Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn tinh thô đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nghé giai đoạn 6 12 tháng tuổi

91 19 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN TINH THÔ ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGHÉ GIAI ĐOẠN - 12 THÁNG TUỔI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN TINH THÔ ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGHÉ GIAI ĐOẠN - 12 THÁNG TUỔI Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN THĂNG TS MAI ANH KHOA THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 1 năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Hải ii LỜI CẢM ƠN Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn TS Trần Văn Thăng TS Mai Anh Khoa nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể thầy giáo Phòng quản lý đào tạo Sau đại học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành chương trình học tập hồn thành luận văn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo nhà trường giảng dạy, khuyến khích tơi tồn khóa học nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chăn nuôi Miền núi anh chị cán công nhân viên Trại nghiên cứu trâu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chăn nuôi Miền núi tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin trân trọng cảm ơn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Cơng trình hồn thành có động viên, khuyến khích gia đình, bạn bè đồng nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Hải MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình chăn nuôi trâu giới Việt Nam .3 1.1.1 Tình hình chăn ni trâu giới .3 1.1.2 Tình hình chăn ni trâu nước .4 1.1.3 Tình hình chăn nuôi trâu tỉnh Thái Nguyên 1.1.4 Phương thức chăn nuôi trâu 1.1.5 Tình hình thị trường nhu cầu tiêu thụ thịt trâu 1.1.6 Công tác giống trâu 1.2 Đặc điểm sinh trưởng trâu 11 yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng 1.2.1 Đặc điểm sinh trưởng trâu .11 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng trâu .17 1.3 Khả sản xuất thịt yếu tố ảnh hưởng đến khả sản xuất thịt trâu 21 1.3.1 Khả sản xuất thịt 21 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả sản xuất thịt trâu .22 1.4 Tình hình nghiên cứu nước 27 1.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 27 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 29 Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 30 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu .30 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 30 2.2 Vật liệu nghiên cứu 30 2.2.1 Gia súc thí nghiệm 30 2.2.2 Thức ăn thí nghiệm 30 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 35 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .36 3.1 Ảnh hưởng tỷ lệ tinh thô phần đến khả sinh trưởng nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi 36 3.1.1 Sinh trưởng nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi 36 3.1.2 Kích thước số chiều đo số cấu tạo thể hình nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi .43 3.2 Ảnh hưởng tỷ lệ tinh thô phần đến khả sử dụng thức ăn nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi 49 3.2.1 Ảnh hưởng tỷ lệ thức ăn tinh thô phần đến lượng thức ăn giá trị dinh dưỡng nghé thu nhận hàng ngày .49 3.2.2 Ảnh hưởng tỷ lệ thức ăn tinh thô phần đến tỷ lệ tiêu hóa số chất dinh dưỡng phần .52 3.2.3 Ảnh hưởng tỷ lệ thức ăn tinh thô phần đến khả tăng khối lượng nghé 53 3.2.4 Ảnh hưởng tỉ lệ thức ăn tinh thô phần đến hiệu sử dụng thức ăn nghé 55 3.2.5 Ảnh hưởng tỉ lệ thức ăn tinh thô đến hiệu kinh tế phần .56 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 58 Kết luận 58 Tồn 58 Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 66 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Cs Cộng TN Thí nghiệm ĐC Lơ đối chứng TN1 Lơ thí nghiệm TN2 Lơ thí nghiệm TN3 Lơ thí nghiệm VN Vòng ngực DTC Dài thân chéo CV Cao vây CK Cao khum VO Vòng ống CSDT Chỉ số dài thân CSTM Chỉ số tròn CSKL Chỉ số khối lượng CSTX Chỉ số to xương VCK Vật chất khô CHC Chất hữu SEM Standard Error of Mean - Sai số số trung bình NLTĐ Năng lượng trao đổi TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Số lượng đàn trâu giới Bảng 1.2: Số lượng đàn trâu Việt Nam năm gần Bảng 1.3: Số lượng sản lượng trâu tỉnh Thái Nguyên năm gần .6 Bảng 2.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm .31 Bảng 2.2: Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng loại thức ăn dùng thí nghiệm .32 Bảng 3.1: Sinh trưởng tích luỹ nghé ni thí nghiệm .36 Bảng 3.2: Sinh trưởng tuyệt đối nghé ni thí nghiệm .39 Bảng 3.3: Sinh trưởng tương đối nghé ni thí nghiệm .42 Bảng 3.4: Kích thước số chiều đo nghé qua giai đoạn tuổi 44 Bảng 3.5: Tăng khối lượng kích thước số chiều đo nghé tháng thí nghiệm 46 Bảng 3.6: Một số số cấu tạo thể hình nghé qua tháng tuổi 48 Bảng 3.7: Khả thu nhận thức ăn nghé thí nghiệm/ngày 50 Bảng 3.8: Tỷ lệ tiêu hóa số chất dinh dưỡng phần 52 Bảng 3.9: Tăng khối lượng nghé thời gian thí nghiệm .54 Bảng 3.10: Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng nghé thí nghiệm 55 Bảng 3.11: Chi phí thức ăn cho kg tăng khối lượng 57 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ sinh trưởng tích luỹ nghé ni thí nghiệm 38 Hình 3.2: Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối nghé ni thí nghiệm 41 Hình 3.3: Biểu đồ sinh trưởng tương đối nghé ni thí nghiệm .43 Bảng 3.11: Chi phí thức ăn cho kg tăng khối lượng Chỉ tiêu Đơn vị Lơ ĐC Chi phí thức ăn tinh 1000đ 0,00 830,00 1421,00 2093,00 Chi phí thức ăn thơ xanh 1000đ 1792,70 1625,67 1491,53 1364,75 Tổng chi phí 1000đ 1792,70 2455,67 2912,53 3457,75 kg 25,00 37,50 54,25 76,50 1000đ 71,71 65,48 53,69 45,20 Tổng khối lượng tăng Chi phí/1kg tăng khối lượng Lô TN1 Lô TN2 Lô TN Kết bảng 3.11 cho ta thấy: Tổng chi phí thức ăn lô TN3 cao (3.457.750 đồng), tiếp đến lô TN2 (2.912.530 đồng) lô TN1 (2.455.670 đồng) thấp lô ĐC Nhưng tổng khối lượng tăng tháng thí nghiệm lơ TN3 cao (76,5 kg) thấp lô ĐC (25 kg) Như vậy, chi phí thức ăn trung bình cho kg tăng khối lượng lơ thí nghiệm rẻ so với lơ đối chứng có xu hướng rẻ dần theo tỷ lệ tăng thức ăn tinh bổ sung Ni nghé thí nghiệm giai đoạn từ - 12 tháng tuổi, cho tỷ lệ thức ăn tinh/thô lô TN3 35/65, lô TN2 25/75, lô TN1 15/85, lô ĐC 100% thơ xanh khả tăng khối lượng thời gian thí nghiệm tương ứng 76,5 kg, 54,25 kg, 37,5 kg, 25 kg chi phí/1kg tăng khối lượng 45.200 đ; 53.690 đ; 65.480 đ; 71.710 đ/1kg tăng khối lượng Thơng qua so sánh tổng chí phí thức ăn tổng khối lượng tăng nghé thời gian tháng thí nghiệm thấy phần ăn có tỷ lệ thức ăn tinh thơ 35:65 phần cho hiệu kinh tế cao Như vậy, nuôi nghé giai đoạn nghé - 12 tháng tuổi nên cho nghé ăn thức ăn với tỷ lệ tinh thơ 35:65 phần nghé tăng khối lượng cao cho hiệu kinh tế cao Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Chăn nuôi nghé giai đoạn từ 6-12 tháng tuổi với tỷ lệ thức ăn tinh thô phần mức (0% thức ăn tinh: 100% thức ăn thô xanh); (15% thức ăn tinh: 85% thô xanh); (25% thức ăn tinh:75% thô xanh); (35% thức ăn tinh:65% thơ xanh) thì: 1.1 Tổng khối lượng tăng nghé lô TN3 cao 76,5kg, tiếp đến TN2 54,25kg, lô TN1 37,5 kg thấp lô ĐC tăng 25kg 1.2 Sinh trưởng tuyệt đối nghé/ngày lô TN3 cao đạt 425g/ngày, tiếp đến TN2 301,39 g/ngày, lô TN1là 208,3 g/ngày thấp lô ĐC đạt 138,89 g/ngày 1.3 Tiêu tốn kg VCK kg protein thô kg tăng khối lượng nghé lô TN3 thấp 8,51kg 0,77 kg; tiếp đến TN2 11,27kg 0,99 kg, lô TN1 16,32kg 1,4 kg cao lô ĐC 22,06 kg 1,81 kg 1.4 Chi phí thức ăn/1 kg tăng khối lượng lô TN3 rẻ 45.200đ/kg tiếp đến TN2 53.690đ/kg, TN1 65.480đ/kg cao lô ĐC 71.710 đ/kg tăng khối lượng 1.5 Bổ sung thức ăn tinh vào phần ăn nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi làm tăng khả thu nhận thức ăn tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng phần 1.6 Tỷ lệ thức ăn tinh thơ (35:65) thích hợp phần nuôi nghé giai đoạn từ 6-12 tháng tuổi Tồn - Nội dung nghiên cứu đề tài thực nghé từ sau cai sữa tháng tuổi với số lượng động vật thí nghiệm (16 con) - Nghiên cứu thực thí nghiệm nghé khơng có nghé đực Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Thức ăn tinh bổ sung hỗn hợp cám gạo bột ngô Đây loại thức ăn cung cấp lượng chính, cung cấp protein mức độ thấp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Giai đoạn bắt đầu thí nghiệm thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến khả sinh trưởng phát triển nghé Đề nghị - Cần tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ thức ăn tinh thô phần cho nghé giai đoạn từ 6-12 tháng tuổi với thành phần thức ăn tinh cung cấp protein - Tiến hành nghiên cứu tiếp ảnh hưởng tỷ lệ thức ăn tinh thô phần cho nghé giai đoạn tuổi khác đối tượng với nghé đực - Trong sản xuất áp dụng ni nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi với phần có tỷ lệ thức ăn tinh 35% thức ăn thô xanh 65% (theo VCK) cho hiệu kinh tế cao Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tên tài liệu tiếng Việt Agabayli A.A (1977), Nuôi trâu, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Tr 38-54, 270273,279 Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguyễn Văn Thiện, Trần Xuân Thọ (1983), Di truyền học Động vật, NXB Nông nghiệp, Tr 61 Đặng Vũ Bình (2007), Giáo trình giống vật ni, Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội, Tr 35-37 Nguyễn Kiêm Chiến (2010), Khảo sát nguồn phụ phẩm nông nghiệp nghiên cứu phần vỗ béo trâu giai đoạn 18 - 24 tháng tuổi Vân Hồ, Ba Vì, Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Đức Chuyên (2004), Đánh giá thực trạng nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả sinh trưởng đàn trâu nuôi huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ khoa học nơng nghiệp Vũ chí Cương, Nguyễn Xn Trạch (2005), Nâng cao kỹ di truyền sinh sản lai tạo giống bò thịt nhiệt đới, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, Tr 37- 43 Nguyễn Công Định, Mai Văn Sánh, Trịnh Văn Trung (2007), “Khả tăng khối lượng cho thịt trâu tơ nuôi vỗ béo cám gạo, bột sắn, bột sắn rỉ mật”, Tạp chí Chăn ni, số 4, Tr 35 - 42 FAOSTART | © FAO Phòng Thống kê (2014) | 20 tháng năm 2014 Nguyễn Đức Hưng, Đàm Văn Tiện, Nguyễn Khánh Hằng (2009), Giáo trình sinh lý học người động vật, NXB Đại học Huế 10 Lê Viết Ly (1995), Ni bò thịt kết nghiên cứu bước đầu Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Tr 11 11 Lê Viết Ly, Lê Tư, Đào Lan Nhi (1995), Kết điều tra tình hình chăn ni trâu nơng hộ số xã miền núi tỉnh Tun Quang, cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi 1994-1995, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, Tr 512 12 Trần Đình Miên, Nguyễn Kim Đường, Nguyễn Tiến Vởn (1992), Chọn giống nhân giống gia súc, Giáo trình dùng dạy trường đại học nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Tr 116-118 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 13 Trần Đình Miên, Phan Cự Nhân, Nguyễn Văn Thiện (1994), Di truyền chọn giống động vật, Giáo trình Cao học Nơng nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Đào Lan Nhi (2002), Nghiên cứu nuôi vỗ béo trâu 18-24 tháng tuổi nguồn thức ăn sẵn có nhằm tăng khả cho thịt, Luận văn tiến sĩ Nông nghiệp, Viện Chăn Nuôi, Hà Nội 15 Đào Lan Nhi, Mai Văn Sánh, Tiến Hồng Phúc, Trịnh Văn Trung (1999), “Nghiên cứu ảnh hưởng phần đến tỷ lệ tiêu hóa, cân nitơ trâu 18 - 24 tháng tuổi khả vỗ béo chúng từ nguồn thức ăn sẵn có”, Tuyển tập báo cáo khoa học chăn nuôi thú y 1998-1999, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Hà Nội, Tr 40-53 16 Nguyễn Hải Quân, Đặng Vũ Bình, Đinh Văn Chỉnh, Ngơ Đoan Trinh (1995), Giáo trình chọn lọc nhân giống gia súc, Trường ĐHNN - Hà Nội 17 Mai Văn Sánh (1996), Khả sinh trưởng, sinh sản, cho sữa, thịt trâu Murrahi nuôi Sông Bé kết lai tạo với trâu nội, Luận văn PTS Nông nghiệp, Tr.125-131 18 Mai Văn Sánh (1995), “Một số tiêu khả sản xuất trâu lai F1 (Murrahi x Swamp) nuôi nông thôn”, Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Viện Chăn nuôi 1994-1995, Tr.164-169 19 Mai Văn Sánh (2005), “Ảnh hưởng chọn lọc đàn trâu sử dụng trâu đực có khối lượng lớn làm giống đến khối lượng sơ sinh sinh trưởng nghé”, Tạp chí Chăn ni, số (11), Tr 8-9 20 Mai Văn Sánh (2008), “Sử dụng rơm ủ urê thay phần cỏ xanh phần vỗ béo trâu tơ”, Viện Chăn ni - Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn nuôi, Số (11) 21 Mai Văn Sánh, Trịnh Văn Trung, Nguyễn Công Định (2006), “Ảnh hưởng tỷ lệ tinh /thô phần đến tăng khối lượng khả sử dụng thức ăn nghé - 12 tháng tuổi”, Báo cáo khoa học năm 2005 - phần nghiên cứu thức ăn dinh dưỡng vật nuôi - Viện Chăn nuôi, Tr 1-7 22 Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Thái Nguyên (2013), “Báo cáo sản xuất chăn nuôi”, kết sản xuất chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên 23 Nguyễn Đức Thạc (1983), Một số đặc điểm sinh trưởng, cho thịt sữa loại hình trâu to miền Bắc khả cải tạo với trâu Murrahi, Luận văn PTS khoa học Nông nghiệp 24 Nguyễn Đức Thạc, Nguyễn Văn Vực (1985), Khả nuôi trâu Murrahi Việt Nam, Tuyển tập công trình nghiên cứu chăn ni, Viện Chăn Ni 1969 -1985, Tr 61-67 25 Nguyễn Văn Thưởng(1995), Kĩ thuật ni bò sữa, bò thịt gia đình, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, 26 Nguyễn Trọng Tiến (1996), Tình trạng đàn trâu vùng sinh thái miền Bắc Việt Nam, Tham luận Hội nghị định hướng phát triển đàn trâu huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, Ngày 18-7-1996 27 Tổng cục thống kê (2013), Niên giám thống kê năm 2013 28 Nguyễn Xn Trạch (2004), Giáo trình chăn ni trâu, bò, Giáo trình cao học Chăn ni, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 29 Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm, Lê Văn Ban (2005), Giáo trình chăn ni trâu bò, Trường Đại học nông nghiệp I - Hà Nội 30 Trịnh Văn Trung (2008), Ảnh hưởng bột sắn phần ăn đến môi trường, hệ vi sinh vật cỏ, tỷ lệ phân giải thức ăn khả sinh trưởng trâu, Luận văn tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 31 Trịnh Văn Trung, Mai Văn Sánh, Nguyễn Công Định (2006), "Nghiên cứu sử dụng bột sắn phần ăn trâu tơ", Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, (5), Tr 78-81 32 Viện Chăn nuôi (2001), Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc -gia cầm Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 33 Tiêu chuẩn Việt Nam (2007), Lấy mẫu chuẩn bị mẫu, TCVN 4325-2007, Thức ăn chăn nuôi, Tr 17-22 34 Tiêu chuẩn Việt Nam (2007), Phương pháp xác định hàm lượng xơ, TCVN 4329-2007, Thức ăn chăn nuôi, tr 20-21, 35 Tiêu chuẩn Việt Nam (2007), Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩm, TCVN 4326-2007, Thức ăn chăn nuôi, Tr 23-26 36 Tiêu chuẩn Việt Nam (2007), Phương pháp xác định hàm lượng ni tơ hàm lượng protein, TCVN 4328-2007, Thức ăn chăn nuôi, Tr 32-35 Tài liệu tiếng Anh 37 Bennett S.P (1973), The Buffalypso an evaluation of beef type of water Buffalo in Trinidad, West Indies, In third world Conference on Animal Production, Vol 1, Melbourne, pg 22 38 Bunyavejchewin P and Chantalakhana C (1991), Buffalo Production in East and Southeast Asia problems and prospects, In Buffalo production around the Would IBIC/FAO, Bangkock, Thailand, pg 30-45 39 Burns B.M, C.Gazzola, G.T.Bell, K J Murphy (2001), Defining the market in tropical Northern Australia Enhancing tropical beef cattle genetics, reproduction and animal breeding skill, Department of primary industries, Queensland 40 FAO - Animal Production and Health Series (1977), The water buffalo, A project sponsored by the Australian Freedom from hunger campaign, Food and Agriculture organization of the United Nation, Rome, pg 13-21 41 Hosmani S V., A Srivastava (1988), “Utilization of nitrogen in buffalo calves fed formaldehyde treated soybeans”, Indian Journal of Nutrition and Dietetics, Vol 25, pg 234 - 240 42 Intaramongkorl J., D Narungsri and S Intaramongkorl (1994), “Effects of age and fattening system for swamp buffalo”, Proceedings of the first Asian Buffalo Association Congress, Khonkean, Thailand, Jannuary 17-21, pg 323326 43 Kearl C (1982), Nutrient requirements of ruminants in developing countries, International 44 Le Đang Đanh, Chau Chau Hoang, Nguyen Kim Cuong, Pham Trong Nghia, Tran Van Chinh, Nguyen Van Phat and John Perkins (1995), Management and performance of village cattle and buffalo - a case study from Phuoc Thanh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ village Exploring Approaches to Research inthe Animal Sciences in Vietnam A Workshop held in Hue, 31 Jul to Aug, 1995, pg 90-93 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 45 Liu C.H (1987), The Preliminary Results of Crossbreeding of Buffaloes inChina, Mimeograhed Note, Reseach Institute for Animal Sciences of Kwangsi, the People’s Republic of China, pg 234-238 46 Mullins T I., Lindsay J A., Kempton T J and Toleman M A (1984), “The effect of three different nitrogen based supplements on the utilization of tropical forage diets by zebu crossbred steers”, Proc Soc Anim, Prod, 15, pg 87-489 47 Nguyen Van Thu, Nguyen Thi Kim Dong, Nguyen Van Hon and Ai Quac (1993), “Effect of Molasses-urea on perfofmace of growing local buffaloes and cattle fed low nutritive diets”, Livestock research for Rural Develpoment, Vol (1), pg 46-53 48 Ragheb E.E., A Z Basiony, A Y El-Badawi (1989), Fattening performance of buffalo calves fed two rations of different energy rations ratios, Proceedings of the third Egyptan British conference on animals, fish, and poultry production, 7-10 Oct 1989, Alecxandria, Egypt Vol 2, pg 563-570 49 Sekhon K S., V K Kakkar A S Bawa and G S Makkar (1996), “Effect of level of nutrition and stage of maturity on carcass characteristics and meat quality of male Murrah calves”, Journal of Food Science and Technology, 33 (1), pg 60 - 62 50 Topanurak S., J Intaramongkol, P Ratanapunna, S Intaramongkol, S.Tumwasorn and C Chantalakhana (1991), “Factors affecting growth performance in Thai swamp buffalo”, Annual report 1989-1991, The national buffalo research and development center project, Bangkok, Thailand (21), pg 17-25 51 Wanapat, M, O, Pimpa, K, Sommart, S, Uriyapongson, W, Toburan, D,Parker and P, Rowlinson (1995), “Effect of energy source on rumen fermentation, degradability and rice straw intake in swamp buffalose”, Proceeding International Workshop on Drauf animal power to increase farming efficiency and sustainability, Khonkean University, Thailand Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 52 Wanapat M, (2003), “Manipulation of cassava cultivation and utilization to improve protein to energy biomass for livestock feeding in the tropics”, Asian - Australasian Journal of Animal Science, 16 (3), pg 463 - 472 53 Wanapat M and C Wachirapakorn (1990), “Utilization of roughage and concentrate by feedlot swamp buffaloes (Bubalus bubalis)”, Asian - Australian Journal of Animal Science, (3), pg 195-204 54 Wanapat M., K.Sommart, C.Wachirapakorn, S.Uriyapongson and C Wattanachant (1994), “Recent Advances in swamp buffalo Nutrition and Feeding”, Proceedings St Asian Buffalo Association Congress, Khonkean, Thailand, Jannuary 17-21, pg 155-187 55 Yuangklang C., S.Wora-anu, M.Wanapat, N Nontaso and C Wachirapakorn (2001), Effects of roughage source on rumen microbes, feed intake and digestibility Current Research and Development on Use of cassava as animal Feed, Khon Kaen University, Thailand, pg 69-71 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH NI NGHÉ THÍ NGHIỆM Nghé ni thí nghiệm ăn thức ăn tinh trước ăn thức ăn thơ xanh Nghé ni thí nghiệm ăn thức ăn thơ xanh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Định kỳ cân khối lượng nghé thí nghiệm để xác định khả sinh trưởng Đo kích thước số chiều đo nghé ni thí nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... LÂM NGUYỄN VĂN HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN TINH THÔ ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGHÉ GIAI ĐOẠN - 12 THÁNG TUỔI Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số: 60 .62 .01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ... thô đến số tiêu kinh tế kỹ thuật nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi Mục tiêu đề tài Xác định ảnh hưởng tỷ lệ tinh thô phần đến tăng khối lượng khả sử dụng thức ăn nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi Ý... hình nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi .43 3.2 Ảnh hưởng tỷ lệ tinh thô phần đến khả sử dụng thức ăn nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi 49 3.2.1 Ảnh hưởng tỷ lệ thức ăn tinh thô phần đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn tinh thô đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nghé giai đoạn 6 12 tháng tuổi , Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn tinh thô đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nghé giai đoạn 6 12 tháng tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay