Lê thị ái nhi các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

126 1 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - THỊ ÁI NHI ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, th ng t m 201 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HỒ CHÍ MINH HVTH: Thị Ái Nhi MSHV: 020117150124 GVHD: TS Hoàng Vinh TP Hồ Chí Minh, th ng t m 201 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN TP HCM, ngày …… tháng …… năm 2018 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS HOÀNG VINH NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TP HCM, ngày …… tháng …… năm 2018 Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt TÓM TẮT LUẬN VĂN Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm ước lượng tác động yếu tố gồm tỷ lệ chi trả cổ tức năm trước, cấu trúc vốn, dòng tiền hoạt động, lợi nhuận, quy mô công ty, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đến định tỷ lệ chi trả cổ tức công ty cổ phần niêm yết HOSE giai đoạn 2011-2016 Phƣơng pháp: Sử dụng phương pháp định tính gồm thống kê mơ tả biến, phân tích tình kết hợp với phương pháp định lượng mơ hình hồi quy tuyến tính liệu bảng nhằm đo lường yếu tố định lượng gồm tỷ lệ chi trả cổ tức năm trước, cấu trúc vốn, dòng tiền hoạt động, lợi nhuận, quy mơ cơng ty, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức theo mơ hình hồi quy tuyến tính bình phương nhỏ tổng qt (Pooled OLS), mơ hình yếu tố ảnh hưởng cố định (Fixed Effects Model – FEM), mơ hình yếu tố ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effects Model – REM) thực kiểm định liên quan đến mơ hình Kết quả: Kết nghiên cứu cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến định tỷ lệ chi trả cổ tức bao gồm cấu trúc vốn nợ với mức ý nghĩa 10% quy mô công ty với mức ý nghĩa 5% Từ kết đạt nghiên cứu, tác giả trình bày số gợi ý giúp nhà quản trị công ty đưa định tỷ lệ chi trả cổ tức phù hợp LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sỹ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Thị Ái Nhi 05/08/2018 LỜI CÁM ƠN Trước hết, tác giả xin gởi lời cám ơn đến TS Hoàng Vinh (Khoa Tài chính, Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh), người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài Xin chân thành cám ơn thầy lời khuyên hữu ích cho đề tài, hướng dẫn cách thức bố cục tận tình sửa chữa điểm sai sót, chi tiết quan trọng đề tài Đồng thời, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tạo điều kiện thuận lợi dành lời động viên, chia sẻ để tác giả hồn thành luận văn Thị Ái Nhi 05/08/2018 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH ẢNH iii DANH MỤC ĐỒ THỊ iii CHƢƠNG GIỚI THIỆU .1 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .4 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .5 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .5 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6.1 Ý nghĩa khoa học .7 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn .7 1.7 Kết cấu luận văn TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG SỞ LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM .9 2.1 Khái niệm cổ tức 2.2 sở lý thuyết định tỷ lệ chi trả cổ tức góc độ quản trị tài 2.2.1 Bản chất định tỷ lệ chi trả cổ tức 10 2.2.2 Ý nghĩa định tỷ lệ chi trả cổ tức 10 2.2.3 Chỉ tiêu đo lường tỷ lệ chi trả cổ tức 11 2.3 sở lý thuyết ảnh hưởng yếu tố bên đến định tỷ lệ chi trả cổ tức 12 2.3.1 Lý thuyết chim lòng bàn tay ( The Bird in the hand Theory) 13 2.3.2 Lý thuyết chi phí đại diện (Agency Theory) 14 2.3.3 Lý thuyết ph t tín hiệu (Signaling Theory) .15 2.3.4 Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking order Theory) 16 2.3.5 Lý thuyết chi phí giao dịch (Transaction Cost Theory) 17 2.4 Bằng chứng thực nghiệm 17 2.4.1 Bằng chứng thực nghiệm nước 17 2.4.2 Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam 25 2.4.3 Thảo luận chứng thực nghiệm 27 CHƢƠNG QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Quy trình nghiên cứu 34 3.2 Mô hình nghiên cứu 35 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 35 3.2.2 Giải thích biến 37 3.2.3 Giả thuyết nghiên cứu .38 3.2.3.1 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm trước 38 3.2.3.2 Cấu trúc vốn .39 3.2.3.3 Dòng tiền hoạt động kinh doanh 40 3.2.3.4 Lợi nhuận 41 3.2.3.5 Quy mô công ty 42 3.2.3.6 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu .44 3.3 Mẫu liệu nghiên cứu 47 3.3.1 Mẫu nghiên cứu .47 3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 49 3.4 Phương pháp nghiên cứu 49 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .53 4.1 Thống kê mô tả 53 4.2 Phân tích tương quan 67 4.3 Phân tích hồi quy 74 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 79 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý, KHUYẾN NGHỊ .81 5.1 Kết luận 81 5.2 Gợi ý, khuyến nghị .82 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 85 KẾT LUẬN CHUNG 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt: 89 Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh: 91 PHỤ LỤC DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .100 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 105 PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .106 PHỤ LỤC CÁC KIỂM ĐỊNH CHO MÔ HÌNH FEM 109 Trang 99 19 CT CP Tập đồn Hòa Phát HPG 20 CT CP Nhựa Bình Minh BMP 21 CT CP Pin Ắc Quy Miền Nam PAC 22 Tổng CT Phân bón hóa chất Dầu Khí DPM 23 CT CP Mía đường Thành Thành Công – Tây Ninh SBT 24 CT CP Vĩnh Hoàn VHC 25 CT CP The Pan Group PAN 26 CT CP Dược Hậu Giang DHG 27 CT CP Traphaco TRA 28 CT CP Container Việt Nam VSC 29 CT CP Gemadept GMD 30 CT CP Ánh Dương (Vinasun) VNS 31 CT CP Điện Lạnh REE Trang 100 PHỤ LỤC DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU chứng khoán Năm BMP BMP BMP BMP BMP BMP CAV CAV CAV CAV CAV CAV CII CII CII CII CII CII CTD CTD CTD CTD CTD CTD DHG DHG DHG DHG DHG 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm t 0.3871 0.4012 0.3748 0.4392 0.9987 0.3313 0.3401 0.3809 0.2177 0.8650 0.5080 0.3861 0.7351 1.1878 0.3146 0.1400 0.1600 0.1300 0.3432 0.3346 0.3605 0.2855 0.3539 0.2183 0.3246 0.4245 0.3763 0.5017 0.5604 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm t-1 Suất sinh lời vốn chủ sở hữu 0.2673 0.3871 0.4012 0.3748 0.4392 0.9987 0.2993 0.3401 0.3809 0.2177 0.8650 0.5080 0.4115 0.7351 1.1878 0.3146 0.1400 0.1600 0.3499 0.3432 0.3346 0.3605 0.2855 0.3539 0.3736 0.3246 0.4245 0.3763 0.5017 0.3097 0.3103 0.2678 0.2350 0.2780 0.2910 0.4339 0.3198 0.2693 0.2328 0.2815 0.3449 0.1185 0.3096 0.0554 0.1800 0.1706 0.1876 0.1560 0.1243 0.1174 0.1356 0.2309 0.3002 0.3122 0.3166 0.3210 0.2495 0.2445 Quy mô công ty Tỷ lệ tăng trƣởng doanh thu Tỷ số nợ Tỷ lệ dòng tiền ròng hoạt động kinh doanh tổng tài sản 28.2167 28.2266 28.3391 28.4958 28.6414 28.7969 29.1064 29.1063 29.1066 29.0904 29.1213 29.1043 25.7467 25.7731 26.6336 27.6531 26.6369 26.6824 29.1270 29.1069 29.1956 29.3716 30.0749 30.5455 28.4654 28.6044 28.7659 28.9213 28.8473 0.2891 0.0352 0.1044 0.1568 0.1557 0.1852 0.3570 0.0691 0.3147 0.2089 0.0507 -0.0065 0.0041 0.1925 1.9795 2.6891 -0.3282 -0.3085 0.3650 -0.0072 0.3825 0.2333 0.7906 0.5204 0.2243 0.1767 0.2034 0.1092 -0.0779 0.0916 0.1039 0.1147 0.1089 0.1826 0.2365 0.7003 0.6972 0.6999 0.6709 0.6762 0.6399 0.7076 0.7503 0.7814 0.6405 0.6972 0.5765 0.4305 0.4386 0.4203 0.4065 0.5378 0.4299 0.2898 0.2696 0.3288 0.3240 0.2621 0.1412 0.3393 0.0879 0.2197 0.2540 0.1621 0.0536 0.0566 0.0446 0.1091 0.0656 0.0445 0.0815 -0.0258 0.0271 -0.0179 -0.0150 0.0033 0.0834 0.0882 0.0693 0.0289 0.1869 0.1018 0.0955 0.2074 0.1507 0.0975 0.0919 Trang 101 DHG DPM DPM DPM DPM DPM DPM DQC DQC DQC DQC DQC DQC DXG DXG DXG DXG DXG DXG FCN FCN FCN FCN FCN FCN FPT FPT FPT FPT FPT FPT GAS GAS GAS GAS GAS GAS GMD GMD GMD GMD GMD 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 0.5974 0.4235 0.5709 0.9003 0.5346 1.0466 1.0655 0.8939 0.6382 0.3860 0.0558 0.3635 0.6601 0.6905 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7323 0.1650 0.2078 0.3886 0.4538 0.4313 0.7453 0.3188 0.8122 0.3859 0.6709 0.8059 0.5298 0.5742 0.6509 0.5641 0.7814 0.6378 1.3494 0.0000 0.1337 0.9627 1.5357 0.5604 0.4625 0.4235 0.5709 0.9003 0.5346 1.0466 0.6967 0.8939 0.6382 0.3860 0.0558 0.3635 0.4302 0.6905 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3500 0.7323 0.1650 0.2078 0.3886 0.4538 0.8496 0.7453 0.3188 0.8122 0.3859 0.6709 0.5200 0.5298 0.5742 0.6509 0.5641 0.7814 0.5296 1.3494 0.0000 0.1337 0.9627 0.2622 0.4305 0.3511 0.2341 0.1195 0.1696 0.1360 0.0506 0.0627 0.1515 0.2636 0.2009 0.1812 0.0763 0.1209 0.1392 0.1968 0.2368 0.2024 0.3698 0.3019 0.2087 0.1930 0.1645 0.1392 0.3539 0.2632 0.2401 0.1982 0.1987 0.1841 0.2597 0.3871 0.4059 0.3974 0.2118 0.1677 0.0015 0.0240 0.0433 0.1094 0.0743 28.9519 29.6594 30.0932 29.6988 29.6468 29.7452 29.5443 26.9096 27.0278 27.4122 27.8664 27.7397 27.6591 26.0048 25.3920 25.1145 25.6499 27.0117 27.9640 27.5339 27.5964 27.7299 27.8184 27.9019 28.1744 26.7587 25.9538 26.1165 25.6823 25.7747 26.2786 31.2291 31.7266 31.6763 31.8039 31.6824 31.5803 28.0183 27.8081 27.6430 27.6230 27.5716 0.0486 0.3940 0.4439 -0.2221 -0.0786 0.0226 -0.1884 0.0511 0.0285 0.2614 0.5384 -0.1147 -0.0441 -0.2348 0.4089 -0.1510 0.4775 1.7550 0.7974 1.5475 0.1029 0.1952 0.1239 0.2264 0.2693 0.2674 -0.0306 0.0989 0.2078 0.1628 0.0414 0.3382 0.0635 -0.0425 0.1219 -0.1237 -0.0812 0.1093 0.0833 -0.0214 0.1930 0.1904 0.3573 0.0903 0.1235 0.0943 0.0979 0.2009 0.1231 0.5508 0.5364 0.4923 0.4619 0.2602 0.2424 0.4446 0.1883 0.3394 0.4714 0.5196 0.3394 0.5977 0.6147 0.5912 0.6724 0.7169 0.7098 0.4152 0.1055 0.0888 0.1717 0.1872 0.3159 0.3986 0.3151 0.2649 0.2680 0.2103 0.2529 0.2683 0.2401 0.2547 0.2492 0.2660 0.1741 0.2553 0.3378 0.1474 0.0606 0.1259 0.1740 0.1780 0.1375 0.0523 0.2908 0.0650 0.1622 -0.0230 0.1417 -0.0629 0.1707 0.0370 -0.0962 0.0646 0.0794 0.0791 -0.0124 -0.0670 0.0003 0.0522 -0.1268 -0.0140 0.0269 -0.0270 0.0005 0.0759 0.2925 0.3227 0.3348 0.1958 0.0823 -0.0593 0.0109 -0.0020 0.0021 0.0193 Trang 102 GMD HDG HDG HDG HDG HDG HDG HPG HPG HPG HPG HPG HPG HSG HSG HSG HSG HSG HSG KDC KDC KDC KDC KDC KDC KDH KDH KDH KDH KDH KDH NLG NLG NLG NLG NLG NLG PAC PAC PAC PAC PAC 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 1.5803 0.2461 0.6865 0.2947 0.2770 0.0000 1.2681 0.0000 1.1683 0.4848 0.4111 0.6138 0.0000 0.4899 0.6240 0.4111 0.3647 0.4753 0.1247 1.5720 0.6162 0.5072 0.5212 0.0390 0.3389 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.6675 0.4875 0.0951 0.2568 0.0000 1.5329 0.3514 0.2145 0.6046 0.8301 0.8653 0.2505 0.2062 1.5357 0.0806 0.2461 0.6865 0.2947 0.2770 0.0000 1.2469 0.0000 1.1683 0.4848 0.4111 0.6138 0.7158 0.4899 0.6240 0.4111 0.3647 0.4753 1.0073 1.5720 0.6162 0.5072 0.5212 0.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.6675 0.2089 0.0951 0.2568 0.0000 1.5329 0.3514 0.6046 0.6046 0.8301 0.8653 0.2505 0.0679 0.1748 0.0351 0.1749 0.1646 0.1047 0.1500 0.1790 0.1283 0.2223 0.2953 0.2654 0.3848 0.1270 0.2007 0.2566 0.1798 0.2502 0.4490 0.0722 0.0902 0.1111 0.0969 0.9124 0.2031 0.0086 -0.0479 -0.1197 0.0829 0.0916 0.0866 0.0886 0.0197 0.0165 0.0593 0.0946 0.1239 0.1880 0.1188 0.1194 0.1474 0.1778 27.5001 27.1742 26.3710 26.4733 27.4892 26.9565 26.5676 27.6720 24.0138 24.1936 24.1057 23.9876 25.0743 30.0507 30.1652 30.6793 30.9614 31.0701 31.0408 28.5818 28.5025 28.5908 28.6286 26.8709 26.5083 25.2439 24.2549 25.1597 25.8207 23.8521 26.5089 26.7221 26.5802 27.0970 27.4560 27.9520 28.5348 28.3135 28.2568 28.2618 28.3372 28.3402 0.0433 0.2277 -0.1671 0.0626 0.5722 -0.0479 0.3436 0.2513 -0.0574 0.1252 0.3481 0.0755 0.2124 0.6822 0.1283 0.2051 0.3028 0.0521 0.1649 1.1963 0.0092 0.0641 0.0860 -0.3660 -0.2870 -0.7059 -0.9835 1.4714 4.5210 0.6905 2.7446 -0.1260 -0.3709 0.3032 0.4407 0.4517 1.0133 0.1879 -0.0551 0.0050 0.0784 0.0337 0.3170 0.4273 0.5355 0.5861 0.5152 0.5912 0.6858 0.1799 0.1142 0.0692 0.0154 0.0219 0.0149 0.6932 0.6135 0.6812 0.7599 0.6659 0.6069 0.2959 0.1403 0.1750 0.1667 0.1938 0.2253 0.3879 0.4104 0.4347 0.4002 0.4058 0.2846 0.4925 0.5122 0.5532 0.5004 0.5354 0.5720 0.5365 0.5367 0.6509 0.5914 0.6084 0.0153 -0.1759 0.0028 0.1942 0.1213 -0.0569 -0.0145 0.0094 -0.0108 -0.0066 -0.0056 -0.0050 -0.0086 0.0211 0.0770 0.0280 -0.1230 0.1317 0.1655 0.2100 -0.1115 0.0600 0.1145 -0.0974 -0.0755 -0.0768 0.0857 -0.1000 0.0829 -0.2077 0.1547 -0.0352 -0.0256 -0.0296 0.0515 0.0262 -0.0154 0.0586 0.2229 0.1251 0.0301 0.0501 Trang 103 PAC PAN PAN PAN PAN PAN PAN PNJ PNJ PNJ PNJ PNJ PNJ REE REE REE REE REE REE SBT SBT SBT SBT SBT SBT TCM TCM TCM TCM TCM TCM TLG TLG TLG TLG TLG TLG TRA TRA TRA TRA TRA 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 0.1619 1.1431 0.5891 0.8923 0.8715 0.9601 1.3626 0.6206 0.3997 0.5132 0.5743 0.2737 0.2090 0.7323 0.7765 0.6659 0.6369 0.3627 0.4538 1.6206 1.5587 1.5563 0.7840 0.4739 0.0000 0.6136 0.0000 0.6380 0.1762 0.3194 0.4096 0.2655 0.3125 0.1534 0.4671 0.4482 0.6543 0.2720 0.4367 0.1804 0.3710 0.4098 0.2062 1.7291 1.1431 0.5891 0.8923 0.8715 0.9601 0.7261 0.6206 0.3997 0.5132 0.5743 0.2737 0.7118 0.7323 0.7765 0.6659 0.6369 0.3627 1.6045 1.6206 1.5587 1.5563 0.7840 0.4739 0.1253 0.6136 0.0000 0.6380 0.1762 0.3194 0.5594 0.2655 0.3125 0.1534 0.4671 0.4482 0.3730 0.2690 0.4367 0.1804 0.3710 0.3943 0.0506 0.2790 -0.0048 0.1157 0.1293 0.1020 0.2362 0.2145 0.1275 0.1855 0.0579 0.3200 0.1518 0.1625 0.2073 0.1841 0.1310 0.1518 0.3086 0.2121 0.1352 0.0662 0.1326 0.1100 0.1599 -0.0300 0.1818 0.2174 0.1797 0.1262 0.1852 0.1945 0.1973 0.2165 0.2418 0.2750 0.2367 0.2733 0.2632 0.1980 0.2062 28.3432 24.2676 24.4017 24.3382 23.1968 22.2195 20.9741 30.4796 29.4825 29.6520 29.6048 29.6674 29.7730 26.9708 26.8529 27.0099 27.1993 27.1005 27.1665 27.5823 27.5752 27.6347 28.3032 28.6418 28.8457 28.4044 28.4421 28.5557 28.5640 28.6481 28.7380 27.2654 27.3479 27.3977 27.5093 27.6415 27.7768 27.6961 27.9229 27.9775 27.9158 28.1486 0.1068 0.1943 0.1779 1.1768 0.8164 1.3620 0.0392 0.3062 -0.6261 0.3271 0.0320 -0.1623 0.1114 0.0014 0.3232 0.0074 0.0895 0.0053 0.3843 0.8567 -0.0436 0.1322 -0.1178 0.4696 0.5138 0.1596 0.0404 0.1186 0.0067 0.0857 0.0998 0.2831 0.1655 0.1561 0.1475 0.1674 0.1479 0.2361 0.3179 0.2011 -0.0188 0.1958 0.6183 0.0383 0.0496 0.0990 0.0076 0.0042 0.0068 0.6003 0.5265 0.5025 0.5497 0.5626 0.5826 0.1232 0.2301 0.1011 0.1430 0.1724 0.1387 0.4822 0.4837 0.4778 0.4557 0.5130 0.4964 0.6552 0.6920 0.6381 0.6158 0.6228 0.6577 0.4020 0.3805 0.3389 0.3193 0.3622 0.3196 0.4542 0.4171 0.2497 0.2033 0.2155 0.0496 -0.1443 0.1187 0.0358 -0.0475 0.0033 -0.0278 0.0632 0.0722 0.0070 -0.0705 0.0228 -0.0103 0.0346 0.0316 0.0398 0.0592 0.0134 0.0452 -0.0839 -0.0731 -0.1164 0.0717 -0.0485 -0.0760 -0.0821 0.0500 0.0927 0.1153 0.0191 0.0964 0.0180 0.1511 0.1068 0.2037 0.1443 0.2600 0.1082 0.0949 0.2505 0.1568 0.1349 Trang 104 TRA VHC VHC VHC VHC VHC VHC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VNM VNM VNM VNM VNM VNM VNS VNS VNS VNS VNS VNS VSC VSC VSC VSC VSC VSC 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0.2134 0.3081 0.2258 0.6782 0.0000 0.3054 0.4221 0.0000 0.0000 0.3223 0.2471 0.3256 0.0000 0.4447 0.1921 0.5924 0.5558 0.7816 0.7829 0.5613 0.3022 0.4693 0.3715 0.4261 0.4591 0.3912 0.4460 0.4210 0.2199 0.2154 0.4069 0.4098 0.1796 0.3081 0.2258 0.6782 0.0000 0.3054 0.0000 0.0000 0.0000 0.3223 0.2471 0.3256 0.2062 0.4447 0.1921 0.5924 0.5558 0.7816 0.2857 0.5613 0.3022 0.4693 0.3715 0.4261 0.2784 0.3141 0.4460 0.4210 0.2199 0.2154 Nguồn: Tổng hợp t c giả 0.2125 0.3619 0.1636 0.1133 0.2631 0.1629 0.2529 0.1231 0.1842 0.5417 0.1506 0.0374 0.0589 0.4127 0.4161 0.3955 0.3261 0.3829 0.4316 0.1588 0.1688 0.2142 0.2555 0.2403 0.2078 0.3228 0.3265 0.2931 0.2363 0.2110 0.1706 28.1788 28.8769 28.9438 29.0988 29.2476 29.2858 29.3529 27.9075 28.5188 27.3253 27.1628 27.6069 28.9578 30.7139 30.9193 31.0691 31.1089 31.2663 31.4109 28.4198 28.5971 28.7472 28.9214 29.0369 29.0910 26.9768 27.1916 27.1529 27.1745 27.2236 26.9038 0.0123 0.3638 0.0302 0.2051 0.2350 0.0319 0.1248 -0.4026 2.4163 1.3250 0.5086 0.2281 0.6922 0.3729 0.2281 0.1652 0.1332 0.1428 0.1675 0.3837 0.1930 0.1639 0.1938 0.1278 0.0629 0.1745 0.2099 0.0160 0.1255 0.0410 0.1664 0.2625 0.4633 0.5768 0.3845 0.5399 0.4572 0.3971 0.5546 0.3223 0.4539 0.4500 0.5244 0.5075 0.2025 0.2218 0.2056 0.2056 0.2173 0.2251 0.5022 0.4609 0.4143 0.4605 0.4801 0.5084 0.1820 0.2169 0.1648 0.1691 0.1416 0.1134 0.0198 -0.0414 0.0591 0.0900 -0.1287 0.1303 0.1875 0.0337 0.0224 -0.0469 -0.0299 -0.0032 -0.0522 0.1963 0.3057 0.2912 0.2363 0.3078 0.3056 0.1327 0.2328 0.2642 0.2840 0.2060 0.1949 0.1988 0.0740 0.0296 0.2183 0.2233 0.1342 Trang 105 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Mean DPR LDPR DA ROE OCF 0.488874 0.495810 0.384531 0.201182 0.071584 SIZE GROWTH 27.94528 0.244533 Median 0.416053 0.416228 0.406130 0.187786 0.059135 27.97074 0.158185 Maximum 1.667500 1.729053 0.781444 0.912372 0.339333 31.80385 2.744634 Minimum 0.000000 0.000000 0.004169 -0.119745 -0.207684 20.97415 -0.983484 Std Dev 0.369927 0.372754 0.201759 0.119934 0.111605 1.851066 0.485003 Skewness 1.192730 1.264531 -0.049490 1.240132 0.321779 -0.515963 2.542879 4.524919 4.781406 1.890750 8.807999 2.775894 4.022137 12.47166 62.12242 74.16410 9.611795 309.1054 3.599017 16.34968 895.7240 0.000000 0.000000 0.008181 0.000000 0.165380 0.000282 0.000000 Sum 90.93062 92.22073 71.52272 37.41986 13.31466 5197.822 45.48323 Sum Sq Dev Observati ons 25.31656 25.70496 7.530729 2.661049 2.304299 633.8922 43.51717 186 186 Kurtosis JarqueBera Probabilit y 186 186 Nguồn: Xử lý t c giả từ Eviews 186 186 186 Trang 106 PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Mơ hình hồi quy tuyến tính bình phƣơng nhỏ tổng qt (Pooled OLS) Dependent Variable: DPR Method: Panel Least Squares Date: 05/04/18 Time: 23:29 Sample: 2011 2016 Periods included: Cross-sections included: 31 Total panel (balanced) observations: 186 Variable C DA GROWTH LDPR OCF ROE SIZE R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 1.568829 -1.247313 -0.657037 5.443586 0.204538 -1.111370 -0.553472 0.1185 0.2139 0.5120 0.0000 0.8382 0.2679 0.5806 0.694303 -0.179843 -0.034293 0.376434 0.055575 -0.257071 -0.009547 0.442561 0.144184 0.052193 0.069152 0.271709 0.231310 0.017249 0.184315 0.156973 0.339654 20.65034 -59.50719 6.741233 0.000002 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.488874 0.369927 0.715131 0.836530 0.764327 2.224713 Nguồn: Xử lý t c giả từ Eviews Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng cố định (Fixed Effects Model – FEM) Dependent Variable: DPR Method: Panel Least Squares Date: 05/04/18 Time: 23:31 Sample: 2011 2016 Periods included: Cross-sections included: 31 Total panel (balanced) observations: 186 Trang 107 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DA GROWTH LDPR OCF ROE SIZE 5.844183 0.547366 0.102214 0.164802 0.225056 -0.444946 -0.200359 1.327400 0.401226 0.058294 0.082699 0.329522 0.263757 0.047733 4.402730 1.364235 1.753432 1.992800 0.682979 -1.686952 -4.197455 0.0000 0.1746 0.0816 0.0481 0.4957 0.0937 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.397824 Mean dependent var 0.488874 0.252332 0.319868 15.24502 -31.28365 2.734334 0.000012 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.369927 0.734233 1.375914 0.994266 2.142061 Nguồn: Xử lý t c giả từ Eviews Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng ngẫu nhiên (Random Effects Model – REM) Dependent Variable: DPR Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/04/18 Time: 23:32 Sample: 2011 2016 Periods included: Cross-sections included: 31 Total panel (balanced) observations: 186 Swamy and Arora estimator of component variances Variable C DA GROWTH LDPR OCF ROE Coefficie nt Std Error t-Statistic 0.694303 -0.179843 -0.034293 0.376434 0.055575 -0.257071 0.416780 0.135785 0.049153 0.065123 0.255881 0.217835 1.665873 -1.324469 -0.697680 5.780313 0.217191 -1.180116 Prob 0.0975 0.1870 0.4863 0.0000 0.8283 0.2395 Trang 108 SIZE -0.009547 0.016244 -0.587708 0.5575 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000000 0.319868 Rho 0.0000 1.0000 Weighted Statistics R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.184315 Mean dependent var 0.488874 0.156973 0.339654 6.741233 0.000002 S.D dependent var 0.369927 Sum squared resid 20.65034 Durbin-Watson stat 2.224713 Unweighted Statistics R-squared 0.184315 Sum squared resid 20.65034 Mean dependent var 0.488874 Durbin-Watson stat 2.224713 Nguồn: Xử lý t c giả từ Eviews Trang 109 PHỤ LỤC CÁC KIỂM ĐỊNH CHO MƠ HÌNH FEM Kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 44.040274 0.0000 ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable DA GROWTH LDPR OCF ROE SIZE Fixed Random Var(Diff.) Prob -0.179843 -0.034293 0.376434 0.055575 -0.257071 -0.009547 0.142545 0.000982 0.002598 0.043110 0.022116 0.002015 0.0541 0.0000 0.0000 0.4143 0.2065 0.0000 Coefficie nt Std Error t-Statistic Prob 5.844183 0.547366 0.102214 0.164802 0.225056 4.402730 1.364235 1.753432 1.992800 0.682979 0.0000 0.1746 0.0816 0.0481 0.4957 0.547366 0.102214 0.164802 0.225056 -0.444946 -0.200359 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: DPR Method: Panel Least Squares Date: 05/04/18 Time: 23:32 Sample: 2011 2016 Periods included: Cross-sections included: 31 Total panel (balanced) observations: 186 Variable C DA GROWTH LDPR OCF 1.327400 0.401226 0.058294 0.082699 0.329522 Trang 110 ROE SIZE -0.444946 0.263757 -0.200359 0.047733 -1.686952 -4.197455 0.0937 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.397824 Mean dependent var 0.488874 0.252332 0.319868 15.24502 -31.28365 2.734334 0.000012 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.369927 0.734233 1.375914 0.994266 2.142061 Nguồn: Xử lý t c giả từ Eviews Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi kiểm định Breusch-Pagan Studentized Breusch-Pagan test Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 3.886056 21.43593 41.58032 Prob F(6,179) Prob Chi-Square(6) Prob Chi-Square(6) 0.0011 0.0015 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/06/18 Time: 22:15 Sample: 186 Included observations: 186 Variable C DA GROWTH LDPR OCF ROE SIZE R-squared Adjusted R-squared Coefficient Std Error 0.604585 0.020090 0.027666 0.061929 -0.276001 -0.241745 -0.016832 0.115247 0.085590 0.283883 0.092488 0.033480 0.044358 0.174289 0.148375 0.011064 t-Statistic Prob 2.129696 0.217219 0.826337 1.396133 -1.583581 -1.629289 -1.521241 0.0346 0.8283 0.4097 0.1644 0.1151 0.1050 0.1300 Mean dependent var S.D dependent var 0.111023 0.227841 Trang 111 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.217873 8.496871 23.07996 3.886056 0.001133 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.172903 -0.051504 -0.123707 1.693826 Nguồn: Xử lý t c giả từ Eviews Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi kiểm định White Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 3.544157 70.15885 136.0906 Prob F(27,158) Prob Chi-Square(27) Prob Chi-Square(27) 0.0000 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/06/18 Time: 22:49 Sample: 186 Included observations: 186 Variable C DA^2 DA*GROWTH DA*LDPR DA*OCF DA*ROE DA*SIZE DA GROWTH^2 GROWTH*LDPR GROWTH*OCF GROWTH*ROE GROWTH*SIZE GROWTH LDPR^2 LDPR*OCF LDPR*ROE LDPR*SIZE Coefficient Std Error 4.490541 -0.112716 -0.025207 -0.257082 -1.910569 1.431706 -0.053844 1.660113 -0.123867 0.057971 -0.151993 -0.098719 0.033767 -0.665661 0.246440 0.208201 0.392637 0.091392 3.354206 0.543361 0.199690 0.267672 1.179520 0.928134 0.064959 1.693698 0.033261 0.076809 0.538644 0.294600 0.026325 0.658921 0.099773 0.510929 0.470784 0.034267 t-Statistic Prob 1.338779 -0.207442 -0.126231 -0.960436 -1.619785 1.542564 -0.828881 0.980171 -3.724081 0.754737 -0.282177 -0.335095 1.282685 -1.010229 2.470008 0.407495 0.834006 2.667039 0.1826 0.8359 0.8997 0.3383 0.1073 0.1249 0.4084 0.3285 0.0003 0.4515 0.7782 0.7380 0.2015 0.3139 0.0146 0.6842 0.4055 0.0084 Trang 112 LDPR OCF^2 OCF*ROE OCF*SIZE OCF ROE^2 ROE*SIZE ROE SIZE^2 SIZE -2.756284 0.729503 -2.438693 0.363807 -9.149152 0.483525 -0.192645 4.137049 0.003988 -0.266772 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.869395 1.343597 2.029318 0.137574 3.401210 0.625925 0.132342 3.408155 0.005195 0.262612 0.377198 0.270770 0.194565 5.981180 55.73042 3.544157 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Nguồn: Xử lý t c giả từ Eviews Kiểm định thừa biến kiểm định Wald Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value df Probability 6.741233 40.44740 (6, 179) 0.0000 0.0000 Null Hypothesis: C(2)=C(3)=C(4)=C(5)=C(6)=C(7)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (=0) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) Value Std Err -0.179843 -0.034293 0.376434 0.055575 -0.257071 -0.009547 0.144184 0.052193 0.069152 0.271709 0.231310 0.017249 Restrictions are linear in coefficients Nguồn: Xử lý t c giả từ Eviews -3.170346 0.542947 -1.201730 2.644445 -2.689970 0.772496 -1.455663 1.213867 0.767675 -1.015842 0.0018 0.5879 0.2313 0.0090 0.0079 0.4410 0.1475 0.2266 0.4438 0.3113 0.111023 0.227841 -0.298177 0.187420 -0.101394 1.921126 Trang 113 Kết uớc lƣợng vững cho mô hình FEM =================================== Dependent variable: -(1) (2) LDPR 0.165** 0.165 (0.083) (0.114) ROE -0.445* -0.445 (0.264) (0.346) SIZE -0.200*** -0.200*** (0.048) (0.058) GROWTH 0.102* 0.102 (0.058) (0.062) DA 0.547 0.547* (0.401) (0.318) OCF 0.225 0.225 (0.330) (0.419) =================================== Note: *p
- Xem thêm -

Xem thêm: Lê thị ái nhi các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh , Lê thị ái nhi các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay