Nguyễn thị thanh mai những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đồng tháp để vay vốn

132 1 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH MAI NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐỒNG THÁP ĐỂ VAY VỐN LUẬN VĂN THẠC SỸ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH MAI NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐỒNG THÁP ĐỂ VAY VỐN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS HẠ THỊ THIỀU DAO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 -i- TÓM TẮT Đề tài thực nhằm mục đích xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay vốn khách hàng cá nhân, nghiên cứu ngân hàng TMCP Công thương Việt Namchi nhánh Đồng Tháp Trên sở lý thuyết hành vi người tiêu dùng TRA, TPB nghiên cứu trước làm tảng để xây dựng mơ hình nghiên cứu với biến tác động đến định lựa chọn ngân hàng khách hàng là: Thái độ/ Sở thích; Yếu tố thuận tiện; Ảnh hưởng xã hội; Nhận thức kiểm soát hành vi Nhân viên Để giải mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượng bao gồm thiết kế thang đo, khảo sát thu thập liệu, kiểm định thang đo phương pháp phân tích Cronbach alpha nhân tố EFA, xác định tác động nhân tố đến định lựa chọn ngân hàng vay vốn thơng qua phân tích hồi quy đa biến Dữ liệu khảo sát gồm 120 khách hàng nhu cầu vay vốn vay vốn ngân hàng địa bàn tỉnh Đồng Tháp Kết phân tích thực nghiệm cho thấy tất nhân tố đề xuất ý nghĩa thống kê đến định lựa chọn ngân hàng để vay vốn khách hàng với mức độ quan trọng là: Thái độ/ Sở thích, Sự thuận tiện, Nhận thức kiểm soát hành vi, Ảnh hưởng xã hội, cuối Nhân viên Phân tích chuyên sâu ngân hàng TMCP Công thương Việt Namchi nhánh Đồng Tháp cho thấy nhân tố Thái độ/Sở thích ảnh hưởng lớn nhất, Nhân tố thuận tiện, nhân tố Nhân viên cuối nhân tố Ảnh hưởng xã hội Kết vấn sâu ghi nhận số trở ngại khó khăn mà khách hàng gặp phải vay vốn ngân hàng Kết phân tích lần khẳng định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến ý định định lựa chọn ngân hàng để vay vốn khách hàng cá nhân Cũng từ đó, tác giả đưa số hàm ý giải pháp cho ngân hàng nhằm trì khách hàng cũ thu hút thêm nhiều khách hàng đến vay vốn - ii - LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Cao Lãnh, ngày 02 tháng 07 năm 2018 Người cam đoan Nguyễn Thị Thanh Mai - iii - LỜI CẢM ƠN Lời tơi xin cảm ơn q Thầy tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu, kinh nghiệm thực tế phương pháp khoa học hữu ích suốt thời gian học tập trường Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn người hướng dẫn khoa học PGS., TS Hạ Thị Thiều Dao hướng dẫn thực đề tài tận tình giúp định hướng nghiên cứu, tiếp cận kiến thức, dành cho tơi lời khun góp ý q báu để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo ngân hàng, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ việc tham gia nghiên cứu thảo luận thu thập bảng câu hỏi khảo sát cho luận văn Sự đóng góp vai trò quan trọng đến thành công nghiên cứu Cuối lời biết ơn sâu sắc dành cho gia đình tơi ln bên cạnh động viên, ủng hộ tơi hồn thành luận văn - iv - MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH .ix CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU 1.7 KẾT CẤU ĐỀ TÀI KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.2 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG 2.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 26 3.2 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 27 3.2.1.Thiết kế nghiên cứu sơ 28 3.2.2.Kết khảo sát nghiên cứu sơ 29 3.3 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 29 -v- 3.3.1.Phương pháp chọn mẫu thu thập liệu 29 3.3.2.Kích thước mẫu 30 3.3.3.Phương pháp xử lý số liệu 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 4.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU 38 4.2 PHÂN TÍCH CRONBACH ALPHA 42 4.2.1.Thang đo Thái độ/ Sở thích 42 4.2.2.Thang đo Sự thuận tiện 43 4.2.3.Thang đo Ảnh hưởng xã hội 45 4.2.4.Thang đo Nhận thức kiểm soát hành vi 46 4.2.5.Thang đo Nhân viên 47 4.2.6.Thang đo ý định lựa chọn ngân hàng vay vốn 49 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 50 4.3.1.Phân tích nhân tố cho biến độc lập 50 4.3.2.Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 51 4.4 KẾT QUẢ HỒI QUY ĐA BIẾN 51 4.4.1.Kiểm định quy phạm giả định 51 4.4.1.1 Kiểm định phân phối chuẩn phần 51 4.4.1.2 Kiểm tra giả định liên hệ tuyến tính 53 4.4.2.Phân tích hồi quy đa biến 54 4.4.2.1 Đánh giá chung nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay vốn khách hàng cá nhân 54 4.4.2.2 Phân tích tương quan Pearson 55 4.4.2.3 Xây dựng mơ hình hồi quy 56 4.4.2.4 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy 57 4.4.2.5 Kiểm định độ phù hợp mơ hình hồi quy 58 4.4.2.6 Ý nghĩa hệ số hồi quy thảo luận kết 59 - vi - 4.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐỒNG THÁP ĐỂ VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 62 4.5.1.Về yếu tố Thái độ/Sở thích 63 4.5.2.Về yếu tố Sự thuận tiện 65 4.5.3.Về yếu tố Nhân viên 66 4.5.4.Về yếu tố Ảnh hưởng xã hội 67 4.5.5.Về yếu tố Nhận thức kiểm soát hành vi 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 69 5.1 KẾT LUẬN 69 5.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 71 5.2.1.Giải pháp thu hút Thái độ/Sở thích khách hàng 71 5.2.2.Giải pháp làm tăng thuận tiện cho khách hàng 72 5.2.3.Giải pháp nâng cao nhận thức kiểm soát hành vi khách hàng 75 5.2.4.Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 75 5.2.5.Giải pháp làm tăng ảnh hưởng xã hội 76 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 77 KẾT LUẬN CHUNG 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC - vii - DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam EFA : Exploratory Factor Analysis EKB : Engle Kollatt Blackwell KHCN : Khách hàng cá nhân KMO : Kaiser-Meyer-Olkin MLR : Multiple Linear Regression NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước PGD : Phòng giao dịch TMCP : Thương mại cổ phần TPB : The theory of planned behavior TRA : Theory of Reasoned Action Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Đồng Tháp : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Namchi nhánh Đồng Tháp VIF : Variance Inflation Factor - viii - DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt nghiên cứu liên quan 12 Bảng 2.2 Thang đo Thái độ/ Sở thích 19 Bảng 2.3 Thang đo Sự thuận tiện 20 Bảng 2.4 Thang đo Ảnh hưởng xã hội 22 Bảng 2.5 Thang đo Nhận thức kiểm soát hành vi 23 Bảng 2.6 Thang đo Nhân viên 24 Bảng 2.7 Thang đo Ý định lựa chọn ngân hàng 25 Bảng 3.1 Thang đo nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay vốn KHCN 32 Bảng 3.2 Thang đo đánh giá định lựa chọn ngân hàng để vay vốn KHCN 33 Bảng 4.1 Phân tích Cronbach alpha cho thang đo nhân tố “Thái độ/ Sở thích” 43 Bảng 4.2 Phân tích Cronbach alpha cho thang đo nhân tố “Sự thuận tiện” 44 Bảng 4.3 Phân tích Cronbach alpha cho thang đo nhân tố “Ảnh hưởng xã hội” 45 Bảng 4.4 Phân tích Cronbach alpha cho thang đo nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi” 47 Bảng 4.5 Phân tích Cronbach alpha cho thang đo nhân tố “Nhân viên” 48 Bảng 4.6 Phân tích Cronbach alpha cho thang đo nhân tố “Ý định lựa chọn ngân hàng vay vốn” 49 Bảng 4.7 Đánh giá chung nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay vốn KHCN 55 Bảng 4.8 Phân tích tự tương quan Spearman’s Rho biến 56 Bảng 4.9 Tóm tắt mơ hình hồi quy 57 Bảng 4.10 Phân tích ANOVA cho phù hợp mơ hình 58 Bảng 4.11 Hệ số hồi quy mơ hình 59 Bảng 4.12 Lãi suất cho vay NHTMNN địa bàn 64 Item Statistics Mean Std Deviation N F1 3.9000 67860 120 F2 3.9167 88482 120 F3 3.9167 85586 120 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted F1 7.8333 2.207 592 627 F2 7.8167 1.798 539 673 F3 7.8167 1.832 560 642 Scale Statistics Mean 11.7333 Variance 3.861 Std Deviation 1.96496 N of Items PHỤ LỤC PHÂN TÍCH EFA Phụ lục 7.1 Đối với biến đo lường KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 190 Sig .000 Extraction A1 1.000 588 A2 1.000 375 A3 1.000 569 A4 1.000 583 A5 1.000 616 B1 1.000 508 B2 1.000 743 B3 1.000 647 B4 1.000 597 B5 1.000 659 C1 1.000 720 C2 1.000 681 C3 1.000 701 E1 1.000 745 E2 1.000 645 E3 1.000 524 E4 1.000 690 D1 1.000 683 D2 1.000 687 D3 1.000 522 Extraction Method: Principal Component Analysis 871.188 df Communalities Initial 768 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings onent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.089 25.443 25.443 5.089 25.443 25.443 2.778 13.889 13.889 2.295 11.476 36.919 2.295 11.476 36.919 2.613 13.066 26.955 2.129 10.647 47.567 2.129 10.647 47.567 2.447 12.234 39.190 1.515 7.576 55.143 1.515 7.576 55.143 2.388 11.938 51.127 1.454 7.270 62.413 1.454 7.270 62.413 2.257 11.285 62.413 962 4.810 67.222 806 4.032 71.254 725 3.623 74.877 714 3.571 78.448 10 608 3.038 81.486 11 582 2.908 84.394 12 513 2.565 86.960 13 438 2.190 89.149 14 410 2.049 91.198 15 393 1.966 93.164 16 344 1.721 94.885 17 285 1.425 96.310 18 282 1.412 97.723 19 232 1.160 98.883 20 223 1.117 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component A1 442 A2 408 A3 521 A4 577 A5 540 B1 474 B2 577 B3 587 B4 585 B5 700 C1 465 552 C2 525 449 -.439 -.536 -.441 -.524 -.424 C3 602 E1 517 E2 558 E3 583 E4 563 475 436 D1 578 D2 630 D3 421 560 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component A1 698 A2 510 A3 685 A4 671 A5 627 B1 622 B2 803 B3 670 B4 648 B5 691 C1 820 C2 770 C3 826 E1 844 E2 684 E3 659 E4 797 D1 808 D2 819 D3 602 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 561 508 503 348 230 -.436 269 187 -.434 717 -.170 -.462 -.063 702 511 110 505 -.822 151 183 -.674 448 179 418 -.371 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phụ lục 7.2 Đối với biến phụ thuộc – Quyết định vay vốn KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Communalities Initial Extraction F1 1.000 688 F2 1.000 631 F3 1.000 660 Extraction Method: Principal Component Analysis .686 78.166 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.979 65.961 65.961 548 18.253 84.214 474 15.786 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component F1 830 F2 794 F3 812 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 1.979 % of Variance 65.961 Cumulative % 65.961 PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY Descriptive Statistics Mean Std Deviation N F 3.9986 44257 120 A 4.0350 55347 120 B 3.8800 64464 120 C 3.3972 88276 120 D 3.7083 68540 120 E 4.0458 55381 120 Correlations F A B C D E F 1.000 829 641 492 460 532 A 829 1.000 426 246 249 394 B 641 426 1.000 267 051 420 C 492 246 267 1.000 168 266 D 460 249 051 168 1.000 244 E 532 394 420 266 244 1.000 F 000 000 000 000 000 A 000 000 003 003 000 B 000 000 002 291 000 C 000 003 002 033 002 D 000 003 291 033 004 E 000 000 000 002 004 F 120 120 120 120 120 120 A 120 120 120 120 120 120 B 120 120 120 120 120 120 C 120 120 120 120 120 120 D 120 120 120 120 120 120 E 120 120 120 120 120 120 Pearson Correlation Sig (1-tailed) N Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed E, D, C, A, Bb Enter a Dependent Variable: F b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Adjusted R Std Error of Square Square the Estimate Change Statistics R F df1 Square Change df2 DurbinWatson Sig F Change Change 784a 614 580 13243 580 243.021 114 000 1.891 a Predictors: (Constant), E, D, C, A, B b Dependent Variable: F ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total a Dependent Variable: F b Predictors: (Constant), E, D, C, A, B df Mean Square 21.309 4.262 1.999 114 018 23.309 119 F 243.021 Sig .000b Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients B t Sig Correlations Coefficients Std Statistics Beta Zero- Error Collinearity Partial Part Toleranc order VIF e (Constant) 203 116 1.748 083 A 445 026 556 17.282 000 829 851 474 726 1.378 B 211 022 307 9.478 000 641 664 260 716 1.396 C 106 015 212 7.252 000 492 562 199 879 1.138 D 164 019 254 8.747 000 460 634 240 890 1.123 E 052 026 066 2.038 044 532 188 056 728 1.373 a Dependent Variable: F Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) A B C D E 5.892 1.000 00 00 00 00 00 00 047 11.234 01 01 00 97 05 01 029 14.208 00 01 21 02 63 01 012 21.929 09 10 78 00 29 20 011 23.071 00 65 01 00 00 54 008 26.571 90 23 00 00 03 24 a Dependent Variable: F Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2.2383 4.6889 3.9986 42317 120 -.43549 44103 00000 12962 120 Std Predicted Value -4.160 1.631 000 1.000 120 Std Residual -3.289 3.330 000 979 120 Residual a Dependent Variable: F Correlations A B C D E F 1.000 324** 224* 258** 270** 691** 000 014 004 003 000 120 120 120 120 120 120 324** 1.000 254** 084 442** 603** Sig (2-tailed) 000 005 363 000 000 N 120 120 120 120 120 120 Correlation Coefficient 224* 254** 1.000 189* 277** 492** Sig (2-tailed) 014 005 038 002 000 Spearm N 120 120 120 120 120 120 an's rho Correlation Coefficient 258** 084 189* 1.000 316** 504** Sig (2-tailed) 004 363 038 000 000 N 120 120 120 120 120 120 270** 442** 277** 316** 1.000 512** Sig (2-tailed) 003 000 002 000 000 N 120 120 120 120 120 120 691** 603** 492** 504** 512** 1.000 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 120 120 120 120 120 120 Correlation Coefficient A Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient B C D Correlation Coefficient E Correlation Coefficient F ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH MAI NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI. .. thực nhằm mục đích xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay vốn khách hàng cá nhân, nghiên cứu ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Tháp Trên sở lý thuyết... ảnh hưởng đến tiêu chí lựa chọn ngân hàng để vay vốn KHCN Trên sở đó, đề tài đưa số mục tiêu cụ thể sau: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay vốn KHCN địa bàn tỉnh Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn thị thanh mai những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đồng tháp để vay vốn , Nguyễn thị thanh mai những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đồng tháp để vay vốn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay