Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước ngầm và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tầng chứa nước nhạt pleistocen (qp) tỉnh hưng yên

130 10 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO CÔNG VĂN NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGẦM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ, KHAI THÁC BỀN VỮNG TẦNG CHỨA NƯỚC NHẠT PLEISTOCEN (qp) TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Số hóa Trung tâm Học liệu – Đạ i học Thá i Nguyên Thái Nguyên - 2014 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO CÔNG VĂN NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGẦM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ, KHAI THÁC BỀN VỮNG TẦNG CHỨA NƯỚC NHẠT PLEISTOCEN (qp) TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số ngành: 60 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ VĂN BÌNH i i Thái Ngun - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đạ học Thá Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Đào Cơng Văn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CÁM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Khoa Môi trường Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Quý Thầy, Cô giáo giúp tác giả trang bị tri thức, tạo môi trường điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới Tiến sĩ Đỗ Văn Bình khuyến khích, dẫn tận tình suốt thời gian thực nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Trung tâm Cảnh báo Dự báo tài nguyên nước, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên hỗ trợ tác giả nhiều thời gian thực nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn ! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục i Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.2 Cơ sở đánh giá trữ lượng nước ngầm 1.1.1.3 Cơ sở đánh giá chất lượng nước ngầm 1.1.2 Cơ sở pháp lý 1.2 Tình hình nghiên cứu mơi trường nước ngầm 10 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 10 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 12 1.3 Tình hình nghiên cứu mơi trường nước ngầm tỉnh Hưng Yên 15 1.4 Các kết nghiên cứu nước ngầm 17 1.4.1 Kết nghiên cứu giới 17 1.4.2 Kết nghiên cứu nước 17 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 2.2 Nội dung nghiên cứu 19 ii 2.3 Phương pháp nghiên cứu 19 2.3.1 Phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu 19 2.3.2 Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 20 2.3.3 Phương pháp quan trắc, lấy mẫu phân tích mẫu 22 2.3.3.1 Phương pháp quan trắc 22 2.3.3.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu 22 2.3.4 Phương pháp kế thừa 24 2.3.5 Phương pháp chỉnh lý, so sánh, lập biểu đồ, đồ 24 2.3.6 Phương pháp chuyên gia 25 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội trạng môi trường nước ngầm tỉnh Hưng Yên 26 3.1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên 26 3.1.1.1 Vị trí địa lý 26 3.1.1.2 Địa hình, địa mạo 27 3.1.1.3 Khí hậu, khí tượng 27 3.1.1.4 Đặc điểm thủy văn 30 3.1.1.5 Đô thị 32 3.1.1.6 Giao thông 33 3.1.1.7 Đặc điểm kinh tế - xã hội 33 3.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nước ngầm 34 3.1.2.1 Yếu tố khí hậu 34 3.1.2.2 Yếu tố thủy văn 35 3.1.2.3 Yếu tố thổ nhưỡng 35 3.1.2.4 Yếu tố thảm thực vật 35 3.1.2.5 Các yếu tố nhân tạo 35 3.2 Đặc điểm môi trường nước ngầm tỉnh Hưng Yên 36 3.2.1 Đặc điểm Địa chất - Địa chất thủy văn tỉnh Hưng Yên 36 3.2.1.1 Đặc điểm địa chất 36 3.3.1.2 Đặc điểm địa chất thủy văn 39 3.2.2 Đặc điểm trữ lượng mối liên hệ trữ lượng với nhân tố hình thành trữ lượng 53 3.2.2.1 Thông số địa chất thủy văn 53 3.2.2.2 Ngưỡng hạ thấp mực nước cho phép tầng chứa nước Pleistocen 54 3.2.2.3 Đánh giá trữ lượng nước ngầm 58 3.2.3 Đặc điểm chất lượng nước ngầm tầng chứa nước Pleistocen 59 3.3 Hiện trạng khai thác ảnh hưởng khai thác, sử dụng đến môi trường nước ngầm tỉnh Hưng Yên 69 3.3.1 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm tỉnh Hưng Yên 69 3.3.2 Tác động ảnh hưởng khai thác đến môi trường nước ngầm 73 3.3.2.1 Diễn biến mực nước ngầm tầng chứa nước Pleistocene 73 3.3.2.2 Tạo nên nguồn gây ô nhiễm hoạt động điều tra khai thác 77 3.3.2.3 Vấn đề sụt lún mặt đất 78 3.3.3.4 Khả tự bảo vệ tầng chứa nước 79 3.4 Các giải pháp khai thác sử dụng bảo vệ nước ngầm 83 3.4.1 Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác nước ngầm 83 3.4.1.1 3.4.1.2 nước ngầm 83 84 3.4.1.3 Giải pháp tiết kiệm nước 90 3.4.2 Các biện pháp quản lý 90 3.4.2.1 nước ngầm 90 3.4.2.2 93 3.4.2.3 93 3.4.3 Giải pháp đầu tư kế hoạch hóa 94 3.4.3 Phân vùng khai thác hợp lý tài nguyên nước ngầm 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT I Tiếng Việt ĐCCT :Địa chất cơng trình ĐCTV – ĐCCT :Địa chất thủy văn – Địa chất cơng trình ĐCTV :Địa chất thủy văn KCN :Khu công nghiệp KT-XH :Kinh tế - Xã hội LCN :Lớp cách nước NDĐ :Nước đất TCN :Tầng chứa nước TNN :Tài nguyên nước TNMT :Tài nguyên Môi trường VSMT :Vệ sinh môi trường II Tiếng Anh ASTM :American Society for Testing and Materials - Tiêu chuẩn Hiệp hội Vật liệu Thử nghiệm Mỹ GIS :Geographic Information Systems - Hệ thống thông tin địa lý IAH hội :International Association of Hydrogeologists - Hiệp Quốc tế Địa chất thủy văn IHP International Hydrological Programme - Chương trình thủy văn quốc tế UNESCO :United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hoá Liên Hợp Quốc WWAP World Water Assessment Programme - Chương trình Đánh giá Nước Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 :Một số phương pháp phân tích phòng thí nghiệm 22 Bảng 3.1 :Tổng hợp yếu tố khí tượng khu vực tỉnh Hưng Yên từ năm 2006 đến năm 2011 29 Bảng 3.2 :Các đơn vị chứa nước cách nước khu vực Hưng Yên 39 Bảng 3.3 :Bảng tổng hợp địa tầng Địa chất tỉnh Hưng Yên 40 Bảng 3.4 :Ngưỡng hạ thấp mực nước cho phép tầng chứa nước Pleistocen 57 Bảng 3.5 :Trữ lượng khai thác nước ngầm phần nước nhạt tầng chứa nước qp toàn tỉnh Hưng Yên 59 Bảng 3.6 60 :Kết phân tích Độ tổng khống hóa pH Bảng 3.7 :Kết phân tích tiêu nhiễm bẩn tầng chứa nước Pleistocene 61 Bảng 3.8 62 :Kết phân tích tiêu vi lượng tầng chứa nước Pleistocene Bảng 3.9 63 :Kết phân tích tiêu Fe, Mn tầng chứa nước Pleistocene Bảng 3.10 :Kết phân tích tiêu vi sinh tầng chứa nước Pleistocene 64 Bảng 3.11 :Kết quan trắc nước ngầm KCN dệt may Phố Nối 65 Bảng 3.12 :Kết quan trắc nước ngầm giếng BH3 KCN Thăng Long II 67 Bảng 3.13 :Danh sách trạm cấp nước địa bàn tỉnh Hưng Yên 70 Bảng 3.14 :Bảng tổng hợp lưu lượng khai thác nước tầng chứa nước Pleistocen theo địa giới hành cấp huyện 71 Bảng 3.15 :Tỉ lệ lượng khai thác so với trữ lượng khai thác tiềm 72 Bảng 3.16 :Tổng hợp yếu tố đánh giá theo DRASTIC 80 Bảng 3.17 :Bảng đánh giá thông số theo DRASTIC 81 Bảng 3.18 :Bảng đánh giá thông số (độ sâu mực nước, môi trường lớp phủ, hệ số thấm) theo DRASTIC 81 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 :Sơ đồ tầng chứa nước có áp khơng áp Hình 2.1 :Bản đồ mạng lưới quan trắc tỉnh Hưng Yên 21 Hình 3.1 :Bản đồ hành tỉnh Hưng n 26 Hình 3.2 :Biểu đồ biểu diễn thay đổi yếu tố khí tượng Hưng n 29 Hình 3.3 :Bản đồ mạng lưới thủy văn tỉnh Hưng Yên 31 Hình 3.4 :Mơ hệ thống NDĐ mơi trường lớp mơ hình Hình 3.5 :Bản đồ địa chất thủy văn tỉnh Hưng Yên 44 Hình 3.6 :Đồ thị dao động mực nước tầng qh lỗ khoan QT119- Như 40 Quỳnh 44 Hình 3.7 :Đồ thị dao động mực nước tầng qh lỗ khoan QT119- Như Quỳnh mực nước sông Hồng trạm Hưng Yên 45 Hình 3.8 :Dao động mực nước tầng qp2 lỗ khoan QT129a mực nước sông Hồng trạm Hưng Yên 47 Hình 3.9 :Dao động mực nước tầng qp1 lỗ khoan QT129b mực nước mặt sông Hồng trạm Hưng Yên 49 Hình 3.10 :Dao động mực nước tầng qp1 lỗ khoan QT130b mực nước sông Hồng trạm Hưng Yên 50 Hình 3.11 :Dao động mực nước tầng qp1 lỗ khoan QT119b mực nước sông Hồng trạm Hưng Yên 50 Hình 3.12 :Dao động mực nước tầng qp2 qp1 lỗ khoan QT119a, QT119b- Như Quỳnh 51 Hình 3.13 :Sơ đồ tuyến mặt cắt địa chất tỉnh Hưng Yên 54 Hình 3.14 :Cấu trúc lớp nước tầng chứa nước tỉnh Hưng Yên 55 Hình 3.15 :Sơ đồ tuyến mặt cắt dọc tỉnh Hưng n mơ hình 55 PHỤC LỤC 02 Bảng 01: Tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen thành phố Hưng Yên [17] STT Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bảo Hưng Công ty Cổ phần may Hưng Yên Công ty TNHH Kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên Xã Bảo Khê TP Hưng Kí hiệu Lưu lượng Yên giếng (m /ngày) GK.BH 90 GKMHY 30 GK1 10 GK2 10 GK3 12 TP Hưng Yên P.Minh TP Hưng Khai Yên TP Hưng TP Hưng Yên Yên 152 Tổng Bảng 02: Bảng tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen huyện Văn Lâm [17] STT Doanh nghiệp Xã Văn Lâm Công ty cấp nước Hưng Yên - Bộ Nông xã Lạc Hồng nghiệp PTNT (TT Bần n (Cơng ty Cổ phần Nhân) Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) GK2 2340,5 GK3 2340,5 G 1728 LĐ1 500 LĐ2 500 LĐ3 2200 GK1 100 Văn Lâm Bitexco Nam Long) Công ty Thuỷ Tạ Lạc Hồng Văn Lâm Công ty TNHH chế biến kinh doanh lương thực - thực phẩm Hà Lạc Đạo Văn Lâm Nội Công ty TNHH Ace TT Như Văn Lâm STT Doanh nghiệp cook Việt Nam Công ty TNHH Lavie TT Như Quỳnh TT Như Electronics Việt Nam Quỳnh Công ty TNHH Dây cáp điện Nexan Lioa Công ty TNHH Unitex Fashion xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam Văn Lâm Quỳnh Công ty TNHH Công ty TNHH Sản Xã Đình Dù Tâng Quang TT Như quỳnh Văn Lâm Văn Lâm Văn Lâm Văn Lâm Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) GK2 100 GK3 100 G1 840 G2 1200 LG 150 GK1 40 GK2 40 LKUT 50 GK1 250 GK2 250 Văn Lâm Công ty CP thương 10 mại bia Hà Nội Hưng Trưng Trắc Văn Lâm BS 180 Tâng Quang Văn Lâm LKUT 800 Đại Đồng Văn Lâm GKĐĐ 95 Như Quỳnh Văn Lâm GKTD1 25 GKTD2 25 Như Quỳnh Văn Lâm GKVN1 30 GKVN2 30 GK1 120 Yên 89 11 Công ty TNHH XK thực phẩm Trung Sơn Công ty TNHH môi 12 trường đô thị công nghiệp 11 – Urenco 11 13 14 15 Công ty CP nhựa Tiến Đạt Doang nghiệp tư nhân khí Việt Nhật Cơng ty Cổ phần Tân Quang Văn Lâm STT Doanh nghiệp Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) Văn Lâm GK1 95 Văn Lâm G1 120 GK1 15 GK2 15 GK3 15 GK1 15 GK2 15 GK1 10 GK2 10 GK3 12 GK4 12 GK5 12 GK1 37,5 GK2 37,5 GK3 37,5 GK4 37,5 G1 90 GK1 100 GK2 100 GKTA 30 Xã Văn Lâm Tân Quang Lạc Đạo Phương Đông 16 17 18 Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco Công ty giặt may Long Hoa Công ty TNHH Thép Nhật Quang Lạc Đạo Văn Lâm Công ty TNHH sản 19 xuất thương mại Tân Quang Văn Lâm Phúc Tiến 20 21 22 23 24 Công ty TNHH Minh Hiếu Công ty TNHH TOKO Việt Nam Công ty CP Thương mại Châu Hưng Cơng ty TNHH bao bì Tân Kim Cương Công ty TNHH SX Tân Quang Tân Quang Văn Lâm Văn Lâm Trưng Trắc Văn Lâm Tân Quang Văn Lâm TT Như Văn Lâm STT Doanh nghiệp TM Thanh Anh 25 26 Công ty TNHH Công nghệp Quang Nam Công ty Cổ phần Đông Phú Xã Văn Lâm Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) GKQN1 10 GKQN2 11 Quỳnh Minh Hải Văn Lâm Tân Quang Văn Lâm GK 25 Tân Quang Văn Lâm GK 120 Lương Tài Văn Lâm GK1 30 GK1 20 GK2 20 GK3 20 Công ty Cổ phần sản 27 xuất xuất nhập bao bì 28 29 30 31 32 33 34 35 Công ty Cổ phần đại Phát Lợi Công ty TNHH Việt Đức Công ty TNHH Linh Trung ES Công ty TNHH Global Sourcent Công ty TNHH Cargill Việt Nam Công ty TNHH JP Corelex Trưng Trắc Lạc Đạo Văn Lâm GKLT 40 Như Quỳnh Văn Lâm GK1 125 Lạc Hồng Văn Lâm G 150 Lạc Hồng Văn Lâm GKPC1 1.300 GKPC2 1.300 Công ty TNHH MTV TT Như thép Hồ Phát Quỳnh Cơng ty Cổ phần gạch ốp lát Việt Mỹ Văn Lâm Lạc Đạo Văn Lâm Văn Lâm LKCPHP GK 40 190 STT Doanh nghiệp Công ty TNHH Kinh 36 doanh Xuất nhập Như Quỳnh 37 40 41 42 giếng (m /ngày) Văn Lâm GK 30 Văn Lâm DK1 30 Văn Lâm GK 80 Đình Dù Văn Lâm GK1 30 Trưng Trắc Văn Lâm GK1 50 GK2 50 Tân Quang Văn Lâm GK 15 Tân Quang Văn Lâm GKHT1 25 TT Như Quỳnh TT Như Kim Quỳnh thuốc thú Y trung ương I 39 Lưu lượng Công ty Cổ phần Đại Công ty Cổ phần 38 Kí hiệu Xã Cơng ty TNHH thép Thành Long Công ty Cổ phần ô tô TMT Công ty TNHH cao su Giải Phóng Cơng ty TNHH KTC Hà Nội TT Như Quỳnh Văn Lâm 18561 Tổng Bảng 03: Bảng tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen huyện Văn Giang [17] STT Doanh nghiệp Xã Văn Giang Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Xuân Quan Văn Giang Việt Hưng Công ty Cổ phần tập đồn Merap Tân Tiến Văn Giang Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) ECO1 1200 ECO2 1200 ECO3 1200 LK1 120 STT Doanh nghiệp Công ty TNHH Thiên Nghi Công ty TNHH Phúc Lâm Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) Văn Giang GK 30 Long Hưng Văn Giang G1 160 Vĩnh Khúc Văn Giang GK2 390 Vĩnh Khúc Văn Giang GKST 60 Vĩnh Khúc Văn Giang TD 10 Vĩnh Khúc Văn Giang GK 45 Vĩnh Khúc Văn Giang GK 40 Xã Văn Giang Mễ Sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu Công ty TNHH Sơn Tùng Công ty TNHH Cơ điện Tiến Dũng Công ty TNHH điện tử Việt Nhật Công ty TNHH 4P 4455 Tổng Bảng 04: Bảng tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen huyện Yên Mỹ [17] STT Doanh nghiệp Xã Tổng công ty Dệt may KCN dệt Hà Nội may PN B Huyện Yên Mỹ Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) DK1 2500 DK2 2500 DM1 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Dệ may Phố Nối KCN dệt may PN B (3400 DP) Yên Mỹ DM2 3400 DM3 3400 DM4 3400 STT Doanh nghiệp Xã Huyện Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt Công ty TNHH Thiên Lý KCN Thăng Long II Yên Mỹ thác khu công nghiệp Công ty TNHH Sữa Việt Mỹ giếng (m /ngày) DM5 3400 DM6 3400 BH1 3200 BH3 3200 BH4 3000 BH5 2000 BH6 3200 BH7 3200 BH9 3200 Yên Mỹ GK 300 Tân Lập Yên Mỹ GK 50 G1 1300 G2 1300 VM1 180 VM2 180 Giai Phạm Yên Mỹ Phố Nối A Lưu lượng Tân Lập Công ty quản lý khai Kí hiệu Giai Phạm Yên Mỹ Trung Hưng Yên Mỹ LKHH 70 TT Yên Mỹ Yên Mỹ GKCA 50 TT Yên Mỹ Yên Mỹ LKTA 50 Công TNHH sản xuất phát triển trang trại Hà Hưng Công ty TNHH phát triển CN Châu âu Hưng Yên 10 Công ty TNHH SX TM Tân Á Hưng Yên STT Doanh nghiệp 11 12 13 Cơng ty TNHH khí Ngơ Gia Tự Cơng ty TNHH Bao bì Lâm Việt Anh Cơng ty Cổ phần thép Việt Ý Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) GKTD1 90 GKLVA1 50 GKLVA2 40 Yên Mỹ LKVIS 630 Trung Hưng Yên Mỹ GK1 90 Trung Hưng Yên Mỹ GKPN 90 Liêu Xá Yên Mỹ GKAP1 80 GKAP2 GKTV1 80 GKTV2 GK1 10 GK2 10 GK3 10 Xã Huyện Giai Phạm Yên Mỹ Liêu Xá Yên Mỹ Giai Phạm Công ty TNHH MTV 14 khí xây dựng Megastar 15 16 17 18 19 20 21 22 Doanh Nghiệp tư nhân Phúc Nga Công ty TNHH in may xuất An Phú Công ty TNHH Thanh Vân Công ty Cổ phần Miraefiber Công ty TNHH Yên Mỹ Công ty TNHH Phú Mỹ Công ty TNHH Tam Dương Cơng ty Cổ phần tập đồn Minh Tâm Liêu Xá Liêu Xá Yên Mỹ Yên Mỹ Nghĩa Hiệp Yên Mỹ GK1 16 Liêu Xá Yên Mỹ GKPM 195 Tân Lập Yên Mỹ GKTD 60 Liêu Xá Yên Mỹ GK 90 STT Doanh nghiệp 23 24 25 Cơng ty Cổ phần Inox Hồ Bình Cơng ty TNHH SX TM Tân Việt Anh Công ty TNHH MTV Kosei Quốc Tế Xã Huyện Giai Phạm Yên Mỹ Nghĩa Hiệp Yên Phú Yên Mỹ Yên Mỹ Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) GK1 50 GK2 50 GK1 10 GK2 30 GK3 10 GK 15 48196 Tổng Bảng 05: Bảng tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen huyện Mỹ Hào [17] STT Doanh nghiệp Công ty CP thực phẩm Thiên Hương Công ty TNHH may Phú Dụ Công ty TNHH Phương Đông Công ty TNHH Thuần Thúy Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) Mỹ Hào G 900 Minh Đức Mỹ Hào G 300 Xuân Dục Mỹ Hào GK1 475 GK2 475 Dị Sử Mỹ Hào TT1 150 Dị Sử Mỹ Hào MH 150 Dị sử Mỹ Hào SS1 75 SS1 75 Bạch sam Mỹ Hào GK1 70 Xã Huyện Dị Sử Công ty Cổ phần may thương mại Mỹ Hưng Công ty Cổ phần sơn Spanyc Công ty TNHH 10 STT Doanh nghiệp Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) GK1 60 GK1 90 GK2 100 GK1 30 GK2 30 GK3 30 Mỹ Hào GK1 120 Bạch Sam Mỹ Hào G1 50 Minh Đức Mỹ Hào GK1 30 GK2 120 Bạch Sam Mỹ Hào GK1 50 Nhân Hòa Mỹ Hào GK1 15 GK2 15 Xã Huyện Thôn Đọ Mỹ Hào Nhân Hòa Mỹ Hào Chipsgood Việt Nam Công ty TNHH Thế Kỷ (Công ty TNHH Liên Xuân) 10 Công ty CP rượu bia nước giải khát Aroma Cơng ty TNHH Cơ khí Hưng n Cơng ty Cổ phần sản 11 xuất thương mai An Phát 12 13 14 15 16 17 18 Công ty TNHH may GG Công ty TNHH Serin Việt Nam Công ty TNHH CN hóa chất Tiến Hồng Cơng ty TNHH SX XNK Tuấn Phương Công ty TNHH Việt Anh Công ty TNHH in thêu Phú Dương Công ty CP dịch vụ TT Bần Phùng Chí Kiên Mỹ Hào Bạch Sam Mỹ Hào GKVA 50 Ngọc Lâm Mỹ Hào GKPD 20 Bạch Sam Mỹ Hào G1 350 11 STT Doanh nghiệp Xã Huyện Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) HT1 250 HT2 250 Hàng Không Công ty TNHH MTV 19 sản xuất thương mại Ngọc Lâm Mỹ Hào Hưng Thành 20 21 22 23 24 25 Công ty TNHH Vieba Cơng ty TNHH Hồng Hợp Cơng ty TNHH ô tô chuyên dụng Hiệp Hoà Công ty TNHH Toàn Phát Cơng ty TNHH Hồng Dương Cơng ty TNHH Kawang Jin VIệt Nam Dị Sử Mỹ Hào GK1 100 Dị Sử Mỹ Hào GKHH 50 Minh Đức Mỹ Hào GK1 22,5 GK2 22,5 GK1 15 GK2 15 Mỹ Hào GKHD 60 Ngọc Lâm Mỹ Hào GK 20 Bạch Sam Mỹ Hào GK 80 Nhân Hòa Mỹ Hào DY 40 Dị Sử Mỹ Hào GK1 GK2 Bạch Sam TT Bần Yên Nhân Mỹ Hào Công ty TNHH in 26 sản xuất bao bì Thiên Hà 27 28 Cơng ty TNHH Dong Yang E&P Công ty TNHH Hải Anh Hưng Yên Tổng 4765 12 Bảng 06: Bảng tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen huyện Ân Thi [17] STT Doanh nghiệp Công ty TNHH may xuất Myung Ji Xã Huyện Phù Ủng Ân Thi Kí hiệu lưu lượng giếng (m /ngày) GK1 160 160 Tổng Bảng 07: Bảng tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen huyện Khối Châu [17] STT Doanh nghiệp Cơng ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Xã Dân Tiến Huyện Khối Châu Kí hiệu giếng Lƣu lƣợng GK1 45 GK2 45 GK3 45 GK1 15 GK2 15 GK3 20 GK1 160 GKAH1 15 GKAH2 15 GKAH3 15 (m /ngày) Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam Hồng Tiến Công ty Cổ phần thực phẩm Việt Ý Tân Dân Công ty TNHH Ánh Hồng Dân Tiến Công ty TNHH Austeed Việt Nam Hồng Tiến Khối Châu GKAUN 10 Cơng ty Cổ phần giống vật ni Hưng n Tân Dân Khối Châu GKGVN 60 Công ty TNHH Bêtôngvà xây lắp Petrolimex GKPT1 60 GKPT2 60 Việt Hồ Khối Châu Khoái Châu Khoái Châu Khoái Châu 13 STT Doanh nghiệp Xã Huyện Công ty TNHH MTV dệt Kim Đông Xuân Tân Dân Công ty CP dinh dưỡng Đài Loan Tân Dân Khối Châu Khối Châu Kí hiệu giếng Lưu lượng GK1 90 GK2 90 GK1 22 GK2 3 (m /ngày) 785 Tổng Bảng 08: Bảng tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen huyện Kim Động [17] STT Doanh nghiệp Công ty cổ phần Đồng Xanh Xã Huyện TT Lương Bằng Kim Động Lương Bằng Kim Động TT Lương Bằng Kim Động TT Lương Bằng Kim Động Cơng ty TNHH Austeed Hưng n Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) ĐX 150 GK- 10 AUHY Công ty cp chất lượng cao Hải GKHH 100 GKKH1 10 GKKH2 10 Hưng Công ty Cổ phần Kiên Hà 280 Tổng Bảng 09: Bảng tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen huyện Phù Cừ [17] STT Doanh nghiệp Cơng ty TNHH Hưng Phát Xã Huyện Đồn Đào Phù Cừ Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) GK1 20 GK2 20 14 STT Doanh nghiệp Công ty TNHH Beeahn Việt Nam Xã TT Trần Cao Huyện Phù Cừ Kí hiệu Lưu lượng giếng (m /ngày) GK1 25 GK2 25 GK3 10 100 Tổng Bảng 10: Bảng tổng hợp giếng khai thác TCN Pleistocen huyện Tiên Lữ [17] STT Doanh nghiệp Xã Công ty CP bảo vệ Thị trấn thực vật Trung ương Vương Công ty TNHH Việt Úc Công ty Cổ phần Tiên Hưng Ngô Quyền Tt Vương Tổng Huyện Tiên Lữ Tiên Lữ Tiên Lữ Kí hiệu giếng Lưu lượng (m /ngày) GK1 30 GK2 30 GK1 30 GK2 30 GK1 20 GK2 20 GK3 30 GK4 25 GK5 25 240 15 ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO CÔNG VĂN NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGẦM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ, KHAI THÁC BỀN VỮNG TẦNG CHỨA NƯỚC NHẠT PLEISTOCEN (qp) TỈNH HƯNG YÊN... nước nhạt tỉnh Hưng Yên để từ đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ khai thác bền vững tầng chứa nước * Mục tiêu cụ thế: - Đánh giá trạng môi trường nước ngầm tầng chứa nước Pleistocen (qp) Đây tầng. .. mơi trường tài nguyên nước ngầm ảnh hưởng đến phát triển bền vững tỉnh Hưng Yên Do đó, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu trạng môi trường nước ngầm đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước ngầm và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tầng chứa nước nhạt pleistocen (qp) tỉnh hưng yên , Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước ngầm và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tầng chứa nước nhạt pleistocen (qp) tỉnh hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay