Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hậu sinh kế khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

132 13 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:02

ĐẠ I HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– BÙI MẠNH HÙNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HẬU SINH KẾ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LƯƠNG VĂN HINH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cám ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i Gi áo vi ên h ớn g dẫ n Tác giả luận văn Bùi Mạnh Hùng P G S T S L n g V ă n H i n h Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn, tơi nhận giúp đỡ tận tình, đóng góp q báu nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin trân trọng cảm ơn PGS TS Lương Văn Hinh - GV Khoa Quản lý Tài nguyên - trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cô giáo Khoa Khoa Quản lý Tài nguyên, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thực hiện, hồn thành đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn UBND huyện Chiêm Hố, Phòng Tài ngun Mơi trường, Ban Bồi thường giải phóng mặt huyện Chiêm Hố, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt huyện Chiêm Hố, Phòng Thống kê, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Chiêm Hóa Cấp uỷ, quyền bà nhân dân xã Trung Hoà, Nhân Lý, Hùng Mỹ, Yên Lập, huyện Chiêm Hóa giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tơi xin cảm ơn đến gia đình, người thân, cán đồng nghiệp bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện mặt cho tơi q trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn ! Chiêm Hoá, ngày 05 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Bùi Mạnh Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VÀ ẢNH ix 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Yêu cầu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương 1: .4 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Cơ sở pháp lý đề tài .5 .6 1.3.1 Khái quát sách giải phóng mặt số nước giới 1.3.1.1 Ngân hàng giới (WB) 1.3.1.2 Ngân hàng phát triển Châu (ADB) 1.3.1.3 Trung Quốc 1.3.1.4 Australia .10 1.3.1.5 Thái Lan 11 1.3.1.6 Nhận xét, đánh giá 12 1.3.2 Khái qt sách giải phóng mặt Nhà nước Việt Nam 12 1.3.2.1 Một số khái niệm liên quan đến giải phóng mặt 12 1.3.2.2 Nguyên tắc bồi thường điều kiện bồi thường đất 14 1.3.2.3 Bồi thường, hỗ 16 trợ tài sản 1.3.2.4 Chính sách hỗ trợ thu hồi đất (Điều 17, Nghị định 69/2009/NĐ-CP) 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.2.5 Chính sách tái 22 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên định http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cư 1.3.3 Sơ lược kết giải phóng mặt giới 23 1.3.4 Sơ lược kết giải phóng mặt nước 23 1.3.5 Sơ lược kết giải phóng mặt tỉnh Tuyên Quang 24 1.3.6 Những ưu nhược điểm tình hình GPMB thời gian qua 25 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .29 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 29 2.2 29 .29 2.3 Nội dung nghiên cứu 29 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Điều tra số liệu thứ cấp .30 2.4.2 Điều tra số liệu sơ cấp .30 2.4.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu .31 Chương 3: 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 32 32 33 33 34 3.1.1.5 Tài nguyên nước 34 3.1.1.6 Tài nguyên rừng 34 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .35 3.1.2.1 Điều kiện kinh tế .35 3.1.2.2 Điều kiện xã hội 36 êm Hóa 38 , tỉnh Tuyên Quang 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.1.5 Cơng tác bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 41 3.2 Thực sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất dự án nghiên cứu 42 3.2.1 Các văn liên quan đến thu hồi đất, thực bồi thường GPMB dự án nghiên cứu 42 3.2.2 Khái quát dự án nghiên cứu 44 3.2.2.1 Dự án 1: Nhà máy thuỷ điện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang .44 3.2.2.2 Dự án 2: Đường Chiêm Hóa - Trung Hòa - Nhân Lý, huyện Chiêm Hố, tỉnh Tun Quang 46 3.2.2.3 Chính sách áp dụng 46 3.2.2.4 Trình tự thực thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án 47 3.2.3 Các nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 47 3.2.3.1 Đối tượng, điều kiện bồi thường, hỗ trợ 47 3.2.3.2 Giá đất để tính bồi thường 47 3.2.3.3 Bồi thường thiệt hại hoa màu, vật kiến trúc, vật nuôi 51 3.2.3.4 Chính sách hỗ trợ 54 3.2.3.5 Thực sách tái định cư 57 3.3 Tác động việc thực sách bồi thường giải phóng mặt đến đời sống, việc làm hậu sinh kế người bị thu hồi đất .59 3.3.1 Kết điều tra hộ dân mức độ thu hồi đất hộ gia đình dự án 59 61 dân mặt xã hội 63 dân quan hệ nội gia đình 64 3.3.5 Tác động đến việc phát triển cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3.6 Tình hình việc làm người dân phục hồi thu nhập sau thu hồi đất 66 3.4 Đánh giá chung việc thực sách bồi thường GPMB dự án nghiên cứu địa bàn huyện Chiêm Hóa 70 3.4.1 Những thành công 70 3.4.2 Một số hạn chế 71 72 3.4.3.1 Chỉnh sửa, bổ sung sách cơng tác bồi thường, hỗ trợ TĐC 72 3.4.3.2 Giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định sống cho người có đất bị thu hồi .73 3.4.3.3 Tăng cường vai trò cộng đồng việc tham gia công tác GPMB 74 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .76 Kết luận 76 Đề nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 80 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải NĐ Nghị định CP Chính phủ TW Trung ương ADB Ngân hàng phát triển Châu WB Ngân hàng giới UBND Uỷ ban nhân dân QĐ-UBND Quyết định uỷ ban nhân dân tỉnh TT- BTC Thơng tư Bộ tài TTLB Thơng tư liên HĐBT Hội đồng Bộ trưởng BTNMT Bộ tài nguyên môi trường GPMB Giải phóng mặt TĐC Tái định cư CNH Cơng nghiệp hố HĐH Hiện đại hố ĐTH Đơ thị hố HTX Hợp tác xã CNVC Cơng nhân viên chức HSĐC Hồ sơ địa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QSDĐ Quyền sử dụng đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục 01: Quy trình thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1- UBND cấp có thẩm quyền xác định ban hành văn thông báo chủ trương thu hồi đất 12- Trong thời gian không ngày kể từ ngày nhận định thu hồi đất, tổ thẩm định trình UBND huyện, thị xã phê duyệt phương án bồi thường 13- Hội đồng bồi thường phối hợp với chủ đầu tư hoàn chỉnh phương án bồi thường trình HĐ thẩm định tỉnh Phòng Tài - Kế hoạch huyện, thị xã để thẩm định (Thời gian tối đa không ngày làm việc kể từ ngày nhận tổng hợp ý kiến đóng góp phương án bồi thường 2- Thành lập Hội đồng bồi thường, tổ chức họp với người bị thu hồi đất để thông báo chủ trương thu hồi đất để triển khai chủ trương sách Nhà nước có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Phát tờ khai hướng dẫn người bị thu hồi đất tự kê khai (Thời gian tối đa không 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo chủ trương thu hồi đất) 11- Ngay sau cú ý kiến văn gửi tổ thẩm định kết thẩm định phương án bồi thường Chủ đầu tư gửi hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất đến quan tài nguyên môi trường để thẩm định, trình UBND cấp xem xét định thu hồi (Thời gian không 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ trình) 14- Hội đồng bồi thường họp thông báo công khai niêm yết phương án bồi thường phê duyệt (Thời gian tối đa không 03 ngày kể từ ngày nhận định phê duyệt phương án) 3- Cơ quan Tài nguyên Mơi trường chuẩn bị hồ sơ địa cho khu đất thu hồi, hoàn chỉnh gửi Hội đồng bồi thường đảm bảo quy định (Thời gian tối đa không 15 ngày) 10- Tổ thẩm định UBND huyện, thị xó thành lập tổ chức thẩm định phương án bồi thường Lấy ý kiến kết thẩm định Chủ đầu tư trình cấp có thẩm phê duyệt (Thời gian tối đa không 12 ngày làm việc) 15- Chủ đầu tư thực chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án phê duyệt (Thời gian tốt đa không ngày kể từ ngày thông báo, niêm yết phương án bồi thường duyệt) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4- Người bị thu hồi đất thực việc kê khai đất, tài sản gắn liền với đất nguồn gốc đất đai; nộp cam kết nộp đủ văn bản, giấy tờ có liên quan đất tài sản đất thu hồi (Thời gian tối đa không ngày) 9- Hội đồng bồi thường họp với thôn, bản, tổ nhân dân, giải kiến nghị, vướng mắc (nếu có) (Thời gian tối đa khơng q ngày kể từ ngày hồn thành việc thơng báo lấy ý kiến phương án bồi thường) 16- Người có đất bị thu hồi tháo dỡ di chuyển bàn giao mặt hàng cho chủ đầu tư (Thời gian tối đa không 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư xây dựng cơng trình tổ chức tốn) 5- Hội đồng bồi thường tổ chức kiểm tra, kiểm kê thực tế đất tài sản đất thu hồi lập biên kiểm kê cho hộ bị thu hồi đất (Thời gian tối đa không 30 ngày dự án có 300 hộ bị thu hồi đất, không 60 ngày dự án có từ 300 hộ bị thu hồi đất trở lên) 8- Hội đồng bồi thường gửi phương án đến hộ bị thu hồi đất niêm yết công khai thơn, xóm, tổ nhân dân để lấy ý kiến phương án bồi thường (Thời gian tối đa không 10 ngày) 17- Quá 30 ngày, kể từ thời điểm phải bàn giao đất mà người có đất bị thu hồi không bàn giao đất, UBND UBMTTQ xã nơi có đất thu hồi vận động thuyết phục người có đất bị thu hồi khơng chấp hành việc bàn giao đất bị thu hồi cho nhà nước 6- Hội đồng bồi thường 7- lập 18- Hội đồng bồi thường họp xét, xác định phương án bồi thường tốn kinh phí tổ chức trường bồi hỗ trợ cho hộ bị thu thực bồi thường hỗ trợ thường hỗ trợ, không hồi đất (Thời gian tối đa (Thời gian tối đa không bồi thường; hồn khơng q 15 ngày kể từ 20 ngày kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ chuyển cho ngày nhận kết thành việc bồi thường hỗ chủ đầu tư (Thời gian họp xét) trợ) hợp khơng q 10 ngày kể từ ngày hồn thành họp xét) UBND huyện, thành phố thực bước cưỡng chế thu hồi đất theo quy định pháp luật Chủ đầu tư Phụ lục 02: Bảng đơn giá bồi thường đất nơng nghiệp Đơn vị tính đồng STT Tên xã khu vực Khung giá Nghị định số 123/2007/NĐCP ngày 27/7/2007 Chính phủ Giá tối thiểu (đ/m ) Giá tối đa (đ/m ) 1000 Đất trồng hàng năm Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất ni trồng thủy sản Vị trí 71.000 35.600 Vị trí 32.600 29.600 Vị trí 26.800 24.400 Vị trí 21.000 18.800 Vị trí 14.500 12.700 22.500 20.700 Vị trí 19.500 17.800 Vị trí 16.500 14.900 Vị trí 13.500 12.000 Vị trí 10.300 8.700 Vị trí 10.900 10.000 Vị trí 9.600 8.800 Vị trí 8.300 7.600 Vị trí 7.000 6.400 Vị trí 5.600 5.200 27.500 24.400 Vị trí 23.900 21.100 Vị trí 20.300 17.800 Vị trí 16.700 14.500 Vị trí 12.600 10.800 68.000 Vị trí 500 Vị trí 38.400 500 Vị trí Vị trí 800 2 Mức giá (đ/m ) 30.000 36.000 Vị trí 1000 71.000 (Nguồn số liệu Ban Bồi thường GPMB huyện Chiêm Hóa) Phụ lục 03 : Bảng đơn giá bồi thường đất Đơn vị tính đồng STT Tên xã khu vực Khung giá Nghị định số 123/2007/NĐCP ngày 27/7/2007 Chính phủ Giá tối Giá tối đa thiểu 2 (đ/m ) (đ/m ) 2.500 Mức giá (đ/m ) Vị trí Vị trí 900.000 XÃ HOÀ AN Khu vực 100.000 80.000 Khu vực 70.000 60.000 Khu vực XÃ TRUNG HOÀ Khu vực 40.000 100.000 Khu vực Khu vực 3 80.000 60.000 50.000 40.000 Khu vực 90.000 70.000 Khu vực 50.000 45.000 Khu vực 60.000 55.000 Khu vực 50.000 45.000 Khu vực 40.000 35.000 Khu vực 60.000 55.000 Khu vực 50.000 45.000 Khu vực 40.000 35.000 Khu vực 80.000 70.000 Khu vực 60.000 50.000 Khu vực 45.000 40.000 XÃ NGỌC HỘI Khu vực XÃ HÙNG MỸ XÃ NHÂN LÝ XÃ YÊN LẬP (Nguồn số liệu Ban Bồi thường GPMB huyện Chiêm Hóa) Ảnh 3.1 Cơng trình thuỷ điện Chiêm Hố Ảnh 3.2 Vùng lòng hồ thuỷ điện Chiêm Hố Ảnh 3.3 Cuộc sống hộ dân trước thu hồi thôn Nghe, xã Hùng Mỹ cơng trình Nhà máy thuỷ điện Chiêm Hố Ảnh 3.4 Hộ gia đình sử dụng tiền bồi thường để xây dựng lại nhà mới, thôn Nghe, xã Hùng Mỹ sau thu hồi cơng trình Nhà máy thuỷ điện Chiêm Hoá Ảnh 3.5 Mở tuyến đường vào hộ dân cơng trình Nhà máy thuỷ điện Chiêm Hoá Ảnh 3.6 Tuyến đường Chiêm Hố - Trung Hồ - Nhân Lý sau hoàn thành, đưa vào sử dụng PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC GPMB TRÊN ĐỊA BÀN Dự án: Họ tên:……………………………… Chức vụ Địa công tác: NỘI DUNG ĐIỀU TRA Ông (bà) có biết dự án: + Có + Khơng Ơng (bà) có tham gia họp BTGPMB dự án? + Đầy đủ + Khơng đầy đủ + Khơng Hình thức bồi thường Nhà nước thu hồi đất nay? + Bằng tiền + Bằng đất tương ứng + Tiền đất Theo ông bà, giá đất bồi thường tỉnh so với giá đất thị trường địa phương ? 4.1 Đơn giá đền bù cho đất đai tài sản đất: - Đối với đất ở: Mức bồi thường, hỗ trợ với mức giá thời điểm hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: - Đối với đất nông nghiệp:Mức bồi thường, hỗ trợ với mức giá hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: - Đối với nhà vật kiến trúc (cơng trình xây dựng): Mức bồi thường, hỗ trợ với mức so với giá thị trường Hợp lý: Chưa hợp lý: - Đối với cối, hoa màu: Mức giá bồi thường, hỗ trợ hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: 4.2 Các khoản hỗ trợ mức hỗ trợ khoản hỗ trợ: Hợp lý: Chưa hợp lý: - Các phương án tái định cư hỗ trợ tái định cư: Hợp lý: Chưa hợp lý: - Các hoạt động phục hồi thu nhập: Hợp lý: Chưa hợp lý: Theo Ông (bà) thu hồi đất nên bồi thường nào? + Bằng tiền + Bằng đất tương ứng Ông (bà) đánh giá việc bồi thường Hội đồng BTGPMB ? Đúng quy định ; Chưa quy định Ông (bà) có Nhà nước thơng báo thu hồi đất để làm khơng?: + Có Khơng Hội đồng bồi thường có thơng báo sách bồi thường, hỗ trợ đến Ơng (bà) khơng ? + Có + Khơng Nếu có cách ? + Phát tài liệu trực tiếp + T báo phương tiện loa, đài + Tờ rơi Ơng (bà) có đọc tài liệu bồi thường giải phóng mặt khơng ? Có Khơng 10 Nếu có ơng bà đánh giá tài liệu BTGPMB mà ông bà cung cấp ? + Dễ hiểu ; Có thể hiểu ; Khó hiểu 11 Các phương án bồi thường GPMB có Hội đồng BTGPMB quyền niêm yết cơng khai khơng ? Có Khơng 12 Ông (bà) đánh giá nội dung hình thức PA BTGPMB ? Rõ ràng, dễ hiểu, đủ nội dung ; Có thể hiểu ; Khó hiểu, thiếu 13 Theo ông bà hạ tầng địa phương ? + Tốt trước + Không thay đổi ; Kém : 14 Theo ông (bà) đời sống người dân địa phương (tinh thần, vật chất) : + Tốt trước + Không thay đổi 15 Những kiến nghị nhà nước Thứ tự cần ưu tiên Hỗ trợ đào tạo nghề tiền Cho Đào tạo vay nghề vốn ưu trực tiếp đãi ; Tăng giá đất nông nghiệp Kém : Hỗ trợ vốn, kỹ thuật, sách ưu đãi phát triển nghề truyền thống Tư vấn giới thiệu việc làm Cần ưu tiên cần ưu tiên thứ hai cần ưu tiên thứ ba 16 Những kiến nghị ông bà công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để công tác bồi thường GPMB tốt ? …………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………… Ngày…… tháng………năm 2014 Cán điều tra Người trả lời PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA HỘ NƠNG DÂN CĨ ĐẤT BỊ THU HỒI Chủ hộ:…………………………………………Sinh năm Thơn:…………………… Xã: , huyện Chiêm Hố, tỉnh Tun Quang Cơng trình: I TÌNH HÌNH CHUNG Hiện trạng nhân khẩu, lao động: Chỉ tiêu điều tra Trước thu hồi đất Sau thu hồi đất năm năm Tổng số nhân hộ, + Chưa đến tuối lao động +Trong tuổi lao động * Nghề nghiệp: + Lao động nông nghiệp địa phương + Lao động làm doanh nghiệp tỉnh + Cán nhà nước + Buôn bán nhỏ, dịch vụ + Lao động khác * Tình trạng: + Số lao động đủ việc làm + Số lao động thiếu việc làm + Số lao động khơng có việc làm II THƠNG TIN VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ Diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi Trong (đánh dấu x vào ô tương ứng) + thu hồi hết đất nông nghiệp + thu hồi 70% đất nông nghiệp + thu hồi từ 30- 70% đất nông nghiệp + thu hồi 30% đất nông nghiệp Biện pháp sử dụng tiền bồi thường (đánh dấu x vào ô tương ứng) - Mua đất, thuê lại đất để tiếp tục sản xuất NN: - Đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ phi NN; - Gửi tiết kiệm: - Xây dựng sửa chữa nhà cửa: - Mua sắm tài sản, máy móc: - Học nghề, cho học nghề: Ý kiến hộ hiệu sử dụng tiền bồi thường vào mục đích (chủ hộ khoanh tròn vào đáp án sau) a Mua đất, thuê lại đất để tiếp tục sản xuất NN: + Hiệu cao + Hiệu trung bình b Đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp: + Hiệu cao + Hiệu trung bình c Tín dụng (bao gồm gửi tiết kiệm cho vay) + Hiệu cao + Hiệu trung bình d Xây dựng, sửa chữa nhà cửa: + Hiệu cao + Hiệu trung bình e Mua sắm tài sản, máy móc: + Hiệu cao + Hiệu trung bình e Học nghề + Hiệu cao + Hiệu trung bình + Kém hiệu + Kém hiệu + Kém hiệu + Kém hiệu + Kém hiệu + Kém hiệu III MỨC GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 1- Đối với đất ở: - Gia đình ơng (bà) bồi thường, hỗ trợ với mức giá thời điểm hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: 2- Đối với đất nơng nghiệp: - Gia đình ơng (bà) bồi thường, hỗ trợ với mức giá hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: 3- Đối với nhà vật kiến trúc (cơng trình xây dựng): - Nhà ông (bà) bồi thường, hỗ trợ với mức so với giá thị trường Hợp lý: Chưa hợp lý: 4- Đối với cối, hoa màu: - Theo ông (bà) giá bồi thường, hỗ trợ hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: Ông (bà) thuộc đối tượng hỗ trợ: - Hỗ trợ di chuyển : - Thưởng di chuyển kế hoạch - Hỗ trợ gia đình sách - Hỗ trợ ổn định đời sống - Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp - Hỗ trợ mua sắm công cụ lao động - Hỗ trợ hộ nghèo: - Hỗ trợ khác: Thu nhập bình quân/năm hộ gia đình trước sau thu hồi đất: - Trước thu hồi đất + Bình quân hộ/ năm + Bình quân khẩu/ năm - Sau thu hồi đất + Bình quân hộ/ năm + Bình quân khẩu/ năm IV QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ HỘ Ý kiến chủ hộ tình hình đời sống sau bị thu hồi đất nơng nghiệp - Đời sống kinh tế tốt - Đời sống kinh tế không thay đổi - Đời sống kinh tế Về tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội tốt không thay đổi Về quan hệ nội gia đình tốt khơng thay đổi Về an ninh trật tự xã hội: tốt không thay đổi Chú ý: Chủ hộ chọn đánh dấu vào vng chọn Những kiến nghị nhà nước Thứ tự cần ưu tiên Cần ưu tiên cần ưu tiên thứ hai cần ưu tiên thứ ba Hỗ trợ đào tạo nghề tiền Đào tạo nghề trực tiếp Cho vay vốn ưu đãi Tăng giá đất nông nghiệp Hỗ trợ vốn, kỹ thuật, sách ưu đãi phát triển nghề truyền thống Tư vấn giới thiệu việc làm Những kiến nghị ông bà công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để công tác bồi thường GPMB tốt ? …………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………… Ngày…… tháng………năm 2014 Cán điều tra TM UBND xã Chủ tịch Chủ hộ/Người trả lời ... tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hậu sinh kế Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu đề tài Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà. .. nhà nước thu hồi đất số dự án nhằm tìm ưu điểm, thu n lợi khó khăn, tồn việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Chiêm Hố, tỉnh Tun Quang Trên. .. http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Đánh giá thực trạng cơng tác bồi thường giải phóng mặt số dự án địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang - Đánh giá ảnh hưởng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến đời sống người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hậu sinh kế khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang , Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hậu sinh kế khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay