Huỳnh hạnh diệu huy quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh ninh thuận

101 3 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH HẠNH DIỆU HUY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH HẠNH DIỆU HUY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Đình Hạc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 TĨM TẮT Hệ thống ngân hàng giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế Ngân hàng thường coi hệ tuần hoàn vốn kinh tế quốc gia toàn cầu Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng gắn liền với rủi ro tiềm ẩn Điển suy thối kinh tế năm 2009 đến phần lớn phá sản ngân hàng phạm vi toàn giới Tình trạng phá sản kết khủng hoảng thị trường cho vay chấp “dưới chuẩn” thị trường tài Mỹ Sau phân tích tình hình này, chun gia kinh tế việc cấp tín dụng dễ dàng quản trị rủi ro tín dụng lỏng lẻo gây hậu nặng nề lĩnh vực ngân hàng từ ảnh hưởng đến kinh tế tồn cầu Điều cho thấy vai trò quan trọng hàng đầu việc dự báo quản trị rủi ro tín dụng hoạt động tài ngân hàng Một ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, lực tài mạnh hệ thống quảnrủi ro đồng bộ, hiệu chuyên nghiệp đảm bảo cho tăng trưởng tín dụng an tồn bền vững Vì vậy, việc quản trị rủi ro tín dụng trở thành vấn đề cấp thiết cho ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận nói riêng hoạt động cho vay Xuất phát từ yêu cầu nêu trên, tác giả nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Namchi nhánh Ninh Thuận” Luận văn phân tích cách tồn diện lý thuyết rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngồi ra, luận văn phân tích kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới rút kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận nói riêng Luận văn phân tích thực trạng rủi ro tín dụng thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận giai đoạn 2015 – 2017 Trong đó, luận văn tập trung vào việc sử dụng phiên Hiệp ước Basel công tác quản trị rủi ro tín dụng Từ đó, tổng kết hạn chế, đưa nguyên nhân cần khắc phục đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận đưa khuyến nghị cần thiết Với những kết nghiên cứu , tác giả hy vọng khắc phục hạn chế , hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụngtại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận thời gian tới LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: HUỲNH HẠNH DIỆU HUY Ngày sinh: 18/02/1991 Nơi sinh: Bình Thuận Hiện cơng tác tại: Phòng Khách hàng– Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt NamChi nhánh Ninh Thuận Là học viên cao học khóa XVII Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận” Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Đình Hạc Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm lời cam đoan danh dự Ninh Thuận, ngày tháng năm 2018 Học viên Huỳnh Hạnh Diệu Huy LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới đến Trường Đa ̣i học Ngân hàng TP HCM, Phòng đào tạo sau đại học, Thầy giáo trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành TàiNgân hàng, đặc biệt TS Lê Đình Hạc trực tiếp hướng dẫn , dìu dắt, giúp đỡ tơi với dẫn khoa học quý giá suốt trình nghiên cứu hoàn thành luâ ̣n văn "Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận" Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đế n Ban Giám đốc, Anh/chị lãnh đạo phòng Anh/chị đồng nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt NamChi nhánh Ninh Thuận nói riêng Ngân hàng Thương ma ̣i Cổ phầ n Ngoa ̣i thương Viê ̣t Nam nói chung đã giúp đỡ, hỡ trơ ̣ tơi q trình thu thập liệu thông tin luận văn Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực luận văn Do thời gian hạn, khả tiếp cận nguồn tài liệu khoa học hạn chế kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến góp ý Quý Thầy ba ̣n ho ̣c viên Tôi xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN PHÂN MỞ ĐẦU i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC SƠ ĐỒ x CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Phân loại rủi ro 1.1.3 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.4 Các loại rủi ro tín dụng 1.1.5 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.5.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng 1.1.5.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 1.1.5.3 Ngun nhân từ mơi trường bên ngồi 1.1.6 Tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng NHTM 10 1.2.3 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng 11 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.4.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 14 1.2.4.2 Đo lường rủi ro tín dụng 14 1.2.4.3 Xây dựng sách tín dụng thích hợp 19 1.2.4.4 Thiết lập quy trình cấp tín dụng 21 1.2.4.5 Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 22 1.2.4.6 Kiểm soát rủi ro tín dụng 24 1.2.4.7 Điều chỉnh sau giám sát 25 1.2.4.8 Xử lý rủi ro tín dụng 25 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng giới 27 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nước 27 1.3.1.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Trung Quốc 27 1.3.1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Mỹ 27 1.3.1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Thái Lan 28 1.3.1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Nhật Bản 30 1.3.2 Bài học kinh nghiệm NHTM Việt Nam 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 32 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH NINH THUẬN 33 2.1 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank – chi nhánh Ninh Thuận 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank 33 2.1.2 cấu tổ chức máy quản 34 2.1.3 Quá trình hành thành phát triển Vietcombank – chi nhánh Ninh Thuận 35 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Vietcombank – chi nhánh Ninh Thuận 36 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng 36 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng 37 2.2.2.1 cấu tín dụng theo kỳ hạn 37 2.2.2.2 cấu tín dụng theo đối tượng cho vay 39 2.2.2.3 Chỉ tiêu định lượng tăng trưởng – thu nhập 40 2.2.3Thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank – chi nhánh Ninh Thuận 41 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận 42 2.3.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 42 2.3.1.1 Nhận diện rủi ro 42 2.3.1.2 Về đánh giá xếp loại đo lường rủi ro tín dụng 46 2.3.1.3 Thiết lập sách tín dụng 47 2.3.1.4 Thiết lập quy trình cấp tín dụng 48 2.3.1.5 Tổ chức thực 49 2.3.1.6 Về kiểm soát rủi ro tín dụng 49 2.3.1.7 Xử lý rủi ro 50 2.3.2 Những kết đạt 51 2.3.3 Một số hạn chế quản trị rủi ro tín dụng 52 2.3.4 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChi nhánh Ninh Thuận 55 2.3.4.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 55 2.3.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 57 2.3.4.3 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 59 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH NINH THUẬN 60 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2020 60 3.1.1 Định hướng phát triển Vietcombank 60 3.1.2 Định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận 60 3.2 Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận 62 3.2.1 Về công tác dự báo nhận diện rủi ro 62 3.2.2 Xây dựng sách khách hàng hoạt động tín dụng 63 3.2.3 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định phân tích tín dụng 63 3.2.4 Phát hiện, theo dõi xử lý nợ vấn đề 65 3.2.5 Tuân thủ sách tín dụng, quy định, quy trình Vietcombank 66 3.2.6 Kết hợp thực bảo hiểm tín dụng 67 3.2.7 Xây dựng chương trình hội ý bán hàng đầu ngày 68 3.3 Một số kiến nghị: 69 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước: 69 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 70 3.3.4 Kiến nghị khác: 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG III 77 KẾT LUẬN TOÀN BÀI 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 67 Vietcombank Tn thủ quy trình cấp tín dụng Vietcombank loại khách hàng, khoản vay giúp chi nhánh kiểm sốt chặt chẽ tiến trình cấp tín dụng cho khách hàng, đồng thời phải thực kiểm tra trước, sau cho vay giúp chi nhánh sớm nhận diện, đo lường, kiểm soát phòng ngừa rủi ro xảy Hệ thống văn chế độ, quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động tín dụng phải tổ chức nghiên cứu, tập huấn quán triệt để đảm bảo cán liên quan đến cơng tác tín dụng phải nắm vững văn bản, chế độ thực thi tác nghiệp đầy đủ, xác 3.2.6 Kết hợp thực bảo hiểm tín dụng Bảo hiểm tín dụng biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro tín dụng Bảo hiểm tín dụng hiểu việc bảo hiểm cho số vốn tín dụngngân hàng cấp cho khách hàng vay, bảo hiểm cho tài sản mà khách hàng vay bên thứ ba đem chấp cho ngân hàng Hiện nay, biện pháp phòng ngừa rủi ro việc áp dụng bảo hiểm tín dụng chưa chi nhánh hệ thống Vietcombank, Vietcombank – Chi nhánh Ninh Thuận quan tâm mức áp dụng vào thực tiễn hoạt động thể phân chia thành loại hình thức chủ yếu: + Thứ khách hàng vay vốn mua bảo hiểm cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản họ, khách hàng gián tiếp bảo hiểm cho vốn vay ngân hàng khách hàng vay nguồn thu gặp rủi ro hoạt động kinh doanh rủi ro tài sản, nguồn thu để trả nợ dùng nguồn thu từ bảo hiểm trả nợ cho ngân hàng Bằng cách này, ngân hàng không phát sinh thêm chi phí nghiệp vụ Vì vậy, Vietcombank – Chi nhánh Ninh Thuận cần sách xem xét ưu đãi cho vay nhằm khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm + Thứ hai Ngân hàng thiết lập quỹ dự phòng để bù đắp thiệt hại không thu hồi khoản nợ hạn, nợ xấu, từ chủ động xử lý hậu xấu xảy Nguồn hình thành quỹ từ lợi nhuận chi nhánh ngân hàng, nhiên áp dụng hình thức ngân hàng cần phải cân nhắc tính tốn cách trích 68 lập quỹ cho phản ánh kết kinh doanh ngân hàng trách nhiệm cán nhân viên ngân hàng + Thứ ba Ngân hàng mua bảo hiểm tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp hoạt động đầu tư cấp tín dụng Với hình thức này, ngân hàng phải khoản chi phí để trả cho công ty bảo hiểm, ngân hàng thường hạn chế sử dụng, áp dụng khoản vay, khoản đầu tư lớn ngân hàng chia chi phí với khách hàng Hiện tại, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif (gọi tắt VCLI) đời sản phẩm bảo hiểm tín dụng, áp dụng chi nhánh Vietcombank sản phẩm Bảo an tín dụng, Bảo an tín dụng ưu việt áp dụng cho khách hàng vay vốn Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Ninh Thuận cần quan tâm, phối hợp với công ty VCLI triển khai đến cán nhân viên làm công tác tín dụng để phát triển sản phẩm tăng cường thêm biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng cho chi nhánh 3.2.7 Xây dựng chƣơng trình hội ý bán hàng đầu ngày Vietcombank – Chi nhánh Ninh Thuận nên xây dựng hoạt động hội ý đầu ngày phòng ban, đặc biệt Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Phòng Khách hàng Bán Lẻ nhằm mục đích tạo mơi trường làm việc thân thiện đoàn kết, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cán nhân viên phòng, đồng thời thể động viên khích lệ nhân viên ghi nhận kết làm việc nhân viên Qua đó, lãnh đạo phòng chi nhánh nắm bắt tình hình hoạt động phòng mặt tình hình khách hàng qua báo cáo từ nhận diện rủi ro xảy biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời Hoạt động hội ý đầu ngày tổ chức sau: + Thiết kế bảng theo dõi kết bán hàng theo dõi tình hình khách hàng quảnngắn gọn, súc tích + Các thành viên đứng thành vòng tròn quanh Bảng theo dõi, thành viên báo cáo kết công việc ngày hôm qua cách ghi vào Bảng theo dõi, đồng thời chia kinh nghiệm tình hay kế hoạch bán hàng ngày hôm 69 + Sau đó, người lãnh đạo phòng giải vấn đề tồn đọng, khó khăn vướng mắc nhân viên, chia cách giải tình tương tự + Cuối cùng, người lãnh đạo tóm tắt lại nội dung then chốt, tuyên dương thành viên kết thực hôm trước tốt, phân công kế hoạch thực hôm Kết thúc buổi hội ý tất thành viên thể tâm cách hô to hiệu (như “Quyết tâm”, “Sẵn sàng”,…) + Thời gian thực tối đa 15 phút đầu ngày Hoạt động hội ý bán hàng đầu ngày cầm thực cho khơng khí vui vẻ, sơi động Người lãnh đạo phải ln khích lệ, động viên tinh thần, mang lại hứng khởi để truyền lửa cho tập thể Các thành viên phải thực nghiêm túc, không làm việc riêng, không nghe điện thoại hay đứng dựa lưng vào bàn,… góp phần vào tổ chức hoạt động thành công ngày mang lại hiệu cho công tác 3.3 Một số kiến nghị: 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc: Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng: thực tế năm qua cho thấy hành lang pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cần thiết Các ngân hàng thương mại thường xu hướng tìm kiếm lợi nhuận nên chạy theo nhu cầu thị trường Mặc dù thời gian qua ngân hàng nhà nước nhiều nỗ lực việc ban hành số văn thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng, nhóm khách hàng, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu, quy định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay tổng tiền gửi, tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu; thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định việc xây dựng hệ thống xếp hạng nội ngân hàng, quy định cấp tín dụng, quản lý tiền vay sách dự phòng rủi ro, Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể dư nợ ngành ngành nhạy cảm Vì thời gian tới để hướng dẫn cho ngân hàng thương mại thực đa dạng hóa, tránh rủi ro tập trung tiềm ẩn, Ngân hàng nhà nước 70 cần xây dựng quy định chi tiết (về mức đa dạng hóa danh mục, giới hạn an tồn cho phép tính dư nợ, quy mô vốn ngân hàng) Thứ hai, củng cố nâng cao chất lƣợng hoạt động trung tâm CIC: chất lượng thông tin trung tâm CIC chưa đáp ứng hết nhu cầu ngân hàng thương mại Thông tin liệu trung tâm chưa cập nhật kịp thời chưa hỗ trợ thơng tin mang tính dự báo Để khắc phục vấn đề đòi hỏi nỗ lực công tác thu thập thông tin, xây dựng hệ thống thơng tin phân tích đa chiều, số liệu dạng báo cáo cần khuyến nghị, cảnh báo với ngân hàng tiềm ẩn khách hàng trình hoạt động Hơn trung tâm cần phối hợp với quan ngành Chính phủ để thu thập đa dạng thống thông tin lĩnh vực khác kinh tế Hơn nữa, ngân hàng nhà nước cần ban hành quy định bắt buộc cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng thương mại để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc hợp tác với trung tâm Thứ ba, nâng cao hiệu công tác tra giám sát ngân hàng: giới hai phương pháp giám sát giám sát tuân thủ giám sát sở rủi ro Hiện hoạt động phận tra giám sát giám sát việc tuân thủ để phát vi phạm, chưa quan tâm giám sát sở rủi ro để phát dấu hiệu cảnh báo Vì vậy, thời gian tới phận tra giám sát ngân hàng cần đẩy mạnh phương pháp giám sát từ xa/ giám sát sở rủi ro giám sát tuân thủ lâu thực nhằm tạo điều kiện ổn định hoạt động thị trường, bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng thương mại tham gia 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Thứ nhất, đào tạo đội ngũ nhân chun mơn quản trị để bƣớc chun nghiệp hóa cơng tác quản trị rủi ro tín dụng quản trị hoạt động ngân hàng nói chung: thiếu nhân lực chuyên mơn cao quản trị rủi ro tín dụng thực hạn chế Vietcombank Vì phải chiến lược đào tạo nhân liên quan đến lĩnh vực sau: (i) cử cán học, tham gia hội thảo nước quốc tế liên quan đến vấn đề cải cách quản trị hoạt động ngân hàng; (ii) 71 trọng cơng tác tuyển dụng, bố trí nhân theo hướng tăng tỷ trọng nhân bán hàng, quản trị rủi ro, phù hợp với lực trình độ, phát huy kỹ người; (iii) chế độ, sách khen thưởng đãi ngộ hợp lý, xứng đáng để tạo động lực cống hiến cho cán Thứ hai, xây dựng hệ thống công nghệ tin học hệ thống thông tin quản trị hoạt động hiệu quả:  Hệ thống công nghệ tin học phải đại: xem sở hạ tầng quan trọng cho việc hình thành phát triển hệ thống thơng tin quản trị ngân hàng Ngân hàng cần trang bị máy móc thiết bị đại đảm bảo phân tích định lượng rủi ro, xây dựng phần mềm tính tốn mơ hình đo lường rủi ro Hệ thống máy tính phải chức hỗ trợ nhu cầu thơng tin định Ban lãnh đạo điều hành cấp cao thông qua việc cho phép truy cập dễ dàng đến nguồn thông tin nội bên cần thiết để phục vụ cho mục tiêu chiến lược tổ chức Việc quản trị rủi ro tín dụng đòi hỏi nhiều nội dung phức tạp định lượng nên hệ thống công nghệ tin học cần phải đáp ứng yêu cầu  Hệ thống thông tin quản trị: để phục vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hiệu khơng thể thiếu thơng tin mang tính dự báo cho nhà quản trị bao gồm thông tin kinh tế, thông tin thị trường thông tin báo cáo trích xuất liệu phục vụ cơng tác điều hành Do yêu cầu phải cập nhật hàng ngày nên mạng lưới thông tin báo cáo phải thiết kế chặt chẽ truyền dẫn thông suốt nhà quản trị cập nhật thường xuyên thực trạng danh mục cho vay để đưa định điều chỉnh kịp thời, đáp ứng mục tiêu ngân hàng Thứ ba, xây dựng hoàn thiện sách, mơ hình quản trị danh mục đảm bảo quán, phù hợp với sách nội khác nhằm hướng đến mục tiêu chung ngân hàng.Cụ thể:  Chính sách định hƣớng tín dụng cần cấu chi tiết cấu dư nợ theo ngành kinh tế, đa dạng hóa loại hình cho vay để tránh tình trạng tập trung danh mục 72  Triển khai nghiên cứu xây dựng mô hình đo lƣờng rủi ro danh mục cho vay: giải pháp ý nghĩa quan vào quy mơ vốn tự thực tế, ngân hàng sử dụng mơ hình đo lường để đưa phương án danh mục khác nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận rủi ro hoạch định ban đầu Hơn nữa, mơ hình đo lường giúp ngân hàng tính tốn mức độ rủi ro diễn danh mục làm cho định điều chỉnh danh mục kịp thời Thứ tƣ, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhằm hỗ trợ cho quản trị rủi ro tín dụng Hiện hệ thống xếp hạng tín dụng Vietcombank xây dựng chi tiết, phù hợp để đánh giá xếp hạng khách hàng Tuy nhiên, hệ thống chưa thực hồn chỉnh (chưa tiêu đánh giá khách hàng tiềm quy mơ siêu nhỏ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi) Hệ thống chấm điểm phần mang tính định tính, chưa định lượng rủi ro đánh giá riêng lẻ khách hàng, không đánh giá tồn Vì vậy, để nâng cao tính hiệu quản trị rủi ro tín dụng đòi hỏi hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng theo hướng: (i) hoàn chỉnh tiêu đánh giá toàn hệ thống phù hợp với đặc trưng nhóm khách hàng nhằm đánh giá, phát kịp thời thay đổi ảnh hưởng đến chất lượng khoản tín dụng; (ii) xây dựng chương trình tính tốn xác suất vỡ nợ khách hàng dựa liệu sẵn khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để ước lượng tổn thất dự kiến khoản cấp tín dụng; (iii) sở liệu khách hàng toàn hệ thống, hệ thống phải hỗ trợ trích xuất liệu cấu danh mục cho vay theo thời hạn, loại hình, ngành nghề, chất lượng nợ, để ban điều hành tác động kịp thời nhằm điều chỉnh danh mục cho vay theo hướng hợp lý, nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng; (iv) hệ thống xếp hạng tín dụng phải cung cấp liệu cho việc tính tốn giá/phí chuyển nhượng khoản cho vay thị trường tài chính, đảm bảo quyền lợi bên giao dịch Thứ năm, cụ thể hóa sách tín dụng - Hồn thiện sách tín dụng ngân hàng theo hướng quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện cấp tín dụng như: 73 + Thiết lập bảng tiêu tài cụ thể hóa thành số (ROA, ROE, hệ số tốn, vòng quay hàng tồn kho, NPV, IRR ) làm điều kiện vay vốn loại khách hàng doanh nghiệp, loại hình vay; + Quy định thời hạn cho vay tối đa đối tượng vay khác nhau; + Giới hạn dư nợ cho vay danh mục cho vay ngân hàng phân theo ngành, lĩnh vực + Quy định cụ thể tiêu chuẩn tài sản bảo đảm nhận thời kỳ, đặc biệt bất động sản, nhà đất quy định diện tích nhận tối thiểu, hẻm trước nhà, loại nhà - Xây dựng điều kiện cấp tín dụng sách cấp tín dụng dựa lợi ích khách hàng đem lại, cụ thể lợi nhuận khỏan vay: Lợi nhuận khoản vay = Dư nợ vay * lãi suất vay * thời gian vay Ngân hàng quy định mức lợi nhuận tối thiểu mà ngân hàng thu từ khách hàng để làm định cho khách hàng vay hay khơng Với điều kiện khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn khác theo quy định Vietcombank, trường hợp khách hàng mức dư nợ thấp thời gian vay dài, chấp nhận lãi suất vay cao từ đem lại lợi nhuận nhiều cho ngân hàng ngân hàng chấp nhận cho vay, khách hàng đề nghị số tiền vay cao yêu cầu lãi suất thấp, thời gian vay ngắn (1 tháng, tháng,…) đem lại lợi nhuận thấp mức quy định ngân hàng từ chối cho vay khơng bù lại đủ chi phí làm hồ sơ cấp khoản vay - Xây dựng chế, quy định cụ thể sản phẩm dịch vụ - tín dụng trọn gói, bao gồm cung cấp sản phẩm tín dụng kèm với sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng tiền gửi, toán quốc tế (mở L/C, toán nhờ thu,…), mua bán ngoại tệ, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng điện tử,…Đối với gói sản phẩm tín dụng – dịch vụ khác, ngân hàng cần thiết lập sách, quy định linh hoạt lãi suất, phí dịch vụ dựa nguyên tắc cân đối lợi nhuận thu sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng Trên sở gói sản phẩm dịch vụ cung cấp giúp ngân hàng cạnh tranh thu hút khách hàng nhu cầu, đồng thời ngân hàng nắm 74 hoạt động liên quan đến dòng tiền khách hàng, khả tài khách hàng từ sớm nhận diện dấu hiệu rủi ro xảy - Lập bảng khảo sát chi nhánh sản phẩm dịch vụ mới, trước phòng ban hội sở Vietcombank triển khai quy định liên quan: hội sở Vietcombank cần kế hoạch nghiên cứu thị trường, lập bảng khảo sát chi nhánh địa bàn lựa chọn triển khai, khảo sát ý kiến đối tượng khách hàng hướng đến, cán làm cơng tác tín dụng Từ kết khảo sát nghiên cứu rút nhu cầu thực tế khách hàng điều kiện thực thực tế chi nhánh, từ đưa chế, quy định sản phẩm dịch vụ phù hợp, kịp thời, tránh trường hợp triển khai không thực thực rủi ro phát sinh cao Việc mở rộng triển khai sản phẩm phải cụ thể hoá bước, gắn liền với kiểm soát, đánh giá tiện ích, chất lượng hiệu thực Thứ sáu, xây dựng danh mục dấu hiệu rủi ro tín dụng quy trình tín dụng Mặc dù Vietcombank hệ thống xếp hạng tín dụng để hỗ trợ việc nhận diện rủi ro tín dụng danh mục dấu nhận biết rủi ro tín dụng chưa xây dựng ràng Do đó, Ngân hàng cần xây dựng danh mục dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng lĩnh vực cho vay, đối tượng khách hàng nhằm giúp cho tồn thể cán tín dụng hệ thống nhận diện rủi ro tín dụng q trình tác nghiệp Danh mục cần cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình Hiện nay, để nâng cao khả nhận diện rủi ro phận, cán ngân hàng thường xuyên tham gia lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn thẩm định hồ sơ vay khách hàng Thông qua đó, cán khách hàng truyền tải kinh nghiệm kiến thức việc nhận diện rủi ro tín dụng Để phát huy tác dụng đợt đào tạo tập huấn này, Chi nhánh cần tổ chức buổi hội thảo để truyền đạt lại kiến thức cho cán chi nhánh, khơng phải tồn cán tín dụng chi nhánh tham gia khoá đào tạo 75 Thứ bảy, thực chuyển đổi mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán sang mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung Hiện tại, Phòng Khách hàng thực đầy đủ ba chức chịu trách nhiệm khâu chuẩn bị cho khoản vay nên thiếu chuyên sâu Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn hoạt động tín dụng, theo khuyến cáo ủy ban Basel tuân thủ thông lệ quốc tế, vào điều kiện chung pháp lý, thị trường, công nghệ, người, Ngân hàng nên áp dụng mơ hình quản trị rủi ro tập trung Ngân hàng nên tiến hành tách phận: chức bán hàng (tiếp xúc khách hàng, tiếp thị…), chức phân tích tín dụng (phân tích, thẩm định, dự báo, đánh giá khách hàng …) chức tác nghiệp (xử lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi…) Với mơ hình này, phận QHKH chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển chăm sóc khách hàng Bộ phận tìm hiểu nhu cầu khách hàng, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, sau chuyển tồn hồ sơ thông tin liên quan đến khách hàng cho phận phân tích tín dụng Bộ phận phân tích tín dụng kiểm tra thơng tin, thu thập thông tin bổ sung qua kênh thông tin lưu trữ ngân hàng, hỏi tin qua CIC, tìm hiểu phương tiện thông tin đại chúng,…Trên sở thông tin đó, phận phân tích tín dụng thực phân tích, đánh giá tồn nội dung từ tình hình chung khách hàng, tình hình tài chính, phương án, dự án vay vốn đến nội dung đảm bảo tiền vay Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo kết quả, phân tích đánh giá khách hàng lên người phê duyệt tín dụng Kết phê duyệt tín dụng sau chuyển cho phận phân tích tín dụng để lưu trữ thông tin đồng thời chuyển cho phận quan hệ khách hàng để thực khâu quy trình tín dụng 3.3.4 Kiến nghị khác: Đối với doanh nghiệp với tư cách chủ thể đóng góp cho phát triển kinh tế cần chiến lược lâu dài nhằm nâng cao lực tài chính, giới hạn quy mơ kinh doanh khả vốn, không phụ thuộc vào nguồn vốn cho vay, nâng cao lực quản trị điều hành để tránh rơi vào cảnh thua lỗ kinh tế 76 biến động khiến lãi suất ngân hàng tăng cao, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG III Từ sở lý luận Chương I, thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Ninh Thuận Chương II, Chương III luận văn đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận Những nội dung giải Chương III gồm có: Thứ nhất, định hướng hoạt động ngành ngân hàng nói chung, Vietcombank Vietcombank Ninh Thuận nói riêng, định hướng nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Ninh Thuận Thứ hai, luận văn đề xuất với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng gồm: nhóm giải pháp dấu hiệu cảnh báo hoạt động quản trị rủi ro tín dụng; nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro; nhóm giải pháp tài trợ rủi ro Thứ ba, bên cạnh giải pháp đề xuất với Vietcombank Ninh Thuận, luận văn đưa số kiến nghị với Vietcombank Ngân hàng nhà nước nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, hỗ trợ tạo điều kiện cho giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Ninh Thuận 78 KẾT LUẬN TOÀN BÀI Trong hoạt động Ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng khơng thể tránh khỏi tổn thất xảy Rủi ro tín dụng thực tế khách quan, song hoạt động ngân hàng hoạt động nhạy cảm tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội Do quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng ln ưu tiên quốc gia, quan quản lý Nhà nước, Ngân hàng nhà nước Mục tiêu luận văn tập trung vào nghiên cứu thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Ninh Thuận giai đoạn 2015 - 2017, từ hạn chế đề xuất giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Với kết cấu chương, nội dung luận văn đạt kết sau đây: Luận văn tập hợp đầy đủ lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTM bao gồm khái niệm, nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng, từ rút ngun tắc quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới Về mặt thực tiễn: thơng qua phân tích cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Ninh Thuận, luận văn kết đạt hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Ninh Thuận giai đoạn 2015 – 2017, hình thành sở thực tiễn cho giải pháp đề xuất Về giải pháp ứng dụng vào thực tiễn: từ sở lý luận Chương I, sở thực tiễn Chương II, luận văn đề xuất giải pháp từ tầm vi mơ ngân hàng đến tồn hệ thống ngân hàng tầm vĩ mô Nhà nước Tuy nhiên hạn chế thời gian, kinh nghiệm, tài liệu tham khảo kiến thức nghiên cứu, tác giả tự nhận thấy luận văn số hạn chế sau: Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thươngmại rộng lớn phức tạp Qua luận văn, tác giả tiếp cận quy trình quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank để từ đưa hạn chế giải pháp cho hoạt động quản trị rủi ro 79 tín dụng Vietcombank Ninh Thuận tốt góc nhìn cán trực tiếp tác nghiệp Chi nhánh, luận văn không tránh khỏi nhiều hạn chế Trong đó, nội dung đo lường rủi ro tín dụng theo Khung đo lường rủi ro tín dụng theo khuyến khích Basel II chưa trình bày chun sâu, để tìm hiểu chi tiết cách thức lượng hố rủi ro tín dụng cần phải thực đề tài nghiên cứu khác chuyên đo lường rủi ro tín dụng Mặt khác, mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng tối đa hố lợi nhuận phạm vi rủi ro tín dụng chấp nhận Luận văn chưa xem xét rủi ro tín dụng mối quan hệ với lợi nhuận mà ngân hàng đạt Do đó, tơi mong mong đóng góp ý kiến Thầy, bạn Qua xin chân thành cảm ơn Thầy TS Lê Đình Hạc, người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn này./ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Diệu Anh 2013, Hoạt động kinh doanh ngân hàng, NXB Phương Đơng, TP Hồ Chí Minh Thomas P Fitch 1997, Dictionary of banking systerms, Barron’s Edutional Series, Inc Bùi Diệu Anh (2012) “Quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, Luận án Tiến Sĩ, Trường Đại Học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thủy (1996) “Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nước ta giai đoạn nay”, Luận án Tiến Sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân Lê Thị Huyền Diệu (2010) “Luận khoa học xác định mơ hình quảnrủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án Tiến Sĩ, Học viện Ngân hàng Nguyễn Thùy Dương (2012) “Quản lý danh mục cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam”, Luận án Tiến Sĩ, Học Viện Ngân hàng Bùi Diệu Anh (2010) “Suy nghĩ vấn đề đo lường Rủi ro danh mục cho vay Ngân hàng thương mại”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng - Số 53 Tháng 8.2010 Bùi Diệu Anh (2010) “Danh mục cho vay Ngân hàng thương mại lưu ý cần thiết”, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng – Số 56 Tháng 11/2010 Bùi Diệu Anh (2012) “Vốn kinh tế khả chịu rủi ro Ngân hàng thương mại”, Tạp chi Công nghệ Ngân hàng – Số 77 Tháng 8.2012 10 Đinh Xuân Cường (2015) “Quản trị danh mục cho vay theo ngành kinh tế Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ - Số 21 (438) Tháng 11.2015 11 Trịnh Hồng Hạnh (2015) “Xây dựng hệ thống tiêu đánh chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản ngân hàng thương mại”, Tạp chí khoa học đào tạo Ngân hàng – Số 155 tháng 4.2015 12 Châu Đình Linh (2009) “Quản trị danh mục tín dụng chủ động”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng – Số 41 Tháng 8.2009 81 13 Trầm Thị Xuân Hương (2009) “Ứng dụng xếp hạng tín dụng nội theo yêu cầu Basel quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại VN”, Tạp chí Phát triển kinh tế 14 Nguyễn Đào Tố (2008) “Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng từ ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu”, Tạp chí cơng nghệ Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi 15 Trần Thị Phương Thảo & Ngô Sỹ Nam (2016) “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng theo thơng lệ quốc tế”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ - Số 19 (460) tháng 10.2016 16 Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namchi nhánh Ninh Thuận năm 2015 – 2017 17 Luật Ngân hàng Nhà nước ViệtNam số 46/2010/QH12 ngàu 6/6/2010 18 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 19 Thơng tư 36/2014/TT- NHNN ngày 20.11.2014 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 20 Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21.01.2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 21 Quyết định 268/QĐ-VCB-HĐQT-CSTD ngày 08/03/2017 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho vay khách hàng 22 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ/VCB-CSTD ngày 15/03/2017 Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 23 http://www.sbv.gov.vn 24 http://vietstock.vn 25 http://cafef.vn 26 Các ấn bản, tạp chí thường kỳ Vietcombank 27 Các văn khác liên quan Vietcombank ... tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ninh Thuận 60 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH HẠNH DIỆU HUY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NINH. .. trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ninh Thuận giai đoạn 2015 – 2017 nào?  Hạn chế nguyên nhân hạn chế việc quản trị rủi ro tín dụng ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Huỳnh hạnh diệu huy quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh ninh thuận , Huỳnh hạnh diệu huy quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay