Nghiên cứu kinh tế hộ trong mô hình xây dựng nông thôn mới của huyện bắc quang, tỉnh hà giang

119 10 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THU TRANG NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỘ TRONG MƠ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2014 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THU TRANG NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỘ TRONG MƠ HÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI CỦA HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN - 2014 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Giang, ngày tháng năm 2014 Tác giả Hoàng Thu Trang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhiều giúp đỡ nhiệt tình đơn vị,cá nhân ngồi trường Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS.Dương Văn Sơn, người tận tình hướng dẫn, định hướng giúp đỡ tơi chuyên môn suốt thời gian thực hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Tập thể thầy cô giáo Phòng QLĐT Sau Đại học, Trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ q trình học tập, nghiên cứu để tơi thực tốt đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, cán Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Giang, UBND huyện Bắc Quang, UBND xã, đặc biệt xã: Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, ban ngành đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình người thân, anh em, bạn bè, người ủng hộ, động viên tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, cơng tác thực luận văn Trong trình thực đề tài khó tránh khỏi hạn chế thiếu sót Kính mong đóng góp ý kiến thầy, cô giáo, đồng nghiệp bạn đọc để luận văn hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Hà Giang, ngày tháng năm2014 Tác giả Hoàng Thu Trang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm thuật ngữ liên quan 1.1.1 Khái niệm hộ, hộ nông dân, kinh tế hộ nông dân 1.1.2 Vai trò kinh tế nơng hộ gắn với xây dựng nông thôn 1.1.3 Đặc điểm nội dung hoạt động kinh tế hộ 1.1.4 Khái niệm nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn 1.1.5 Khái niệm sinh kế 10 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ 10 1.2 Thực tiễn phát triển kinh tế hộ 13 1.2.1 Kinh nghiệm tình hình phát triển kinh tế hộ nước giới 14 1.2.2 Xu hướng phát triển khinh tế nông hộ 14 1.2.3 Kinh nghiệm tình hình phát triển kinh tế hộ Việt Nam 15 1.2.4 Tình hình thực xây dựng nông thôn Việt Nam 19 1.3 Mô tả địa bàn nghiên cứu 24 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2 Nội dung nghiên cứu 31 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.3 Tiếp cận phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Tiếp cận nghiên cứu 31 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Thực trạng phát triển kinh tế hộ địa bàn nghiên cứu 35 3.1.1 Thực trạng chung kinh tế hộ huyện năm 2013 35 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế hộ xã điều tra 37 3.2 Một số nhân tố ảnh hưởng đến kết sản xuất nông - lâm nghiệp hộ 72 3.2.1 Ảnh hưởng trình độ học vấn, nguồn gốc thành phần dân tộc chủ hộ nghiên cứu 72 3.2.2 Ảnh hưởng yếu tố thị trường đến sản xuất hộ 73 3.2.3 Ảnh hưởng số yếu tố đến sản xuất hộ 75 3.3 Những thuận lợi, khó khăn, hội thách thức phát triển kinh tế hộ xây dựng NTM 77 3.3.1 Thuận lợi 77 3.3.2 Khó khăn 78 3.3.3 Cơ hội 79 3.3.4 Thách thức 80 3.4 Định hướng giải pháp phát triển kinh tế hộ 81 3.4.1 Định hướng phát triển năm tới 81 3.4.2 Giải pháp phát triển kinh tế hộ xây dựng NTM 81 86 Kết luận 86 Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 Phụ lục Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nghĩa ATSH : An toàn sinh học BQ : Bình qn CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa - đại hóa ĐVT : Đơn vị tính KHKT : Khoa học kỹ thuật LĐ : Lao động NTM : N ông thơn SLBQ : Sản lượng bình qn SXNN : Sản xuất nông nghiệp TN : Thu nhập UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Một số tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp hộ năm 2012 - 2013 35 Bảng 3.2 Một số tiêu chung 37 38 Bảng 3.4 Một số tiêu kết sản xuất kinh tế hộ nghiên cứu xã 39 Bảng 3.5 Một số tiêu kết 40 Bảng 3.6 Một số tiêu kết sản xuất kinh tế hộ nghiên cứu xã Vĩnh Hảo qua năm 42 Bảng 3.7 Tình hình chủ hộ 43 Bảng 3.8 Thông tin nhóm hộ 45 Bảng 3.9 Một số tiêu lao động nhân hộ 48 Bảng 3.10 Tỷ lệ lao động độ tuổi nhóm hộ 48 Bảng 3.11 Trình độ học vấn chủ hộ 49 Bảng 3.12.Thực trạng cấu đất đai hộ 51 Bảng 3.13 Vốn sản xuất bình quân hộ 52 Bảng 3.14 Vốn bình quân hộ 53 Bảng 3.16 Kết sản xuất số trồng hộ 58 Bảng 3.17 Kết sản xuất thu nhập từ lâm nghiệp hộ 61 Bảng 3.18 Những khó khăn sản xuất nông nghiệp hộ 62 Bảng 3.19 Kết sản xuất số loại vật nuôi hộ 66 Bảng 3.20 Phương thức sử dụng sản phẩm ngành chăn nuôi hộ 67 Bảng 3.21 Tổng thu nhập phi nông nghiệp hộ 70 Bảng 3.22 Cơ cấu thời gian dành cho hoạt động sản xuất hộ 71 Bảng 3.23 Phương thức tiêu thụ số sản phẩm hộ 73 Bảng 3.24 Ảnh hưởng số yếu tố đến sản xuất hộ 75 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii Bảng 3.25 Đánh giá cần thiết xây dựng NTM phát triển kinh tế hộ 76 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 86 dụng sản phẩm cơng nghệ, thực quy trình sản xuất theo quy tình kỹ thuật - Mở rộng hệ thống dịch vụ dịch vụ KHKT để cung cấp vật tư hướng dẫn bà sản xuất, trao đổi sản phẩm cho bà con, hướng dẫn bà dùng phân bón, cải tạo đất, bảo vệ thực vật, trồng lúa nước chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an tồn Tiến tới việc thực hợp đồng sản xuất, công ty, quan chuyên môn nông nghiệp gieo trồng đến bao tiêu sản phẩm, thực đâu tư có thu hồi (đầu tư để tái sản xuất) 3.4.2.6 Giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn bao gồm điện, đường, trường, trạm, giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Hồn thiện hệ thống giao thông nông thôn với quan điểm Nhà nước nhân dân làm, giao thơng nơng thơn có ý nghĩa quan trọng tư việc mở rộng thị trường chuyển giao tiến KHKT - Cải thiện sở hạ tầng nông thôn để tăng liên kết nông thôn - thành thị, thu hút đầu tư công nghiệp nông thôn - Mở rộng hệ thống thông tin liên lạc: kinh tế phát triển, yêu cầu lượng thông tin nhiều, cần sớm trang bị thông tin điện thoại, đặc biệt xã vùng đặc biệt khó khăn - Tăng cường cơng tác quản lý xây dựng, thực có hiệu quy định quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, ưu tiên tốn, đầu tư cơng trình cấp bách,có hiệu - Xã Vĩnh Hảo có địa hình chia cắt nên việc đầu tư xây dựng đường giao thông cần thiết, với đường trục thôn xã càn tu sửa để thuận tiện cho việc lại, giao lưu buôn bán 3.4.2.7 Giải pháp thị trường Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 87 - Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp, khuyến nơng, Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 88 sản xuất marketing sản phẩm để tăng TN cho hộ nông dân SXNN, đặc biệt từ hoạt động sản xuất hướng xuất - Phát triển thêm thị tứ, trung tâm cụm xã, thị tứ nằm trục đường liên xã số trung tâm cụm xã nằm trục đầu mối đường liên huyện, liên tỉnh tạo sở phát triển kinh tế xã hội khu vực vùng sâu, vùng xa huyện, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa - Phổ biến rộng rãi thông tin thị trường, thông tin khoa học công nghệ để nông hộ nắm bắt kịp thời có định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh cho có hiệu kinh tế cao - Đối với thị trường cung ứng yếu tố đầu vào cho SXNN như: giống, phân bón, Nhà nước quyền sở có vai trò quan trọng việc điều tiết giá thơng qua sách thuế, trợ giá yếu tố đầu vào - Các xã cần có liên kết sản xuất, nên thực khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, thơng qua thực mơ hình sản xuất nơng lâm nghiệp, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm chủ đầu tư, chủ dự án Kết luận Từ thực tế nghiên cứu kinh tế hộ xây dưng NTM thấy kinh tế nơng hộ hình thức tổ chức sản xuất sở nông, lâm, ngư nghiệp với mục đích chủ yếu sản xuất hàng hóa Phát triển kinh tế nơng hộ huyện có ý nghĩa quan trọng mặt kinh tế, xã hội mơi trường Trong năm qua với chương trình xây dựng nơng thơn mới, kinh tế hộ có bước phát triển khởi sắc, đời sống người dân cải thiện tương đối, thu nhập tăng lên, việc sản xuất nông lâm nghiệp theo xu hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường Tuy nhiên tồn tại, hộ chủ yếu sản xuất trồng trọt chính, thời gian lao động dành cho trồng trọt chiếm ưu so với chăn ni, nhìn chung thời gian sản xuất Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 89 chủ yếu dành cho sản xuất nông lâm nghiệp chủ yếu, thời gian dành cho hoạt động phi nơng nghiệp nên thu nhập từ hoạt động phi nơng nghiệp thấp Sự chênh lệch trình độ phát triển nhóm hộ lớn, điều kiện khả đầu tư thâm canh nhóm hộ khá, hộ người kinh, hộ dân khai hoang cao so với nhóm khác Các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến phát triển kinh tế hộ trình độ chủ hộ thị trường tiêu thụ Các hộ chủ yếu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa địa phương, tư thương thu mua sản phẩm hộ có khả định giá sản phẩm Cơ cấu sản xuất chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp, thời gain dành cho hoạt động phi nơng nghiệp ít, thu nhập chủ yếu từ trồng trọt chăn ni Hầu hết hộ gặp khó khăn vốn thị trường tiêu thụ sản phẩm Phát triển kinh tế có điều kiện thuận lợi quan tâm các, quyền địa phương, đơn vị ngành nông nghiệp, người dân cần cù, có kinh nghiệm sản xuất tích lũy qua thời gian, chương trình, dự án phát triển kinh tế nông nghiệp triển khai mang lại hiệu nhát định Tuy nhiên bên cạnh tồn số khó khăn giao thơng, trình độ sản xuất người dân nhìn chung chưa cao,tiến độ thực số đề án chậm, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia thực xây dựng NTM số xã chưa hiệu Nhìn chung xây dựng NTM đánh giá cần thiết phát triển kinh tế hộ, có 68,67 % ý kiến hỏi cho xây dựng nông thôn cần thiết phát triển kinh tế hộ, có tác động định đến phát triển kinh tế hộ thông qua đầu tư cho xây dựng sở, kết cấu hạ tầng nông thôn đặc biệt hệ thống điện lưới đường giao thông nông thôn Phát triển kinh tế nông hộ nhiệm vụ trọng yếu để đưa nông nghiệp, nông thơn huyện phát triển Kiến nghị Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 90 Tạo điều kiện để kinh tế hộ nông dân phát triển mang lại lợi ích kinh tế mà giúp an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách thành thị nơng thơn Từ phân tích trên, kiến nghị số vấn đề nhằm phát triển kinh tế hộ q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn - Xây dựng tổ chức khối nơng lâm nghiệp (Phòng Nơng nghiệp PTNT, Trạm Khuyến nông, Thú y, Bảo vệ thực vật) kết hợp chương trình hỗ trợ tổ chức nước vốn, kiến thức cho nông hộ phát triển kinh tế Tạo điều kiện cho người dân nơng thơn học tập nâng cao trình độ văn hố, kiến thức sản xuất Nơng lâm nghiệp, sách nơng nghiệp nơng thơn, nơng dân - Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao lực cho người nông dân thông qua lớp học dài ngày trồng trọt, chăn nuôi, quản lý kinh tế gia đình cho người dân nơng thơn cụm xã Phát huy vai trò khuyến nông đào tạo nghề, làng nghề mây tre đan cần giữ vững phát triển - Đầu tư sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm), chuyển dịch cấu kinh tế ngành, nội ngành nông lâm nghiệp gắn với phát triển thị trường, phát triển hạ tầng sở nông thôn, tạo điều kiện để phát triển dịch vụ nông thôn, dịch vụ bảo quản, chế biến sau thu hoạch - Các chủ nông hộ người LĐ nơng hộ khơng ngừng nâng cao trình độ sản xuất cách tự thân phải phấn đấu coi trọng việc học hỏi kinh nghiệm sản xuất chủ nông hộ làm ăn giỏi Đầu tư mạnh cho giáo dục đào tạo nhằm tạo điều kiện cho lực lượng lao động trẻ thoát li tìm việc làm mới, đẩy nhanh trình dồn điền đổi sản xuất nông nghiệp - Các chủ nông hộ vào nhu cầu thị trường nơng sản hàng hố điều kiện cụ thể nơng hộ mà lựa chọn bố trí hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 91 trồng, vật nuôi hợp lý, đạt hiệu kinh tế cao, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất Chú trọng xây dựng mơ hình phát triển nơng nghiệp, mơ hình trồng trọt, chăn ni có đầu tư có thu hồi cho người dân tham gia, để họ có trách nhiệm hơn, tránh tư tưởng trơng chờ, ỷ lại vào giúp đỡ nhà nước - Khuyến khích hoạt động phát triển ngành nghề dịch vụ, đặc biệt cần trọng tời nơi vùng sâu vùng xa để tránh phát triển không đồng tụt hậu vung, thúc đẩy phát triển nơi có tiềm mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ để có thu nhập cao từ hoạt động phi nông nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Tuấn Anh, Trần Thị Vân Anh (1997), Kinh tế hộ lịch sử triển vọng phát triển, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Báo cáo Công tác đạo, điều hành UBND huyện kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Báo cáo tổng kết năm tình hình thực NTM xã Đồng Yên tháng 12/2012 Báo cáo tổng kết năm tình hình thực NTM xã Vĩnh Phúc tháng 12/2012 Báo cáo tổng kết năm tình hình thực NTM xã Vĩnh Hảo tháng 12/2012 Bộ Lao động - thương binh xã hội, Tờ trình Ban hành tiêu chí hộ gia đình có mức sống trung bình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp diêm nghiệp làm sở thực sách an sinh xã hội giai đoạn 2013-2015 Nguyễn Sinh Cúc (1/2000), "Những thành tựu bật nông nghiệp nước ta 15 năm đổi mới", Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số (260), Hà Nội Cục thống kê Hà Giang, Niên giám thống kê năm 2013 Trần Đức (1997), Trang trại Việt Nam giới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Frank Eliis (1993), Kinh tế Hộ nông dân phát triển nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh 11 Nghị số 26-NQ/TW "Về nông nghiệp, nông dân nông thôn" (cpv.org.vn) 12 Dương Văn Sơn (2009), , Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 93 13 Dương Văn Sơn, (2010), “Tầm nhìn nơng hộ lập KH chiến lược sinh kế; Ứng dụng nghiên cứu khuyến nơng có tham gia”, , 14 yên Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1956/QĐ-TTg (27/11/2009), Phê duyệt Đề 15 2020” Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Văn phòng điều phối Ban đạo Trung ương chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn (T3/2013), Báo cáo Kết triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2012 số giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ thực năm 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ Phiếu điều tra số I Thông tin chung hộ 1.1 Họ tên chủ hộ: 1.2 Tuổi: 1.3 Dân tộc: 1.4 Giới tính chủ hộ: Nam  Nữ  1.5 Trình độ học vấn: 1.6 Trình độ chuyên môn đào tạo chủ hộ (x vào ô thích hợp): Đại học  Trung cấp  Sơ cấp  Chưa qua đào tạo  1.7 Địa chỉ: Thôn: Xã: 1.8 Nguồn gốc chủ hộ: Dân địa  Dân khai hoang, di dời  1.9 Nghề nghiệp:  - Hộ nông, lâm - Hộ NN kiêm dịch vụ  - Hộ khác  1.10 Tổng số nhân khẩu: người Trong đó: - Lao động độ tuổi: .người - Lao động độ tuổi: .người 1.11 Phân loại hộ: Khá  Trung bình  Nghèo  1.12 Loại nhà ở: Kiên cố  Bán kiên cố  Nhà tạm  II Thông tin chung sản xuất hộ 2.1 Về trồng trọt lâm nghiệp: 2.1.1 Tổng diện tích đất canh tác gia đình Trong đó: Đất trồng hàng năm .ha, Đất vườn đồi (trồng ăn quả, công nghiệp) ha, đất ao hồ đầm, thủy sản 2.1.2 Diện tích đất rừng 2.1.3 Diện tích đất thổ cư: ha, đất khác .ha Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.4 Ông (Bà) cho biết loại trồng chủ yếu gia đình nay? TT Cây trồng Diện tích (ha) /ha) 2.1.5 Trong trồng trên, loại trồng mang lại thu nhập cao nhất? …………………… Thu bao nhiêu? ……………… triệu đồng năm 2.1.6 Ông (bà) thường sử dụng kỹ thuật cơng nghệ canh tác? Áp dụng (x vào Mô tả kỹ thuật công Kỹ thuật tiến Nguồn cung cấp ô thích hợp) nghệ áp dụng Giống KT bón phân KT canh tác Quản lý dịch hại Khác (xin rõ) Khác (xin rõ) 2.1.7 Gia đình tham gia lớp đào tạo huấn luyện trồng trọt lâm nghiệp không? Có  khơng  Nếu có lớp huấn luyện, tập huấn nào? 2.1.8 Ông (Bà) cho biết trình sản xuất trồng trọt lâm nghiệp thường gặp khó khăn gì? - Thiếu đất sản xuất  - Giống    - Thiếu lao động - Thiếu vốn   - Nước - Kỹ thuật  - Yếu tố khác - Thị trường tiêu thụ  2.1.9 Trong trình canh tác, trồng thường gặp loại dịch bệnh gì? Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.10 Ơng (Bà) có sử dụng biện pháp phòng trừ bệnh khơng? Có  khơng  Nếu có sử dụng biện pháp gì? 2.2 Thông tin chăn ni 2.2.1 Gia đình Ơng ( Bà) ni loại vật ni nào? Hình thức nuôi T Loại vật Số lượng Chăn thả tự Nuôi nhốt có T ni (con) Ni nhốt chăn thả 2.2.2 Trong vật ni đây, lồi vật ni đem lại thu nhập cao nhất? ………………………………… Thu nhập ước tính …… ………… triệu đồng 2.2.3 Gia đình tham gia lớp đào tạo huấn luyện chăn nuôi thú y khơng? Có  khơng  Nếu có lớp huấn luyện tập huấn nào? 2.2.4 Ơng ( Bà) thường sử dụng kỹ thuật cơng nghệ chăn ni? Áp dụng (x vào Mô tả kỹ thuật công Nguồn Kỹ thuật tiến ô thích hợp) nghệ áp dụng cung cấp Giống vật ni Thức ăn chăn ni Tiêm phòng dịch bệnh Khác (xin rõ) Khác (xin rõ) 2.2.5 Ơng (bà) cho biết khó khăn gặp phải q trình chăn ni? Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Giống - Thị trường tiêu thụ - Thú y  - Yếu tố khác     - Thiếu vốn  - Kỹ thuật - Thiếu lao động  2.2.6 Trong q trình chăn ni thường gặp loại dịch bệnh gì? 2.2.7 Ông (Bà) có sử dụng biện pháp phòng trừ bệnh khơng? Có  khơng  Nếu có sử dụng biện pháp gì? 2.3 Thông tin lâm nghiệp Ơng (bà) vui lòng cho biết loại lâm nghiệp năm 2012 (bao gồm rừng tự nhiên) STT Loại lâm nghiệp (ha) Ghi Tổng diện tích 2.4 Thơng tin hoạt động phi nông nghiệp 2.4.1 Hoạt động phi nông nghiệp sau gia đình thực hiện? (x vào thích hợp) TT Hoạt động phi nơng nghiệp Thương mạ Làm thuê Số hóa Trung tâm Học liệu X vào thích hợp Mơ tả chi tiết http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chế biến nông lâm sản Ngành nghề Phi nông nghiệp khác (xin rõ) Phi nông nghiệp khác (xin rõ) 2.4.2 Thu nhập bình qn phi nơng nghiệ TT Hoạt động phi nông nghiệp Thương mại, dịch vụ Làm thuê Chế biến nông lâm sản Ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp Phi nông nghiệp khác (xin rõ) Phi nông nghiệp khác (xin rõ) Tổng cộng ) Thu nhập phi nông nghiệp 2.5 Các thông tin khác 2.5.1 Sản phẩm nơng nghiệp gia đình tiêu thụ theo phương thức chủ yếu nào? Chỉ tiêu Đối tượng mua SP Tư thương Nhóm hộ chế biến Địa điểm Tại nhà Tại chợ Tại điểm thu gom Tại vườn Thông tin giá Biết trước bán Biết sau bán Lợn Gà Lúa Lạc Ngơ Quả ? Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Các p ần thiế ? 2.5.4 Ông (bà) vui lòng cho biết thơng tin máy móc, tư liệu phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp: STT Khơng Tự có Th (chiếc) Máy gặt Khác 2.5.5 N ủ yếu gia đình tiếp thu để áp dụng vào sản xuất: Đài Cán khuyến nông Vô tuyến Tổ chức XH địa phương Báo chí Học hỏi từ người khác Sách kỹ thuật Khác (xin rõ) 2.5.6 Gia đình sử dụng nguồn nước gì? - Nước máy: □ - Nước giếng: □ 2.5.7 Thời gian cho hoạt động nông lâm nghiệp phi nông ngiệp nào? 2.5.7.1 Sản xuất nông nghiệp: A Trồng Trọt: Thời gian họ giành cho trồng trọt/tổng số thời gian lao động họ: …… % Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ B Chăn nuôi (cả thủy sản): Thời gian họ giành cho chăn nuôi/tổng số thời gian lao động họ: …… % B Lâm nghiệp: Thời gian họ giành cho chăn nuôi/tổng số thời gian lao động họ: …… % 2.5.7.2 Hoạt động phi nông nghiệp Hoạt động (……….) : Thời gian họ giành cho …………………………… /tổng số thời gian lao động họ: …… % 2.5.8 Về sử dụng sản phẩm ngành chăn nuôi hộ % sử dụng (tổng = 100%) Tiêu dùng nội TT Vật nuôi Bán (gồm để giống) Lợn Trâu Gà Dê Con khác Xin trân thành cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... mạnh huyện Bắc Quang, đặc biệt xây dựng nông thôn mới, thực xã huyện Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu kinh tế hộ mơ hình xây dựng nơng thơn huyện Bắc Quang, tỉnh. .. TRANG NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỘ TRONG MƠ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN... hộ, hộ nông dân, kinh tế hộ nông dân 1.1.2 Vai trò kinh tế nông hộ gắn với xây dựng nông thôn 1.1.3 Đặc điểm nội dung hoạt động kinh tế hộ 1.1.4 Khái niệm nông nghiệp, nông thôn, xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kinh tế hộ trong mô hình xây dựng nông thôn mới của huyện bắc quang, tỉnh hà giang , Nghiên cứu kinh tế hộ trong mô hình xây dựng nông thôn mới của huyện bắc quang, tỉnh hà giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay