Đánh giá thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP hạ long, tỉnh quảng ninh, giai đoạn 2009 2013

139 19 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG ĐÌNH BIỀNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HẠ LONG, T QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG ĐÌNH BIỀNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HẠ LONG, T QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN KHẮC THÁI SƠN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan không sử dụng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn có lời cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Người viết luận văn Đặng Đình Biềng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu hoàn thành luận văn này, tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình ý kiến đóng góp quý báu nhiều tập thể, cá nhân Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Khắc Thái Sơn, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Xin cảm ơn góp ý chân thành thầy giáo, giáo Khoa Tài ngun Mơi trường, phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trình thực đề tài Xin cảm ơn đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra Sở Phòng ban chun mơn Sở Tài ngun Mơi trường, UBND thành phố Hạ Long; phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Hạ Long, Đội tra xây dựng trật tự đô thị thành phố Hạ Long, UBND phường thuộc thành phố Hạ Long đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ trình thu thập số liệu nghiên cứu thực đề tài Cuối xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình thực đề tài./ Người viết luận văn Đặng Đình Biềng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 1.1.3 Cơ sở pháp lí đề tài 1.2 Khái quát vi phạm xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai 10 1.2.1 Khái niệm vi phạm pháp luật 10 1.2.2 Khái niệm vi phạm hành 12 1.2.3 Đặc điểm vi phạm hành lĩnh vực đất đai 13 1.2.4 Một số quy định pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai 16 1.3 Khái quát tình hình vi phạm xử lý vi phạm đất đai nước tỉnh Quảng Ninh 26 1.3.1 Khái quát tình hình sử dụng đất nước 26 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 1.3.2 Tình hình vi phạm xử lý vi phạm hành đất đai tỉnh Quảng Ninh 28 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 36 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 36 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 36 2.2.1 Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành 12 tháng, t năm 2014 36 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 36 2.3 Nội dung nghiên cứu 36 2.4 Phương pháp nghiên cứu 37 2.4.1 37 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 37 2.4.3 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu 38 39 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Khái quát tình hình thành phố Hạ Long 40 3.1.1 Về điều kiện tự nhiên thành phố Hạ Long 40 3.1.2 Về điều kiện Kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long 43 3.1.3 Về trạng sử dụng đất thực trạng công tác quản lý đất đai thành phố Hạ Long 43 3.1.4 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội công tác quản lý đất đai địa bàn thành phố Hạ Long 47 3.2 Đánh giá thực trạng vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 - 2013 49 3.2.1 Đánh giá thực trạng vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hạ Long giai đoạn 2009-2013 theo thời gian 49 3.2.2 Đánh giá thực trạng vi phạm hành sử dụng đất nơng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ nghiệp thành phố Hạ Long giai đoạn 2009-2013 theo khơng gian 53 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 3.2.3 Đánh giá thực trạng vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009-2013 theo hình thức vi phạm 57 3.2.4 Đánh giá hiểu biết người dân vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp 59 3.2.5 Đánh giá chung thực trạng vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 -2013 64 3.3 Đánh giá kết xử lý vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 - 2013 66 3.3.1 Đánh giá kết xử lý vi phạm theo thời gian 66 3.3.2 Đánh giá kết xử lý vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 2013 theo không gian 68 3.3.3 Đánh giá kết xử lý vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hạ Long giai đoạn 2009-2013 theo hình thức vi phạm 71 3.3.4 Đánh giá hiểu biết người dân xử lý vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp 72 3.3.5 Đánh giá ảnh hưởng vi phạm xử lý vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp đến công tác quản lý đất đai 75 3.3.6 Đánh giá chung kết xử lý vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 -2013 77 3.4 Nguyên nhân vi phạm, khó khăn giải quyết, giải pháp hạn chế xử lý vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hạ Long 80 3.4.1 Ngun nhân dẫn đến tình trạng vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long 80 3.4.2 Khó khăn, hạn chế việc xử lý vi phạm 82 3.4.3 Quan điểm tăng cường phòng, chống vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long 83 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 3.4.4 Một số giải pháp đẩy mạnh xử lý vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long 83 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT - HĐND : Hội đồng nhân dân - UBND : Uỷ ban nhân dân - TNMT : Tài nguyên Môi trường - GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Stt : Số thứ tự - Đvt : Đơn vị tính Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ vi i Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng năm 2007 Hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Thông tư số 16/2010/TT -BTNMT ngày 26 tháng năm 2010 Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 định hướng sửa đổi Luật Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), Báo cáo kết thực trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội kiến nghị cử tri Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII Chi cục Thống kê thành phố Hạ Long (2013), Niên giám thống kê 2013 Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai Chính phủ (2004), Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Chính phủ (2005), Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2005 Chính phủ Quy định thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 Chính phủ Quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 10 Chính phủ (2008), Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành năm 2002 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành năm 2008 11 Chính phủ (2009), Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai 12 Chính phủ (2012), Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2012 Chính phủ quản lý, sử dụng đất trồng lúa 13 Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Ninh (2012), Báo cáo kết kiểm tra, rà soát dự án sử dụng đất, địa bàn thành phố Hạ Long (số 69/BC - ĐKT ngày 25/9/2012) 14 Đội tra xây dựng trật tự đô thị thành phố Hạ Long (2009), Báo cáo kết công tác năm 2009, phương hướng nhiệm năm 2010 15 Đội tra xây dựng trật tự đô thị thành phố Hạ Long (2010), Báo cáo kết công tác năm 2010, phương hướng nhiệm năm 2011 16 Đội tra xây dựng trật tự đô thị thành phố Hạ Long (2012), Báo cáo kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm năm 2013 17 Đội tra xây dựng trật tự đô thị thành phố Hạ Long (2013), Báo cáo kết công tác tháng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 18 Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long (2012), Báo cáo kết giám sát việc thực xử lý vi phạm hành lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng địa bàn thành phố Hạ Long 19 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Nxb Dân trí, Nội 20 Quốc hội (2003), Luật Đất đai, Nxb Bản đồ, Nội 21 22 Quốc hội (2012), Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nxb Pháp luật, nội Nguyễn Khắc Thái Sơn (2008), Bài giảng Pháp luật sách đất đai (dùng cho Cao học), Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 23 Sở Tài ngun Mơi trường (2010), Báo cáo tình hình triển khai thực nhiệm vụ quản lý Nhà nước đất đai 24 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh (2013), Báo cáo tình Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ hình vi phạm pháp luật đất đai kết xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất đai địa bàn tỉnh Quảng Ninh 25 Thành ủy Hạ Long (2008) Nghị 10/NQ-TU ngày tháng năm 2008 Về việc tăng cường lãnh đạo, đạo công tác quản lý đất đai, hoạt động xây dựng, trật tự đô thị cơng tác giải phóng mặt 26 UBND thành phố Hạ Long (2012), Báo cáo tổng kết công tác xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai, hoạt động xây dựng, trật tự đô thị địa bàn Thành phố năm 2012 tháng đầu năm 2013 27 UBND thành phố Hạ Long (2013), Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ (2011 - 2015) 28 UBND thành phố Hạ Long (2013), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 29 UBND tỉnh Quảng Ninh (2011), Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003 30 UBND tỉnh Quảng Ninh (2012), Báo cáo công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất từ Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành; công tác GPMB năm 2011 địa bàn tỉnh Quảng Ninh 31 UBTV Quốc hội (2007) Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành - Hệ thống hóa quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính, Nxb Thống kê, Nội Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ PHIẾU ĐIỀU TRA Họ tên chủ hộ gia đình, cá nhân: Tuổi…… Địa chỉ: Tổ………….Khu .Phường: Đơn vị công tác (nếu đảng viên đề nghị ghi rõ):……………………… ……………………………………………………………………………… Nội dung điều tra I Thông tin liên quan đất nông nghiệp Nhà nước giao: Hộ ơng (bà) có phải hộ gia đình sách (Gia đình có cơng, liệt sĩ, thương binh, hộ nghèo…) khơng: - Có: - Khơng: Diện tích đất nơng nghiệp giao:…………………………… m Số gia đình giao đất nơng nghiệp………… Số không giao đất nông nghiệp ………………………khẩu Diện tích đất giao so với khả lao động gia đình: - Phù hợp: - Chưa phù hợp: Theo ông (bà) chưa phù hợp giải nào: - Đề nghị giao thêm: - Mua thêm: - Chuyển nhượng bớt: II Thông tin việc sử dụng đất nông nghiệp Nhà nước giao: Hộ ơng (bà) có sử dụng đất nơng nghiệp khơng mục đích giao khơng? - Có: - Khơng: Nếu có diện tích đất sử dụng khơng mục đích là: - Tồn bộ: - Một phần: Hình thức sử dụng đất khơng mục đích giao là: - Làm nhà ở: - Xây dựng cơng trình kinh doanh, dịch vụ: Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ - Làm trang trại: - Mục đích sử dụng khác: Hộ ơng (bà) có hành vi vi phạm hành khác sử dụng đất nơng nghiệp ngồi hình thức sử dụng đất khơng mục đích Nếu có hình thức vi phạm là: - Lấn, chiếm đất: - Hủy hoại đất: - Gây cản trở cho việc sử dụng đất người khác: Hình thức vi phạm khác: Vị trí đất nơng nghiệpvi phạm hành chính: - Gần đường giao thơng chính: - Gần khu dân cư: - Vị trí khác: III Thơng tin hiểu biết ngun nhân vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp Theo ông (bà) đất nông nghiệp Nhà nước giao sử dụng nào: - Chỉ sản xuất nơng nghiệp: - Được sử dụng vào mục đích khác: Ơng (bà) có biết hành vi vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp khơng? - Biết nhiều: - Biết ít: - Khơng biết: Trong trường hợp ông (bà) biết hành vi vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp, việc biết do; - Chính quyền tun truyền: - Tự nghiên cứu: - Hình thức khác: Theo ông (bà) đâu nguyên nhân dẫn đến vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân : - Người sử dụng đất cố ý vi phạm: - Người sử dụng đất vơ ý vi phạm: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ - Do quyền bng lỏng quản lý: - Nguyên nhân khác: Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Theo ơng (bà) q trình sử dụng đất nơng nghiệp Nhà nước giao có cần phải biết quy định quy định pháp luật liên quan hay khơng? - Có cần phải biết: - Không cần phải biết: VI Thông tin hiểu biết loại hình (hành vi) vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp Theo ơng (bà) có loại hình vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp: - Chỉ có loại hình: - Có nhiều loại hình: Theo ơng (bà) quy định hành vi vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp phù hợp chưa, sao?: - Đã phù hợp: - Chưa phù hợp: - Tại chưa phù hợp:……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Theo ơng (bà) loại hình vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp quy định bởi: - Quốc hội: - Chính phủ: - Chính quyền địa phương: Theo ông (bà) hành vi sau hành vi vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp: - Sử dụng đất không mục đích: - Lấn, chiếm đất đai: - Gây cản trở cho việc sử dụng đất người khác: - Hủy hoại đất: - Tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đất không đủ điều kiện: Nêu thêm hành vi vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp mà ông (bà) biết……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Ở địa phương ơng (bà) loại hình vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp sau xảy phổ biến? - Sử dụng đất không mục đích: - Lấn, chiếm đất đai: - Gây cản trở cho việc sử dụng đất người khác: - Hủy hoại đất: - Tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đất không đủ điều kiện: - Hành vi khác:………………………………………………………… ………………………………………………………………………… V Thông tin hiểu biết mức độ hậu vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp Theo ông (bà) mức độ hậu hành vi vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp do: - Pháp luật quy định: - Người giao nhiệm vụ xử lý vi phạm quy định: Theo ông (bà) mức độ hậu hành vi vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp chia thành: - Một mức: - Hai mức: - Ba mức: - Bốn mức: Theo ông (bà) việc xác định mức độ hậu hành vi vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp theo nguyên tắc đây: - Quy đổi giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất vi phạm thành tiền: - Khơng quy đổi thành tiền mà tính theo diện tích đất vi phạm nhiều hay ít: Theo ơng (bà) việc quy định mức độ hậu hành vi vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp nhằm mục đích: - Xác định mức tiền phạt: Số hóa Trung tâm Học liệu - Xác định biện pháp khắc phục hậu quả: tnu.edu.vn/ - Nhằm mục đích khác: - Khơng có mục đích gì: Theo ông (bà) mức độ hậu hành vi vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp theo quy định phù hợp hay chưa, sao? - Đã phù hợp: - Chưa phù hợp: - Tại chưa phù hợp:…………………………………………………… …………………………………………………………………………………… VI Thông tin hiểu biết hình thức, mức xử lý vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp: Theo ông (bà) phát trường hợp vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp quyền phải làm gì? - Phải xử lý ngay: Lúc cần xử lý: Khơng cần xử lý: Theo ơng (bà) hình thức xử lý vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp là: - Phạt cảnh cáo: - Phạt tiền: - Biện pháp kkắc phục hậu quả: - Hình thức phạt bổ xung: - Hình thức khác khác: Theo ơng (bà) hình thức phạt tiền hình thức phạt cảnh cáo xử lý hành vi vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp áp dụng nào? - Phải áp dụng đồng thời hai hình thức: - Chỉ áp dụng hai hình thức tùy theo mức độ vi phạm: Theo ơng (bà) hình thức phạt bổ sung áp dụng cho xử lý hành vi vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp? - Tịch thu tang vật, phương tiện: - Tước giấy phép hành nghề định giá: - Cấm hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Theo ông (bà) mức xử phạt tiền thấp hành vi vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp là: - Hai trăm nghìn đồng: Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ - Năm trăm nghìn đồng: -Một triệu đồng: Theo ông (bà) mức xử phạt tiền cao hành vi vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp là: - Một trăm triệu đồng: - Hai trăm triệu đồng: -Năm trăm triệu đồng: VII Thông tin hiểu biết thẩm quyền xử lý vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp: Theo ông (bà) người có thẩm xử phạt vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân: - Trưởng thơn: - Cán địa chính: - Chủ tịch UBND cấp: - Thanh tra viên chuyên ngành: - Người có thẩm quyền khác: Theo ông (bà) Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền: - Phạt cảnh cáo: - Phạt tiền đến triệu đồng: - Phạt tiền cao hai triệu đồng: Theo ông (bà) Chủ tịch UBND cấp xã có quyền tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hànhgiá trị: - Đến hai triệu đồng: - Cao hai triệu đồng: Theo ông (bà) Chủ tịch UBND cấp xã có quyền tịch thu lợi ích có vi phạm hànhgiá trị: Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ - Đến hai triệu đồng: - Cao hai triệu đồng: Theo ông (bà) Chủ tịch UBND huyện có quyền phạt tiền đến mức cao là: - Đến hai mươi triệu đồng: - Đến ba mươi triệu đồng: VIII Thông tin ảnh hưởng vi phạm, xử lý vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp cơng tác quản lý đất đai lòng tin người dân: Tình trạng vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân địa bàn ông (bà) sinh sống công tác nào? - Rất nghiêm trọng: - Nghiêm trọng: - Bình thường: Tình trạng vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân địa bàn ơng (bà) sinh sống cơng tác có ảnh hưởng đến cơng tác quản lý đất đai lòng tin nhân dân không? - Rất ảnh hưởng: - Ảnh hưởng không nhiều: - Không ảnh hưởng: - Ảnh hưởng gì:………………………………………………… ………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Kết xử lý vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân địa bàn ơng (bà) sinh sống cơng tác có ảnh hưởng đến cơng tác quản lý đất đai lòng tin nhân dân không? - Rất ảnh hưởng: - Ảnh hưởng không nhiều: - Không ảnh hưởng: - Ảnh hưởng gì:………………………………………… ……………………………………………………………………… Ơng (bà) lựa chọn giải pháp để hạn chế tiến tới xử lý dứt điểm vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân: - Người dân sở hữu đất đai: - Người dân không sở hữu đất đai song tăng thêm quyền sử dụng so với (không phụ thuộc mục đích sử dụng đất thời hạn Nhà nước giao): - Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý cương quyết, dứt điểm, pháp luật hành vi vi phạm sử dụng đất nông nghiệp: - Giải pháp khác:…………………………………………………… ……………………………………………………………………… Các ý kiến khác:…………………………………………………… .,ngày .tháng .năm 201 Chủ hộ (ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 100 Chú ý: Đánh dấu “X” vào trống có câu trả lời thích hợp Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ... phạm hành sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 - 2013 49 3.2.1 Đánh giá thực trạng vi phạm hành sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hạ Long giai đoạn 2009- 2013 theo... tnu.edu.vn/ sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 - 2013 - Đánh giá kết xử lý vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 - 2013 - Đánh giá. .. Đánh giá thực trạng vi phạm hành sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009- 2013 theo hình thức vi phạm 57 3.2.4 Đánh giá hiểu biết người dân vi phạm hành sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP hạ long, tỉnh quảng ninh, giai đoạn 2009 2013 , Đánh giá thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP hạ long, tỉnh quảng ninh, giai đoạn 2009 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay