Đặng thị thùy trang phát triển mô hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

90 35 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ THÙY TRANG PHÁT TRIỂN HÌNH CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ THÙY TRANG PHÁT TRIỂN HÌNH CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGÔ VI TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 i TĨM TẮT Xuất phát từ nƣớc nơng nghiệp, Việt Nam coi trọng ngành nông nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Trong nhiều năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ngân hàng giữ vai trò đặc biệt quan trọng q trình phát triển nông nghiệp, nông thôn kinh tế Việt Nam Đối với việc triển khai Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 chƣơng trình cho vay thí điểm hình liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp, hình ứng dụng khoa học công nghệ cao sản xuất nông nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ngân hàng tiên phong hoạt động triển khai hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết bƣớc đầu đạt đƣợc thành cơng định Chính từ vấn đề đặt mà tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ” Luận văn phân tích cách tồn diện lý thuyết phƣơng thức cấp tín dụng NHTM hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận văn phân tích thực trạng cấp tín dụng theo hình chuỗi liên kết Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn triển khai thí điểm hình (2014 – 2016) Từ tổng kết đƣợc hạn chế, đƣa nguyên nhân khách quan chủ quan cần khắc phục Từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hình cho vay Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam đƣa khuyến nghị cần thiết Với kết nghiên cứu trên, tác giả hi vọng khắc phục đƣợc hạn chế, nâng cao hiệu hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam th i gian tới ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: ĐẶNG THỊ THÙY TRANG Ngày sinh: 22/03/1988 Nơi sinh: Kon Tum Hiện công tác tại: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum Là học viên cao học khóa XVI Trƣ ng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: “Phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ” Ngƣ i hƣớng dẫn khoa học: TS Ngô Vi Trọng Luận văn đƣợc thực Trƣ ng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣ ng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣ i khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm l i cam đoan danh dự Kon Tum , ngày tháng năm 2018 Học viên Đặng Thị Thùy Trang iii LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin đƣợc gửi l i cảm ơn chân thành sâu sắc tới đến Trƣ ng Đại học Ngân hàng TP.HCM, Khoa đào tạo sau đại học, đặc biệt TS Ngô Vi Trọng trực tiếp hƣớng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tơi với dẫn khoa học quý giá suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn „„Phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam‟‟ Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô giáo trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức khoa học chun ngành TàiNgân hàng cho tơi th i gian qua Đồng th i c ng xin gửi l i cảm ơn đến Ban Giám Đốc, nh/chị lãnh đạo phòng nh/chị đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam gi p đỡ, hỗ trợ q trình thu thập liệu thơng tin luận văn Sau xin gửi l i biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học c ng nhƣ thực luận văn Do th i gian có hạn, khả tiếp cận nguồn tài liệu khoa học hạn chế kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chƣa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến góp ý Quý Thầy Cô bạn học viên Tôi xin chân thành cảm ơn iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết ý nghĩa thực tiến, khoa học đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp luận văn 1.6 Bố cục nghiên cứu CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết 2.1.1 Khái niệm tín dụng 2.1.2 hình chuỗi liên kết sản xuất ngành nông nghiệp 2.1.3 Cấp tín dụng theo chuỗi liên kết 2.1.4 Sản phẩm cấp tín dụng theo hình chuỗi liên kết gribank 11 2.2 Phát triển tín dụng theo chuỗi liên kết 14 v 2.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng chuỗi liên kết 14 2.2.2 Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển tín dụng chuỗi liên kết 15 2.3 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng theo chuỗi liên kết 18 2.3.1 Kinh nghiệm Thái Lan 18 2.3.2 Những học kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Phƣơng pháp tiếp cận hệ thống 22 3.2 Khung phân tích 23 3.3 Phƣơng pháp thu thập số liệu 25 3.3.1 Thu thập số liệu thứ cấp 25 3.3.2 Thu thập số liệu sơ cấp 25 3.3.3 Mẫu nghiên cứu 27 3.3.4 Xử lý số liệu 27 3.3.5 Phƣơng pháp phân tích 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HÌNH CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI AGRIBANK 29 4.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam 29 4.1.1 Q trình hình thành phát triển 29 4.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 30 4.1.3 Kết họat động kinh doanh gribank giai đoạn 2014 – 2016 32 vi 4.1.4 Tình hình hoạt động cấp tín dụng nông thôn gribank giai đoạn 2014 – 2016 40 4.2 Thực trạng việc phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết gribank th i gian triển khai thí điểm (2014 – 2016) 42 4.2.1 hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết gribank 42 4.2.2 Đối tƣợng triển khai hình hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Agribank 44 4.2.3 Quy triển khai hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết gribank 46 4.2.4 Thị phần hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết gribank 48 4.2.5 Lãi suất hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết gribank 49 4.3 Khảo sát nhu cầu vay vốn c ng nhƣ khả tiếp cận vốn từ sản phẩm cấp tín dụng theo chuỗi liên kết cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp 50 4.4 Đánh giá chung 53 4.4.1 Những hiệu đạt đƣợc hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Agribank 54 4.4.2 Những hạn chế hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết gribank 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN HÌNH CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI AGRIBANK 57 5.1 Định hƣớng phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết th i gian tới gribank 57 5.2 Giải pháp đề xuất để phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Agribank 57 5.2.1 Phát triển sản phẩm đa dạng 57 vii 5.2.2 Chính sách lãi suất 58 5.2.3 Đề xuất quy trình cho vay sản phẩm cấp tín dụng theo chuỗi liên kết 59 5.2.4 Kiến nghị quan chuyên Ngành 64 5.2.5 Giải pháp thành viên tham gia chuỗi liên kết 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 737 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Quy tài sản – vốn – lợi nhuận gribank giai đoạn 2014 – 2016 36 Bảng 4.2 Nguồn vốn huy động giai đoạn năm 2014 – 2016 41 Bảng 4.3 Dƣ nợ cho vay giai đoạn năm 2014 – 2016 43 Bảng 4.4 Công tác cho vay theo chuỗi liên kết giai đoạn 2014 – 2016 50 Bảng 4.5 Thị phần tín dụng theo chuỗi liên kết 52 Bảng 4.6 Tổng hợp ý kiến đánh giá cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp trở ngại việc tiếp cận sản phẩm cấp tín dụng theo chuỗi liên kết 55 64 − Quy định xác định giới hạn tín dụng cần chặt chẽ hơn, tránh tình trạng vận dụng khơng hợp lý mang tính chủ quan, có nguy dẫn đến rủi ro tín dụng Cần quy định giới hạn tín dụng điều chỉnh so với giới hạn tín dụng tham khảo dựa vào phân tích định tính khác tình hình kinh doanh, uy tín khách hàng, mức độ rủi ro nhƣng phải quy định mức tối đa so với giới hạn tín dụng tham khảo (áp dụng hệ số điều chỉnh) 5.2.4 Kiến nghị quan chuyên Ngành 5.2.4.1 Kiến nghị chế, sách sản phẩm cấp tín dụng theo chuỗi liên kết − Nhà nƣớc phải có sách khuyến khích doanh nghiệp hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm − NHNN cần có thêm văn hƣớng dẫn cụ thể, thống đối tƣợng đƣợc hƣởng sách, phạm vi chƣơng trình, tiêu chí xác định chƣơng trình dự án nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao, danh mục công nghệ cao lĩnh vực nông nghiệp, tiêu chí xây dựng nơng nghiệp theo đ ng đạo Thủ tƣớng Chính phủ làm để ngân hàng triển khai cho vay − NHNN cần có thêm sách hỗ trợ tài khuyến khích NHTM tham gia cho vay cần thực biện pháp hỗ trợ NHTM thông qua cơng cụ điều hành sách tiền tệ nhƣ: giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hỗ trợ nguồn vốn ngân hàng có dƣ nợ cho vay nơng nghiệp nơng thơn lớn, có sách xử lý rủi ro phát sinh cho vay lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn − NHNN cần có thêm sách hỗ trợ cho doanh nghiệp ngƣ i dân vùng bị thiệt hại thiên tai, vùng có thủy hải sản chết bất thƣ ng − Ngồi ra, NHNN cần có thêm sách ƣu tiên cho vay số ngành chủ đạo nông nghiệp nhƣ cho vay phục vụ sản xuất, thu mua xuất lúa 65 gạo, nuôi trồng, thu mua, chế biến, xuất thủy sản, tái canh cà phê, tín dụng hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp − Cần giảm thiểu rủi ro đầu tƣ lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn, Chính phủ nên lập quỹ hỗ trợ đặc biệt cho nông dân giao cho ngân hàng nắm giữ, phối hợp với tổ, nhóm nơng dân đại diện để giải ngân Đồng th i, cần đơn giản hóa thủ tục để nơng dân tổ nhóm có bảo lãnh trực tiếp mở tài khoản nhận vốn vay, toán gốc lãi, gửi tiền ngân hàng Đây sở để thu hút tham gia mạnh mẽ TCTD; 5.2.4.2 Kiến nghị điều kiện pháp lý hợp đồng liên kết chuỗi sản xuất hình chuỗi liên kết hình thành vài năm qua nƣớc ta chƣa có hành lang pháp lý quy định địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ doanh nghiệp chủ trang trại chuỗi liên kết; c ng nhƣ chƣa có quy định loại liên kết theo chuỗi…do để đảm bảo liên kết bền vững, tránh đƣợc rủi ro liên kết chủ trang trại với doanh nghiệp thiết phải thực thông qua việc giao kết hợp đồng văn Khi giao kết, bên phải có nghĩa vụ thực đ ng nội dung thỏa thuận, cam kết hợp đồng Bên vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý theo thỏa thuận hợp đồng, c ng nhƣ quy định pháp luật có liên quan Hay nói cách khác, hợp đồng sở để ràng buộc quyền nghĩa vụ bên, c ng nhƣ để giải tranh chấp, xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ, giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp bên tham gia giao kết Vì vậy, hợp đồng góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ đầy đủ xác cam kết doanh nghiệp chủ trang trại, hạn chế hành vi vi phạm cam kết, tránh cho bên rủi ro pháp lý q trình hợp tác 66 Do để đảm bả quyền lợi cho bên, Nhà nƣớc c ng cần sớm ban hành quy định pháp lý quy định địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ doanh nghiệp chủ trang trại chuỗi liên kết; c ng quy định loại liên kết theo chuỗi… Có nhƣ vậy, chủ trang trại doanh nghiệp tự tin, yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi liên kết, góp phần phát triển nơng nghiệp đại, có tính cạnh tranh cao 5.2.4.3 Kiến nghị tổ chức thực quan quyền địa phƣơng phát triển nông nghiệp, nông thôn − Tổ chức hƣớng dẫn thực quy hoạch, chƣơng trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển nơng nghiệp, thuỷ sản,… − Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sách nông nghiệp phát triển nông thôn − Chỉ đạo kế hoạch sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản,…; tổ chức hƣớng dẫn nông dân thực biện pháp kỹ thuật chuyển đổi cấu kinh tế, trồng, vật nuôi sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo quy hoạch, kế hoạch đƣợc phê duyệt − Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức huy động lực lƣợng thực phòng trừ dịch bệnh trồng, vật nuôi, thuỷ sản; tổ chức thực việc tu bổ, bảo vệ đê điều, b vùng, cơng trình sở hậu cần chuyên ngành, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng khắc phục hậu thiên tai hạn hán, bão, l , úng, lụt, sạt, lở, cháy rừng; ngăn chặn kịp th i hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng, cơng trình sở hậu cần chuyên ngành địa phƣơng − Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng cơng trình thủy lợi nhỏ mạng lƣới thủy nơng; giám sát, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nƣớc cơng trình thủy lợi nƣớc nơng thơn địa bàn theo quy định pháp luật 67 − Tổ chức việc khai thác phát triển ngành, nghề, làng nghề truyền thống nông thôn; ứng dụng tiến khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất phát triển ngành, nghề địa bàn xã − Tổ chức thực công tác quản lý chất lƣợng sản phẩm, giống trồng, vật ni, phân bón, thức ăn chăn ni, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn xã theo quy định − Tổ chức thực hoạt động cung cấp dịch vụ công nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn cấp xã − Thực việc báo cáo định kỳ đột xuất tình hình sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, công tác thuỷ lợi phát triển nông thôn địa bàn xã theo quy định 5.2.5 Giải pháp thành viên tham gia chuỗi liên kết 5.2.5.1 Nâng cao nhận thức cá nhân, hộ kinh doanh doanh nghiệp hình liên kết chuỗi sản xuất sản phẩm cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Một thực tế phía hộ nơng dân cho thấy nguyên nhân dẫn đến liên kết lỏng lẻo thiếu tính bền vững chƣa xác định vai trò, trách nhiệm bên tham gia Điều dẫn đến việc tuân thủ cam kết yếu thiếu sở để giải tranh chấp trình thực Do vậy, nội dung liên kết cần phải xác định rõ ràng vai trò, nhiệm vụ bên tham gia, tự chịu trách nhiệm mảng cơng việc mà phụ trách Để hồn thiện vấn đề này, nhóm nghiên cứu thực khảo sát vấn sâu chuyên gia, nhà quản lý, từ tiếp thu số đề xuất cải thiện hình liên kết nhƣ sau: Chủ thể Vai trò, trách nhiệm liên kết 68 Nơng dân - Hỗ trợ lẫn q trình sản xuất - Tuân thủ nội dung hợp đồng ký kết; giá cả, sản lƣợng, chất lƣợng - Triển khai kế hoạch sản xuất theo đ ng tinh thần cam kết - Chịu trách nhiệm chất lƣợng nông phẩm sản xuất - Thực đ ng nội dung kỹ thuật đƣợc hƣớng dẫn - Hợp tác cung cấp thông tin cần thiết cho chủ thể khác - Trao đổi thông tin thƣ ng xuyên trình sản xuất - Chủ động tham khảo đóng góp ý kiến hồn thiện sách nơng nghiệp - Chia sẻ lợi ích rủi ro với chủ thể khác liên kết - Cần tích cực trao đổi, học tập kiến thức, kỹ ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp Hợp tác xã - Đại diện tƣ cách pháp lý cho hộ nông dân tham gia ký kết hợp động, thỏa thuận liên kết kinh tế với chủ thể khác - Lập, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp cho xã viên - Làm đầu mối trung gian cung ứng vật tƣ đầu vào cho nông dân vùng hợp tác xã quản lý - Chủ động liên hệ, tìm kiếm đầu bền vững cho hoạt động sản xuất nông nghiệp xã viên 69 Doanh - Tìm hiểu đáp ứng yêu cầu hợp lý nông dân nghiệp - Tuân thủ cam kết hợp đồng: giá thu mua hợp lý, sản lƣợng thu mua đầy đủ, toán đầy đủ kịp th i - Chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp th i cho nông dân: biến động giá, sản lƣợng, chất lƣợng, đòi hỏi thị trƣ ng - Có kế hoạch dài hạn để chủ động thu mua - Giữ chữ tín nơng dân - Chia sẻ lợi ích rủi ro với chủ thể khác liên kết - Tăng cƣ ng lực quản trị, mở rộng tìm kiềm thị trƣ ng tiêu thụ, hợp lý hóa trình sản xuất kinh doanh - Đề xuất ý kiến phản hồi giúp hồn thiện sách khuyến khích phát triển nông nghiệp Nhà nƣớc Tổ chức - Chủ động nghiên cứu ứng dụng cơng trình nghiên cứu khoa nghiên cứu học vào thực tiễn, công nghệ sinh học, chế biến nông phẩm - Chuyển giao ứng dụng sát thực tế phù hợp với điều kiện tập quán canh tác nông dân, ứng dụng mang tính thiết thực, hiệu - Giám sát, đánh giá kết có hồn chỉnh công nghệ phù hợp với sản xuất nông dân - Tìm hiểu nắm bắt nhu cầu nông dân - Chịu trách nhiệm với kết nghiên cứu Nhà nƣớc - Là cầu nối hộ nông dân với chủ thể khác liên kết 70 - Hoạch định, triển khai đánh giá sách nơng nghiệp - Tiếp nhận phản hồi kịp th i thông tin cho chủ thể khác - Phổ biến theo dõi tình hình sản xuất nông dân liên kết nông dân chủ thể khác địa bàn thành phố - Hoàn thiện sở hạ tầng sản xuất nơng nghiệp - Nâng cao vai trò tun truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp - Tăng cƣ ng hoạt động xúc tiến thƣơng mại, tiếp cận thơng tin thị trƣ ng ngồi nƣớc hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã 5.2.5.2 Tăng cƣờng đƣa cá nhân, hộ kinh doanh doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất Nông dân doanh nghiệp cần mạnh dạn tham gia vào hoạt động liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Để nâng cao nhận thức các cá nhân, hộ kinh doanh doanh nghiệp hình liên kết chuỗi sản xuất cần tuyên truyền nâng cao nhận thức bên tham gia chuỗi liên kết vấn đề nhƣ:  Các nguyên tắc liên kếtLiên kết bình đẳng, bên có lợi sở khai thác phát huy tiềm mạnh chủ thể tham gia liên kếtLiên kết tinh thần tự nguyện chủ thể tham gia, có bƣớc thích hợp, theo giai đoạn, mục tiêu cụ thể sở lựa chọn sản phẩm phù hợp với thị trƣ ng, với thị hiếu thị trƣ ng theo giai đoạn khác − Liên kết theo quan điểm chuỗi liên kết phải đảm bảo giá trị tăng thêm cho sản phẩm cơng đoạn tồn chuỗi liên kết 71 − Liên kết cần đảm bảo tính bền vững; cần xác định rõ vai trò trách nhiệm bên tham gia; xác định chế liên kết rõ ràng thông qua hợp đồng liên kết − Tạo lập mơi trƣ ng pháp lý thơng thống với chế tài phù hợp, tạo thuận lợi nâng cao tính tin cậy hợp đồng liên kết kinh tế 5.2.5.3 Tăng cƣờng lực sản xuất thành viên chuỗi liên kết sản xuất − Dịch vụ khuyến nông hiệu hỗ trợ giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật, hình, cơng nghệ sản xuất đem lại giá trị hiệu cao Ngồi ra, nơng dân cập nhật tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm, tiêu chuẩn phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, mà có ảnh hƣởng quan trọng đến sức khỏe ngƣ i tiêu dùng − Tăng cƣ ng lớp đào tạo kỹ thuật, học đôi với hành, hình sản xuất hiệu cho sản phẩm đƣợc ƣu tiên phát triển: Tăng cƣ ng nhận thức nông dân tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm điều kiện an toàn vệ sinh, đáp ứng yêu cầu thị trƣ ng, tạo tảng xây dựng thƣơng hiệu, giúp nông dân tiếp cận giống mới, theo thị hiếu ngƣ i tiêu dùng KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng 5, dựa định hƣớng phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết th i gian tới Agribank, tác giả đề xuất quy trình cho vay sản phẩm cấp tín dụng theo chuỗi liên kết c ng nhƣ đƣa khuyến nghị giải pháp để phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Agribank c ng nhƣ kiến nghị quan chuyên Ngành thành viên tham gia chuỗi liên kết nhằm hồn thiện hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết 72 KẾT LUẬN Hƣởng ứng chủ trƣơng Chính phủ gói tín dụng cho phát triển nơng nghiệp, với hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết, Agribank khơng giải vấn đề vốn cho nông nghiệp, mà hƣớng sản xuất nơng nghiệp từ nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất nơng nghiệp hàng hóa, quy lớn, liên kết hiệu quả, có tính cạnh tranh cao, bƣớc nâng cao đ i sống nhân dân thực mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế nơng thơn Có thể thấy đƣợc hình cho vay mẻ, vừa có ý nghĩa lớn hoạt động cho vay cho NHTM mà góp phần nâng cao hiệu cho kinh tế Vì vậy, sở vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, thực trạng phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Agribank th i gian qua, tác giả đƣợc hạn chế cần phải đƣợc giải c ng nhƣ hội thách thức Agribank trình phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết Trên sở tác giả c ng đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm giúp Agribank phát triển hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết th i gian tới c ng cố vị trí hàng đầu Agribank lĩnh vực tính dụng nơng nghiệp nơng thơn 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Agribank, Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016 Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu Lê Thị Hiệp Thƣơng 2009, Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, NXB Phƣơng Đơng CP 2014, Nghị 14/NQ-CP ngày 5/3/2014 Đoàn Thị Hồng Vân, Bùi Lê Hà 2002, Quản trị Cung Ứng, nhà xuấn Thống Kê Hồ Tiến D ng 2009, Quản trị điều hành Nhà xuất Lao Động Huỳnh Thị Thu Sƣơng 2012, Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: vùng Đông Nam Bộ, Luận án tiến sĩ, Trƣ ng Đại học Kinh Tế Quốc Dân Lê Đoàn 2013, Giải pháp hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng doanh nghiệp TNHH Mitsuba M-tech Việt Nam, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Trƣ ng Đại học Lạc Hồng Nguyễn Kim Anh 2006, Tài liệu hướng dẫn học tập Quản Lý Chuỗi Cung Ứng, Đại học Mở Bán Công TP HCM Nguyễn Thùy Vân Anh 2014, Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣ ng Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh 10 NHNN 2016, Báo cáo tổng kết Hội nghị đánh giá kết triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị 14/NQ-CP Chính phủ 11 Nơng Nhật Sáng 2013, Bán chéo sản phẩm, dịch vụ thông qua hoạt động cho vay hộ Agribank - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣ ng Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, 12 NHNN 2014, Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 74 13 QH 2010, Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 14 Trần Thị Bé Thắm 2013, Quản trị hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Quận 7, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣ ng Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh TIẾNG ANH 15 Assey Mbang Janvier-James, 2012 A New Introduction to Supply Chains and Supply Chain Management: Definitions and Theories Perspective International Business Research 16 Chopra, Sunil, and Peter Meindl 2003, Supply Chain, Second Edition, Upper Saddle River, Prentice-Hall Inc 17 Douglas M Lambert, Martha C Cooper, and Janus D Pagh.1998 Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities The International Journal of Logistics Management, Vol 9, No 18 Ganesham, Ran & Terry P Harrison (1995), “An Introduction to Supply Chain Management“, Department of Management Sciences and Information System, 303 Beam Business Building, Penn State University 19 Joe D Wisner, Keah-Choon Tan, G Keong Leong (2009), Priciples Supply Chain Management – A Balanced Approach, South-Western Cengage Learning 20 Lambert, Douglas M., James R Stock & Lisa M Ellram 1998, Fundamentals of Logistics Management, Boston, MA: Irwin/McGraw-Hill 21 Robert M Monczka, Robert B Handfield, Larry C Giunipero, James L Patterson 2009, Purchasing & Suppy Chain Management, 6th, Edition Cengage Learning US 22 Mentzer et al 2001, Defining Supply Chain Management, Journal of Business Logistics, Vol 22, No 2, 2001 75 WEBSITE 23 Agribank 2017, Tài cho phát triển nông nghiệp nông thôn, truy cập , [truy cập ngày 14/11/2017] 24 Bidv 2016, Tài trợ chuỗi cung ứng thủy sản, truy cập , [truy cập ngày 14/11/2017] 25 Chí Kiên 2016, Ngân hàng đón hình chuỗi liên kết, truy cập [truy cập ngày 14/11/2017] 26 ĐSPL 2014, Agribank “tạo đà” phát triển hình liên kết sản xuất nông nghiệp, truy cập [truy cập ngày 14/11/2017] 27 Minh Giang 2016, VietinBank - Đối tác lớn chuỗi nông nghiệp bền vững, truy cập , [truy cập ngày 14/11/2017] 28 PV 2014, Kích hoạt hình tín dụng liên kết nhà, truy cập , [truy cập ngày 14/11/2017] 29 PV 2015, Sản xuất nơng nghiệp gắn với hình cho vay theo chuỗi liên kết, truy cập , [truy cập ngày 14/11/2017] 30 Quang Cảnh 2014, Cho vay theo chuỗi liên kết: Ngân hàng muốn doanh nghiệp cần, truy cập [truy cập ngày 14/11/2017] 31 Thúy Hà 2016, Thống đốc khuyến khích ngân hàng cho vay theo chuỗi liên kết, truy cập , [truy cập ngày 14/11/2017] 32 Vƣơng Bình Thạnh 2016, Nhân rộng hình cho vay theo chuỗi liên kết sản xuất, truy cập [truy cập ngày 14/11/2017] 77 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào Anh/ Chị! Tôi Đặng Thị Thùy Trang, học viên cao học ngành Tài ngân hàng Trƣ ng đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Hiện tơi thực nghiên cứu khoa học đề tài “PHÁT TRIỂN HÌNH CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT N M” Rất mong Anh/ Chị dành chút th i gian quý báu để trả l i bảng câu hỏi thiết kế Câu trả l i Anh/ Chị cho câu hỏi dƣới q giá Tơi Mọi thơng tin Anh/ Chị cung cấp hồn tồn đƣợc giữ bí mật phục vụ cho việc lấy thơng tin để hồn thiện luận văn Vì mong Anh/ Chị nhiệt tình trả l i xác dựa cách đánh giá cá nhân Anh/ Chị Xin chân thành cảm ơn cho phép đƣợc gửi đến quý Anh/ Chị l i chúc sức khoẻ, thành công hạnh phúc (Tích dấu x vào vng câu trả l i có phƣơng án lựa chọn) Đối tƣợng Anh/ Chị vui lòng cho biết Anh/chị Cá nhân, hộ gia đình Doanh nghiệp Thơng tin nội dung Nhu cầu vốn Có Khơng Mức độ biết chuỗi liên kết sản xuất: Có biết Chƣa nghe Nguyên nhân chƣa đƣợc tiếp cận vốn vay Chƣa tham gia chuỗi liên kết Khác 78 Thủ tục cho vay Bình thƣ ng Dễ dàng Phức tạp Lãi suât cho vay Cao Trung bình Thấp Thời hạn vay Phù hợp nhu cầu Không phù hợp Trân trọng cảm ơn anh/ chị gi p đỡ trả l i Phiếu vấn này! ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ THÙY TRANG PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN... khách hàng Thị phần tín dụng chuỗi liên kết ngân hàng đƣợc xác định nhƣ sau: Thị phần tín dụng chuỗi liên kết = Dƣ nợ tín dụng chuỗi liên kết ngân hàng / Tổng dƣ nợ tín dụng chuỗi liên kết toàn... động tín dụng chuỗi liên kết ngân hàng Dƣ nợ tín dụng chuỗi liên kết cao chứng tỏ hoạt động tín dụng chuỗi liên kết ngân hàng phát triển lƣợng Việc đo lƣ ng, đánh giá dƣ nợ tín dụng chuỗi liên kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặng thị thùy trang phát triển mô hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , Đặng thị thùy trang phát triển mô hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 Tổng quan về mô hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết, 2 Phát triển tín dụng theo chuỗi liên kết, 3 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng theo chuỗi liên kết, CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Phương pháp tiếp cận hệ thống, 3 Phương pháp thu thập số liệu, Chương 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI AGRIBANK, 1 Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2 Thực trạng của việc phát triển mô hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết tại Agribank trong thời gian triển khai thí điểm (2014 – 2016), 3 Khảo sát nhu cầu vay vốn cũng như khả năng tiếp cận vốn từ sản phẩm cấp tín dụng theo chuỗi liên kết các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CẤP TÍN DỤNG THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI AGRIBANK, 2 Giải pháp đề xuất để phát triển mô hình cấp tín dụng theo chuỗi liên kết tại Agribank, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay