Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên

130 19 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI NGỌC TOÀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thái Nguyên - 2014 i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM BÙI NGỌC TỒN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành đào tạo: Thạc sỹ Phát triển nông thôn Mã ngành: 60 62 01 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Trọng Bình Thái Nguyên - 2014 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu thể luận văn trung thực, chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, ngày 30 tháng 10 năm 2014 Tác giả Bùi Ngọc Tồn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu hồn thiện luận văn tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, đơn vị cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới quan, đơn vị, cá nhân giúp đỡ thời gian thực nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, lãnh đạo, giảng viên, nhân viên phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học – Trường Đại học Nông Lâm trang bị cho kiến thức chuyên môn để hồn thành luận văn Tơi xin trân thành cảm ơn TS Vũ Trọng Bình người trực sát hướng dẫn khoa học cho qua trình thực nghiên cứu hồn thiện luận văn Nghiên cứu hỗ trợ, chia sẻ thơng tin lớn từ quyền địa phương quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân địa bàn huyện Phú Lương Tôi xin trân cảm ơn: - UBND huyện Phú Lương, UBND xã n Ninh, Động Đạt, Sơn Cẩm; - Phòng Nơng nghiệp PTNT, Trạm Khuyến nông huyện, lãnh đạo, công chức, viên chức, cán hai đơn vị; - 90 hộ dân 03 xã chia sẻ thông tin, ý kiến họ Xin cảm ơn tổ chức, nhân đóng góp, hỗ trợ tơi chưa nêu tên Trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2014 Tác giả Bùi Ngọc Tồn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3 Ý nghĩa nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý thuyết hoạt động khuyến nông 1.1.1 Khái niệm khuyến nông hoạt động khuyến nông 1.1.2 Mục tiêu khuyến nông 1.1.3 Nội dung, nguyên tắc khuyến nông 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông 12 1.2 Cơ sở thực tiễn nghiên cứu 13 1.2.1 Kinh nghiệm số nước giới hoạt động khuyến nông 13 1.2.2 Tổng quan hệ thống khuyến nơng sách khuyến nông Việt Nam 19 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1 Hệ thống tiêu đánh giá hoạt động khuyến nông 27 2.3.2 Tiếp cận nghiên cứu 29 2.3.3 Phương pháp thu thập thông tin 30 2.3.4 Hạn chế nghiên cứu 32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 34 3.1.1 Vị trí địa lý 34 3.1.2 Điều kiện tự nhiên 34 3.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 37 3.2 Hiện trạng, tổ chức hoạt động khuyến nông 42 3.3 Nội dung xác định nội dung hoạt động khuyến nơng 45 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3.1 Nôi dung hoạt động khuyến nông địa bàn huyện 46 3.3.2 Phương pháp xác định nội dung khuyến nông 47 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.4 Lựa chọn đối tượng hưởng lợi từ dịch vụ khuyến nông 49 3.4.1 Đối tượng hưởng lợi hoạt động khuyến nông 49 3.4.2 Cách thức xác định người hưởng lợi 49 3.5 Phương pháp khuyến nông hệ thống khuyến nông nhà nước nhà nước 52 3.5.1 Thời điểm tổ chức hoạt động khuyến nông 52 3.5.2 Địa điểm tổ chức hoạt động khuyến nông 53 3.5.3 Tài liệu phục vụ hoạt động khuyến nông 53 3.5.4 Hình thức chuyển tải nội dung hoạt động khuyến nông 54 3.5.5 Sự phù hợp nội dung khuyến nông 57 3.5.6 Năng lực giảng viên khuyến nông 58 3.6 Hỗ trợ hoạt động khuyến nông 60 3.6.1 Hình thức hỗ trợ 60 3.6.2 Mức độ hỗ trợ 62 3.7 Hiệu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động khuyến nông 64 3.7.1 Hiệu hoạt động khuyến nơng hộ gia đình 64 3.7.2 HQHĐ khuyến nông cộng đồng 84 3.8 Bài học kinh nghiệm nhằm cải thiện hoạt động khuyên nông địa bàn huyện Phú Lương 90 3.8.1 Xác định nội dung khuyến nông 90 3.8.2 Lựa chọn đối tượng tham gia hoạt động khuyến nông 91 3.8.3 Phương pháp khuyến nông 92 3.8.4 Phương pháp hỗ trợ, trợ cấp tham gia hoạt động khuyến nông 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 1.1 Hệ thống tổ chức thực hoạt động khuyến nông 96 1.2 Hiệu yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐ khuyến nông 97 Kiến nghị 97 2.1 Kiến nghị sách 97 2.2 Kiến nghị giải pháp thực hành cho hoạt động khuyến nông 98 TÀI LIỆU Số hóaTHAM TrungKHẢO tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CT Chương trình DA Dự án DTTS Dân tộc thiểu số HQ Hiệu HQHĐ Hiệu hoạt động KHCN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kỹ thuật MHTD Mơ hình trình diễn PTNT Phát triển nông thôn TBKT Tiến kỹ thuật UBND Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động khuyến nông 28 Bảng 3.1 Tăng trưởng giá trị sản xuất qua năm 37 Bảng 3.2 Chuyển dịch cấu kinh tế qua năm 37 Bảng 3.3 Tăng trưởng ngành nông nghiệp 38 Bảng 3.4: Số hoạt động khuyến nơng bình qn phân theo nhóm hộ (giai đoạn 2011-2013) 50 Bảng 3.5: Cách xác định đối tượng hưởng lợi mức độ tiếp cận hỗ trợ nhóm 51 Bảng 3.6: Địa điểm tổ chức hoạt động khuyến nông đánh giá phù hợp 53 Bảng 3.7: Lý thuyết thực hành hoạt động khuyến nông 55 Bảng 3.8: Đánh giá người hưởng lợi thời gian hoạt động khuyến nông 56 Bảng 3.9: Đánh giá nội dung khuyến nông người tham gia 57 Bảng 3.10: Bảng đánh giá chất lượng giảng viên người hưởng lợi 58 Bảng 3.11: Tương tác giảng viên học viên hoạt động khuyến nơng 59 Bảng 3.12: Hình thức hỗ trợ tham gia hoạt động khuyến nông 61 Bảng 3.13: Tỷ lệ áp dụng sau tham gia hoạt động khuyến nông 64 Bảng 3.14: Nguyên nhân hộ áp dụng 67 Bảng 3.15: Nguyên nhân hộ không áp dụng hay áp dụng phần 69 Bảng 3.16:Tác động hoạt động khuyến nông lên suất trồng, vật ni theo nhóm 70 Bảng 3.17: Tác động hoạt động khuyến nông lên quy mô sản xuất chia theo nhóm 73 Bảng 3.18: Tác động hoạt động khuyến nông lên chi phí sản xuất 77 Bảng 3.19: Tỷ lệ hộ có suất tăng chi phí tăng/giảm 79 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Hệ thống tổ chức thực hoạt động khuyến nông - Sự phối hợp Trạm Khuyến nông với đơn vị quản lý hoạt động khuyến nơng chưa thống Trạm Khuyến nơng đơn vị nghiệp khơng có chức quản lý nhà nước nên khó có thống nhật Nguồn vốn Trạm Khuyến nơng huyện phân bổ hàng năm thấp nên hạn chế cho HĐ khuyến nông - Nhiều đơn vị, quan, CT/DA tham gia vào hoạt động khuyến nông chủ yếu cán khuyến nông thuộc Trạm khuyến nông, cán nông nghiệp quan quản lý, nghiệp nông nghiệp huyện (BTVT, thú y) tham gia vào thực hoạt động khuyến nơng - Có cách tiếp cận việc xác định nội dung khuyến nông Cách thư dựa kế hoạch sản suất nông nghiệp hàng năm UBND huyện giao, dựa danh mục CT/DA khuyến nơng sẵn có để thực Cách thứ hai dựa đề xuất nội dung khuyến nông từ lên, cách nội dung khuyến nông UBND xã, thị trấn tổng hợp từ nhu cầu nông dân gửi lên Trạm khuyến nông để tổ chức thực Tuy nhiên có tượng đối tượng tham gia hoạt động khuyến nông lựa chọn không dựa nhu cầu họ - Khuyến nông nhà nước tập trung vào chuyển giao TBKT nhằm tăng suất, chất lượng sản phẩm Ngoài chuyển giao TBKT, hoạt động khuyến nơng hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp cận thị trường, tiếp cận vốn, nâng cao lực cho người dân -Phương pháp khuyến nơng có thay đổi đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia, tiếp nhận áp dụng kiến thức Giảng viên tham gia chuyển giao TBKT đa số cán có lực chun mơn, có kinh nghiệm, kỹ sư phạm chuyển tải kiến thức Tài liệu, giáo cụ chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng phù hợp với địa phương hoạt động thực hành MHTD trọng, gắn kết chặt chẽ với lý thuyết 1.2 Hiệu yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐ khuyến nơng -Ba yếu tố có tác động tích cực đến việc áp dụng kiến thức sau tham gia hoạt động khuyến nông hoạt động khuyến nông giới thiệu chuyển giao giống trồng vật ni có suất cao, cơng nghệ kỹ thuật phù hợp với điều kiện hộ trồng, vật nuôi chuyển giao nên loại trồng vật nuôi mà người quen thuộc với tập quán canh tác Ngược lại chi phí đầu tư lớn yếu tố hạn chế việc áp dụng TBKT vào sản xuất - Hoạt động khuyến nông mang lại nhiều hiệu kinh tế, kỹ thuật, môi trường cho người áp dụng có hiệu đến việc tăng suất trồng vật nuôi, tăng chất lượng sản phẩm lợi nhuận Ngoài ra, hoạt động khuyến nơng có hiệu quan trọng việc tăng quy mô sản xuất, tạo thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm giảm rủi ro sản xuất - Các hoạt động khuyến nơng có hiệu cộng đồng dân cư, TBKT chuyển giao lan tỏa tốt cộng đồng dân cư Đa số người dân chủ động chia sẻ TBKT với người khác, học hỏi kiến thức từ người khác áp dụng có hiệu học Kiến nghị 2.1 Kiến nghị sách - Củng cố vai trò quản lý nhà nước Phòng Nơng nghiệp PTNT Trạm Khuyến nông huyện khuyến nông - Quản lý khuyến nơng đòi hỏi hiểu biết đặc điểm nông nghiệp đặc thù khuyến nông, cần quan, đơn vị chuyên ngành Cơ chế quản lý theo Ban đạo BQL điều phối nội DA khuyến nông, chưa liên kết DA với Đối với cấp huyện phòng Nơng nghiệp PTNT trạm khuyến nơng, Trạm khuyến nơng quan giúp việc cho phòng Nơng nghiệp PTNT - Quy định mức tối thiểu ngân sách địa phương dành cho hoạt động khuyến nông, ưu tiên hoạt động khuyến nơng mang tính sinh kế cho xã nghèo, xã khó khăn, xã nhận hoạt động khuyến nơng, đảm bảo người dân tiếp cận với khuyến nơng thường xun - Có sách đào tạo, nâng cao lực chế độ đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ cán khuyến nông xã Nâng cao lực kỹ thuật song song với bồi dưỡng kỹ truyền đạt, tổ chức nông dân, tìm kiếm thơng tin thị trường… - Hoạt động khuyến nông cần gắn với hỗ trợ khác tiếp cận tín dụng, vật tư đầu vào, thị trường, tổ chức sản xuất… để nâng cao khả TBKT giới thiệu áp dụng thực tế sau hoạt động khuyến nơng kết thúc 2.2 Kiến nghị giải pháp thực hành cho hoạt động khuyến nông Lựa chọn đối tượng tham gia Việc lựa chọn đối tượng tham gia trực tiếp vào hoạt động khuyến nơng nên dựa tiêu chí sau: - Hộ thực có nhu cầu tự nguyện tham gia hộ có ý chí nghèo - Hộ có điều kiện kinh tế để tham gia hoạt động khuyến nông áp dụng sau hoạt động khuyến nông - Kết hợp lựa chọn nhiều nhóm hộ có điều kiện KT-XH khác (hộ khá/ trung binh/ nghèo; hộ có kinh nghiệm/ít kinh nghiệm; nam/nữ…) tham gia vào hoạt động khuyến nông Để lựa chọn đối tượng tham gia hoạt động khuyến nông nên áp dụng đồng thời giải pháp sau: - Người tham gia hoạt động khuyến nơng phải đóng phí - Dựa vào đăng kí tham gia tự nguyện cam kết áp dụng TBKT người dân hoạt động khuyến nông thành cơng - Giải thích rõ cho người dân đòi hỏi yêu cầu tham gia hoạt động khuyến nông để người dân biết rõ khả họ; - Thảo luận công khai cộng đồng dân cư để đánh giá, lựa chọn người tham gia Nội dung khuyến nông Để nâng cao HQHĐ khuyến nông, người dân chấp nhận nội dung hoạt động khuyến nơng nên hướng đến: -Các giống trồng vật nuôi mà người dân có thói quen sản xuất; - TBKT chuyển giao nên tạo suất trồng vật nuôi và/hoặc thu nhập cao vượt trội so với ĐBDTTS; - TBKT khơng đòi hỏi chi phí cao khả hộ; - TBKT không phức tạp, khơng đòi hỏi nhiều cơng lao động; - Đáp ứng nhu cầu người dân; - Sản phẩm có thị trường tiêu thụ; - Hỗ trợ phát triển nông nghiệp địa phương theo chiến lược phê duyệt Phương pháp khuyến nơng Với đặc điểm hạn chế trình độ đa phần tin tưởng làm theo nhìn thấy kết Vì vậy, phương pháp khuyến nơng nên: -Áp dụng MHTD theo phương pháp trường (FFS) Tuy tốn kinh phí hình thức chuyển giao TBKT hiệu nhất, giống mới, công nghệ kỹ thuật phức tạp; -MHTD nên triển khai thơn, có điều kiện để nhiều người nhìn thấy; -Có tài liệu hướng dẫn chi tiết, rõ ràng dễ hiểu; - Có người dân có kinh nghiệm, có uy tín, dám làm tham gia vào hoạt động khuyến nơng Khuyến khích thảo luận, trao đổi người dân; - Áp dụng hình thức cầm tay việc hoạt động khuyến nông đồng bào DTTS, kinh nghiệm sản xuất, chưa chủ động tiếp nhận TBKT; - Gắn vai trò, trách nhiệm khuyến nông xã, công tác viên khuyến nông thôn/bản với thành công hoạt động khuyến nông Hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông Nên xem xét nội dung, hình thức mức độ hỗ trợ, trợ cấp theo hướng sau đây: - Hỗ trợ kinh phí giống vật tư thiết yếu phục vụ triển khai trực tiếp hoạt động khuyến nông Chỉ hỗ trợ tối đa 75% chi phí triển khai trực tiếp hoạt động khuyến nông 25% người tham gia đóng góp Đối với hộ nghèo, đồng bào DTTS địa bàn đặc biệt khó khăn hỗ trợ 100% chi phí triển khai trực tiếp Khơng hỗ trợ phí lại, tiền ăn cho hoạt động khuyến nông tổ chức địa bàn xã, thôn người dân tham gia sinh sống; - Hỗ trợ hình thức vật tư, không đưa trực tiếp tiền mặt cho người dân; - Đối với hộ nghèo, hỗ trợ tham gia loại hoạt động khuyến nông tối đa lần Lần giảm mức hỗ trợ 50% so với mức hỗ trợ lần đầu lần giảm 70% mức hỗ trợ lần đầu - Hỗ trợ nội dung khác bổ trợ cho hoạt động khuyến nông hỗ trợ tiếp cận, phát triển thị trường, hỗ trợ thành lập, phát triển tổ chức người sản xuất, hỗ trợ nâng cao lực cho cán khuyến nông sở TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2010), Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 08/01/2010 Chính phủ Khuyến nơng Chi Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2013), Niên gián thống kê tỉnh Thái Nguyên, NXB Thống kê Nguyễn Văn Long (2006), Giáo trình khuyến nơng, Đại học Nơng nghiệp Hà Nội Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Phú Lương (2011), Báo cáo số 241/BCNN&PTNT ngày 02/12/2011 Báo cáo kết sản xuất nông nghiệp năm 2011, kế hoạch sản xuất năm 2012 Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Phú Lương (2012), Báo cáo số 250/BCNN&PTNT ngày 04 /12/2012 Báo cáo kết sản xuất nông nghiệp năm 2012, kế hoạch sản xuất năm 2013 Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Phú Lương (2013), Báo cáo số 220/BCNN&PTNT ngày 01/12/2011 Báo cáo kết sản xuất nông nghiệp năm 2013, kế hoạch sản xuất năm 2014 Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương (2011), Báo cáo số 64/BC-KN ngày 25/11/2011 Báo cáo kết thực công tác khuyến nông năm 2011, nhiệm vụ, giải pháp năm 2012 Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương (2012), Báo cáo số 59/BC-KN ngày 24/11/2012 Báo cáo kết thực công tác khuyến nông năm 2011, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013 Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương (2013), Báo cáo số 66/BC-KN ngày 21/11/2011 Báo cáo kết thực công tác khuyến nông năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014 10 Thủ tướng phủ (2008), Quyết định 162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12 / 2008 sách khuyến nơng khuyến ngư địa bàn khó khăn 11 Trung tâm phát triển nơng thơn – Viện sách chiến lược phát triển nông thôn (2013), Báo cáo tổng hợp Nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 12 UBND huyện Phú Lương (2011), Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 07/12/2011 Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Phương hướng , nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 13 UBND huyện Phú Lương (2012), Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 07/12/2012 Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Phương hướng , nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 14 UBND huyện Phú Lương (2013), Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 12/12/2013 Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Phương hướng , nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 15 UBND huyện Phú Lương (2013), Quyết định số 795./QĐ-UBND ngày 15/3/2013 việc ban hành quy chế làm việc Trạm Khuyến nông 16 Vũ Thị Hiền, Bài giảng Nguyên lý phát triển nông thôn (2010) 17.http://www.khuyennongvn.gov.vn/Portals/0/Text/BC%20tong%20ket%2020%2 0nam%20-%20Du%20thao%203.doc PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phiếu số: PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ PHẦN I: THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên: 2.Độ tuổi: Giới tính: Nam/Nữ; Dân tộc: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Địa chỉ: xóm: xã: huyện Phú Lương – TN Phân loại hộ: Giàu/Khá; Trung bình ; Nghèo/ Cận nghèo Nhân khẩu: ; Số lao động: PHẦN II- VAI TRÒ, HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KHUYẾN NƠNG HUYỆN NỘI DUNG Hồn tồn đồng ý/ tốt Đồng ý/ Tốt Trung gian/ Trung bình Khơng đồng ý/ Yếu Vai trò khuyến nông KN chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho nông dân Từ hoạt động khuyến nông (HĐKN) người dân biết thêm tiến kỹ thuật KN cầu nối người nông dân với thị trường tiêu thụ KN hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp Khuyến nông tập huấn cho nông dân tiên kỹ thuật Khuyến nông xây dựng mơ hình để giới thiệu tiến kỹ thuật nông nghiệp Khuyến nông tuyên truyền cho nông dân sách Nhà nước nông nghiệp, nông dân, nông thôn Cấu nối người nông dân với nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hồn tồn khơng đồng ý/ Kém Hoàn toàn đồng ý/ tốt NỘI DUNG Đồng ý/ Tốt Trung gian/ Trung bình Khơng đồng ý/ Yếu Hồn tồn khơng đồng ý/ Kém Hoạt động khuyến nông huyện Phú Lương Mỗi xã huyện có cán Trạm Khuyến nơng phụ trách địa bàn Trạm Khuyến nông huyện cung ứng giống lúa, ngô chất lượng cao cho nông dân Trạm KN xây dựng mơ hình trồng trọt, chăn ni, thủy sản xã Cán KN trực tiếp làm việc xã để theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp địa bàn phụ trách Cán KN khuyến cáo kịp thời có dịch bệnh trồng, vật nuôi xảy xã Từ khuyến cáo cán KN mà nơng dân có biện pháp xử lý kịp thời có dịch bệnh hại xảy Trạm KN huyện cầu nối nông dân với nguồn vốn ưu đãi PHẦN III – HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG Trong 03 năm (2011 – 2013) ông (bà) tham gia HĐKN? - Các HĐKN thường có nội dung về: - Trồng trọt Chăn ni Tổ chức thực hiện: Lâm nghiệp KN nhà nước Khác:… Ngồi nhà nước; CT/DA Các HĐKN ơng (bà) thường tham gia là: Tập huấn kỹ thật; MHTD; Địa điểm tổ chức: Trong thôn; Hội thảo đầu bờ; Địa điểm phù hợp nhất: Trong thơn; Hình thức truyền tải: hành Lý thuyết; Trong xã, ngồi thơn; Tham quan học tập Trong huyện Trong xã, ngồi thơn; Thực hành; Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Trong huyện Lý thuyết + Thực http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Ơng bà muốn hình thức truyền tải phù hợp? Lý thuyết; Thực hành; Lý thuyết + Thực hành Thời gian học lý thuyết TB: ngày Như vậy: Thời gian thực hành TB: ngày Như vậy: hợp 10 Nội dung hoạt động KN: Mới; Ngắn; Dài; Ngắn; Phù hợp Dài; Mới phần; Phù Khơng 11 Ơng (bà) có thỏa mãn với nội dung HĐ khuyến nông nào? Thỏa mãn hoàn toàn Thỏa mãn phần Chưa thỏa mãn 12 Ông (bà) đánh giá giảng viên (người tổ chức thực hiện)? Nhiều kinh nghiệm; Khả sư phạm; Nhiệt tình 13 Ơng (bà) tham gia đóng góp ý kiến khơng? Có; Khơng - Ơng (bà) có chủ động tham gia đóng góp, phát biểu ý kiến HĐ khuyến nơng? Có Khơng - Ý kiến đóng góp tham gia có chấp nhận, tiếp thu khơng? Có 14 Khi tham gia HĐ khuyến nơng ơng (bà) có hỗ trơ khơng? - Ơng bà hỗ trợ gì? Tiền Vật tư NN Khơng Có Khơng Cả tiền vật tư NN 15 Nếu không hỗ trợ ơng (bà) có tham gia HĐ khuyến nơng khơng? Có Khơng - Nếu hỗ trợ tham gia HĐKN ơng (bà) muốn hỗ trợ nhất? Tiền mặt Vật tư NN Cả tiền mặt lẫn vật tư NN 16 Sau tham gia HĐ khuyến nông ông (bà) có áp dụng vào thực tiễn sx gia đình khơng? Có Khơng; Áp dụng phần; Áp dụng hồn tồn 17 Ơng (bà) áp dụng, sao? (tích vào bên dưới) Năng suất tăng Cây trồng, Dễ làm, vật nuôi phù hợp quen thuộc với đk Tăng thu nhập Giản rủi ro sx Được hỗ trợ tiền Được quan tâm hướng dẫn kt Khác 18 Ơng (bà) khơng áp dụng, sao? (tích vào bên dưới) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chi phí cao Khó mua giống Lợi nhuận thấp Khơng hỗ trợ Khơng có thị trường Rủi ro cao Khó áp dụng Khơng có nhu cầu khác 19 Sau áp dụng, ơng(bà) có ý định tăng quy mơ sản xuất không? Tăng K.tăng 20 Sau áp dụng ông (bà) nhận thấy: (tích vào tương ứng) Chỉ tiêu Phân bón Thuốc BVTV/ thú y Thức ăn Giống Thay đổi mức chi phí so với trước Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Hiệu Tăng Giảm Không đổi Năng suất Chất lượng Chi phí đầu tư Khả tiếp cận nguồn vốn Thay đổi môi trường Khả bán hàng 21 Thời điểm diễn HĐKN có phù hợp hay khơng (tính cần thiết nội dung HĐKN)? Có Khơng - Nếu khơng sao? 22 Địa điểm tổ chức HĐKN có phù hợp hay khơng? (Giao thơng thuận tiện/ gần khu dân cư/ người dân dễ đến tham gia) Có Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Theo ông (bà) địa điểm tổ chức đâu phù hợp nhất? Trong thơn; Thơn khác, xã; Xã khác, huyện; Ngồi huyện 23 Khi tham gia HĐKN ơng (bà) có phát tài liệu khơng: Có Khơng Tài liệu hiểu khơng? Dễ hiểu sao? Khơng dễ hiểu sao? …………………………………………………………………………………… 24 Tham gia HĐKN có làm thay đổi mức thu nhập ông (bà) hay không? Không đổi Tăng Giảm 25 Tham gia HĐKN có làm thay đổi chất lượng nông sản hay không? Không đổi Tăng Giảm 26 Tham gia HĐKN có tạo thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm khơng? Khơng đổi Có Khơng 27 Tham gia HĐKN có giúp giảm rủi ro sản xuất khơng? Khơng đổi Có Khơng 28 Tham gia HĐKN có giúp tác động tốt đến mơi trường khơng? Khơng đổi Có Khơng 29 Ơng (bà) có thường xun trao đổi thơng tin sản xuất nông nghiệp (kỹ thuật mới, giống mới, thị trường tiêu thụ…) với người khác không? Có Khơng 30 Ơng (bà) có thường xun tìm hiểu thông tin sản xuất nông nghiệp (kỹ thuật mới, giống mới, thị trường tiêu thụ…) tin, tờ rơi hay tổ nhóm sản xuất khác (nhóm nơng dân sở thích, tổ khuyến nơng tự quản…) khổng? Có Khơng 31 Sau tham gia hoạt động khuyến nơng ơng (bà) có giới thiệu thơng tin vừa có với người khác khơng? Có Khơng + Nếu có người ta có áp dụng hay làm theo khơng? Có Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 32 Sau tham gia hoạt động khuyến nông ông (bà) có người khác đến hỏi thơng tin mà ơng bà có khơng? Có Khơng + Nếu có họ có áp dụng hay làm theo khơng? Có Khơng 33 Ơng bà có chủ động đến học hỏi người khác họ áp dụng thành công kiến thức, kỹ thuật vào sản xuất khơng? Có Khơng +Nếu có sau áp dụng ông (bà) có thấy hiệu không? Có Không 34 Ông (bà) có người khác đến chia sẻ thông tin sản xuất nông nghiệp (kỹ thuật mới, giống mới, thị trường tiêu thụ…) khơng? Có Khơng + Nếu có ơng (bà) có làm theo khơng? Có Khơng + Khi làm theo ơng (bà) có thấy hiệu khơng? Có Khơng Người vấn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đưa khuyến nghị giải pháp, nhằm nâng cao hiệu hoạt động khuyến nơng nói chung hoạt động khuyến nông. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI NGỌC TOÀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành đào tạo: Thạc sỹ Phát triển nông. .. khuyến nông hay yếu tổ tác động đến hoạt động khuyến nơng Chính để đánh giá cách đầy đủ đưa gia giải pháp cho hoạt động khuyến nông thực nghiên cứu sau: Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay