Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh tuyên quang

101 13 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN TIẾN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN TIẾN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành : Khoa học trồng Mã số : 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Minh Quân TS Trần Trung Kiên Thái Nguyên, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu số liệu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin, tài liệu trích dẫn trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2014 Người viết cam đoan Hoàng Văn Tiến ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đề tài, nhận quan tâm giúp đỡ thầy TS Trần Minh Quân, TS Trần Trung Kiên Các thầy bảo tận tình phương pháp nghiên cứu, q trình hồn chỉnh luận văn Tôi nhận quan tâm, giúp đỡ thầy giáo, cô giáo Khoa sau đại học, Khoa nông học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, quyền địa phương, bạn đồng nghiệp gia đình Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Thầy giáo TS Trần Minh Quân, giáo viên khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thầy trực tiếp hướng dẫn, dành cho tơi giúp đỡ tận tình sâu sắc suốt q trình hồn thành luận văn Thầy giáo TS Trần Trung Kiên, phó Giám đốc Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thầy trực tiếp hướng dẫn, dành cho giúp đỡ nhiều q trình thực tập hồn chỉnh luận văn Các thầy cô giáo khoa sau Đại học, khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Các bạn đồng nghiệp, gia đình quyền địa phương phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2014 Tác giả Hoàng Văn Tiến MỤC LỤC 1 Đặt vấn đề Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.2 Tình hình sản xuất ngơ giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới .4 1.2.2 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam 1.2.3 Tình hình sản xuất ngơ vùng Trung du miền núi phía Bắc 12 1.2.4 Tình hình sản xuất ngơ Tuyên Quang 14 15 1.2.1 Nghiên cứu ngô lai giới 15 1.2.2 Kết nghiên cứu chọn tạo giống ngô Việt Nam 19 Chương 28NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Vật liệu nghiên cứu .28 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 28 2.3 Nội dung nghiên cứu .28 2.4 Phương pháp nghiên cứu .28 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm .29 2.4.2 Quy trình kỹ thuật 29 2.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi, đánh giá 30 Chương 3: .35 3.1 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngơ thí nghiệm vụ Xn vụ Đơng 2013 tỉnh Tuyên Quang 35 3.1.1 Giai đoạn tung phấn, phun râu 36 3.1.2 Giai đoạn chín sinh lý 37 3.2 Một số đặc điểm hình thái giống ngơ thí nghiệm vụ Xn vụ Đơng 2013 Tuyên Quang 37 3.2.1 Chiều cao 37 3.2.2 Chiều cao đóng bắp 38 3.2.3 Chiều dài bắp 39 3.2.4 Đường kính bắp 40 3.2.5 Độ bao bắp 41 3.2.6 Số 41 3.2.7 Chỉ số diện tích 41 3.3 Khả chống chịu sâu bệnh hại giống ngơ thí nghiệm vụ Xn vụ Đơng 2013 Tuyên Quang 43 3.3.1 Sâu đục thân 44 3.3.2 Sâu đục bắp 45 3.3.3 Bệnh khô vằn 45 3.4 Khả chống đổ, trạng thái cây, trạng thái bắp giống ngơ tham gia thí nghiệm 46 3.4.1 Tỷ lệ đổ rễ 46 3.4.2 Tỷ lệ gãy thân 46 3.4.3 Trạng thái 47 3.4.4 Trạng thái 48 3.5 Các yếu tố cấu thành suất suất giống ngơ thí nghiệm vụ Xuân Đông 2013 Tuyên Quang 48 3.5.1 Số bắp 48 3.5.2 Số hàng bắp 50 3.5.3 Số hạt hàng 50 3.5.4 Khối lượng nghìn hạt 51 3.5.5 Năng suất lý thuyết 51 3.5.6 Năng suất thực thu 52 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 Kết luận 54 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO .55 * TOTAL (CORRECTED) 17 1278.03 75.1780 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE VUX 20/ 7/14 8:59 :PAGE 13 VARIATE V015 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= NLAI 10.6325 CTHUC 5.31627 655.797 * RESIDUAL 0.16 0.855 131.159 10 333.385 3.93 0.031 33.3385 * TOTAL (CORRECTED) 17 999.814 58.8126 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VUX 20/ 7/14 8:59 :PAGE 14 MEANS FOR EFFECT NLAI - NLAI NOS CCAY CAODB DB/CC SLA 205.500 92.6833 45.0986 18.3667 210.833 90.6667 43.0252 18.8000 207.000 97.1000 46.8607 18.3333 SE(N= 6) 5%LSD 10DF 4.97643 15.6809 2.72447 8.58490 Số hóa Trung tâm Học liệu 1.20971 0.253421 3.81185 0.798539 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NLAI NOS CSDTL BAP/CAY DBAP DKB 3.28607 0.975000 15.5167 4.25000 3.32635 0.970000 15.3833 4.30000 3.21265 0.965000 15.6500 4.35000 SE(N= 6) 0.743520E-01 0.654047E-02 0.142984 5%LSD 10DF NLAI 0.234286 NOS 0.619139E-01 0.206093E-01 0.450548 HHAT H/HANG 0.195093 1000HAT NSLT 13.0333 31.5900 306.333 70.5445 13.6333 30.7833 303.167 70.4975 13.5000 30.8000 305.500 69.9198 SE(N= 6) 0.250629 5%LSD 10DF NLAI 0.801459 0.789740 NOS 2.52543 2.45643 8.60707 7.74029 NSTT 58.3042 59.9052 58.2469 SE(N= 6) 2.73150 2.35720 5%LSD 10DF 7.42764 - MEANS FOR EFFECT CTHUC - CTHUC NOS CCAY 203.00085.0333 Số hóa Trung tâm Học liệu CAODB 41.8691 DB/CC SLA 18.3333 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 221.000 101.533 46.0375 18.0000 3 200.000 93.1000 46.5257 18.4667 201.000 87.2000 43.4697 18.0000 200.000 89.9667 45.1041 18.6667 221.667 104.067 46.9630 19.5333 SE(N= 3) 7.03773 5%LSD 10DF CTHUC NOS 3.85298 1.71079 22.1761 12.1409 CSDTL BAP/CAY 0.358391 5.39077 1.12930 DBAP DKB 2.86639 0.976667 15.8000 4.20000 3.73969 1.00000 16.4000 4.50000 3 3.29991 0.956667 13.5000 4.20000 3.10476 0.950000 15.2000 4.20000 3.22023 0.933333 15.9000 4.30000 3.41917 1.00333 16.3000 4.40000 SE(N= 3) 0.105150 5%LSD 10DF CTHUC 0.924962E-02 0.202210 0.331330 NOS HHAT 0.875595E-01 0.291459E-01 0.637171 H/HANG 1000HAT NSLT 13.4667 29.7333 302.000 67.3293 13.6000 34.0000 311.000 82.0148 3 13.5333 30.7000 306.000 69.3893 12.4000 30.4467 302.000 61.7089 13.4000 30.0667 300.000 64.2691 13.9333 31.4000 309.000 77.2121 SE(N= 3) 5%LSD 10DF 0.354443 1.11686 1.13343 3.57149 Số hóa Trung tâm Học liệu 0.275903 3.86293 12.1722 3.47391 10.9464 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CTHUC NOS NSTT 57.7879 68.8572 3 58.9846 49.2518 55.4704 62.5606 SE(N= 3) 3.33359 5%LSD 10DF 10.5043 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VUX 20/ 7/14 8:59 :PAGE 15 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI (N= 18) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS CCAY CAODB DB/CC SLA CSDTL BAP/CAY DBAP DKB 18 207.78 13.825 18 93.483 9.3176 18 44.995 18 18.500 3.3455 0.74912 18 3.2750 0.31440 18 0.97000 18 15.517 18 4.3000 12.190 6.6736 | % | | | | | | | 5.9 0.7464 0.1284 7.1 0.2781 0.0289 2.9632 6.6 0.1289 0.3282 0.62075 3.4 0.3855 0.0991 0.18212 |CTHUC | 5.6 0.5709 0.0032 0.29506E-010.16021E-01 1.7 0.5795 0.0018 1.0517 0.35024 2.3 0.4513 0.0000 0.17150 0.15166 3.5 0.5456 0.1504 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ HHAT 18 13.389 0.72752 0.61391 4.6 0.2530 0.1425 H/HANG 18 31.058 2.1300 1.9632 6.3 0.7291 0.1865 1000HAT 18 305.00 6.7213 6.6908 2.2 0.7092 0.3424 NSLT 18 70.321 8.6705 6.0170 8.6 0.9811 0.0147 NSTT 18 58.819 7.6689 5.7739 9.8 0.8550 0.0314 Kết xử lý thống kê vụ Đông 2013 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAY FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE VARIATE V003 CCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= NLAI 299.414 CTHUC 149.707 2846.79 * RESIDUAL 0.78 0.487 569.358 10 1917.57 2.97 0.067 191.757 * TOTAL (CORRECTED) 17 5063.78 297.869 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAODB FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE VARIATE V004 CAODB LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NLAI 14.1720 CTHUC 7.08599 1126.70 * RESIDUAL 0.88 0.448 225.340 10 80.7264 27.91 0.000 8.07264 * TOTAL (CORRECTED) 17 1221.60 71.8588 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB/CC FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE VARIATE V005 DB/CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= NLAI 13.8548 CTHUC 6.92740 30.2109 * RESIDUAL 0.39 0.693 6.04219 10 178.943 0.34 0.879 17.8943 * TOTAL (CORRECTED) 17 223.009 13.1182 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLA FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE VARIATE V006 SLA LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NLAI 4.13778 CTHUC 2.06889 14.6044 * RESIDUAL 4.49 0.040 2.92089 10 4.60889 6.34 0.007 460889 * TOTAL (CORRECTED) 17 23.3511 1.37359 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTL FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE VARIATE V007 CSDTL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= NLAI 116929 CTHUC 584644E-01 1.52 0.265 1.06398 * RESIDUAL 212795 10 384209 5.54 0.011 384209E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 1.56511 920655E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BAP/CAY FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE VARIATE V008 BAP/CAY LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NLAI 144333E-03 721663E-04 0.40 0.682 CTHUC 823666E-02 164733E-02 9.23 0.002 * RESIDUAL 10 178500E-02 178500E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 101660E-01 597999E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBAP FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE VARIATE V009 DBAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= NLAI 535512 CTHUC 267756 12.3724 * RESIDUAL 1.34 0.306 2.47447 10 2.00115 12.37 0.001 200115 * TOTAL (CORRECTED) 17 14.9090 877002 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE VARIATE V010 DKB LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NLAI 409001E-01 204500E-01 2.44 0.136 749516 CTHUC * RESIDUAL 149903 17.88 0.000 10 838334E-01 838334E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 874250 514265E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HHAT FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE VARIATE V011 HHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= NLAI 284444 CTHUC 142222 757778 * RESIDUAL 1.23 0.334 151556 10 1.15556 1.31 0.333 115556 * TOTAL (CORRECTED) 17 2.19778 129281 BALANCED ANOVA FOR VARIATE H/HANG FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE 10 VARIATE V012 H/HANG LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NLAI 287777 143889 8.28278 CTHUC * RESIDUAL 0.07 0.930 1.65656 10 19.6856 0.84 0.551 1.96856 * TOTAL (CORRECTED) 17 28.2561 1.66212 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 1000HAT FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE 11 VARIATE V013 1000HAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= NLAI 28.7778 CTHUC 14.3889 932.445 * RESIDUAL 0.21 0.813 186.489 10 675.889 2.76 0.081 67.5889 * TOTAL (CORRECTED) 17 1637.11 96.3007 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE 12 VARIATE V014 NSLT LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ NLAI 5.84855 CTHUC 2.92427 577.476 * RESIDUAL 0.12 0.889 115.495 10 247.645 4.66 0.019 24.7645 * TOTAL (CORRECTED) 17 830.970 48.8806 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE 13 VARIATE V015 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ====================================================================== ======= NLAI 61.3757 CTHUC 30.6878 387.098 * RESIDUAL 10 219.507 1.40 0.292 77.4197 3.53 0.043 21.9507 * TOTAL (CORRECTED) 17 667.981 39.2930 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE 14 MEANS FOR EFFECT NLAI - NLAI NOS CCAY CAODB DB/CC SLA 197.033 94.3250 48.0406 18.0000 196.550 92.3833 47.0969 18.8333 205.433 94.2000 45.8967 17.7000 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ SE(N= 6) 5.65328 5%LSD 10DF NLAI 1.15993 17.8137 NOS CSDTL 1.72696 3.65498 0.277155 5.44171 BAP/CAY 0.873325 DBAP DKB 3.25137 0.976667 15.2250 4.27333 3.25788 0.982500 15.1083 4.23333 3.42551 0.982833 15.5183 4.15833 SE(N= 6) 0.800217E-01 0.545436E-02 0.182627 5%LSD 10DF NLAI 0.252151 NOS HHAT 0.373795E-01 0.171869E-01 0.575464 H/HANG 0.117784 1000HAT NSLT 13.5667 32.2333 313.167 76.5189 13.3000 31.9500 316.000 75.3257 13.3000 32.2000 313.500 75.2943 SE(N= 6) 0.138778 5%LSD 10DF NLAI 0.437294 NOS 63.4168 65.8561 67.9352 5%LSD 10DF 1.80489 3.35631 10.5759 2.03160 6.40165 NSTT SE(N= 6) 0.572794 1.91271 6.02701 - MEANS FOR EFFECT CTHUC Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - CTHUC NOS CCAY CAODB DB/CC SLA 193.200 87.1167 45.3098 18.6000 214.867 103.267 48.3750 19.0000 3 193.867 91.2333 47.1471 18.0000 183.000 86.0667 47.2668 16.4000 194.933 88.3000 45.3677 18.0000 218.167 105.833 48.6020 19.0667 SE(N= 3) 7.99494 5%LSD 10DF CTHUC NOS 1.64039 2.44229 25.1924 5.16893 CSDTL BAP/CAY 0.391956 7.69574 1.23507 DBAP DKB 3.20667 0.963333 15.3600 3.98333 3.73356 1.01233 16.2967 4.49667 3 3.19230 0.973333 14.1133 4.18333 3.00141 0.960000 15.0167 3.99333 3.21154 0.966667 14.5667 4.20000 3.52406 1.00833 16.3500 4.47333 SE(N= 3) 0.113168 5%LSD 10DF CTHUC 0.771362E-02 0.258273 0.356596 NOS HHAT 0.528625E-01 0.243059E-01 0.813829 H/HANG 1000HAT 13.2000 31.7333 310.000 71.3395 13.7333 33.1333 320.000 84.0393 3 13.3333 31.0667 315.000 72.4201 13.2000 31.7667 302.333 69.3823 13.2667 32.4667 313.000 74.2448 Số hóa Trung tâm Học liệu 0.166572 NSLT http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 13.6000 SE(N= 3) 32.6000 0.196261 5%LSD 10DF CTHUC 82.8516 4.74654 2.55251 2.87312 14.9565 9.05331 NSTT 62.0086 71.6195 3 60.8468 63.3573 63.9390 72.6449 SE(N= 3) 0.810053 0.618427 NOS 325.000 2.70498 5%LSD 10DF 8.52348 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VUTD 20/ 7/14 9: :PAGE 15 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI (N= 18) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS CCAY CAODB DB/CC SLA 18 199.67 18 93.636 18 47.011 18 18.178 17.259 13.848 8.4770 3.6219 1.1720 2.8412 4.2302 0.67889 Số hóa Trung tâm Học liệu | % | |CTHUC | | | | | | | 6.9 0.4873 0.0673 3.0 0.4481 0.0000 9.0 0.6926 0.8788 3.7 0.0402 0.0070 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CSDTL BAP/CAY 18 3.3116 0.30342 18 0.98067 0.19601 5.9 0.2647 0.0109 0.24454E-010.13360E-01 1.4 0.6818 0.0018 DBAP 18 15.284 0.93648 0.44734 DKB 18 4.2217 0.22677 0.91561E-01 2.2 0.1360 0.0002 HHAT 18 13.389 0.35956 2.9 0.3059 0.0006 0.33993 2.5 0.3336 0.3335 H/HANG 18 32.128 1.2892 1.4031 4.4 0.9296 0.5509 1000HAT 18 314.22 9.8133 8.2212 2.6 0.8132 0.0807 NSLT 18 75.713 6.9915 4.9764 6.6 0.8895 0.0189 NSTT 18 65.736 6.2684 4.6852 7.1 0.2917 0.0427 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... ngô tỉnh Xuất phát từ yêu cầu tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai tỉnh Tuyên Quang xuất ngô Tuyên Quang - , phát triển giống ngơ lai thí nghiệm... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN TIẾN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành : Khoa học trồng Mã số : 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ... hình sản xuất ngô Tuyên Quang 14 15 1.2.1 Nghiên cứu ngô lai giới 15 1.2.2 Kết nghiên cứu chọn tạo giống ngô Việt Nam 19 Chương 28NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay