Lê thị hương mai các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

90 1 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:14

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SVTH: THỊ HƢƠNG MAI LỚP: DH30TC05 NIÊN KHÓA: 2014 - 2018 GVHD: ThS NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH TP Hồ Chí Minh, tháng 05 - 2018 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SVTH: THỊ HƢƠNG MAI LỚP: DH30TC05 NIÊN KHÓA: 2014 - 2018 GVHD: ThS NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH TP Hồ Chí Minh, tháng 05 - 2018 TĨM TẮT KHĨA LUẬN Nợ xấu trở thành yếu tố ảnh hƣởng đến vững hệ thống tài Việt Nam Nhằm nỗ lực gia tăng “sức khỏe” hệ thống tài nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng, khóa luận tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Đề tài cung cấp chứng thực nghiệm giai đoạn 2006 – 2016, thông qua mẫu nghiên cứu gồm 25 ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Tác giả tiến hành ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy lần lƣợt theo phƣơng pháp Pooled OLS, REM FEM, sau lựa chọn đƣợc mơ hình thích hợp FEM Các kiểm định khuyết tật mơ hình lần lƣợt đƣợc kiểm tra, mơ hình FEM tƣợng phƣơng sai thay đổi Sau đó, tác giả tiến hành chạy mơ hình GMM để khắc phục tƣợng phƣơng sai thay đổi biến nội sinh biến trễ tỷ lệ nợ xấu Tuy nhiên, kết cho thấy mơ hình GMM nghiên cứu chƣa đủ vững để kết luận Cuối cùng, tác giả dùng mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp FGLS nhằm khắc phục khuyết tật phƣơng sai thay đổi, giúp đảm bảo hiệu mơ hình Kết khóa luận cho thấy tốc độ tăng trƣởng kinh tế, tăng trƣởng tín dụng ngân hàng tỷ lệ thất nghiệp tác động nghịch chiều với tỷ lệ nợ xấu mức ý nghĩa thống kê cao (1%) Đồng thời, tỷ lệ lạm phát tỷ lệ nợ xấu năm trƣớc tƣơng quan thuận chiều với tỷ lệ nợ xấu với ý nghĩa thống kê 1% Tuy nhiên, mối quan hệ yếu tố quy mô khả sinh lời ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu chƣa đƣợc tìm thấy Từ đó, tác giả đề xuất số kiến nghị giúp hạn chế nợ xấu đƣa hƣớng nghiên cứu cho đề tài Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng thƣơng mại, yếu tố vi mô, yếu tố vĩ mơ i LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2018 Tác giả Thị Hƣơng Mai ii LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, chân thành biết ơn đến ThS Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh – giảng viên hƣớng dẫn khóa luận tốt nghiệp tơi Xin cám ơn tận tình hƣớng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ tôi, từ việc gợi ý, định hƣớng hết lòng hỗ trợ tơi suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi muốn bày tỏ biết ơn đến quý thầy trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Khoa Tài truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập vừa qua Đó tảng giúp tơi làm hành trang kiến thức cho chặng đƣờng công việc Tôi biết ơn ngƣời bạn đồng hành tôi, chia sẻ tạo nên hồi ức đẹp tuổi trẻ tƣơi đẹp suốt bốn năm đại học Và cuối cùng, chân thành biết ơn trân trọng đến gia đình tơi, ngƣời thân u chỗ dựa vững cho tôi, động viên khích lệ tơi gặp khó khăn để tạo nên ngày hôm Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt AEG Adivisory Expert Group CREDIT Credit Growth DGMM FEM Nguyên nghĩa Tiếng Anh Nhóm chuyên gia tƣ vấn Liên hợp quốc Tốc độ tăng trƣởng tín dụng Difference generalized method of Phƣơng pháp Mô-men tổng quát moments sai phân Fixed effects model Phƣơng pháp ƣớc lƣợng hiệu ứng cố định Feasible Generalized Least Phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu Squares tổng quát khả thi GDP Gross Domestic Product Tốc độ tăng trƣởng kinh tế GMM Generalized method of moments Phƣơng pháp Mô-men tổng quát IIF Institute of International Finance Viện Tài Quốc tế IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế INF Inflation rate Tỷ lệ lạm phát FGLS NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn NPL Non-performing Loans Nợ xấu Pooled OLS Pooled Ordinary Least Squares Phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ REM Random effects model Phƣơng pháp ƣớc lƣợng hiệu ứng ngẫu nhiên ROA Return on total assets Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản ROE Return on common equity Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu SGMM UNT System generalized method of Phƣơng pháp Mô-men tổng quát hệ moments thống Unemployment rate Tỷ lệ thất nghiệp iv VAMC VIF Vietnam asset management Công ty Quản lý tài sản Tổ company chức Tín dụng Việt Nam Varince Inflation Factor Phƣơng pháp phóng tử phƣơng sai WB World Bank Ngân hàng Thế giới v DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 2.1 Phân loại nợ số nƣớc giới 10 Bảng 2.2 Phân loại nợ World Bank 11 Bảng 2.3 Phân loại nợ Viện Tài Quốc tế (IIF) 12 Bảng 2.4 Phân loại nợ Việt Nam 13 Bảng 2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nợ xấu 20 Bảng 3.1 Mô tả biến đƣợc sử dụng mơ hình nghiên cứu 29 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến mơ hình 34 Bảng 4.2 Kết phân tích tƣơng quan biến mơ hình nghiên cứu 35 Bảng 4.3 Kết sử dụng VIF để kiểm định tƣợng đa cộng tuyến 36 Bảng 4.4 Tổng hợp kết mơ hình nghiên cứu Pooled OLS, FEM REM 36 Bảng 4.5 Kiểm định Hausman để lựa chọn REM FEM 38 Bảng 4.6 Kiểm định tự tƣơng quan mơ hình FEM 40 Bảng 4.7 Kiểm định Wald để kiểm tra tƣợng phƣơng sai thay đổi 42 Bảng 4.8 Kết ƣớc lƣợng mơ hình GMM 42 Bảng 4.9 Kết ƣớc lƣợng mô hình FGLS 44 Bảng 4.10 Tóm tắt kết nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam 49 Hình 1.1 Nợ xấu hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006 - 2016 Hình 1.2 Kết xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng theo hình thức Hình 3.1 Sơ đồ khung nghiên cứu 24 vi MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vi MỤC LỤC vii CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.4.2 Dữ liệu nghiên cứu đề tài 1.5 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤUCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm nợ xấu 2.1.2 Phân loại nợ 2.1.3 Tác động nợ xấu 14 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 15 2.2.1 Các nghiên cứu quốc tế nhân tố tác động đến nợ xấu 15 vii 2.2.2 Các nghiên cứu nƣớc nhân tố tác động đến nợ xấu 18 2.2.3 Tổng hợp lý thuyết nhân tố tác động đến nợ xấu NHTM 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 23 3.1.1 Biến phụ thuộc 24 3.1.2 Biến độc lập 24 3.2 DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 30 3.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 33 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 33 4.2 KẾT QUẢ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 35 4.2.1 Phân tích tƣơng quan mơ hình nghiên cứu 35 4.2.2 Lựa chọn mơ hình phù hợp 36 4.2.3 Kiểm định giả thiết hồi quy mơ hình nghiên cứu 39 4.2.4 Ƣớc lƣợng mô hình theo phƣơng pháp GMM 42 4.2.5 Ƣớc lƣợng mơ hình theo phƣơng pháp FGLS 44 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.3.1 Biến nợ xấu khứ 45 4.3.2 Biến tốc độ tăng trƣởng tín dụng 46 4.3.3 Biến tốc độ tăng trƣởng kinh tế GDP 47 4.3.4 Biến tỷ lệ lạm phát 47 4.3.5 Biến tỷ lệ thất nghiệp 48 viii PHỤ LỤC 03 DỮ LIỆU BIẾN VĨ MƠ TRONG MƠ HÌNH YEAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GDP 6,98% 7,13% 5,66% 5,40% 6,42% 6,24% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,21% INF UNT 8,57% 2,40% 9,63% 2,40% 22,67% 2,30% 6,22% 2,60% 12,07% 2,60% 21,26% 2,00% 10,93% 1,80% 4,76% 2,00% 3,66% 1,90% -0,19% 2,10% 1,11% 2,20% Nguồn: Ngân hàng Thế giới 65 PHỤ LỤC 04 DỮ LIỆU BIẾN VI MÔ ĐẶC THÙ CỦA 25 NGÂN HÀNG YEAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BANK ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB VietCapitalBank VietCapitalBank VietCapitalBank VietCapitalBank VietCapitalBank VietCapitalBank VietCapitalBank VietCapitalBank VietCapitalBank VietCapitalBank VietCapitalBank LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB NPL CREDIT -6,21 -0,21 -7,13 -0,14 -4,72 -2,41 -5,50 -0,24 -5,68 -0,89 -4,73 -1,72 -3,71 -9,21 -3,51 -3,16 -3,82 -2,46 -4,34 -1,88 -4,73 -1,56 -3,61 0,21 -4,19 1,31 -3,18 -4,22 0,32 -4,46 -1,16 -3,58 0,03 -3,56 -3,04 -1,08 -3,59 -1,89 -4,06 -3,96 -1,63 -5,57 -0,11 -5,43 0,54 -4,39 -0,70 -3,38 -3,20 0,45 -3,61 -1,04 -3,96 -0,44 -3,19 -2,35 -3,27 -3,22 -4,61 -1,83 -0,87 -4,51 -5,88 -5,47 -3,84 -3,61 -3,70 0,00 0,89 -0,63 0,21 -1,61 -2,57 ROE -1,19 -1,27 -1,26 -1,38 -1,58 -1,32 -2,78 -2,72 -2,57 -2,50 -2,31 -2,00 -3,76 -4,37 -2,67 -2,24 -2,73 -2,51 -3,71 -3,89 -4,15 -3,22 -2,39 -1,47 -5,36 -3,01 -3,60 -2,50 -2,75 -3,44 -3,02 -3,69 -2,59 SIZE 2,37 2,43 2,45 2,49 2,50 2,53 2,49 2,49 2,49 2,50 2,51 2,08 2,28 2,25 2,32 2,36 2,36 2,37 2,39 2,41 2,40 2,42 2,03 2,09 2,09 2,09 2,20 2,28 2,30 2,31 2,32 2,33 -2,05 -1,96 -1,79 -1,91 -2,14 -2,55 2,19 2,28 2,35 2,39 2,41 2,42 66 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LPB LPB LPB VietinBank VietinBank VietinBank VietinBank VietinBank VietinBank VietinBank VietinBank VietinBank VietinBank VietinBank BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV EAB EAB EAB EAB EAB EAB EAB EAB EAB EAB EAB Seabank Seabank Seabank Seabank Seabank Seabank Seabank Seabank Seabank -4,40 -4,73 -4,53 -4,26 -4,42 -4,00 -5,08 -5,02 -4,88 -4,21 -4,60 -4,48 -4,92 -4,68 -2,34 -3,22 -3,61 -3,57 -3,60 -3,52 -3,54 -3,74 -3,90 -4,09 -3,94 -4,88 -5,43 -3,67 -4,33 -4,14 -4,08 -3,23 -3,22 -3,28 -3,38 -1,43 -1,58 -1,18 -2,57 -1,29 -1,71 -1,05 -0,83 -1,37 -1,99 -2,05 -1,78 -1,50 -1,69 -1,74 -1,03 -1,52 -1,39 -1,33 -1,86 -1,86 -1,89 -1,97 -1,07 -1,72 -2,16 -0,31 0,04 -0,45 -6,07 -6,03 -3,84 -3,97 -3,84 -3,59 -3,52 -3,56 -3,55 -0,40 0,66 -1,22 -1,75 -2,61 -2,76 -3,08 -2,01 -2,18 -1,96 -2,37 -2,30 -1,67 -1,27 -1,46 -2,08 -2,09 -2,27 -2,14 -1,42 -1,39 -1,92 -1,83 -1,87 -2,04 -2,34 -2,08 -1,92 -1,86 -1,92 -1,45 -1,61 -1,88 -1,97 -2,11 -1,81 -2,36 -2,89 -5,34 2,44 2,45 2,47 2,47 2,49 2,50 2,52 2,55 2,57 2,57 2,59 2,60 2,61 2,62 2,48 2,50 2,52 2,53 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,61 2,63 2,24 2,32 2,35 2,37 2,39 2,41 2,41 2,42 2,43 2,43 2,23 2,18 1,46 2,13 2,39 0,82 -0,06 0,97 0,43 2,22 2,32 2,30 2,33 2,39 2,44 2,42 2,42 2,42 -1,32 -0,84 -1,37 -0,63 67 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Seabank Seabank KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK NAMABANK -4,14 -4,00 -3,95 -4,37 -4,10 -4,45 -4,42 -3,56 -3,67 -3,60 -3,94 -4,48 -4,55 -4,37 -3,87 -4,21 -5,08 -4,62 -3,77 -3,63 -3,61 -2,96 -3,38 -3,80 -3,47 -4,28 -3,67 -3,69 -3,77 -3,56 -3,61 -3,31 -3,74 -4,09 -4,15 -3,77 -4,37 -3,67 -4,07 -3,83 -3,56 -3,61 -4,21 -4,27 -4,70 -1,09 -0,82 -0,17 0,22 -0,47 0,20 -0,83 -1,61 -1,88 -1,38 -2,16 -1,61 -1,52 -1,47 0,24 -0,34 0,12 -1,11 -1,68 -1,78 -1,34 -0,43 0,14 -0,74 -4,33 -1,36 -1,62 -2,58 -0,95 -3,31 -1,20 -1,39 -0,44 -0,94 -1,09 -2,85 -1,73 -1,83 -0,16 -1,43 -1,37 -2,01 0,46 0,69 2,30 2,45 1,27 2,10 1,80 2,44 2,32 2,20 1,65 1,59 1,87 2,72 2,56 2,83 3,08 2,90 2,13 0,91 1,25 0,41 0,01 0,07 3,29 3,13 3,05 3,14 3,09 3,23 1,75 1,55 1,98 2,28 2,86 2,49 2,91 -0,29 1,44 1,85 2,03 1,71 1,42 1,73 1,75 2,43 2,45 1,90 2,04 2,08 2,19 2,24 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,20 2,28 2,34 2,40 2,46 2,46 2,45 2,45 2,45 2,45 2,44 2,28 2,36 2,14 2,44 2,48 2,49 2,49 2,48 2,49 2,50 2,52 2,11 2,15 2,16 2,23 2,26 2,29 2,27 2,33 2,35 2,35 68 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NAMABANK VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB -3,53 -3,63 -3,25 -3,08 -3,70 -3,56 -3,90 -3,73 -3,60 -3,77 -4,00 -4,23 -5,81 -3,95 -4,51 -4,79 -4,12 -3,75 -3,34 -3,79 -4,27 0,47 -4,01 -4,26 -3,79 -3,68 -3,89 -3,60 -3,35 -3,54 -3,56 -3,96 -4,19 -3,61 -4,60 -4,00 -4,18 -4,37 -4,51 -4,00 -3,71 -3,55 -3,94 -4,33 -1,88 -2,01 -0,82 -1,86 -1,36 -1,39 -0,37 -1,98 -1,72 -1,62 -1,67 -0,04 0,85 -1,10 -0,86 -1,71 -0,64 0,08 -0,51 -0,34 -0,49 -0,48 -2,00 -1,68 -2,00 -1,66 -1,43 -1,72 -2,82 -1,21 -1,05 -0,96 -0,04 -1,05 -0,13 -0,43 -1,58 -1,34 -1,74 -1,96 -1,53 -1,43 -0,06 3,38 2,96 2,37 3,15 3,03 2,68 2,36 2,33 2,36 2,49 2,69 2,25 2,96 1,28 2,38 2,44 2,49 1,80 0,93 1,64 2,11 2,22 2,81 2,61 1,41 2,18 2,27 2,09 1,80 1,81 1,70 1,77 2,20 3,12 3,02 2,70 2,75 2,89 3,03 2,84 2,68 2,68 2,55 2,45 2,37 2,49 2,50 2,51 2,52 2,54 2,55 2,56 2,57 2,59 2,60 2,61 2,12 2,25 2,22 2,29 2,35 2,37 2,39 2,43 2,44 2,45 2,48 2,17 2,24 2,22 2,25 2,29 2,32 2,32 2,34 2,36 2,38 2,40 2,25 2,33 2,37 2,41 2,45 2,47 2,49 2,49 2,50 2,51 2,52 69 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB Sacombank -4,23 -4,39 -4,00 -4,36 -3,93 -3,62 -3,64 -3,57 -3,68 -3,88 -3,66 -3,95 -4,70 -3,83 -3,82 -3,84 -3,54 -2,88 -2,80 -3,68 -3,85 -4,21 -4,15 -4,35 -3,62 -4,16 -3,96 -3,05 -3,53 -3,80 -3,87 -3,97 -3,64 -4,04 -4,24 -3,99 -3,58 -4,27 -3,80 -2,43 -3,20 -3,21 -3,45 -3,98 -4,93 -0,31 -0,19 -1,72 -0,96 -0,65 -3,28 -3,51 -2,45 -1,34 -1,35 1,53 2,43 -1,38 -0,21 -2,54 -1,61 -3,05 -1,43 -1,47 -1,43 -1,01 -0,66 -2,60 -1,50 -2,61 -2,79 -2,92 -3,38 -2,54 0,13 2,02 -0,71 0,04 -0,11 -1,63 -0,07 -1,04 -1,00 -1,34 -1,45 -0,35 2,80 2,91 1,89 2,75 2,48 2,06 1,83 -0,46 1,82 1,81 1,87 1,90 7,21 1,67 2,50 2,05 1,64 -2,66 -0,54 -1,61 -1,61 -1,08 2,74 2,67 2,40 6,98 3,12 2,22 2,13 1,60 1,65 0,22 1,40 1,02 2,24 2,15 2,58 2,47 2,56 2,88 2,10 2,02 1,99 2,01 2,98 2,27 2,36 2,35 2,39 2,44 2,44 2,41 2,42 2,42 2,43 2,45 1,95 2,22 2,23 2,29 2,29 2,30 2,30 2,33 2,35 2,38 2,41 2,17 2,22 2,23 2,24 2,28 2,27 2,26 2,26 2,27 2,28 2,29 1,97 2,24 2,26 2,32 2,38 2,41 2,46 2,47 2,49 2,50 2,51 2,31 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank Sacombank VIETABank VIETABank VIETABank VIETABank VIETABank VIETABank VIETABank VIETABank VIETABank VIETABank VIETABank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank VPBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank Eximbank Eximbank -6,07 -5,12 -4,98 -3,96 -3,69 -3,91 -4,24 -4,44 -3,99 -2,71 -5,40 -5,01 -4,02 -4,34 -3,68 -3,95 -3,07 -3,55 -3,76 -3,79 -5,15 -5,32 -3,46 -4,12 -4,00 -3,61 -3,57 -3,67 -3,62 -3,59 -3,54 -4,06 -4,17 -4,25 -4,40 -4,25 -3,88 -2,47 -3,51 -3,79 -3,29 -3,70 -4,83 -4,71 0,38 -0,39 -0,97 -1,61 -1,92 -1,86 -0,75 -2,67 -0,45 0,11 -1,93 -0,21 -2,32 -2,17 -2,13 -2,29 -1,27 -0,70 -0,66 0,51 -1,54 -0,51 -1,89 -1,33 -0,87 -0,71 -0,71 -1,43 1,23 0,33 -1,49 0,51 -0,31 -2,18 -1,98 -5,15 -2,81 -2,68 -2,25 -0,53 -0,21 3,31 2,51 2,74 0,00 2,62 1,99 2,57 2,50 2,67 -1,05 2,29 2,64 1,58 2,51 2,06 1,94 1,53 0,52 0,27 0,77 0,92 2,97 2,71 1,80 2,44 2,27 2,59 2,27 2,58 2,64 3,19 3,26 2,23 2,75 1,85 2,77 2,31 2,85 2,02 0,17 1,37 0,20 1,27 2,93 2,42 2,40 2,41 2,45 2,48 2,47 2,48 2,48 2,50 2,53 2,54 2,12 2,21 2,22 2,27 2,31 2,30 2,31 2,32 2,35 2,36 2,40 2,22 2,28 2,29 2,32 2,40 2,43 2,45 2,46 2,49 2,50 2,51 2,13 1,96 2,17 2,22 2,27 2,28 2,29 2,31 2,32 2,31 2,31 2,28 2,34 71 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eximbank -3,06 -1,89 1,71 2,38 Eximbank 0,60 -0,39 2,14 2,41 Eximbank -4,25 -0,28 2,60 2,47 Eximbank -4,13 -1,62 2,93 2,49 Eximbank -4,33 -5,65 2,60 2,49 Eximbank -3,92 -2,18 1,50 2,49 Eximbank -3,71 -3,09 0,90 2,48 Eximbank -3,98 -1,20 2,46 Eximbank -3,52 -3,69 0,84 2,47 Nguồn: Báo cáo tài 25 ngân hàng giai đoạn 2006 – 2016 (Kết biến thu thập được lấy giá trị logarit tự nhiên) 72 PHỤ LỤC 05 KẾT QUẢ HỒI QUY  Thống kê mô tả  Kết kiểm tra tự tƣơng quan 73  Kiểm định đa cộng tuyến  Kết hồi quy mô hình theo phƣơng pháp Pooled OLS 74  Kết hồi quy mơ hình theo phƣơng pháp REM 75  Kết hồi quy mơ hình theo phƣơng pháp FEM 76  Kiểm định Hausman  Kiểm định Wald để kiểm tra tƣợng phƣơng sai thay đổi 77  Mơ hình ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp GMM 78  Mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp FGLS 79 ... VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm nợ xấu 2.1.2 Phân loại nợ. .. nhân tố thực tác động đến nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam mức độ tác động nhân tố nhƣ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: mục tiêu nghiên cứu đề tài tìm nhân tố tác động đến nợ xấu. .. chế nợ xấu Ở chƣơng 1, tác giả giới thiệu tổng quát toàn nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NỢ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lê thị hương mai các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam , Lê thị hương mai các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay