Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh yên bái

261 19 0
  • Loading ...
1/261 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÊ VIẾT BẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI MÔN VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 62.62.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NGỌC NÔNG THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận án trung thực chưa có cơng bố cơng trình khác Mọi trích dẫn luận án ghi rõ nguồn gốc Tác giả Lê Viết Bảo ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy giáo - Nhà giáo ưu tú PGS.TS Nguyễn Ngọc Nơng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, hướng dẫn trực tiếp tơi suốt q trình học tập thực luận án Tơi xin bày tỏ lòng cám ơn tới Ban Giám hiệu - Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun, tập thể khoa Nơng học, phòng Quản lý đào tạo Sau đại học Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban Đào tạo Sau đại học - Đại học Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện Ban Giám hiệu, toàn thể cán giáo viên trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái, nơi công tác tạo điều kiện tốt để tơi thực q trình học tập hồn thành luận án Để hồn thành luận án tơi xin cảm ơn quan: Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, sở Khoa học Công nghệ Yên Bái, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Yên Bái, Cục thống kê tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình; Thư viện Quốc gia, thư viện Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, thư viện Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Cục Trồng trọt, Báo Nhân dân, Báo Yên Bái, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Tạp chí Đại học Thái Nguyên, đồng nghiệp, người thân giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2014 Lê Viết Bảo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đich đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2 Nguồn gốc, phân loại phân bố khoai môn - sọ (Colocasia esculenta (L.) Schott) 1.2.1 Nguồn gốc phân bố 1.2.2 Phân loại thực vật khoai môn - sọ (Colocasia esculenta (L.) Schott) 1.3 Một số đặc tính sinh vật học khoai môn - sọ 11 1.3.1 Đặc tính thực vật học 11 1.3.2 Sinh trưởng, phát triển khoai môn - sọ 15 1.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh khoai môn - sọ 16 1.4.1 Nhiệt độ 16 1.4.2 Nước 17 1.4.3 Ánh sáng 17 1.4.4 Yêu cầu đất dinh dưỡng 18 1.5 Tình hình sản xuất khoai mơn - sọ giới Việt Nam 18 1.5.1 Tình hình sản xuất khoai mơn - sọ giới 18 1.5.2 Tình hình sản xuất khoai mơn - sọ Việt Nam 19 1.6 Tình hình nghiên cứu khoai mơn - sọ giới Việt Nam 22 1.6.1 Tình hình nghiên cứu khoai mơn - sọ giới 22 1.6.2 Tình hình nghiên cứu khoai môn - sọ Việt Nam 25 Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Vật liệu nghiên cứu 40 2.1.1 Các giống khoai môn thí nghiệm 40 2.1.2 Các loại phân bón dùng thí nghiệm nghiên cứu 40 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 41 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 41 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 41 2.3 Nội dung nghiên cứu 41 2.4 Phương pháp nghiên cứu 42 2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu (nôi dung 1) 42 2.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm theo dõi tiêu khoa học 42 2.4.3 Phương pháp lấy mẫu đất phân tích số tiêu đất, phân tích mẫu phân hữu (phân chuồng) 54 2.4.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 54 2.4.5 Phương pháp tính lượng phân bón tối đa kỹ thuật tối thích kinh tế; hiệu suất phân bón hệ số VCR loại phân bón nghiên cứu 55 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 56 3.1 Đánh giá điều kiện khí hậu, đất đai ảnh hưởng đến khả phát triển sản xuất khoai môn - sọ Yên Bái 56 3.1.1 Điều kiện khí hậu, thời tiết 56 3.1.2 Điều kiện đất đai 57 3.1.3 Tình hình phát triển sản xuất khoai môn - sọ Yên Bái 60 3.2 Kết khả sinh trưởng, phát triển giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 62 3.2.1 Một số đặc điểm nông sinh học giống khoai môn loại đất tỉnh Yên Bái 62 3.2.2 Khả mọc mầm giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 63 3.2.3 Thời gian sinh trưởng, phát triển giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 64 3.2.4 Chiều cao, số độ đồng giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 65 3.2.5 Thành phần, tỷ lệ sâu bệnh hại giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 67 3.2.6 Các yếu tố cấu thành suất suất giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 71 3.2.7 Kích thước củ giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 74 3.2.8 Chất lượng củ giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 76 3.2.9 Hiệu kinh tế giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 79 3.3 Kết số biện pháp kỹ thuật thích hợp liều lượng phân bón, mật độ - thời vụ cho giống có triển vọng (KMYB 1) đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2012 80 3.3.1 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến suất giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 80 3.3.2 Ảnh hưởng phân lân đến suất giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 87 3.3.3 Ảnh hưởng phân kali đến suất giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 93 3.3.4 Ảnh hưởng phân chuồng đến suất giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, năm 2012 100 3.3.5 Ảnh hưởng mật độ thời vụ đến yếu tố cấu thành suất suất giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, năm 2012 106 3.4 Kết nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật bảo quản củ giống giống KMYB huyện Trấn Yên huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái 112 3.5 Kết xây dựng mơ hình trình diễn giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 115 3.6 Đề xuất, hoàn thiện quy trình trồng giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 117 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 119 Kết luận 119 Đề nghị 120 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải CT : Công thức Đ/C : Đối chứng đđ : Địa điểm ĐR : Đất ruộng vụ ĐB : Đất bãi KMYB1 : Khoai môn Yên Bái KMYB2 : Khoai môn Yên Bái KMYB3 : Khoai môn Yên Bái KMHG : Khoai môn Hà Giang KMBK : Khoai môn Bắc Kạn LY : Lục Yên LT : Lý thuyết NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu ns : Khơng có ý nghĩa P : Khối lượng PC : Phân chuồng STPT : Sinh trưởng, phát triển TY : Trấn Yên TT : Thực thu TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam VCR (Value Cost Ratio) : Hệ số lãi bón phân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần chất củ khoai môn - sọ (khối lượng tươi) 13 Bảng 1.2 Thành phần hóa học trung bình củ khoai mơn - sọ tính theo khối lượng vật chất khơ 13 Bảng 1.3 Hàm lượng số chất củ khoai môn nghiên cứu đất ruộng vụ huyện Lục Yên - Yên Bái, năm 2006 (% chât tươi) .14 Bảng 1.4 Diện tích, suất, sản lượng khoai môn số châu lục giới giai đoạn 2008- 2012 19 Bảng 1.5 Diện tích loại có củ Việt Nam giai đoạn 2010-2012 20 Bảng 1.6 Diện tích, suất sản lượng khoai sọ, chất bột khác từ năm 2010 đến năm 2012 Việt Nam 21 Bảng 1.7 Diện tích, suất, sản lượng khoai mơn số tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2010 đến năm 2012 21 Bảng 1.8 Lượng phân bón, kỹ thuật bón cho khoai mơn số tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2012 34 Bảng 2.1 Thang đánh giá chất lượng củ khoai môn qua cảm quan .45 Bảng 2.2 Lượng phân bón, kỹ thuật bón tính cho khoai mơn .46 Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2013 .59 Bảng 3.2 Diện tích, suất, sản lượng khoai mơn - sọ tỉnh Yên Bái từ 2011-2013 61 Bảng 3.3 Một số đặc điểm hình thái nơng học giống khoai mơn thí nghiệm tỉnh n Bái, năm 2011 62 Bảng 3.4 Khả mọc mầm giống khoai môn đất ruộng vụ Lục Yên đất bãi Trấn Yên, năm 2011 63 Bảng 3.5 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển giống khoai môn đất ruộng vụ Lục Yên đất bãi Trấn Yên, năm 2011 64 Bảng 3.6 Chiều cao, số độ đồng giống khoai môn đất ruộng vụ Lục Yên đất bãi Trấn Yên, năm 2011 65 Bảng 3.7 Tỷ lệ sâu hại giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 68 Bảng 3.8 Tỷ lệ cấp bệnh sương mai giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 70 Bảng 3.9a Các yếu tố cấu thành suất suất giống khoai môn đất ruộng vụ Lục Yên, năm 2011 .72 Bảng 3.9b Các yếu tố cấu thành suất suất giống khoai môn đất bãi Trấn Yên, năm 2011 73 Bảng 3.10 Kích thước củ giống khoai môn đất ruộng vụ LụcYên đất bãi Trấn Yên, năm 2011 75 Bảng 3.11 Chất lượng củ các giống khoai môn loại đất huyện Lục Yên huyện Trấn Yên, năm 2011 qua đánh giá cảm quan .76 Bảng 3.12 Chất lượng củ giống khoai môn loại đất huyện Lục Yên huyện Trấn Yên, năm 2011 (% hàm lượng chất tươi) .78 Bảng 3.13 Hiệu kinh tế giống khoai môn đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2011 .79 Bảng 3.14 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến yếu tố cấu thành suất suất giống KMYB đất ruộng vụ Lục Yên đất bãi Trấn Yên, năm 2012 .82 Bảng 3.15 Hiệu suất phân đạm hệ số lợi nhuận bón mức đạm khác cho giống KMYB đất ruộng Lục Yên đất bãi Trấn Yên, năm 2012 86 Bảng 3.16 Ảnh hưởng liều lượng lân đến yếu tố cấu thành suất suất giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2012 89 Bảng 3.17 Hiệu suất phân lân hệ số lợi nhuận bón mức phân lân cho giống KMYB loại đất 93 Bảng 3.18 Ảnh hưởng liều lượng kali đến yếu tố cấu thành suất suất giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2012 94 Bảng 3.19 Hiệu suất phân kali hệ số lợi nhuận bón mức kali khác cho giống KMYB đất ruộng vụ Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2012 99 Bảng 3.20 Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến yếu tố cấu thành suất suất giống KMYB đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2012 .101 Bảng 3.21 Hiệu suất phân chuồng hệ số lợi nhuận bón mức phân chuồng khác cho giống KMYB đất ruộng vụ Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, năm 2012 .105 16 16 16 19.7525 19.2481 19.3944 SE(N= 16) 0.824566E-01 5%LSD 24DF 0.240668 MEANS FOR EFFECT MDO$ m1 m2 m3 m4 MDO$ NOS 12 12 12 12 NSTTC 19.3525 21.2892 19.5867 17.6317 SE(N= 12) 0.137542 5%LSD 6DF 0.475781 MEANS FOR EFFECT error (a) NL MDO$ NOS NSTTC m1 19.9900 m2 21.6150 m3 19.7800 m4 17.6250 m1 18.9275 m2 21.1175 m3 19.4000 m4 17.5475 m1 19.1400 m2 21.1350 m3 19.5800 m4 17.7225 SE(N= 4) 0.164913 5%LSD 24DF 0.481335 MEANS FOR EFFECT TV$ TV$ NOS NSTTC T1 12 19.2642 T2 12 19.6533 T3 12 20.2925 T4 12 18.6500 SE(N= 12) 0.952127E-01 5%LSD 24DF 0.277899 MEANS FOR EFFECT MDO$*TV$ MDO$ TV$ NOS NSTTC m1 T1 18.6167 m1 T2 19.0467 m1 T3 20.7267 m1 T4 19.0200 m2 T1 21.2733 m2 T2 21.8733 m2 T3 22.1000 m2 T4 19.9100 m3 T1 19.6567 m3 T2 19.7067 m3 T3 20.2067 m3 T4 18.7767 m4 T1 17.5100 m4 T2 17.9867 m4 T3 18.1367 m4 T4 16.8933 SE(N= 3) 0.190425 5%LSD 24DF 0.555798 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MDTYC 23/ 7/** 8:14 PAGE thi nghiem nhan to plit-plot mdo thoi vu tran yen 12 co to F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE (a|TV$ GRAND MEAN |MDO$*TV$| (N= 48) | | | NO | | | OBS | | | NSTTC 48 19.465 0.0000 0.0004 STANDARD DEVIATION C OF V |NL |MDO$ |error | |) | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 1.5252 0.32983 % 1.7 0.0008 0.0001 0.0922 4.2 Năng suất thực thu củ nhỏ BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTN FILE MDTYN 23/ 7/** 8:23 PAGE thi nghiem nhan to mdo thvu tran yen cu nho 2012 VARIATE V004 NSTTN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 1.20255 601275 17.12 0.000 MDO$ 12.8537 4.28455 11.38 0.008 3 error (a) 2.25965 376608 10.72 0.000 TV$ 14.1793 4.72642 134.56 0.000 MDO$*TV$ 1.51355 168172 4.79 0.001 * RESIDUAL 24 843004 351252E-01 * TOTAL (CORRECTED) 47 32.8517 698972 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MDTYN 23/ 7/** 8:23 PAGE thi nghiem nhan to mdo thvu tran yen cu nho 2012 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSTTN 16 6.16187 16 6.50313 16 6.17313 SE(N= 16) 0.468543E-01 5%LSD 24DF 0.136754 MEANS FOR EFFECT MDO$ m1 m2 m3 m4 MDO$ NOS 12 12 12 12 NSTTN 5.68750 6.99667 6.53167 5.90167 SE(N= 12) 0.177155 5%LSD 6DF 0.612809 MEANS FOR EFFECT error (a) 1 1 2 2 3 3 NL m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 m4 MDO$ NOS 4 4 4 4 4 4 NSTTN 5.28000 7.00000 6.48750 5.88000 6.42500 7.00500 6.69750 5.88500 5.35750 6.98500 6.41000 5.94000 SE(N= 4) 0.937085E-01 5%LSD 24DF 0.273509 MEANS FOR EFFECT TV$ T1 T2 T3 T4 TV$ NOS 12 12 12 12 NSTTN 6.26917 6.59333 6.84750 5.40750 SE(N= 12) 0.541026E-01 5%LSD 24DF 0.157910 MEANS FOR EFFECT MDO$*TV$ m1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m4 m4 m4 m4 MDO$ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 TV$ NOS 3 3 3 3 3 3 3 3 NSTTN 5.66000 6.15333 6.14000 4.79667 6.79000 7.13333 7.77000 6.30333 6.30333 6.86667 7.29667 6.01000 5.94000 5.82000 5.94233 5.04800 SE(N= 3) 0.108205 5%LSD 24DF 0.315821 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MDTYN 23/ 7/** 8:23 PAGE thi nghiem nhan to mdo thvu tran yen cu nho 2012 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE (a|TV$ | | | GRAND MEAN |MDO$*TV$| (N= 48) | | NO | | OBS | | STANDARD DEVIATION C OF V |NL |MDO$ |error | |) | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS % NSTTN 48 0.0000 0.0011 6.2794 0.83605 0.18742 3.0 0.0000 0.0077 0.0000 4.3 Năng suất thực thu Trấn Yên, năm 2012 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE MDTYTT2 23/ 7/** 8:56 PAGE thi nghiem nhan to plit-plot mdtyen nstt 2012 VARIATE V004 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 974077 487039 3.03 0.066 MDO$ 144.022 48.0073 167.67 0.000 3 error (a) 1.71794 286323 1.78 0.145 TV$ 60.8281 20.2760 126.25 0.000 MDO$*TV$ 5.22297 580330 3.61 0.006 * RESIDUAL 24 3.85436 160598 * TOTAL (CORRECTED) 47 216.619 4.60892 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MDTYTT2 23/ 7/** 8:56 PAGE thi nghiem nhan to plit-plot mdtyen nstt 2012 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 16 16 16 NSTT 25.9144 25.7500 25.5656 SE(N= 16) 0.100187 5%LSD 24DF 0.292417 MEANS FOR EFFECT MDO$ m1 m2 m3 m4 MDO$ NOS 12 12 12 12 NSTT 25.0358 28.2867 26.1192 23.5317 SE(N= 12) 0.154468 5%LSD 6DF 0.534328 MEANS FOR EFFECT error (a) NL MDO$ NOS NSTT m1 25.2675 m2 28.6150 m3 26.2675 m4 23.5075 m1 25.3475 m2 28.1250 m3 26.0975 m4 23.4300 m1 24.4925 m2 28.1200 m3 25.9925 m4 23.6575 SE(N= 4) 0.200374 5%LSD 24DF 0.584834 MEANS FOR EFFECT TV$ TV$ T1 T2 T3 T4 NOS 12 12 12 12 NSTT 25.5308 26.2450 27.1367 24.0608 SE(N= 12) 0.115686 5%LSD 24DF 0.337654 -MEANS FOR EFFECT MDO$*TV$ MDO$ TV$ NOS NSTT m1 T1 24.2780 m1 T2 25.1967 m1 T3 26.8667 m1 T4 23.8200 m2 T1 28.0600 m2 T2 29.0000 m2 T3 29.8700 m2 T4 26.2167 m3 T1 25.9633 m3 T2 26.5700 m3 T3 27.4433 m3 T4 24.7900 m4 T1 23.4500 m4 T2 23.8133 m4 T3 24.0867 m4 T4 21.9467 SE(N= 3) 0.231371 5%LSD 24DF 0.675308 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MDTYTT2 23/ 7/** 8:56 PAGE thi nghiem nhan to plit-plot mdtyen nstt 2012 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE (a|TV$ GRAND MEAN |MDO$*TV$| (N= 48) | | | NO | | | OBS | | | NSTT 48 25.743 0.0000 0.0057 STANDARD DEVIATION C OF V |NL |MDO$ |error | |) | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 2.1468 0.40075 % 1.6 0.0656 0.0000 0.1448 Kết xử lý số liệu bảo quản củ giống 2012 5.1 Tại Lục Yên BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCU FILE SCULY1 13/ 4/** 8:37 PAGE thi nghiem CRD so cu thoi sau tháng lyen 12 VARIATE V003 SCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 50.9167 16.9722 0.33 0.807 * RESIDUAL 415.333 51.9167 * TOTAL (CORRECTED) 11 466.250 42.3864 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCULY1 13/ 4/** 8:37 PAGE thi nghiem CRD so cu thoi sau tháng lyen 12 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS SCU 17.0000 18.6667 3 22.3333 21.0000 SE(N= 3) 4.15999 5%LSD 8DF 13.5653 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCULY1 13/ 4/** 8:37 PAGE thi nghiem CRD so cu thoi sau tháng lyen 12 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | SCU 12 19.750 6.5105 7.2053 36.5 0.8075 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCU FILE SCULY2L 13/ 4/** 9:27 PAGE THI NGHIEM CRD SCU THOI LYEN THANG VARIATE V003 SCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1612.25 537.417 7.36 0.011 * RESIDUAL 584.000 73.0000 * TOTAL (CORRECTED) 11 2196.25 199.659 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCULY2L 13/ 4/** 9:27 PAGE THI NGHIEM CRD SCU THOI LYEN THANG MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS SCU 59.6667 68.6667 3 84.6667 88.0000 SE(N= 3) 4.93288 5%LSD 8DF 16.0856 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCULY2L 13/ 4/** 9:27 PAGE THI NGHIEM CRD SCU THOI LYEN THANG F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | SCU 12 75.250 14.130 8.5440 11.4 0.0113 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCU FILE SCULY3L 13/ 4/** 9:23 PAGE THI NGHIEM CRD SCU THOI LYEN THANG VARIATE V003 SCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4447.00 1482.33 18.80 0.001 * RESIDUAL 630.666 78.8332 * TOTAL (CORRECTED) 11 5077.67 461.606 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCULY3L 13/ 4/** 9:23 PAGE THI NGHIEM CRD SCU THOI LYEN THANG MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS SCU 132.000 144.333 3 173.000 178.000 SE(N= 3) 5.12618 5%LSD 8DF 16.7160 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCULY3L 13/ 4/** 9:23 PAGE THI NGHIEM CRD SCU THOI LYEN THANG F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | SCU 12 156.83 21.485 8.8788 5.7 0.0007 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCU FILE SCULY4 13/ 4/** 8:48 PAGE thi nghiem CRD scu thoi lyen thang VARIATE V003 SCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 52690.9 17563.6 220.46 0.000 * RESIDUAL 637.331 79.6664 * TOTAL (CORRECTED) 11 53328.2 4848.02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCULY4 13/ 4/** 8:48 PAGE thi nghiem CRD scu thoi lyen thang MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS SCU 163.333 191.667 3 293.000 321.000 SE(N= 3) 5.15320 5%LSD 8DF 16.8041 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCULY4 13/ 4/** 8:48 PAGE thi nghiem CRD scu thoi lyen thang F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | SCU 12 242.25 69.628 8.9256 3.7 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAOHUT FILE HLYTHOI 13/ 4/** 9:35 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT DO THOI LYEN VARIATE V003 HAOHUT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 38.7892 12.9297 191.55 0.000 * RESIDUAL 539997 674996E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 39.3292 3.57538 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HLYTHOI 13/ 4/** 9:35 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT DO THOI LYEN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS HAOHUT 4.40000 5.16667 3 7.93333 8.66667 SE(N= 3) 0.150000 5%LSD 8DF 0.489134 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HLYTHOI 13/ 4/** 9:35 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT DO THOI LYEN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HAOHUT 12 6.5417 1.8909 0.25981 4.0 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAOHUT FILE HBQLY 13/ 4/** 9:39 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT DO BQUAN LYEN VARIATE V003 HAOHUT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 74.5767 24.8589 129.70 0.000 * RESIDUAL 1.53334 191668 * TOTAL (CORRECTED) 11 76.1100 6.91909 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HBQLY 13/ 4/** 9:39 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT DO BQUAN LYEN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS HAOHUT 5.80000 12.0333 3 8.80000 11.5667 SE(N= 3) 0.252763 5%LSD 8DF 0.824235 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HBQLY 13/ 4/** 9:39 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT DO BQUAN LYEN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HAOHUT 12 9.5500 2.6304 0.43780 4.6 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAOHUT FILE HHLY 13/ 4/** 9:42 PAGE THI NGHIEM CRD TONG HAO HUT LYEN VARIATE V003 HAOHUT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 159.790 53.2633 394.54 0.000 * RESIDUAL 1.08001 135001 * TOTAL (CORRECTED) 11 160.870 14.6245 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HHLY 13/ 4/** 9:42 PAGE THI NGHIEM CRD TONG HAO HUT LYEN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS HAOHUT 10.1667 17.2000 3 16.6667 20.1667 SE(N= 3) 0.212133 5%LSD 8DF 0.691744 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HHLY 13/ 4/** 9:42 PAGE THI NGHIEM CRD TONG HAO HUT LYEN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HAOHUT 12 16.050 3.8242 0.36742 2.3 0.0000 5.2 Tại Trấn Yên BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCU FILE SCUTY1 13/ 4/** 9: PAGE thi nghiem CRD scu thoi tyen thang VARIATE V003 SCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 49.5833 16.5278 1.71 0.242 * RESIDUAL 77.3333 9.66667 * TOTAL (CORRECTED) 11 126.917 11.5379 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCUTY1 13/ 4/** 9: PAGE thi nghiem CRD scu thoi tyen thang MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS SCU 16.3333 19.3333 3 20.0000 22.0000 SE(N= 3) 1.79505 5%LSD 8DF 5.85349 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCUTY1 13/ 4/** 9: PAGE thi nghiem CRD scu thoi tyen thang F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | SCU 12 19.417 3.3967 3.1091 16.0 0.2415 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCU FILE SCUTY2 13/ 4/** 9: PAGE thi nghiem CRD scu thoi tyen thang VARIATE V003 SCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER -PAGE 1LN SQUARES SQUARES ============================================================================= CT$ 1686.67 562.222 7.17 0.012 * RESIDUAL 627.333 78.4167 * TOTAL (CORRECTED) 11 2314.00 210.364 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCUTY2 13/ 4/** 9: PAGE thi nghiem crd scu thoi tyen thang MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS SCU 63.3333 72.0000 3 88.0000 92.6667 SE(N= 3) 5.11262 5%LSD 8DF 16.6717 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCUTY2 13/ 4/** 9: PAGE thi nghiem CRD scu thoi tyen thang F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | SCU 12 79.000 14.504 8.8553 11.2 0.0121 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCU FILE SCUTY3 13/ 4/** 9: PAGE thi nghiem CRD so cu thoi tyen VARIATE V003 SCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4540.92 1513.64 18.94 0.001 * RESIDUAL 639.333 79.9166 * TOTAL (CORRECTED) 11 5180.25 470.932 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCUTY3 13/ 4/** 9: PAGE thi nghiem CRD so cu thoi tyen MEANS FOR EFFECT CT$ -CT$ NOS SCU 135.000 146.667 3 176.000 181.333 SE(N= 3) 5.16129 5%LSD 8DF 16.8304 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCUTY3 13/ 4/** 9: PAGE thi nghiem CRD so cu thoi tyen F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | SCU 12 159.75 21.701 8.9396 5.6 0.0007 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCU FILE SCUTY4 13/ 4/** 8:51 PAGE thi nghiem CRD so cu thoi tyen thang VARIATE V003 SCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER -PAGE 1LN SQUARES SQUARES ============================================================================= CT$ 59612.3 19870.8 475.00 0.000 * RESIDUAL 334.665 41.8331 * TOTAL (CORRECTED) 11 59946.9 5449.72 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCUTY4 13/ 4/** 8:51 PAGE thi nghiem CRD so cu thoi tyen thang MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS SCU 178.333 188.333 3 287.333 347.667 SE(N= 3) 3.73422 5%LSD 8DF 12.1769 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCUTY4 13/ 4/** 8:51 PAGE thi nghiem CRD so cu thoi tyen thang F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | SCU 12 250.42 73.822 6.4679 2.6 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAOHUT FILE HTYTHOI 13/ 4/** 9:44 PAGE THI NGHIEM CRD HAI HUT TYEN THOI VARIATE V003 HAOHUT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 43.5500 14.5167 527.89 0.000 * RESIDUAL 219997 274996E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 43.7700 3.97909 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HTYTHOI 13/ 4/** 9:44 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT TYEN THOI MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS HAOHUT 4.80000 5.06667 3 7.76667 9.36667 SE(N= 3) 0.957420E-01 5%LSD 8DF 0.312205 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HTYTHOI 13/ 4/** 9:44 PAGE THI NGHIEM CRD HAI HUT TYEN THOI F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HAOHUT 12 6.7500 1.9948 0.16583 2.5 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAOHUT FILE HBQTY 13/ 4/** 9:47 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT DO BQUAN TYEN VARIATE V003 HAOHUT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER -PAGE 1LN SQUARES SQUARES ============================================================================= CT$ 66.0300 22.0100 43.16 0.000 * RESIDUAL 4.08000 510000 * TOTAL (CORRECTED) 11 70.1100 6.37364 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HBQTY 13/ 4/** 9:47 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT DO BQUAN TYEN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS HAOHUT 5.90000 11.4000 3 9.10000 11.8000 SE(N= 3) 0.412311 5%LSD 8DF 1.34450 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HBQTY 13/ 4/** 9:47 PAGE THI NGHIEM CRD HAO HUT DO BQUAN TYEN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HAOHUT 12 9.5500 2.5246 0.71414 7.5 0.0001 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAOHUT FILE HHTY 13/ 4/** 10: PAGE thi nghiem CRD tong hao hut tyen 12 VARIATE V003 HAOHUT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 167.083 55.6942 92.06 0.000 * RESIDUAL 4.83999 604998 * TOTAL (CORRECTED) 11 171.923 15.6293 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HHTY 13/ 4/** 10: PAGE thi nghiem CRD tong hao hut tyen 12 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS HAOHUT 10.6667 16.4667 3 16.8000 21.1667 SE(N= 3) 0.449072 5%LSD 8DF 1.46438 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HHTY 13/ 4/** 10: PAGE thi nghiem CRD tong hao hut tyen 12 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HAOHUT 12 16.275 3.9534 0.77782 4.8 0.0000 ... nhập cho người dân Từ sở tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống khoai môn biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tỉnh Yên Bái Mục đich đề tài - Trên sở nghiên. .. sở nghiên cứu đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống khoai môn đất ruộng vụ đất bãi tỉnh Yên Bái, xác định giống có triển vọng phù hợp với địa phương - Xác định số biện pháp kỹ thuật phù... Giang, Yên Bái) trồng đất ruộng vụ huyện Lục Yên đất bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Từ giống khoai môn lựa chọn giống khoai môn Yên Bái giống có triển vọng cho địa phương - Đã nghiên cứu xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh yên bái , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh yên bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay