Nguyễn thị thu trang chất lượng cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh đắk nông

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

1 TĨM TẮT Đói nghèo vấn nạn mang tính tồn cầu Do u cầu giảm nghèo tồn diện bền vững xác định ưu tiên hàng đầu đường lối, sách phát triển Đảng Nhà nước ta Trong số nhóm sách phục vụ chiến lược xóa đói - giảm nghèo hoạt động cho vay người nghèo nhóm chiến lược quan trọng Tuy nhiên, làm để người nghèo vừa tiếp cận sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu xóa đói - giảm nghèo, vừa đảm bảo nguồn vốn cho vay câu hỏi đặt Vì việc nghiên cứu củng cố nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo cần thiết phù hợp Nghiên cứu hệ thống hóa lý luận đói nghèo, hộ nghèo, vai trò cho vay hộ nghèo, tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay hộ nghèo Bằng phương pháp định tính, sử dụng công cụ thống kê, mô tả, thông qua điều tra khảo sát để thu thập số liệu liên quan đến yếu tố tác động đến chất lượng cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách hội tỉnh Đăk Nơng Luận văn phân tích khái quát thực trạng chất lượng cho vay hộ nghèo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2015 - 2017, đánh giá mặt làm được, tồn hạn chế Từ đề xuất giải pháp, kiến nghị để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo Chi nhánh đến năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 28 tháng 02 năm 1992 TP Buôn Ma Thuột, công tác Ngân hàng Chính sách hội Chi nhánh Tỉnh Đăk Nơng, học viên cao học khóa 16 khu vực Tây Nguyên Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan luận văn “Chất lượng cho vay hộ nghèo ngân hàng Chính sách hội Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Đăk Nơng” cơng trình nghiên cứu tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thế Bính, luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực, kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu khác TP Bn Ma Thuột, ngày tháng 04 năm 2018 TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thu Trang LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành với hướng dẫn giúp đỡ Khoa Sau Đại học trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tôi xin cảm ơn nhà trường Khoa Sau Đại học tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến thầy giáo TS Nguyễn Thế Bính người trực tiếp hướng dẫn cho ý kiến quý báu q trình hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội Tỉnh Đăk Nông tạo môi trường làm việc, học tập tích cực để tơi có điều kiện thuận lợi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn đến tồn thể người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, động viên cho tơi hồn thành luận văn MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU .10 Tính cấp thiết đề tài 10 2.Mục tiêu đề tài 11 2.1 Mục tiêu tổng quát: 11 2.2 Mục tiêu cụ thể: 11 Câu hỏi nghiên cứu 12 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 12 Phƣơng pháp nghiên cứu 12 Nội dung nghiên cứu 13 Đóng góp đề tài 14 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 14 Bố cục dự kiến luận văn 16 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA 17 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI 17 1.1 Hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH 17 1.1.1 Ngân hàng sách hội 17 1.1.2 Khái niệm đặc điểm hộ nghèo 19 1.1.3 Đặc điểm cho vay hộ nghèo NHCSXH 20 1.1.4 Cho vay hộ nghèo NHCSXH 21 1.2 Chất lƣợng cho vay tiêu chí đánh giá chất lƣợng hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH 21 1.2.1 Chất lượng cho vay hộ nghèo NHCSXH 21 1.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay hộ nghèo 23 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay hộ nghèo NHCSXH25 1.3 Kinh nghiệm số nƣớc cho vay hộ nghèo 26 1.3.1 Kinh nghiệm giới 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Chính sách hội Việt Nam28 1.4 Phƣơng pháp điều tra khảo sát 29 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu: 29 1.4.2 Thiết kế mẫu câu hỏi 29 1.4.3 Xây dựng thang đo 29 1.4.4 Tiến hành điều tra 30 1.4.5 Xử lý phiếu điều tra 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG .30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 31 2.1 Giới thiệu Ngân hàng sách hội Việt Nam, Chi nhánh Đăk Nông 31 2.1.1 Quá trình phát triển Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Đắk Nơng 31 2.1.2 Mơ hình tổ chức NHCSXH Tỉnh Đắk Nông 32 2.1.3 Tình hình hoạt động giai đoạn 2015 - 2017 34 2.2 Thực trạng chất lƣợng cho vay Hộ nghèo NHCSXH Đắk Nông giai đoạn 2015 – 2017 39 2.2.1 Số hộ nghèo vay vốn 39 2.2.2 Tỷ lệ thoát nghèo từ vốn vay 40 2.2.3 Hệ số sử dụng vốn 41 2.2.4 Các tiêu khả thu hồi nợ 42 2.3 Những yếu tố tác động đến chất lƣợng cho vay hộ nghèo NHCSXH Đắk Nông 44 2.3.1 Bản thân người vay 44 2.3.2 Về môi trường tự nhiên 47 2.3.3 Các tổ chức liên quan quy trình cho vay 48 2.3.4 Quy trình cho vay 50 2.3.5 Về trình độ, thái độ cán ngân hàng 51 2.4 Đánh giá chất lƣợng cho vay hộ nghèo ngân hàng Chính sách hội tỉnh Đắk Nơng 52 2.4.1 Kết đạt 52 2.4.2 Những hạn chế 53 2.4.3 Nguyên nhân 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG .55 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG .57 3.1 Mục tiêu tỉnh Đăk Nông công tác giảm nghèo đến năm 202057 3.1.1 Mục tiêu chung 57 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 57 3.2 Phƣơng hƣớng, mục tiêu hoạt động NHCSXH chi nhánh tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 58 3.3 Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đăk Nông 58 3.3.1 Các biện pháp bảo đảm hoàn trả vay vốn đầy đủ, hạn 58 3.3.2 Cải tiến quy trình cho vay 60 3.3.3Nâng cao chất lượng cán Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Đắk Nơng 61 3.3.4 Nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV 61 3.3.5 Nâng cao hoạt động ủy thác tổ chức Hội nhận ủy thác 62 3.3.6 Tăng cường phối hợp NHCSXH quyền địa phương 63 3.3.7 Phối kết hợp với Hội nghề nghiệp, sở ban ngành có liên quan việc định hướng hộ nghèo ngành nghề sản xuất kinh doanh 64 3.4 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay hộ nghèo 64 3.4.1 Kiến nghị với cấp ủy, quyền địa phương 64 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 69 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý DTTS Dân tộc thiểu số ESCAP Ủy ban kinh tế hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương HĐND Hội đồng nhân dân HĐQT Hội đồng quản trị NHCSXH Ngân hàng sách hội NHNo Ngân hàng Nông Nghiệp NHTN Ngân hàng thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh TK&VV Tiết kiệm vay vốn XĐGN Xóa đói giảm nghèo UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn NHCSXH tỉnh Đăk Nông 35 Bảng 2.2: Doanh số cho vay thu nợ dự nợ NHCSHX tỉnh Đăk Nông 37 Bảng 2.3: Hoạt động cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác năm 2017 NHCSXH tỉnh Đăk Nông 38 Bảng 2.4: Số hộ nghèo vay vốn 39 Bảng 2.5: Tỷ lệ hộ thoát nghèo 40 Bảng 2.6: Hệ số sử dụng vốn hộ nghèo 41 Bảng 2.7: Nợ hạn cho vay hộ nghèo 42 Bảng 2.8: Doanh số thu lãi hộ nghèo 43 Bảng 2.9: Đặc điểm chung hộ điều tra 44 Bảng 2.10: Tổng hợp kết khảo sát độ tuổi khả thoát nghèo 45 Bảng 2.11: Kết khảo sát trình độ học vấn khả thoát nghèo 46 Bảng 2.12: Mục đích vay vốn hộ NHCSXH tỉnh Đăk Nông 47 Bảng 2.13: Tổng hợp kết khảo sát tác động quyền địa phương 48 Bảng 2.14: Khảo sát hoạt động ủy thác tổ chức trị - hội 49 Bảng 2.15: Tổng hợp khảo sát quy trình cho vay 50 Bảng 2.16: Khảo sát trình độ, thái độ cán ngân hàng 51 DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức NHCSX tỉnh Đắk Nông 32 Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ hộ thoát nghèo nhờ vay vốn 41 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ nợ hạn, lãi tồn đọng phân theo độ tuổi 45 Biều đồ 2.3: Kết khảo sát hoạt động tổ TK&VV 50 10 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đói nghèo vấn nạn mang tính tồn cầu Những năm gần đây, nhờ sách đổi với xu hội nhập sâu rộng, kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh chóng, đại phận đời sống người dân tăng lên Tuy nhiên, song song với phát triển gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tụt hậu ngày lớn khu vực nông thôn khu vực thành thị, thiếu hụt nghiêm trọng việc làm, Hàng triệu hộ nghèo nước ta chưa tiếp cận với phát triển, có thiếu hụt nhận thức, phương tiện sống điện, nước, y tế, giáo dục, thông tin, Những yếu nguyên nhân gây ổn định kinh tế - trị - hội Thực mục tiêu An sinh hội – Xoá đói giảm nghèo ln trăn trở, băn khoăn hàng đầu Đảng Nhà nước ta để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - ổn định hội Theo Bảng xếp hạng Doing Business 2016 Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, kinh tế Việt Nam đứng thứ 90/189 kinh tế giới thuộc nhóm nước phát triển nước có khoảng triệu hộ nghèo đói chiếm 9,79% tổng số hộ nước Để thực mục tiêu xố đói giảm nghèo, Đảng Nhà nước có biện pháp, sách khích lệ nhận hưởng ứng tích cực từ phía nhân dân cộng đồng Quốc tế đánh giá cao Một số việc thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo vào tháng 9/1995 –tiền thân Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam - cung cấp gói tín dụng ưu đãi phục vụ chủ yếu đối tượng hộ nghèo – đối tượng sách khác, người có lực kinh tế thấp khơng có khả tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng thương mại Có địa hình nằm phía Tây nam khu vực Tây Ngun, Đăk Nơng tỉnh non trẻ thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2004, theo Nghị số 23/2003/QH11 đặc thù địa phương vùng có khoảng 40 dân tộc anh em có khoảng 39 đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo địa phương cao 33,73% cuối năm 2005 Cũng qua kết điều tra cho thấy thiếu vốn sản xuất, sử dụng nguồn vốn vay không hiệu quả, thiếu đất, thiếu phương 58 3.2 Phƣơng hƣớng, mục tiêu hoạt động NHCSXH chi nhánh tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 Căn vào kết hoạt động thời gian qua NHCSXH tỉnh Đắk Nông mục tiêu chương trình XĐGN tỉnh Đắk Nơng đến năm 2020 Để góp phần thực thành công mục tiêu XĐGN nước nói chung Đắk Nơng nói riêng NHCSXH tỉnh Đắk Nông xây dựng mục tiêu hoạt động đến năm 2020 sau:  Phấn đấu 100% hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn; mức vay bình quân m i hộ nâng dần lên mức tối đa  Giảm nợ hạn số tuyệt đối tương đối, hàng năm trì tỷ lệ nợ hạn 0,5 % chương trình cho vay so với tổng dư nợ  Thu 100% lãi tháng 20% lãi tồn đọng phải thu  Tỷ lệ thu nợ cuối kỳ đạt tối thiểu 98% tổng dư nợ đến hạn Tỷ lệ thu nợ phân kỳ đạt tối thiếu 30%  Phối hợp, lồng ghép hoạt động h trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư hoạt động tổ chức trị - hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững, đảm bảo an sinh hội địa bàn  Tăng cường đạo, phối hợp quyền địa phương cấp công tác cho vay NHCSXH tỉnh Đăk Nông  Yêu cầu tổ chức trị - hội nhận ủy thác thực đầy đủ nội dung văn liên lịch, hợp đồng ủy thác ký với NHCSXH  Củng cố, nâng cao chất lượng tổ TK&VV 3.3 Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đăk Nông 3.3.1 Các biện pháp bảo đảm hoàn trả vay vốn đầy đủ, hạn Trong hoạt động trung gian tài có ngun tắc hồn trả vốn hạn qui định Bởi chongân hàng có sử dụng biện pháp huy động vốn không đủ vốn cho vay ngân hàng khơng bảo tồn phát triển Hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH cho vay với lãi suất ưu đãi, có vay có trả khoản trợ cấp vốn Đồng thời thực tốt nguyên tắc giúp hộ nghèo có trách nhiệm sáng tạo 59 sử dụng, giúp hộ nghèo biết cách làm ăn để vươn lên thoát nghèo Các giải pháp để ngân hàng bảo tồn vốn vay như:  Nâng cao vai trò tổ TK&VV Hiện nay, ngân hàng cho hộ nghèo vay chấp tài sản mà thông qua tổ TK&VV Tổ TK&VV gồm nhóm người (từ đến 60 hộ nghèo tự nguyện tham gia) sinh sống gần thơn, xóm, có qui ước cộng đồng trách nhiệm việc vay vốn ngân hàng, UBND (phường) công nhận cho phép hoạt động Ưu điểm cho vay qua tổ sử dụng sức ép thành viên tổ yêu cầu thành viên thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ Trường hợp, có thành viên khơng trả nợ thành viên lại cộng đồng, h trợ hộ vay trả nợ Nếu tổ mà không trả nợ chuyển nợ hạn chờ thu nợ xong cho vay lại thành viên chưa nghèo có nhu cầu  Thực thu tiết kiệm bắt buộc hộ vay, mặt để huy động nguồn vốn rẻ, mặt để giảm gánh nặng trả nợ vào cuối kỳ trả nợ  Phân kỳ hạn trả nợ thành nhiều kỳ trả nợ theo chu kỳ sản xuất kinh doanh giúp hộ vay giảm bớt áp lực nguồn tiền trả nợ cuối kỳ Việc thực trả nợ kỳ hạn định phải thực đầy đủ, nghiêm túc Trường hợp nợ phân kỳ đến hạn, hộ vay khơng trả nợ coi nợ hạn tổ  Xoá bỏ chế khoanh nợ, xoá nợ để nâng cao ý thức trả nợ người vay Hộ vay không ỷ lại vào sách để trây ỳ, chờ khoanh, xoá nợ Trường hợp bị rủi ro xảy ra, Tổ TK&VV ngân hàng tìm hiểu nguyên nhân tìm biện pháp cụ thể trường hợp Hộ vay vay lại vay thêm để khôi phục sản xuất kinh doanh, khỏi khó khăn phải trả nợ cũ trước  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay ưu đãi hộ nghèo Như đề cập đây, công tác giải ngân vốn cho vay ưu đãi NHCSXH tỉnh Đắk Nông chủ yếu thực thông qua ủy thác cho tổ chức Chính trị hội địa bàn Do công tác kiểm tra, giám sát vốn vay khơng sát dễ dẫn đến tình trạng vốn vay khơng sử dụng mục đích, chí có nguy vốn ưu đãi bị bòn rút bất hợp pháp Tuy nhiên, việc tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay hộ nghèo khó khăn hộ nghèo đa phần phân tán rải rác vùng nông thôn chủ yếu, 60 mục đích vay vốn đa dạng Cho nên công tác kiểm tra, giám sát phức tạp tốn nhiều thời gian Xét điều kiện định biên ngân hàng mỏng điều lại khó khăn Tuy nhiên, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cần thiết lý do: (1) Đây biện pháp có tác động nhắc nhở hộ nghèo phải ý sử dụng vốn vay ưu đãi mục đích, đối tượng; (2) Kịp thời phát trường hợp lợi dụng vay vốn ưu đãi lãi suất để kiếm lời bất chính; (3) Tìm bất hợp lý chế cho vay ưu đãi Từ tìm biện pháp bước hoàn thiện chế cho vay hộ nghèo đối tượng sách, bảo đảm vốn đến đối tượng với chi phí rẻ nhất, nâng cao chất lượng vốn cho vay ưu đãi Trong điều kiện nay, công tác kiểm tra, giám sát nên thực đột xuất, không thông báo trước, cán tín dụng ngân hàng thực Nếu thành lập Đồn kiểm tra thời gian mà hiệu công tác kiểm tra thấp, dễ tạo đối phó hộ nghèo Việc kiểm tra đột xuất điều kiện để kiểm chứng hoạt động Hội đồn thể cơng tác giải ngân vốn kiểm tra giám sát sử dụng vốn Để thực điều này, thân cán tín dụng phải tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cơng tác kiểm tra, giám sát đem lại hiệu đích thực 3.3.2 Cải tiến quy trình cho vay  Nâng cao chất lượng việc bình xét cho vay: Bình xét xác hộ vay vừa đảm bảo thực mục tiêu sách tín dụng ưu đãi Chính phủ, đồng thời bảo toàn nguồn vốn, tránh tượng sử dụng vốn sai mục đích Vì nâng cao chất lượng bình xét cho vay vấn đề mà Ban quản lý Tổ TK&VV Hội đoàn thể nhận ủy thác cần trọng  Phối hợp tốt chịu quản lý Trưởng thôn: Trưởng thơn người đại diện quyền địa bàn thôn NHCSXH ủy thác việc tuyên truyền phổ biến sách tín dụng ưu đãi, giám sát việc bình xét cho vay sử dụng vốn vay, xử lý nợ bị rủi ro địa bàn thơn Vì Ban quản lý Tổ TK&VV cần phải phối hợp tốt với Trưởng thôn phải chịu quản lý Trưởng thơn q trình thực hoạt động ủy nhiệm Tổ quản lý 61 3.3.3 Nâng cao chất lượng cán Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Đắk Nông  Phân giao nhiệm vụ cụ thể cho cán quan tâm đến địa bàn quản lý, chủ động nâng cao chất lượng địa bàn phụ trách  Gắn trách nhiệm cán việc xếp loại cán với địa bàn phụ trách Việc đánh giá xếp loại có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cán NHCSXH Vì vây, giải pháp hữu hiệu để tăng cường tính trách nhiệm cán giao phải trì nâng cao chất lượng cho vay địa bàn quản lý  Quan tâm tạo điều kiện cho cán cống hiến hết mình, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động; tăng cường đồn kết, giúp đỡ lẫn cơng việc sống  Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, tốt đạo đức nghề nghiệp cho cán ngân hàng nói chung cán tín dụng nói riêng  Đối với cán tín dụng, bên cạnh việc bố trí tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ làm việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Trung tâm Đào tạo tổ chức, chi nhánh cần chủ động tổ chức tập huấn chuyên sâu m i có chủ trương, sách, văn nghiệp vụ Sau m i đợt tập huấn, Chi nhánh cần phải tổ chức cho người học kiểm tra nội dung tập huấn để đánh giá chất lượng tập huấn Kết kiểm tra tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng, tạo động lực cho cán cố gắng học tập, trau dồi nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao  Phân công cán phù hợp với lực, trình độ sở trưởng, đặc biệt cán tín dụng, sở quy định Nhà nước có tính đến đặc thù NHCSXH, đảm bảo phù hợp điều kiện môi trường hoạt động chủ yếu vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Ưu tiên tuyển dụng cán người dân tộc thiểu số, có chế độ đãi ngộ để thu hút cán làm việc huyện khó khăn, huyện nghèo 3.3.4 Nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV Được ví "cánh tay nối dài" Ngân hàng CSXH, lẽ tổ trưởng người gần gũi, nắm bắt, hiểu rõ tâm tư, đời sống tổ viên Có thể nói, hoạt 62 động tổ TK&VV tốt hoạt động cho vay Ngân hàng CSXH đảm bảo Do đó, cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV:  Ban quản lý Tổ cần tăng cường theo dõi, quản lý chặt địa bàn để biết rõ hoàn cảnh hộ vay; tổ chức sinh hoạt Tổ thường xuyên qui định quy ước Tổ Thông qua buổi sinh hoạt Tổ giúp thành viên chia sẻ kinh nghiệm để sử dụng vốn tốt hơn, đồng thời giúp cho Ban quản lý Tổ thu lãi dễ dàng hơn, tăng cường gắn bó tổ viên với tổ viên, với Ban quản lý Tổ TK&VV Tham gia lớp khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư để hướng kết hợp bình xét vay vốn hướng dẫn hộ vay phương án sản xuất có hiệu  Tổ trưởng cần xây dựng tổ TK&VV ý nghĩa tổ tương trợ, h trợ chịu trách nhiệm với hoạt động vay vốn Sử dụng sức ép thành viên tổ yêu cầu thành viên thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ Trường hợp, có thành viên khơng trả nợ thành viên lại cộng đồng, h trợ hộ vay trả nợ Nếu tổ mà không trả nợ chuyển nợ hạn chờ thu nợ xong cho vay lại thành viên chưa thoát nghèo có nhu cầu 3.3.5 Nâng cao hoạt động ủy thác tổ chức ội nhận ủy thác  Nâng cao lực thực nghiệp vụ ủy thác kiến thức tổ chức quản lý cho cán Hội đoàn thể cấp, để họ điều phối tốt hoạt động thành lập Tổ, tổ chức tốt việc tập huấn cho cán Hội đoàn thể cấp (nhất cấp xã) Ban quản lý tổ TK&VV  Tiếp tục trì làm tốt phương thức ủy thác số nội dung cơng việc quy trình cho vay thơng qua tổ chức Hội đồn thể Việc ký Hợp đồng ủy thác với Hội đoàn thể cấp phải quán triệt nguyên tắc Hội làm tốt ký hợp đồng ủy thác, làm khơng ký, ký mà làm khơng tốt chuyển sang cho Hội đồn thể làm tốt" Những nơi Hội đồn thể khơng có chuyển biến tích cực cương chuyển sang cho Hội đồn thể khác Khi thực việc NH phải báo cáo Cấp ủy, quyền địa phương biết để phối hợp thực  Từng cấp NHCSXH phối hợp với Hội đồn thể cấp để phân tích, đánh giá, tìm nguyên nhân đề giải pháp khắc phục yếu kém, có tính đến 63 việc khắc phục yếu mang tính trọng tâm, trọng điểm phải có kế hoạch cụ thể để chủ động đạo thực  Phải kiểm tra 100% hộ vay vốn sau nhận tiền vay thời gian 30 ngày Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát hộ vay: Giám sát, kiểm tra chặt chẽ giúp đỡ hộ nghèo việc sử dụng vốn vay hiệu để họ ổn định sống trả nợ cho ngân hàng  Phối hợp ngân hàng xử lý nghiêm túc, dứt điểm khoản nợ người vay sử dụng vốn vay sai mục đích, bị rủi ro bất khả kháng, khơng có khả trả nợ bỏ khỏi địa phương  Hội đoàn thể nhận ủy thác cần giám sát chặt chẽ tổ TK&VV Hội quản lý để đảm bảo việc đôn đốc trả nợ gốc thu lãi tiền vay thực cách có hiệu  Tổ chức hoạt động thi tài nghiệp vụ, quản lý tổ chức Hội đồn thể, phân loại Hội để nâng cao trình độ khuyến khích hăng say làm việc tổ chức Hội đoàn thể 3.3.6 Tăng cường phối hợp N CSX quyền địa phương  Cần đề cao trách nhiệm việc xác nhận đối tượng cho vay để đảm bảo cho vay đối tượng thụ hưởng đảm bảo khả thu hồi vốn cho NHCSXH  Chỉ đạo tốt hoạt động Ban giảm nghèo Trưởng thôn để thực tốt sách tín dụng ưu đãi  Phối hợp giải khó khăn vướng mắc ngân hàng, tổ chức Hội đoàn thể, tổ TK&VV thực tín dụng sách ưu đãi Chính phủ địa bàn, đặc biệt công tác thu hồi nợ xấu xử lý nợ rủi ro nguyên nhân khách quan sách ưu đãi Đảng, Nhà nước cho đối tượng thụ hưởng  Giúp đỡ hộ vay sử dụng vốn hiệu quả; thực tế nhiều địa phương cho thấy nhiều hộ vay (nhất hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn…) khơng biết cách làm ăn (kiến thức kỹ thuật kiến thức quản lý hộ vay hạn chế) dẫn đến sử dụng vốn không hiệu quả, khơng có lãi nên khơng tích lũy tiền trả nợ gốc Vì vậy, cần phối hợp tốt quyền địa phương, tổ chức Hội đồn thể nhận ủy thác với Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để tập huấn 64 thường xuyên cho hộ vay Nội dung tập huấn không kỹ thuật sản xuất mà kỹ quản lý, sử dụng vốn vay ngân hàng 3.3.7 Phối kết hợp với Hội nghề nghiệp, sở ban ngành có liên quan việc định hướng hộ nghèo ngành nghề sản xuất kinh doanh  Để phát huy nguồn vốn vay thời gian tới, cần phối kết hợp với ngành, cấp, Hội nghề nghiệp Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh h trợ kỹ thuật phương pháp sản xuất có hiệu cho hộ nghèo hình thức chủ yếu cho họ tham quan, học hỏi rút kinh nghiệm sản xuất hộ nông dân sản xuất giỏi; kết hợp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản sơ chế, chế biến nông sản; định hướng hộ nghèo ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ mua bán thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, giống trồng; h trợ thông tin thị trường, tìm kiếm thị trường đầu cho hộ nghèo để tiêu thụ sản phẩm… tạo điều kiện để họ trao đổi học hỏi kinh nghiệm sản xuất nội hộ nghèo  Lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai thực dự án khuyến nông, khuyến lâm, ngư nghiệp h trợ phát triển ngành nghề thủ cơng  Phải bám sát chương trình phát triển kinh tế địa phương, giúp cho NHCSXH chủ động việc cung ứng vốn, góp phần đảm bảo cho việc thực chủ trương quy hoạch phát triển kinh tế tổng thể huyện Mặt khác, người nghèo vay vốn ưu đãi Nhà nước cần phải tư vấn nâng cao kiến thức ni trồng chăm sóc cách khoa học phù hợp với đặc điểm, tập quán sản xuất canh tác trình độ dân trí vùng 3.4 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay hộ nghèo 3.4.1 Kiến nghị với cấp ủy, quyền địa phương  Đề nghị UBND cấp tỉnh, huyện, hàng năm quan tâm đến công tác dự báo, tập huấn cho người dân cách phòng tránh thiên tai, dịch bệnh, yếu tố môi trường tác động đến đối tượng sản xuất người dân  Thường xuyên mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật SXKD, để hộ nghèo tham gia học tập, nhằm góp phần nâng cao hiệu SXKD cho hộ nghèo 65  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay NHCSXH, để đồng vốn ngân hàng đầu tư đối tượng, hộ vay sử dụng mục đích có hiệu cao Ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng thu phí, lệ phí hộ nghèo vay vốn UBND, tổ chức trị hội cấp 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam  Phối hợp chặt chẽ với Hội đoàn thể việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ ủy thác tổ chức trị - hội, thực đầy đủ nội dung theo Văn liên tịch, hợp đồng ủy thác ký NHCSXH Hội đoàn thể KẾT LUẬN CHƢƠNG Xét phương diện lý luận thực tiễn, chương trình xóa đói giảm nghèo đóng vai trò quan trọng đòi hỏi xúc nghiệp phát triển kinh tế đất nước; Nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo yếu tố vật chất thúc đẩy nhanh trình Việc nghiên cứu nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Đắk Nông đưa giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo với công xóa đói giảm nghèo việc làm có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Trên sở phạm vi nghiên cứu nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông, nội dung chuyên đề tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ đặt cho là: Luận giải tính tất yếu tồn phận người dân sống cảnh nghèo đói; cần có sách h trợ người nghèo đói mà nâng cao chất lượng cho vay giải pháp quan trọng Phân tích vấn đề chất lượng cho vay ảnh hưởng chất lượng cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông giai đoạn Khái quát nguyên tắc, nội dung chế cho vay hộ nghèo, nghiên cứu đề xuất chế cho vay thích hợp hộ nghèo Khái quát đánh giá sách cho vay hộ nghèo số ngân hàng nước ngồi để từ rút kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn 66 NHCSXH Việt Nam vùng nông thôn, miền núi nơi mà có tình hình nghèo đói tương tự Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông yếu tố tác động đến chất lượng cho vay hộ nghèo Đánh giá khái quát tình hình hoạt động NHCSXH Đắk Nơng từ rút kết đạt số vấn đề tồn cần tiếp tục nghiên cứu Từ phân tích thực trạng đề tài đề giải pháp, kiến nghị, đề xuất có tính khả thi nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông, để thực tốt vai trò nhiệm vụ Ngân hàng việc góp phần thực chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN hoàn thành mục tiêu thiên nhiên kỷ Những ý kiến đề xuất chuyên đề đóng góp nhỏ tổng thể giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, mức độ ảnh hưởng nguồn vốn cho vay ưu đãi hộ nghèo Tuy nhiên giải pháp phát huy tác dụng có n lực phấn đấu NHCSXH phối hợp đồng cấp, ngành, tổ chức có liên quan trình thực 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung (2011), Giáo trình tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Thống kê TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chiến lược - kế hoạch - đầu tư phát triển kinh tế hội Việt Nam đến năm 2010, NXB Thống kê Ngân hàng giới (2000), Báo cáo tình hình phát triển giới cơng đói nghèo, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Jonathan Morduch- Vai trò cấp bù tín dụng vi mơ: Thực trạng đúc rút từ Ngân hàng Grameen- tín dụng vi mơ nước Rajesh Chakrrabarti: Kinh nghiệm Ấn Độ tài vi mơ - thành tựu thách thức tín dụng vi mơ nước - Phòng Hợp tác quốc tế NHCSXH Việt Nam Phạm Thị Lệ Ninh (2014) Nâng cao chất lượng tín dụng sách Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Quảng Trị , Luận văn thạc sĩ kinh tế Lê Thị Thúy Nga (2011) Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Thanh Hóa , Luận văn thạc sĩ kinh tế Võ Thị Thuý Anh (2010) Nâng cao hiệu chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội Thành phố Đà Nẵng , Tạp chí khoa học cơng nghệ Đại học Đà Nẵng Phạm Thị Châu (2007) Tín dụng Ngân hàng Chính sách hội với cơng tác xóa đói giảm nghèo Lâm Đồng Luận văn thạc sĩ kinh tế 10 Trần Thị Thanh Tú (2012) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng đến mức sống hộ nghèo Tây Bắc 11 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình (2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nơng hộ tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng 12 Vương Quốc Duy Đặng Hoàng Trung (2015), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ chăn ni heo địa bàn quận Ơ Mơn, Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 13 Sở LĐ- TB&XH tỉnh Đắk Nông (2015 – 2017), Báo cáo kết rà soát hộ nghèo, hộ thoát nghèo năm 68 14 NHCSXH Việt Nam (2003), Văn số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo 15 NHCSXH tỉnh Đắk Nông (2015-2017), Báo cáo tổng kết năm hoạt động 16 NHCSXH tỉnh Đắk Nông (2017), Báo cáo tổng kết 15 năm hoạt động NHCSXH tỉnh Đắk Nông 17 Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2014 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 18 Nghị số 56/2016/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 22 tháng 12 năm 2016 Ban hành chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông 69 PHỤ LỤC Kính chào Anh/Chị, Tơi tên Nguyễn Thị Thu Trang, học viên lớp Cao học ngành Tài Ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, thực đề tài "Chất lượng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội, Chi nhánh tỉnh Đắk Nơng" Với mục đích học tập thực luận văn tốt nghiệp, mong nhận giúp đỡ từ Anh/Chị thông qua việc trả lời câu hỏi bảng khảo sát ý kiến đính kèm Tơi cam kết liệu thu thập sử dụng vào mục đích nghiên cứu đơn thuần, thơng tin trả lời Anh /Chị giữ kín Kính mong Anh/Chị vui lòng dành thời gian đọc hoàn chỉnh bảng câu hỏi khảo sát ý kiến với thơng tin đề nghị đây: PHẦN I THƠNG TIN CHUNG Họ tên người vay: Địa chỉ: Tuổi  Dưới 25 tuổi  Từ 25-35 tuổi  Từ 36-55 tuổi  Trên 56 tuổi Trình độ học vấn  Khơng cấp  Tốt nghiệp tiểu học  Tốt nghiệp THCS  Tốt nghiệp THPT  Khác:……… PHẦN II: THÔNG TIN ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Theo Anh/chị, sử dụng vốn vay NHCSXH có giúp anh/chị nghèo?  Có  Khơng 70 2.Theo anh/chị, đâu nguyên nhân dẫn đến đói nghèo?  Đông  Thiếu vốn sản xuất  Sử dụng vốn không hiệu  Thiếu đất  Thiếu phương tiện sản xuất  Ý kiến khác: Anh/chị sử dụng vốn vay NHCSXH để làm gì?  Mua sắm máy móc, cơng cụ sản xuất  Cải tạo đất sản xuất  Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh  Trả nợ  Chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày  Gửi ngân hàng lấy lãi Đánh giá mức độ đồng ý anh/chị nhận định sau: Mức độ đánh giá Diễn giải yếu tố khảo sát Không Không Không Đồng Hoàn hoàn đồng ý toàn toàn ý đồng ý a Quy trình vay vốn Tổ trưởng có thơng báo vốn đến hộ vay Tiến hành bình xét cơng khai vay vốn Tổ chức Hội thường xuyên kiểm tra, giám sát hộ vay Tổ chức Hội, Trưởng thơn có tham gia họp bình xét cho vay b Hoạt động tổ chức Hội, Đoàn thể? ý kiến đồng ý 71 Tổ chức hội, đoàn thể cầu nối hộ nghèo với ngân hàng Tố chức hội nắm vững kiến thức chun mơn ngân hàng c Chính quyền địa phƣơng Sự vào quyền địa phương giúp hộ nghèo tiếp cận vốn vay Sự vào quyền địa phương giúp hạn chế hộ chây ỳ, bỏ trốn khỏi địa phương d Cán Ngân hàng sách hội Cán ngân hàng có thái độ phục vụ hòa nhã Cán ngân hàng có kiến thức tốt, giải đáp thắc mắc tận tình cho hộ vay Cán ngân hàng thường xuyên kiểm tra hộ vay vốn Cán thường xuyên đôn đốc hộ vay trả nợ Can ngân hàng tham dự họp bình xét vay vốn e Hoạt động tổ TK&VV Hộ vay có tín nhiệm tổ trưởng Tổ trưởng nắm vững kiến thức để trả lời cho hộ vay Tổ thường xuyên đôn đốn hộ vay trả nợ hạn Tổ trưởng thu lãi hàng tháng 72 ... LƢỢNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 2.1 Giới thiệu Ngân hàng sách xã hội Việt Nam, Chi nhánh Đăk Nơng 2.1.1 Q trình phát triển Ngân hàng Chính sách. .. CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 31 2.1 Giới thiệu Ngân hàng sách xã hội Việt Nam, Chi nhánh Đăk Nơng ... cao chất lượng cho vay hộ nghèo – đối tượng cho vay chủ đạo – Ngân hàng CSXH Đắk Nơng thời gian tới Đây lý lựa chọn đề tài: Chất lượng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn thị thu trang chất lượng cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh đắk nông , Nguyễn thị thu trang chất lượng cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay