Lê thị mỹ như xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bạc liêu

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

TÓM TẮT Hiện nay, việc xử nợ xấu vấn đề quan tâm hàng đầu ngân hàng thƣơng mại hậu gây cho hệ thống ngân hàng kinh tế lớn Tuy nhiên, để xử đƣợc nợ xấu vấn đề đơn giản, sớm chiều xử đƣợc, phải để công tác xử nợ đạt đƣợc kết tốt Do đó, tơi chọn đề tài “XỬ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH BẠC LIÊU” làm đề tài nghiên cứu khoa học nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu xử nợ chi nhánh ngân hàng Dựa tảng nghiên cứu trƣớc số liệu thực tế ngân hàng, áp dụng biện pháp phân tích, thống kê, tổng hợp so sánh, từ đánh giá thực trạng xử nợ xấu đề giải pháp xử nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bạc Liêu LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Thị Mỹ Nhƣ Là học viên cao học khóa 17 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020117150126 Tôi xin cam đoan đề tài “Xử nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu” chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày … tháng … năm 2018 Ngƣời viết Thị Mỹ Nhƣ LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian theo học trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM, nhận đƣợc bảo giảng dạy nhiệt tình q Thầy Quý Thầy truyền đạt cho thuyết nhƣ thực tế suốt thời gian học tập làm luận văn Xin cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bạc Liêu, phòng ban nghiệp vụ, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ, đóng góp ý kiến tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thu thập liệu Tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất thầy cô, Khoa Sau đại học Trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM đặc biệt TS Bùi Quang Tín, ngƣời tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn TP.HCM, ngày … tháng … năm 2018 Ngƣời viết Thị Mỹ Nhƣ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU i CHƢƠNG 1: LUẬN CHUNG VỀ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nợ xấu ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Khái niệm nợ xấu .1 1.1.2.1 Theo quan điểm Ngân hàng Trung ương Châu Âu 1.1.2.2 Theo quan điểm Quỹ tiền tệ quốc tế .2 1.1.2.3 Theo quan điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.1.3 Phân loại nợ xấu trích lập dự phòng rủi ro 1.1.4 Chỉ tiêu đánh giá nợ xấu 1.1.5 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu 1.1.5.1 Nguyên nhân khách quan 1.1.5.2 Nguyên nhân chủ quan 1.1.6 1.2 Tác động nợ xấu 10 1.1.6.1 Đối với ngân hàng .10 1.1.6.2 Đối với kinh tế 11 Các biện pháp xử nợ xấu ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 Theo dõi đặc biệt 12 1.2.2 Tiếp tục cấp tín dụng với điều kiện chặt chẽ 12 1.2.3 Hạn chế, giảm dần dƣ nợ 12 1.2.4 Yêu cầu bổ sung, thay đổi biện pháp bảo đảm .12 1.2.5 Dừng cấp tín dụng 13 1.2.6 Tái cấu trúc tái cấu nợ .13 1.2.7 Miễn giảm lãi 13 1.2.8 Chứng khốn hóa khoản nợ xấu 14 1.2.9 Xử tài sản bảo đảm .14 1.2.10 Sử dụng dự phòng rủi ro để xử 14 1.2.11 Bán nợ cho VAMC 14 1.2.12 Khởi kiện 15 1.3 Kinh nghiệm xử nợ xấu số ngân hàng thƣơng mại khác 15 1.3.1 Kinh nghiệm Bank Of America Mỹ .15 1.3.2 Kinh nghiệm HSBC Ấn Độ 16 1.3.3 Kinh nghiệm Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ Phát triển Việt NamChi nhánh Bắc Sài Gòn 17 1.3.4 Các học kinh nghiệm xử nợ cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bạc Liêu 18 TÓM TẮT CHƢƠNG 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XỬ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH BẠC LIÊU 21 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bạc Liêu 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 21 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2017 23 2.2 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 23 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 24 2.1.2.3 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 25 Thực trạng xử nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bạc Liêu 26 2.2.1 Tình hình nợ xấu, trích lập dự phòng sử dụng dự phòng 26 2.2.1.1 Tình hình nợ xấu 26 2.2.1.2 Tình hình trích lập dự phòng sử dụng dự phòng 30 2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 31 2.2.2.1 Nguyên nhân khách quan 31 2.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan 32 2.2.3 So sánh chất lƣợng tín dụng với tổ chức tín dụng khác địa bàn 35 2.2.4 Thực trạng xử nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bạc Liêu .37 2.3 Đánh giá thực trạng xử nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bạc Liêu 41 2.3.1 Những kết đạt 41 2.3.2 Những hạn chế 42 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 43 TÓM TẮT CHƢƠNG 45 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP XỬ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH BẠC LIÊU 46 3.1 Định hƣớng hoạt động chiến lƣợc phát triển đến năm 2020 46 3.2 Giải pháp xử nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bạc Liêu 47 3.2.1 Giải pháp phòng ngừa nợ xấu 51 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm sốt chặt chẽ trình trước, sau cho vay .52 3.2.1.2 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát ngân hàng 55 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .55 3.2.1.4 Xây dựng sách khen thưởng, kỷ luật phù hợp 57 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu xử nợ xấu .47 3.2.2.1 Thành lập phận xử nợ chuyên biệt 47 3.2.2.2 Tăng cường áp dụng biện pháp xử nợ 48 3.2.2.3 Tăng cường chế thỏa thuận, thương lượng xử nợ xấu 51 3.3 Kiến nghị 57 3.3.1 Kiến nghị Trụ sở Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 57 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 58 3.3.3 Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 60 TÓM TẮT CHƢƠNG 61 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh (nếu có) Agribank AMC BIDV BOA CIC DAF DN DNNN DPRR ECB Bank of America European Central Bank Eximbank HĐKD HĐV IMF NHNN NHTM NHTW PGD Sacombank TCTC TCTD TSBĐ VAMC VCB Bạc Liêu Vietcombank International Monetary Fund Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Công ty quản tài sản Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng Mỹ Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nƣớc Dự phòng rủi ro Ngân hàng Trung ƣơng Châu Âu Ngân hàng thƣơng mại cổ Xuất nhập Việt Nam Hoạt động kinh doanh Huy động vốn Quỹ tiền tệ quốc tế Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng Trung ƣơng Phòng giao dịch Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng tín Tổ chức tài Tổ chức tín dụng Tài sản bảo đảm Công ty Quản tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bạc Liêu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Phân loại nợ tỷ lệ trích lập dự phòng số quốc gia Bảng 2.1: Tình hình hoạt động huy động vốn VCB Bạc Liêu giai đoạn 20132017 24 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng VCB Bạc Liêu giai đoạn 2013-2017 25 Bảng 2.3: Nợ xấu nội bảng VCB Bạc Liêu giai đoạn 2013-2017 27 Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu VCB Bạc Liêu giai đoạn 2013-2017 29 Bảng 2.5: Tình hình trích lập sử dụng dự phòng VCB Bạc Liêu giai đoạn 2013-2017 30 Bảng 2.6: Tình hình nợ xấu TCTD địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017 36 Bảng 2.7: Kết thu hồi nợ giai đoạn 2013-2017 41 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức VCB Bạc Liêu 22 Hình 2.2 Lợi nhuận sau thuế VCB Bạc Liêu giai đoạn 2013-2017 26 Hình 2.3 Tỷ lệ nợ xấu VCB Bạc Liêu giai đoạn 2013-2017 28 Hình 2.4 Thị phần tín dụng TCTD địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017 35 Hình 2.5 Tỷ trọng dƣ nợ xấu cho vay TCTD tổng dƣ nợ xấu tỉnh Bạc Liêu năm 2017 37 i PHẦN MỞ ĐẦU Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề Ngày nay, hoạt động Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) đóng góp vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế quốc gia giới Cùng với nghiệp đổi lên đất nƣớc khơng thể phủ nhận vai trò đóng góp to lớn ngành ngân hàng NHTM nơi cung cấp vốn cho kinh tế, cầu nối doanh nghiệp (DN) với thị trƣờng thơng qua hoạt động tín dụng, thực chức trung gian tốn Hoạt động tín dụng đem lại khoản thu nhập lãi đáng kể cho NHTM Song song với lợi nhuận đem lại, hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro nằm ngồi tầm phân tích kiểm sốt ngân hàng Khi khoản cho vay không thu hồi đƣợc gốc lãi thời hạn lớn, tỷ lệ nợ xấu ngày gia tăng làm tăng chi phí trích lập dự phòng giảm lợi nhuận NHTM, chí dẫn đến kết kinh doanh thua lỗ, ảnh hƣởng đến khả khoản ngân hàng, nợ xấu lớn dẫn đến phá sản ngân hàng Và NHTM nguy khả tốn Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) hỗ trợ khoản thông qua nghiệp vụ thị trƣờng mở, cho vay tái cấp vốn Nếu tình trạng khả khoản đặc biệt nghiêm trọng NHTM bị kiểm sốt đặc biệt để tránh rủi ro lan rộng hệ thống ngân hàng Điển hình Oceanbank nợ xấu lên tới gần 15.000 tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dƣ nợ lỗ gần 10.200 tỷ đồng vào thời điểm 31/03/2014 buộc NHNN phải biện pháp xử đặc biệt mua lại toàn cổ phần với giá đồng vào ngày 25/04/2015 (Ngọc Tồn 2016) thể thấy tỷ lệ nợ xấu cao ảnh hƣởng lớn đến hoạt động NHTM, để hoạt động ngân hàng diễn an tồn hiệu vấn đề xử nợ xấu cần phải đƣợc quan tâm giải thể thấy nợ xấu vấn đề khơng mong muốn NHTM nhƣ NHNN nợ xấu không ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh NHTM mà ảnh hƣởng đến hệ thống ngân hàng tình trạng nợ xấu đặc biệt 50 - Tăng cƣờng xử nợ thông qua biện pháp khởi kiện: Từ trƣớc đến số khách hàng bị ngân hàng khởi kiện khơng nhiều tình trạng thiếu nhân e ngại thủ tục pháp Thực tế nhiều năm qua, ngân hàng nhiều lần đôn đốc thu hồi nợ nhƣng khách hàng chay ỳ khơng trả nợ, cán tín dụng khơng thời gian để thực thủ tục khởi kiện, khách hàng chay ỳ Thêm vào đó, Nghị số 42/2017/QH14 Quốc Hội ban hành ngày 21/06/2017 thí điểm xử nợ xấu TCTD hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2017, nhằm khắc phục khó khăn, vƣớng mắc, bất cập pháp nảy sinh trình xử nợ xấu, TSBĐ TCTD Do đó, để nâng cao hiệu công tác thu hồi nợ, VCB Bạc Liêu cần tăng cƣờng áp dụng biện pháp khởi kiện dùng sức ép Tòa án tạo áp lực cho khách hàng trả nợ Để thực đƣợc lãnh đạo ngân hàng cần phải giải đƣợc vấn đề nhân sự, tăng cƣờng bổ sung cán đồng thời đào tạo kiến thức pháp cho cán xử nợ  Đối tượng áp dụng: Các khách hàng nợ nhóm mà khơng thiện chí trả nợ; khách hàng nợ ngoại bảng; nợ bán VAMC; khách hàng dấu hiệu lừa đảo  Bộ phận thực hiện: Các thủ tục khởi kiện phức tạp thời gian nên công tác khởi kiện nên phận xử nợ thực hiện, nhƣ cán tín dụng tập trung phát triển tín dụng  Ngồi ra, lãnh đạo ngân hàng cán xử nợ cần tạo mối quan hệ tốt với Tòa án, quan thi hành án quyền địa phƣơng nhằm hỗ trợ tốt cho cán trình xử nợ - Thực đấu giá bán nợ: Hiện nay, theo quy định Nghị 42 cho phép NHTM bán khoản nợ xấu nội bảng, ngoại bảng cho tổ chức, cá nhân khác Do đó, để đẩy nhanh tiến độ xử nợ, VCB Bạc Liêu nên xem xét, chọn lọc, đánh giá khoản nợ xấu bán nợ thơng qua hình thức bán đấu giá công khai, minh bạch Việc lựa chọn khoản nợ bán thơng qua tiêu chí: nợ xấu nội bảng ngoại bảng nợ lớn TSBĐ 51 3.2.1.3 Tăng cường chế thỏa thuận, thương lượng xử nợ xấu Tăng cƣờng chế thỏa thuận, thƣơng lƣợng xử nợ xấu ngân hàng khách hàng để đồng thuận, “chung lƣng đấu cật” hai bên việc giải hậu nợ xấu Cả hai bên cần bàn bạc để giải pháp hợp nhƣ đề phƣơng án trả nợ, cấu nợ, thay đổi điều khoản, nội dung hợp đồng tín dụng để phù hợp với nhu cầu tình hình thực tế bên - Đối với khoản vay đảm bảo tài sản, khách hàng khơng nguồn để trả nợ, ngân hàng cố gắng đàm phán với khách hàng bán TSBĐ để trả nợ thay ngân hàng phải khởi kiện để bán tài sản, nhƣ tốn chi phí Nếu phải khởi kiện làm thời gian xử kéo dài, ngồi phí tòa án khách hàng phải chịu chi phí lãi vay nhiều Biện pháp thƣơng lƣợng giúp tiết kiệm thời gian xử nợ, đồng thời giữ đƣợc tình cảm với khách hàng - Đối với khoản vay tín chấp cá nhân khơng đảm bảo tài sản, chủ yếu vay tín chấp từ lƣơng thẻ tín dụng, ngân hàng đàm phán với khách hàng chia nhỏ số tiền gốc trả dần nhiều tháng nhiều năm tùy thuộc số dƣ nợ khả trả nợ khách hàng Học hỏi kinh nghiệm BOA việc xử nợ, khoản nợ xấunợ thấp khơng TSBĐ, khởi kiện tốn chi phí mà thủ tục khởi kiện lại phức tạp, tốn thời gian, VCB Bạc Liêu đàm phán với khách hàng giảm số tiền nợ phải trả để khuyến khích khách hàng trả nợ Số tiền nợ đƣợc giảm, ngân hàng theo dõi ngoại bảng, đợi sau năm thực thủ tục xóa nợ ngoại bảng theo quy định NHNN Ngoài ra, VCB Bạc Liêu cần thỏa thuận với quan quyền địa phƣơng chế hoa hồng để hỗ trợ ngân hàng việc thu hồi nợ xấu Các cán phƣờng, xã, ấp hỗ trợ ngân hàng đôn đốc khách hàng trả nợ, số tiền hoa hồng đƣợc tính phần trăm số tiền thu hồi dƣ nợ gốc 3.2.2 Giải pháp phòng ngừa nợ xấu Trong năm qua, VCB Bạc Liêu tốc độ tăng trƣởng tín dụng cao, đáng lo ngại vấn đề kiểm sốt tín dụng, phòng ngừa nợ xấu lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ Kết dƣ nợ nhóm ngày gia tăng, dễ dẫn đến tỷ lệ nợ xấu 52 tăng cao năm tới Do đó, để hạn chế nợ xấu phát sinh, ngân hàng cần thực tốt giải pháp phòng ngừa nhằm mục đích kiểm sốt chất lƣợng tín dụng, số giải pháp cụ thể nhƣ sau: 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm sốt chặt chẽ q trình trước, sau cho vay - Tăng trƣởng tín dụng an tồn, hiệu quả: Để đạt đƣợc, cán cần nghiêm túc tuân thủ quy định cho vay, phƣơng thức giải ngân, không cho vay đảo nợ để che giấu nợ xấu Đồng thời, Ban lãnh đạo ngân hàng không nên hạ thấp điều kiện tín dụng để phát triển dƣ nợ, thay vào giảm lãi suất cho vay, tăng cƣờng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ sách ƣu đãi phí dịch vụ để thu hút khách hàng - Chú trọng công tác thẩm định khách hàng: Trong quy trình tín dụng, khâu thẩm định bƣớc đóng vai trò quan trọng, kết thẩm định cán ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng Nếu khâu đƣợc thực tốt ngân hàng đƣợc lƣợng khách hàng tiềm để cung cấp sản phẩm tín dụng chất lƣợng mà ngân hàng giảm đƣợc nhiều rủi ro, từ giảm thiểu đƣợc nợ xấu phát sinh Muốn vậy, cán tín dụng cần thu thập đầy đủ thông tin khách hàng mặt:  Tính pháp lý: Loại hình bên vay, đại diện pháp bên vay đủ thẩm quyền đại diện ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng chấp chịu trách nhiệm với nghĩa vụ nợ vay tài sản đảm bảo  Tình hình hoạt động kinh doanh: phân tích thơng tin ngành, đối tác làm ăn khách hàng, đối thủ cạnh tranh, danh mục sản phẩm, dịch vụ, uy tín khách hàng, nguồn cung ứng khách hàng ổn định hay khơng  Tình hình tài chính: Cần phân tích tình hình tài khách hàng thơng qua báo cáo tài chính, khách hàng đảm bảo khả trả nợ Tình hình tài bị cân đối, khoản dòng tiền đảm bảo đủ trả nợ ngắn hạn dài hạn đến hạn trả Đánh giá hiệu dự án so với đòn bẩy tài phù hợp khơng Những điểm giúp cho ngân hàng đánh giá lực tài khách 53 hàng để tránh việc tài trợ vốn khơng mục đích, tránh tài trợ cho DN tình hình tài khơng khỏe mạnh  TSBĐ: Đánh giá tính pháp tài sản, tình trạng thực tế tài sản, giá trị tài sản, bảo hiểm tài sản, tính khả mại tài sản trƣờng hợp cần phải xử tài sản, Việc định giá TSBĐ đặc biệt quan trọng, vừa nguồn thu nợ dự phòng ngân hàng khách hàng không trả đƣợc nợ, vừa mang tính ràng buộc, nâng cao trách nhiệm trả nợ bên vay  Thông qua kết thẩm định, cán đánh giá tính khả thi phƣơng án vay vốn để đề xuất định cấp tín dụng từ chối Nếu cán thẩm định sơ xài cho kết thẩm định khơng xác, dẫn đến định cho vay sai lầm, khách hàng không đủ điều kiện cho vay tình hình tài yếu kém, tài sản không đủ đảm bảo dễ dẫn đến rủi ro nợ xấu cho ngân hàng - Trong trình cho vay: Để khắc phục tình trạng cho vay sai sách, lãnh đạo phòng cần thông báo kịp thời cho cán quy định sản phẩm, quy định NHNN xếp hệ thống văn bản, quy trình tín dụng, quy định NHNN, mẫu biểu theo sản phẩm cho vay để cán dễ dàng tìm kiếm, tra cứu trình tác nghiệp  Ngoài ra, cán phải thƣờng xuyên cập nhật thông tin thị trƣờng ngành hàngngân hàng cho vay chiếm tỷ trọng cao tổng dƣ nợ nhƣ ngành thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thƣơng mại hàng tiêu dùng, Cán phải nắm bắt đƣợc biến động giá tơm ngun liệu, tình hình dịch bệnh, thị trƣờng xuất tôm, sản phẩm cạnh tranh, Qua đó, nhận định rủi ro xảy hoạt động kinh doanh khách hàng làm ảnh hƣởng đến nguồn trả nợ, từ ngân hàng biện pháp hỗ trợ kịp thời  Cán phải thƣờng xuyên theo dõi chặt chẽ nguồn tiền khách hàng để kịp thời thu nợ hạn, tránh việc khách hàng sử dụng vào mục đích khác Dòng tiền đƣợc giải ngân chuyển khoản mục đích vay theo phƣơng án bên vay trình bày với ngân hàng, không đƣợc giải ngân tiền mặt để khách hàng tự tốn Dòng tiền từ doanh thu phải đảm bảo giám sát thời hạn 54 tiền về, kỳ hạn dòng tiền phù hợp với kỳ hạn khế ƣớc vay, giám sát chất lƣợng khoản phải thu  Cán phải quản chặt chẽ khoản vay, tránh để khoản vay bị hạn Tuy nhiên, công việc cán tín dụng VCB Bạc Liêu nhiều nên cần phận hỗ trợ cán tín dụng quản khoản vay đến hạn nhằm giảm bớt áp lực công việc cho cán Vào ngày cuối tháng, phận quản nợ cung cấp danh sách khoản vay đến hạn tháng sau cho cán tín dụng để theo dõi thu nợ khách hàng Đồng thời, vào đầu ngày làm việc, phận quản nợ hỗ trợ cung cấp danh sách khoản vay hạn dƣới 10 ngày để cán đôn đốc khách hàng, đến gặp trực tiếp khách hàng để nhắc nhở khách hàng trả nợ nhằm hạn chế tối đa nợ hạn 10 ngày - Chú trọng công tác kiểm tra sau cho vay: Giai đoạn kiểm tra sau cho vay đóng vai trò quan trọng khơng quy trình tín dụng, nhằm phát sớm dấu hiệu rủi ro xảy để biện pháp kịp thời, giảm thiểu thiệt hại cho ngân hàng Để khắc phục tình trạng việc kiểm tra mang tính hình thức, lãnh đạo ngân hàng phải quán triệt cán thực nghiêm túc quy định Vietcombank quy trình kiểm tra sau cho vay, tăng cƣờng khảo sát thực tế khách hàng Định kỳ hàng tháng, quý, tháng đột xuất tùy thuộc vào loại hình quy mô dƣ nợ khách hàng, cán phải thực kiểm tra khách hàng nhằm nhận định rủi ro xảy ra, kịp thời báo cáo lãnh đạo để hƣớng xử phù hợp Việc kiểm tra đƣợc thực mặt:  Tình hình sử dụng vốn vay: Kiểm tra sử dụng vốn vay mục đích thơng qua chứng từ sử dụng vốn khách hàng cung cấp Tránh trƣờng hợp sử dụng vào việc khác không tạo nguồn thu từ việc sử dụng vốn vay, vay để trả nợ bên trả nợ ngân hàng khác  Tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài khách hàng: Kiểm tra hàng tồn kho, khoản phải thu phải trả, số liệu khác báo cáo tài khách hàng để phát kịp thời biến động bất thƣờng cân đối khách hàng 55  Thực trạng TSBĐ: Đánh giá tình trạng TSBĐ, định giá lại giá trị tài sản, yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản đổi TSBĐ khác giá trị tài sản khơng đủ đảm bảo dƣ nợ  Rà soát giới hạn tín dụng khách hàng theo quy định Trƣờng hợp khách hàng không cung cấp báo cáo tài chính, thơng tin hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm tính hợp tác…thì phải thận trọng cấp tín dụng, sách giảm dần dƣ nợ để tìm hiểu đánh giá thêm thông tin 3.2.2.2 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát ngân hàng Để phát huy vai trò cảnh báo rủi ro, nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát ngân hàng, thứ lãnh đạo phải phân công cán chun mơn thực cơng tác kiểm tra, giám sát Những cán Tổ kiểm tra giám sát tn thủ phải trình độ chun mơn, hiểu rõ quy trình làm việc tất phòng ban nắm đƣợc sách tín dụng phát đƣợc sai phạm Ngoài ra, lãnh đạo cần trọng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cán làm công tác kiểm tra, giám sát Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát phải đƣợc thực thƣờng xuyên nhằm kịp thời phát lỗi tác nghiệp, sai phạm q trình cấp tín dụng để hạn chế rủi ro xảy Thứ ba, Tổ kiểm tra giám sát phải thƣờng xuyên đôn đốc, giám sát phúc tra kết khắc phục, chỉnh sửa theo kiến nghị Tổ kiểm tra giám sát Đẩy mạnh công tác cảnh báo xử trách nhiệm sau tra, kiểm tra Thứ tư, lãnh đạo ngân hàng cần áp dụng hình thức xử kỷ luật phù hợp đảm bảo nguyên tắc răn đe tùy theo mức độ sai sót, vi phạm phát qua công tác kiểm tra, giám sát ngân hàng 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Bổ sung nguồn nhân lực trình độ chun mơn kinh nghiệm tín dụng: Một vấn đề cấp bách cần giải VCB Bạc Liêu vấn đề nhân Hiện ngân hàng thiếu cán tín dụng trầm trọng, đặc biệt cán tín dụng kinh nghiệm lâu năm Tăng nhân giúp giảm áp lực công việc cho cán tại, tránh tình trạng tải, số lƣợng khách hàng phụ trách phù hợp hơn, cán làm 56 việc hiệu Cán thời gian nghiên cứu sách, quy định NHNN, cơng tác thẩm định, giải ngân kiểm tra sau cho vay đƣợc thực chặt chẽ Bên cạnh đó, lãnh đạo ngân hàng cần trọng tuyển dụng nhân kinh nghiệm tín dụng trƣớc đó, giúp tiết kiệm thời gian đào tạo cán Nhân kinh nghiệm khả phân tích, đánh giá phán đốn xác hơn, giúp hạn chế định cho vay sai lầm Ngoài ra, cần xét đến yếu tố đạo đức cán Yếu tố ngƣời quan trọng xem xét đến hoạt động lĩnh vực Đặc biệt hoạt động tín dụng, yếu tố ngƣời lại quan trọng gấp nhiều lần, đạo đức nghề nghiệp đƣợc xem tiêu chí tiên cán tín dụng giai đoạn - Tách Phòng Khách hàng thể nhân Khách hàng doanh nghiệp: Hiện quy mơ tín dụng ngân hàng lớn, cần phải tách phòng khách hàng DN khách hàng thể nhân để chuyên mơn hóa cán - Tăng cường đào tạo cán chuyên môn nghiệp vụ: Tăng cƣờng công tác đào tạo tái đào tạo, thực đào tạo định kỳ thƣờng xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nhƣ khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật công tác thẩm định tín dụng Thƣờng xuyên kiểm tra sát hạch trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán để phát cán không đủ điều kiện theo yêu cầu công việc - Luân chuyển cán quản khách hàng: Thực công tác luân chuyển cán quản khách hàng, để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho cán tiếp cận với nhiều khách hàng khác Đối với khách hàng cách xử cơng việc, biện pháp kiểm sốt khác nhau, cán đƣợc nhiều kinh nghiệm việc quản khách hàng - Quy hoạch bổ nhiệm cán phù hợp: Ngân hàng cần xây dựng bổ sung hàng năm danh sách cán chủ chốt lực, đủ điều kiện để sẵn sàng thay cán lãnh đạo, quản nghỉ hƣu, việc, chuyển công tác Việc bổ nhiệm cán phải cơng khai minh bạch, lựa chọn ngƣời lực làm việc 57 phẩm chất đạo đức tốt, tránh tình trạng đề bạt theo ý kiến cá nhân sức ép từ cấp 3.2.2.4 Xây dựng sách khen thưởng, kỷ luật phù hợp Để tạo áp lực cho cán việc hạn chế nợ xấu phát sinh, ban lãnh đạo VCB Bạc Liêu giao tiêu nợ xấu, thu hồi nợ xấu cho cán phòng giao dịch Tuy nhiên, ngân hàng chƣa sách khen thƣởng cán thực tốt công tác xử nợ Do đó, lãnh đạo ngân hàng cần xây dựng sách khen thƣởng kỷ luật phù hợp nhằm tạo điều kiện để cán tín dụng phát huy hết lực Các biện pháp kỷ luật phải đủ mạnh để mang tính răn đe 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Trụ sở Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Vietcombank Trụ sở cần phê duyệt thêm tiêu nhân tổ chức tuyển dụng cho chi nhánh để sớm khắc phục tình trạng tải ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng việc Riêng vị trí cán tín dụng, Trụ sở cho phép chi nhánh tuyển dụng cán tín dụng làm việc NHTM khác để giảm đƣợc thời gian đào tạo cán - Vietcombank Trụ sở cần phối hợp với đơn vị liên quan thƣờng xuyên tổ chức khóa học đào tạo bồi dƣỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, phân tích tín dụng, đo lƣờng rủi ro cho cán Chú trọng đến đầu tƣ công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng đặc biệt đo lƣờng rủi ro tín dụng Tăng cƣờng tính hỗ trợ, cơng cụ lọc liệu phần mềm sử dụng, mang tính tƣơng tác hỗ trợ sử dụng Đồng thời, mở khóa học bồi dƣỡng kiến thức pháp luật, tập huấn công tác xử nợ - Hệ thống mạng nội Vietcombank đăng tải cẩm nang sách tín dụng dành cho cán tín dụng để tra cứu văn quy định sách sản phẩm, quy trình cho vay, mẫu biểu theo sản phẩm, nhiên cẩm nang không đƣợc cập nhật thƣờng xuyên đầy đủ Nhiều quy định đƣợc sửa đổi, mẫu 58 biểu cũ nhƣng chƣa đƣợc điều chỉnh Do đó, Trụ sở cần cập nhật thƣờng xuyên đầy đủ tất văn liên quan đến quy định sản phẩm, quy trình cho vay, mẫu biểu liên quan, nêu rõ văn hết hiệu lực sửa đổi, bổ sung để cán dễ dàng tra cứu trình tác nghiệp Các cán thơng qua cẩm nang sách tín dụng dễ dàng nắm đƣợc quy định sản phẩm, quy trình làm việc, mẫu biểu áp dụng, hạn chế rủi ro cho vay sai sách - Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng tồn hệ thống Ở chi nhánh phận kiểm tra giám sát tuân thủ nhƣng dƣới quản Giám đốc chi nhánh nên số hạn chế cơng tác kiểm tra Do đó, Trụ sở cần thực thƣờng xuyên đợt kiểm toán nội nhằm sớm phát sai phạm hoạt động tín dụng, giúp hạn chế rủi ro cho ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc - Phát triển thị trƣờng mua bán nợ, phải tạo đƣợc chế thị trƣờng để khoản nợ đem đấu giá giải Cho phép nhà đầu tƣ nƣớc nƣớc đƣợc phép mua lại khoản nợ xấu NHTM bên mua nợ chịu trách nhiệm thu hồi khoản nợ Xây dựng sàn giao dịch mua bán nợ điện tử để ngƣời mua bán nợ dễ dàng giao dịch với Ngồi ra, để tránh trƣờng hợp thơng tin bất cân xứng ngân hàng bán nợ nhà đầu tƣ sẵn sàng mua nợ, cần cơng ty độc lập chịu trách nhiệm định giá khoản nợ - Trung tâm Thơng tin tín dụng quốc gia trực thuộc NHNN cần hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân nâng cao nhận thức ngƣời vay tầm quan trọng xếp hạng điểm tín dụng Các báo cáo tín dụng cá nhân cần đƣợc cập nhật định kỳ hàng tháng để NHTM sử dụng thơng tin nhằm mục đích cho vay kiểm sốt chất lƣợng tín dụng Những ngƣời vay xem đƣợc điểm tín dụng miễn phí website CIC, nhƣ ngƣời vay ý thức việc trả nợ ngân hàng để khơng bị trừ điểm tín dụng khơng bị ảnh hƣởng đến lần vay vốn sau - NHNN cần giải pháp nâng cao hiệu tra, giám sát 59 hệ thống TCTD, tập trung tra, giám sát lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro, dễ phát sinh sai phạm để phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro hoạt động ngân hàng Đồng thời, xử nghiêm trƣờng hợp vi phạm, hành vi vi phạm đƣợc NHNN cảnh báo - Cần theo dõi chặt chẽ việc chấp hành thực Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017, văn cảnh báo NHNN tăng cƣờng phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng Tăng cƣờng hiệu tra kiểm soát hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng, xử nghiêm trƣờng hợp vi phạm - Nghị 42 thí điểm xử nợ xấu hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2017 nên văn đạo hƣớng dẫn, thực chƣa đƣợc ban hành đầy đủ Để phối hợp với bộ, ngành triển khai Nghị 42, tạo điều kiện cho NHTM xử nợ xấu, NHNN cần thực hiện:  Phối hợp Bộ Công an Tƣ pháp ban hành văn đạo cấp giữ an ninh, trật tự NHTM thực quyền thu giữ TSBĐ khoản nợ xấu nhƣ hƣớng dẫn Trung tâm/Cơng ty bán đấu giá quy trình thực bán đấu tài sản NHTM thu giữ  NHNN cần phối hợp với Bộ Tài hƣớng dẫn Tổng cục Thuế, chi cục thuế liên quan đến nghĩa vụ tài xử TSBĐ; hƣớng dẫn chuẩn mực phƣơng pháp định giá khoản nợ xấu theo giá trị thị trƣờng  Để rút ngắn q trình giải tranh chấp qua Tòa án, tăng hiệu hoạt động xử TSBĐ qua tòa án, Nghị 42/2017/QH14 cho phép Tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để giải tranh chấp nghĩa vụ giao TSBĐ tranh chấp quyền xử TSBĐ NHNN cần đề nghị Tòa Án nhân dân tối cao ban hành Nghị hƣớng dẫn cụ thể trƣờng hợp quy định Bộ Luật tố tụng dân năm 2015 liên quan đến thủ tục rút gọn tố tụng để giải tranh chấp theo Nghị 42 60  Đối với địa phƣơng, NHNN cần văn đề nghị, hƣớng dẫn tỉnh, thành phố phối hợp, hỗ trợ NHTM thực quyền thu giữ TSBĐ 3.3.3 Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cần thƣờng xuyên tổ chức buổi hội nghị, hội thảo ngành ngân hàng góp mặt lãnh đạo Sở, Ban, Ngành lãnh đạo NHTM địa bàn nhằm tạo điều kiện cho NHTM tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc hoạt động kinh doanh, nhƣ hoạt động xử nợ Ủy ban nhân dân tỉnh đạo quyền địa phƣơng hỗ trợ NHTM việc thu giữ TSBĐ để xử nợ để tránh tranh chấp khách hàng khơng hợp tác 61 TĨM TẮT CHƢƠNG Trong chƣơng 3, tác giả đề xuất giải pháp thích hợp nhằm phòng ngừa nợ xấu phát sinh nâng cao hiệu xử nợ tồn đọng VCB Bạc Liêu Các giải pháp kiến nghị đề xuất sâu vào giải chi tiết vấn đề gút mắc sở luận nghiên cứu khoa học nên ý nghĩa thiết thực khả áp dụng thực tiễn cao 62 KẾT LUẬN Từ sau thành lập, VCB Bạc Liêu không ngừng phấn đấu, nỗ lực để phát triển hoạt động kinh doanh chi nhánhnợ tín dụng khơng ngừng gia tăng qua năm, với nợ xấu gia tăng theo Do đó, việc xử nợ xấu vấn đề quan tâm hàng đầu Ban lãnh đạo VCB Bạc Liêu Thông qua phƣơng pháp thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu, phân tích, so sánh, đối chiếu, luận văn đạt đƣợc số kết sau: Từ luận thực tiễn, luận văn sâu nghiên cứu vấn đề nợ xấu; nghiên cứu nguyên nhân gây nợ xấu, thực trạng xử nợ xấu VCB Bạc Liêu đƣa mặt tồn cần khắc phục Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp cụ thể để phòng ngừa nâng cao hiệu xử nợ nợ xấu hệ thống VCB Bạc Liêu Đồng thời, kiến nghị với NHNN để biện pháp hỗ trợ xử nợ Đề tài đƣợc viết sở kết hợp thuyết kinh nghiệm thực tiễn tác giả Do trình độ hạn chế nên chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp chân tình q báu tất Quý thầy, bạn bè, nỗ lực chung để công tác xử nợ xấu VCB Bạc Liêu ngày hoàn thiện hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Quang Tín 2014, Quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng thương mại, NXB Kinh Tế, thành phố Hồ Chí Minh Đinh Thị Thanh Vân 2012, „So sánh nợ xấu, phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Việt Nam thơng lệ quốc tế‟, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 19 (tháng 10/2012), trang 5-12 Đinh Xuân Hạng 2012, Giáo Trình Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, thành phố Hà Nội Hồng Đình Phi Hải 2016, Xử nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh Sài Gòn, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM Thị Hoài Diễm 2012, Giải pháp phòng ngừa xử nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đã Nẵng Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 21/01/2013, Thông tư 02/2013/TT-NHNN NHNNVN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 18/03/2014, Thông tư 09/2014/TT-NHNN NHNNVN quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 02/2013/tt-nhnn ngày 21/01/2013 thống đốc ngân hàng nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội Ngọc Toàn 2016, Nợ xấu Oceanbank lên tới 49,48%, lỗ gần 10.200 tỷ thời điểm 31/3/2014, truy cập , [ngày truy cập: 15/02/2017] Nguyễn Thanh Mai 2015, Xử nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM 10 Nguyễn Thị Thu Hiền 2012, Giải pháp hạn chế xử nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Gia Lai, Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng 11 Vietcombank Bạc Liêu 2011-2017, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hàng năm, Bạc Liêu 12 Vietcombank Bạc Liêu 2013-2017, Báo cáo xử nợ, Bạc Liêu 13 BOA 2018 Company overview, Available from , [03 February 2018] 14 European Central Bank 2016, What are non – perfoming loans (NPLs)?, Available from , [03 February 2018] 17 Michael Bovee 2017, Bank of America – Settling My Charged Off Credit Card and Debt Collectors, Available from https://consumerrecoverynetwork.com/question/bank-of-america-settlingcharged-off-credit-card-debt-collection-debt-buyer-credit-report-mortgage/>, [02 February 2018] < ... TRẠNG XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẠC LIÊU 21 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bạc Liêu ... xử lý nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bạc Liêu .37 2.3 Đánh giá thực trạng xử lý nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh. .. Lý luận chung nợ xấu ngân hàng thƣơng mại - Chƣơng 2: Thực trạng xử lý nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bạc Liêu - Chƣơng 3: Giải pháp xử lý nợ xấu Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lê thị mỹ như xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bạc liêu , Lê thị mỹ như xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bạc liêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay