Đỗ cao vân tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

87 2 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:14

I Tóm tắt Bài nghiên cứu phân tích tác động tỷ lệ sở hữu quản đến khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy GMM cho liệu bảng 206 cơng ty phi tài niêm yết giai đoạn 2012 - 2016 Bài nghiên cứu tìm mối quan hệ phi tuyến tác động tỷ lệ sở hữu quản đến khả sinh lời doanh nghiệp Tác động diễn theo chiều hướng: tỷ lệ sở hữu quản nhỏ giá trị định, viêc tăng tỷ lệ sở hữu quản làm giảm khả sinh lời doanh nghiệp Hiện tượng gọi “hiệu ứng phân kỳ” Khi tỷ lệ sở hữu quản vượt qua giá trị ngưỡng định tác động tỷ lệ sở hữu quản đến khả sinh lời đồng biến nghĩa gia tăng tỷ lệ sở hữu quản làm gia tăng khả sinh lời doanh nghiệp Hiện tượng gọi “hiệu ứng hội tụ” II LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Thực luận văn Đỗ Cao Vân III LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời tri ân đến tồn thể q thầy trường đại học Ngân hàng TP.HCM giảng dạy cho tôi, giúp tơi có kiến thức bổ ích để hồn thành xong luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp nhiệt tình hướng dẫn tâm huyết cô Hồ An Châu, giảng viên hướng dẫn luận văn Trong thực luận văn, có lúc tơi mập mờ khó khăn quan điểm khoa học cô người hướng hướng cho tơi thêm tin tưởng vào luận điểm Lời cảm ơn sau muốn dành cho gia đình tơi, ba mẹ em tơi Chính họ người ln ủng hộ tơi hết mình, trợ giúp lúc cần Họ động lực niềm cổ vũ tinh thần không ngừng nghỉ cho tơi lúc tơi nản lòng Cuối luận văn hoàn thành Tuy nhiên thời gian hạn chế chưa có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn có thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến phản hồi thầy để tơi hồn thiện luận văn tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày tháng năm 2018 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu số liệu nghiên cứu 1.5 Đóng góp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc nghiên cứu CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG TỶ LỆ SỞ HỮU QUẢN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Tổng quan thuyết tác động tỷ lệ sở hữu quản đến khả sinh lời doanh nghiệp 10 2.1.1 Cấu trúc sở hữu sở hữu quản lý: 10 2.1.2 Hiệu hoạt động khả sinh lời doanh nghiệp: 11 2.1.3 Vấn đề ngƣời đại diện cổ đông Ban giám đốc: 13 2.1.4 Thông tin bất cân xứng: 16 2.1.5 Phƣơng pháp giải mâu thuẫn thuyết ngƣời đại diện bất cân xứng thông tin 17 2.2 Lƣợc khảo nghiên cứu thực nghiệm tác động tỷ lệ sở hữu quản đến khả sinh lời doanh nghiệp 19 2.3 Các yếu tố khác liên quan đến ban quản tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp: 23 2.4 Nhận xét khoảng trống nghiên cứu: 24 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 3.1 Nguồn liệu 27 3.2 Mơ hình nghiên cứu 28 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: 32 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Kết nghiên cứu 35 4.1.1 Mơ hình tác động tỷ lệ sở hữu quản (MO) đến giá trị doanh nghiệp đo lƣờng Tobin‟s Q (q) 36 4.1.2 Mô hình tác động tỷ lệ sở hữu quản (MO) đến khả sinh lời doanh nghiệp đo lƣờng ROA 38 4.1.3 Mơ hình tác động tỷ lệ sở hữu quản (MO) đến khả sinh lời doanh nghiệp đo lƣờng ROE 40 4.2 Mơ hình hồi quy mở rộng với biến nhóm ngành: 42 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu: 46 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 51 5.1 Kết luận: 51 5.2 Hàm ý sách: 52 5.3 Hạn chế nghiên cứu: 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Các biến định lƣợng mơ hình Bảng 4.1 Thống kê mơ tả biến quan sát định lƣợng mơ hình Bảng 4.2 Kết hồi quy GMM với biến phụ thuộc Tobin’s Q Bảng 4.3 Kết hồi quy GMM với biến phụ thuộc ROA Bảng 4.4 Kết hồi quy GMM với biến phụ thuộc ROE Bảng 4.5 Kết hồi quy mở rộng với biến phụ thuộc Tobin’s Q Bảng 4.6 Kết hồi quy mở rộng với biến phụ thuộc ROA Bảng 4.7 Kết hồi quy mở rộng với biến phụ thuộc ROE CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Quy mơ doanh nghiệp lớn việc quản phức tạp Mơ hình cơng ty cổ phần đời với đặc thù riêng việc tách bạch quyền sở hữu quyền điều hành khiến nảy sinh mâu thuẫn chủ sở hữu ban điều hành Một cách giải xung đột cổ đông ban điều hành công ty cho ban điều hành sở hữu cổ phần cơng ty Khi họ trở thành ngƣời chủ công ty, lợi ích họ bị ràng buộc gắn kết với lợi ích cơng ty cổ đơng khác thông qua tỷ lệ sở hữu quản Tỷ lệ sở hữu quản thấp làm hạn chế động lực làm gia tăng hiệu hoạt động công ty, nhƣng tỷ lệ cao tạo nên tâm ỷ lại, phát sinh trục lợi ban điều hành hiệu hoạt động công ty Hơn hiệu hoạt động công ty tốt, ban điều hành có xu hƣớng nắm giữ tỷ lệ sở hữu cao Tất yếu tố tác động qua lại tạo nên phức tạp mối quan hệ tỷ lệ sở hữu quản hiệu hoạt động công ty Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế toàn cầu, giới ngày trở nên phẳng Trong sân chơi đƣợc mở rộng với cạnh tranh gay gắt, khốc liệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải thƣờng xuyên đổi Đồng thời, hội nhập sâu rộng với kinh tế giới, việc du nhập áp dụng hình thức quản trị công ty phƣơng Tây ngày phong phú, đa dạng, việc thuê nhà quản trị chuyên nghiệp đem lại cho doanh nghiệp Việt Nam mẻ nhiều tích cực Hình thức thuê quản trị đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích nhiên tách bạch cấu trúc doanh nghiệp quyền sở hữu quyền quản tạo xung đột tiềm tàng cần đƣợc giải Chủ sở hữu nhà đầu tƣ bỏ vốn vào công ty lo ngại việc thất thoát vốn sử dụng hiệu nguồn lực tài mà họ cung cấp cho doanh nghiệp Do nhóm có xu hƣớng giành quyền kiểm sốt hoạt động doanh nghiệp đồng thời ln giành phần lợi ích lớn Trong đó, Ban giám đốc nhà điều hành nắm giữ quyền điều hành chủ chốt lại bị hạn chế quyền lực, khó xử hoạt động doanh nghiệp cách linh hoạt chịu kiểm soát nhóm cung cấp tài Nhóm điều hành khơng hài lòng họ luận rằng: nhóm chủ sở hữu ngồi việc bỏ vốn ban đầu khơng làm đƣợc thêm nhằm gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, họ nhà điều hành với lực quản vận hành tạo nên lợi nhuận phát triển vững mạnh cho doanh nghiệp Thêm vào đó, mâu thuẫn xảy nhà quản không cố gắng thực nhiệm vụ tối đa hóa giá trị doanh nghiệp nhà quản tự rút ngang thu vén cho lợi ích cá nhân, gây tổn thất cho nhóm chủ sở hữu Để giảm mâu thuẫn, xung đột này, có phƣơng pháp hữu hiệu khuyến khích nhà quản sở hữu cổ phần Tuy nhiên thực phƣơng pháp lại nảy sinh hai hiệu ứng: hiệu ứng hội tụ cho có tƣơng quan dƣơng hiệu hoạt động doanh nghiệp tỷ trọng sở hữu nhà quản lý, hiệu ứng ngăn chặn cho có tƣơng quan âm hiệu hoạt động doanh nghiệp tỷ trọng sở hữu nhà quản (từ nghiên cứu Mock đồng sự, 1998; McConnell Servaes, 1990; Short Keasey,1999) Nhƣ cuối cùng, mối quan hệ tỷ lệ sở hữu nhà quản với hiệu hoạt động doanh nghiệp nhƣ nào, phƣơng pháp khuyến khích sở hữu cổ phần nhà quản có hợp hay khơng nhà quản nên sở hữu phần trăm cổ phần tốt nhằm tạo lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Những câu hỏi đƣợc nhiều nhà nghiên cứu kinh tế giới tìm hiểu nhƣng tác động tỷ lệ sở hữu quản đến khả sinh lời công ty phức tạp tùy thuộc vào thị trƣờng khác nên kết nghiên cứu không đồng nhất: Morck cộng (1988) tìm mối quan hệ tỷ lệ sở hữu quản đến hiệu hoạt động doanh nghiệp công ty thị trƣờng Mỹ diễn theo chiều hƣớng “hội tụ - ngăn chặn - hội tụ” điểm đảo chiều tƣơng ứng 5% 25%, McConnell Servaes (1990) cho ban đầu hội tụ sau ngăn chặn điểm 40%, Himmelberg cộng (1999) lại cho khơng có tác động tỷ lệ sở hữu quản hiệu hoạt động doanh nghiệp, Chen đồng (2003) lại tìm mối quan hệ “ngăn chặn - hội tụ” điểm 4% công ty thị trƣờng Nhật Ở Việt Nam, nghiên cứu tác giả Trần Minh Trí Dƣơng Nhƣ Hùng (2011) tìm điểm đổi chiều 59.1% theo hƣớng “hội tụ - ngăn chặn” Một nghiên cứu khác Đoàn Ngọc Phúc Văn Thông (2014) cho kết nghiên cứu tƣơng quan âm tỷ lệ sở hữu Hội đồng quản trị hiệu hoạt động đƣợc đo lƣờng ROE doanh nghiệp nhà nƣớc sau đƣợc cổ phần hóa Các nghiên cứu trƣớc đƣợc thực thị trƣờng Việt Nam chƣa đại diện hết cơng ty cổ phần ví dụ nhƣ nghiên cứu Đoàn Ngọc Phúc Văn Thông (2014) nghiên cứu doanh nghiệp sau cổ phần hóa Bài nghiên cứu Trần Minh Trí Dƣơng Nhƣ Hùng (2011) thực nghiên cứu kiểm định chi tiết ảnh hƣởng tỷ lệ sở hữu quản đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Hai tác giả cho tỷ lệ sở hữu quản tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp đo Tobin‟s Q kiểm định tác động tỷ lệ sở hữu quản hiệu hoạt động doanh nghiệp đo ROE khơng có ý nghĩa Tuy nhiên hai tác giả khơng phân loại cơng ty theo nhóm ngành khác Nghiên cứu Võ Xuân Vinh (2014) đề cập đến cấu trúc sở hữu, hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp nhƣng trọng phân tích yếu tố tỷ lệ sở hữu cổ đông tổ chức tác động đến hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp Do đó, luận văn muốn đƣợc kiểm định lại lần tác động tỷ lệ sở hữu quản đến khả sinh lời công ty thị trƣờng Việt Nam giai đoạn năm 2012-2016 Luận văn phân tích thêm tỷ lệ sở hữu quản tác động đến khả sinh lời công ty nhóm ngành khác đồng thời luận nhằm bổ sung thêm chứng thực nghiệm Việt Nam 1.2 Mục tiêu đề tài câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn tìm hiểu tác động tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà quản đến hiệu hoạt động đƣợc đo lƣờng khả sinh lời doanh nghiệp thông qua số ROA, ROE gía trị thị trƣờng thơng qua số Tobin‟s Q dựa liệu công ty đƣợc niêm yết sàn HOSE năm 2012-2016 Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, luận văn nhằm trả lời câu hỏi sau: Tỷ lệ sở hữu quản có ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động đƣợc đo lƣờng khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết Việt Nam hay khơng? Nếu có mức độ chiều hƣớng tác động nhƣ nào? Sự tác động có khác biệt doanh nghiệp thuộc nhóm ngành khác hay khơng? 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tác động tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà quản đến hiệu hoạt động đƣợc đo lƣờng khả sinh lời doanh nghiệp dựa sở thuyết nghiên cứu có liên quan Phạm vi nghiên cứu đƣợc giới hạn từ năm 2012 đến năm 2016 liệu đƣợc lấy từ công ty niêm yết sàn HOSE 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu số liệu nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, cụ thể hồi quy GMM cho liệu bảng 206 doanh nghiệp phi tài niêm yết HOSE giai đoạn 2012-2016 Nguồn số liệu sử dụng nghiên cứu đƣợc lấy từ trang web cophieu68.vn cafef.vn giai đoạn năm 2012-2016 Thông tin đặc thù doanh nghiệp nhƣ quy mô, cấu trúc vốn, giá trị sổ sách tổng tài sản, tổng nợ tổng số cổ phiếu lƣu hành đƣợc thu thập tính tốn từ báo cáo tài chính, báo cáo thƣờng niên công ty đƣợc niêm yết Biến độc lập liên quan trực tiếp đến nghiên cứu tỷ lệ sở hữu quản tính tốn từ số lƣợng cổ phần ban quản đƣợc lấy báo cáo quản trị công ty vào cuối năm 1.5 Đóng góp nghiên cứu Các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn công ty gia đình phát triển thành cơng ty đại chúng cơng ty thu hút đầu tƣ nƣớc ngồi điều kiện kinh tế mở cửa Vì việc nghiên cứu đề tài mối quan hệ sở hữu quản khả sinh lời doanh nghiệp cần thiết nhằm giúp cho công ty lựa chọn mức độ sở hữu quản tối ƣu để tối đa hóa hiệu hoạt động Hơn nữa, nghiên cứu tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động doanh nghiệp đƣợc thực từ lâu giới Tuy nhiên, nghiên cứu chƣa đƣa kết thống Tại Việt Nam, đề tài nghiên cứu tác động cấu trúc sở hữu nói chung, tỷ lệ sở hữu quản nói riêng đến hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp Đặc biệt bối cảnh kinh tế giai đoạn 2012-2016 vừa trải qua cú sốc khủng year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma KMR KMR KMR KMR KMR KSA KSA KSA KSA KSA KSB KSB KSB KSB KSB KSH KSH KSH KSH KSH L10 L10 L10 L10 L10 LAF LAF LAF LAF LAF LBM LBM LBM LBM LBM LGC LGC LGC LGC LGC sector HTD HTD HTD HTD HTD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD q 0.43 0.57 0.67 0.57 0.60 0.70 0.80 0.81 0.57 0.33 0.46 0.50 0.61 0.84 1.15 0.85 0.79 0.84 0.43 0.25 0.86 0.89 0.91 0.91 0.93 0.90 1.02 1.21 1.21 0.97 0.52 0.68 0.79 1.14 1.33 0.67 0.65 0.96 1.19 1.21 mo 0.6267 0.3533 0.4022 0.3894 0.4009 0.2549 0.2329 0.0000 0.0133 0.0734 0.0285 0.0283 0.0271 0.0271 0.0054 0.5817 0.1103 0.1100 0.1080 0.0250 0.0424 0.0461 0.6783 0.5740 0.5641 0.2794 0.1670 0.7666 0.8138 0.8116 0.4888 0.6219 0.6219 0.6277 0.0866 0.8022 0.8759 0.6845 0.9719 0.9394 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.3927 0.2893 27.1257 (0.0315) 0.1248 0.2553 27.1200 0.0249 0.1617 0.2266 27.2125 0.0243 0.1516 0.2405 27.2329 0.0278 0.1607 0.2663 27.2856 0.0278 0.0650 0.2829 26.5860 (0.4590) 0.0543 0.0860 26.8049 1.4590 0.0000 0.1228 26.9114 0.5645 0.0002 0.1078 27.7234 1.2446 0.0054 0.2196 27.8626 1.2446 0.0008 0.3530 27.2611 (0.0545) 0.0008 10 0.3382 27.2604 0.1587 0.0007 10 0.3769 27.3827 0.1823 0.0007 10 0.3761 27.4555 0.1518 0.0000 14 0.3739 27.6044 0.1518 0.3384 0.4712 26.0637 (0.0271) 0.0122 0.5305 26.1996 0.7959 0.0121 0.0337 26.3895 (0.1533) 0.0117 0.0069 26.4133 (0.6520) 0.0006 0.0345 26.4410 (0.6520) 0.0018 0.8021 27.4147 0.0914 0.0021 0.8113 27.5579 0.0876 0.4601 10 0.8060 27.5959 0.2976 0.3294 10 0.7983 27.6362 0.0303 0.3182 0.8213 27.8750 0.0303 0.0781 10 0.6542 26.1860 (0.4093) 0.0279 12 0.3903 25.9639 0.2922 0.5876 0.4723 26.2047 0.2690 0.6623 0.5046 26.4439 (0.0013) 0.6586 0.4916 26.5697 (0.0013) 0.2389 0.1684 25.7796 0.0041 0.3868 10 0.1276 25.7977 0.0207 0.3868 10 0.1451 25.8275 0.4238 0.3940 11 0.1847 25.9513 0.1052 0.0075 11 0.2480 26.2514 0.1052 0.6436 0.5886 26.6899 0.4685 0.7672 11 0.4709 26.8095 0.2060 0.4685 12 0.6669 28.1466 0.3995 0.9447 0.6262 29.6295 0.2252 0.8825 0.6408 29.7329 0.2252 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma LGL LGL LGL LGL LGL LHG LHG LHG LHG LHG LIX LIX LIX LIX LIX LM8 LM8 LM8 LM8 LM8 LSS LSS LSS LSS LSS MCG MCG MCG MCG MCG MCP MCP MCP MCP MCP MHC MHC MHC MHC MHC sector CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD HTD HTD HTD HTD HTD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV q 0.68 0.67 0.69 0.72 0.89 0.74 0.70 0.71 0.75 0.82 0.56 1.00 0.99 1.33 2.61 0.91 0.95 0.96 0.95 0.96 0.76 0.61 0.60 0.59 0.64 0.80 0.91 0.89 0.82 0.73 0.72 0.86 0.99 0.80 1.31 0.66 0.62 0.78 0.75 0.46 mo 0.2418 0.2434 0.2480 0.2593 0.2593 0.0015 0.0015 0.0009 0.0009 0.0002 0.1012 0.1015 0.0421 0.0458 0.0306 0.5456 0.5456 0.5444 0.5509 0.3870 0.4346 0.4252 0.3689 0.3688 0.2854 0.2795 0.2553 0.2076 0.1662 0.1662 0.5947 0.5564 0.6583 0.6564 0.6862 0.2703 0.3243 0.0374 0.0187 0.2569 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.0584 0.6187 27.5410 (0.4128) 0.0592 0.5936 27.3271 1.6912 0.0615 0.5384 27.2878 (0.3388) 0.0673 0.5780 27.4338 0.5779 0.0672 0.8036 28.2517 0.5779 0.0000 0.6192 28.1401 (0.0867) 0.0000 0.6097 28.1309 0.1848 0.0000 0.5670 28.0201 (0.0644) 0.0000 0.5039 27.9522 1.0646 0.0000 0.5698 28.0541 1.0646 0.0102 0.3929 26.8486 0.0633 0.0103 0.3899 26.9993 0.1421 0.0018 0.4062 27.1466 0.0345 0.0021 0.4284 27.3980 0.1157 0.0009 0.4220 27.3832 0.1157 0.2977 10 0.8558 27.7229 0.1780 0.2977 10 0.8583 27.8884 0.0756 0.2964 10 0.8518 27.9916 0.1219 0.3035 10 0.8368 28.1104 0.0502 0.1498 10 0.8504 28.3155 0.0502 0.1889 10 0.5234 28.6154 (0.0223) 0.1808 0.4042 28.4117 (0.0623) 0.1361 0.3455 28.4381 (0.1781) 0.1360 0.3590 28.5091 0.5312 0.0815 10 0.3306 28.5429 0.5312 0.0781 0.7282 28.5892 (0.5723) 0.0652 0.8088 28.6548 0.4951 0.0431 0.7456 28.4463 (0.6881) 0.0276 0.7130 28.3654 (0.1186) 0.0276 0.6785 28.2670 (0.1186) 0.3537 0.4236 26.3433 0.1297 0.3096 0.4898 26.4948 (0.0197) 0.4334 0.5756 26.6419 0.0288 0.4309 0.3776 26.5148 0.0192 0.4709 0.3242 26.4536 0.0192 0.0731 0.5533 26.1821 (0.4676) 0.1051 0.4640 26.1583 0.0921 0.0014 0.2282 26.2711 (0.0243) 0.0004 0.0483 26.8608 0.0574 0.0660 0.0587 26.9681 0.0574 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma NAV NAV NAV NAV NAV NBB NBB NBB NBB NBB NNC NNC NNC NNC NNC NSC NSC NSC NSC NSC NTL NTL NTL NTL NTL NVT NVT NVT NVT NVT OGC OGC OGC OGC OGC OPC OPC OPC OPC OPC sector NVL NVL NVL NVL NVL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NVL NVL NVL NVL NVL NVL NVL NVL NVL NVL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV q 0.70 0.69 0.74 0.83 0.74 0.63 0.69 0.82 0.92 0.90 0.58 0.69 1.14 1.29 1.84 1.26 1.72 1.41 1.25 1.19 0.94 0.92 0.95 0.90 0.72 0.63 0.64 0.63 0.53 0.46 0.90 0.93 1.06 0.90 0.86 0.76 1.04 1.31 1.29 1.52 mo 0.4107 0.4296 0.4173 0.4173 0.3863 0.3427 0.2170 0.1312 0.0768 0.0887 0.5277 0.5255 0.3771 0.5520 0.5584 0.1179 0.3090 0.4080 0.5978 0.7615 0.2232 0.2285 0.2084 0.2263 0.2401 0.4759 0.6779 0.5607 0.5047 0.4142 0.2937 0.5552 0.2937 0.2937 0.0000 0.2157 0.2265 0.2390 0.3694 0.3190 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.1687 0.4896 25.9334 0.0886 12 0.1846 0.4618 25.9090 0.1158 10 0.1741 0.4017 25.8276 (0.1454) 0.1741 0.3949 25.8280 (0.4055) 0.1492 0.3653 25.6083 (0.4055) 16 0.1174 0.5656 28.6980 (0.5722) 11 0.0471 0.5722 28.7573 0.2021 10 0.0172 0.4944 28.7748 (0.6028) 0.0059 0.6431 28.8930 (0.5741) 0.0079 0.7218 29.2374 (0.5741) 0.2785 0.2394 26.1181 0.1541 0.2761 0.2280 26.2080 0.2133 0.1422 0.2790 26.5726 0.2949 0.3047 0.2863 26.7145 0.1494 0.3118 0.1805 26.9270 0.1494 0.0139 0.3089 26.6975 0.0760 0.0955 0.2555 26.8090 0.1983 10 0.1665 0.2123 27.5829 0.7888 0.3574 0.3563 28.0742 0.0590 0.5799 0.2746 28.0340 0.0590 0.0498 0.4638 28.1554 (0.3470) 0.0522 0.3441 27.9112 (0.4970) 0.0434 0.3696 27.9437 1.0728 0.0512 0.3013 27.8760 (0.2853) 10 0.0576 0.2945 27.9393 (0.2853) 0.2265 0.3548 27.7976 1.2015 0.4596 0.3441 27.9112 (0.5359) 0.3144 0.3032 27.9920 (0.1026) 10 0.2548 0.3450 27.9024 0.0093 0.1716 0.3430 27.9071 0.0093 0.0863 0.6535 30.0748 0.8895 0.3082 0.6454 30.0668 0.1200 0.0863 0.8204 29.8154 (0.6846) 0.0863 0.7055 29.5655 0.2730 0.0000 0.7997 29.4281 0.2730 0.0465 0.3171 26.9342 0.1192 0.0513 0.3269 27.0120 0.0858 0.0571 0.2688 27.0019 0.0833 0.1365 0.2283 27.1062 0.1949 0.1018 0.2974 27.3758 0.1949 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma PAC PAC PAC PAC PAC PDR PDR PDR PDR PDR PET PET PET PET PET PGC PGC PGC PGC PGC PGD PGD PGD PGD PGD PHR PHR PHR PHR PHR PIT PIT PIT PIT PIT PJT PJT PJT PJT PJT sector HTD HTD HTD HTD HTD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV q 0.67 0.80 0.82 1.09 1.53 1.04 1.03 1.00 1.01 1.00 0.80 0.93 0.91 0.91 0.87 0.68 0.85 0.93 0.98 0.98 0.74 0.87 0.98 1.66 1.71 0.81 0.87 0.80 0.69 0.89 0.74 0.82 0.87 0.90 0.88 0.48 0.69 0.77 0.86 0.92 mo 0.0139 0.0060 0.0059 0.0059 0.0065 0.7763 0.7760 0.7760 0.6613 0.6166 0.0127 0.0116 0.0138 0.0241 0.0352 0.0002 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0034 0.0034 0.0055 0.0000 0.0000 0.0027 0.0028 0.0028 0.0034 0.0034 0.0760 0.1142 0.1201 0.1131 0.1054 0.0107 0.0154 0.0105 0.0133 0.0663 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.0002 0.5372 27.7669 0.0047 0.0000 0.6501 27.9891 0.0787 0.0000 0.5914 27.8555 0.1150 0.0000 0.5997 27.8655 0.1226 0.0000 0.6623 28.1522 0.1226 0.6026 0.7251 29.2772 (0.6207) 11 0.6022 0.7477 29.3641 9.4822 10 0.6022 0.7574 29.4316 0.0804 10 0.4374 0.6989 29.6514 2.3359 0.3802 0.7329 29.8281 2.3359 0.0002 0.6882 29.0818 0.1245 11 0.0001 0.7806 29.4618 (0.0005) 10 0.0002 0.7399 29.3827 (0.0712) 10 0.0006 0.6940 29.2690 (0.0115) 0.0012 0.7364 29.4464 (0.0115) 0.0000 0.5895 28.0422 (0.0432) 0.0000 0.6680 28.3436 (0.0342) 0.0000 0.6919 28.3443 (0.1447) 0.0000 0.6810 28.3413 (0.0722) 0.0000 0.6258 28.3237 (0.0722) 0.0000 0.5141 28.3485 0.1703 0.0000 0.5980 28.5661 0.0845 0.0000 0.6640 28.8722 (0.2914) 0.0000 0.5336 28.6327 (0.0468) 0.0000 0.5100 28.6699 (0.0468) 0.0000 0.3395 28.7628 (0.1400) 0.0000 0.3587 28.8557 (0.1533) 0.0000 0.3294 28.8632 (0.2393) 0.0000 0.3355 28.8251 0.2974 0.0000 0.4028 28.9802 0.2974 0.0058 0.6337 27.0477 0.1902 0.0130 0.7208 27.2068 0.6155 0.0144 0.6987 27.1901 (0.1254) 0.0128 0.7705 27.4204 (0.2327) 0.0111 0.7210 27.2658 (0.2327) 0.0001 0.2257 25.6695 (0.0253) 0.0002 0.4964 26.1793 0.0470 0.0001 0.5548 26.3802 0.0051 0.0002 0.5523 26.3882 0.1876 0.0044 0.4706 26.3540 0.1876 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma PNC PNC PNC PNC PNC PNJ PNJ PNJ PNJ PNJ POM POM POM POM POM PPC PPC PPC PPC PPC PTC PTC PTC PTC PTC PTL PTL PTL PTL PTL PVD PVD PVD PVD PVD PVT PVT PVT PVT PVT sector HTD HTD HTD HTD HTD DV DV DV DV DV NVL NVL NVL NVL NVL NL NL NL NL NL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NVL NVL NVL NVL NVL NL NL NL NL NL q 0.80 0.92 1.16 1.12 1.16 1.11 1.03 1.30 1.87 2.36 0.98 1.00 0.91 0.85 0.84 0.84 0.97 1.01 0.87 0.96 0.58 0.51 0.54 0.94 0.79 0.69 0.65 0.65 0.52 0.55 0.89 1.03 1.14 0.80 0.76 0.67 0.83 0.88 0.77 0.86 mo 0.1680 0.2840 0.3966 0.2910 0.2161 0.4382 0.4368 0.4362 0.4361 0.3692 0.2229 0.2229 0.2230 0.2259 0.2229 0.1594 0.6138 0.6138 0.6150 0.6150 0.3168 0.0009 0.0009 0.1909 0.2433 0.0023 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0367 0.0018 0.0016 0.0016 0.0010 0.5682 0.5678 0.4107 0.4108 0.3698 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.0282 0.6991 26.6847 0.0009 0.0806 0.7496 26.5882 (0.0037) 0.1573 0.7967 26.6246 0.2909 0.0847 0.7923 26.8696 0.1878 0.0467 0.8195 26.9912 0.1878 0.1920 0.5117 28.5644 0.3240 0.1908 0.5245 28.7151 0.0361 0.1903 0.5416 28.6708 (0.1674) 0.1902 0.5314 28.7214 0.1129 0.1363 0.5824 28.9101 0.1129 0.0497 0.7058 29.8064 (0.1582) 0.0497 0.6805 29.6452 0.0923 0.0497 0.7475 29.8685 (0.0876) 0.0511 0.6669 29.5944 (0.0517) 0.0497 0.6220 29.5876 (0.0517) 0.0254 0.6528 30.1220 0.5951 0.3768 0.5431 30.1072 0.1356 0.3768 0.4952 30.0580 0.0245 0.3782 0.4815 30.0352 (0.2202) 0.3782 0.5098 29.9911 (0.2202) 0.1004 0.4692 26.6099 (0.3806) 0.0000 0.4120 26.5292 0.1646 0.0000 0.3895 26.5085 0.3844 0.0364 0.6652 27.1510 0.9832 0.0592 0.5658 27.0149 0.9832 10 0.0000 0.5756 28.6082 0.1151 0.0000 0.5133 28.3553 (0.6582) 0.0000 0.4897 28.3102 1.8246 0.0000 0.4227 28.1918 (0.7456) 0.0000 0.3974 28.1483 (0.7456) 13 0.0013 0.6323 30.5799 0.2462 13 0.0000 0.5409 30.6987 0.4048 12 0.0000 0.4974 30.7797 (0.3084) 15 0.0000 0.4660 30.8465 (0.6294) 13 0.0000 0.4176 30.7720 (0.6294) 10 0.3229 0.5823 29.7019 0.1123 10 0.3224 0.6206 29.8873 0.0617 10 0.1687 0.5751 29.8664 0.0937 10 0.1687 0.5521 29.8986 0.1777 10 0.1368 0.5223 29.8353 0.1777 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma PXI PXI PXI PXI PXI PXS PXS PXS PXS PXS PXT PXT PXT PXT PXT QCG QCG QCG QCG QCG RAL RAL RAL RAL RAL RDP RDP RDP RDP RDP REE REE REE REE REE RIC RIC RIC RIC RIC sector CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD HTD HTD HTD HTD HTD NVL NVL NVL NVL NVL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV q 0.75 0.80 0.90 0.86 0.83 0.76 0.91 1.09 0.90 0.83 0.85 0.83 1.20 1.17 1.03 0.74 0.73 0.60 0.68 0.63 0.83 1.02 0.97 1.02 1.22 0.75 0.79 0.84 0.93 0.99 0.76 1.04 0.91 0.86 0.95 0.50 0.56 1.24 0.76 0.81 mo 0.5172 0.5148 0.5143 0.5143 0.5139 0.5595 0.0191 0.0093 0.0067 0.0021 0.5200 0.5191 0.5112 0.5153 0.5103 0.4906 0.4911 0.4948 0.5951 0.5945 0.0419 0.0420 0.0305 0.2791 0.2781 0.6519 0.2439 0.2471 0.6974 0.6945 0.1052 0.1275 0.1183 0.1406 0.1518 0.0154 0.0272 0.0638 0.1545 0.1598 mo2 boardsize debt firmsize growth 10 0.2675 0.6290 27.5416 (0.1927) 13 0.2651 0.6972 27.6997 0.3254 11 0.2645 0.7662 28.0205 0.2584 12 0.2645 0.7246 27.8490 (0.5824) 10 0.2641 0.7477 27.8530 (0.5824) 10 0.3131 0.6326 27.8956 (0.1567) 10 0.0004 0.5968 28.0643 0.6510 10 0.0001 0.6002 28.1356 0.0472 12 0.0000 0.5679 28.1988 (0.1127) 11 0.0000 0.5701 28.2809 (0.1127) 10 0.2704 0.7388 27.4360 (0.4725) 0.2695 0.7237 27.1966 (0.4738) 10 0.2613 0.9306 26.4059 0.6678 0.2655 0.8193 26.3262 0.4279 0.2604 0.8240 26.8412 0.4279 0.2407 0.5949 29.4765 3.3467 0.2412 0.6064 29.4812 (0.4622) 0.2448 0.4287 29.5604 (0.2523) 0.3541 0.5063 29.7079 3.0578 0.3535 0.5088 29.7323 3.0578 0.0018 0.6817 28.0571 0.1079 0.0018 0.7167 28.2034 0.1318 0.0009 0.7792 28.4571 0.0241 0.0779 0.7280 28.3174 0.1043 0.0773 0.7077 28.3782 0.1043 0.4250 0.6448 27.0541 0.1027 0.0595 0.6497 27.1105 0.0316 0.0611 0.6720 27.3379 0.0508 0.4864 0.6052 27.3641 0.0484 0.4823 0.5928 27.6790 0.0484 0.0111 0.3587 29.5142 0.0072 11 0.0162 0.2521 29.5704 0.0895 13 0.0140 0.2457 29.7596 0.0055 10 0.0198 0.3045 29.8937 0.3848 13 0.0230 0.3222 30.0659 0.3848 0.0002 0.1918 27.8880 (0.0967) 0.0007 0.2316 27.9387 0.2845 0.0041 0.2569 27.8254 0.0623 0.0239 0.2158 27.9304 0.1538 0.0255 0.2316 27.9459 0.1538 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma SAM SAM SAM SAM SAM SAV SAV SAV SAV SAV SBA SBA SBA SBA SBA SBT SBT SBT SBT SBT SC5 SC5 SC5 SC5 SC5 SCD SCD SCD SCD SCD SFC SFC SFC SFC SFC SFI SFI SFI SFI SFI sector DVVT DVVT DVVT DVVT DVVT CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NL NL NL NL NL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NVL NVL NVL NVL NVL DV DV DV DV DV q 0.30 0.34 0.51 0.63 0.66 0.65 0.72 0.78 0.78 0.69 0.74 0.76 0.87 0.87 0.94 0.87 0.84 0.89 1.18 1.62 0.93 0.96 0.98 1.02 1.05 0.50 0.96 1.00 1.54 1.55 0.94 1.05 1.13 1.12 1.16 0.70 0.88 0.94 1.00 0.95 mo 0.0009 0.0009 0.0009 0.0007 0.0007 0.6416 0.6489 0.2526 0.4228 0.4083 0.3185 0.2567 0.3757 0.3997 0.3984 0.0002 0.0548 0.3724 0.3117 0.0411 0.0822 0.0822 0.4352 0.4352 0.4278 0.7504 0.7504 0.7504 0.7504 0.7504 0.7049 0.7499 0.7559 0.8078 0.8109 0.3110 0.2935 0.3581 0.3824 0.3598 mo2 boardsize debt firmsize growth 10 0.0000 0.1339 28.6449 0.0986 10 0.0000 0.1625 28.7240 0.6900 10 0.0000 0.2339 28.8039 0.3149 10 0.0000 0.3069 28.8988 (0.1738) 0.0000 0.3223 28.9223 (0.1738) 0.4117 0.5802 27.2487 (0.1305) 10 0.4210 0.5689 27.2063 0.2010 0.0638 0.5682 27.0995 (0.2189) 0.1787 0.5743 27.0083 (0.0148) 0.1667 0.4884 26.8363 (0.0148) 10 0.1015 0.6352 28.0179 0.3166 0.0659 0.5510 28.0504 (0.0485) 0.1412 0.5264 28.0012 (0.0778) 0.1597 0.5367 28.0071 0.0782 0.1587 0.5091 27.9693 0.0782 0.0000 0.3563 28.5997 0.1323 10 0.0030 0.4336 28.8097 (0.1170) 10 0.1387 0.4570 28.8309 0.4583 14 0.0972 0.6098 29.4669 (0.2652) 11 0.0017 0.5939 29.6120 (0.2652) 0.0068 0.8632 28.4781 (0.0859) 0.0068 0.8414 28.3727 0.1271 0.1894 0.8477 28.4150 0.0282 0.1894 0.8619 28.4438 0.0278 0.1830 0.8392 28.3179 0.0278 0.5631 10 0.2399 26.1728 0.2545 0.5631 0.3961 26.4479 0.0173 0.5631 11 0.3507 26.4059 (0.1241) 0.5631 0.2987 26.3795 0.2036 0.5631 0.2701 26.4149 0.2036 0.4969 0.4864 26.5239 0.1678 0.5623 0.6060 26.8238 0.0492 0.5713 0.5834 26.8152 (0.4510) 0.6525 0.5908 26.9364 (0.1963) 0.6575 0.5904 26.9715 (0.1963) 0.0967 0.5026 26.9206 0.3841 0.0861 0.4924 26.9729 0.3166 0.1283 0.4976 27.0137 (0.0678) 0.1462 0.3745 26.8981 0.0063 0.1295 0.3744 27.0212 0.0063 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma SGT SGT SGT SGT SGT SHI SHI SHI SHI SHI SJD SJD SJD SJD SJD SJS SJS SJS SJS SJS SMA SMA SMA SMA SMA SMC SMC SMC SMC SMC SPM SPM SPM SPM SPM SRC SRC SRC SRC SRC sector DVVT DVVT DVVT DVVT DVVT HTD HTD HTD HTD HTD NL NL NL NL NL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NVL NVL NVL NVL NVL DV DV DV DV DV NVL NVL NVL NVL NVL q 0.96 0.95 1.00 0.98 0.93 0.80 0.80 0.85 0.89 0.82 0.54 0.62 0.79 0.71 0.74 1.09 1.02 1.11 1.04 1.02 0.86 0.87 0.89 0.90 0.88 0.86 0.91 0.93 0.93 0.97 0.77 0.71 0.71 0.57 0.58 0.70 0.75 0.98 1.15 1.14 mo 0.5022 0.2698 0.5194 0.5190 0.5683 0.5311 0.6556 0.4177 0.4934 0.3511 0.4607 0.4045 0.4113 0.4597 0.4597 0.5080 0.4361 0.4370 0.4370 0.4370 0.1456 0.2204 0.1699 0.1673 0.1673 0.3725 0.3726 0.3850 0.4056 0.4101 0.5485 0.5431 0.5431 0.5518 0.6246 0.0105 0.0099 0.0099 0.5301 0.5096 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.2522 0.7999 28.3400 (0.4377) 0.0728 0.7747 28.2261 0.0923 0.2697 0.7615 28.2369 1.3822 0.2694 0.7884 28.4062 0.3399 0.3230 0.7321 28.3116 0.3399 0.2821 13 0.7352 28.1099 (0.1503) 0.4299 16 0.7356 27.9843 0.1156 0.1745 15 0.7351 28.1471 0.1336 0.2435 0.6156 28.2110 0.0696 0.1232 0.6092 28.4123 0.0696 0.2123 0.3525 27.6454 -0.1019 0.1636 0.2784 27.7652 0.2621 0.1691 0.2218 27.8904 (0.0225) 0.2113 0.2359 27.9598 (0.0223) 0.2113 0.2375 27.9751 (0.0223) 0.2581 14 0.7171 29.3382 10.9341 0.1902 0.7095 29.3551 0.9407 0.1910 10 0.6742 29.3211 (0.3025) 0.1910 0.6529 29.3775 (0.3888) 0.1910 10 0.6465 29.4183 (0.3888) 0.0212 0.7958 27.5184 0.2416 0.0486 0.7878 27.4868 0.0177 0.0289 0.7986 27.5315 0.0192 0.0280 0.7926 27.4776 (0.5107) 0.0280 0.7263 27.2270 (0.5107) 0.1388 0.7248 28.3920 0.0763 0.1388 0.8134 28.7520 0.1298 0.1482 0.8618 29.0428 (0.0791) 0.1645 0.8708 28.7386 (0.0602) 0.1682 0.8439 29.2007 (0.0602) 0.3008 0.4127 27.7405 0.1315 0.2950 0.4107 27.7424 0.2601 0.2950 0.4009 27.7782 0.1018 0.3045 0.3843 27.7786 (0.2441) 0.3901 0.4027 27.8200 (0.2441) 0.0001 0.5302 27.0032 (0.1021) 0.0001 0.4384 26.9872 0.0130 0.0001 0.3827 26.9791 (0.0284) 0.2810 0.3799 27.0075 (0.0563) 0.2597 0.5239 27.3116 (0.0563) year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 ma SRF SRF SRF SRF SRF SSC sector CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NVL q 0.62 0.56 0.81 0.80 1.17 1.33 mo 0.1432 0.1469 0.1004 0.1007 0.3446 0.2127 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.0205 0.5752 27.2793 (0.1339) 0.0216 0.5001 27.3151 0.4836 0.0101 0.5829 27.5550 0.2445 0.0101 0.6238 27.7269 0.2600 0.1188 0.6649 27.9196 0.2600 0.0452 0.3661 26.7730 0.3291 2013 SSC NVL 1.63 0.1675 0.0281 0.3560 26.8719 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 SSC SSC SSC ST8 ST8 ST8 ST8 ST8 STG STG STG STG STG SVC SVC SVC SVC SVC SZL SZL SZL SZL SZL TAC TAC TAC TAC TAC TBC TBC TBC TBC TBC NVL NVL NVL DVVT DVVT DVVT DVVT DVVT DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NL NL NL NL NL 1.81 1.90 1.55 0.27 0.37 0.89 0.55 1.19 0.40 0.45 0.64 0.92 1.40 0.76 0.78 0.77 0.97 1.00 0.65 0.79 0.84 0.92 1.03 0.99 0.99 1.01 0.97 1.31 0.55 0.82 1.35 1.95 1.70 0.0133 0.0072 0.0041 0.8881 0.8144 0.8039 0.7980 0.8092 0.4796 0.4796 0.0026 0.0024 0.2040 0.0305 0.0305 0.0311 0.0080 0.0049 0.0061 0.0063 0.0131 0.0036 0.0042 0.5130 0.5221 0.5221 0.5221 0.2734 0.4855 0.8988 0.8988 0.9011 0.3000 0.0002 0.0001 0.0000 0.7888 0.6633 0.6462 0.6368 0.6548 0.2300 0.2300 0.0000 0.0000 0.0416 0.0009 0.0009 0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.2632 0.2725 0.2725 0.2725 0.0747 0.2357 0.8078 0.8078 0.8119 0.0900 8 8 7 6 9 11 11 10 8 8 0.3033 0.2841 0.1271 0.1310 0.1667 0.1366 0.1540 0.1754 0.2409 0.2759 0.3908 0.7331 0.4691 0.6675 0.6730 0.6318 0.6152 0.6478 0.5270 0.5884 0.6269 0.6665 0.6550 0.6224 0.6651 0.6379 0.6349 0.5926 0.0390 0.0320 0.0579 0.0343 0.0473 8 8 10 6 27.0099 26.9405 26.7424 26.4601 26.5924 26.6860 26.8121 26.7371 25.8550 25.9571 26.2694 27.2335 28.4545 28.6297 28.6627 28.6013 28.6454 28.8332 27.7134 27.7649 27.8416 27.8831 28.0421 27.6329 27.8320 27.8212 27.8348 27.8082 27.5336 27.5673 27.6107 27.4945 27.5029 0.0341 (0.1199) (0.1470) (0.1470) 0.4043 0.4027 0.1648 0.1988 0.1988 0.0888 0.3198 0.1580 0.2533 0.2533 0.2139 0.2038 0.2467 0.3823 0.3823 0.2162 0.1412 0.0682 0.4884 0.4884 0.0603 (0.0398) (0.1296) 0.1112 0.1112 0.1745 0.0419 (0.1947) (0.0399) (0.0399) year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma TCM TCM TCM TCM TCM TCR TCR TCR TCR TCR TDC TDC TDC TDC TDC TDH TDH TDH TDH TDH TDW TDW TDW TDW TDW TIC TIC TIC TIC TIC TIE TIE TIE TIE TIE TLG TLG TLG TLG TLG sector DV DV DV DV DV NVL NVL NVL NVL NVL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV NL NL NL NL NL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD HTD HTD HTD HTD HTD q 0.78 1.05 1.27 1.18 0.91 0.69 0.73 0.80 0.74 0.64 0.77 0.84 0.92 0.91 0.90 0.48 0.49 0.55 0.60 0.58 0.92 0.88 1.03 1.01 1.29 0.96 0.95 1.15 1.02 1.18 0.41 0.61 0.60 0.58 0.45 0.58 0.79 0.97 1.46 2.44 mo 0.4337 0.4348 0.4348 0.4329 0.4453 0.1209 0.1250 0.1250 0.0292 0.1369 0.0155 0.0157 0.0127 0.0131 0.0098 0.1026 0.0874 0.0996 0.0853 0.0904 0.1312 0.1279 0.1700 0.1276 0.1276 0.0136 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.7000 0.7000 0.7001 0.7001 0.7260 0.7462 0.7373 0.7155 0.7210 0.7196 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.1881 0.6798 28.3069 0.1205 0.1891 0.6269 28.3188 0.0063 0.1891 0.6051 28.3538 0.0830 0.1874 0.6430 28.5510 0.0995 0.1983 0.6754 28.6679 0.0995 0.0146 0.5854 28.1292 0.1555 0.0156 0.6306 28.1275 0.1875 0.0156 0.6300 28.1233 (0.0891) 0.0009 0.5812 28.0697 (0.2566) 0.0187 0.4823 27.8841 (0.2566) 0.0002 0.6433 28.8824 0.0812 0.0002 0.7163 29.1122 (0.0223) 10 0.0002 0.8065 29.4640 (0.1759) 10 0.0002 0.8374 29.6263 (0.0799) 10 0.0001 0.8330 29.6202 (0.0799) 10 0.0105 0.3614 28.4269 0.5600 0.0076 0.3588 28.4463 0.3663 0.0099 0.3791 28.5227 0.4413 10 0.0073 0.4530 28.5590 0.1985 10 0.0082 0.3672 28.6573 0.1985 0.0172 0.6131 26.5038 0.1801 0.0164 0.6044 26.5316 0.0841 0.0289 0.6171 26.6280 0.1375 0.0163 0.5874 26.6769 0.1510 0.0163 0.6391 26.6263 0.1510 0.0002 0.0029 26.1762 0.0357 0.0003 0.0907 26.2683 0.1576 0.0003 0.1310 26.2802 5.2309 0.0003 0.1184 26.2807 0.4290 0.0003 0.1179 26.2838 0.4290 0.4900 0.1838 26.4356 (0.0336) 0.4900 0.2994 26.6929 0.1957 0.4902 0.2982 26.6512 (0.0534) 0.4902 0.3431 26.7202 (0.6091) 0.5271 0.1323 26.4365 (0.6091) 18 0.5568 0.4268 27.5929 0.1518 18 0.5437 0.3761 27.6402 0.1519 18 0.5119 0.3393 27.7338 0.1618 19 0.5199 0.3645 27.8880 0.1388 18 0.5179 0.3330 27.9567 0.1388 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma TLH TLH TLH TLH TLH TMP TMP TMP TMP TMP TMS TMS TMS TMS TMS TMT TMT TMT TMT TMT TNA TNA TNA TNA TNA TNC TNC TNC TNC TNC TNT TNT TNT TNT TNT TPC TPC TPC TPC TPC sector NVL NVL NVL NVL NVL NL NL NL NL NL DV DV DV DV DV HTD HTD HTD HTD HTD HTD HTD HTD HTD HTD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NVL NVL NVL NVL NVL q 0.62 0.71 0.72 0.69 0.85 0.70 0.88 1.26 1.33 1.60 0.81 1.02 1.44 1.81 1.28 0.59 0.54 1.07 1.48 1.05 0.71 0.77 0.85 0.89 1.05 0.66 0.67 0.67 0.57 0.63 0.48 0.49 0.52 1.58 0.46 0.68 0.74 0.74 0.63 0.71 mo 0.5450 0.4329 0.0000 0.4337 0.2196 0.0008 0.0005 0.0007 0.0007 0.0006 0.5077 0.7825 0.5736 0.5935 0.5967 0.4086 0.3846 0.5495 0.4928 0.5094 0.6290 0.6070 0.6987 0.6658 0.6398 0.0143 0.0287 0.0757 0.0741 0.6270 0.0112 0.0046 0.0046 0.0646 0.0050 0.1978 0.3219 0.3207 0.3207 0.3207 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.2970 0.5068 28.1006 0.0821 0.1874 0.5054 28.3147 0.2205 0.0000 0.4893 28.4023 (0.0365) 0.1881 0.5361 28.2254 0.1262 0.0482 0.4518 28.5019 0.1262 0.0000 0.3650 28.0136 (0.0382) 0.0000 0.3321 28.0072 0.3839 0.0000 0.3309 28.0969 (0.1780) 0.0000 0.3349 28.1291 (0.2060) 0.0000 0.2473 27.9296 (0.2060) 10 0.2577 0.2379 27.3509 0.2895 13 0.6124 0.2432 27.4525 0.1104 13 0.3290 0.2628 27.6427 0.1050 12 0.3523 0.3886 27.9817 0.2597 12 0.3560 0.4630 28.3268 0.2597 11 0.1670 0.4582 27.1310 (0.0593) 10 0.1479 0.3715 26.9955 1.4978 0.3020 0.7343 27.8351 1.4608 11 0.2429 0.8045 28.3222 (0.2487) 11 0.2595 0.7871 28.3356 (0.2487) 0.3957 0.6218 27.2129 0.3191 0.3684 0.6297 27.2838 0.0308 0.4882 0.7421 27.7080 0.4140 0.4433 0.7362 27.7535 0.5068 0.4094 0.7241 27.9414 0.5068 0.0002 0.1321 26.6631 (0.2566) 0.0008 0.0915 26.5757 (0.5503) 0.0057 0.0929 26.5302 0.3057 0.0055 0.0581 26.4950 (0.2959) 0.3931 0.0543 26.5074 (0.2959) 0.0001 0.4115 25.9001 (0.6043) 0.0000 0.3766 25.6136 0.3838 0.0000 0.3734 25.7229 2.4925 0.0042 0.4831 25.9897 0.1612 0.0000 0.3133 26.7037 0.1612 0.0391 0.4736 27.1427 0.1303 0.1036 0.5206 27.2154 0.0624 0.1028 0.5284 27.2004 (0.0469) 0.1028 0.4267 27.0050 (0.0069) 0.1028 0.4267 27.0050 (0.0069) year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma TRA TRA TRA TRA TRA TRC TRC TRC TRC TRC TS4 TS4 TS4 TS4 TS4 TSC TSC TSC TSC TSC TTF TTF TTF TTF TTF TV1 TV1 TV1 TV1 TV1 TYA TYA TYA TYA TYA UDC UDC UDC UDC UDC sector DV DV DV DV DV CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NVL NVL NVL NVL NVL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DVVT DVVT DVVT DVVT DVVT CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD q 0.78 1.31 1.08 1.18 3.15 0.70 0.76 0.51 0.47 0.59 0.80 0.83 0.87 0.87 0.88 0.73 0.58 0.74 1.17 0.27 0.82 0.86 0.95 1.48 1.31 0.90 0.95 0.98 1.00 1.05 0.68 0.75 0.82 0.78 0.81 0.80 0.83 0.87 0.84 0.69 mo 0.0454 0.0160 0.0627 0.0692 0.0623 0.0440 0.6213 0.6213 0.6213 0.6213 0.3785 0.5316 0.5200 0.5913 0.6924 0.5957 0.6000 0.0156 0.5882 0.5669 0.4406 0.3822 0.1480 0.1102 0.0004 0.1117 0.1138 0.1138 0.1569 0.1530 0.0080 0.0080 0.0080 0.0086 0.0086 0.0047 0.0047 0.0044 0.0024 0.0024 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.0021 0.4712 27.5990 0.2002 0.0003 0.3077 27.7151 (0.0182) 0.0039 0.2308 27.7551 0.1908 0.0048 0.2543 27.8907 0.0144 11 0.0039 0.2525 27.9366 0.0144 0.0019 0.1140 28.0259 (0.2629) 0.3860 0.2739 28.2906 (0.2564) 0.3860 0.0884 28.0930 (0.2767) 0.3860 0.1439 28.1309 (0.0346) 0.3860 0.1686 28.1926 (0.0346) 0.1433 0.7302 27.5429 0.1922 0.2826 0.7108 27.6175 0.0609 0.2704 0.7346 27.7035 0.0055 0.3496 0.7841 27.8864 0.0582 0.4794 0.7937 27.8987 0.0582 0.3549 0.6995 27.0334 (0.7133) 0.3600 0.5110 26.5284 (0.3266) 0.0002 0.2516 26.7636 1.4838 0.3459 0.1255 28.3017 0.4538 0.3214 0.1025 28.4740 0.4538 0.1942 0.7594 28.8243 (0.4093) 0.1461 0.7306 28.8889 (0.0570) 0.0219 0.6884 29.0205 0.8830 0.0122 0.5993 29.1549 (0.5461) 0.0000 0.9632 28.9078 (0.5461) 0.0125 0.8402 28.1986 0.1470 0.0129 0.8431 28.2486 (0.0217) 0.0130 0.8252 28.2767 0.0586 0.0246 0.8343 28.2894 0.0440 0.0234 0.8340 28.3096 0.0440 0.0001 0.5618 27.1750 0.1682 10 0.0001 0.5165 27.1803 0.1292 10 0.0001 0.5141 27.3129 0.1674 10 0.0001 0.4999 27.3746 (0.0836) 10 0.0001 0.4218 27.3437 (0.0836) 0.0000 0.7291 28.1909 (0.1605) 0.0000 0.7402 28.2232 (0.1530) 0.0000 0.7587 28.1369 0.0899 0.0000 0.7733 28.2159 2.1497 0.0000 0.6211 27.7110 2.1497 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma UIC UIC UIC UIC UIC VFG VFG VFG VFG VFG VHC VHC VHC VHC VHC VHG VHG VHG VHG VHG VIC VIC VIC VIC VIC VID VID VID VID VID VIP VIP VIP VIP VIP VIS VIS VIS VIS VIS sector CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DVVT DVVT DVVT DVVT DVVT CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV NVL NVL NVL NVL NVL q 0.77 0.77 0.82 0.88 1.00 0.71 0.74 0.99 0.86 1.17 0.71 0.72 1.30 1.10 1.66 0.39 0.65 0.94 0.61 0.20 1.09 1.04 1.11 1.14 1.33 0.74 0.59 0.51 0.64 0.53 0.66 0.66 0.79 0.65 0.63 0.89 0.94 0.87 0.84 1.05 mo 0.0228 0.0228 0.0228 0.5237 0.0144 0.0831 0.2151 0.2383 0.1638 0.1262 0.5674 0.4294 0.5583 0.5583 0.5572 0.3325 0.0000 0.0027 0.0038 0.0010 0.5947 0.6080 0.6222 0.6084 0.7848 0.2966 0.2966 0.2750 0.3969 0.3731 0.0652 0.0038 0.5116 0.0004 0.4773 0.5361 0.5341 0.5373 0.5373 0.5651 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.0005 0.6739 26.8903 0.0545 0.0005 0.5943 26.7728 0.0671 0.0005 0.5427 26.7084 0.1436 0.2742 0.5158 26.7162 0.1482 0.0002 0.4746 26.7589 0.1482 0.0069 0.5170 27.7788 0.0001 0.0463 0.5053 27.7728 0.1617 0.0568 0.5246 27.8854 0.1119 0.0268 0.4526 27.8900 0.1495 0.0159 0.4961 28.0478 0.1495 0.3220 0.5429 28.7539 0.2050 0.1844 0.3896 28.5670 0.2341 0.3117 0.5800 29.1333 0.0361 11 0.3117 0.5205 29.1028 0.1291 10 0.3104 0.4637 29.1248 0.1291 0.1106 0.2808 26.9358 0.1086 0.0000 0.1763 27.0565 1.1124 0.0000 0.1183 27.7005 0.6706 0.0000 0.0914 28.2666 0.7509 0.0000 0.0064 28.1510 0.7509 14 0.3537 0.8052 31.6532 1.3241 15 0.3697 0.7543 31.9588 0.5086 15 0.3871 0.6985 32.1362 0.2282 15 0.3701 0.7417 32.6112 0.7207 15 0.6160 0.7521 32.8229 0.7207 0.0880 0.6519 27.3177 (0.6054) 0.0880 0.3795 26.8239 (0.6117) 0.0756 0.2751 26.6971 0.3152 0.1576 0.3320 26.8084 (0.3785) 0.1392 0.3290 26.9071 (0.3785) 0.0043 0.5497 28.3023 (0.2155) 0.0000 0.4406 28.2149 (0.1178) 0.2617 0.4223 28.2195 (0.1635) 0.0000 0.3093 28.0485 0.0889 0.2278 0.3487 28.1653 0.0889 0.2874 0.7661 28.6655 (0.1161) 0.2853 0.7542 28.5745 0.1068 0.2887 0.7119 28.4505 (0.1794) 0.2887 0.6550 28.1897 0.1974 0.3193 0.7499 28.6255 0.1974 year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma VMD VMD VMD VMD VMD VNE VNE VNE VNE VNE VNG VNG VNG VNG VNG VNM VNM VNM VNM VNM VNS VNS VNS VNS VNS VOS VOS VOS VOS VOS VPH VPH VPH VPH VPH VPK VPK VPK VPK VPK sector DV DV DV DV DV CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD NVL NVL NVL NVL NVL q 0.98 0.99 0.99 1.01 1.02 0.77 0.78 0.79 0.86 0.77 0.64 0.57 1.17 1.00 0.97 2.03 2.71 2.54 4.58 6.23 0.62 0.96 1.16 1.12 1.15 0.78 0.89 0.91 0.86 0.88 0.74 0.77 0.81 0.85 0.81 0.70 0.74 0.57 0.72 0.92 mo 0.1491 0.1111 0.0882 0.0862 0.0609 0.3527 0.3490 0.3463 0.3169 0.2606 0.5102 0.5102 0.5102 0.0000 0.0000 0.1046 0.5934 0.9727 0.5965 0.6725 0.5930 0.5427 0.4972 0.4917 0.4191 0.0032 0.0030 0.0022 0.0022 0.0022 0.3269 0.3266 0.3259 0.2796 0.3435 0.0028 0.0022 0.0022 0.0022 0.5128 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.0222 0.9613 29.1337 0.1845 10 0.0124 0.9655 29.2599 0.0875 10 0.0078 0.9674 29.3914 0.0041 0.0074 0.9706 29.4804 0.1088 10 0.0037 0.9646 29.6765 0.1088 10 0.1244 0.6053 28.2245 0.3737 11 0.1218 0.6282 28.3138 0.1858 11 0.1199 0.5003 28.1117 0.0083 0.1004 0.4546 28.2578 (0.2585) 10 0.0679 0.3601 28.0601 (0.2585) 0.2603 0.3022 26.0302 0.0737 0.2603 0.2541 25.9590 (0.0472) 11 0.2603 0.2810 25.9913 0.6038 0.0000 0.5585 26.6968 1.8374 0.0000 0.5712 26.7615 1.8374 11 0.0109 0.2135 30.6115 0.1655 10 0.3522 0.2320 30.7611 0.1304 11 0.9462 0.2317 30.8802 0.1266 13 0.3558 0.2385 30.9444 0.1676 14 0.4523 0.2373 31.0113 0.1676 12 0.3516 0.4724 28.2088 0.1639 12 0.2945 0.4256 28.3324 0.1938 12 0.2472 0.4653 28.5212 0.1278 0.2418 0.4841 28.6544 0.0629 13 0.1757 0.5109 28.7889 0.0629 0.0000 0.7207 29.2549 (0.0901) 0.0000 0.7689 29.3066 (0.0758) 0.0000 0.7433 29.2585 (0.1785) 0.0000 0.7825 29.1655 (0.2485) 0.0000 0.8517 29.0753 (0.2485) 0.1069 0.7023 28.2137 2.4760 0.1067 0.6950 28.2140 (0.3352) 0.1062 0.7153 28.1692 (0.0790) 0.0782 0.6436 28.1454 0.6564 0.1180 0.6281 28.1815 0.6564 0.0000 0.2673 25.9542 0.0766 0.0000 0.2406 26.1019 (0.2127) 0.0000 0.2834 26.1852 (0.0123) 0.0000 0.4384 26.4261 (0.3150) 0.2629 0.6089 26.7335 (0.3150) year 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ma VRC VRC VRC VRC VRC VSC VSC VSC VSC VSC VSH VSH VSH VSH VSH VSI VSI VSI VSI VSI VTB VTB VTB VTB VTB VTO VTO VTO VTO VTO sector CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV NL NL NL NL NL CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD CN-XD DV DV DV DV DV q 0.71 0.64 0.69 0.56 1.09 0.58 0.91 0.92 1.48 1.32 0.73 0.91 0.76 1.01 1.03 0.86 0.85 0.90 0.90 0.86 0.41 0.55 0.59 0.71 0.86 0.70 0.70 0.76 0.68 0.74 mo 0.0473 0.2246 0.0390 0.0477 0.0004 0.0581 0.0265 0.0221 0.0183 0.0167 0.4134 0.6559 0.6559 0.6559 0.6432 0.6065 0.6073 0.6433 0.4566 0.4609 0.1106 0.1115 0.1285 0.0662 0.0739 0.0150 0.0190 0.0154 0.0154 0.0156 mo2 boardsize debt firmsize growth 0.0022 0.5674 26.7412 0.1350 0.0504 0.4620 26.5237 (0.5542) 0.0015 0.4746 26.5610 1.9958 0.0023 0.2506 26.1615 (0.6426) 10 0.0000 0.2504 26.1856 (0.6426) 0.0034 0.2818 27.6841 0.0224 0.0007 0.2199 27.7555 0.1184 0.0005 0.1868 28.0332 0.0410 0.0003 0.3565 28.4303 0.1664 0.0003 0.3679 28.5054 0.1664 0.1709 0.2755 28.8496 (0.1460) 0.4303 0.2877 28.9298 0.9546 0.4303 0.1860 28.9229 (0.1570) 0.4303 0.4472 29.2503 (0.0412) 0.4137 0.5390 29.4478 (0.0412) 0.3678 0.7765 27.3560 0.0883 0.3688 0.7899 27.3891 0.2402 0.4138 0.7653 27.3413 0.8298 0.2085 0.5337 26.7438 (0.5923) 0.2125 0.4825 26.7188 (0.5923) 0.0122 0.2141 26.3052 (0.0353) 0.0124 0.2280 26.3161 0.0603 0.0165 0.2244 26.3334 0.6220 0.0044 0.3979 26.5857 1.1395 0.0055 0.6984 27.2928 1.1395 0.0002 0.5987 28.5824 (0.0469) 0.0004 0.5298 28.4365 (0.0243) 0.0002 0.5026 28.3771 (0.1252) 0.0002 0.4455 28.3039 (0.1236) 0.0002 0.4653 28.3619 (0.1236) Bộ liệu tương tự áp dụng với biến ROE ROA ... CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG TỶ LỆ SỞ HỮU QUẢN LÝ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP Chƣơng tác giả xin đƣa lý thuyết liên quan đến tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả sinh lời doanh nghiệp. .. QUAN LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG TỶ LỆ SỞ HỮU QUẢN LÝ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Tổng quan lý thuyết tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả sinh lời doanh. .. sau: với tỷ lệ sở hữu quản lý nhỏ 59.1% tăng tỷ lệ sở hữu quản lý làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp tỷ lệ sở hữu quản lý lớn 59.1% tăng tỷ lệ sở hữu quản lý làm giảm hiệu hoạt động doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đỗ cao vân tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Đỗ cao vân tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay