Nguyễn phú sang tác động của các nhân tố co moments bậc cao và định giá tài sản trên thị trường chứng khoán các nền kinh tế mới nổi bằng cách tiếp cận hồi quy phân vị

142 3 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CO-MOMENTS BẬC CAO ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI BẰNG CÁCH TIẾP CẬN HỒI QUY PHÂN VỊ SVTH: NGUYỄN PHÚ SANG LỚP: DH30TC06 GVHD: Th.S HUỲNH LƯU ĐỨC TỒN Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CO-MOMENTS BẬC CAO ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI BẰNG CÁCH TIẾP CẬN HỒI QUY PHÂN VỊ SVTH: NGUYỄN PHÚ SANG LỚP: DH30TC06 GVHD: Th.S HUỲNH LƯU ĐỨC TỒN Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Bài nghiên cứu điều tra vai trò moments bậc cao (bậc thứ ba thứ tư) đến tác động tỷ suất sinh lợi cổ phiếu theo tần suất tuần Bài nghiên cứu sử dụng liệu 25 thị trường chứng khoán (được phân loại theo MSCI – Morgan Stanley Capital International) giai đoạn từ tháng năm 2005 đến tháng 11 năm 2017 Tác giả tiến hành ứng dụng mơ hình CAPM truyền thống kết hợp với hai nhân tố bậc cao đồng độ lệch (Co-skewness) đồng độ gù (Co-kurtosis) dại diện cho hình dạng phân phối phi tuyến tính việc đo lường rủi ro Qua đó, tác giả ước tính lợi nhuận kỳ vọng qua việc sử dụng phương pháp hồi quy phân vị năm mức phân vị khác Kết nghiên cứu cho thấy ba nhân tố bao gồm phầnthị trường, phầnđồng độ lệch phầnđồng độ gù tác động đáng kể đến tỷ suất sinh lợi số chứng khoán thị trường mức ý nghĩa 1%; 5% 10% Bên cạnh đó, mơ hình CAPM kết hợp với hai nhân tố bậc cao cho thấy khả giải thích tốt cho dự đoán giá trị tỷ suất sinh lợi số chứng khoán thị trường so với mơ hình CAPM truyền thống Quan trọng hơn, nhà đầu tư nên đầu tư nhiều vào thị trường mức độ đồng lệch cao giảm thiểu khối vốn đầu tư thị trường mức độ đồng độ gù cao việc tối đa hóa tỷ suất sinh lợi i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan khóa luận với tên đề tài “TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CO-MOMENTS BẬC CAO ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI BẰNG CÁCH TIẾP CẬN HỒI QUY PHÂN VỊ” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả giúp đỡ Thạc sĩ Huỳnh Lưu Đức Tồn – giảng viên khoa Tài Chính trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Nguồn liệu nội dung tham khảo trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, thống phần danh mục tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn với cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Phú Sang ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành với giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ Huỳnh Lưu Đức Toàn với hỗ trợ trình thực nghiên cứu Sự hướng dẫn thầy giúp nhiều tất thời gian nghiên cứu viết luận án Bên cạnh giảng viên hướng dẫn, xin cảm ơn trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho hội để thực nghiên cứu cung cấp hướng dẫn vô giá suốt giai đoạn nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất người ủng hộ để hoàn thành nghiên cứu iii MỤC LỤC TÓM TẮT ĐỀ TÀI i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết tính đề tài 1.1.1 Tính thiết yếu đề tài .1 1.1.2 Tính đề tài .2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu .3 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.5.1 Đóng góp mặt lý luận 1.5.2 Đóng góp mặt thực nghiệm 1.6 Bố cục đề tài .5 CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Lý thuyết thị trường vốn mơ hình CAPM 2.1.1 Lý thuyết danh mục đầu từ Markowitz 2.1.2 Lý thuyết thị trường vốn mơ hình CAPM 10 2.2 Các mơ hình đa nhân tố 14 2.2.1 Mơ hình ba nhân tố Fama-French 14 2.2.2 Mơ hình đa nhân tố (APT) .14 2.3 Mơ hình CAPM kết hợp nhân tố bậc cao 15 2.3.1 Các nhân tố bậc cao – Độ lệch Độ gù 15 iv 2.3.2 Đồng độ lệch Đồng độ gù .18 2.4 Phương pháp hồi quy phân vị (Quantile regression) 19 2.4.1 Định nghĩa phân vị 20 2.4.2 Các tính chất phương pháp hồi quy phân vị 21 2.4.3 So sánh phương pháp hồi quy phân vị so với OLS 23 2.5 Lược khảo cơng trình nghiên cứu 25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Thu thập liệu thô 37 3.1.1 Giá trị số thị trường nước 37 3.1.2 Lãi suất phi rủi ro lợi nhuận thị trường .37 3.2 Xử lý số liệu 38 3.2.1 Tính tốn giá trị tỷ suất sinh lợi .38 3.2.2 Tính tốn giá trị Đồng độ lệch (Co-skewness) Đồng độ gù (Cokurtosis) 38 3.2.3 Tính tốn biến độc lập mơ hình 39 3.3 Phương pháp thống kê 41 3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả liệu thô 41 3.3.2 Phân tích mối quan hệ tương quan biến độc lập 42 3.3.3 Phân tích hồi quy tuyến tính .43 3.3.4 Các phương pháp kiểm định dự kiến .44 3.4 Sơ đồ tóm tắt quy trình thực 45 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Thống kê mô tả .46 4.2 Phân tích tương quan tuyến tính .48 4.3 Kết mơ hình hồi quy 55 4.3.1 Phương pháp hồi quy OLS .55 4.3.2 Phương pháp hồi quy phân vị (Quantile regression) 58 4.3.3 So sánh kết phương pháp hồi quy OLS phương pháp hồi quy phân vị 68 4.4 Kiểm định kết hồi quy 69 4.4.1 Kiểm định phương sai thay đổi 69 v 4.4.2 Kiểm định đa cộng tuyến 70 4.4.3 Kiểm định Robustness 70 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN HẠN CHẾ 73 5.1 Kết nghiên cứu 73 5.2 Khuyến nghị 75 5.3 Hạn chế đề tài 76 5.4 Đề xuất hướng nghiên cứu .77 Bài báo công bố 79 Tài liệu tham khảo Lỗi! Thẻ đánh dấu khơng xác định Phụ lục hình ảnh Lỗi! Thẻ đánh dấu khơng xác định vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Đường biên hiệu Hình 2.2: Đường biên hiệu theo mức độ ngại rủi ro 10 Hình 2.3: Đường thị trường chứng khốn SML .13 Hình 2.4: Hình dạng phân phối yếu tố độ lệch 16 Hình 2.5: Hình dạng phân phối yếu tố độ gù .17 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Kết thống kê mô tả .47 Bảng 4.2: Ma trận hệ số tương quan thị trường chứng khoán biến độc lập .51 Bảng 4.3: Kết hồi quy OLS 57 Bảng 4.4: Kết mơ hình hồi quy phân vị thị trường mức phân vị (q10, q25, q50, q75 and q90) với nhân tố RMP, CSKP CKTP lên tỷ suất sinh lợi 63 Bảng 4.5: Danh sách quốc gia chịu tác động chiều ngược chiều từ kết hồi quy phân vị 66 Bảng 4.6: Thống kê so sánh kết hồi quy hai phương pháp 68 Bảng 4.7: Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi theo phương pháp OLS 69 Bảng 4.8: Kết hồi quy biến độc lập 70 Bảng 4.9: Mơ hình Pool-OLS, mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) cho kiểm định robustness 71 Bảng 4.10 Kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) 72 Bảng 4.11 Kiểm tra lỗi mơ hình 72 viii Hồi quy phân vị 116 ’ 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CO- MOMENTS BẬC CAO VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC... gù cao việc tối đa hóa tỷ suất sinh lợi i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan khóa luận với tên đề tài “TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CO- MOMENTS BẬC CAO VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN... cứu - Chứng minh tác động hai nhân tố moment bậc cao (Coskewness Cokurtosis) đến việc đo lường TSSL số thị trường chứng khoán quốc gia - Áp dụng phương pháp hồi quy phân vị việc đánh giá tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn phú sang tác động của các nhân tố co moments bậc cao và định giá tài sản trên thị trường chứng khoán các nền kinh tế mới nổi bằng cách tiếp cận hồi quy phân vị , Nguyễn phú sang tác động của các nhân tố co moments bậc cao và định giá tài sản trên thị trường chứng khoán các nền kinh tế mới nổi bằng cách tiếp cận hồi quy phân vị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay