Nguyễn thuật phát triển dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sài gòn

80 3 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THUẬT PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THUẬT PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS.PHAN NGỌC MINH TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TĨM TẮT LUẬN VĂN Trong q trình thực chương trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, sau gia nhập vào tổ chức thương mại giới WTO, cá nhân, tập thể, tổ chức xã hội cần phải cố gắng nhiều nhằm đóng góp, tham gia xây dựng đất nước Các ngân hàng thương mại khơng nằm ngồi xu này, ngân hàng trung gian quan trọng trình dẫn truyền nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư đến với doanh nghiệp, đơn vị cần vốn, nhằm biến chúng thành khoản đầu tư sinh lời cao Vì nói, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam kênh dẫn truyền vốn chủ yếu cho doanh nghiệp toàn kinh tế, ngân hàng ảnh hưởng định đến phát triển bền vững kinh tế Trong dịch vụ NHTM tín dụng ln chiếm vai trò chủ chốt mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Cho vay hình thức cấp tín dụng cho khách hàng nhu cầu vốn mà thoả mãn điều kiện vay vốn ngân hàng Tuy nhiên, đa số NHTM lớn Việt Nam tiến hành cho vay với doanh nghiệp lớn thành phần kinh tế khác bị hạn chế đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Trong đó, DNNVV phận chiếm tỷ lệ cao kinh tế, lực lượng nòng cốt tạo sơi động đa dạng cho kinh tế, tạo động lực cho kinh tế phát triển Mặc dù vậy, loại hình doanh nghiệp tồn nhiều khó khăn như: thiếu vốn, thiết bị cơng nghệ lạc hậu, trình độ lực tổ chức quản lý yếu kém, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cao, thị trường tiêu thụ hàng hố khơng ổn định, bị cạnh tranh gay gắt từ phía doanh nghiệp lớn… Vì cần phải nghiên cứu để giải pháp, chiến lược thích hợp để phát triển dịch vụ tín dụng DNNVV cho hiệu nhất, với thời gian nghiên cứu, học hỏi Chi nhánh Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Sài Gòn, em xin lựa chọn đề tài nghiên cứu : “Phát triển dịch vụ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân Hàng Ngoại Thƣơng Chi Nhánh Sài Gòn” Do tính chất cho vay loại hình doanh nghiệp tiềm tàng nhiều rủi ro Nhằm hồn thiện cơng tác cảnh báo rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng nên em nghiên cứu đề tài phương diện chất lượng quản lý chất lượng tín dụng DNNVV Ngoài phần mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục chữ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chuyên đề em bao gồm phần sau : Chương : Phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân Hàng Thương Mại Chương : Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi Nhánh Sài Gòn Chương 3: Giải pháp Phát triển dịch vụ tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi Nhánh Sài Gòn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018 Tác giả Nguyễn Thuật LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Tiến sĩ Phan Ngọc Minh người định hướng đề tài cho Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Ban giám hiệu trường Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, q thầy Khoa sau đại học trang bị kiến thức cho suốt năm học vừa qua, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, Phòng Khách Hàng Bán Lẻ Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn tạo điều kiện cho thực đề tài Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người động viên, giúp đỡ thời gian vừa qua Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Nguyễn Thuật MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TĂT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG : CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI (NHTM) 1.1 Hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNV & N) NHTM 1.1.1 Khái quát doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.1 Định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.3 Vai trò DNV & N: 1.1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM 1.1.2.1 Khái quát NHTM 1.1.2.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM 1.2 Chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ (DNV & N) NHTM 11 1.2.1 Chất lượng quản lý chất lượng cho vay: 11 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng cho vay DNV & N NHTM 12 1.2.2.1 Tổng dư nợ: 12 1.2.2.2 cấu dư nợ: 12 1.2.2.3 Nợ hạn: 12 1.2.2.4 Nợ xấu: 12 1.2.2.5 Phân loại nợ: .13 1.2.2.6 Trích lập dự phòng rủi ro: 16 1.2.2.7 Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng: 16 1.2.2.8 Các tiêu thu nhập: .16 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay DNV & N NHTM 17 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 17 1.3.2 Các nhân tố khách quan 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH SÀI GÒN (VIETCOMBANK SÀI GÒN) 22 2.1 Khái quát NH TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Sài Gòn (Vetcombank Sài Gòn) 22 2.1.1 cấu tổ chức nhân Vietcombank Sài Gòn 22 2.1.2 Kết kinh doanh chủ yếu: 23 2.1.2.1 Về hoạt động huy động vốn: .25 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng: 27 2.2 Thực trạng chất lượng cho vay DNV & N Vietcombank Sài Gòn 29 2.2.1 Khái quát DNV & N vay vốn Vietcombank Sài Gòn 29 2.2.1.1 Khách hàng vay vốn: 29 2.2.1.2 Điều kiện cho vay DNV & N chi nhánh NHNT Sài Gòn : 30 2.2.1.3 Quy trình nghiệp vụ cho vay DNV & N áp dụng chi nhánh VCB Sài Gòn: 31 2.2.2 Thực trạng chất lượng cho vay DNV & N Vietcombank Sài Gòn: 31 2.2.2.1 Về doanh số cho vay : 32 2.2.2.2 Về tổng dư nợ cho vay : .34 2.2.2.3 Về nợ hạn tỷ lệ nợ hạn : 36 2.2.2.4 Về tình hình phân loại nợ : 37 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay DNV & N VCB Sài Gòn 39 2.3.1 Những kết đạt được: 39 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 41 2.3.2.1 Hạn chế 41 2.3.2.2 Nguyên nhân .42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 46 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNV & N TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH SÀI GÒN 47 3.1 Chính sách nhà nước, phủ NHNN DNV & N 47 3.2.Định hướng hoạt động tín dụng DNV & N Trụ Sở Chính chi nhánh Vietcombank Sài Gòn 48 3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Sài Gòn 48 3.3.1 Hoàn thiện chế cho vay DNV & N 49 3.3.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tái thẩm định .51 3.3.3.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 53 3.3.4 Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro 54 3.3.5 Hoàn thiện sách tín dụng 55 3.3.6 Tạo nhiều dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu DNV & N .56 3.3.7 Tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát .58 3.4 Một số kiến nghị 59 3.4.1 Kiến nghị Chính Phủ 59 3.4.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước 60 3.4.3 Kiến nghị DNV & N 61 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên đầy đủ STT Tên viết tắt NH TMCP NT SG, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Sài Gòn Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Trung Ương VCB TW Ngân Hàng Ngoại Thương NHNT Ngân Hàng NH Tổ chức tín dụng TCTD Ngân Hàng Thương Mại NHTM Ngân Hàng Nhà Nước NHNN Doanh nghiệp nhỏ vừa DNNVV, SMEs Doanh nghiệp DN 10 Doanh nghiệp nhà nước DNNN 11 Công ty trách nhiệm hữu hạn Cty TNHH 12 Khách hàng doanh nghiệp KHDN 13 Khách hàng bán lẻ KHBL Vietcombank SG, VCB SG 49 ngày chiếm ưu số lượng lẫn chất lượng sản xuất kinh doanh Trong điều kiện nay, ngân hàng phải tự chịu trách nhiệm tất hoạt động để ln đảm bảo mục đích an tồn, hạn chế rủi ro đạt mục tiêu lợi nhuận Để làm điều này, Chi nhánh VCB SG trọng đến chất lượng tín dụng, kiên không cho vay khách hàng khơng đủ điều kiện Trên sở tìm hiểu thực trạng phát triển tín dụng DNNVV chi nhánh Vietcombank Sài Gòn, với hướng dẫn nhiệt tình TS Phan Ngọc Minh, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV Chi nhánh 3.3.1 Hoàn thiện chế cho vay DNNVV - Phương thức cho vay: Nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu đa dạng khách hàng, đồng thời nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, Chi nhánh cần đa dạng hóa hình thức cho vay Ngồi phương thức cho vay chủ yếu như: Cho vay lần, cho vay hợp vốn, cho vay lưu vụ, cho vay theo hạn mức, cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng, cho vay theo hạn mức thấu chi tài khoản tốn, cho vay quay vòng, cho vay tuần hồn,… Chi nhánh cần vào hồn cảnh cụ thể khách hàng để cung cấp hình thức phù hợp khách hàng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho khách hàng ngân hàng - Mức cho vay: Thực tế Vietcombank Sài Gòn, hạn mức cho vay thường phụ thuộc chủ yếu vào giá trị tài sản bảo đảm Tuy nhiên, quy mô nhỏ, giá trị tái sản cầm cố, chấp thấp nên mức vốn vay thấp nên hầu hết DNNVV thiếu vốn Vì để đẩy mạnh hoạt động cho vay DNNVV đòi hỏi Vietcombank Sài Gòn cần phải tìm cách giải phù hợp Ngân hàng không nên trọng đến biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản chấp, cầm cố mà cần mở rộng cá biện pháp bảo đảm tiền vay khác Ngân hàng coi tính khả thi dự án bảo đảm, phát triển hình thức cho vay tín chấp, ngân hàng dựa vào kết uy tín kết hoạt động thực tế DN vay vốn 50 ngân hàng xem xét cho DNNVV vay đảm bảo bên thứ ba DN lớn quan hệ lâu dài tin cậy với ngân hàng Tuy nhiên, việc mở rộng hạn mức cho vay đồng nghĩa với việc rủi ro khoản vay tăng cao, cần biện pháp giám sát, quản lý rủi ro phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng cho vay - Về thời hạn cho vay: Để đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn nhằm mua sắm máy móc, thiết bị DNNVV, Chi nhánh cần phải quan tâm đến công tác quản trỉ rủi ro, tăng cường công tác thẩm định tái thẩm định nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, từ giúp cho DNNVV nhiều hội việc tiếp cận với nguồn vốn trung dài hạn - Lãi suất cho vay: Ngân hàng cần vào lãi suất huy động vốn loại , rủi ro ngân hàng gặp phải, khả sinh lời dự án vay vốn để đưa mức lãi suất hợp lý cho DNNVV ngân hàng Căn vào quy định lãi suất Tổng giám đốc NH TMCP NT VN, chi nhánh Vietcombank Sài Gòn DN thoả thuận để ghi vào hợp đồng tín dụng Mặc dù DN lớn nhiều lợi so với DNNVV, nhiên, ngân hàng không nên phân biệt lãi suất cho vay hai loại hình DN mà cần phải sách lãi suất linh hoạt, phù hợp với đối tượng khách hàng khác nhằm tạo điệu kiện cho DNNVV vay vốn Với khách hàng quan hệ uy tín lâu dài, ngân hàng cần áp dụng sách lãi suất ưu đãi Điều giúp doanh nghiệp đảm bảo đủ vốn để hoạt động hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó ngân hàng khách hàng Một sách nên ngân hàng áp dụng giảm lãi suất khách hàng vay lần đầu để thu hút thêm khách hàng đến với ngân hàng Điều tạo ấn tượng tốt đẹp niềm tin DNNVV ngân hàng từ họ trở thành khách hàng trung thực với ngân hàng giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng - Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng: Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng VCB xây dựng chung cho tất đối tượng khách hàng 51 doanh nghiệp Tuy nhiên DNNVV Việt Nam đặc thù riêng quy mơ tài sản nhỏ, trình độ chun mơn quản lý chủ doanh nghiệp chủ yếu đúc kết từ kinh nghiệm hay học hỏi từ bạn bè mà không đào tạo nên cấp chuyên môn hạn chế, chưa trọng nhiều đến việc bảo hiểm tài sản, DNNVV dễ bị tác động môi trường kinh doanh, biến động kinh tế nên kinh tế suy thoái tác động lớn làm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV giảm sút,… Trong tiêu phi tài như: cấp chun mơn, lực quản lý chủ doanh nghiệp, mức độ bảo hiểm tài sản, hay tiêu tài quy mô tài sản, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trọng chiếm tỷ trọng điểm cao hệ thống chấm điểm, xếp hạng VCB, hệ thống không phù hợp áp dụng cho DNNVV, việc áp dụng sách khách hàng phụ thuộc vào kết chấm điểm xếp hạng doanh nghiệp theo hệ thống xếp hạng nên DNNVV bị thiệt nhiều Vì vậy, Trụ Sở Chính VCB Chi Nhánh cần nghiên cứu kỹ hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng áp dụng hệ thống VCB từ đề xuất với Trụ sở Chính VCB việc chỉnh sửa hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cho phù hợp với đặc thù DNNVV Việt Nam 3.3.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tái thẩm định Làm tốt công tác thẩm tái thẩm định yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng cho vay Công tác thẩm định ngân hàng bao gồm hai nội dung chủ yếu sau : - Thẩm định khách hàng : Xem xét thông tin chung khách hàng Ngân hàng cần ý nghiên cứu số vấn đề như: + Kiểm tra hồ sơ xin vay khách hàng: Ngân hàng cần kiểm tra tư cách pháp lý, nghành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà DN phép hoạt động + Kiểm tra mục đích vay vốn: Xem xét mục đích vay vốn phù hợp với nghành nghề mà DN phép hoạt động, DN vay vốn ngoại tệ phải 52 xem xét khoản vay để đảm bảo việc cho vay phù hợp với quy định quản lý ngoại hối hay khơng? + Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động khả tài khách hàng: xem xét báo cáo tài thường niên DN vay kết hợp với tiêu chí đánh giá ngân hàng, cán tín dụng tiến hành chấm điểm DN để từ đánh giá lực tài DN đồng thời xác định phương thức cho vay phù hợp với nhu cầu khách hàng + Cán tín dụng cần phải nắm rõ thực tế, đánh giá lực điều hành, quản lý, lực quản lý sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức DN vay vốn, nghiên cứu bạn hàng doanh nghiệp qua đánh giá uy tín DN quan hệ với khách hàng thị trường + Tài sản chấp: Đây nguồn thu thứ hai ngân hàng trong trường hợp DN không trả đựơc nợ Tuy nhiên DNNVV, họ khó đáp ứng yêu cầu Do đó, ngân hàng cần phải linh hoạt việc thẩm định tài sản chấp khách hàng - Thẩm định dự án đầu tư: Nội dung mang tính định đến khả khách hàng vay vốn hay khơng + Hiệu kinh tế xã hội mà dự án đem lại : Hiệu kinh tế mà dự án đem lại cho ngân hàng tiền lãi khoản vay Bên cạnh lợi ích kinh tế mà dự án trực tiếp đem lại cho ngân hàng, cán tín dụng cần quan tâm đến lợi ích kinh tế mà dự án đem lại cho toàn xã hội Một số tiêu cần ý thẩm định vòng quay vốn, mức tăng tiêu thụ hàng hoá xã hội, sản phẩm dự án tung ra, khả ảnh hưởng môi trường dự án + Khả thích ứng phương án sản xuất khách hàng môi trường kinh doanh: yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phương án sản xuất kinh doanh khách hàng như: cung- cầu, giá cả, thị hiếu yếu tố cần phải quan tâm xem xét thẩm định Vì thế, trình thẩm định, cán tín dụng khơng thể đòi hỏi, u cầu hồn hảo tuyệt đối dự án DNNVV 53 nên tư vấn, giúp đỡ để DN hoàn thiện dự án Cán tín dụng gợi ý yêu cầu doanh nghiệp đề xuất vài phương án dự phòng Làm DN ngân hàng hạn chế rủi ro, từ hai hợp tác với xây dựng mối quan hệ chặt chẽ 3.3.3.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Con người ln đóng vai trò vơ quan trọng định thành bại hoạt động kinh doanh Đặc biệt, hoạt động ngân hàng chứa đứng nhiều rủi ro vai trò người lại đề cao phát huy Cán tín dụng phải đầy đủ tư cách người nắm vững trình độ chun mơn, nhanh nhạy tư cách đạo đức, kiến thức xã hội sâu sắc Cấp lãnh đạo đổi tác phong làm việc, cụ thể hơn, xác hơn, sẵn sàng sửa chữa sai lầm, ln tự nâng cao trình độ thân Chi nhánh cần định hướng đào tạo, tuyển chọn sử dụng nguồn nhân lực cho phù hợp với nhu cầu - Đối với cán quản lý điều hành: Ngoài việc am hiểu kiến thức chuyên môn, đội ngũ lãnh đạo cần trau dồi khả lãnh đạo mình, ln biết học hỏi, nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu cơng việc - Đối với đội ngũ cán tín dụng : Cán tín dụng tạo điều kiện học hỏi, trau dồi kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm ý thức đạo đức để hồn thành cơng việc xuất sắc Chi nhánh Sài Gòn bước thay đổi rõ rệt cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán tín dụng cho cán trực tiếp làm cơng tác thẩm định Tuy nhiên, Chi nhánh cần thường xuyên cử người học lớp học nâng cao nghiệp vụ quản lý tín dụng, phòng ngừa rủi ro để đảm bảo cập nhật thông tin nhằm phục vụ cho công tác chuyên mơn - Ngồi ra, cần phân định rõ ràng quyền hạn trách nhiệm: cán tín dụng cần hưởng chế độ ưu đãi, khen thưởng thích hợp, tạo động lực thi đua công việc, đồng thời chế độ kỷ luật nghiêm khắc nhằm đảm bảo kỷ 54 cương, lề lối tác phong làm việc Ngân hàng cần trọng mơi trường làm việc sạch, lành mạnh, thân thành viên 3.3.4 Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro Chi nhánh cần nắm bắt đầy đủ thông tin khách hàng để làm sở để ngân hàng thiết lập quan hệ với khách hàng Đồng thời, góp phần giúp ngân hàng giảm bớt rủi ro hoạt động cho vay Thơng tin DN thu thập từ nguồn khác vấn trực tiếp, xem xét báo cáo tài chính, nguồn thơng tin từ dịch vụ, quan cung ứng thông tin Đối với chi nhánh VCB SG,việc thu thập thông tin chủ yếu thu thập thông qua tiếp xúc trực tiếp doanh nghiệp, báo cáo tài chính, báo cáo kết kinh doanh Đây nguồn thông tin dễ tìm kiếm tốn chi phí Tuy nhiên, độ xác thấp khơng đáng tin cậy Do đó, để đẩy mạnh hoạt động cho vay DNNVV chi nhánh VCB SG cần phải mở rộng phạm vi, thu thập thêm nguồn thông tin từ nguồn khác như: - Thông tin điều tra trực tiếp từ sở sản xuất kinh doanh: Nắm bắt nhịp độ sản xuất chung DN, bạn hàng, trách nhiệm thái độ công nhân công việc, mối quan hệ nội DN, từ cán tín dụng đốn thơng tin mà khai thác đủ độ ching xác hay không - Thông tin thu thập từ bên ngồi : Chi nhánh thu thập thêm thơng tin từ tổ chức tín dụng, đối thủ cạnh tranh, bạn hàng doanh nghiệp, DN hoạt động ngành nghề Qua xác định vị uy tín DN thị trường Ngoài ra, chi nhánh nên thành lập phận lưu trữ thông tin DN tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thông tin khách hàng - Những thông tin cung cấp từ hệ thống thông tin tín dụng NHNN Việt Nam NH TMCP NT Việt Nam: Hệ thống thông tin xem đáng tin cậy thông tin chung nhất, tác dụng giúp ngân hàng thẩm định rủi ro khách hàng 55 Khi thơng tin cần thiết, ngân hàng cần tiến hành phân tích thơng tin để hỗ trợ cho việc đưa định cho vay 3.3.5 Hồn thiện sách tín dụng Chính sách tín dụng ln đóng vai trò dẫn dắt hoạt động tín dụng ngân hàng Chi nhánh Sài Gòn thế, sách tín dụng phù hợp tạo định hướng cho cán thẩm định chuẩn xác để hồn thành tốt chun mơn Ngồi việc quản lý, cảnh báo vấn đề liên quan đến nợ xấu, nợ hạn giúp cho chi nhánh nắm bắt tốt hơn, củng cố nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh cần phải xem xét rà soát số tiêu sau: - Thứ nhất, sách khách hàng: Chính sách khách hàng phải đảm bảo giúp Chi nhánh xác định thị trường mục tiêu ngân hàng, cân đối khả quy mô ngân hàng + Cần trọng đến việc mở rộng thành phần khách hàng, tập trung thành phần kinh tế quốc doanh với nhiều tiềm bên cạnh khách hàng truyền thống (Khu vực kinh tế quốc doanh) + Tiến hành phân đoạn thị trường, xác định đối tượng trọng điểm chi nhánh để xác định định hướng kinh doanh Cần xác định rõ khách hàng tiềm để đầu tư, đặc điểm khách hàng nhằm cung cấp dịch vụ phù hợp khách hàng + Cần tiếp tục trì mối quan hệ với khách hàng lớn + Tiến hành phân loại khách hàng cách thường xuyên nhằm củng cố trì mối quan hệ với khách hàng đánh giá khách hàng cách xác - Thứ hai, mặt lãi suất: Lãi suất cần đưa hợp lý thời kỳ, đối tượng khách hàng cụ thể, phải đảm bảo cho phù hợp với quy định lãi suất NH Ngoại thương quy định NHNN 56 - Thứ ba, bảo đảm tiền vay: Vấn đề tài sản bảo đảm vấn đề vướng mắc cần đạo đắn sách để đáp ứng yêu cầu tình hình Vietcombank chuyển thành NH TMCP Trong thời gian qua, hoạt động đảm bảo tín dụng chi nhánh VCB SG số bất cập như: Việc định giá tài sản chấp khó khăn, hoạt động tín chấp chưa phổ biến, phát mại tài sản đảm bảo chậm khó khăn Mặc dù vậy, chi nhánh VCB SG coi tài sản bảo đảm công cụ hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro cho vay để hoạt động đạt hiệu cao chi nhánh cần đề giải pháp nhằm phát huy tối đa công dụng tài sản bảo đảm việc hạn chế rủi ro cho vay đặc biệt khu vực quốc doanh Cụ thể chi nhánh VCB SG cần ý vấn đề sau : cần thực nghiêm tục nguyên tắc nội dung tài sản bảo đảm NHNN đề ra, xác định giá trị tài sản chấp, phát triển hình thức tín chấp phù hợp phát triển hội nhập kinh tế 3.3.6 Tạo nhiều dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu DNNVV Để tạo mối quan hệ lâu dài ngân hàng khách hàng ngồi việc đa dạng hố phương thức cho vay ngân hàng cần tạo nhiều dịch vụ hỗ trợ hoạt động cho vay Từ tạo tiện ích cho khách hàng vừa giúp ngân hàng thu hút khách hàng Các DNNVV đặc điểm đa dạng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh, tiếp cận đối tượng khách hàng hoạt động cho vay khơng khơng đủ để sức thu hút Các dịch vụ hỗ trợ triển khai như: tốn khơng dùng tiền mặt, tư vấn lựa chọn công nghệ, lựa chọn nhà cung cấp Trong ngân hàng cần trọng đến hình thức tốn khơng dùng tiền mặt (là cách thức tốn tiền hàng hố dịch vụ khơng xuất tiền mặt mà tiến hành cách trích tiền từ tài khoản người chi trả chuyển vào tài khoản người thụ hưởng cách bù trừ lẫn thông qua vai trò ngân hàng) Mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt sở để ngân hàng mở rộng tín dụng, phát triển cho vay, giảm lãi suất cho vay Thơng qua tốn khơng dùng tiền mặt, tiện ích tốn ngân hàng thu hút DNNVV hoạt động cho vay phát triển số lượng 57 vốn giá cho vay, hạn chế rủi ro cho vay Bên cạnh đó, Trụ Sở Chính VCB cần phát triển thêm nhiều sản phẩm tín dụng để đáp ứng nhu cầu vay ngày cao đa dạng DNNVV, nhanh chóng đưa vào thực tiễn hoạt động tất chi nhánh VCB sản phẩm nghiên cứu thấu chi, thẻ tín dụng dành cho DNNVV VCB Sài Gòn cần mạnh dạng tiên phong việc cung cấp sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm thấu chi thẻ tín dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh DNNVV - Thấu chi: Do nhu cầu vốn tín dụng DNNVV khơng thường xun, liên tục mà mang tính thời vụ để bù đắp thiếu hụt tạm thời nhận đơn hàng hay thương vụ kinh doanh mới, nhu cầu vốn doanh nghiệp cấp thiết chờ giải hồ sơ cho vay bình thường doanh nghiệp hội đầu tư Với sản phẩm thấu chi, doanh nghiệp sử dụng số tiền vượt số dư tài khoản tiền gửi toán doanh nghiệp mở ngân hàng với hạn mức tối đa ngân hàng cấp Như vậy, doanh nghiệp sử dụng số tiền thấu chi cách nhanh chóng thuận tiện mà khơng cần phải làm thủ tục vay vốn, giải ngân khoản vay thông thường Việc xác định hạn mức thấu chi vào việc chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, nhu cầu vốn lưu động, tốc độ luân chuyển dòng tiền doanh nghiệp mối quan hệ gắn bó lâu dài uy tín doanh nghiệp ngân hàng, hạn mức thấu chi khơng tài sản đảm bảo tùy theo sách khách hàng áp dụng với doanh nghiệp - Thẻ tín dụng: Ngân hàng cung cấp vốn cho DNNVV thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng Với sản phẩm ngân hàng cấp cho DNNVV hạn mức tín dụng kèm thẻ tín dụng, doanh nghiệp dùng thẻ tín dụng để tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ hay rút tiền mặt cần máy ATM với số tiền tối đa giới hạn ngân hàng cấp Với sản phẩm doanh nghiệp không cần phải đến ngân hàng để thực giao dịch chuyển tiền toán cho đối tác hay nhận tiền mặt mà tốn cần nơi chấp 58 nhận tốn thẻ tín dụng hay chuyển khoản rút tiền máy ATM hầu hết ngân hàng Đối với ngành ngân hàng việc tạo sản phẩm dịch vụ khó khăn, xây dựng chiến lược sản phâm hấp dẫn nghĩa tạo khác biệt việc thực sản phẩm dịch vụ truyền thống Bên cạnh nghiệp vụ khách hàng khả cung cấp thêm số dịch vụ tiện ích khác, ngân hàng tư vấn đầu tư vào lĩnh vực khả mang lại lợi nhuận lớn Những dịch vụ phụ kèm với nghiệp vụ thúc đẩy mối quan tâm DN ngân hàng tận tuỵ, giúp đỡ nhiệt thành ngân hàng, đồng thời tạo uy tín, niềm tin DN ngân hàng Bởi sản phẩm dịch vụ ngân hàng sản phẩm dễ bị đối thủ cạnh tranh chép, khơng khác biệt, lợi cạnh tranh ngân hàng bị triệt tiêu Vì bên cạnh việc đổi sáng tạo cách thức thực sản phẩm dịch vụ truyền thống, ngân hàng phải biện pháp cụ thể chiến lược kinh doanh mình, để vừa trì lâu dài lợi khác biệt đem lại vừa làm cho khách hàng thấy rõ lợi ích mà họ hưởng từ đổi 3.3.7 Tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát Trong năm qua, chi nhánh VCB SG, coi trọng công tác này, hoạt động kiểm tra, kiểm soát hữu hiệu, khắc phục hạn chế phần tượng vi phạm nghiêm trọng Trong thực tế việc giám sát vốn vay khách hàng lại tuỳ thuộc vào khả trình độ cán tín dụng Vì phải tăng cường hiệu giám sát vốn vay hoạt động chi nhánh, nhiệm vụ bổn phận giám sát đánh giá tình hình hoạt động nói chung, để đưa biện pháp nhằm thiết lập hệ thống phòng ngừa rủi ro xẩy Tất cán lãnh đạo, nhân viên ngân hàng phải nhận thức đầy đủ tạo điều kiện cho đội ngũ kiểm tra viên hồn thành nhiệm vụ hiệu việc đẩy mạnh hoạt động cho vay DNNVV chi nhánh NHNT SG cao 59 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị Chính Phủ Khuyến khích DNNVV phát triển vấn đề trọng vài năm trở lại nên việc xây dựng luật liên quan đến vấn đề mắc phải số thiếu sót Các DNNVV thường bị hạn chế khả tài nên khả đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài sản bảo đảm vay từ tổ chức tín dụng Để tháo gỡ vấn đề này, Chính phủ định thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng nhằm góp phần giúp DNNVV dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn thức Đồng thời, nhà nước cần sửa đổi bổ sung chế hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng để Quỹ thực trở thành cầu nối DNNVV ngân hàng thể thấy nhà nước ta chưa ý đến việc giải nhu cầu mặt sản xuất kinh doanh thủ tục phiền hà phức tạp, khâu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm hội kinh doanh DN Do đó, nhà nước cần thay đổi việc cấp giấy tờ để tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho DN mặt để tiến hành xây dựng nhà xưởng phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh Mặc dù nhà nước ta dành cho DNNVV nhiều ưu đãi, ưu đãi đầu tư quy định rải rác luật văn luật khác nhau, gây khó khăn cho quan nhà nước việc quản lý cho DN việc nhận biết tiếp cận ưu đãi đầu tư Bất cập việc đưa ưu đãi ưu đãi sử dụng nhằm đạt đồng thời nhiều mục tiêu nên xung đột lẫn Nhà nước cần xây dựng hệ thống ưu đãi mới, thống nhất, tiêu chí cụ thể để xác định doanh nghiệp thuộc diện ưu tiên Bên cạnh vấn đề xử lý nợ q hạn tài sản bảo đảm nhiều khó khăn, vướng mắc từ môi trường pháp lý, nên để ngân hàng chủ động việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, đến hạn trả mà bên doanh nghiệp vay vốn khơng khả trả nợ ngân hàng đơn lên tồ án để định cho ngân hàng phát mại tài sản mà không cần thiết phải tiến hành bước điều tra hoà giải, xét xử để làm cho tình hình thu nợ bị nhiều thời gian tốn Bởi nhà nước cần tăng cường biện pháp quản lý trường hợp 60 này, kiên việc xếp lại DN nhà nước, nên để lại DN thực làm ăn hiệu DN hoạt động lĩnh vực cần thiết phải phát triển dân sinh Nhà nước nên ban hành, hồn thiện đồng văn pháp luật liên quan đến môi trường kinh tế, pháp lý vững cho tất hoạt động DN thân ngân hàng Việc hồn thiện mơi trường pháp lý cần thiết, văn pháp luật không chồng chéo mà vừa đảm bảo tính bình đẳng vừa kích thích cho tất hoạt động kinh tế phát triển 3.4.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước Chi nhánh VCB SG cần phối hợp với Trụ Sở Chính liên quan để ban hành thơng tư hướng dẫn, đạo mạnh việc xử lý nợ tồn đọng tạo thuận lợi cho ngân hàng trình hoạt động Đồng thời, cần tăng cường tra, giám sát hoạt động tín dụng ngân hàng, lành mạnh hố mơi trường đầu tư, tránh tình trạng thực cơng việc tra việc xẩy Bên cạnh kế hoạch tra định kỳ, NHNN cần tiến hành kiểm tra đột xuất để nắm bắt đầy đủ, rõ ràng hoạt động vướng mắc ngân hàng trình hoạt động từ hưỡng dẫn, đạo phù hợp Bên cạnh đó, cần phải tăng cường chất lượng công tác thu thập thông tin trung tâm thơng tin tín dụng Mặt khác, NHNN cần hoạch định sách tiền tệ linh hoạt phù hợp với thực tế giai đoạn chuyển giao sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việc khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ khoản nợ khó đòi phát sinh ngun nhân khách quan Công ty mua bán nợ thành lập hoạt động chưa hiệu Bởi vậy, NHNN cần biện pháp để nâng cao tính hiệu hoạt động công ty, nhằm giúp lành mạnh hóa tài ngân hàng đề nghị Chính phủ biện pháp tạo điều kiện cho NHTM quốc doanh tăng vốn điều lệ sở kết xử lý khoản nợ tồn đọng 61 3.4.3 Kiến nghị DNNVV Hợp đồng tín dụng DN ngân hàng hợp đồng thể mối quan hệ chiều sở lợi cho hai bên.Vì bên cạnh kiến nghị với ngân hàng cần kiến nghị DNNVV Ở DN cần trách nhiệm , hoạt động tích cực hơn, đổi phương thức quản lý , tổ chức, điều hành để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu đồng thời phát triển vốn Cần xác định rõ mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh từ đề phương án đầu tư khả thi Các DNNVV nên tận dụng nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi quy trình công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm từ nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm thị trường Doanh nghiệp cần thực nghiêm chỉnh chế độ hạch tốn kế tốn, báo cáo tài trung thực, xác, coi trọng người lao động, lựa chọn sử dụng lao động vị trí để tận dụng nhân tài, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, chế độ khen thưởng kỷ luật rõ ràng người lao động Các DNNVV cần củng cố xây dựng niềm tin uy tín ngân hàng nhẳm tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cách hiệu 62 KẾT LUẬN Trong năm qua, chi nhánh Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Sài Gòn khơng ngừng phấn đấu để giữ vị trị hàng đầu hệ thống Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Với phát triển mạnh mẽ kinh tê thị trường hoạt động kinh doanh ngân hàng trở nên động thể rõ qua việc đa dạng hoá khách hàng, mở rộng thị trường khu vực Sự gia tăng nhanh chóng DNNVV chứng tỏ vai trò tích cực, hứa hẹn nhiều tiềm cho phát triển toàn kinh tế nói chung cho ngân hàng thương mại nói riêng Hoạt động tín dụng VCB Sài Gòn đạt kết khả quan, tạo nhiều lợi nhuận cho ngân hàng doanh nghiệp Tuy nhiên, nguồn vốn tín dụng ngân hàng chưa đáp ứng đủ nhu cầu cấp thiết, kịp thời cho doanh nghiệp.Vì vậy, đẩy mạnh hoạt động tín dụng DNNVV vấn đề mà quan Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại phải nghiên cứu nhiều để rút phương thức, quy trình cho vay phù hợp, kiểm soát việc sử dụng vốn vay nhằm tránh rủi ro nhiều Trong thời gian thực tập chi nhánh NH TMCP NT SG, em nhận thấy hoạt động tín dụng DNNVV bên cạnh thành công bước đầu thu tồn nhiều hạn chế đặc biệt chất lượng khoản tín dụng Do đó, hy vọng rằng, đề tài nghiên cứu giúp phần cho chi nhánh cải thiện chất lượng cho vay để xứng đáng đơn vị hàng đầu địa bàn Sài Gòn 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách, giáo trình - Bùi Văn Vần, Văn Ninh 2013, Tài Chính Doanh Nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội - Lê Thị Mận, Lý Hoàng Ánh 2013, Tiền tệ ngân hàng, NXB Đại học quốc gia, Tp Hồ Chí Minh - Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Nguyễn Hữu Thắng 2006, Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, NXB trị quốc gia, Hà Nội - Trương Quang Thơng 2010, “ Tài trợ tín dụng Ngân hàng cho DNV &NMột nghiên cứu thực nghiệm khu vực Tp.HCM”, NXB Tài Chính Luận văn - Mai Thị Lệ Oanh 2010, Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư Phát triển Đơng Sài Gòn, Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM - Lương Đắc Định 2016, “Phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Kinh Tế -Đại học Quốc Gia Hà Nội Tài liệu từ Internet - Tổng cục Thống kê 2017, Tình hình kinh tế-xã hội năm 2017, truy cập ,[truy cập ngày 15/03/2018] Website - Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp.HCM: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Vừa Việt Nam: www.vinasme.vn - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: www.vietcombank.com.vn - www.business.gov.vn; www.vneconomy.com.vn; số Website, thông tin báo đài khác ... Chi Nhánh Sài Gòn Chƣơng 3: Giải pháp Phát triển dịch vụ tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi Nhánh Sài Gòn CHƢƠNG : PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THUẬT PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM. .. dịch vụ tín dụng DNNVV cho có hiệu Và lý tác giả chọn đề tài Phát triển dịch vụ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn Do tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn thuật phát triển dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sài gòn , Nguyễn thuật phát triển dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sài gòn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay