Nguyễn thủy thiên trang tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

71 7 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỦY THIÊN TRANG TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỦY THIÊN TRANG TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ HỒ AN CHÂU TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 i TĨM TẮT Nghiên cứu phân tích tác động khoản đến khả sinh lời Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2015 việc áp dụng ước lượng GMM (Generalized Method of Moments) Kết ước lượng cho thấy hệ số khả khoản ý nghĩa tác động đáng kể mạnh mẽ đến lợi nhuận phương pháp ước lượng lợi nhuận ROE ROA Kết tác động khả khoản đến lợi nhuận đồng hai mơ hình theo hướng tích cực Sự gia tăng khả khoản làm gia tăng lợi nhuận ngân hàng Điều với Giả thuyết kỳ vọng đặt Nghiên cứu NHTM dự trữ khoản cao làm gia tăng lợi nhuận họ Các NHTM dự trữ khoản cao hội cho vay khoản vay tốt mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, làm lợi nhuận NHTM gia tăng ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn lời cam đoan cơng trình khoa học mình, cụ thể : Tôi tên là: Nguyễn Thủy Thiên Trang Sinh ngày 14 tháng 05 năm 1992, Bình Định Là học viên cao học khóa XVII Trường Đại học Ngân hàng TP HCM Mã số học viên: 020117150188 Cam đoan đề tài: “Tác động khoản đến khả sinh lời Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Hồ An Châu Là luận văn thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 Luận văn thực Trường Đại học Ngân Hàng TP HCM Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đủ luận văn Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Nguyễn Thủy Thiên Trang iii MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ vi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài .4 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN LỢI NHUẬN 2.1 Khái niệm khoản rủi ro khoản ngân hàng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phương pháp đo lường khoản NHTM 11 2.2 Nguyên nhân gây rủi ro khoản 15 2.3 Bằng chứng thực nghiệm tác động khoản đến lợi nhuận ngân hàng giả thuyết .17 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thiết lập mơ hình nghiên cứu tác động khoản đến lợi nhuận NHTM 22 3.2.1 Thiết lập mơ hình nghiên cứu .22 iv 3.2.2 Thu thập liệu nghiên cứu: 25 3.2.3 Kết kỳ vọng biến độc lập 26 3.2 Phương pháp ước lượng 27 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 Thống kê tình hình lợi nhuận khoản NHTM VIỆT NAM giai đoạn 2006-2015 30 4.2 Kiểm định tác động khoản đến lợi nhuận NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2015 39 4.2.1 Thống kê mô tả biến tác động 39 4.2.2 Ma trận tương quan biến 40 4.2.3 Kết ước lượng 41 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 47 5.1 Kết luận đề tài 47 5.2 Hàm ý sách .48 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 58 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân Hàng Thương Mại ROA: Return On Assets ROE: Return On Equity GMM: Generalized Method of Moments vi DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG: Bảng 1: Tổng hợp kỳ vọng dấu biến mơ hình 26 Bảng 2: Thống kê mô tả biến 39 Bảng 3: Ma trận tương quan biến mơ hình biến phụ thuộc ROA 40 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ : ROA NHTM quy mơ lớn 30 Biểu đồ 2: ROA NHTM quy mơ trung bình 31 Biểu đồ 3: ROA NHTM quy mơ nhỏ 32 Biểu đồ 4: ROE NHTM quy mơ lớn 33 Biểu đồ 5: ROE NHTM quy mơ trung bình 34 Biểu đồ 6: ROE NHTM quy mơ nhỏ 35 Biểu đồ : Thanh khoản NHTM quy mơ lớn 41 Biểu đồ 8: Thanh khoản NHTM quy mơ trung bình 42 Biểu đồ 9: Thanh khoản NHTM quy mô nhỏ 42 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu Cuộc khủng hoảng diễn Mỹ (8/2007) nhấn chìm kinh tế Mỹ ảnh hưởng đến hệ thống tài tồn cầu Uỷ ban Basel giám sát ngân hàng (HCBS 2004) nguyên nhân gốc rễ khủng hoảng vấn đề khoảnphần lớn bị bỏ qua khứ Từ khủng hoảng này, đa số ngân hàng trọng đến vấn đề khoản Tuy nhiên Việt Nam, vấn đề khoản chưa quan tâm cách xác đáng Việc cân đối kỳ hạn huy động vốn kỳ hạn ngắn cho vay trung dài hạn Ngân hàng nhà nước ghi nhận từ tháng 10/2011 với thơng tư 36 hiệu lực từ tháng 2/2015, giới hạn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn nới mạnh từ 30% lên tới 60% TCTD chưa thật quan tâm vấn đề khoản tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng Vấn đề dẫn đến rủi ro mà NHTM phải đối mặt việc toán khoản nợ ngắn hạn việc thu hồi khoản cấp tín dụng lại giá trị trung dài hạn Một rủi ro xảy ra, ảnh hưởng đến thân ngân hàng, mà ảnh hưởng đến tồn hệ thống ngân hàng - huyết mạch kinh tế Như vậy, theo đuổi mục tiêu tăng trưởng tín dụng làm tăng lợi nhuận giảm khoản ngân hàng, đổi lại, việc dự trữ nhiều tài sản tính lỏng làm tăng khoản lại ảnh hưởng đến lợi nhuận chi phí hội nắm giữ tài sản tính lỏng thường thấp Ở khía cạnh khác, ngân hàng khoản tốt mang lại tin tưởng cho cá nhân/ tổ chức gửi tiền giao dịch, từ huy động nguồn vốn dồi cung cấp cho khu vực thiếu vốn, góp phần gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng Thực tế cho thấy nhiều khách hàng lí an tồn đồng vốn sẵn sàng gửi tiền số TCTD với mức lãi suất thấp (Agribank, BIDV, Vietcombank,…) Hệ thống ngân hàng chứng kiến nhiều vụ rủi ro khoản, trường hợp ACB, nhiên dừng lại mức độ cục xử lý 48 mơ hình nghiên cứu kế thừa nghiên cứu tác giả Lartey et al (2013) Maaka (2013), điều chỉnh loại bỏ bớt biến tiền mặt nghiên cứu Maaka (2013) thêm biến quy mô (tổng tài sản) để phù hợp với đặc thù phân chia quy mô hệ thống NHTM Việt Nam Kết nghiên cứu ngồi tác động khoản lợi nhuận hoạt động NHTM chịu tác động nhân tố khác, cụ thể: tốc độ tăng trưởng tổng tài sản ý nghĩa tác động tích cực đáng kể đến lợi nhuận mơ hình ROE, tỷ lệ vốn chủ sở hữu ý nghĩa tác động tiêu cực đáng kể đến ROE tỷ lệ nợ xấu ý nghĩa tác động tiêu cực đáng kể đến ROA Từ cung cấp chứng để NHTM hoạch định chủ trương sách phù hợp đảm bảo mục tiêu cuối lợi nhuận hoạt động NHTM 5.2 Hàm ý sách Như vậy, từ kết nghiên cứu cho ta gợi ý để gia tăng lợi nhuận NHTM cần gia tăng khả khoản Điều thực thơng qua nâng cao lực tài số giải pháp cấu lại vốn điều lệ, vốn tự xử lý dứt điểm khoản nợ xấu, nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao khả cạnh tranh Kết nghiên cứu cho thấy, quản lý khoản thực ảnh hưởng tích cực hiệu kinh doanh (được đo ROE ROA) NHTM Việt Nam Ngồi khoản tốc độ tăng trưởng tổng tài sản ý nghĩa tác động tích cực đáng kể đến lợi nhuận mơ hình ROE, tỷ lệ vốn chủ sở hữu ý nghĩa tác động tiêu cực đáng kể đến ROE tỷ lệ nợ xấu ý nghĩa tác động tiêu cực đáng kể đến ROA Các NHTM nên áp dụng khuôn khổ chung việc quản lý khoản để đảm bảo khoản đầy đủ, sẵn sàng thực nghĩa vụ với khách hàng cách hiệu Bản thân NHTM cần thiết xây dựng hệ thống tiêu liên quan đến tình hình tài song song với kế hoạch kinh doanh thời kỳ, việc đạt tiêu khoản cần xem xét tiêu mức độ quan trọng kế hoạch hoạt động năm, giai đoạn Cần đánh giá khả ngân hàng việc đạt cân cung cầu khoản, ngân hàng cần phải áp dụng 49 phương pháp khoa học việc quản lý khoản hiệu quả, đặc biệt trường hợp đột xuất ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng toàn hệ thống Đối với nhà đầu tư, điều quan tâm hàng đầu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngân hàng nên dựa vào kết nghiên cứu để thấy khoản nhân tố cần quan tâm xem xét đưa định đầu tư Một ngân hàng tình hình tài chỉnh lành mạnh khơng phản ảnh dựa chất lượng khoản mục tài sản nguồn vốn mà hiệu sinh lời từ hoạt động kinh doanh Thanh khoản tác động tích cực đến lợi nhuận NHTM nhân tố tác động Kết nghiên cứu cho thấy ngồi khoản tốc độ tăng trưởng tổng tài sản ý nghĩa tác động tích cực đáng kể đến lợi nhuận mơ hình ROE, tỷ lệ vốn chủ sở hữu ý nghĩa tác động tiêu cực đáng kể đến ROE tỷ lệ nợ xấu ý nghĩa tác động tiêu cực đáng kể đến ROA Kết nghiên cứu cung cấp thêm chứng cho thấy tầm quan trọng khoản hoạt động NHTM nói riêng hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung, khơng tác động đến lợi nhuận mà ảnh hưởng đến tồn vong không riêng NHTM mà hệ thống ngân hàng Việt Nam Từ Ngân hàng nhà nước hướng hồn thiện bất cập tồn quy định tiêu khoản Quy định tiêu khoản mang ý nghĩa giải nhu cầu ngắn hạn, thiết yếu, chưa đáp ứng chuẩn mực quốc tế đồng thời pháp luật quy định tới quản trị rủi ro khoản NHTM mà chưa quy định điều chỉnh tới quản trị rủi ro khoản toàn hệ thống ngân hàng Một số điểm bất cập:  Về quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: thực tế, việc siết tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn phương pháp giảm thiểu rủi ro chung cho hệ thống ngân hàng, nhiên, việc làm phù hợp thị trường tín dụng phát triển mạnh tiềm ẩn rủi ro 50 cần kiểm sốt Trong trường hợp tăng trưởng tín dụng chững lại, việc siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn Ngân hàng nhà nước khó tính khả thi Thêm vào đó, không thấy việc Ngân hàng nhà nước đưa số tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn xác định dựa sở nào, tính “linh hoạt” số cao, từ 30%, 60% 50%, 40% Như vậy, nội hàm quy định tỷ lệ này, dường như, quan thẩm quyền hướng đến việc giải bất cập trước mắt ảnh hưởng đến an tồn khoản NHTM mà chưa tính tới việc đưa quy định mang tính sách, tính ổn định cao để NHTM tuân thủ  Về quy định tỷ lệ khả chi trả: Theo quy định pháp luật hành, tỷ lệ khả chi trả 30 ngày mà NHTM phải trì với đồng Việt Nam 50% Tỷ lệ đánh giá chưa đáp ứng tiêu chuẩn Basel, mà Basel III tiến tới quy định chặt chẽ quản trị khoảnViệt Nam đặt mục tiêu đáp ứng tiêu chuẩn Basel II năm 2018, hạn chế Basel II khơng đề cập tới tiêu liên quan đến khoản, cho nên, thời gian tới, Ngân hàng nhà nước cần sớm triển khai sửa đổi quy định tỷ lệ khả chi trả 30 ngày theo hướng quy định rõ lộ trình nâng dần tỷ lệ lên để rút ngắn khoảng cách quy định Việt Nam quy định Basel, đặc biệt Basel III… Việc đo lường đưa cảnh báo khả xảy rủi ro khoản hệ thống cho hệ thống NHTM cần thiết Để làm điều này, pháp luật cần quy định việc xây dựng xác định số khoản hệ thống cho hệ thống NHTM Chỉ số khoản hệ thống coi tiêu chuẩn cảnh báo giúp nhà hoạch định sách nhà quản trị ngân hàng ứng phó kịp thời giúp ngăn chặn khủng hoảng khoản xảy lan rộng 51 Ở khía cạnh khác, việc giám sát thực quy định phản ánh tình hình NHTM một vài thời điểm hàng quý cuối năm bối cảnh quản lý khoản cần thực thời điểm hoạt động kinh doanh Việc đáp ứng tiêu quản lý rủi ro khoản sức khỏe tài thực NHTM mang yếu tố đối phó, hình thức Trong giai đoạn tái cấu trúc vừa qua, hệ thống ngân hàng chứng kiến nhiều thương vụ hợp nhất, sáp nhập định hướng cho phép phá sản ngân hàng yếu Như vậy, NHTM nhận thấy tầm quan trọng khoản hoạt động kinh doanh mình, điều mang ý nghĩa quản lý khoản nên xuất phát từ thân NHTM, quy định Ngân hàng nhà nước nên dừng lại mức định hướng không thiết phải ấn định số tiêu an tồn hoạt động số thay đổi tình hình kinh tế khác mục tiêu NHTM Ngân hàng nhà nước thời kỳ 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài Dữ liệu nghiên cứu đề tài giai đoạn 2006 đến 2015 ngắn Hơn nữa, quan sát NHTM Việt Nam Các NHTM Việt Nam cung cấp đủ số liệu thu thập 32 ngân hàng Trong đó, liệu nghiên cứu tồn số năm thiếu số liệu Do đó, kết nghiên cứu cần cố cách gia tăng số lượng mẫu quan sát Phương pháp ước lượng chọn lựa phương pháp GMM Một cách tổng quan, GMM phương pháp tổng quát nhiều phương pháp ước lượng phổ biến OLS, MLE, FE, RE, GLS, IV, 2SLS….Ngay điều kiện giả thiết nội sinh bị vi phạm, phương pháp GMM cho hệ số ước lượng vững, khơng chệch hiệu thể nói OLS hay Maximum Likelihood… đơn dạng phương trình đặc biệt GMM GMM thực với giả định Như vậy, phương pháp GMM khắc phục tượng nội sinh mà nghiên cứu trước vấp phải Tuy nhiên, cần nghiên cứu tiếp theo, sử dụng phương 52 pháp khác cho kết tương đồng với kết GMM để củng cố chắn kết nghiên cứu Mơ hình xây dựng khơng bao gồm tác động biến số vĩ mô lạm phát GDP, lãi suất Trong giới hạn nghiên cứu hạn hẹp, tác giả chưa đưa biến số vào mơ hình nghiên cứu, đó, nghiên cứu cần xây dựng mơ hình tham gia biến vĩ mô kết xác bao quát Biến đại diện cho khả khoản tác giả lựa chọn trạng thái tiền mặt số thể rõ khả toán nghĩa vụ đến hạn NHTM, nhiên, nhằm gia tăng tính khách quan củng cố mơ hình nghiên cứu cần gia tăng thêm biến đại diện cho khả khoản từ 2-3 biến Nghiên cứu đưa chứng đánh giá tác động khoản đến khả sinh lời ngân hàng, không sâu nghiên cứu rủi ro quản lý rủi ro khoản phát sinh NHTM hệ thống ngân hàng nói chung Cuối cùng, biến giải thích lại biến kiểm sốt Để cố kết nghiên cứu đề tài cần thiết phải gia tăng số lượng biến giải thích Mặt khác, thay đổi mặt chu kì kinh tế ảnh hưởng cú sốc kinh tế chưa xem xét mơ hình nghiên cứu 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Albertazzi, U., & Gambacorta, L (2009) Bank profitability and the business cycle Journal of Financial Stability, 5(4), 393-409 Allen, L., Peristiani, S., & Saunders, A (1989) Bank size, collateral, and net purchase behavior in the federal funds market: empirical evidence Journal of Business, 501-515 Arif, A., & Nauman Anees, A (2012) Liquidity risk and performance of banking system Journal of Financial Regulation and Compliance, 20(2), 182-195 Athanasoglou, P P., Brissimis, S N., & Delis, M D (2008) Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136 Basel (2008) Principles for sound liquidity risk management and supervision BIS, Basel Bernanke, B (2008) Liquidity provision by the Federal Reserve Paper presented at the Speech at the Risk Transfer Mechanisms and Financial Stability Workshop, Basel, Switzerland, on May Bradley, C M., & Shibut, L (2006) The liability structure of FDIC-insured institutions: changes and implications FDIC Banking Rev., 18, Černohorský, J., Teplý, P., & Vrábel, M (2010) Liquidity Market Support During the Global Crisis SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, 39 Collis, J., & Jarvis, R (2002) Financial information and the management of small private companies Journal Development, 9(2), 100-110 of Small Business and Enterprise 54 Committee, B (2008) Principles for sound liquidity risk management and supervision BIS, Basel De Waal, B., Petersen, M A., Hlatshwayo, L N., & Mukuddem-Petersen, J (2013) A note on Basel III and liquidity Applied Economics Letters, 20(8), 777780 Decker, P A (2000) The changing character of liquidity and liquidity risk management: A regulator's perspective: Federal Reserve Bank of Chicago Demirguc-Kunt, A (1989) Deposit-Institution Failures: A Review Of Empirical Literat Economic Review-Federal Reserve Bank of Cleveland, 25(4), Diamond, D W., & Rajan, R G (2005) Liquidity shortages and banking crises The Journal of finance, 60(2), 615-647 Drehmann, M., & Nikolaou, K (2013) Funding liquidity risk: definition and measurement Journal of Banking & Finance, 37(7), 2173-2182 Elsas, R., Hackethal, A., & Holzhäuser, M (2010) The anatomy of bank diversification Journal of Banking & Finance, 34(6), 1274-1287 Enoch, C., Hilbers, P L C., Krueger, R C., Moretti, M., San Jose, A S., Slack, G L., & Sundararajan, V (2002) Financial Soundness Indicators: Analytical Aspects and Country Practices Financial Soundness Indicators: Analytical Aspects and Country Practices, 1(1), 1-111 Falconer, B (2001) Structural liquidity: the worry beneath the surface Balance Sheet, 9(3), 13-19 Fitchett, D (1999) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Thailand (Case Study) Washington DC: Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP) Working Group on Savings Mobilization Goodhart, C (2008) Liquidity risk management Banque de France Financial Stability Review, 11, 39-44 Green, W (2012) Econometric Analysis (seventh ed.): Prentice Hall, Inc Greene, W H (2003) Econometric analysis: Pearson Education India 55 Gujarati, D N (2009) Basic econometrics: Tata McGraw-Hill Education Halling, M., & Hayden, E (2006) Bank failure prediction: a two-step survival time approach Hansen, B E (1999) Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference Journal of econometrics, 93(2), 345-368 Hartlage, A W (2012) The Basel III liquidity coverage ratio and financial stability Michigan Law Review, 453-483 Hong, H., Huang, J.-Z., & Wu, D (2014) The information content of Basel III liquidity risk measures Journal of Financial Stability, 15, 91-111 Jenkinson, N (2008) Strengthening regimes for controlling liquidity risk: some lessons from the recent turmoil Jose, M L., Lancaster, C., & Stevens, J L (1996) Corporate returns and cash conversion cycles Journal of Economics and finance, 20(1), 33-46 Kashyap, A K., Rajan, R., & Stein, J C (2002) Banks as liquidity providers: An explanation for the coexistence of lending and deposit‐ taking The Journal of finance, 57(1), 33-73 Lartey, V C., Antwi, S., & Boadi, E K (2013) The relationship between liquidity and profitability of listed banks in Ghana International Journal of Business and Social Science, 4(3) Maaka, Z A (2013) The relationship between liquidity risk and financial performance of commercial banks in Kenya Unpublished MBA Project, 25-27 Neu, P., Leistenschneider, A., Wondrak, B., & Knippschild, M (2007) Market Developments in Banks' Funding Markets Liquidity Risk Measurement and Management: A practitioner's guide to global best practices, 146-169 Nikolaou, K (2009) Liquidity (risk) concepts: definitions and interactions Njeri, M M (2014) The effects of liquidity on financial performance of deposit taking microfinance institutions in Kenya: Nairobi: University of Nairobi 56 Nguyen, J (2012) The relationship between net interest margin and noninterest income using a system estimation approach Journal of Banking & Finance, 36(9), 2429-2437 Perera, S., Skully, M., & Wickramanayake, J (2006) Competition and structure of South Asian banking: a revenue behaviour approach Applied Financial Economics, 16(11), 789-801 Poorman, F., & Blake, J (2005) Measuring and modeling liquidity risk: New ideas and metrics Financial Managers Society Inc White Paper Sanya, S., & Wolfe, S (2011) Can banks in emerging economies benefit from revenue diversification? Journal of Financial Services Research, 40(1-2), 79-101 Saunders, A., & Cornett, M M (2003) Financial institutions management: A risk management approach: Irwin/McGraw-Hill Sufian, F., & Chong, R R (2008) Determinants of bank profitability in a developing economy: empirical evidence from the Philippines Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 4(2) Teply, P (2011) The future regulatory challenges of liquidity risk management Paper presented at the Proc of 2010 International Conference on Business and Economic Sciences, Dubai: World Academy of Science, Engineering and Technology Wilson, L., & Wu, Y W (2012) Escaping tarp Journal of Financial Stability, 8(1), 32-42 Zohoori, N., & Savitz, D A (1997) Econometric approaches to epidemiologic data: relating endogeneity and unobserved heterogeneity to confounding Annals of epidemiology, 7(4), 251-257 Bourke, P (1989) Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia Journal of Banking & Finance, 13(1), 65-79 57 Falconer, B (2001) Structural liquidity: the worry beneath the surface Balance Sheet, 9(3), 13-19 Kashyap, A K., Rajan, R., & Stein, J C (2002) Banks as liquidity providers: An explanation for the coexistence of lending and deposit‐ taking The Journal of finance, 57(1), 33-73 Short, B K (1979) The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe, and Japan Journal of Banking & Finance, 3(3), 209-219 58 PHỤ LỤC Kết thống kê mô tả biến Kết ma trận tương quan 59 Kiểm tra đa cộng tuyến Kết hồi quy kiểm định mơ hình sử dụng biến phụ thuộc ROE, kiểm định Arellano–Bond Sargan mơ hình 60 Kết hồi quy kiểm định mơ hình sử dụng biến phụ thuộc ROA, kiểm định Arellano–Bond Sargan mơ hình 61 Kiểm định tự tương quan cho mơ hình ROA biến phụ thuộc 62 Kết luận khơng tự tương quan bậc bậc mơ hình Kiểm định tự tương quan cho mơ hình ROE biến phụ thuộc Kết luận tự tương quan bậc bậc mơ hình ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỦY THIÊN TRANG TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT... cao khoản , tác giả lựa chọn đề tài “ Tác động khoản đến khả sinh lời Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá tác động khả khoản đến. .. đề tài: Tác động khoản đến khả sinh lời Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Hồ An Châu Là luận văn thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn thủy thiên trang tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam , Nguyễn thủy thiên trang tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay