh doanh/dự án đầu tƣ - Về mẫu biểu đề xuất cấp tín dụng: Thực theo hƣớng dẫn Phụ lục 02 đính kèm Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng 4.1 Tiếp thị khách hàng, đề xuất tín dụng: Đầu mối tiếp nhận xử lý đề xuất cấp tín dụng khách hàng là: - Phòng Khách hàng Phòng giao dịch Chi nhánh bán lẻ - Phòng Khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Chi nhánh hỗn hợp 4.2 Thẩm quyền phán tín dụng a) Thẩm định rủi ro - Trƣờng hợp qua thẩm định rủi ro: cho vay trung hạn đầu tƣ TSCĐ số tiền vay > 05 tỷ đồng/khách hàng (ngoại trừ trƣờng hợp cho vay TDH đảm bảo 100% số dƣ tiền gửi BIDV/GTCG BIDV phát hành) - Trƣờng hợp không qua thẩm định rủi ro: trƣờng hợp lại ngồi trƣờng hợp phải qua thẩm định rủi ro quy định b) Thẩm quyền phán tín dụng - Các trƣờng hợp qua thẩm định rủi ro: thẩm quyền phán tín dụng thuộc Giám đốc Chi nhánh/Phó Giám đốc QLRR - Trƣờng hợp không qua thẩm định rủi ro, thẩm quyền phán cụ thể nhƣ sau: Cấp phê duyệt tín dụng Trường hợp 100% TSBĐ số Trường hợp khác dư tiền gửi BIDV/GTCG BIDV phát hành Phó Giám đốc Tối đa 10 tỷ đồng Cho vay TDH Cho vay ngắn hạn/bảo lãnh Tối đa 05 tỷ đồng Tối đa 10 tỷ đồng QLKH Giám đốc Phòng Tối đa 50% thẩm quyền Khơng thẩm -Khơng thẩm giao dịch Phó Giám đốc QLKH quyền phán quyền phê duyệt tín dụng TDH bảo lãnh 97 -Cho vay ngắn hạn tối đa 02 tỷ đồng Phó Giám đốc Tối đa 50% thẩm quyền Giám đốc Phòng Giao dịch Phòng Giao dịch - Giao Giám đốc Chi nhánh chủ động định mức thẩm quyền cụ thể Phó Giám đốc QLRR/Phó Giám đốc QLKH/Giám đốc Phòng Giao dịch/Phó Giám đốc Phòng Giao dịch theo nguyên tắc đảm bảo an toàn hiệu kinh doanh tuân thủ quy chế phân cấp ủy quyền BIDV (hiện Quy chế phân cấp, ủy quyền ban hành kèm theo Quyết định số 3148/QĐ-BIDV ngày 28/11/2016) 4.3 Trình tự thẩm quyền phê duyệt giải ngân a) Thẩm quyền phê duyệt giải ngân - Trường hợp giải ngân lần lần đầu + Đối với khoản cấp tín dụng khơng qua thẩm định rủi ro: Cấp thẩm quyền phê duyệt giải ngân cấp phán tín dụng + Đối với khoản cấp tín dụng qua thẩm định rủi ro: Cấp thẩm quyền phê duyệt giải ngân Giám đốc Chi nhánh/Phó Giám đốc QLRR/Phó Giám đốc QLKH Mức thẩm quyền cụ thể Phó Giám đốc QLRR/Phó Giám đốc QLKH Giám đốc Chi nhánh chủ động định sở đánh giá lực, kinh nghiệm chuyên môn - Trường hợp giải ngân nhiều lần + Trƣờng hợp số tiền giải ngân lần ≤ 02 tỷ đồng: cấp thẩm quyền phê duyệt giải ngân Lãnh đạo Phòng QLKH Lãnh đạo Phòng Giao dịch + Trƣờng hợp số tiền giải ngân lần > 02 tỷ đồng: cấp thẩm quyền phê duyệt giải ngân Lãnh đạo phòng QTTD Giám đốc Chi nhánh chủ động giao mức cụ thể cấp (Lãnh đạo phận QLKH, QTTD, Phòng Giao dịch) sở đánh giá lực, kinh nghiệm chuyên môn cán bộ, quy mô hoạt động Chi nhánh/Phòng b) Trình tự thủ tục giải ngân: - Bộ phận QLKH: Tiếp nhận hồ sơ giải ngân từ khách hàng, chịu trách 98 nhiệm kiểm tra mục đích, điều kiện giải ngân, hạn mức tín dụng khách hàng kiểm tra hồ sơ giải ngân đảm bảo quy định (tính hợp pháp, hợp lệ hố đơn, chứng từ giải ngân, hợp đồng kinh tế…) - Trƣờng hợp giải ngân lần/lần đầu trƣờng hợp giải ngân lần với số tiền giải ngân ≤ 02 tỷ đồng khoản vay giải ngân nhiều lần: + Căn thẩm quyền phê duyệt giải ngân quy định Điểm a, Mục III.4.3 đây, phận QLKH lập Bảng kê rút vốn/Đề xuất giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng (tham khảo áp dụng mẫu biểu Phụ lục) trình cấp thẩm quyền phê duyệt giải ngân + Sau khoản vay đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt giải ngân, phận QLKH chuyển toàn hồ sơ giải ngân đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt giải ngân cho Bộ phận QTTD để kiểm soát hồ sơ nhập liệu vào hệ thống SIBS - Trƣờng hợp giải ngân lần số tiền giải ngân > 02 tỷ đồng: phận QLKH lập đề xuất giải ngân kèm hồ sơ giải ngân chuyển phận QTTD thực kiểm tra hồ sơ, phê duyệt giải ngân nhập liệu hệ thống SIBS - Các nội dung khác: Về hồ sơ chứng từ giải ngân, nội dung kiểm tra hồ sơ giải ngân, lƣu trữ hồ sơ giải ngân nội dung khác thực theo quy trình cấp tín dụng hành BIDV Xử lý trƣờng hợp khách hàng không đáp ứng điều kiện triển khai - Trƣờng hợp khách hàng không đáp ứng điều kiện triển khai quy trình cấp tín dụng DNSN quy định Mục II văn này, nguyên tắc ứng xử khách hàng nhƣ sau: + Chi nhánh chuyển sang áp dụng quy trình cấp tín dụng cho doanh nghiệp phù hợp với hƣớng dẫn hành BIDV (trình tự thủ tục phê duyệt tín dụng với khách hàng SMEs Phòng giao dịch quy mơ lớn theo Cơng văn số 10519/QĐBIDV chế cấp tín dụng đặc thù dành cho SMEs theo văn số 598/BIDVKHDNNVV quy trình cấp tín dụng cho doanh nghiệp thơng thƣờng theo văn số 4633/QĐ-QLTD) + Trƣờng hợp khách hàng thuộc Phòng giao dịch bán lẻ: Phòng bàn giao khách hàng Phòng phụ trách quản lý KHDN Trụ sở Chi nhánh để xử lý đề xuất cấp tín dụng khách hàng theo quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp 99 - Việc chuyển nhóm khách hàng từ DNSN DNNVV: thực định kỳ theo hƣớng dẫn hành BIDV Danh mục hồ sơ tín dụng TT Loại hồ sơ Hồ sơ cụ thể Ghi Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp/Quyết định thành lập (nếu có) Các Giấy phép kinh doanh theo ngành (đối với ngành nghề Pháp luật quy định phải giấy phép) Đăng mã số thuế Bản đăng mẫu dấu, chữ khách hàng Biên bầu Chủ tịch/thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, văn bổ nhiệm Tổng giám Hồ pháp lý sơ đốc/Giám đốc/Kế toán trƣởng Quyết định bổ nhiệm thủ trƣởng Áp dụng đơn vị đơn vị, kế toán trƣởng Điều lệ doanh nghiệp/ Điều lệ-quy chế hoạt động đơn vị/Quy chế chi tiêu nội (nếu có) Văn ủy quyền cấp thẩm quyền cho ngƣời đại diện giao dịch với ngân hàng (nếu có) Văn (Quyết định/Nghị quyết) Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông việc: (i) phân cấp giới hạn huy động vốn; (ii) phân cấp, giao thẩm nghiệp công lập 100 quyền sử dụng tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp để chấp, cầm cố BIDV cho ngƣời đại diện doanh nghiệp vay vốn ngân hàng hình thức tín dụng khác Quyết định giao quyền tự chủ, tự Áp dụng đơn vị chịu trách nhiệm tài nghiệp cơng lập quan Nhà nƣớc thẩm quyền, Văn uỷ quyền vay vốn cấp thẩm quyền hình thức tín dụng khác (nếu có) CMND/Hộ chiếu hiệu lực ngƣời đại diện theo pháp luật DN Các giấy tờ khác liên quan (nếu có) Báo cáo tài năm gần - Đối với DN đủ BCTC và/hoặc Báo cáo tài Quý gần năm: cung cấp BCTC năm BCTC Quý Bảng kê công nợ loại - Đối với DN thành lập sơ DN khác, tổ chức tín dụng (nếu có) Hồ chƣa BCTC năm: cung lực Bảng kê khoản phải thu, phải cấp BCTC Q tài trả (nếu có) - Trƣờng hợp đảm bảo DN 100% số dƣ tiền gửi BIDV/GTCG BIDV Các giấy tờ khác liên quan (nếu có) phát hành: khơng bắt buộc phải cung cấp hồ sơ tài sơ Hồ chứng minh mục đích sử Phƣơng án/kế hoạch SXKD (áp dụng cấp tín dụng ngắn hạn) – gốc Khách hàng sử dụng Mẫu số 01A/DNSN - Giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án SXKD dụng Dự án, phƣơng án vay vốn báo Trƣờng hợp TSCĐ trực tiếp 101 vốn vay cáo đầu tƣ dự án cần lập số tiền vay ≤ tỷ đồng báo cáo đầu tƣ (áp dụng TSCĐ gián tiếp: khách trƣờng hợp cấp tín dụng TDH) –bản hàng lập dự án đầu tƣ gốc; kiêm phƣơng án vay vốn trả nợ theo Mẫu số 01/DNSN Hồ sơ dự án (theo quy định Pháp luật BIDV); Các Hợp đồng kinh tế, hóa đơn… phù hợp với quy định pháp luật - Văn giao dự toán thu, chi Áp dụng với đơn vị ngân sách quan chủ quản đối nghiệp công lập với đơn vị tự bảo đảm phần chi phí hoạt động thƣờng xun (nếu có) - Dự toán thu, chi hàng năm (dự toán gửi quan quản lý cấp trên) Hồ sơ tài sản đảm bảo Thực theo quy định giao dịch bảo đảm hành BIDV (Quy định số 8955/QĐ-QLTD ngày 31/12/2014) Lƣu ý: - Đối với hồ sơ khơng quy định gốc, khách hàng cung cấp gốc/văn chứng thực/bản trƣờng hợp hồ sơ cung cấp sao, cán QLKH thực kiểm tra, đối chiếu với văn gốc thực cấp tín dụng đảm bảo quy định hành BIDV (hiện Công văn số 643/BIDVPC ngày 01/02/2016) - Trƣờng hợp khách hàng quan hệ giao dịch BIDV, khách hàng cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ cập nhật, bổ sung thay đổi 102 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI BIDV NAM ĐỒNG NAI Xin chào Quý khách hàng! Nhằm mục đích phục vụ cho việc thực đề tài luận văn phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng nhân doanh nghiệp siêu nhỏ BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai Xin anh chị vui lòng dành chút thời gian trả lời câu hỏi sau Rất mong giúp đỡ anh/chị để tơi hồn thành tốt đề tài này: PHẦN I: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ngành nghề vay vốn  5 năm Thời gian vay vốn kinh doanh BIDV Nam Đồng Nai  3 năm PHẦN II: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN/DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH 103 Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị với phát biểu dƣới cách đánh dấu “” vào ô đƣợc chọn 1.Anh/chị biết vay vốn kinh doanh BIDV Nam Đồng Nai thơng qua  Quảng cáo Tự tìm hiểu  Ngƣời thân, bạn bè  Nhân viên BIDV Nam Đồng Nai   khác Theo anh/chị, hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh BIDV Nam Đồng Nai  Rất phức tạp  Phức tạp  Đơn giản, thuận tiện  Rất đơn giản Theo anh chị, thời gian xử lý hồ sơ cung ứng dịch vụ  Rất nhanhnhanh  Bình thƣờng  Chậm Theo anh chị lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh BIDV Nam Đồng Nai?  Rất cao  Cao  Thấp  Rất thấp Anh chị đánh giá nhƣ thái độ phục vụ nhân viên BIDV Nam Đồng Nai  Rất tốt  Tốt  Bình thƣờng  Kém Anh chị đánh giá nhƣ trình độ chun mơn nghiệ vụ nhân viên  Rất tốt  Tốt  Bình thƣờng  Kém Theo anh/chị sở vật chất không gian giao dịch BIDV Nam Đồng Nai nhƣ  Rất tốt  Tốt  Bình thƣờng  Kém Anh/chị cảm thấy an toàn giao dịch với BIDV Nam Đồng Nai  Rất an tồn  An tồn  Khơng an tồn Sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh BIDV Nam Đồng Nai? 104  Rất phong phú  phong phú  Vừa đủ  Đơn điệu 10 Anh chị sử dụng thêm sản phẩm sau BIDV Nam Đồng Nai (Anh chị lựa chọn nhiều lựa chọn với câu hỏi  Tiết kiệm  Chuyển tiền  BSMS  BIDV online 11 Anh chị hài lòng giao dich với BIDV Nam Đồng Nai không  Rất hài lòng  Hài lòng  Chấp nhận đƣợc  Khơng hài lòng 12 Xin anh/chị cho biết ý kiến đóng góp khác ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến anh/chị! 105 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÕNG VỀ DỊCH VỤ CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI BIDV NAM ĐỒNG NAI Qua 160 phiếu khảo sát đƣợc gửi đến cho 160 khách hàng, bao gồm 130 khách hàng nhân 30 doanh nghiệp siêu nhỏ vay vốn sản xuất kinh doanh chi nhánh phòng giao dịch BIDV Nam Đồng Nai Trong 160 phiếu khảo sát thu 150 phiếu đạt đủ thơng tin để phân tích bao gồm 121 khách hàng nhân 29 doanh nghiệp siêu nhỏ Kết khảo sát đƣợc tổng hợp nhƣ sau: Số lƣợng Chỉ tiêu Mức độ khách Tỷ lệ (%) hàng Kinh nghiệm Dƣới năm 1 năm đến năm 25 17 Trên năm đến năm 52 35 Trên năm 71 47 Dƣới năm 45 30 năm đến năm 35 23 Trên năm đến năm 46 31 Trên năm 24 16 Quảng cáo 13 Ngƣời thân, bạn bè 47 31 Cán nhân viên BIDV 45 30 Tự tìm hiểu 30 20 Khác 15 10 Thời gian vay vốn kinh doanh BIDV Nam Đồng Nai Kênh thông tin mà khách hàng thơng qua biết đặt quan hệ với BIDV 106 Hồ sơ thủ tục vay Thời gian xử lý hồ sơ Rất phức tạp 22 15 Phức tạp 52 35 Đơn giản, thuận tiện 65 43 Rất đơn giản 11 Rất nhanh 25 17 Nhanh 90 60 Chậm 30 20 Rất cao 12 Cao 65 43 Thấp 70 47 Rất tốt 26 17 Tốt 65 43 Bình thƣờng 50 33 Rất tốt 29 19 Tốt 68 45 Bình thƣờng 45 30 Rất tốt 30 20 Tốt 53 35 Bình thƣờng 60 40 102 68 40 27 Rất chậm Lãi suất cho vay Rất thấp Thái độ phục vụ nhân viên Trình độ chun mơn nghiệ vụ nhân viên Kém sở vật chất Kém 10 Mức độ an toàn Rất an toàn An tồn Khơng an tồn 107 11 Đánh giá sản phẩm cho vay 12 Mức độ hài lòng Rất phong phú Phong phú 25 17 Vừa đủ 78 52 Đơn điệu 41 27 Rất hài lòng 25 17 Hài lòng 75 50 Chấp nhận đƣợc 40 27 Khơng hài lòng 10 ... HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TẠI BIDV NAM ĐỒNG NAI 59 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP... trạng phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân doanh nghiệp siêu nhỏ BIDV Nam Đồng Nai Giải pháp phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân doanh nghiệp siêu nhỏ BIDV... thể cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân doanh nghiệp siêu nhỏ 7 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn trường kỳ phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam đồng nai , Nguyễn trường kỳ phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam đồng nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay