Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

115 12 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ DUY THƯỜNG ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN VÕ NHAI - TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ DUY THƯỜNG ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN VÕ NHAI - TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng Thái Nguyên - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn " Đánh giá hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Ngun" cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Đề tài hồn tồn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các thông tin sử dụng đề tài rõ nguồn gốc, tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Duy Thường ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài cố gắng, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng, người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi thực hồn thành đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, phòng ban Trường Đại học Nông lâm tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu trường Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình UBND huyện Võ Nhai, UBND xã Liên Minh, Lâu Thượng, Thượng Nung tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bà nông dân xã Liên Minh, Lâu Thượng, Thượng Nung người giúp trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gia đình chia sẻ khó khăn động viên tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Duy Thường MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa luận văn 3.1 Ý nghĩa lí luận 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu luận văn Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận 1.1 Khái niệm sinh kế 1.2 Sinh kế bền vững 1.3 Nông hộ, kinh tế hộ 11 Cơ sở thực tiễn 13 2.1 Kinh nghiệm số nước Thế giới 13 2.1.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 13 2.1.2 Kinh nghiệm Hàn Quốc 14 2.2 Tình hình nghiên cứu sinh kế nước 16 2.3 Một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề sinh kế huyện Võ Nhai 18 Chương 20 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 2.2 Nội dung nghiên cứu 20 2.3 Phương pháp nghiên cứu 21 2.3.1 Các câu hỏi nghiên cứu đề tài 21 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 2.3.2.1 Chọn điểm chọn mẫu điều tra 21 2.3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 22 2.3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Điều kiện tự nhiên 24 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 3.1.1.1 Vị trí địa lí 24 3.1.1.2 Địa hình 25 3.1.1.3 Khí hậu, thời tiết 25 3.1.1.4 Thủy văn 26 3.1.1.5 Tài nguyên đất 27 3.1.1.6 Tài nguyên rừng 30 3.1.1.7 Tài nguyên khoáng sản 30 3.1.1.8 Tài nguyên nhân văn 31 3.1.1.9 Cảnh quan môi trường 31 3.1.10 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên nguồn lực 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 3.1.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế: 32 3.1.2.2 Cơ sở hạ tầng 33 3.1.2.3 Lĩnh vực xã hội 34 3.1.2.5 Nhận xét chung tình hình phát triển kinh tế xã hội 37 3.2 Thực trạng hoạt động sinh kế địa bàn nghiên cứu 37 3.2.1 Thông tin chung địa điểm nghiên cứu hộ điều tra 37 3.2.2 Nguồn lực sinh kế hộ 40 3.2.2.1 Đất đai 40 3.2.2.2 Rừng 42 3.2.2.3 Nguồn lực người 45 3.2.2.4 Vốn 47 3.2.3 Kết hiệu sản xuất hoạt động sinh kế hộ 51 3.2.3.1 Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi 51 3.2.3.2 Doanh thu từ hoạt động sinh kế hộ 54 3.2.3.3 Chi phí cho hoạt động sinh kế 56 3.2.3.4 Thu nhập từ hoạt động sinh kế 57 3.3 Đánh giá mối quan hệ nguồn lực hoạt động sinh kế hộ 58 3.4 Các giải pháp chủ yếu tăng cường hiệu qua cho hoạt động sinh kế 59 3.4.1 Giải pháp chung 60 3.4.2 Giải pháp cụ thể 60 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 64 Kết luận 64 Khuyến nghị 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH – HĐH: Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa DFID: Department for International Development Vụ Phát triển Quốc tế Anh PRA: Đánh giá nơng thơn có tham gia THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông RRA: Đánh giá nhanh nông thôn UBND: Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Võ Nhai năm 2013 28 Bảng 3.2: Tình hình tăng trưởng kinh tế huyện Võ Nhai 33 Bảng 3.3: Thông tin chung hộ điều tra năm 2014 39 Bảng 3.4: Hiện trạng đất đai bình quân hộ điều tra năm 2014 40 Bảng 3.5: Tình hình nguồn lực rừng hộ điều tra năm 2014 42 Bảng 3.6: Tình hình sử dụng rừng hộ điều tra năm 2014 43 Bảng 3.7: Thu nhập trung bình từ rừng hộ điều tra năm 2014 44 Bảng 3.8: Tài sản trung bình hộ điều tra năm 2014 48 Bảng 3.9: Nhà hộ điều tra năm 2014 49 Bảng 3.10: Tình hình vốn tự có hộ điều tra năm 2014 50 Bảng 3.11: Hệ thống trồng năm hộ điều tra năm 2014 52 Bảng 3.12: Hệ thống trồng lâu năm hộ điều tra năm 2014 53 Bảng 3.13: Trung bình đàn gia súc, gia cầm hộ điều tra năm 2014 54 Bảng 3.14: Trung bình doanh thu hộ điều tra năm 2014 55 Bảng 3.15: Chi phí trung bình cho hoạt động sinh kế hộ năm 2014 56 Bảng 3.16: Trung bình thu nhập hộ điều tra năm 2014 57 PHỤ LỤC CÂU HỎI ĐIỀU TRA NGUỒN LỰC VÀ SINH KẾ CỦA HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN Phần I: Thơng tin chung hộ gia đình Họ tên chủ hộ: …………… Địa chỉ: - Xóm (thôn, bản, tổ dân phố): …………… - Xã (phường): …………… - Huyện (quận):Võ Nhai - Tên người vấn: - Ngày vấn: Thành phần dân tộc củachủ hộ (đánh dấu x vào ô tương ứng): Tày Nùng Dao Mơng Sán Chay Sán Dìu Mường Dân tộc khác Loại hộ (đánh dấu x vào ô tương ứng): Hộ nông - lâm thủy sản Hộ kiêm nghề Hộ phi nông nghiệp Hộ không hoạt động kinh tế Hộ có thành viên hưởng trợ cấp người có cơng thường xun Hộ có thành viên hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng sách XH( người già cô đơn, chất độc màu da cam ) Hộ không thuộc loại Danh sách thành viên gia đình: TT Họ tên Quan hệ Giới Tình với chủ hộ tính trạng nhân Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn Lĩnh vực làm việc Mã cột 1: Quan hệ với chủ hộ Mã cột 2: Giới tính Mã cột 3: Tình trạng hôn nhân - Là chủ hộ: -Vợ/chồng chủ hộ:2 - Con:3 - Bố/ mẹ: - Khác:5 - Nam:1 - Nữ: -Có vợ/chồng:1 - Khác: Mã cột 4: Trình độ văn hóa -Chưa TN Tiểu học: - TN cấp1: - TN cấp2: - TN cấp3: Mã cột 5: Trình độ chun mơn - Sơ cấp: - Trung cấp: - Cao Đẳng: - Đại học: Mã cột 6: Lĩnh vực làm việc - Ko LV già yếu:1 -NNghiệp:2 -CN-XD:3 - Khác:4 Phần II: Nguồn lực điều kiện sinh hoạt hộ gia đình Diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp hộ sử dụng SXKD - DV (Gồm đất giao sử dụng lâu dài đất thuê, mướn, đấu thầu) Tổng Tổng diện tích diện đất gieo trồng Loại đất tích (m2) (1 vụ, vụ, ) 1.1 Đất nông nghiệp - Đất trồng lâu năm: Cây CN lâu năm(chè, ăn quả) - Đất trồng hàng năm:(lúa, rau, màu, đậu tương,vừng ) 1.2 Đất lâm nghiệp - Đất có rừng - Đất trống - Đất ao Ý kiến người nơng dân nguồn lực đất: - Diện tích đất cảu hộ đủ cho nhu cầu tự cấp tự túc hộ? đủ (1); không (2) - Nếu ko làm cách thỏa mãn nhu cầu gia đình? lấy từ rừng(1), thuê đất(2), thu nhập từ PNN(3), Khác(4) - Gia đình cảm thấy đủ đất cho NN chưa?đủ (1); khơng (2) - Nếu chưa gia đình cần thêm nữa? (ha) - Gia đình có kế hoạch thay đổi sử dụng đất khơng? Có (1); khơng có(2) - Lý do? Nhu cầu thị trường(1), chất lượng đất bị giảm(2), sở hạ tầng thấp(3), ko phù hợp cho sản xuất trồng(4), sách nhà nước (5), khác (6) - Gia đình sử dụng diện tích nào? Rừng gia đình, rừng cộng đồng a Rừng gia đình - Rừng tự nhiên (ha) - Rừng thối hóa (ha) - Rừng trồng (ha) - Gia đình quyền sử dụng diện tích rừng (năm): - Gia đình có tham gia chương trình trồng rừng nhà nước? Có (1); khơng có(2) - Gia đình nhận thu nhập năm (trđ):……… b Rừng cộng đồng - Gia đình có quyền sử dụng rừng cộng đồng? - Gia đình sử dụng rừng nào? Nguồn nước - Gia đình sử dụng nguồn nước cho tưới tiêu? Ao GĐ(1),Sông suối(2), nước mưa(3), khác(4) - Bao nhiêu m3 nước GĐ sử dụng cho tưới tiêu? - Mức độ thường xuyên gia đình hàng tháng? - Vận chuyển nước tưới tiêu? Máy bơm(1), sức người(2), dùng ống nước(3), hệ thống tưới tiêu(4) - Gia đình thường phải trả tiền cho nước tưới tiêu hàng tháng? Nguồn vốn Loại tài sản Máy móc - Máy cày, bừa + Đầu tư ban đầu + Gía trị + Chi phí cho xăng dầu bảo hiểm năm + Chi phí bảo dưỡng (năm) - Máy tuốt lúa + Đầu tư ban đầu + Gía trị + Chi phí bảo dưỡng (năm) - Máy bơm nước, Máy phát điện - Máy phát điện - Bình phun thuốc trừ sâu Cơng cụ - Xe bò/ xe cải tiến - Xe cơng nơng - Máy móc khác + Đầu tư ban đầu + Gía trị - Thuê cho th cơng cụ dụng cụ + Chi phí cho thuê dụng cụ năm + Loại dụng cụ cho thuê Nguồn gia súc Trâu/bò/ ngựa Lợn Gia cầm Dê Số lượng Giá trị ước tính Khác Nhà cửa - Tổng diện tích đất hộ gia đình: .m2 - Tổng diện tích nhà ( gồm nhà cơng trình phụ) m2 a Nhà Hình thức sở hữu đất nhà (đánh dấu x vào ô tương ứng) - Sở hữu gia đình - Nhà thuê - Ở nhờ - Khác cụ thể là: Loại nhà (đánh dấu x vào ô tương ứng) - Nhà kiên cố: - Nhà bán kiên cố/nhà sàn loại tốt: - Nhà tạm: - Khác cụ thể là: Gía trị tổng diện tích đất nhà (trđ) - Nguồn nước sinh hoạt hộ? Nước máy(1),nước giếng(2),nước sông, suối, ao,… - Loại nhà vệ sinh hộ dang sử dụng? + Nhà vệ sinh tự hoại + Nhà vệ sinh bán tự hoại + Hố xí thơ sơ + Khơng có nhà vệ sinh - Hộ có dùng điện cho sinh hoạt khơng? có(1), không(2) b Chuồng trại (đánh dấu x vào ô tương ứng) - Nhà kiên cố - Nhà tạm - khác cụ thể là: c Nhà kho(đánh dấu x vào ô - Nhà kiên cố - Nhà tạm Loại tài sản dùng lâu bền sinh hoạt hộ gia đình Loại tài sản - Máy thu thanh, Radio Tivi Đầu VCD Tủ lạnh Quạt điện - Máy khâu, máy dệt Xe đạp Máy Điện thoại Giường Loại Số lƣợng Giá trị ƣớc tính Tủ loại Khác Phần III: Tính thu nhập chi tiêu hộ gia đình Thu hộ 12 tháng qua: Nguồn thu 1.1 Thu từ trồng trọt Thu từ lương thực thực phẩm + Thu từ lúa, ngô, khoai, sắn + Thu từ loại rau , củ, Thu từ công nghiệp hàng năm Thu từ công nghiệp lâu năm Thu từ ăn - Thu từ sản phẩm phụ trồng trọt( thân, la, ngọn, cây, rơm, ) - Sản phẩm trồng trọt khác(cây giống, cảnh 1.2 Thu từ chăn ni Lợn Trâu, bò, ngựa Gia súc khác (Dê, cừu, thỏ ) gia cần - Thu từ giống gia cầm(ngan,vịt,gà, ngỗng ) - Thu từ gióng gia súc(lợn, trâu, bò, dê, cừu ) - Thu từ sản phẩm khác(trứng, sữa, kén tằm, mật ong ) - Thu từ sản phẩm phụ chăn nuôi(lông, da, phân ) 1.3 Thu từ lâm nghiệp - Thu từ bán sản phẩm(cây lấy gỗ, lấy dầu, tre, nứa - Thu từ cơng trồng rừng, quản lý bảo vệ, chăm sóc rừng, ươm loại giống lâm nghiệp, thu sản phẩm thu nhặt từ rừng(măng, nấm ) 1.4 Thu từ thủy sản (cá, tôm, thủy sản khác) nuôi trồng thủy sản Đánh bắt thủy sản 1.5 Các nghành ngề: Sản xuát kinh doanh phi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 1.6 Thu hoạt động dịch vụ: Dịch vụ cày sới, làm đất, dịch vụ tưới tiêu, phòng trờ sâu bệnh, tuốt lúa, sơ chế sản phẩm, cắt tóc, may đo, sửa xe 1.7 Thu từ tiền lƣơng, tiền công 1.8 Thu từ khoản khác Lương hưu ĐVT Sản phẩm Số lƣợng Giá trị (tr) Trợ cấp xã hội có tính chất thường xun Lãi suất tiết kiêm Lãi suất cho vay - Thu nhập khác(quà, tiền cho, biếu mừng, giúp từ nước, nước ngoài, vay, rút tiết kiệm, tạm ứng ) 1.9 Các khoản thu lớn đột xuất năm: thu từ bán chuyển nhượng cho thuê tài sản( đất đai, nhà ở,xưởng, máy móc, thiết bị, đồ dùng, bán vàng bạc, đồ trang sức, trúng sổ số Tổng thu (A) Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh hộ Các khoản chi Ước tính tổng chi phí (tr) (Tính phần mua ngồi + phần hộ gia đình tự tạo ra) Ước tính Tổng chi phí(trđ) Cây giống Phân bón Thức ăn cho chăn ni Thuốc trừ sâu diệt cỏ - Thuốc phòng chữa bệnh gia súc, gia cầm Công cụ vật rẻ tiền mau hỏng Nguyên vật liêu - Năng lượng, nhiên liệu (điện xăng, chất đốt ) - Sửachữa nhỏ, bảo dưỡng - Thu đất, tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện, thuê vận chuyển Thuê súc vật cày kéo Trả công lao động Thuê - Các loại thuế( thuyế NN, thuế kinh doanh, thuế sát sinh ) - Thủy lợi phí, lệ phí liên quan đến hoạt động sản xuất KD Các Loại Chi khác liên quan đến hoạt động SXKD Tổng cộng (B): Thu nhập năm: * Tổng thu nhập hộ gia đình(C) = Tổng cộng (A) - Tổng cộng (B) = trđ * Thu nhập bình quân/người/tháng(D) = Tổng thu nhập hộ gia đình(C)/tổng nhân khẩu/12tháng = trđ Chi tiêu ăn uống hộ gia đình Các khoản chi T r o n g đ ó % c h i p h í h ộ p h ả i m u a n g o i Chi cho lương thực Chi cho rau Chi cho thực phẩm (thịt, cá, tôm ) Chi cho mắm muối, mì chính, gia vị khác Chi cho uống, hút loại Chi cho chất đốt phục vụ ăn uống Các khoản chi cho ăn uống khác Tổng cộng (E) Các khoản chi tiêu ngồi ăn uống hộ gia đình năm Ước tính tổng chi phí Các khoản chi Chi cho giáo dục( học phí, xây dựng trường, sách vở, đồ dùng học tập Chi cho y tế( khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, KHHGĐ) Chi văn hóa, văn nghệ, TDTT Chi cho mặc( quần, áo ) Chi cho sinh hoạt, đèn thắp sáng Cho cho sử dụng nước sinh hoạt Chi mua sắm thường xuyên đồ dùng sinh hoạt Chi cho sửa chữanhà cửa có tính chất thường xun (sửa chữa nhỏ) Xây, sửa chữa lớn tài sản, mua sắm đồ dùng lâu bền, đát tiền(TV, TL ) 10 Thuê đất thổ cư 11 Các khoản chi khác có tính chất thường xuyên( giỗ, tết, hiếu, hỉ ) 12 Các khoản đóng góp địa phương khơng liên quan đến SXKD: dân cơng, nghĩa vụ, lao động cơng ích, quỹ an ninh quốc phòng, đóng góp cho tổ chức đồn thể… 13 Các khoản chi khác(cụ thể) chưa tính Tổng công (F) Tổng cộng cho sinh hoạt hộ gia đình: * Tổng chi phí cho sinh hoạt hộ gia đình(G) = Tổng cộng(E) + Tổng cơng (F) = trđ * Chi phí cho sinh hoạt BQ/người/tháng(H) = (G)/Tổng nhân khẩu/12 tháng = trđ Những thơng tin khác hộ gia đình a Những khó khăn hộ gia đình gì?(nêu tối đa khó khăn theo thứ tự quan trọng, với khó khăn quan trọng 1) Khó khăn Thiếu đất sản xuất Thiếu vốn sản xuất Thiếu thông tin kiến thức làm ăn Có ốm đau thường xuyên, có người tàn tật Xếp thứ tự Có nhiều người ăn theo(đơng con, nhiều người già) Có người mắc tệ nạ xã hội Rủi ro thiên tai Khơng tìm việc làm khác b Để cải thiện đời sống gia đình cần trợ giúp gì? (nêu tối đa khó khăn theo thứ tự quan trọng, với khó khăn quan trọng 1) Nhu cầu hỗ trợ hộ gia đình Vay vốn ưu đãi Đào tạo ngề giới thiệu việc làm Hướng dẫn thông tin, hỗ trợ việc làm Tập huấn kiến thức kinh nghiệm làm ăn Hỗ trợ giáo dục (miễn giảm học phí) Hỗ trợ y tế( khám chữa bệnh miễn phí) Hỗ trợ nhà ( Xây mới, sửa chữa nhà ở) Cấp đất Hỗ trợ tạo việc làm địa phương Xác nhận hộ gia đình Xếp thứ tự Điều tra viên PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ Tỉnh, thành phố:………………………… Ngày điều tra:………………… Huyện, thị xã:……………………………… Phiếu số: ……………………… Xã, phường, thị trấn:………………………… Thơn, bản:…………………………… PHẦN I: THƠNG TIN CÁ NHÂN 1.1 Họ tên:……………………………………………………………………… 1.2 Chức vụ:………………………………………………………………………… 1.3 Nghề nghiệp chuyên môn:……………………………………………………… 1.4 Lĩnh vực hoạt động (chỉ đạo):………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… PHẦN II: CHUN MƠN 2.1 Những sách hỗ trợ phát triển sinh kế địa phương gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Vay vốn: Nội dung Lãi xuất Thời hạn Ghi ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… - Đào tạo tập huấn: Nội dung Số lớp tập huấn Số người tham gia Chính sách hỗ trợ sau tập huấn - Hỗ trợ vật tư: Ghi Hỗ trợ Loại cây/con Giống Phân bón/thức ăn Thuốc BVTV/thuốc Ghi thú y - Xây dựng hạ tầng: Thủy lợi Đường xá ………… 2.2 Ưu, nhược điểm sách Ưu điểm Nhược điểm ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… - Giải pháp khắc phục: Chính sách 2.3 Trọng tâm phát triển sinh kế người dân thời gian tới gì? Trồng trọt Chăn ni Lâm nghiệp Thủy sản Ngành nghề khác 2.4 Biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy phát triển sinh kế gì? Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Đào tạo tập huấn Hỗ trợ vốn Xây dựng mơ hình Tìm kiếm thị trường 2.5 Trách nhiệm bên tham gia gì? - Đối với lãnh đạo địa phương:……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Đối với cán kỹ thuật:…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Đối với nông dân: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… - Đối với nhà nước: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… - Đối với doanh nghiệp (nếu có): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2.6 Kết dự kiến thu được: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cán Số hóa Trung tâm Học liệu Điều tra viên tnu.edu.vn/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ HUYỆN VÕ NHAI Xã Thượng Nung Xã Lâu Thượng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Xã Liên Minh Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ... Đánh giá hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu, phân tích nguồn lực kết hoạt động sinh kế người dân tộc thiểu. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ DUY THƯỜNG ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN VÕ NHAI - TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16... vào hoạt động sinh kế 3 Ý nghĩa luận văn 3.1 Ý nghĩa lí luận Có nhìn tổng quan nguồn lực kết hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số Võ Nhai Nghiên cứu cấu thu nhập sinh kế từ hoạt động sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên , Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay