Chu thị nhung hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại thực trạng và giải pháp cần hoàn thiện

82 1 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH CHU TH NHUNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CẦN HOÀN THIỆN UẬN V N THẠC S INH T TP HỒ CHÍ MINH - N M 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH CHU TH NHUNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CẦN HOÀN THIỆN UẬN V N THẠC S CHU INH T N NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG M S NGƯỜI HƯỚNG D N 60.34.02.01 HOA HỌC PGS.TS NGÔ HƯỚNG TP HỒ CHÍ MINH - N M 2018 T M TẮT UẬN V N Trong i nh kinh tế to n u hi n n y kinh tế Vi t N m qu tr nh h i nh p nh nh h ng v i kinh tế tr n to n gi i th tr ng n h ng Vi t N m n i ri ng v gi i n i ng y i n iến ph huy t p v i tr tổ h hi u qu t h Ng n h ng Trung Ho t nh m n ng ng m i qu ng mu tn nhu n thiết t t i h nh ng n h ng o n ng l nh tr nh g p ph n tổ h h thể th tr tn ng t i h i kinh o nh t t gi m thiểu r i ro ể gi t ng lợi ng v ph t triển ền v ng l m t nh ng y u u u“ p – t s p nh p Ng n h ng th th ng m i ổ ph n Ph th ti n v h thu t T ng N m qu r tr nghi n u qu tr nh mu ih kinh nghi m Ng n h ng th ng m i ổ ph n Ph ng nh n o ến ho t h nh s h nh m ho n thi n ho t ng t n tr ng N m ể th y nv ng t n v Ng n h ng gi tiến h nh ph n t h hi tiết th ng m i ổ ph n S i G n th ng m i n i gi ng m i ổ ph n S i G n th Ng n h ng th th y m nh v ph t tr ề t i nghi n nh p t ợ iều h nh h nh s h tiền t t i h nh ng n h ng nh m gi p uy tr s t ng tr ợ ợ nhiều gi n s p nh p l nh v h nh ng n h ng n m ng t i h nh ng ph t triển v n o hi u qu t o n n m t s m t thu n lợi nh m n ng ng l nh v ng ng tr ng ho t ngh ng v s u s p nh p v i ợ qu tr nh mu ng ng n h ng n y t ng mu n s p nh p n ul n ns p h m h th ng ng n h ng ỜI CAM ĐOAN Lu n v n n y h tr ng ih ợ tr nh n p ể l y h n o Lu n v n n y l nghi n u l trung th ho n i ung o ng y t ng i kh ông tr nh nghi n không th n i ung hi n ngo i tr v th u ri ng ợ tr h ẫn s t i t t m t gi kết qu ông ợ tr y ẫn nguồn lu n v n Th nh ph Hồ h Minh th ng n m hu Th Nhung ỜI CẢM ƠN L i viên Tr u ti n xin g i ng ih m n chân th nh ến PGS.TS Ngô H Ng n h ng Th nh ph Hồ h Minh t n t nh h ng gi ng ng ẫn hi tiết ho ho n th nh lu n v n n y Xin m n Minh, qu th y ô n gi m Hi u tr ng ih Ng n h ng Th nh ph Hồ t n t nh gi ng y h ng ẫn tôi h i n m h h v qua S u nh ng xin g i l i m ns us t o m i iều ki n ể ho n th nh Xin h n th nh nh t ến nh ng ng i th n gi n m h oh ng tr nh n y m n Th nh ph Hồ h Minh Th ng n m hu Th Nhung DANH MỤC CÁC CH Ch vi t tắt VI T TẮT T M&A Mergers and Acquisitions Mu n v s p nh p NHNN Ng n h ng Nh n NHTM Ng n h ng th ROA Su t sinh l i tr n tổng t i s n ROE Su t sinh l i tr n v n h s h u Sacombank Ng n h ng th ng m i ổ ph n S i G n th Ng n h ng th ng m i ổ ph n Ph ng m i ng t n Southernbank/ Ph ng N m VAMC ông ty Qu n l v Kh i th ng N m T i s n Vi t N m DANH MỤC CÁC BẢNG BI U STT 2.1 2.2 2.3 M o M o M o T g t s hỉ ti u ph n nh n to n t i h nh n – 2014 t s hỉ ti u ph n nh n to n t i h nh n 2012 – 2014 t s hỉ ti u ph n nh n to n t i h nh n – 2016 Trang S om nk gi i 30 Southern nk gi i 34 S om nk gi i 45 DANH MỤC CÁC BI U ĐỒ STT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 T Bi u M t s hỉ ti u t i s n nguồn v n S om nk gi i o n 2012 – 2014 M t s hỉ ti u nh gi kh n ng sinh l i S om nk gi i o n - 2014 M t s hỉ ti u t i s n nguồn v n Southern nk gi i o n 2012 – 2014 M t s hỉ ti u nh gi kh n ng sinh l i Southern nk gi i o n 12 – 2014 M t s hỉ ti u t i s n nguồn v n S om nk s u s p nh p gi i o n – 2016 M t s hỉ ti u kh n ng sinh l i S om nk s u s p nh p gi i o n – 2016 Trang 27 28 32 33 42 44 MỤC PH N M U 1 T nh M p thiết ề t i ti u nghi n u ề t i u h i nghi n i t ợng v ph m vi nghi n Ph u ng ph p nghi n N i ung nghi n ng g p ỤC u u u ề t i Tổng qu n l nh v nghi n u lu n v n B HƯƠNG : Ơ S L LU N VỀ PH T TRIỂN MU N V S P NH P NG N H NG THƯƠNG M I s l lu n mu Kh i ni m mu 1.1.2 Ph n lo i mu n s p nh p NHTM n v s p nh p NH n v s p nh p NH D theo ph m vi l nh thổ D tr n m li n kết 10 3D theo hiến l ợ th 4D tr n m 1.1.3 Ph ng th hi n 10 t nguy n 11 th hi n mu n v s p nh p NH 11 Ph ng th th Ph ng th thu gom ổ phiếu 11 3 Ph ng th Ph ng th lôi kéo ổ ông Ph ng th mu l i t i s n 12 1.1.4 Quy tr nh th ng l ợng t nguy n 11 h o mu hi n mu ông kh i ổ phiếu tr n th tr t m n 12 n v s p nh p NH 13 L p kế ho h hiến l ợ v x X nh ng n h ng m ng h ng kho n 12 nh ng th ng v 13 ti u 13 43 nh gi gi o h 13 44 m ph n v gi o kết hợp ồng gi o h M& 14 Nh ng lợi h mu n s p nh p ng n h ng 14 Lợi nh qui mô (e onomies of s le) 14 T n ng Gi m ợ h th ng kh h h ng 15 ợ hi ph huy S ng l ợ nh n s gi i 15 1.1.5.5 Gi t ng gi tr o nh nghi p 16 1.1.6 Nh ng h n hế V nh Quyền lợi Xung mu n s p nh p ng n h ng 16 o nh nghi p ph tr n 16 ổ ông thiểu s t m u thuẫn Xu h 1.1.6.5 D ng 15 ng huyển nh h ng 17 ổ ông l n 17 h nguồn nh n s 18 ẫn ến t p trung quyền nh tr nh 18 Kinh nghi m ph t triển M& ng n h ng t i m t s qu ih kinh nghi m i v i Vi t N m 18 1.2.1 Kinh nghi m ph t triển M& ng n h ng t i m t s qu ih gi tr n gi i v kinh nghi m ph t triển M&A ng n h ng HƯƠNG : THỰ TR NG HO T ỘNG MU gi tr n gi i 18 i v i Vi t N m 20 N S P NH P NG N H NG THƯƠNG M I VIỆT N M – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN ỨU T I NG N H NG THƯƠNG M I Ổ PH N S I GÒN THƯƠNG TÍN 22 Khung ph p l ho ho t Gi i thi u Ng n h ng th th ng m i ổ ph n Ph Ng n h ng th ng mu n s p nh p ng n h ng t i Vi t N m 22 ng m i ổ ph n S i G n th ng N m tr ng t n v Ng n h ng s p nh p 25 ng m i ổ ph n S i G n th ng t n 25 L h s h nh th nh v ph t triển 25 Th tr ng ho t Ng n h ng th ng tr s p nh p 26 ng m i ổ ph n Ph ng N m 31 L h s h nh th nh v ph t triển 31 Th tr ng ho t Qu tr nh s p nh p gi Ng n h ng th ng tr s p nh p 32 Ng n h ng th ng m i ổ ph n Ph ng m i ổ ph n S i G n th ng t n v ng N m 35 Gi i thi u ề n s p nh p gi Nguy n nh n s p nh p 36 3 Nguy n t S om nk v Southern nk 35 s p nh p 37 L tr nh s p nh p 38 56 th ng ng n h ng th s u nh m ng m i quy mô v n ũng nh m ng l ng n h ng th ng m i qu o nh hiến l ợ ph t triển th nh ng n h ng nh h t ng l n n lẻ h ng th ng v họ o v i gi tr th h ng v mu ngh u Vi t N m S om nk u Vi t N m v khu v h v g h ị h gi g h n s p nh p l yếu t nh ến s th nh ông n th m gi mu nh gi không h nh x th ng n h ng i mu g hù h tr ng hợp n s p nh p nh gi qu ng n h ng nh n s p nh p mu o g p ng hợp mong ng v kh th nh ông o ng n h ng mu l i s p nh p th th ông không ồng thu n thông qu th Khi th hi n nh gi kho h m nghi p m n ng n huy n môn ng kh h h ng… r t kh nh gi ể hiết kh u theo nh gi Do ợ s s t ng tr nh ng m i kho n ptn ng ho t nh gi ng kh kh n ih i o nh nghi p hỉ tr n r i ro M t ng hi u th ph n m ng l nh gi kh nh gi ng y hỉ l gi tr sổ s h h i t l nh m t i s n ng ph p i ng n h ng nh u Hi n n y o nh nghi p l ph h i ng ph p ng ph p h s nh n o nh thu/lợi nhu n V i ng tiền ph ng ổn ng ph p o nh nghi p không hỉ l ể t ng t nh h nh x ng ng tiền v ph ng ph p hiết kh u theo ng n h ng ph h n ph o nh nghi p r t nh gi ng n h ng nh th n kết hợp ng ph p phổ iến o Nếu t is n s nh m t i s n vô h nh kh ổ ng n h ng l m t lo i h nh doanh i kế to n không hợp l v không ph n nh gi tr th tr ph nh l nh gi kho n nợ ph i tr … n n vi m hiểu tr nh qu tr nh nh gi t i s n h yếu l t i s n vô h nh tr n gi tr tr n n h nh u n n n l ngh thu t th h yếu ph ng ph p ng ph p l i ho r kết qu kh nh gi qu th p so v i ng v ng n h ng gi ph hợp Về m t l thuyết ph n o so nhiều kh kh n s u s p nh p mu l i Trong tr ph S u ng n h ng S om nk t t m nh lợi nh gi l kh u m h tr ng Nếu vi i ng tr 3.2.1.5 Đị h gi v Gi ng hỉ i t nguồn thu phi l i tổng thu ho th y S om nk kh i th Southern nk th iều n y ng tr th nh t p o n t i h nh h ng s p nh p tỷ tr ng i ho t nh ng ph p n y hỉ ph hợp v i nh ng o n Kết qu nh gi ph ng 57 ph p n y ph thu n ng t ng tr r t nhiều v o ng t nhu n, nh ut s yếu t gi ng l i Trong ph ng ng ph p n y ũng ng ph p h s nh n o nh thu/lợi thể h p nh n nh ng h n hế nh t kho n Vi t N m ng ph t triển th h s nh n n y th tr m ng h p nh n o Ngo i r ph lợi nhu n hi n t i ho ũng ph i ng ph ng ũng nh kh s li u o nh thu h y lợi nhu n ho ng n h ng nh n v i m t h s nh n m nhi n ph nh th tr ng ph p ợ tr n th tr nh m th tr ng ợ nh ng ph p n y hỉ s hỉ s P/E hi n t i EPS nv i ng h ng u t tr n th ng s li u hỉ s P/E t o n t i h nh nh ph ng Tuy ng l i th ng ph p hiết kh u ng n mu /nh n s p nh p th ng tiền ồng th i gi o nh gi ợ gi n n/ qu tr nh th quyền không n s p nh p i t m nh t o r tr n th tr ng l ợng gi th nh gi ph thu không p nh t l m ho vi nh gi thiếu h nh x không nh ng nh h n h không h n ph i n m rõ ng nh m ng v mu m ợ o y iểm m nh n s p nh p thiếu h t li u th ng k li u th ng th ng k nh gi g p r t nhiều kh kh n s ẫn ến vi Không nh ng v y h t l ợng thông tin không ng ến gi m ng ợ quyền lợi r t l n v o h t l ợng thông tin v Nếu thông tin không h nh x li u không n s p nh p s p nh p hỉ Tuy nhi n ng n h ng m nh gi tr kh Kết qu h mu m o n g y r kh kh n ho ng n h ng s u s p nh p 3.2.1.6 Ng Ho t h g i h h thô g ti ng s p nh p tr n qu s u s p nh p th s t nguy n mu n th nh ông n th m gi n ph i minh nh p Thông tin minh h r t qu n tr ng gi p ho kỹ l ỡng ũng nh x nh tr “ ng h ợ m nh gi ũng nh qu n tr ho t i t l nh ng thông tin t i h nh s tin t h thông tin tr n ph hợp s it h s p ng hu n ể ng t o r gi ng” s u s p nh p h t l ợng thông tin nh h ti u i t l hi u ng ho ng r t l n ến vi r h nl ng s u s p nh p Minh n ph i n qu tr nh hu n ợ i t ợng m hh ung p h nh x ho vi s p nh p thông tin nh m t o r n th n 58 ng n h ng m nhi n ph i ung o h t l ợng thông tin t m Nh tr ng hợp nợ x u l % n m nhiều so v i o nh ng th l ng ho ho t ng ng tỷ l ho n ổi th nh kỳ ho t o ông o s on s nợ x u ng nh h t l ợng it o n nh l il v n ề n qu n ợ ông Southern nk oh n ợ s u tiến h nh y l nguy n nh n h nh l m nh m t s l ợng l n ổ ông m th y lo ng n h ng s u s p nh p ũng nh không ồng thu n v i hi n s p nh p iều n y thể hi n rõ qu vi n th m gi s p nh p h thông tin ồng th i ũng không l gi gi o h ổ – 2016 [31] nguồn thông tin t s i l m ho m nh S om nk s u s p nh p ph i tr h l p T kinh nghi m n y ho th y m nh minh ng iều n y S om nk hỉ iết phiếu S om nk gi m gi i o n t ợ gi i o n s u s p nh p ng l n ến hi u qu ho t ph ng r i ro t n o thông tin S om nk v Southern nk m o Tuy nhi n nh gi l i t i s n h p it ng hết nx y n ph i l m rõ ng i hế nh m x iều n y gi p h n hế vi l h n ợ nh ng kh kh n x y r qu tr nh h u s p nh p 3.2.1.7 Ngân hàng h i x hiệu u ho t Th ng hi g s u ho t ng ng n h ng hỉ khác m nh ngh l ng n h ng t or th ợ s tin t ng v x Th ng hi u ợ nh gi nh p n ot or hiến l ợ th ợ h n th ng l th h kh ng hi u th uy tr ph t triển s u s p nh p ng hi u l n o t ph kh h ng hi u Do hiến l ợ x y ợ gi tr th ng ng hi u t t n v m i hiến l ợ ng Trong n mu ho ng hi u i tl n th y v ng n h ng kh en l s u s p nh p h n uy nh t m t th n v nh n s p nh p N i hi u m ng n h ng s kh ng Khi th ng y u mến ợ thu n lợi ho ng n h ng p hiến l ợ l g hiệu, nâng cao ng không h v i ng n h ng ng hi u ph hợp s u s p nh p nh m l h v th ng hi u tr n th tr ng n h ng th m gi th ều t o r th o nh nghi p s n ph m h ng l m ho kh h h ng ến gi o h n s u qu tr nh s p nh p g g M&A ng hi u l t i s n vô h nh Trong ho t th u hiến l ợ u ti n ng hi u tồn t i l th ng hi u n n o m nh h n th th ng hiến l ợ thu ho h l m t lo i hiến 59 l ợ kh qu tr nh x y n y ng hiến l ợ ph t triển th n th m gi t o r m t th n th m gi hợp n ợ hiểu l n th m gi gi l i ng hi u ho t ng mu h i th ng hi u v x n s p nh p ểl u kỹ th t ng lo i hiến l ợ tr n Trong th l yl v i t nh h nh m nh triển th s h i n th m gi kế ho h ho t ng o ho t v n ề ph t sinh l m ho qu tr nh ho t o n ph n t h tr kỹ l ỡng x y kế ho h ho t ng l m t th ng t i kh n vi h ng hi u ph p ũng nh ợ kh ng n kế th ng x l ng s u s p nh p thể kh kh n h n nhiều t m n theo n th m gi h ng kh S om nk hỉ n tồn t i tr ng th o gỡ ph hợp o nh ng v r y nh ng nhiều n s nh u gi p h ng ng r m t kế ho h o kh l tế h i n m s u s p nh p S om nk v n ề v ph t nh v v ph t ng l i ều tr nh u ng n h ng uy nh t v i nh ng kết qu ợ h ng hi u l n ng s u s p nh p g p ph n l m t ng hi u qu ho t Tuy nhi n th m ng hi u ũ s u s p ề n s p nh p vi ng t ng n h ng s u s p nh p Trong ề n ho t n ng s u s p nh p ũng l n i ung m Do k h h i ng hi u m i n ph i h tr ng qu n t m M ng hi ph ng hi u s u s p nh p ph hợp i S om nk t l u o hi u qu ho t ih i ho m nh hiến l ợ ph hợp nh t S om nk v Southern nk l m t th um i nh gi lợi h v iều n y gi p ng n h ng s u s p nh p hỉ hiến l ợ n ng hu n n ng m i ổ ph n v i v th ng hi u yếu h n ho i tr n t ng h n hiến l ợ n o ph hợp h nl n qu hiến l ợ kh i ng hi u th y v ph i t n hi ph th i gi n ể x y triển m t th so v i ợ g il hiến l ợ ph t triển th h th ng ng n h ng th ng h h nl en – hỉ uy tr v ph t triển m t th nh p l S om nk nh tr n th tr ng m t ng hi u ng v s p nh p gi h n hiến l ợ l hiến l ợ kết ng hi u m i ho n to n r n th m gi n th m gi ph i nghi n ng hi u m i ng hi u uyển huyển (flexi le r n ) tr nh ph t triển s u s p nh p M t th th hiến l ợ ng hi u kết hợp (joint r n ) theo kiểu t n ợ kết hợp l i t o r m t th hiến l ợ th ng hi u qu n ng g p kh ng n h ng Southern nk ng m o nguy n nh n h qu n t ph ng n h ng s u s p nh p hế lu t 60 3.2.1.8 Ng bán, s h g hú trọ g h h s h gu ho u trì h mua hậ Nguồn nh n l ểt or v h ợ th n l nh ng v i tr qu n tr ng ho t ng v mu o ng n h ng v o qu tr nh hu n n s p nh p th nh ông tr n thông v th y ồng l ng v h trợ o ến nh n vi n ợ nh ng lợi h nh n vi n l ng h v s u s p nh p th ể nh n vi n ng ng th m gi qu tr nh s p nh p em l i S ng tr nh “Hợp nh t ể ph t triển” s S om nk s u s p nh p Nh ợ t p hu n hi tiết ng g p l n ho vi h S om nk th m gi v o qu tr nh hu n Southern nk th i n r th iều ki n thu n lợi gi p ho qu tr nh s p nh p i n r nh nh h ng th nh ông S om nk tr ng ng n h ng Do ổn ng tr nh n y m ho th nh ho t nh n vi n ng v s p nh p nh n vi n thể v n ề li n qu n ến ho t ng S om nk S u s p nh p ng n h ng không n n t o r s ph n i t ng tr ng ng n ợ m ũ s u qu tr nh s p nh p o ông h n v i môi tr x nh l t n sách ph hợp s h nh n s ợ huyển qu môi tr i v i vi ng n h ng v nghi p m i il o ng v i th h nh i ngũ nh n vi n Southern nk ph n l n l h i ng l m vi huy n nghi p h n m i ng ũng t t h n so v i ng n h ng ũ m qu n l nh n s i ph t triển nguồn nh n l t p hu n S om nk v Southern nk ti u o ợ s n h nh hỉ m t s v tr ng vi uy tr v hi n s p nh p tin ể t o n n s t ng th tr n n o nh nghi p m i Khi m o quyền lợi ho ng p trung có x o tr n o kh Nh v y h m iều n y l m ho i ng nh l tr s u th hi n ng m i v n h s p nh p l ng nh n s t m n thiếu nhi t huyết th y v o ng lợi quy mô nh n s thu n nguy n t l ng v ng l o i ho nh n vi n m i nh n vi n iều n y gi p h n hế t nh tr ng iến không x y r t nh tr ng nh n vi n g n ng hợp l h nh s h o t o nh m m n p tiến h nh gi i h i h i ngũ nh n vi n tr ồng thu n m ng n h ng ti u ng ti u hu n m i qu n h lợi v s u s p nh p minh hiến l ợ ph t triển h thông h tr ng ến ông o nh n vi n m i th h nghi v i v n h o nh 61 3.2.1.9 Ng h g x g k ho h hò h v h o L thuyết hỉ r r ng m t nh ng h n hế nh p h nh l s ph tr n v n h h o nh nghi p l m t th h nh s h t ng ng n h ng Trong l h s nh n v n h ề n ph i g n gi kinh o nh s p nh p i ngũ l nh tổ h o hế t ng nghi m tr ng ến ho t ợ s th ng nh t n u ,s g u Mu n ho t ợ ng n h ng th l mu g , NHNN 3.2.2.1 Nhà n ho t hậ qu n tr n ng l u h h ng mu ho t nh p v n h g hằ ng n truyền n nh x y thể ể thu h t nh n s ng ến thú ẩ thiệ khu g h h t tri hậ g h g h ý ho t sở ho việ h t g n s p nh p ph t triển m nh mẽ th i gi n t i ng m i xem l m t gi i ph p h u hi u nh m t ng nh tr nh n ng l ho t ng m i n i ri ng l t o iều ki n thu n lợi ho n ng n ng ng h nh l ng ph p l ho t n s p nh p n i v h nh l ng ph p l ho t ng n h ng th o nh nghi p g ho ,s ng o ho ng n h ng s u n vào s m nh l n l o m ng n h ng s u s p nh p h tri m li n qu n ến to n thể nh n vi n ghị dành cho c v n th nh ông th n n uy tr v ph t triển ng ho ng n h ng m i m t hiến l ợ h g ng th ng nh t ợ ph t triển t t Ng ợ l i quy tr nh kinh o nh v gi tr h nh s h i n ều o nh nghi p s u s p nh p n ki n th y nh m s u s p nh p S u 3.2.2 ều qu n tr ng nh o nh nghi p ng v i nh n vi n l nguy n nh n l m ho ng n h ng tr ng n hế ph n kh ng t nh n vi n kinh o nh g y nh h ng n h ng o nh nghi p s u s u s p nh p nh n v n h ph t triển v n h i t nh ng v n h ng v s p nh p không hợp v n h i tv nh x yr t ml s p nh p S u th qu n tr ng nh nh u r t nhiều th h i ng n h ng th m gi nh u tr nh hi n t ợng ép u ng n h ng n th m gi v i nh u V n ợ s h s p nh p Mu n gi m thiểu r i ro o kh n ph i th n s p ng vô h nh g n h t v i l h s ph t triển th nh ông nh mong ợi o không t o h ng qu tr nh mu o nh nghi p gi thể tr u t h ghiệ ng mu ng n s p nh p ợ ho n thi n Khi ho n thi n h nh l ng ph p nx l p gi o h v ũng nh x n i ung li n qu n ến ph p l th hi n mu n s p nh p ng n h ng nh 62 thể n i ung m h nh ph v thi n h nh l ng ph p l ến mu qu n n s p nh p Th nh t h tr ng ến quy m t h nh th Ho t ng mu Lu t Do nh nghi p Lu t lu t h mu nh Lu t ợ quy nh t i nh tr nh… nhi n h nl lu t D n s quy nh th ng nh t g y nhiều kh kh n ho ng n h ng qu tr nh th s p nh p ph m vi iều hỉnh rõ r ng m i hỉ ng l i m t h nh th n s p nh p Trong h tr ng v n ề i h nh ng quy ho t ng mu ợ n i ung n y h nh qu n iểm kinh tế th tr n ng mu n ph i t p li n qu n nh l v n ề t i h nh quyền v ngh v hi n mu l i s p nh p… th m quyền ng ho t n s p nh p r t nhiều n i ung ph o nh nghi p gi i n nh lu t hi n n y i s u m t n i ung n i ung y l ho t nh gi n hi n n th ng nh t kh i ni m mu n th m gi qu tr nh v s u th l m n ho n n i ung li n qu n ến M& n s p nh p ut li n qu n o gồm: n s p nh p V v y th i gi n t i ợ n ng nh n ph i nghi n t n i l nh v ể ổi m i h th ng ph p lu t s o ho ph hợp v i th ể u n m rõ t nh ng n h ng n i riêng ti n g p ph n th y ho t ng M& ph t triển Th h i th t h r tg n ph p l th hi n mu th h nh h nh n ng nề gi tiết ki m th i gi n hi ph th n s p nh p n nh n hu n h uy t ũng nh th i gi n x l hồ s nh m tr nh tr ph hợp g y nh h ng ti u Th t l o hợp l ng mu nh ng quy ho t ng mu ph m hế x th m quyền kéo ũng nh không h u hế t i x l n s p nh p gi o nh ng kiểm so t h n hế n s p nh p Lu t nh tr nh ợ nh ng xếp ho t r nh n thể nh m h n hế ti u ung h v kh p g i o ng n h ng h qu n ến “t p trung kinh tế” Do ng n h ng th th p n s p nh p v o n i ung ẫn ến t p trung kinh tế t s p nh p Tuy nhi n l nh v tiền t quy tr nh ph ng m i n i ri ng ho n thi n khung ph p l theo h ng ti u ng hợp ến qu tr nh mu nghi p n i v ng n h ng th n gi n y l yếu t qu n tr ng gi p bên tham hi n i th i gi n xem xét nh ng không n ph i l m rõ h v tr n g i t huy iv i ợ n i ung li n ng m i kinh o nh l nh v li n qu n ho kh h h ng n n nh t nh to n th ph n quyền g y r s u mu ng ến pv nv qu n qu n l ng n h ng th ng m i nx t i h nh s n nh rõ 63 Th t lu t n th m quy nh lo i h nh s p nh p theo hiều nh m t o iều ki n ho s ph t triển t ng l i Hi n n y lu t hỉ m i t p o n t i h nh ng n h ng ng l i vi quy nh lo i h nh s p nh p theo hiều ng ng nh m kiểm so t t p trung kinh tế nh ng l i h nh p theo hiều Trong th i gi n t i nh s p nh p theo hiều qu n h h ng t nh h n hế t i r ng u trình ho t ng M& ngo i n mu /nh n s p nh p v i tổ h n ho n thi n quy h nh th nh t p ng ph t triển ng nh t i h nh ng n Ho t t v n nh tr h nhi m ng mu n n/ n s p nh p ng ph n t p s th m gi ông ty môi gi i ông ty kiểm to n lu t s … V i tr thiếu tr h nhi m huy n môn ng th nh ông it v n cho ngân h ng s u qu tr nh s p nh p Do v n th m gi qu n s p nh p l m t ho t t v n ũng r t qu n tr ng vi v ngh ho vi nh s p ng l i Th n m tổ h n ng nh m t o h nh l ng ph p l o n t i h nh – ng n h ng ph hợp v i quy tổ h ng v M& Vi thể g y r h u qu nghi m tr ng n t v n th m gi th quy nh tr h nhi m quyền ể t ng th m m n to n ho c h thể th m gi T ml i gi quy lu t quy n s p nh p t nh ph p l ho t n th m quy nh m nh mu y ho t qu n x y r qu tr nh mu nh m h 3.2.2.2 NHNN Việt N M&A tro g hv Trong r m l g nh h h qu n tr kinh tế Tr nh tr nh v i m kh n ng i nh h i nh p kinh tế gi i ng mu n s p nh p muôn h nh v n ph t sinh ị hh g, trì h thú ẩ ho t ng ph t triển ng nh ng n h ng ến n m iều h nh n ng l s n ti n l ợng tr ti u g g ti u x l nợ x u gi i th ng ể n ng ũng ng ti u r r t g n th n s p nh p ph t triển th i gi n n s p nh p ng tr nh ể nh h n th ng nh t n th m gi qu tr nh mu n s p nh p theo hiều ng mu o kiểm so t gi m s t t t ho t tr ng tr n th tr n s p nh p nh h t hẽ h n tr h nhi m h nh h nh nh m th t i ng mu ho t NHNN ng n h ng yếu ũng nh n ng t i h nh ho ng n h ng n ng mu ng n h ng th ngo i n s p nh p l ho t o n ng ng m i h i ng nh h i nh p n ợ th 64 hi n tr n s t nguy n lợi n th n NHNN ũng ho t ng M& gi i o n n ph t triển th i gi n t i nh m – th gi i o n h tr ợ m hi n t i t y ph t triển M& Th nh t x y ti u ng u nh h ph i tr th nh th ềr i kh tổ h n ng m i gi i ho t ng m i v i nh u ngo i ể t o ng n ng n h ng ng n h ng n y th ng ng l nh h t hẽ n to n m nh n hi n nh h nh h nh ho qu tr nh M& sel II th i t th nguy u gi hi n s p nh p ổ vỡ v o ng ến s nh m i thu t u thể g y nh h t u ng qu sel II Khi n p s p ng nghi m nh Southern nk m qu n tr … ho th y Southern nk n i n kiểm so t i t nh ng nh ng v n ề n to n ho t nh n to n theo h t u nh hi n n y nh h nh ng ng n h ng h s t nguy n nh v n u o n to n Theo quy h th ng ng n h ng V th y v tr n quy m ng tiềm n nhiều r i ro ph i kiểm so t ợ ng mu l i quy mô nh v n iều l th p h n v n ph p h t l ợng t i s n n ng l nh quy tế ho th y i t nh ng ho t t u th ng n h ng M i h trợ m t th t n th m gi m nh p Tuy nhi n th ến m y ho t h th ng ng n h ng th o hi u qu ho t i n kiểm so t h th ng tr ng ến s m ng m i i n r ng n h ng thu o n ng n h ng yếu không to n ể h th ng Trong th i gi n t i NHNN h nh s h u Th h i NHNN v i u tr ng n h ng th v i nh m thu h t ng n h ng th h m nh vi n tồn t i nhiều ng n h ng u m i n i kết r ti u ngo i lũng o n th nh tr nh ng ến n to n n u t n n ph t huy v i tr o n ng l hợp nh t s p nh p nh m n ng NHNN ũng Trong V v y th i gi n t i nh qu tr nh t i ng m i n ti u ề r ng m i nh ng kết th hế h nh s h ph hợp ể th o n m t nh ng h th ng yếu ợ m y h: s p nh p hợp nh t nh m n ng gi i o n Tuy nhiên, h th ng ng n h ng v i m tr nh vi ng t n kho ng ng n h ng th ợ m ti u ề r u tr ng ng n h ng h i nh p NHNN kết th h thể th m gi hế l tr nh v gi i ph p th h hợp nh m th th ng ng n h ng gi m xu ng o h m ng l i ho n ph i h ng nh s p nh p ng n h ng không ng l n theo m ng quy ph i s p nh p Nếu ể nh m ng n h ng n y th 65 hi n s p nh p t nguy n th tiến tr nh i n r r t h m nh gi i o n t i tr u ng n h ng l n th nh t Th NHNN ti u hu n qu o n h tr ng t ng ng kiểm tra, giám sát ngân hàng theo sel II tồn t i h nh l h l n gi tế nh sel III Vi Southern nk v i on s th v i tr h n ng kiểm tr ng n h ng th qu gi m s t ng m i h t qu n tr ng ợ kỷ lu t th tr ho t yl tr nh n y hỉ nh o iều ki n ợ th ti u v sel II III ể nh gi ng hi u ng m i m nh n thông tin không trung th ph t triển mu nh gi n s p nh p h nh x i qu n th m gi xác NHNN n tr n quy xếp lo i ũng nh gi m s t ng n h ng nh m ph hợp v i qu tr nh h i nh p qu tế D nh h thể ng n h ng nguy n gi n t ng hi n th nh ông m ng l i hi u qu i t ợng m NHNN x ông n thiết ho vi hi n t t y l i l m t nh ng yếu ng Trong th i gi n t i NHNN i v i vi th o h thông tin ng kiểm tr gi m s t h th ng ng n h ng th h nh x ng m nh T nh minh m hế t i x ph t nghi m kh nh tế ho th y hi n n y NHNN h s li u tr n kết qu s p nh p nh gi xếp lo i n y ể ho ho s p nh p t t u ng n h ng m nh v i ng n h ng yếu nh m n ng o n ng l nh tr nh h th ng ng n h ng Th t NHNN Nh m t ng ng nh n th NHNN v i v i tr l ng h ng th ho t ng m i ng mu qu n h ng truyền thông mu ho ng n h ng ho t i qu n l tr tiếp gi m s t v ng vi mu tr phồ iến kiến th tế NHNN hi n mu Th n m NHNN i t v i ợ nh h n h trợ ho n s p nh p t n l m rõ v i tr ng v i tr l y quyền n s p nh p ng h th ng ng n li n qu n ến ph hợp thể l thông n l nh kinh nghi m mu o ng n n s p nh p ng n h ng qu tr nh t m hiểu n s p nh p ng n h ng gi p ng n h ng th ng mu m h i th o huy n ề v i s th m gi v qu n s p nh p phổ iến r ng r i kiến th n v t v n nh m hi sẻ kiến th n ng ng ho t n s p nh p H nh th uổi t h ng n t ng ợ tr ng n nm im t ng l i v tr qu n th nh tr ổ ông l n D tr n i n ph p ph hợp nh m h trợ ng n h ng th m nh m t s tr gi m s t l i v ng hợp ng v i tr l ng v n o NHNN ũng ng m i s u s p nh p th n ph i hi n t i 66 u theo h ng n ng tr nh NHNN ũng nh nh t nt or h t iv h N i ến ho t r t nhiều tr h ng mu g ghi ng mu ho ng hợp ể ể u ti p v li u lu n v n s p nh p gi ng m i y n h m nh iều ki n tiếp t ể ề t i m ng t nh ềt is thu th p t theo nhi n m nh t h i ng n h ng v i nh u nh n ng t i h nh ng n h ng th o h n hế thông tin ũng nh gi hỉ nghi n iều n y h nghi n u tr ng h p mu o qu t hết tr ng hợp gi nghi y l m t iểm h n hế t ut ng n gi nghi n u hi tiết y n h nn o qu t h n ng ph ng ph p nghi n u nh t nh thông qu nguồn li u thông tin h nh th ng nhi n o h n hế nguồn thông tin ng t gi ng n h ng hỉ tiến h nh ph n t h t nh h nh tr h nh h ng ề p ến h n hế n y ut gi tiến h nh ho n thi n h n n n ợ t nh nh ng gi i ph p gi i ph p hiến l ợ nh n s u n o i tr y quyền n n gi i ph p Do l l n ợ huy n s u h n n iều ki n tiếp t m nh ợ th hi n u v t m hiểu thiếu s t ề t i t y m nh t ng n h ng trung ng ng hợp n y v v y u kho h gi h ợ n h ổ ông l n s u quy mô v tr n vẹn m song o h n hế th i gi n kiến th u kh tr nh kh i ng hi u t y i v i NHNN tr u ti n l m m t nghi n g ng hết s nh n th y vi ến th o h n hế m t thông tin p trung h h ng v ềt i r ồng th i ph m vi nghi n ợ nghi n th n m t s m t qu n gi ghi nh n ợ nh gi th y ổi nh n s qu n l nghi n v s u s p nh p u n m t nh nguồn v n kh n ng sinh l i nh ng tr ng nh : kh n ng qu n tr r i ro tmr nh nh ng n h ng mu l i ông ty on n s p nh p h th ng ng n h ng nghi n ng n h ng th n s p nh p th tr n s p nh p v i nh u nguồn gi th qu n tr n ng l – 2015 3.3 H h hế ng n ng l x l nợ x u th i gi n t i th y v kết qu x l nợ gi i o n mu o hi u qu ho t v nguồn l iểm h n hế v thiếu s t kể r nh tr n t nghi n gi u iều ki n th g ng kh ph n n gi hi n nghi n u h n hế n u tr n ể 67 ề t i nghi n u ngh th ti n v l thuyết s u r ng h n v thuyết ph ng i h nn t uậ Ch Trong ho t g3 nh h h ng th ể ph t triển ho t ng m i ũng nh t th ng M& n th m gi m qu n n ng nh ng v s p nh p gi gi i ph p nh ho ợ ng mu ho h s p nh p ng n h ng th ng m i ng mu thể ho ho t mu ng ph p l ợ x y ng th ng mu thể r m ts ng m i v m t ng mu ng m ti u v ng v mu n s p nh p (4) x h o hi u qu ho t nh t gi li n qu n ến ph p l n s p nh p ng n h ng th n hiến l ợ n s p nh p (3) kết hợp v i lu t s n – ng n h ng n tr ng (5) nh l ông h n nh gi v l h thông tin, (7) hiến ng sau M&A, (8) h tr ng ho qu tr nh s p nh p hợp nh t, (9) x y o nh nghi p ng ềt i ể ph t triển ho t n s p nh p ( ) x y ng hi u n ng v NHNN m t s v n ề h ng n h ng th nh gi ng n h ng ph hợp, (6) minh h nh s h nguồn nh n l hợp v n h nh ho n s p nh p hợp nh t m t h n ph h tr n kết qu n: ( ) th y ổi nh n th ng mu ng n n s p nh p th i gi n t i Nh m n ng ty t v n huy n nghi p th it h th ng NHTM h nh ph v NHNN S om nk v Southern nk qu n qu n l quy tr nh n l tr h nhi m hi th nh h i nh m m t ng m i ho t u tr không nh ng hỉ xu t ph t t li n qu n D gi i ph p nh m ph t triển ho t th ng m i ến n m ng M& l m t nh ng gi i ph p g p ph n t i t i Vi t N m h ng ph t triển h th ng ng n h ng th ũng ng kế ho h kiến ngh v i h nh ph h nh s h nh m th ng m i ph t triển th i gi n t i y ho t 68 T UẬN CHUNG Ho t ng mu n s p nh p h th ng ng n h ng ph p m ng n h ng th v n “Ho t ng mu n ho n thi n” triển ho t ềt i ợ th hi n v i m ng hợp nghi n u th u Th nh t h th ng h s p nh p ng n h ng th mu ng th mu u gi i ph p nh m ph t s p nh p ph n t h S om nk v o gồm: s l thuyết li n qu n ến ho t ng mu o gồm kh i ni m ph n lo i theo qu n ti u h phổ hi n nh ng lợi h v h n hế gi th ng v th ng v s p ho Vi t N m l m rõ ợ n i ung qu n tr ng ng n h ng S om nk v Southern nk hàng th m gi s p nh p qu r s p nh p gi ợ V i lu n tr ng v gi i ph p n s p nh p ũng nh m t s kinh nghi m ih u tr ng m i Vi t N m ến n m n s p nh p quy tr nh th Th h i nghi n ng ti u ng v t ợ ng m i s p nh p tr n gi i l m nh p gi ng m i – th n s p nh p ng n h ng th Southern nk Kết qu nghi n iến ph h n qu tr nh t i n s p nh p ng n h ng th ng mu tr n tr ng m i l ng tr th nh gi i nh gi t nh h nh ho t n i ung o gồm gi i thi u h i ng n ng h i ng n h ng tr qu tr nh s p nh p v nh gi t nh h nh ho t ng n h ng s u s p nh p Qu tr nh ph n t h n y gi p ề t i r t r ũng nh nh ng h n hế m th ợ kết ng v n y g p ph i qu tr nh th hi n s p nh p Th gi tr n s l thuyết v nh ng nh gi r t r t th S om nk v Southern nk lu n v n g p ph n ph t triển ho t ph hợp v i nh h ng m ng mu r h th ng n s p nh p ti u ph t triển ng n h ng ng v s p nh p gi i ph p nh m ng n h ng th ng m i ể i TÀI IỆU THAM T i iệu ti HẢO g Việt Kế ho h v ut gi i o n 6” (n m 6) “ ề n Kế ho h t i u kinh tế inh Nho Hu n (n m 3) " Ho t ông s p nh p v mu l i (M& ) - Gi i ph p m t s Ng n h ng th ng m i ổ ph n t i Vi t N m hi n n y" L m Th Linh (n m 3) “ Ho t ng mu Ng n h ng th ng m i ổ ph n Vi t N m" n & s p nh p h th ng Lu t nh tr nh ( n m 4) “ S p nh p hợp nh t mu l i o nh nghi p v li n o nh gi o nh nghi p” Lu t D n s (n m 5) “ Quy Lu t Do nh nghi p ( n m nh hợp nh t s p nh p ph p nh n” 4) “ S p nh p o nh nghi p” Ng n h ng nh n Vi t N m (n m mu l i tổ h t n ng” Ng n h ng nh n ng n h ng Vi t N m Vi t N m (n m ” Ng n h ng nh n Vi t N m (n m Ng n h ng th ng m i” ) “ Quy nh vi s p nh p hợp nh t ) “ D th o v hiến l ợ ph t triển 3) “ Quy nh m ng l i ho t ng 10 Ng n h ng th th ng ni n n m ng m i ổ ph n S i G n th ” ng t n ( n m 11 Ng n h ng th th ng ni n n m ng m i ổ ph n S i G n th 3” ng t n ( n m 3) “ o o 12 Ng n h ng th th ng ni n n m ng m i ổ ph n S i G n th 4” ng t n ( n m 4) “ o o 13 Ng n h ng th th ng ni n n m ng m i ổ ph n S i G n th 5” ng t n ( n m 5) “ o o 14 Ng n h ng th th ng ni n n m ng m i ổ ph n S i G n th 6” ng t n ( n m 6) “ o o 15 Ng n h ng th ni n n m ” ng m i ổ ph n Ph ng N m ( n m ) “ ) “ Báo cáo o o th ng ii 16 Ng n h ng th ni n n m 3” ng m i ổ ph n Ph ng N m ( n m 3) “ o o th ng 17 Ng n h ng th ni n n m 4” ng m i ổ ph n Ph ng N m ( n m 4) “ o o th ng 9) “ S p nh p v mu l i Ng n h ng th ng 18 Ngô Huyền Ng n (n m m i t i Vi t N m “ 19 Nguy n Th Di u hi (n m 4) “ Ph t triển ho t l nh v t i h nh Ng n h ng Vi t N m” ng mu n v s p nh p 20 Nguy n Th Lo n v ng s (n m ) “Ho t ng mu ng n h ng th ng m i Vi t N m th tr ng v gi i ph p” n s p nh p 21 Ph m Minh S n (n m 6) “Ph p lu t mu l i v s p nh p ngân hàng th ng m i Vi t N m hi n n y” 22 Ph n Di n Vỹ (n m m i ổ ph n Vi t N m" T i iệu ti 3) " S p nh p hợp nh t v mu n ng n h ng th ng gA h 23 n rew J Sherm n v Mille ge from A to Z” H rt (n m 6) “Mergers & quisitions 24 D vi L S ott (n m 3) “W ll Street Wor s: n to Z Gui e to Investment Terms for To ys Investor Houghton Mifflin omp ny” 25 John T rkoul s v hristopher F Persistence in banking merger and acquisition 26 Josep L ower (n m 27 Ro ert G E les v acquisition" um (n m tivity” ) "When we stu y M& ) “W ves n wh t re we le rning" ng s (n m 999) " re you p ying too mu h for th t Websites 28 http://www hinhphu h nh ph n 29 http://www s v gov Ng n h ng Nh n HXH N Vi t N m Vi t N m 30 https://www.sacombank.com.vn Ng n h ng TM P S i G n Th 31 https://vietstock.vn, Chuyên trang tin chứng khoán, bất động sản ng t n ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH CHU TH NHUNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẦN HOÀN THIỆN UẬN... n th ng t n tr c sau th c hi n sáp nh p nh nào? Nh ng v n ề tồn t i sau mua l i, sáp nh p i v i ngân hàng n y l g ? Gi i ph p n o ể phát triển ho t ng mua bán, sáp nh p ng n h ng th ng m i t... tr ng mu ng hợp ng t n n s p nh p NHTM Vi t CHƯƠNG CƠ SỞ Ý UẬN VỀ PHÁT TRI N MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Gi i thiệu h ng Trong h ng n y t mu t gi gi i thi u n v s p nh p nh ng lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu thị nhung hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại thực trạng và giải pháp cần hoàn thiện , Chu thị nhung hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại thực trạng và giải pháp cần hoàn thiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay