Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh thái nguyên

123 11 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ QUANG HƯNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ QUANG HƯNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Cúc THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài: “Nâng cao hiệu đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên” sản phẩm nghiên cứu tôi; số liệu kết luận nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Thái Nguyên, ngày……tháng…… năm 2014 Tác giả luận văn Lê Quang Hưng ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, tác giả muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Cúc, tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt để giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tác giả chân thành cảm ơn thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện cần thiết để tác giả triển khai hồn thành đề tài tiến độ Tác giả mong muốn nhận hướng dẫn, đóng góp ý kiến q thầy, để hồn thiện luận văn rút kinh nghiệm cho lần nghiên cứu sau Trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày……tháng…… năm 2014 Tác giả luận văn Lê Quang Hưng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu đề tài Kết cấu đề tài Chương CÔNG 1.1 Một số vấn đề lý luận đầu đầu công 1.1.1 Đầu 1.1.2 Đầu công 1.1.3 Hiệu đầu công 11 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đầu công 18 1.2 Thực tiễn hoạt động đầu công 23 1.2.1 Kinh nghiệm số nước giới quản lý hoạt động đầu công 23 1.2.2 Một số học hoạt động quản lý đầu công Việt Nam 29 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Quy trình bước nghiên cứu 31 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Phương pháp thu thập liệu 31 2.3.2 Chọn điểm nghiên cứu 32 2.3.3 Thông tin nghiên cứu 32 2.3.4 Phương pháp phân tích thơng tin 34 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 2.4.1 Các tiêu phản ánh thực trạng hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 35 2.4.2 Các tiêu để đánh giá hiệu hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 35 Chương T 38 3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 38 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 38 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 39 3.2 Thực trạng hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 47 3.2.1 Cơ sở pháp lý phân bổ vốn đầu từ Ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 47 3.2.2 Diễn biến tổng nguồn vốn đầu công năm qua 48 3.2.3 Tỷ lệ đầu công GDP 57 3.2.4 Mức độ phân bổ đầu công theo ngành lĩnh vực 59 3.3 Phân tích hiệu đầu cơng địa bàn tỉnh Thái Nguyên 62 3.3.1 Hệ số ICOR 62 3.3.2 Hiệu đầu cơng qua q trình hình thành triển khai Chương trình dự án 66 3.3.3 Hiệu đầu công thể qua kết phiếu điều tra 73 3.3.4 Một số dự án đầu công thiếu hiệu địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm gần 85 3.4 Đánh giá kết đạt hạn chế từ công tác đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 89 3.4.1 Kết đạt 89 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 90 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 94 , định hướng phát triển kinh tế - xã hộ 94 4.1.1 Mục tiêu tổng quát 94 4.1.2 Mục tiêu cụ thể 94 4.1.3 Những định hướng tỉnh Thái Nguyên thực tái cấu kinh tế giai đoạn 2013-2020 95 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 100 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DA : Dự án DNNN : Doanh nhiệp Nhà nước GDP : Tổng sản phẩm quốc dân KCN : Khu công nghiệp NSNN : Ngân sách Nhà nước WB : Ngân hàng giới vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số liệu thể mẫu điều tra 34 Bảng 3.1: Cơ cấu vốn đầu toàn xã hội tỉnh Thái Nguyên theo nguồn vốn từ năm 2004 đến năm 2013 50 Bảng 3.2: Cơ cấu vốn đầu công Thái Nguyên giai đoạn 2004 - 2013 54 Bảng 3.3: Đầu công/GDP Thái Nguyên giai đoạn 2005-2013 57 Bảng 3.4: Vốn đầu công Thái Nguyên phân bổ cho ngành kinh tế giai đoạn 2001 -2013 59 Bảng 3.5: Hệ số ICOR đầu công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 -2013 63 Bảng 4.1: Cơ cấu dân số địa bàn tỉnh Thái Nguyên 107 97 - Thuỷ lợi Tiếp tục cải tạo nâng cấp cơng trình thủy lợi có nhằm phát huy tối đa cơng suất xây dựng, đại hố hệ thống thuỷ lợi, nâng cao hệ số sử dụng cơng trình, đáp ứng nguồn nước cho sản xuất Tiếp tục đầu xây dựng cơng trình thủy lợi, hồ chứa sở đánh giá xác định rõ hiệu quả; sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn nước, đảm bảo đáp ứng tưới tiêu ổn định cho khoảng 80% diện tích lúa hoa màu Chú trọng quy hoạch mạng lưới thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi cấu kinh tế trồng - Hệ thống cấp thoát nước Phát triển mạng lưới cấp nước đồng với q trình thị hóa, ưu tiên nâng công suất sản xuất nước cho thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, khu cơng nghiệp, khu thị Đầu hiệu chương trình nước vệ sinh mơi trường nông thôn, ưu tiên đầu cho vùng nông thôn môi trường nước bị ô nhiễm, vùng sâu, vùng xa theo sách hỗ trợ Đảm bảo mục tiêu đến năm 2015 cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 90% dân số nông thôn 100% dân số thị; đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn 100% dân số đô thị sử dụng nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn quốc gia Các khu cơng nghiệp có hệ thống nước thải riêng; cho phép xả nước thải mạng thoát nước chung xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường - Cấp điện + Cải tạo phát triển trạm lưới điện địa bàn theo sơ đồ điện VII, nhằm đáp ứng yêu cầu điện cho sản xuất tiêu dung, trước hết ưu tiên cho điện sản xuất khu công nghiệp; mở rộng mạng lưới điện cho vùng nông thôn nhằm đáp ứng u cầu đại hóa nơng nghiệp - nơng thôn + Từng bước mở rộng nâng cấp lưới điện trạm biến áp khu đô thị theo hướng ngầm hóa lưới điện thị Xây dựng, cải tạo bước đại hoá lưới điện hạ 0,4KV nông thôn, vùng miền núi, phù hợp với phát triển sản xuất phân bố điểm dân cư, phấn đấu 99,5% số hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới trước năm 2015 98 - Thông tin truyền thông: Phát triển mạng lưới thông tin liên lạc, dịch vụ viễn thông truyền thông địa bàn tỉnh nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng xu hội nhập kinh tế Đảm bảo trì mật độ điện thoại mức 100 máy/100 dân Tỷ lệ dân truy cập internet đạt 50% năm 2015 đến năm 2020 nhu cầu sử dụng internet người dân đáp ứng 95% Năm là, phát triển văn hóa, xã hội - Giáo dục đào tạo: Nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp trình độ, cấu ngành nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Mở rộng quy mô đào tạo hợp lý, huy động tham gia toàn xã hội vào phát triển giáo dục đào tạo - Phát triển dân số, lao động việc làm: + Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nhằm ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên Dự báo dân số tỉnh năm 2015 khoảng 1.190 nghìn người, năm 2020 khoảng 1.263 nghìn người 1.362 nghìn người vào năm 2030 + Quy mơ dân số thị năm 2015 369 nghìn người, chiếm 31% tổng dân số; năm 2020 455 nghìn người, chiếm 36% tổng dân số đến năm 2030 có 613 nghìn người, chiếm 45% tổng dân số + Tổng cung lao động năm 2015 775,2 nghìn người, đến năm 2020 853,0 nghìn người năm 2030 897 nghìn người Tỷ lệ lực lượng lao động/dân số năm 2015 65,1%, năm 2020 67,5% năm 2030 65,8% Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% vào năm 2015 70 % vào năm 2020 Hàng năm giải việc làm cho khoảng 20.000-22.000 người - Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tuổi xuống 14% vào năm 2015 10% vào năm 2020; củng cố mạng lưới y tế sở, phấn đấu đến năm 2015: 100% số xã đạt chuẩn quốc gia y tế (theo tiêu chí giai đoạn 2001 - 2010); 50-60% số xã đạt chuẩn quốc gia y tế (theo tiêu chí giai đoạn 2011 - 2020), 100% trạm y tế có bác sỹ, có nữ hộ sinh đào tạo y học cổ truyền Đẩy mạnh công tác truyền thông sức khỏe, thực vệ 99 sinh môi trường, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh với phương châm dự phòng chính; củng cố y tế sở, có sách y bác sỹ tuyến xã; bảo đảm cho người dân hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu Đầu có trọng điểm, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm vùng dự phòng, y tế chuyên sâu sản, nhi, ung bướu - Văn hóa, thể thao, thơng tin truyền thơng: Phát triển mạng lưới thiết chế văn hố - thơng tin sở Nâng cấp, bước đại hóa Bảo tàng văn hoá dân tộc Việt Nam Tổ chức xếp lại loại hình hoạt động văn hoá - nghệ thuật Quy hoạch tổ chức lễ hội truyền thống văn hoá dân gian Bảo tồn phát huy di tích lịch sử, văn hố, cách mạng di sản văn hoá Thái Nguyên gắn với tour du lịch trở cội nguồn, du lịch sinh thái, văn hoá Xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm thể dục thể thao Tăng cường hiệu truyền thông, định hướng thông tin cho nhân dân lĩnh vực thơng tin báo chí, in, xuất phát hành - Phát triển khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ (KHCN) để KHCN thực trở thành yếu tố then chốt tạo đột phá suất, chất lượng, góp phần thúc đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế đảm bảo môi trường bền vững Phát huy mạnh Thái Nguyên có nhiều trường đại học, cao đẳng, nơi tập trung nhà khoa học kết hợp giảng dạy Sáu là, bảo vệ môi trường - Đến năm 2020: có 85-90% khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp tập trung có hệ thống xử lý nước thải riêng đạt 100% vào năm 2025 - Đến năm 2020: môi trường khơng khí thị, khu cơng nghiệp kiểm soát; 95% rác thải y tế sinh hoạt thu gom ngày đưa đến khu bãi tập trung để xử lý - Phấn đấu 100% nguồn nước địa bàn tỉnh không bị ô nhiễm Bẩy là, quốc phòng - an ninh - Thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc, sở giải hài hoà gắn kết nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh 100 - Quán triệt thực Nghị Đảng nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh địa bàn tỉnh tình hình Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng trận quốc phòng tồn dân gắn với trận an ninh nhân dân 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên Để nâng cao hiệu đầu công thời gian tới, cần có phối hợp đồng từ tất cấp, ngành thông qua giải pháp sau: Giải pháp 1: Lựa chọn dự án có khả thực Theo “Đề án tổng thể tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020, tổng đầu kinh tế trì tỷ lệ 30-35% GDP, Nhà nước huy động vốn đầu với tỷ trọng 35 - 40% tổng đầu 20 - 25% tổng chi ngân sách dành cho đầu phát triển Trong điều kiện nguồn NSNN địa phương hạn hẹp, cân đối thu chi nhiều khó khăn, đầu NSNN tập trung đầu cho cơng trình, dự án cấp thiết bố trí vốn NSNN, vốn trái phiếu phủ (còn thiếu vốn), triển khai kế hoạch hàng năm để bảo đảm hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng phát huy hiệu Đối với dự án khởi công mới, bố trí vốn khởi cơng dự án thật đáp ứng yêu cầu cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh xác định rõ nguồn vốn khả cân đối vốn cấp ngân sách Khơng bố trí vốn đầu từ NSNN cho dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu theo quy định Luật NSNN Thời gian tới, cần tập trung ưu tiên nguồn lực ưu đãi thuế, tín dụng cho phát triển khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhà xã hội, ký túc xá sinh viên, phòng chống thiên tai dịch bệnh… phát triển sản phẩm cơng nghiệp có lợi cạnh tranh… Giải pháp 2: Rà sốt hồn thiện sở luật pháp đầu cơng Cần rà sốt bổ sung, hồn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch sở hạ tầng theo hướng hình thành tuyến vùng phát triển liên 101 hồn, có sở hạ tầng đồng bộ, đại, kết nối với chùm đô thị, khu công nghiệp liên hoàn, trường đại học, trung tâm thương mại Đẩy mạnh phối hợp phân cấp đầu với phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quy hoạch cơng trình kết cấu hạ tầng quan trọng có ý nghĩa chiến lược; quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng kinh tế; quy hoạch xây dựng đô thị; quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao Trên sở quy hoạch tổng thể nước, ngành, vùng kinh tế, chủ tịch UBND tỉnh xây dựng quy hoạch cấp địa phương, bao gồm: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, tiểu vùng lãnh thổ thuộc tỉnh đơn vị hành trực thuộc; quy hoạch cụ thể phát triển ngành địa bàn; quy hoạch xây dựng đô thị (từ loại III trở xuống), nơng thơn tỉnh trình HĐND cấp phê chuẩn, trước định Để tăng vốn đầu cho địa phương, tiếp tục điều chỉnh lại nguồn thu tăng tỷ lệ để lại cho địa phương theo hướng để tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt mức phát triển trung bình nước tự cân đối chi thường xuyên theo định mức Chính phủ Chính quyền cấp tỉnh định: Quy hoạch mạng lưới tổ chức, định thành lập quản lý đơn vị nghiệp, dịch vụ công địa bàn như: giáo dục, y tế, khoa học cơng nghệ, văn hố, thể dục thể thao, dịch vụ cơng ích vệ sinh, mơi trường, nước dịch vụ phục vụ sản xuất (khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công ); Các chủ trương, biện pháp cụ thể để khuyến khích phát triển đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nghiệp, dịch vụ công lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao để phục vụ tốt nhu cầu nhân dân địa phương Thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức, đơn vị nghiệp, dịch vụ công kế hoạch, tài chính, nhân lực, tổ chức, cán Đặc biệt, cần sớm hoàn thiện thực Luật Đầu công, Luật Đô thị, Luật Bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia, Bộ Tiêu chuẩn hóa quy trình tuyển chọn chức danh cán quản lý nhà nước số luật định khác có liên quan tạo 102 sở pháp lý đồng phù hợp cho trình tăng cường thực phân cấp đầu nói riêng, phân cấp quản lý nhà nước nói chung… Giải pháp 3: Hồn thiện chế đánh giá hiệu giám sát đầu cơng Trước mắt, cần áp dụng phân tích đa tiêu chuẩn đánh giá hiệu đầu công để xây dựng tiêu chí phù hợp chuẩn hóa để tạo lựa chọn thơng qua dự án đầu công Cụ thể như, theo lĩnh vực yêu cầu, mục tiêu kinh tê - xã hội, môi trường, lợi ích quốc gia địa phương, ngành, đồng thời cần phân biệt rõ loại mục tiêu loại tiêu chí đánh giá hiệu đầu cơng - đầu lợi nhuận đầu phi lợi nhuận Thứ hai, cần ban hành số đánh giá tính hiệu Hiện nay, ngân sách nhà nước ngày eo hẹp so với nhu cầu ngành, địa phương Vì vậy, việc cần làm đảm bảo khoản ngân sách chi phải đem lại hiệu cao Để đánh giá hiệu quả, cần có số đánh giá việc đầu hạ tầng địa phương Hiện nay, số ICOR thường dùng để đánh giá hiệu đầu vốn thành phần kinh tế Nhưng, để xác hơn, xây dựng số tổng hợp, gồm: số ICOR dùng để đánh giá hiệu vốn đầu tư; số PCI đánh giá lực cạnh tranh cấp tỉnh; số đo hài lòng người dân dự án xã hội; số phát triển người (HDI); tốc độ tăng trưởng; số giảm nghèo, thất nghiệp nhiều số khác Qua số này, thấy toàn diện hiệu sử dụng vốn ngân sách ngành, địa phương Từ đó, ngành, địa phương có trách nhiệm phấn đấu để sử dụng nguồn ngân sách có hiệu Đánh giá chuẩn xác sở thực tế để phân bổ ngân sách hiệu Thứ ba, dài hạn, cần chủ động giảm dần đầu công, tăng đầu NSNN tổng đầu xã hội; Tái cấu đầu công, tăng đầu phát triển dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; khoa học công nghệ, đào tạo y tế; tiết giảm việc cấp vốn ngân sách cho nhu cầu đầu khối tổng công ty; Tập đoàn nhà nước chuyển trọng tâm đầu cơng ngồi lĩnh vực kinh tế, để tập trung vào phát triển lĩnh vực hạ tầng xã hội Đồng thời, mạnh tay cắt dự án đầu khơng đạt tiêu chí hiệu kinh tế - xã hội chưa bảo đảm yêu cầu thủ tục, tập trung vốn cho dự án bảo đảm hoàn thành hạn định có hiệu cao; cắt giảm cơng trình đầu cơng 103 nguồn ngân sách có quy mơ lớn, chưa thật cấp bách, có thời gian đầu dài Khuyến khích chủ đầu huy động vốn ngân sách để đầu theo phương thức chìa khóa trao tay, có đặt cọc bảo hành - bảo đảm chất lượng cơng trình Thứ tư, nâng cao trách nhiệm giải trình đầu cơng Đồng thời, cơng khai thơng tin, quy trình, thủ tục, danh mục dự án vận động đầu tư, nâng cao hiệu chế cửa, quy định rõ sách ràng buộc, chế tài nhà đầu không thực cam kết Tăng cường công tác quản lý, tra, kiểm tra, kiểm toán dự án đầu cơng Kiểm tốn Nhà nước quan tra, kiểm tra tài cần tăng cường công tác chuyên môn nghiệp vụ để thẩm định, đối chiếu, so sánh, phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật Kiên xuất tốn khoản chi sai mục đích, khơng khối lượng, đơn giá, không tiêu chuẩn định mức, vượt dự toán lớn Cần thực chế độ trách nhiệm vật chất, kể trách nhiệm nhà thầu, vấn giám sát việc xác nhận tốn khối lượng thiếu trung thực, khơng quy định Việc toán vốn đầu phải tiến hành theo quy trình phương thức tốn theo tiến độ thực Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân thực chế độ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị quản lý đầu công Chủ đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện hiệu quả, chất lượng dự án, chấm dứt tình trạng giao cho người khơng đủ điều kiện lực chuyên môn nghiệp vụ thực quản lý dự án; phát kịp thời vấn đề phát sinh đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh sai phạm việc sử dụng NSNN cho đầu công Phải kiên đình hỗn dự án khơng hiệu quả, khơng bố trí vốn dự án khơng đủ thủ tục đầu tư, không phê duyệt dự án không xác định nguồn vốn thực cho việc đầu mới… Giải pháp 4: Đổi chế, sách huy động, phân bổ, sử dụng vốn đầu - Thực tái cấu đầu công thông qua tăng cường rà soát dự án đầu tư, kiểm sốt chặt chẽ phạm vi, quy mơ dự án đầu theo mục tiêu, lĩnh vực chương trình phê duyệt; định đầu dự án lựa chọn theo quy trình thứ tự ưu tiên, xác định rõ nguồn vốn khả cân đối, bố trí đủ vốn hoàn thành dự án đầu cấp ngân sách - Đổi chế huy động nguồn lực, chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư, chế quản lý đầu tư, mở rộng hội thu hút đầu nhân nước đầu nước ngồi thơng qua việc xác định cơng bố danh mục dự án hạ tầng khả thi, 104 có khả thu hồi vốn để huy động nhân đầu phát triển hạ tầng; nghiên cứu ban hành quy chế đấu thầu, đấu giá dự án sử dụng đất đai, tài nguyên địa bàn tỉnh; thực ưu đãi khuyến theo hướng phù hợp định hướng chuyển dịch cấu phát huy lợi địa phương, đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư, đồng thời chặt chẽ mục tiêu, thời hạn điều kiện ràng buộc với chế tài cụ thể, rõ ràng - Tăng cường quản lý nhà nước đầu thông qua việc chấp thuận đầu cấp phép xây dựng cơng trình với dự án đầu xây dựng cơng trình có đủ điều kiện theo quy định; tiếp tục hoàn thiện triển khai quy trình cửa liên thơng việc giải thủ tục hành đầu - xây dựng; tăng cường lực thực giám sát đảm bảo dự án đầu chấp thuận đáp ứng đầy đủ tiêu chí, thực tiến độ, có hiệu kinh tế - xã hội Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý đầu công sở Nhân lực quản lý nguồn lực để thực cơng cụ, sách đầu dự án cụ thể Nếu có sách tốt, chế quản lý hồn thiện lại thiếu đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đội ngũ quản lý nhận thức hết cách áp dụng đổi sách chế việc thực quản lý đầu công đạt hiệu mong muốn Chính vậy, quan tâm tới nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi để đưa sách trở nên có hiệu Để nâng cao chất lượng nhân lực quản lý, tỉnh Thái Nguyên cần áp dụng biện pháp triệt để cán quản lý cấp, cán quản lý dự án cụ thể Việc đặt u cầu sau: Thứ nhất: Có chế khuyến khích cán quản lý địa phương tham gia đào tạo, nâng cao trình độ quản lý đầu tư: quản lý vốn, thời gian, nội dung, tiến độ dự án Thứ hai: Có sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào công tác quản lý dự án địa phương Đó nguồn nhân lực trẻ, đào tạo chuyên sâu kỹ lập dự án, thẩm định dự án quản lý dự án trường đại học, cao đẳng Thứ ba: Kiểm sốt chặt chẽ cơng tác lựa chọn quan vấn, quan thẩm định thành lập ban quản lý dự án Các quan quan trực tiếp đến việc thực hiệu dự án đầu Chính vậy, trước định lựa chọn quan để giúp việc cho mình, quyền địa phương 105 cần thực biện pháp kiểm tra chất lượng nhân lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp quan đó, nhằm tìm lực lượng đáng tin cậy tham gia vào tiến trình thực dự án đầu công Thứ tư: Thường xuyên tổ chức kiểm tra nhằm lọc máy quản lý hiệu Nghiêm khắc phê bình cá nhân có hành vi tham ơ, tham nhũng, quan liêu, thiếu trách nhiệm, tắc trách việc thực nghĩa vụ, lạm dụng quyền hạng định cơng trình, dự án đầu vốn Nhà nước dẫn đến dự án hoạt động đầu hiệu quả, khơng mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội Thơng qua việc kiểm tra chất lượng cơng trình tham khảo ý kiến người dân xung quanh dự án đầu để đánh giá nghiêm túc chất lượng quan liên quan trình thực dự án, tránh để dự án đầu tốn mà không mang lại kết Giải pháp 6: Đổi hoạt động giám sát kiểm tra, đánh giá hiệu đầu công Mỗi hoạt động đầu nói chung đầu cơng nói riêng, để thực cách hiệu tồn diện cần phải có cơng cụ, quy đình người tốt đảm nhận cơng việc giám sát, kiểm tra đánh giá lại công đầu Giám sát nhiệm vụ quan trọng cấp quản lý nhiên để thực giám sát tất công việc hoạt động diễn hoạt động đầu cụ thể không dễ dàng, đầu lĩnh vực rộng lớn dự án đầu có nhiều hạng mục cơng việc thực lúc Chính thế, việc kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu đầu công địa tỉnh Thái Nguyên, tác giả xin đưa số kiến nghị sau: - Hoàn thiện sở pháp lý hoạt động giám sát quan chức có quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng cá nhân trực tiếp tham gia giám sát, kiểm tra công đầu Điều cần thiết khơng có quy định quy định không rõ ràng, chức quản lý chồng chéo khơng thống việc ghi nhận chức giám sát tổ chức quản lý văn pháp luật hình thức - Bên cạnh chức năng, quyền hạn, cần có quy định thêm hoạt động phí cho cá nhân tổ chức tham gia công tác quản lý kiểm sốt hoạt động đầu tư; đồng thời có sách để khuyến khích cán quản lý khơng ngừng nâng cao trình độ, giữ vững phẩm chất người quản lý, không bị tác động tiêu cực kinh tế thị trường; 106 - Quy định chi tiết chế độ báo cáo bao gồm: báo cáo thường kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho quan quản lý cấp trên, từ thơng tin quan quản lý thống nhất, việc đưa định nhanh chóng Ngồi ra, từ việc cơng khai, cập nhật thơng tin dự án cách định kỳ tạo chế quản lý chéo quan quản lý, giúp nâng cao suất hiệu công tác quản lý, hạn chế tiêu cực xảy trình kiểm tra, giám sát - Nâng cao lực giám sát, kiểm tra cán quản lý Khơng ngừng tổ chức khóa đào đạo nâng cao trình độ chun mơn cán chun ngành, đồng thời, có nhiều sách để khuyến khích cán tự học hỏi để nâng cao kinh nghiệm lực trình kiểm sốt hoạt động đầu Mặt khác, khuyến khích nguồn nhân lực có trình độ tham gia vào lĩnh vực quản lý sách thu hút nhân tài, mở rộng tuyển dụng cán bộ,… - Trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho trình kiểm tra giám sát nhằm phát huy cách tốt trình độ cán quản lý Thường xuyên đổi áp dụng tiến khoa học cho trình quản lý Điều giúp cơng cụ đo lường tính tốn xác nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian, tiền bạc công sức nhằm tập trung cho vấn đề hiệu hoạt động giám sát - Tăng cường phối hợp giám sát cấp, ngành, đoàn thể hoạt động đầu địa bàn Sự tham gia nhiều tổ chức, cá nhân vào trình quản lý đặc biệt phản ánh dân cư địa bàn có dự án mặt giúp cho q trình quản lý có nhiều thơng tin thông tin đa dạng hơn, mặt khác tạo sức ép người thực dự án hay chương trình mục tiêu phải thực hiệu Giải pháp 7: Coi trọng đầu công vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm ổn định trị - xã hội địa bàn Thái Nguyên tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, đó, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số cấu dân số tỉnh đa dạng, chiếm 26,9% thành phần dân tộc tỉnh Cụ thể sau: 107 Bảng 4.1: Cơ cấu dân số địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tỉ lệ Dân tộc Dân số (người) Tỉ lệ Tỉ lệ so với Dân số đô so với Dân số so với tổng thị (người) dân số nông thôn dân số dân số dân (người) dân tỉnh tộc tộc Kinh 821.083 73,1% 249.305 30,4% 571.778 69,6% Tày 123.197 11% 21.319 17,3% 101.878 82,7% Nùng 63.816 5,7% 7.716 12,1% 56.100 87,9% Sán Dìu 44.134 3,9% 3.941 8,9% 40.193 91,1% Sán Chay 32.483 2,9% 1.101 3,4% 31.382 96,6% Dao 25.360 2,3% 1.186 4,7% 24.174 95,3% H’Mông 7.230 0,6% 237 0,03% 6.993 99,97% Hoa 2.064 0,18% 712 34,5% 1.352 65,5% (Nguồn: Tổng hợp số liệu thống kê năm 2011) Chính thế, đầu vào chương trình dự án phát triển điều kiện sở vật chất, kỹ thuật cho khu vực miền núi trở nên đặc biệt quan trọng cần thiết tỉnh Thái Nguyên nói riêng nước nói riêng Đầu phát triển khu vực có sinh sống phận dân tộc thiểu số giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức vấn đề kinh tế, xã hội đất nước, cải thiện đời sống người dân Nếu phận dân cư dân tộc thiểu số khơng quan tâm sách Nhà nước làm cho chênh lệch mức sống dân tộc trở nên rộng hơn, đồng thời gây khó khăn cho phát triển chung đất nước dẫn đến xung đột dân tộc Trên số giải pháp mà tác giả đưa nhằm nâng cao hiệu hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên Mỗi giải pháp áp dụng vào thực tế có khó khăn thuận lợi riêng tác động giải pháp hoạt động đầu cơng khơng giống Chính vậy, q trình thực tế, cần có kết hợp tối đa giải pháp nhằm thu hiệu cao toàn diện 108 KẾT LUẬN Đầu công hoạt động quan trọng cần thiết thể vai trò Nhà nước bình ổn phát triển quốc gia Hoạt động đầu công hoạt động sử dụng vốn Nhà nước bao gồm: Vốn Ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu phủ, vốn ODA, vốn tín dụng phát triển Nhà nước, vốn vay, vốn doanh nghiệp nhà nước dùng để đầu cho chương trình mục tiêu, dự án đầu xây dựng sở hạ tầng, đầu cho y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng đầu để phát triển ngành lĩnh vực nên kinh tế, phân bổ lại lực lượng lao động ngành, giảm khoảng cách giàu nghèo gia tăng mức sống cho người dân xã hôi Do đó, nâng cao hiệu hoạt động đầu công vấn đề cấp thiết đặt Nhà nước Việt Nam nói chung quan quản lý địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng Việc nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên” đóng góp nhỏ bé việc nghiên cứu hoạt động đầu công Thái Nguyên đạt kết sau: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận hoạt động đầu tư, đầu công, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu công, hiệu đầu công tiêu đánh giá Trong đó, luận văn tập trung chủ yếu để nêu phương pháp đánh giá hiệu đầu cơng nói chung việc áp dụng tiêu vào hoạt động đầu cơng Thái Ngun nói riêng Đó tiêu sử dụng nhiều việc đánh giá hiệu đàu công Việt Nam năm qua - Thơng qua q trình nghiên cứu mình, tác giả sử dụng biện pháp khác để tiếp cận với nguồn thông tin vốn đầu tư, GDP, tiếp xúc với đối tượng để phát phiếu điều tra Qua thông tin thu thập được, tác giả đánh giá thực trạng hoạt động đầu công hiệu đầu công tỉnh Thái Nguyên - Trên sở luận văn đề xuất hệ thống giải pháp từ vi mô đến vĩ mô, từ chủ quan đến khách quan, từ phạm vi quốc gia tới phạm vi khu vực nhằm hoàn thiện nâng hiệu đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 109 nước Những nhóm giải pháp không mới, song lại cần thiết hữu dụng Thái Nguyên thời điểm Quá trình quản lý đầu cơng q trình phức tạp nhạy cảm, đòi hỏi tính định người quản lý, tính hợp lý sách thơng thống mơi trường đầu Do việc quản lý q trình đầu khu vực khác lại có đòi hỏi khác nhau, áp dụng phương pháp nhiều khu vực khơng đem lại hiệu mong muốn Tính phức tạp hoạt động thể lý luận thực tiễn, vậy, kết nghiên cứu luận văn đóng góp nhỏ cho phát triển khoa học quản lý đầu Do trình độ hạn chế, chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Nột số nội dung chưa cụ thể, chi tiết Cũng có nội dung rõ vùng địa bàn tỉnh cần đầu vào lĩnh vực để khai thác mạnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội… chưa Luận văn đề cập tới Tác giả mong muốn nhận nhiều góp ý kiến nhà khoa học để luận văn ngày hoàn thiện 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Gi ĩ mơ (2007), Giáo trình dùng trường đại học,cao đẳng khối kinh tế, Bộ Giáo dục Đài tạo, Tái lần thứ bảy, Hà Nội, NXB Giáo dục PGS.TS Sử Đình Thành (2010), Giáo trình đầu công, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB TK : http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/tong-quan-dautu-cong-viet-nam-p1-1312010826537575ca33.chn Niê , Nâng cao hiệu sử dụng vốn nhà nước cho đầu kết cấu hạ tầng (Thứ ba 10/09/2013 16:00), http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Nang-cao-hieu-qua-sudung-von-nha-nuoc-cho-dau-tu-ket-cau-ha-tang/30736.tctc http://tailieu.vn/doc/ung-dung-ly-thuyet-hien-dai-trong-quan-ly-danh-mucdau-tu-chung-khoang-1256586.html Bùi Mạnh Cường (2012), Nâng cao hiệu đầu phát triển từ nguồn vốn NSNN Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế Hoàng Anh (2006), Các quy định quản lý thu chi ngân sách mua sắm sử dụng tài sản Nhà nước đơn vị hành nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Cành (2008), Tài cơng, tái lần thứ có sửa chữa, bổ sung, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 10 Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình quản lý tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý ngân sách Nhà nước, NXB Thống kê, Hà Nội 12 Bùi Thị Mai Hoài (2007), Cân đối ngân sách Nhà nước Việt Nam kinh tế thị trường, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 13 Lê Chi Mai (2006), Phân cấp ngân sách cho quyền địa phương - Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Bùi Quang Vinh (2013), Nâng cao hiệu đầu sử dụng nguồn vốn Nhà nước, Báo điện tử Tạp chí Cộng sản, truy cập từ http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/kinh-te-thi-truongXHCN/2013/22060/Nang-cao-hieu-qua-dau-tu-su-dung-nguon-von-nhanuoc.aspx 111 15 Nguyễn Minh Phong (2013), Nâng cao hiệu đầu cơng, Tạp chí Tài chính, số 5/2013 ... động đầu tư công địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013; Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đầu tư công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 4 Chương 1.1 Một số vấn đề lý luận đầu. .. công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 89 3.4.1 Kết đạt 89 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 90 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN... thể tỉnh Thái Nguyên đầu tư công, làm sở đảm bảo cho việc đưa nguyên tắc phân bổ nguồn lực đầu tư, quy trình quản lý dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh có tính khoa học, nâng cao hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh thái nguyên , Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay