Nguyễn thị ngọc hoa kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH grant thornton (việt nam)

98 3 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) SVTH : Lớp : Khóa học : GVHD : NGUYỄN THỊ NGỌC HOA DH30KT05 30 ThS TRẦN THỊ HẢI VÂN Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 – 2018 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TỐN TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) SVTH : Lớp : Khóa học : GVHD : NGUYỄN THỊ NGỌC HOA DH30KT05 30 ThS TRẦN THỊ HẢI VÂN Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan cơng trình nghiên cứu thân với hướng dẫn GVHD ThS Trần Thị Hải Vân – Khoa Kế toán Kiểm toán – Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Nội dung khóa luận kết q trình nghiên cứu tác giả không chép nghiên cứu khác hình thức Tác giả cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm phát có gian lận khóa luận trước Hội đồng Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hoa ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.S Trần Thị Hải Vân – Giảng viên hướng dẫn tác giả, tận tình hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm kiến thức suốt thời gian tác giả thực khóa luận Những nhận xét bảo cô thực quý giá, giúp tác giả vượt qua khó khăn để hồn thành khóa luận Tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến Qúy Thầy Cô giáo Trường Đại học Ngân hàng, đặc biệt Thầy Cơ khoa Kế tốn – Kiểm tốn, tận tình giảng dạy hướng dẫn tác giả hồn thành học phần chương trình đào tạo cử nhân nhà trường Qua giúp tác giả có tảng kiến thức vững hỗ trợ cho q trình thực khóa luận Cùng với đó, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Anh/Chị Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả hồn thành khóa luận Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người tạo điều kiện mặt, ủng hộ tinh thần động viên kịp thời giúp tác giả vượt qua giai đoạn khó khăn để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Trân trọng iii MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 1.4.2 Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: 1.4.3 Phương pháp quan sát : CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan 2.1.1 Các nghiên cứu giới 2.1.2 Các nghiên cứu nước 2.1.3 Khe hổng nghiên cứu 2.2 Khái quát chung BCKT Kỹ thuật thu thập BCKT 2.2.1 Khái niệm BCKT 2.2.2 Nguồn gốc BCKT 2.2.3 Yêu cầu BCKT 2.2.4 Lập kế hoạch thu thập BCKT 11 2.2.5 Các kỹ thuật thu thập BCKT 12 2.2.6 Một số BCKT đặc biệt 16 2.3 Lý thuyết sở khóa luận 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 22 THỰC TẾ ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BCKT TẠI GRANT THORNTON (VIỆT NAM) 22 3.1 Giới thiệu tổng quan Grant Thornton (Việt Nam) 22 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 22 3.1.2 Các dịch vụ cung cấp 23 3.1.3 Văn hóa giá trị cốt lõi 25 3.1.4 Tổ chức máy quản lý công ty 27 3.2 Tổng quan quy trình kiểm tốn BCTC phần mềm hỗ trợ quy trình thu thập đánh giá BCKT 29 3.2.1 Giới thiệu sổ tay hướng dẫn kiểm toán Grant Thornton 29 3.2.2 Quy trình kiểm tốn BCTC Grant Thornton (Việt Nam) 30 3.2.3 Phương pháp luận kiểm toán phần mềm hỗ trợ 34 iv Trong năm : 41 3.3 Kỹ thuật thu thập BCKT kiểm toán BCTC áp dụng Grant Thornton (Việt Nam) 41 3.3.1 Kỹ thuật kiểm tra tài liệu 42 3.3.2 Kỹ thuật kiểm tra vật chất 48 3.3.3 Kỹ thuật Quan sát 50 3.3.4 Kỹ thuật xác nhận 54 3.3.5 Kỹ thuật vấn 56 3.3.6 Kỹ thuật tính tốn 59 3.3.7 Kỹ thuật phân tích 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 4.1 Nhận xét chung trình vận dụng kỹ thuật thuật thu thập BCKT kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) 67 4.1.1 Ưu điểm 67 4.1.2 Hạn chế 68 4.2 Giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện kỹ thuật thu thập BCKT kiểm tốn BCTC 69 4.2.1 Giải pháp 69 4.2.2 Kiến nghị 71 KẾT LUẬN 74 PHỤ LỤC 79 Biên kiểm kê Hàng tồn kho 79 PHỤ LỤC 82 Nội dung khảo sát KTV 82 PHỤ LỤC 86 Danh sách KTV trả lời phiếu khảo sát 86 PHỤ LỤC 88 Mẫu Thư xác nhận khoản mục Tiền gửi ngân hàng sử dụng GTV 88 v DANH MỤC CÁC HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BCKT Bằng chứng kiểm toán BCTC Báo cáo tài CLKT Chất lượng kiểm tốn COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission GTV Grant Thornton (Việt Nam) HTK Hàng tồn kho IAS International Accounting Standards IFAC International Federation of Accountant KTV Kiểm toán viên KSNB Kiểm soát nội TNCB Thử nghiệm TSCĐ Tài sản cố định TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình VAS Chuẩn mực kế tốn Việt Nam VACPA Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1 Mô tả thâm niên làm việc KTV thực khảo sát 42 Bảng 3.2 Mô tả kết khảo sát kỹ thuật kiểm tra tài liệu 45 Bảng 3.3 Mô tả kết khảo sát kỹ thuật kiểm tra vật chất 50 Bảng 3.4 Mô tả kết khảo sát kỹ thuật quan sát 51 Bảng 3.5 Mô tả kết khảo sát kỹ thuật vấn 56 Bảng 3.6 Mô tả kết khảo sát kỹ thuật xác nhận 57 Bảng 3.7 Mô tả kết khảo sát kỹ thuật tính tốn 60 Bảng 3.8 Mơ tả kết khảo sát kỹ thuật phân tích 63 vii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường với chủ trương đa dạng hóa hình thức sở hữu thành phần kinh tế, hoạt động kiểm toán trở thành nhu cầu tất yếu hoạt động kinh doanh nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp trình cạnh tranh hội nhập Bên cạnh ngành kiểm tốn khẳng định vai trò khơng thể thiếu kinh tế thị trường trở thành phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý vĩ mơ kinh tế tài chính, đóng vai trò tích cực phục vụ phát triển kinh tế Cũng điều kiện kinh tế vậy, thơng tin tài doanh nghiệp khơng để báo cáo cho quan quản lý nhà nước mà nhiều người, nhiều đối tượng quan tâm, khai thác sử dụng cho định kinh tế Tuy đối tượng quan tâm đến BCTC doanh nghiệp nhiều giác độ khác nhau, tất cần BCTC có độ tin cậy cao, xác trung thực Do cần phải có hoạt động kiểm tốn độc lập khách quan có kiến thức nghề nghiệp, uy tín, trách nhiệm để kiểm tra, xem xét đưa kết luận BCTC doanh nghiệp, thể qua trình thu thập đánh giá BCKT nhằm mục đích xác nhận báo cáo mức độ phù hợp báo cáo với phương pháp chuẩn mực kế toán thiết lập qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm tốn ghi nhận ý kiến KTV, sản phẩm quan trọng kiểm toán, độ xác hợp lý phụ thuộc nhiều vào chứng mà KTV thu thập q trình kiểm tốn Có thể nói BCKT nhân tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng kiểm tốn, đồng thời sở pháp lý cao việc giải tranh chấp mâu thuẫn sau trình kiểm tốn Do việc vận dụng kỹ thuật thu thập BCKT cách hiệu quả, hợp lý xác ngày đánh giá cao Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), có hội trải nghiệm với vai trò KTV việc thu thập BCKT trợ giúp anh chị việc phân tích chứng thu thập được, kết hợp với kiến thức đào tạo trường, em nhận thấy thành cơng tồn kiểm toán phụ thuộc trước hết vào việc thu thập sau đánh giá BCKT KTV Vì em định chọn đề tài: “Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán báo cáo tài Cơng ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)” hội sâu tìm hiểu nhằm nâng cao giải vướng mắc việc vận dụng thực tế kỹ thuật thu thập BCKT doanh nghiệp kiểm toán 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Người viết thực nghiên cứu đề tài với mục tiêu tổng quát là: Tìm hiểu vai trò kỹ thuật thu thập BCKT đến kết kiểm toán BCTC hồn thiệt kỹ thuật thu thập BCKT kiểm tốn BCTC công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Tìm hiểu số vấn đề BCKT kỹ thuật thu thập BCKT theo VSA 500, ISA 500, ISA 300,… Nghiên cứu kỹ thuật thu thập BCKT kiểm tốn BCTC nhằm tìm hiểu kỹ thuật áp dụng kiểm toán BCTC Grant Thornton (Việt Nam) khoản mục giai đoạn kiểm tốn cụ thể Từ đánh giá ưu điểm hạn chế kỹ thuật áp dụng để có nhìn khách quan lựa chọn kỹ thuật thu thập BCKT 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Kỹ thuật thu thập BCKT kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) 10 Nguyễn Thị Khánh Linh (2012), Luận văn cử nhân kinh tế “Các phương pháp thu thập chứng kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn S&S”, Đại học Mở TP HCM 11 Trần Thị Minh Tâm (2012), Luận văn cử nhân kinh tế “Hoàn thiện kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài cơng ty TNHH Kế tốn Kiểm toán AAC, Đại học Duy Tân Đà Nẵng 12 Lê Thanh Ngân (2013), Luận văn cư nhân kinh tế “Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam”, Đại học Kinh tế TP HCM 13 Thái Hà Anh (2015), Luận văn cử nhân kinh tế “Bằng chứng kiểm toán kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Dịch vụ kiểm tốn tư UHY” 14 TS Phan Thanh Hải (2014), “Các kỹ thuật sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính”, Khoa Kế tốn – Đại học Duy Tân 15 Th.s Đặng Văn Quang (2017), “Sử dụng kỹ thuật thu thập chứng hoạt động kiểm tốn”,Tạp chí Kế tốn Kiểm tốn 16 Nguyễn Đình Thọ (2013), “Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh”, Nhà xuất Tài 17 Phan Văn Dũng (2015), Luận án tiến sĩ kinh tế “Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam theo định hướng nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập quốc tế” Tài liệu tiếng Anh Linda ElizabethDeAngelo (1981),“Auditor size and audit quality”, Journal of Accounting and Economics, pp 183-199 Palmrose, Z (1988), “An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality”, The Accounting Review, Vol 63, No 1, pp 55-73 American Institute of Certified Public Accountants (New York, 2005), “Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit” 76 Crowther, D., & Jatana, R (2005) Agency theory : “A cause of failure in corporate governance” In: D Crowther and R Jatana (eds.) International dimensions of corporate social responsibility, 1, 135-152 University of Benin (2010), “Impact of Audit Evidence on Auditor’S Report” Al-Angari, H (2006): “The Role of Auditor in Detecting the Fraud”, Working Paper, the Role of Accounting Information in Stock Markets Conference, King Suod University, Saudi Arabian Goodwin, J (1999): “The Effects of Source Integrity and Consistency of Evidence on Auditors’ Judgments”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol 18, No 2, pp 1-16 International Federation of Accountants [IFAC] (2010): ISA 500, “Audit Evidence” International Federation of Accountants [IFAC] (2010): ISA 500, “Planning An Audit Of Financial Statements” 10 Joshi, P and Deshmukh, A (2009): “An Empirical Analysis of Auditors Evidence Gathering Techniques in Bahrain”, Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, Vol 1, No 4, pp 333-352 11 McDaniel, L., and Simmons, L (2007): “Auditors’ Assessment and Incorporation of Expectation Precision in Evidential Analytical Procedures”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol 26, No 1, pp 1-18 12 Evidence”, Missah, H (2008): “Gathering and Documenting Audit Strengthening Canadian Public Sector Governance, Accountability, Management and Audit 13 Payne, E., and Ramsay, R (2008): “Audit Documentation Methods: A Path Model of Cognitive Processing, Memory, and Performance”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol 27, No 1, pp 151-168 77 14 Rose, A., and Rose, J (2003): “The Effects of Fraud Risk Assessments and a Risk Analysis Decision Aid on Auditors’ Evaluation of Evidence and Judgment”, A Journal of Accounting Forum, Vol 27, No 3, pp 312-338 15 Radu Florea Ramona Flolera (2011), “Audit techniques and audit evidence” 16 The National Audit Systems (NAS) Network (2015), “Audit Evidence” 17 Jane Boler (2016), “Techniques for Gathering Audit Evidence”, The Auditor Magazine 18 Chow,C.W.and S.J.Rice(1982), “Qualified Audit Opinions and Auditor Switching”,Accounting Review , Vol LVII, No (April), pp 326– 35 19 Zakari, M (2013): "Does Audit Evidence Type Effects on Quality of Auditor's Opinion?", International Conference Financial Distress: corporate governance and financial reporting issues 20 Zhang, X., Xie, Q., and Chen, W (2009): “Study on Audit Evidence Gathering Based on Partition and Outlier Detection”, Application Research of Computers, Vol 26, No 7, pp 2495-2501 Các trang Web http://www.mof.gov.vn (Bộ tài chính) http://www.vacpa.org.vn (Hội kiểm toán hành nghề Việt Nam) http://www.kiemtoan.com.vn (Kiểm toán, kế toán chuyên sâu) https://sav.gov.vn (Kiểm toán nhà nước Việt Nam) https://www.accaglobal.com (Hiệp hội kế tốn cơng chứng Anh quốc) http://vaa.net.vn (Trun ương hội kế toán kiểm toán Việt Nam) 78 PHỤ LỤC Biên kiểm kê Hàng tồn kho BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHO Thời điểm kiểm kê: 0h00 ngày 01/7/2017 Ban kiểm kê: Dương Ngọc Hà - WHs Superviser Nguyễn Thị Tố Nga - Accountant Motupaali Ramprasad - PDN Chứng kiến: Cao Minh Ngọc Quỳnh – Gtant Thornton AUDITOR Nguyễn Phạm Hoàng Mỹ - Gtant Thornton AUDITOR Thực hiện: Ngày 01/7/2017, 02/7/2017 Ghi chú: Khơng có nhập xuất kho cà phê thời điểm kiểm kê Đối với FO/Ricehusk/MC/Coal không kiểm kê, ghi nhận theo báo cáo tồn kho thời điểm kiểm kê 79 SỐ LƯỢNG THEO KIỂM KÊ THỰC TẾ: (chi tiết đính kèm) (tại thời điểm 0h ngày 01/7/2017) Green beans: 645,865 Decaf beans: 334,267 Steam beans: Hóa chất – MC - 125500 Dầu FO – Oil Than – Coal 24458 Trau - Rice husk Củi xay - Wood chip Củi ép – sawdust k g k g k g k g k g k g k g k g k 80 PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN - Cân đo toàn bao lẻ, cân đại diện 10% trở lên lương hàng đóng bao đồng - Các lơ hàng vừa nhập vòng ngày chưa sử dụng đếm số lượng bao, không cân lại - Cân đại diện đối chiếu số lượng ghi nhãn hàng decaf Ngày 7/31/2017 Người báo cáo 81 PHỤ LỤC Nội dung khảo sát KTV Lời giới thiệu Tôi Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Để phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp mình, tơi cảm ơn tham gia Anh/Chị vào khảo sát Mục đích khảo sát để Nghiên cứu kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) Những thông tin mà Anh/Chị cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài mà không cung cấp cho khác Tất câu trả lời hồn tồn giữ kín Khơng có câu trả lời xác định Anh/Chị với tư cách kiểm toán viên cụ thể, kiện thu thập dùng cho mục đích phân tích, tổng hợp bàn luận đề tài nghiên cứu Nếu Anh/Chị có điều cần trao đổi quan tâm tới kết tổng hợp nghiên cứu này, xin liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Hoa – SĐT: 0968.909.534 – Email: ngochoa.kmb@gmail.com Xin chân thành cảm ơn tham gia Anh/Chị CÂU HỎI Theo Anh/Chị mục đích chủ yếu việc hồn thiện kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn là? Nâng cao chất lượng đảm bảo tiến độ kiểm toán Tạo niềm tin cho khách hàng nâng cao sức cạnh tranh lĩnh vực kiểm toán Khác Theo Anh/Chị việc lựa chọn đắn linh hoạt kỹ thuật thu thập BCKT có ảnh hưởng việc hình thành đưa ý kiến kiểm toán 82 Quan trọng Trung bình Khơng ảnh hưởng Anh/Chị lựa chọn kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán dựa trên: Kinh nghiệm Hướng dẫn quy trình kiểm tốn cơng ty Khác Xin cho biết đánh giá Anh/Chị kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Grant Thornton Xin Anh/Chị trả lời hình thức khoanh tròn vào ô số phù hợp với mức độ đánh giá theo ý kiến Anh/Chị (Mức độ đánh giá quy ước sau: Rất đồng ý; Đồng ý; 3.Không đồng ý) Mức độ đánh giá Kỹ thuật thu thập BCKT Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý 3 3 Kiểm tra tài liệu Là kỹ thuật đem lại chứng có giá trị cao khoản mục doanh thu Vì số lượng tài liệu lớn, KTV phải chọn mẫu kiểm toán nguyên tắc số lớn có biến động bất thường Độ tin cậy chứng tài liệu phụ thuộc vào mức độ độc lập tài liệu với đơn vị kiểm toán Kiểm tra vật chất Thời điểm kiểm kế TSCĐHH thích hợp cuối năm tài KTV thường gặp khó khăn xác định chất lượng, tình trạng giá trị loại tài sản đặc 83 biệt như: linh kiện điện tử, tác phẩm nghệ thuật hay kim phí, đá quý,… Chỉ cho biết hữu tài sản không chứng minh quyền sở hữu giá trị 3 3 3 3 3 chúng Quan sát Được sử dụng chủ yếu giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Quan sát bí mật có khả đạt tới hiệu lớn Chỉ cung cấp chứng cách thực thi công việc thời điểm quan sát Xác nhận Thư xác nhận không dùng để xác minh nghiệp vụ kinh tế cá nhân tổ chức (ví dụ: nghiệp vụ bán hàng,…) Chi phí thực thi lớn phạm vi áp dụng tương đối giới hạn, đơn vị kiểm tốn có quy mơ lớn, quan hệ rộng, đa quốc gia Thư xác nhận phải chọn mẫu từ sổ chi tiết công nợ theo đối tượng Phỏng vấn Thủ tục quan trọng giúp KTV thu chứng chưa có, củng cố luận Dạng câu hỏi mở ưu tiên sử dụng để tăng tính hồn chỉnh chi tiết cho thơng tin Phỏng vấn thường không cung cấp đủ 84 chứng kiểm tốn thích hợp để phát sai lệch trọng yếu Tính tốn Kỹ thuật cung cấp chứng có độ tin cậy cao xét mặt số học Phức tạp tốn nhiều thời gian 3 3 Chỉ quan tâm đến tính xác túy mặt số học nên cần phải kết hợp với kỹ thuật khác trình thu thập BCKT Phân tích Khơng phát sai sót có giá trị nhỏ có giá trị lớn vận động ngược chiều nhau, bù trừ Kỹ thuật áp dụng tiêu đồng nội dung phương pháp tính THƠNG TIN CÁ NHÂN (Chỉ phục vụ cho mục đích phân loại đối tượng khảo sát giữ kín) Họ tên kiểm toán viên: Nam/Nữ: Thâm niên làm việc: Vị trí (hoặc chức vụ) công ty: 85 PHỤ LỤC Danh sách KTV trả lời phiếu khảo sát STT Họ tên Giới tính Nguyễn Đào Thanh Thảo Nữ Giám đốc kiểm tốn Trương Thị Bích Loan Nữ Trưởng phòng kiểm tốn Võ Minh Quang Nam Chủ nhiệm kiểm tốn Đặng Ngơ San Tùng Nam Chủ nhiệm kiểm toán Trần AnhThương Nữ Chủ nhiệm kiểm toán Đinh Xuân Thanh Nam Chủ nhiệm kiểm toán Đặng Ngọc Hồi Nam Trưởng nhóm kiểm tốn Lê Minh Đăng Nam Trưởng nhóm kiểm tốn Nguyễn Phương Loan Nữ Trưởng nhóm kiểm tốn 10 Nam Trưởng nhóm kiểm tốn Nữ Trưởng nhóm kiểm tốn 12 Trần Bá Lộc Nguyễn Hữu Phước Duyên Cao Minh Ngọc Quỳnh Nữ Trưởng nhóm kiểm tốn 13 Lê Lương Phương Thảo Nữ Trợ lý kiểm toán 14 Nam Trợ lý kiểm toán Nữ Trợ lý kiểm toán 16 Đỗ Đức Hải Nguyễn Hữu Khắc Xuyên Bùi Thanh Duy Nam Trợ lý kiểm toán 17 Vũ Nhật Tài Nam Trợ lý kiểm toán 18 Nguyễn Đức Hồng Nam Trợ lý kiểm tốn 19 Nguyễn Ngọc Vân Anh Nữ Trợ lý kiểm toán 20 Nguyễn Hương Trà Nữ Trợ lý kiểm tốn 21 Hồng Minh Thịnh Nam Trợ lý kiểm tốn 22 Lê Hồng Long Nam Trợ lý kiểm toán 23 Bùi Võ Kim Quyên Nữ Trợ lý kiểm toán 24 Bạch Thị Kim Thơ Nữ Trợ lý kiểm toán 25 Lê Thị Nga Nữ Trợ lý kiểm toán 11 15 Chức vụ 86 26 Ma Thu Uyên Nữ Trợ lý kiểm toán 27 Đinh Xuân Minh Nam Trợ lý kiểm toán 28 Đặng Thị Thúy Hằng Nữ Trợ lý kiểm toán 29 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ Trợ lý kiểm toán 30 Nữ Trợ lý kiểm toán Nữ Trợ lý kiểm toán Nam Trợ lý kiểm toán Nữ Trợ lý kiểm toán 34 Nguyễn Phạm Hồng Mỹ Nguyễn Thanh Bích Ngọc Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thiên Hồng Thảo Phạm Thị Duyên Nữ Trợ lý kiểm toán 35 Phạm Ngọc Tuấn Anh Nam Trợ lý kiểm tốn 36 Trương Bình Ngun Nam Trợ lý kiểm toán 37 Văn Ngọc Thảo Nữ Trợ lý kiểm toán 38 Trần Thị Kim Luyến Nữ Trợ lý kiểm toán 39 Đỗ Thị Thùy Dung Nữ Trợ lý kiểm toán 40 Nguyễn Thị Thảo Huyền Nữ Trợ lý kiểm toán 31 32 33 87 PHỤ LỤC Mẫu Thư xác nhận khoản mục Tiền gửi ngân hàng sử dụng GTV August 2018 To: Mr./Ms Name of Bank Address: Dear Sirs, Re: H.Co Ltd Request for bank confirmation for audit purpose For the purposes of our audit you are kindly requested to complete the attached form to show the following information relating to our transactions and balances with your bank as at 30 June 2017 For each item, please state any factors which may limit the completeness of your reply, if there is nothing to report, please state "none" Please confirm by signing the "Bankers' Confirmation" section on the final page of this request You are hereby authorized to return this request after completion and together with any remarks you may have to our auditors at the following address: Mr … Senior Audit Manager Audit & Assurance Division Grant Thornton (Vietnam) Limited 14th Floor Pearl Plaza 561A Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam Tel: (84 8) 3910 9100 Fax: (84 8) 3910 9101 Email: Yours faithfully, [Name of GD] [Title] 88 CREDIT ACCOUNT BALANCES Give details of all account balances in favour of the bank customer as at 30 June 2017 Include details of any current accounts, interest bearing deposits, foreign currency accounts, convertible certificates of deposit, money market deposits, etc Account Number Account Name Balance Currency Interest Rate DEBIT ACCOUNT BALANCES Give details of all account balances owed to the bank as at 30 June 2017 by the bank customer in respect of overdraft accounts, bank loans, term loans etc Please include repayment terms of interest and principal, and details of securities Account Name Account Number Balance and Currency Interest Rate Repayment terms Details of securities CUSTOMERS OTHER LIABILITIES TO THE BANK List liabilities owed, including: (a) Bills discounted with recourse, endorsed drafts/notes, forward exchange contracts, letters of credit, liability in respect of shipping documents where customer's account not yet debited (b) Include date, name of beneficiary, amount and brief description of any guarantees, bonds or indemnities undertaken by the bank on behalf of the customer (with recourse) or given by the customer (c) Other liabilities - give details Nature of Liability Amount Currency Due Date 89 SECURITY FOR CUSTOMERS LIABILITIES TO THE BANK Further to Items and above, please indicate details of securities related to the particular borrowings or liabilities to the bank Also include details of any other arrangements as form of securities to the bank as at 30 June 2017 Description (include amounts if applicable) PROMISSORY NOTES/BILLS OF EXCHANGE HELD/PURCHASED FOR COLLECTION ON BEHALF OF THE CUSTOMER List details of any accounts opened or closed during the twelve months prior to 30 June 2017 Account Name Account Number Indicate opened or closed OTHER INFORMATION Please detail any financial relationships not dealt with under any of the above headings Description (include amounts if applicable) BANKERS' CONFIRMATION We confirm that the balances and information, which we have inserted under items to above, are correct and complete This information is given in the strictest confidence, for the purpose of your audit, without any responsibility for error or omission on the part of this Bank, or its staff, or agents _ Bankers’ signatures and seal Name: Position: 90 ... HỌC KỸ THU T THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) SVTH : Lớp : Khóa học : GVHD : NGUYỄN THỊ NGỌC HOA DH30KT05 30 ThS TRẦN THỊ... pháp thu thập Bằng chứng kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán tư vấn S&S Trần Thị Minh Tâm (2012) với Luận văn “Hoàn thiện kỹ thu t thu thập Bằng chứng kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài cơng... nghiên cứu kỹ thu t thu thập BCKT Việt Nam không nhiều Cụ thể: Tống Thế Thu n (2008) với đề tài Bằng chứng kiểm toán kỹ thu t thu thập Bằng chứng kiểm toán hoạt động kiểm toán .Nguyễn Thị Khánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn thị ngọc hoa kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH grant thornton (việt nam) , Nguyễn thị ngọc hoa kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH grant thornton (việt nam)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay