Nguyễn thị diễm an giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tiền giang

112 1 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DIỄM AN GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DIỄM AN GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài Chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ VĂN HẢI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TÓM TẮT LUẬN VĂN Nền kinh tế ngày phát triển mở cửa với thề giới Việt Nam giúp đời sống người dân ngày cải thiện Tiền đề của việc phát triển nguồn vốn Vì điều kiện cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường tài để thu hút vốn nhàn rỗi xã hội, hệ thống Agribank nói chung hay Agribank Tiền Giang nói riêng đứng trước nguy sụt giảm thị phần địa bàng nông thôn – nơi mà Agribank chiếm lĩnh hoạt động mạnh Tác giả thực luận văn “Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Tiền Giang” với mong muốn góp phần giúp giữ vững thị phần, tăng nguồn vốn huy động cho ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Tiền Giang Nội dung luận văn bao gồm:  Thành phần nguồn vốn vai trò nguồn vốn huy động hoạt động kinh doanh Agribank Tiền Giang  Đánh giá, phân tích thực trạng tăng cường huy động vốn Agribank Tiền Giang khảo sát, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tăng cường huy động vốn  Đề xuất số giải pháp cụ thể, phù hợp để tăng cường huy động vốn ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Tiền Giang tương lai LỜI CAM ĐOAN Cam đoan đề tài: “Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Tiền Giang” Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Diễm An LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý giá cho suốt thời gian qua, tảng khơng giúp tơi thực đề tài nghiên cứu mà có ích công việc thời gian tới Đặc biệt, xin chân thành cám ơn TS Lê Văn Hải tận tình hướng dẫn để tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc, cô chú, anh chị đồng nghiệp ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài nghiên cứu Tơi mong đóng góp ý kiến Q Thầy Cơ để đề tài nghiên cứu tơi hồn thiện Tiền Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2018 Học viên thực Nguyễn Thị Diễm An MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 3.Mục tiêu đề tài nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát 3.2 Mục tiêu cụ thể 4.Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 7 Nội dung nghiên cứu 8.Đóng góp đề tài 8.1 Về mặt lý luận 8.2 Về mặt thực tiễn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan huy động vốn NHTM 1.1.1 Khái niệm huy động vốn NHTM 1.1.2 Các hình thức huy động vốn NHTM 1.1.2.1 Phân loại theo thời gian 1.1.2.2 Phân loại theo đối tượng huy động 1.1.2.3 Phân loại theo loại tiền tệ huy động vốn 10 1.1.2.4 Phân loại theo chất nghiệp vụ huy động vốn 11 1.2 Hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân 13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.2Các hình thức huy động vốn từ tiền gửi khách hàng cá nhân NHTM 13 1.2.2.1 Huy động vốn từ tiền gửi toán 13 1.2.2.2 Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm 14 1.2.3 Vai trò hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân NHTM 15 1.2.3.1 Vốn huy động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NHTM 15 1.2.3.2 Vốn huy động đảm bảo uy tín, lực toán NHTM 16 1.2.3.3 Vốn huy động ảnh hưởng đến quy mơ, chất lượng tín dụng NHTM 16 1.2.3.4 Vốn định đến lực cạnh tranh NHTM 16 1.3 Tăng cƣờng huy động vốn nhân tố tác động đến tăng cƣờng huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân NHTM 17 1.3.1 Tăng cường huy động vốn NHTM 17 1.3.1.1 Khái niệm tăng cường huy động vốn 17 1.3.1.2 Chỉ tiêu đánh giá tăng cường huy động vốn từ khách hàng cá nhân 17 1.3.2 Các nhân tố tác động đến tăng cường huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân NHTM 17 1.3.2.1 Nhân tố khách quan 18 1.3.2.2 Nhân tố chủ quan 20 1.4 Kinh nghiệm tăng cƣờng huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân số NHTM nƣớc : 23 1.4.1 Commonweath Bank of Australia 23 1.4.2 Industrial Bank of Korea: 24 1.4.3 Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam 24 1.4.4 Kinh nghiệm rút cho ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tiền Giang 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TIỀN GIANG 27 2.1 Giới thiệu ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 27 2.1.2 Giới thiệu ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Tiền Giang 28 2.1.2.1 Quá trình hình thành 28 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức 28 2.1.2.3 Những thuận lợi khó khăn 29 2.2 Thực trạng huy động vốn tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân Agribank Tiền Giang 32 2.2.1 Thực trạng hoạt động huy động vốn khách hàng cá nhân Agribank Tiền Giang 32 2.2.1.1 Quy mô huy động vốn khách hàng cá nhân 32 2.2.1.2 Cơ cấu vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân 33 2.2.2 Thực trạng thị phần huy động vốn khách hàng cá nhân Agribank Tiền Giang 36 2.2.3 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng hoạt động huy động vốn khách hàng cá nhân Agribank Tiền Giang 38 2.2.3.1 Các nhân tố khách quan 38 2.2.3.2 Các nhân tố chủ quan 40 2.3 Thực trạng tăng cƣờng huy động vốn tiết tiền gửi khách hàng cá nhân Agribank Tiền Giang 41 2.3.1 Tích cực quảng cáo, quảng bá hình ảnh Agribank 41 2.3.2 Tăng cường uy tín địa bàn 41 2.3.3 Giữ vững cạnh tranh mở rộng thị phần 42 2.3.4 Phát triển sản phẩm huy động vốn 42 2.3.5 Phát triển tiện ích kèm theo 43 2.3.6 Quan tâm, chăm sóc khách hàng 43 2.3.7 Những nỗ lực tăng cường huy động vốn khác 43 2.4 Khảo sát phân tích nhân tố tác động đến tăng cƣờng huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang 44 2.4.1 Cơ sở lý thuyết 44 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu 45 2.4.3 Quy trình phương pháp nghiên cứu 47 2.4.4 Báo cáo kết nghiên cứu 48 2.4.4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 48 2.4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 51 2.4.4.3 Phân tích hồi quy bội 59 2.4.4.4 Kết nghiên cứu 63 2.5 Đánh giá thực trạng tăng trƣởng huy động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang 64 2.5.1 Những thành tựu đạt 64 2.5.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 65 2.5.2.1 Những hạn chế 65 2.5.2.2 Nguyên nhân hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TIỀN GIANG 68 3.1 Giải pháp tăng khả huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang 68 3.1.1 Nâng cao danh tiếng uy tín ngân hàng 68 3.1.2 Không ngừng cải thiện đầu tư cho sở vật chất đội ngũ nhân viên 68 3.1.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ 69 3.1.4 Lãi suất 69 3.1.5 Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng 70 3.2 Các giải pháp hỗ trợ 70 3.2.1 Đối với NHNN 70 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 76 PHỤ LỤC 02: MÃ HÓA CÁC THANG ĐO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN 80 PHỤ LỤC 03: CÁC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ TỪ PHẦN MỀM SPSS 20.0 82 PHỤ LỤC 04 :KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA CÁC NHÂN TỐ 85 PHỤ LỤC 05: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 91 PHỤ LỤC 06: HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA LẦN CỦA NHÂN TỐ HẬU MÃI 99 PHỤ LỤC 07: PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 100 88 Nhân tố phƣơng tiện hữu hình Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 808 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Item- Cronbach's if Item if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Deleted PTHH1 12.17 2.772 665 739 PTHH 12.35 3.081 640 753 PTHH 12.13 2.745 671 736 PTHH 11.99 3.264 529 802 89 Nhân tố thƣơng hiệu Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 827 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted THUONGHIEU1 21.29 5.316 569 805 THUONGHIEU 21.29 5.190 607 797 THUONGHIEU 21.59 5.185 602 798 THUONGHIEU 21.41 5.173 598 799 THUONGHIEU 21.63 4.971 669 784 THUONGHIEU 21.25 5.569 532 812 90 Ba thành phần đánh giá khả huy động vốn Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 667 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Item- Cronbach's if Item if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Deleted KNHDV1 8.04 895 442 620 KNHDV 7.87 783 512 527 KNHDV 8.25 950 491 563 91 PHỤ LỤC 05: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) Phân tích nhân tố khám phá lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .840 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1262.234 Df 231 Sig .000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings pone nt Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% 6.521 29.641 29.641 6.521 29.641 29.641 3.461 15.733 15.733 2.143 9.741 39.383 2.143 9.741 39.383 2.643 12.013 27.745 1.728 7.854 47.237 1.728 7.854 47.237 2.540 11.543 39.289 1.351 6.141 53.378 1.351 6.141 53.378 2.411 10.958 50.247 1.290 5.862 59.240 1.290 5.862 59.240 1.978 8.993 59.240 982 4.463 63.703 847 3.850 67.553 778 3.537 71.089 705 3.207 74.296 92 10 668 3.038 77.334 11 662 3.008 80.342 12 579 2.631 82.974 13 530 2.411 85.385 14 489 2.221 87.606 15 455 2.070 89.676 16 426 1.936 91.612 17 380 1.725 93.338 18 360 1.635 94.973 19 343 1.560 96.533 20 298 1.356 97.889 21 254 1.156 99.045 22 210 955 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component THUONGHIEU5 763 THUONGHIEU 757 93 THUONGHIEU 688 THUONGHIEU 688 THUONGHIEU 670 THUONGHIEU 615 LAISUAT2 816 LAISUAT 773 LAISUAT 675 LAISUAT 600 PTHH2 825 PTHH 784 PTHH 727 PTHH 645 CLDV3 802 CLDV 747 CLDV 665 CLDV 564 HAUMAI3 825 HAUMAI2 748 HAUMAI4 510 HAUMAI1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 94 Phân tích nhân tố khám phá lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .836 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1197.517 df 210 Sig .000 Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings mp on ent Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% 6.248 29.754 29.754 6.248 29.754 29.754 3.406 16.218 16.218 2.124 10.112 39.866 2.124 10.112 39.866 2.612 12.437 28.655 1.697 8.082 47.949 1.697 8.082 47.949 2.530 12.050 40.705 1.332 6.342 54.291 1.332 6.342 54.291 2.342 11.150 51.856 1.288 6.134 60.425 1.288 6.134 60.425 1.800 8.570 60.425 966 4.602 65.028 842 4.010 69.038 713 3.396 72.434 691 3.290 75.724 95 10 662 3.151 78.876 11 584 2.782 81.658 12 543 2.585 84.243 13 529 2.518 86.761 14 470 2.237 88.998 15 426 2.029 91.027 16 383 1.824 92.850 17 363 1.727 94.578 18 355 1.690 96.267 19 307 1.460 97.727 20 266 1.265 98.993 21 212 1.007 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 96 Rotated Component Matrix a Component THUONGHIEU5 766 THUONGHIEU 759 THUONGHIEU 693 THUONGHIEU 686 THUONGHIEU 671 THUONGHIEU 615 LAISUAT2 817 LAISUAT3 775 LAISUAT4 675 LAISUAT1 604 PTHH2 833 PTHH3 778 PTHH1 725 PTHH4 639 CLDV3 809 CLDV2 750 CLDV4 665 97 CLDV1 563 HAUMAI3 827 HAUMAI2 748 HAUMAI4 540 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 98 Phân tích nhân tố EFA cho biến phụ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 655 69.046 df Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings onent Total % of Variance Cumulative % 1.807 60.241 60.241 652 21.746 81.987 540 18.013 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 1.807 % of Variance 60.241 Cumulative % 60.241 99 PHỤ LỤC 06: HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA LẦN CỦA NHÂN TỐ HẬU MÃI Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 647 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Item- Cronbach's if Item if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Deleted HAUMAI2 8.36 1.006 455 551 HAUMAI3 8.37 945 492 499 HAUMAI4 8.49 1.077 424 593 100 PHỤ LỤC 07: PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Ma trận hệ số tƣơng quan biến Correlations Pearson Correlation THUONGHIEU Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation PTHH Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CLDV Sig (2-tailed) N Pearson Correlation HAUMAI LAISUA HIEU T Sig (2-tailed) N PTHH CLDV HAUMAI KNHDV 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 156 156 156 156 156 156 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 000 156 1.000 466 ** 000 Sig (2-tailed) N LAISUAT THUONG 359 ** 156 156 156 156 156 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 156 156 156 156 156 156 000 000 000 000 185 1.000 1.000 1.000 1.000 021 156 156 156 156 156 156 000 000 000 000 169 1.000 1.000 1.000 1.000 156 156 156 156 440 ** * * 035 156 156 101 Pearson 466 Correlation KNHDV ** 359 ** 440 ** 185 * 169 * Sig (2-tailed) 000 000 000 021 035 N 156 156 156 156 156 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Model Summary Model R 776 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 602 589 64143043 a Predictors: (Constant), HAUMAI, CLDV, PTHH, LAISUAT, THUONGHIEU a ANOVA Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 93.285 18.657 Residual 61.715 150 411 155.000 155 Total 45.346 a Dependent Variable: KNHDV b Predictors: (Constant), HAUMAI, CLDV, PTHH, LAISUAT, THUONGHIEU 000 b 156 102 Coefficients Model a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF Error (Constant) -1.939E-016 051 000 1.000 THUONGHIEU 466 052 466 9.042 000 1.000 1.000 LAISUAT 359 052 359 6.968 000 1.000 1.000 PTHH 440 052 440 8.533 000 1.000 1.000 CLDV 185 052 185 3.582 000 1.000 1.000 HAUMAI 169 052 169 3.285 001 1.000 1.000 a Dependent Variable: KNHDV ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DIỄM AN GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH... huy động vốn ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Tiền Giang với mong muốn góp phần giúp giữ vững thị phần, tăng nguồn vốn huy động cho ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Tiền Giang. .. đến tăng cường huy động vốn  Đề xuất số giải pháp cụ thể, phù hợp để tăng cường huy động vốn ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Tiền Giang tương lai LỜI CAM ĐOAN Cam đoan đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn thị diễm an giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tiền giang , Nguyễn thị diễm an giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tiền giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay