Cao quách yến giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở việt nam

93 1 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:14

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM Sinh viên thực : CAO QUÁCH YẾN Lớp : ĐH30TC02 Giảng viên hướng dẫn: Ths Trần Tuấn Vinh TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM Sinh viên thực : CAO QUÁCH YẾN Lớp : ĐH30TC02 Giảng viên hướng dẫn:Ths Trần Tuấn Vinh TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 TĨM TẮT Thị trường chứng khốn sở đời phát triển góp phần làm tăng hấp dẫn thị trường tài Nhưng thị trường chứng khốn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư: biến động giá, khoản khơng ổn định hàng hóa thị trường bao gồm cổ phiếu trái phiếu Do đó, thị trường chứng khoán phái đời đáp ứng nhu cầu Để đưa TTCK phái sinh nhanh chóng vào vận hành, phát triển, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/NĐ-CP, ngày 5/5/2015 chứng khoán phái sinh TTCK phái sinh ban hành Và sau hàng lọat nghị định, thơng tư định ban hành luật chứng khoán sửa đổi Hiện nay, nhiều quốc gia giới áp dụng thị trường chứng khốn phái sinh Mục đích giúp cho nhà đầu tư phân tán rủi ro kiếm lời Việt Nam, thị trường chứng khoán phái sinh vừa đời vào ngày 10/8/2017 nên mẻ Do đó, Việt Nam cần hỏi kinh nghiệm để tránh sai lầm quốc gia có thị trường chứng khốn phái sinh phát triển Thị trường chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán sở muốn phát triển phải chịu tác động nhiều yếu tố thị trường Phân tích từ nghiên cứu, vấn, kết thu có yếu tố tác động đến phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam gồm: người,mơi trường kinh tế, mơi trường pháp lí, định chế tài cơng nghệ thơng tin Trên sở kết phân tích, số gợi ý đề xuất hỗ trợ thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư Từ khóa: Thị trường chứng khốn sở, Thị trường chứng khốn phái sinh, cơng cụ phái sinh i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan nội dung khóa luận tốt nghiệp hồn tồn cơng trình nghiên cứu thân tác giả, tác giả thực suốt trình nghiên cứu với hỗ trợ giáo viên hướng dẫn, không chép cơng trình cá nhân hay nhóm khác Mọi thơng tin sử dụng từ cơng trình khác trích dẫn nguồn đầy đủ Tác giả xin cam đoan nội dung thông tin trung thực đồng ý giáo viên hướng dẫn trước đưa vào Ngày … Tháng … Năm … Tác giả CAO QUÁCH YẾN ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa Tài chính-Ngân Hàng, trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM, cung cấp kiến thức cần thiết suốt thời gian tác giả ngồi ghế nhà trường, tạo điều kiện để tác giả thực đề tài khóa luận tốt nghiệp tốt Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn mình, Ths Trần Tuấn Vinh Sự dẫn nhiệt tình tâm huyết thầy giúp đỡ tác giả nhiều trình thực đề tài Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè, người ln cạnh động viên, khích lệ, chia sẻ hỗ trợ tác giả suốt thời gian thực đề tài nghiên cứu TP.HCM, ngày… tháng … năm … Tác giả CAO QUÁCH YẾN iii MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN LÝ LUẬN VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINHTHỊ TRƯỜNG 1.1 CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1.1 Lý luận chứng khoán phái sinh 1.1.1.1 Khái niệm chứng khoán phái sinh .4 1.1.1.2 Lịch sử hình thành chứng khốn phái sinh 1.1.1.3 Phân loại chứng khoán phái sinh .7 Lý luận thị trường chứng khoán phái sinh .17 1.1.2 1.1.2.1 Khái niệm .17 1.1.2.2 Vai trò thị trường chứng khoán phái sinh 18 1.1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường chứng khoán phái sinh .20 KHẢO LƯỢC CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG 1.2 KHOÁN PHÁI SINH 24 KINH NGHIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH MỘT 1.3 SỐ QUỐC GIA .27 1.3.1 Kinh nghiệm quốc gia có thị trường chứng khoán phái sinh phát triển 27 1.3.1.1 Mỹ 27 1.3.1.2 Anh 29 1.3.1.3 Nhật Bản 30 iv Kinh nghiệm quốc gia châu Á có thị trường chứng khốn phái 1.3.2 sinh phát triển 31 1.3.2.1 Đài Loan 31 1.3.2.2 Hàn Quốc .32 1.3.2.3 Singapore .34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM .37 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG 2.1 CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2017 37 Sơ lược văn pháp luật tạo tiền đề cho hình thành phát 2.1.1 triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 37 Tình hoạt động thị trường phái sinh Việt Nam 2017 39 2.1.2 MƠ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI 2.2 SINH VIỆT NAM 42 2.2.1 Sở giao dịch CKPS 42 2.2.2 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (CCP): 43 2.2.3 Thành viên bù trừ 46 HÀNG HĨA TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN PHÁI SINH 2.3 VIỆT NAM 46 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 2.4 CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM 53 2.4.1 Nhân tố nhà đầu tư 54 2.4.2 Môi trường kinh tế 56 2.4.3 Mơi trường pháp 60 2.4.4 Định chế tài 62 2.4.5 Công nghệ thông tin 65 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM .67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN PHÁI SINH CỦA CHÍNH PHỦ .67 v GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ 3.2 PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM 69 3.2.1 Nhà đầu tư .69 3.2.2 Môi trường kinh tế 70 3.2.3 Mơi trường pháp 72 3.2.4 Định chế tài 73 3.2.5 Công nghệ-Kỹ thuật 74 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 74 KẾT LUẬN .78 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 79 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa CBOE Chicago Board Options Exchange CBOT Chicago Board of Trade CCPS Công cụ phái sinh CCP Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CFTC Uỷ ban Giám sát giao dịch hàng hóa tương lai CKPS Chứng khoán phái sinh CME Sàn giao dịch hàng hóa Chicago CP Chính phủ CPI Lạm phát CTCK Cơng ty chứng khốn CTTC Cơng ty tài CSTT Chính sách tiền tệ HĐKH Hợp đồng kỳ hạn HĐQC Hợp đồng quyền chọn HĐTL Hợp đồng tương lai HNX Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội HSC Cơng ty cổ phần chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh MBS Cơng ty cổ phần chứng khốn MB NĐT Nhà đầu tư NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng Thương mại NYBOT Uỷ ban giao dịch New York OSE Sở giao dịch chứng khoán Osaka OTC Thị trường phi tập trung SEC Uỷ ban chứng khoán Hoa Kỳ SFC Uỷ ban hợp đồng tương lai chứng khoán vii SGDCK Sở giao dịch chứng khốn SSI Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn TCTD Tổ chức tín dụng TIFFE Sở giao dịch hợp đồng tương lai tài quốc tế Tokyo TSE Sở giao dịch chứng khoán Tokyo TTCK Thị trường chứng khoán TTCKPS Thị trường chứng khoán phái sinh TVGD Thành viên giao dịch UBCK Uỷ ban chứng khốn UBCKNN Uỷ ban chứng khốn nhà nước VCSC Cơng ty cổ phần chứng khốn Bản Việt VPBS Cơng ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VSD Trung tâm lưu kí chứng khốn viii Việt Nam Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán sở phận SGDCK Việt Nam Trung tâm toán bù trừ chứng khoán phái sinh tổ chức Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, thực chức toán bù trừ cho giao dịch chứng khoán phái sinh Thành viên TTCK phái sinh bao gồm cơng ty chứng khốn ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện theo quy định luật chứng khốn, thơng tư, nghị định Trong đó, ngân hàng thương mại phép giao dịch toán cho chứng khoán phái sinh trái phiếu UBCKNN quan quản lý, giám sát toàn hoạt động TTCK phái sinh Phát biểu đạo Lễ khai trương TTCKPS, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nhiệm vụ tới để phát triển TTCKPS gồm : Thứ nhất, tiếp tục hồn thiện thể chế, chế sách tinh thần phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước thông lệ quốc tế để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán đồng thống tổng thể thị trường tài đất nước; tập trung xây dựng đề án phát triển TTCK đến năm 2020 tầm nhìn 2030, trình Chính phủ phương án cụ thể hợp Sở GDCK theo đạo thường trực Chính phủ sửa đổi luật chứng khoán Khi sửa đổi Luật Chứng khoán cần lưu ý đến sản phẩm phái sinh TTCK phái sinh để tạo sở pháp lý chắn cho phát triển sau Thứ hai, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh phải cách bền vững, đảm bảo an tồn cơng hiệu với nhiều cấp độ, đa dạng hóa loại sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với mức độ phát triển TTCK Sau sản phẩm hợp đồng tương lai số cổ phiếu VN30 khai trương hôm nay, cần sớm nghiên cứu thời điểm thích hợp để đưa sản phẩm phái sinh trái phiếu phủ sản phẩm quyền chọn đưa vào thực tiễn Thứ ba, tăng cường quản lý giám sát TTCK phái sinh đảm bảo khả phòng ngừa rủi ro cho hệ thống tài chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 68 Thứ tư, tiếp tục xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao dịch tốn bù trừ để bảo đảm an tồn, ổn định thị trường, có khả kết nối, đồng với hệ thống giao dịch giám sát thị trường Thứ năm, ưu tiên đào tạo xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cấp độ: quan quản lý, cơng ty chứng khốn, thành viên bù trừ, nhân viên nghiệp vụ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đào tạo để công chúng đầu tư sớm tiếp cận tham gia tích cực vào TTCK phái sinh Thứ sáu, chủ động hội nhập thị trường tài quốc tế, nâng cao khả cạnh tranh, tiếp cận với chuẩn mực chung thông lệ quốc tế, bước thu hẹp khoảng cách phát triển TTCK Việt Nam so với quốc gia khác khu vực 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM 3.2.1 Nhà đầu tư TTCKPS thị trường giành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp Khi nhà đầu tư tham gia vào thị trường cần trang bị cho kiến thức kỹ cần thiết Ngoài ra, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ quy định, cách thức giao dịch, đặc biệt cách thức ký quỹ để tránh tổn thất đáng tiếc trước tham gia đầu tư thị trường Nhà đầu tư phải có kiến thức vững CKPS đồng thời phải am hiểu thị trường sở, CKPS liên quan đến tài sản sở, liên quan đến thị trường, số cổ phiếu, trái phiếu … để dự báo xác xu hướng thị trường Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ đặc điểm, chế hoạt động loại sản phẩm trước giao dịch đặt nguyên tắc đầu tư phù hợp với khả tài kinh nghiệm thân sở xác định mức độ chấp nhận rủi ro mình, đồng thời tìm hiểu xây dựng phương pháp giao dịch phù hợp hiệu Nhà đầu tư tìm hiểu thị trường chứng khoán phái sinh từ nhiều nguồn khác nhau: Internet, báo chí, sách Để tạo thuận lợi rút ngắn trình tìn hiểu 69 Uỷ ban chứng khoán đạo, xây dựng nhiều buổi học để hỗ trợ nhà đầu tư hội thảo giới thiệu TTCKPS công ty chứng khoán tổ chức Nhà đầu tư cần cân nhắc mức độ sử dụng đòn bẩy định số lượng vị hợp đồng tham gia Vì đòn bẩy tài dao hai lưỡi: lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cao Để làm quen dần với TTCKPS nhà đầu tư nên nắm giữ số lượng nhỏ hợp đồng để giao dịch để làm quen dần cách thức giao dịch thị trường Khi nhận thấy việc dự báo xu hướng không đúng, nhà đầu tư sửa sai (cắt lỗ) cách sử dụng lợi giao dịch không cần nắm giữ tài sản sở giao dịch ngược chiều để đóng vị hợp đồng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại thua lỗ Trên hợp đồng chứng khốn phái sinh có người lãi có người lỗ, mức độ rủi ro cao so với TTCK sở Để thành công thị trường phái sinh điều kiện cần kiến thức kinh nghiệm nhà đầu tư, điều kiện đủ phải biết kiên nhẫn chờ đợi hội, không nên vội vàng định hội diễn thường xuyên thị trường phái sinh Nhà đầu tư nên lưu ý, giao dịch phái sinh bị tính phí thuế giao dịch Vì vậy, nhà đầu tư nên nhớ khoản phí thuế tính tốn hiệu đầu tư chứng khoán phái sinh Nhà đầu tư nên xây dựng danh mục hợp lí, hiểu chất TTCKPS ngồi hội đầu tư có phòng ngừa rủi ro Hiện nay, nhiều nhà đầu tư Việt Nam tập trung tìm kiếm lợi nhuận thị trường chứng khốn phái sinh Ngồi ra, nhà đầu tư Việt Nam bị ảnh hưởng tâm lí đám đơng nhiều, điều không làm thị trường trở nên bất ổn tồn nhiều rủi ro Nhà đầu tư cần minh mẫn kham khảo ý kiến chuyên gia uy tín tư vấn thasm gia thị trường 3.2.2 Môi trường kinh tế Theo quy định hành, không hạn chế nhà đầu tư Việt Nam tham gia góp vốn vào doanh nghiệp, nhiên lại hạn chế nhà đầu tư Việt Nam tham gia góp vốn 70 vào cơng ty đại chúng Do vậy, phải loại bỏ phân biệt nhằm đảm bảo thực cam kết WTO khuyến khích thành phần tham gia đầu tư phát triển kinh tế xã hội Nhà nước cần quan tâm đến sách tài khốn sách tiền tệ Bởi sách điều có tác động tích cực tiêu cực đến kinh tế Đặc biệt cần phải trọng đến sách thuế chi phí giao dịch - nguyên nhân làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước gây di chuyển nguồn vốn đầu tư sang thị trường quốc gia khác Khi xây dựng thuế suất quy định điều kiện vốn cần ý xem xét kỹ để giữ nhà đầu tư thu hút thêm nhà đầu tư khác, nhà đầu Việt Nam Thanh khoản thị trường chứng khốn sở nói chung thị trường chứng khốn phái sinh nói chung đóng vai trò quan trọng Nếu thị trường khoản nhà đầu tư khơng tham gia rủi ro q cao Do đó, cần thiết lập thị trường tài vững để đưa sản phẩm phái sinh mới, thực chức phòng hộ rủi ro chủ yếu, quan trọng khơng xảy tình trạng rủi ro đạo đức Tăng cường sách hỗ trợ tín dụng cho khu vực tư nhân, đẩy nhanh tiến độ vốn hoá TTCK thời hạn: Củng cố phát triển TTCK sở để TTCK thực tốt chức kênh dẫn vốn cho kinh tế, giúp cho cấu tài đa dạng TTCK sở phát triển kéo theo phát triển TTCKPS Cần có định hướng chế hình thành trung tâm tài để phục vụ giao dịch nước quốc tế: Ngoài cung cấp hàng loạt sản phẩm tài chính, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng nhà đầu tư người vay vốn với giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ tài theo yêu cầu, bao gồm dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, phát triển công nghệ dịch vụ tài chính, sách miễn giảm thuế, đẩy mạnh tiến độ tư nhân hoá, cổ phần hoá, nới lỏng giao dịch tài 71 Cần phải xây dựng phát triển tổ chức định mức tín nhiệm: Trong điều kiện mức độ hiểu biết nhà đầu tư thấp, kênh (cơng ty chứng khốn, quỹ đầu tư, ngân hàng,…) cung cấp thông tin đánh giá rủi ro ít, thấp chưa có, xuất tổ chức định mức tín nhiệm giúp cung cấp thêm nhiều thông tin cho nhà đầu tư Chính bảng xếp hạng tổ chức định mức tín nhiệm giúp nhà đầu tư yên tâm tiếp cận với TTCK, tạo động lực thúc đẩy TTCK phái sinh vận hành ổn định 3.2.3 Môi trường pháp lí Hồn thiện khn khổ pháp lí cho TTCK sở (cách thức giao dịch, xử phạt thành viên tham gia thị trường vi phạm,…) TTCKPS TTCK sở đời nhu cầu xã hội thơng qua văn pháp lí hình thành để phục vụ thị trường Với thay đổi liên tục thị trường, Luật chứng khốn ln ln cập nhập để theo thời đại, kịp xu hướng Không thế, TTCKPS thị trường cao cấp, vận hành theo dựa tảng cơng cụ phòng vệ mang tính đòn bẩy, dựa vào thị trường sở (chỉ số thị trường chứng khốn sở, trái phiếu phủ, ), tỷ lệ kí quỹ thấp, hoạt động đầu cơ, làm giá gây lũng đoạn thị trường tạo rủi ro tiềm ẩn cho hệ thống tài Do đó, để xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh phát triển bền vững, lành mạnh, an toàn thiết phải tạo khung pháp lý chặt chẽ, rõ ràng tồn diện Cần phải hồn thiện khn khổ pháp lý kế toán phù hợp: Áp dụng quy tắc kế toán IFRS (bao gồm IAS 39) - điều kiện tiên quan trọng để TTCK phái sinh phát triển lành mạnh Các quy định TTCK TTCK phái sinh cần phải có liên kết với Vấn đề khoản hiệu TTCK sở tảng, tác động nhiều đến TTCK phái sinh Cần phải quy định liên quan đến công bố thông tin: Sự thiếu thốn thông tin ban đầu làm giảm mối quan tâm cản trở cho nhà đầu tư đến việc dầu tư vào TTCK Thơng tin cần phải có xác, nhanh chóng minh bạch Việc cơng bố thông tin bất thường phải hiểu thực thi thống Các thông tin bất thường thường công bố chậm không công bố tạo điều kiện cho 72 phát triển tin đồn, thơng tin khơng thức, làm giảm tính minh bạch thơng tin thị trường Phải có quy định công bố thông tin để nhà đầu tư tránh định sai lầm gia tăng ổn định thị trường Những vi phạm công bố thơng tin định kỳ báo cáo tài công ty niêm yết cần phải xử lý nghiêm để tránh đối tượng xấu ảnh hưởng thị trường Các vấn đề liên quan đến việc minh bạch hóa thông tin công bố TTCK Việt Nam cần xem xét cách nghiêm túc, có phối hợp đồng chặt chẽ mối quan hệ quan điều hành tổ chức cung ứng dịch vụ công bố thông tin thị trường 3.2.4 Định chế tài Cơng ty chứng khoán trung gian giao dịch khách hàng nên cần phải có trách nhiệm cao việc đảm bảo nghĩa vụ tốn u cầu quan trọng nguồn vốn, yếu tố công nghệ, kinh nghiệm Các cơng ty chứng khốn phải thường xuyên đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực Bởi nhân viên môi giới đồng thời người tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với khách hàng để tư vấn Nếu trình độ nhân viên khơng chun nghiệp đủ kinh nghiệm đẫn đến tư vấn sai cho khách hàng, gây rủi ro Thành lập phận chuyên trách CKPS giống chứng khoán sở, ví dụ mơi giới, tự doanh, tư vấn hay quản lý danh mục để đáp ứng thị yếu cho nhà đầu tư thị trường Hiện nay, đa phần cơng ty chứng khốn chưa chun biệt phận CKPS chiếm tỉ trọng nhỏ doanh thu doanh nghiệp Vì thiếu nguồn lực có kinh nghiệm, thiếu sở hạ tầng, thiếu cơng nghệ,… Do đó, cơng ty chứng khốn nên có lộ trình thích hợp để hồn thành xây dựng nên phận chuyên trách CKPS để góp phần tăng tín nhiệm, thu hút nhà đầu tư tham gia thị trường 73 3.2.5 Công nghệ-Kỹ thuật Đầu tư vào cơng nghệ đại Cơng nghệ có vai trò quan trọng, đặc biệt giao dịch chứng khoán sở lẫn chứng khốn phái sinh Nó ảnh hưởng tới q trình tiếp nhận, xử lí thơng tin q trình giao dịch, kết tính tốn tiến trình tốn, cơng tác giám sát rủi ro Do đó, cơng nghệ nên đầu tư nhiều, đặc biệt thời đại công nghệ - kỹ thuật cách sau: Thứ nhất, Phát triển sở hạ tầng thu hẹp, loại bỏ khác biệt giá, tiến đến thị trường hoạt động hiệu kết lưu chuyển vốn dễ dàng TTCK phái sinh TTCK sở Thứ hai, TTCK phái sinh có mức độ khoản TTCK sở Cho nên, công tác tái cấu TTCK nên ưu tiên tập trung đến quan quan trọng trung tâm lưu ký tốn bù trừ Từ đó, triển khai phát triển TTCK phái sinh dễ dàng Thứ ba, Để gia tăng tin tưởng cho nhà đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán phái sinh phải trang bị hệ thống mạng trực tuyến với tốc độ đường truyền mạnh ổn định, để nhà đầu tư học hỏi, khám phá tất giao dịch thuộc phái sinh tài hệ thống độc lập, tự động, giám sát tình hình thực tế thị trường để phát hành vi tổn hại thị trường Tốc độ đường truyền mạng Việt Nam chưa ổn định nên cần sớm khắc phục Vì diễn biến TTCKPS phức tạp nhanh 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Thứ nhất, Thay đổi hay sửa chữa quy định biên độ dao động giá Theo quy định Luật chứng khoán, dao động giá cổ phiểu giới hạn phạm vi biên độ định với mức trần sàn điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình TTCK Việt Nam Tuy nhiên, giới quan sát thị trườngchung nhận định quy định rào cản quan trọng cho khoản cổ phiểu niêm yết thị trường (giá cung cầu thực tế nằn biên độ) Do đó, tác động 74 đến thị trường chứng khốn phái sinh Lí do, CKPS khơng phải lả cơng cụ có giá trị vĩnh viễn giống cổ phiếu mà có thời hạn đáo hạn cụ thể điều dễ làm nảy sinh tâm lý giá cổ phiếu không thay đổi nhiều thời gian hiệu lực hợp đồng phái sinh Qua làm hạn chế khả nắm giữ CKPS cùa nhà đầu tư thị trường Chính thế, quy định biên độ giá thị trường nên cần xem xét, thay đổi để vừa phù hợp với thị trường chứng khoán sở thị trường chứng khoán phái sinh Thứ hai, Phát triển đồng hài hòa thị trường tài Các giao dịch CKPS chất khơng thể tách rời giao dịch chứng khốn phái sở Do đó, để hình thành hợp đồng phái sinh thị trường tài trước hết phải cần tối ưu để đảm bảo vai trò tảng, điều chứng tỏ phụ thuộc nhiều vào thị trường tài Cần xây dựng thống chặt chẽ quy định tài kế tốn liên quan đến sản phẩm CKPS Cho tới bây giờ, chuẩn mực kế toán chưa theo kịp thực tế kế tốn quản lý cơng cụ phái sinh tính phức tạp mẻ Các cơng cụ phái sinh hạch tốn ngồi bảng, dựa vài báo cáo truyền thống khó xác định hiệu ảnh hưởng đến thu nhập, lợi nhuận doanh nghiệp Chính thế, chế độ hạch toán kế toán CKPS cần Bộ Tài sớm hồn thiện, đưa quy định đồng thời có hướng dẫn cụ thể Thứ ba, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần phối hợp với cơng ty chứng khốn, quỹ đầu tư mở khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nhân viên cơng ty chứng khốn Đồng thời, mở khóa phổ cập kiến thức CKPS cho đông đảo công chúng đầu tư, tuyên truyền rộng rãi, phổ biến pháp luật mơ hình dự kiến triển khai tới nhà đầu tư để cá nhân tổ chức nắm bắt tiếp cận thị trường nhanh chóng hiệu Thứ tư, Gần toàn giao dịch phái sinh đến từ nhà đầu tư cá nhân, nên thiếu tính chun nghiệp đầu tư Sở giao dịch chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần sửa đổi sách cho phù hợp để khuyến khích tạo 75 điều kiện cho quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước dễ dàng tham gia thị trường phái sinh Thứ năm, Tái cấu trúc thị trường qua việc hợp Sở giao dịch Hà Nội vả TP Hồ Chí Minh, gộp sàn HOSE, HNX UPCOM để từ tạo sàn giao dịch chuyên biệt cổ phiếu, trái phiếu chứng khoán phái sinh Hệ thống giao dịch CKPS tổ chức tương tự sàn cổ phiếu qua việc khớp lệnh với phiên giao dịch khác Các trung tâm lưu ký, toán, bù trừ với độ xác cao, khả xử lý nhanh để đảm bảo rủi ro toán cuối thuộc trung tâm toán bù trừ Thứ sáu, Sở giao dịch chứng khoán Uỷ ban chứng khoán cần phải tăng cường kiểm sốt, tìm kiếm phát hành vi vi phạm quy định gây tổn hại đến thị trường (thao túng, làm giá,…) Đồng thời, cần phải phải xử phạt nghiêm để làm gương cho thành viên khác Thứ bảy, Đa dạng hóa phát triển sản phẩm chứng khốn phái sinh thị trường Các sản phẩm chứng khoán phái sinh thị trường Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thiết kế Trong giai đoạn tới cần đưa nhiều sản phẩm để tăng đa dạng thu hút NĐT Theo điều kiện hàng hóa trở thành hàng hóa sở cho sản phẩm phái sinh Việt Nam tương đối khó Hiện nay, có số chứng khốn VN30 trái phiếu phủ đáp ứng đủ điều kiện Vì cổ phiếu riêng lẻ dễ bị thao túng làm giá, đưa vào giao dịch phái sinh khó đảm bảo tính khoản, chứng quỹ hạn chế số lượng khơng phổ biến Việt Nam,…Hiện nay, Việt Nam có số chứng khoán VN30, HNX30,VN-Index, HNX-Index, UPCOM-Index Theo kế hoạch tới đưa số ngành, vốn hóa thị trường, áp dụng cho hợp đồng tương lai Và sau tiếp tục phát triển thêm sản phẩm khác, các công cụ phái sinh khác quyền chọn, chứng quyền, hợp đồng kỳ hạn,… Ngoài hợp đồng tương lai số chứng khốn có hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ Hiện sản phẩm xây dựng cần phổ biến rộng rãi Đồng thời, làm cho nhà đầu tư hiểu tầm quan trọng phải có sản phẩm Lí mà sản phẩm chưa phổ 76 biến hấp dẫn hợp đồng tương lai số VN30 nghĩ trái phiếu Chính phủ an tồn tuyệt đối không rủi ro nên không cần đưa vào thị trường Thực tế, trái phiếu Chính phủ an tồn khoản, rủi ro giá thị trường biến động lãi suất hữu Chính điều này, HĐTL trái phiếu Chính phủ đời phù hợp 77 KẾT LUẬN Trong trình nghiên cứu tìm hiểu việc xây dựng phát triển TTCKPS số quốc gia giới, tác giả nhận thấy muốn xây dựng thành công phải có chuẩn bị chu đáo giai đoạn cụ thể, đốt cháy giai đoạn nguồn lực tài chính, nhân lực, cơng nghệ số điều kiện cần khác Việt Nam quốc gia sau nên có học hỏi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình đất nước tránh nhiều sai lầm mà quốc gia trước gặp phải Đây mặt tốt mà Việt Nam cần phải phát huy giai đoạn tới TTCKPS vào hoạt động chưa nên gặp nhiều khó khăn Trong nghiên cứu, tác giả phân tích cụ thể thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến TTCKPS: nhà đầu tư, mơi trường kinh tế, mơi trường pháp lí, định chế tài cơng nghệ-kỹ thuật Những nhân tố xem tác động chiều phát triển TTCKPS cần phải phối hợp chặt chẽ với Từ nhân tố ảnh hưởng tìm được, tác giả đưa giải pháp cụ thể để thị trường nhanh chóng phát triển Tuy nhiên, diễn biến TTCKPS phức tạp nhanh, rủi ro tìm ẩn, tùy thuộc vào tình hình áp dụng giải pháp cách linh hoạt 78 TÀI LIỆU KHAM KHẢO Danh mục tài liệu kham khảo tiếng anh Aali-Bujari, A., Venegas-Martínez, F., & Pérez-Lechuga, G (2016) Impact of derivatives markets on economic growth in some of the major world economies: A difference-GMM panel data estimation (2002- 2014) Aestimatio, (12), 110 Adelegan, O.J., (2009) , The Derivatives Market in South Africa: Lessons for sub-Saharan African Countries, IMF Working Paper; Basel Committee on Baking Supervision (1998), Framework for Supervisory Information about Derivatives and Trading Activities, Bank for International Settlements Calistru, R A., & Costuleanu, C (2011) THE IMPACT OF DERIVATIVES ON MARKET FUNCTIONING Annals of the University of Craiova, Economic Sciences Series, Chui, M (2012, February) Derivatives markets, products and participants: an overview In China and the Irving Fisher Committee in Zhengzhou on 27– 29 September 2010 The views expressed are those of the authors and not necessarily reflect the views of the BIS or the central banks represented at the meeting Individual papers (or excerpts thereof) may be reproduced or translated with the authorisation of the authors concerned (p 3) Downes, J., & Goodman, J E (1991) Dictionary of finance and investment terms Barron's Educational Series Dubravko Mihaljeka, Frank Packer (2010), “Derivatives Markets in Emerging Countries”; Hon, T Y (2012) The behaviour of small investors in the Hong Kong derivatives markets: A factor analysis Journal of Risk and Financial Management, 5(1), 59-77 79 John [C.] Hull (1993) Options, futures and other derivative securities Prentice-Hall International 10 Kozarevic, E., Jukan, M K., & Civic, B (2014) The Use of Financial Derivatives in Emerging Market Economies: An Empirical Evidence from Bosnia and Herzegovina's Non-Financial Firms Research in World Economy, 5(1), 39 11 Kummer, S., & Pauletto, C (2012, May) The history of derivatives: A few milestones In EFTA Seminar on Regulation of Derivatives Markets 12 Manrai, D R (2015) Investor Behavior towards Derivative Markets in Indian Context IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 10-14 13 Masila, M J (2010) The Determinants of stock market development; A case of Nairobi stock exchange Unpublished project of University of Nairobi 14 M Shamsher, H.Taufiq (2007), Asian derivatives markets: Research issues, International Journal of Banking ans Finance, Volume 5, Issue 1, Article 15 Oliver Fratzscher (2006),Emerging derivative markets in Asia, Chapter for Asian Financial Market Development, The World Bank 16 Pilar, C., & Rafael, S (2002) Does derivatives trading destabilize the underlying assets? Evidence from the Spanish stock market Applied Economics Letters, 9(2), 107-110 17 Schinasi, G J., & Smith, R T (1998) Fixed-income markets in the United States, Europe, and Japan: some lessons for emerging markets 18 Sebastian Oruru Orina (2005) A survey of the factors hindering the trading of financial derivatives in the Nairobi stock exchange (NSE) 19 Shenbagaraman, P (2003) Do futures and options trading increase stock market volatility? NSE Research Initiative paper, 71 20 Shenbagaraman, P (2003) Do futures and options trading increase stock market volatility? NSE Research Initiative paper, 71 21 Weber, E J (2009, November) 15 A Short History of Derivative Security Markets In Vinzenz Bronzin's option pricing models: Exposition and appraisal (p 431) Springer Science & Business Media 80 22 Whaley, R E (2007) Derivatives: markets, valuation, and risk management (Vol 345) John Wiley & Sons Danh mục tài liệu tiếng việt Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ) Đào Lê Minh (2009) Hình thành phát triển TTCK phái sinh Việt Nam Đề tài NHCK cấp bộ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hà Nội Đào Lê Minh (2010) Thị trường chứng khoán phái sinh Kinh nghiệm quốc tế điều kiện phát triển Việt Nam Tạp chí số 138- Tháng 4/2019 Chứng khoán Việt Nam Đinh Xuân Hạng (2013) Từ kinh nghiệm xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc vận dụng cho Việt Nam Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khốn Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chứng khoán-Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, 2014 Kỷ yếu hội thảo khoa học “ Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam”, ngày 28/6/2013 Luật Chứng khoán số 70, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62 Nghị định 42/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 05/05/2015 Thơng tư số 11/2016/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 19/1/2016 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 42/2015/NĐ-CP chứng khoán phái sinh TTCK phái sinh Nguyễn Thị Khánh Ly (2014) Xây dựng phát triển TTCK phái sinh tập trung - Cơ sở thực tiễn, lý luận thách thức đặt Tạp chí Chứng khốn, Số 188, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hà Nội 10 Nguyễn Sơn (2013) Xây dựng phát triển công cụ phái sinh số chứng khoán Việt Nam Đề tài NHCK cấp bộ, mã số UB.2013.11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hà Nội 11 Nguyễn Thu Thủy (2017) Thuận lợi thách thức cho thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 81 12 Phạm Thị Bích Thảo (2016) Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam Tạp chí Tài kỳ II tháng 12/2016 13 Phạm Thái Bình (2011) Đề xuất số giải pháp xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 14 Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 phê duyệt đề án xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 15 TTCK Việt Nam sau 20 năm thành lập: Triển vọng phát triển (2017) 16 Tạ Thanh Bình (2017) Thị trường chứng khốn phái sinh lộ trình phát triển sản phẩm Tạp chí Tài Kỳ tháng 4/2017 17 Vũ Bằng (2017) Chứng khoán phái sinh: Bước phát triển thị trường chứng khốn Tạp chí Tài Kỳ tháng 4/2017 18 Võ Thị Phương (2016) Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh: Kinh nghiệm từ nước chấu Á Tạp chí Tài Kỳ tháng 5/2016 Danh mục kham khảo từ trang web Phát triển TTCK phái sinh Việt Nam: Một vài trao đổi (2016) http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan/phat-trien-thitruong-chung-khoan-phai-sinh-tai-viet-nam-mot-vai-trao-doi-90060.html Tháng Chín 2016 TTCK phái sinh mở sàn, dân tình lơ mơ (2016) http://infographic.tinnhanhchungkhoan.vn/2016/magazine/2016/7/TTCK-phaisinh-sap-mo-san-dan-dinh-con-lo-mo/index.html Thị phần khối lượng giao dịch chứng khốn phái sinh (2017) https://derivatives.hnx.vn/web/phai-sinh/trang-chu Chính sách TTCKPS Hàn Quốc học cho Việt Nam (2015) http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitietdaotao/vidschung khoanphaisinh/vichitiet155?_afrWindowId=null&_afrLoop=24396006707102 794&dDocName=APPSSCGOVVN162099407&_afrWindowMode=0&_adf.c trlstate=5ja67mj37_4#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D243 96006707102794%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162099407%26_afrW indowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D14i5cyhh4l_4 82 ... hưởng đến thị trường chứng khoán phái sinh Chương Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam Từ nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phái sinh, tác giả đề xuất giải. .. 42/2015/NĐ-CP chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán phái sinh Thị trường vốn đánh giá thị trường cấp cao, vận hành dựa hệ thống chứng khoán sở Thị trường chứng khoán phái sinh nhiều quốc... phát 2.1.1 triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam 37 Tình hoạt động thị trường phái sinh Việt Nam 2017 39 2.1.2 MƠ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN PHÁI 2.2 SINH VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Cao quách yến giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở việt nam , Cao quách yến giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay