Phân tích các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn eldora huế

95 6 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣c k PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC h in CHO NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN ELDORA HUẾ ́H tê ́ uê SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN THỊ DIỄM THƯ Huế, tháng năm 2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC h CHO NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN ELDORA HUẾ ́H tê ́ uê Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Nguyễn Thị Diễm Thư Lớp K48B-QTKD Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn Lời Cảm Ơn ại Đ Lời em xin chân thành cảm ơn đến Thầy, Cô trường Đại học Kinh tế–Đại học Huế , người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ Đó tảng bản, hành trang quý giá cho em vững bước thời gian làm khóa luận, nghiệp sau Để có kiến thức, kinh nghiệm đầy bổ ích hữu hiệu, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Ban lãnh đạo anh chị phận tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD An Cựu.Cảm ơn người tạo điều kiện cho em tìm hiểu thực tế vế nghiệp vụ bán lẻ, đặc biệt tín dụng cung cấp cho em thông tin, số liệu để hổ trợ cho luận văn Và cuối em xin chân thành cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Trà My, người tận tình quan tâm, giúp đỡ em thời gian qua giải đáp thắc mắc q trình làm khóa luận, em hồn thành luận văn Trong q trình làm khóa luận, kinh nghiệm kiến thức chưa sâu rộng nên báo cáo có sai sót Mong nhận đóng góp, nhận xét từ phía q Thầy, Cơ anh chị Ngân hàng để em rút nhiều kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sau Chân thành cảm ơn! h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn DANH MỤC VIẾT TẮT BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội CPBH: Chi phí bán hàng CP QLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí TC: Chi phí tài DT BH &CCDV: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ DT hoạt động TC: Doanh thu hoạt động tài Đ GV hàng bán: Giá vốn hàng bán ại HĐKD: Hoạt động kinh doanh ho LN gộp BH&CCDV: Lợi nhuận gộp Bán hàng cung cấp dịch vụ ̣c k LN hoạt động TC: Lợi nhuận hoạt động tài NN & PTNT: Nơng nghiệp phát triển nông thôn h TNHH: Trách nhiệm hữu hạn in QTKD: Quản trị kinh doanh ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hồn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Hai nhóm yếu tố tác động đến nhân viên .12 Bảng 2.1 Cấu tạo phòng khách sạn Edora 28 Bảng 2.2 Tình hình tổng doanh thu khách sạn giai đoạn 2014-2016 32 Bảng 2.3 Tình hình chi phí khách sạn giai đoạn 2014-2016 .33 Bảng 2.4 Tình hình lợi nhuận khách sạn giai đoạn 2014-2016 34 Bảng 2.5 Tình hình lao động khách sạn giai đoạn 2014-2016 35 Bảng 2.6 Tình hình vốn tài sản giai đoạn 2014-2016 .36 Bảng 2.7 Hệ số tin cậy Cronbach’ Alpha thang đo .42 Đ Bảng 2.8 Kiểm định KMO Bartlett Test 43 ại Bảng 2.9 Kết xoay nhân tố .44 Bảng 2.10 Nhân tố đại diện 45 ho Bảng 2.11 Hệ số phù hợp mơ hình 46 ̣c k Bảng 2.12 Phân tích ANOVA phù hợp phân tích hồi quy 46 Bảng 2.13 Hệ số hồi quy thống kê đa cộng tuyến 47 in Bảng 2.14 Kết luận giả thuyết nghiên cứu 48 h Bảng 2.15: Kiểm định One Sample T-Test đánh giá trung bình nhân viên yếu tố tê Lương, thưởng phúc lợi xã hội 49 ́H Bảng 2.16 Kiểm định One Sample T-Test đánh giá trung bình nhân viên yếu tố Bố trí xếp cơng việc 50 ́ uê Bảng 2.17 Kiểm định One Sample T-Test đánh giá trung bình nhân viên yếu tố Môi trường làm việc 51 Bảng 2.18 Kiểm định One Sample T-Test đánh giá trung bình nhân viên vềyếu tố Sự hứng thú công việc 51 Bảng 2.19 Kiểm định One Sample T-Test đánh giá trung bình nhân viên vềyếu tố Đồng nghiệp 52 Bảng 2.20 Kiểm định One Sample T-Test đánh giá trung bình nhân viên yếu tố Cấp 53 Bảng 2.21 Kiểm định One Sample T-Test đánh giá trung bình nhân viên yếu tố Cơ hội đào tạo thăng tiến54 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hồn DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tháp nhu cầu Maslow 10 Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu Teck- Hong Waheed 17 Hình 1.2 Mơ hình nghiên cứu ShaemiBarzoki cộng .18 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH .iv MỤC LỤC v PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung Đ 2.2 Mục tiêu cụ thể ại 3.Câu hỏi nghiên cứu .2 ho 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c k 4.1 Đối tượng nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu: in 5.1 Thiết kế nghiên cứu h 5.2 Phương pháp thu thập liệu tê 5.2.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp ́H 5.2.2 Phương pháp thu thập sơ cấp 5.3 Phương pháp chọn mẫu .4 ́ uê 5.4 Phương pháp xử lí phân tích số liệu .4 Kết cấu nghiên cứu: .7 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN .8 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số vấn đề tạo động lực làm việc cho nhân viên 1.1.1.1 Động lực gì? 1.1.1.2 Tạo động lực làm việc 1.1.1.3 Vai trò việc tạo động lực lao động 1.1.2 Các học thuyết tạo động lực làm việc cho nhân viên 10 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn 1.1.2.1 Thuyết nhu cầu Maslow 10 1.1.2.2 Thuyết hai yếu tố Herzberg .11 1.1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom .13 1.1.2.4 Thuyết cân Adams 14 1.1.2.5 Học thuyết ba nhu cầu (McClelland) 15 1.1.2.6 Thuyết ERG .15 1.2 Cơ sở thực tiễn .16 1.2.1 Thực tiễn tạo động lực làm việc Việt Nam 16 1.2.2 Một số nghiên cứu liên quan đến tạo động lực làm việc cho nhân viên 16 1.3 Mô hình nghiên cứu định nghĩa yếu tố mơ hình .19 Đ 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu 19 ại 1.3.2 Định nghĩa yếu tố 20 ho 1.3.2.1 Lương thưởng phúc lợi xã hội 20 ̣c k 1.3.2.2 Lãnh đạo 21 1.3.2.3 Môi trường làm việc 22 in 1.3.2.4 Sự hứng thú công việc 22 h 1.3.2.5 Đồng nghiệp 22 tê 1.3.2.6 Cơ hội đào tạo thăng tiến 23 ́H 1.3.3 Mã hóa thang đo 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC ́ uê LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN ELDORA HUẾ 26 2.1 Tổng quan khách sạn Eldora Huế .26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khách sạn 26 2.1.1.1 Tổng quan khách sạn Eldora Huế .26 2.1.1.2 Cơ cấu máy quản lý khách sạn Eldora 29 2.1.2 Tình hình hoạt động khách sạn Eldora giai đoạn 2014-2016 .31 2.1.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh khách sạn Eldora giai đoạn 20142016 .31 2.1.2.2 Tình hình lao động năm 35 2.1.3.3 Tình hình vốn tài sản 36 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn 2.1.3 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên khách sạn Eldora Huế .36 2.1.3.1 Công tác đào tạo phát triển 36 2.1.3.2 Chế độ lương, thưởng phúc lợi xã hội 37 2.2 Kết nghiên cứu, đánh giá yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên khách sạn Eldora Huế 38 2.2.1 Thông tin chung mẫu nghiên cứu 38 2.2.1.1 Độ tuổi .38 2.2.1.2 Về giới tính 39 2.2.1.3 Trình độ học vấn 39 Đ 2.2.1.4 Thâm niên công tác 40 ại 2.2.1.5 Vị trí cơng tác 40 ho 2.2.1.6 Mức lương 41 ̣c k 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 41 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 42 in 2.2.4 Phân tích hồi quy bội 45 h 2.2.5 Kiểm định giá trị trung bình 49 tê CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG ĐỘNG LỰC ́H LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN ELDORA HUẾ 55 3.1 Định hướng 55 ́ uê 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ khách sạn giai đoạn 2018-2020 55 3.1.2 Định hướng công tác quản lý nguồn nhân lực 55 3.2 Giải pháp 56 3.2.1 Giải pháp cho nhóm nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến động lực làm việc nhân viên khách sạn Eldora 56 3.2.1.1 Giải pháp lương, thưởng phúc lợi xã hội 56 3.2.1.2 Bố trí xếp công việc 56 3.2.1.3 Môi trường làm việc 57 3.2.1.4 Sự hứng thú công việc 57 3.2.1.5 Đồng nghiệp .58 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn 3.2.1.6 Cấp 58 3.2.1.7 Cơ hội đào tạo thăng tiến 58 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 2.1 Đối với khách sạn Eldora 60 2.2 Đối với ngành dịch vụ .61 Hạn chế đề tài 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hồn C32 Noi lam viec dam bao sach se, thoang mat C33 Khong lam viec thoai mai C34 Moi truong lam viec dam bao an toan suc khoe 3,53 ,831 83 3,25 ,922 83 3,23 ,954 83 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted C31Anh/Chi co du phuong tien, thiet bi can thiet de thuc 10,01 5,280 ,683 ,804 9,77 5,691 ,628 ,827 10,05 4,924 ,757 ,770 10,07 5,092 ,666 ,812 hien cong viec Đ C32 Noi lam viec dam bao ại sach se, thoang mat C33 Khong lam viec thoai C34 Moi truong lam viec dam bao an toan suc khoe Case Processing Summary N Valid Total 83 100,0 ,0 83 100,0 procedure ́ uê a Listwise deletion based on all variables in the ́H Excluded a % tê Cases h in ̣c k ho mai Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,801 N of Items SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 71 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn Item Statistics Mean Std Deviation N C41 Muc cang thang cong viec cua Anh/Chi la vua 3,77 ,721 83 3,86 ,701 83 3,72 ,801 83 3,89 ,749 83 phai C44 Anh/Chi yeu thich cong viec cua minh C42 Cong viec co nhieu dong luc de phan dau C43 Anh/Chi co the can bang giua cuoc song ca nhan va cong viec tai cong ty Đ Item-Total Statistics ại Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted phai C44 Anh/Chi yeu thich cong 11,47 3,496 ,569 ,773 ̣c k cong viec cua Anh/Chi la vua Scale Variance if ho C41 Muc cang thang Scale Mean if 3,508 ,591 ,763 11,52 3,009 ,684 ,716 ,619 ,749 11,39 C42 Cong viec co nhieu dong luc de phan dau giua cuoc song ca nhan va cong 11,35 ́ uê Case Processing Summary N Valid Excluded 3,303 ́H viec tai cong ty Cases tê C43 Anh/Chi co the can bang h in viec cua minh a Total % 83 100,0 ,0 83 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,785 N of Items SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 72 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn Item Statistics Mean Std Deviation N C51 Dong nghiep san sang giup do, ho tro Anh/Chi can 4,02 ,883 83 3,96 ,903 83 4,31 ,714 83 4,16 ,862 83 thiet C52 Dong nghiep than thien, hoa dong C53 Co su phoi hop tot giua dong nghiep voi cong viec C54 Cac dong nghiep co tinh than hoc hoi lan ại Đ Item-Total Statistics Scale Mean if ho Item Deleted giup do, ho tro Anh/Chi can Item Deleted Total Correlation if Item Deleted in C52 Dong nghiep than thien, 12,49 3,956 ,626 ,715 3,546 ,756 ,640 ,471 ,788 ,533 ,763 h hoa dong C53 Co su phoi hop tot giua 12,14 C54 Cac dong nghiep co tinh 12,30 Case Processing Summary N Valid a Total 4,286 ́ uê than hoc hoi lan 4,930 ́H cong viecdong nghiep voi Excluded Cronbach's Alpha 12,43 thiet Cases Corrected Item- ̣c k C51 Dong nghiep san sang Scale Variance if % 83 100,0 ,0 83 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,843 N of Items SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 73 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn Item Statistics Mean C61 Anh/Chi de dang bay to y kien cua minh len cap tren C62 Cap tren quan tam, ho tro Anh/Chi cong viec Std Deviation N 3,53 ,817 83 3,40 ,764 83 3,67 ,718 83 3,43 ,784 83 C63 Cap tren co nang luc, tam nhin va co kha nang dieu hanh tot C64 Cap tren doi xu cong bang voi Anh/Chi ại Đ Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted ̣c k ho C61 Anh/Chi de dang bay to y Item-Total Statistics kien cua minh len cap tren C62 Cap tren quan tam, ho tro 3,521 ,746 ,770 10,64 3,770 ,714 ,785 ,555 ,850 ,703 ,790 Anh/Chi cong viec C63 Cap tren co nang luc, tam nhin va co kha nang dieu hanh 10,36 h in 10,51 4,307 C64 Cap tren doi xu cong bang 10,60 voi Anh/Chi ́H tê tot 3,730 ́ uê Case Processing Summary N Cases Valid Excluded a Total % 83 100,0 ,0 83 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,734 N of Items SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 74 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn Item Statistics Mean Std Deviation N C71 Cong ty quan tam den cong tac dao tao, huan luyen 3,78 ,716 83 3,57 ,784 83 3,53 ,721 83 nang cao trinh cho Anh/Chi C72 Chinh sach de bat cong ty duoc thuc hien cong bang C73 Co nhieu co hoi thang tien tai khach san Đ Item-Total Statistics Scale Mean if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted ại Scale Variance if Item Deleted nang cao trinh cho Anh/Chi C72 Chinh sach de bat cong ty duoc thuc hien cong 7,10 1,747 ,512 ,701 ̣c k cong tac dao tao, huan luyen ho C71 Cong ty quan tam den 1,535 ,556 ,653 ,611 ,587 7,31 C73 Co nhieu co hoi thang tien h in bang 7,35 tai khach san 1,596 ́H tê Phụ lục 3: Đánh giá nhân viên yếu tố mơ hình N Mean ́ One-Sample Statistics Std Deviation Std Error Mean C11 Tiền lương trả tương xứng với mức đóng góp, lực 83 3,64 ,878 ,096 83 3,76 ,790 ,087 83 3,86 ,899 ,099 83 3,81 ,943 ,104 Anh/Chị C12 Tiền lương Anh/Chị trả đầy đủ hạn C13 Tiền lương Anh/Chị nhận đáp ứng nhu cầu sống thân C14 Anh/Chị hài lòng mức thưởng dịp lễ, Tết SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 75 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn C15 Anh/Chị cơng ty đóng đầy đủ loại bảo hiểm theo quy định C16 Anh/Chị nhận lương nghỉ phép 83 3,81 ,862 ,095 83 3,90 ,775 ,085 83 3,87 ,972 ,107 C17 Công ty giải tốt, đầy đủ chế độ ốm đau, tai nạn, theo quy định Giá trị trung bình yếu tố Lương, thưởng phúc lợi xã hội Test Value = T Df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Đ Lower Upper C11 Tiền lương trả tương ại xứng với mức đóng góp, lực Anh/Chị trả đầy đủ hạn ho C12 Tiền lương Anh/Chị -3,752 nhận đáp ứng nhu cầu C14 Anh/Chị hài lòng mức -,55 -,17 82 ,007 -,241 -,41 -,07 -1,465 ,147 -,145 -,34 ,05 ,066 -,193 -,40 ,01 ,045 -,193 -,38 ,00 -,096 -,27 ,07 -,133 -,34 ,08 82 -1,862 82 82 -1,133 82 -1,242 82 ,218 định C16 Anh/Chị nhận lương nghỉ phép ,260 C17 Công ty giải tốt, đầy đủ chế độ ốm đau, tai ́ uê -2,038 ́H đầy đủ loại bảo hiểm theo quy tê C15 Anh/Chị công ty đóng h thưởng dịp lễ, Tết -,361 in sống thân ,000 ̣c k C13 Tiền lương Anh/Chị -2,779 82 nạn, theo quy định Đánh giá nhân viên bố trí xếp cơng việc One-Sample Statistics N C21 Cơng ty bố trí công việc phù hợp với ngành nghề đào tạo Anh/Chị C22 Số lượng công việc ngày Anh/Chị phân công hợp lý C23 Nhiệm vụ trách nhiệm công việc Anh/Chị phân công rõ ràng SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư Mean Std Deviation Std Error Mean 83 3,25 ,986 ,108 83 3,23 1,028 ,113 83 3,33 1,072 ,118 76 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hồn Giá trị trung bình yếu tố Bố trí xếp cơng việc Test Value = T Df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper C21 Cơng ty bố trí cơng việc phù hợp với ngành nghề đào tạo -6,903 82 ,000 -,747 -,96 -,53 -6,834 82 ,000 -,771 -1,00 -,55 -5,734 82 ,000 -,675 -,91 -,44 Anh/Chị C22 Số lượng công việc ngày Anh/Chị phân công hợp lý C23 Nhiệm vụ trách Đ nhiệm công việc ại Anh/Chị phân công rõ ràng ho Đánh giá nhân viên Môi trường làm việc ̣c k One-Sample Statistics Std Deviation C32 Nơi làm việc đảm bảo sẽ, thống mát C34 Mơi trường làm việc đảm bảo an ,098 83 ,831 ,091 83 3,25 ,922 ,101 83 3,23 ,954 ,105 3,53 ́ tồn sức khỏe ,891 ́H C33 Khơng khí làm việc thoải mái 3,29 h 83 bị cần thiết để thực công việc Std Error Mean tê C31 Anh/Chị có đủ phương tiện, thiết Mean in N Giá trị trung bình yếu tố Mơi trường làm việc Test Value = T Df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper C31 Anh/Chị có đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để thực công -7,270 82 ,000 -,711 -,91 -,52 việc SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 77 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp C32 Nơi làm việc đảm bảo sẽ, thống mát C33 Khơng khí làm việc thoải mái C34 Mơi trường làm việc đảm bảo an tồn sức khỏe GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn -5,149 82 ,000 -,470 -,65 -,29 -7,382 82 ,000 -,747 -,95 -,55 -7,363 82 ,000 -,771 -,98 -,56 Đánh giá nhân viên Sự hứng thú công việc One-Sample Statistics N Mean C41 Mức độ căng thẳng công việc Anh/Chị vừa phải C42 Cơng việc có nhiều động lực để phấn đấu Std Deviation Std Error Mean Đ 83 3,77 ,721 ,079 83 3,72 ,801 ,088 83 3,89 ,749 ,082 83 3,86 ,701 ,077 C43 Anh/Chị cân ại sống cá nhân cơng việc cơng ty ho C44 Anh/Chị u thích cơng việc ̣c k Giá trị trung bình yếu tố Sự hứng thú công việc h in T Test Value = Df Sig (2-tailed) 95% Confidence Interval of the Difference tê Mean Difference cơng việc 82 ,005 C42 Cơng việc có nhiều động lực để phấn đấu -3,151 82 ,002 -1,319 82 -1,880 82 Upper -,39 -,07 -,277 -,45 -,10 ,191 -,108 -,27 ,06 ,064 -,145 -,30 ,01 Anh/Chị vừa phải -,229 ́ uê -2,892 ́H C41 Mức độ căng thẳng Lower C43 Anh/Chị cân sống cá nhân công việc công ty C44 Anh/Chị u thích cơng việc SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 78 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn Đánh giá nhân viên yếu tố Đồng nghiệp One-Sample Statistics N Mean C51 Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Anh/Chị cần thiết C52 Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng C53 Có phối hợp tốt đồng nghiệp với cơng việc C54 Các đồng nghiệp có tinh thần học hỏi lẫn Std Deviation Std Error Mean 83 4,02 ,883 ,097 83 3,96 ,903 ,099 83 4,31 ,714 ,078 83 4,16 ,862 ,095 Giá trị trung bình yếu tố Đồng nghiệp Đ Test Value = ại T ,249 cần thiết 95% Confidence Interval of the Difference Difference 82 ,804 in thiện, hòa đồng Mean Lower ̣c k giúp đỡ, hỗ trợ Anh/Chị C52 Đồng nghiệp thân Sig (2-tailed) ho C51 Đồng nghiệp sẵn sàng Df 82 3,995 82 1,655 82 ,716 ,024 -,17 ,22 -,036 -,23 ,16 ,313 ,16 ,47 -,03 ,34 h -,365 Upper C53 Có phối hợp tốt ,000 cơng việc C54 Các đồng nghiệp có tinh thần học hỏi lẫn ,102 ́H tê đồng nghiệp với ,157 ́ uê Đánh giá nhân viên yếu tố Cấp One-Sample Statistics N C61 Anh/Chị dễ dàng bày tỏ ý kiến lên cấp C62 Cấp quan tâm, hỗ trợ Anh/Chị cơng việc C63 Cấp có lực, tầm nhìn có khả điều hành tốt C64 Cấp đối xử công với Anh/Chị SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư Mean Std Deviation Std Error Mean 83 3,53 ,817 ,090 83 3,40 ,764 ,084 83 3,67 ,718 ,079 83 3,43 ,784 ,086 79 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hồn Giá trị trung bình yếu tố Cấp Test Value = T Df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper C61 Anh/Chị dễ dàng bày tỏ ý kiến lên cấp -5,243 82 ,000 -,470 -,65 -,29 -7,182 82 ,000 -,602 -,77 -,44 -4,130 82 ,000 -,325 -,48 -,17 82 ,000 -,566 -,74 -,40 C62 Cấp quan tâm, hỗ trợ Anh/Chị cơng việc Đ C63 Cấp có lực, tầm nhìn có khả ại điều hành tốt C64 Cấp đối xử công -6,581 ho với Anh/Chị Đánh giá nhân viên yếu tố Cơ hội đào tạo thăng tiến ̣c k One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 83 83 ,716 ,079 3,57 ,784 ,086 ,721 ,079 h 83 3,78 Std Error Mean tê in C71 Công ty quan tâm đến cơng tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho Anh/Chị C72 Chính sách đề bạt cơng ty thực cơng C73 Có nhiều hội thăng tiến khách sạn 3,53 ́H Bảng 2.33 giá trị trung bình yếu tố Cơ hội đào tạo thăng tiến C71 Khách sạn quan tâm đến cơng tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho Anh/Chị C72 Chính sách đề bạt khách sạn thực cơng C73 Có nhiều hội thăng tiến khách sạn Df Sig (2-tailed) Test Value = Mean Difference ́ uê T 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -2,758 82 ,007 -,217 -,37 -,06 -5,041 82 ,000 -,434 -,60 -,26 -5,934 82 ,000 -,470 -,63 -,31 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 80 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hồn Phụ lục 4: Phân tích EFA Communalities Initial C11 Tien luong duoc tra xung voi muc dong gop, nang luc cua Extraction 1,000 ,609 C12 Tien luong cua Anh/Chi duoc tra day du va dung han 1,000 ,601 C13 Tien luong cua Anh/Chi nhan duoc dap ung cac nhu cau cuoc 1,000 ,648 C14 Anh/Chi hai long ve muc thuong cac dip le, Tet 1,000 ,798 C15 Anh/Chi duoc cong ty dong day du cac loai bao hiem theo quy 1,000 ,755 C16 Anh/Chi van nhan duoc luong nghi phep 1,000 ,696 C17 Cong ty giai quyet tot day du cac che nhu om dau, tai 1,000 ,793 1,000 ,716 1,000 ,863 1,000 ,861 1,000 ,736 C32 Noi lam viec dam bao sach se, thoang mat 1,000 ,638 C33 Khong lam viec thoai mai 1,000 ,801 1,000 ,679 1,000 ,657 1,000 ,701 1,000 ,685 1,000 ,571 1,000 ,653 1,000 ,813 1,000 ,597 C54 Cac dong nghiep co tinh than hoc hoi lan 1,000 ,597 C61 Anh/Chi de dang bay to y kien cua minh len cap tren 1,000 ,742 C62 Cap tren quan tam, ho tro Anh/Chi cong viec 1,000 ,739 C63 Cap tren co nang luc, tam nhin va co kha nang dieu hanh tot 1,000 ,624 C64 Cap tren doi xu cong bang voi Anh/Chi 1,000 ,715 C71 Cong ty quan tam den cong tac dao tao, huan luyen nang cao trinh 1,000 ,524 C72 Chinh sach de bat cong ty duoc thuc hien cong bang 1,000 ,681 C73 Co nhieu co hoi thang tien tai khach san 1,000 ,782 Anh/Chi song cua ban than dinh nan, theo quy dinh cua Anh/Chi ại Đ C21 Cong ty bo tri cong viec phu hop voi nganh nghe da duoc dao tao C22 So luong cong viec cua Anh/Chi duoc phan cong hop ly ho C23 Nhiem vu va trach nhiem cong viec cua Anh/Chi duoc phan cong ro rang viec C34 Moi truong lam viec dam bao an toan suc khoe C41 Muc cang thang cong viec cua Anh/Chi la vua phai h in ̣c k C31Anh/Chi co du phuong tien, thiet bi can thiet de thuc hien cong C42 Cong viec co nhieu dong luc de phan dau C44 Anh/Chi yeu thich cong viec cua minh C52 Dong nghiep than thien, hoa dong C53 Co su phoi hop tot giua dong nghiep voi cong viec ́ uê C51 Dong nghiep san sang giup do, ho tro Anh/Chi can thiet ́H cong ty tê C43 Anh/Chi co the can bang giua cuoc song ca nhan va cong viec tai cho Anh/Chi Extraction Method: Principal Component Analysis Tổng phương sai trích Component Initial Eigenvalues SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 81 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Total GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4,733 16,319 16,319 4,733 16,319 16,319 4,445 15,327 15,327 4,445 15,327 31,647 4,445 15,327 31,647 2,880 9,931 25,257 3,553 12,251 43,898 3,553 12,251 43,898 2,854 9,840 35,097 2,655 9,155 53,053 2,655 9,155 53,053 2,822 9,730 44,827 2,106 7,264 60,317 2,106 7,264 60,317 2,579 8,892 53,719 1,701 5,865 66,182 1,701 5,865 66,182 2,578 8,890 62,609 1,086 3,744 69,926 1,086 3,744 69,926 2,122 7,317 69,926 ,938 3,236 73,162 ,811 2,795 75,957 10 ,715 2,464 78,421 11 ,674 2,324 80,745 12 ,637 2,196 82,942 13 ,585 2,018 84,959 14 ,567 1,957 86,916 ,495 1,706 88,622 ,434 1,495 90,117 15 ại 16 Đ ,367 1,267 91,384 18 ,347 1,196 92,580 19 ,308 1,061 93,640 20 ,297 1,024 94,664 21 ,286 ,988 22 ,247 ,851 23 ,221 ,763 24 ,179 ,617 97,883 25 ,163 ,561 98,444 26 ,151 ,521 98,965 27 ,126 ,433 99,398 28 ,093 ,321 99,719 29 ,082 ,281 100,000 ̣c k ho 17 95,652 96,503 h in 97,266 ́H tê Extraction Method: Principal Component Analysis ́ uê Bảng 2.13: Kết phân tích EFA biến quan sát có ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên khách sạn Eldora C14 Anh/Chị hài lòng mức thưởng dịp lễ, Tết C17 Công ty giải tốt đầy đủ chế độ ốm đau, tai nạn, theo quy định C15 Anh/Chi cơng ty đóng đầy đủ loại bảo hiểm theo quy định C16 Anh/Chị nhận lương nghỉ phép C11 Tiền lương trả xứng với mức đóng góp, lực Anh/Chị C13 Tiền lương Anh/Chị nhận đáp Nhóm nhân tố ,877 ,840 ,825 ,821 ,743 ,733 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 82 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp ,678 ,835 ,774 ,720 ,715 ,877 ,824 Đ ,789 ại ,786 ̣c k ho ,821 ,730 h in ,701 ́H ,850 ,778 ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư ,813 tê ứng nhu cầu sống thân C12 Tiền lương Anh/Chị trả đầy đủ hạn C62 Cấp quan tâm, hỗ trợ Anh/Chị công việc C61 Anh/Chị dễ dàng bày tỏ ý kiến lên cấp C64 Cấp đối xử cơng với Anh/Chị C63 Cấp có lực, tầm nhìn có khả điều hành tốt C33 Khơng khí làm việc thoải mái C31Anh/Chị có đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để thực công việc C34 Mơi trường làm việc đảm bảo an tòan sức khỏe C32 Nơi làm việc đảm bảo sẽ, thống mát C43 Anh/Chị cân sống cá nhân công việc công ty C42 Cơng việc có nhiều động lực để phấn đấu C41 Mức độ căng thẳng công việc Anh/Chị vừa phải C44 Anh/Chị u thích cơng việc C52 Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng C51 Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Anh/Chi cần thiết C54 Các đồng nghiệp có tinh thần học hỏi lẫn C53 Có phối hợp tốt đồng nghiệp với công việc C22 Số lượng công việc ngày Anh/Chị phân công hợp lý C23 Nhiệm vụ trách nhiệm công việc Anh/Chị phân cơng rõ ràng C21 Cơng ty bố trí cơng việc phù hợp với ngành nghề đào tạo Anh/Chị C73 Có nhiều hội thăng tiến khách sạn C72 Chính sách đề bạt GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn ,758 ,650 ,917 ,912 ,758 ,793 ,762 83 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hồn cơng ty thực công C71 Công ty quan tâm đến cơng tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho Anh/Chị ,585 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 5: Mơ hình hồi quy bội dong luong luc dong luc Pearson Correlations cap tren moi thuong dong bo tri nghiep dao tao va thang Đ truong thu -,040 ,615** -,018 ,380** -,003 ,118 tien ,836** ,723 ,000 ,874 ,000 ,977 ,288 ,000 83 83 83 83 83 83 83 ,007 -,090 -,057 -,008 ,078 -,040 ,950 ,417 ,607 ,944 ,481 ,719 83 83 83 83 83 83 -,009 ,334** ,045 ,086 ,590** ,002 ,687 ,440 ,000 Correlation tailed) ại Sig (2- N Pearson Correlation -,040 ,723 tailed) cap tren Pearson 83 83 ,007 Sig (2- ,000 ,950 h ,615** Correlation in N ̣c k Sig (2- ho luong thuong 83 ,932 N Pearson truong Correlation 83 83 -,090 -,009 ,874 ,417 ,932 83 83 83 ,380** -,057 ,000 ,607 83 thu Pearson 83 83 83 -,106 -,086 ,064 ,426 ,338 ,439 ,566 83 83 83 83 83 ,334** ,089 -,030 -,030 ,232* ,002 ,426 ,789 ,786 ,035 tailed) N 83 ,089 ́ uê Sig (2- 83 -,018 ́H moi tê tailed) Correlation Sig (2tailed) N dong Pearson nghiep Correlation Sig (2- 83 83 83 83 83 83 83 83 -,003 -,008 ,045 -,106 -,030 ,357** -,014 ,977 ,944 ,687 ,338 ,789 ,001 ,900 83 83 83 83 83 83 83 83 ,118 ,078 ,086 -,086 -,030 ,357** ,066 tailed) N bo tri Pearson Correlation SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 84 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Sig (2- GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn ,288 ,481 ,440 ,439 ,786 ,001 ,551 tailed) N dao tao va Pearson thang tien Correlation 83 83 83 83 83 83 83 83 ,836** -,040 ,590** ,064 ,232* -,014 ,066 ,000 ,719 ,000 ,566 ,035 ,900 ,551 83 83 83 83 83 83 83 Sig (2tailed) N 83 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thư 85 ... gia tăng động lực làm việc cho nhân viên khách sạn Eldora Huế ại Đ Câu hỏi nghiên cứu ho Những yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên khách sạn Eldora ̣c k Huế? Mức độ ảnh hưởng yếu tố nào?... luận yếu tố tạo động lực làm việc nhân viên - Xác định phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố tạo động lực cho nhân viên tạikhách sạn Eldora Huế - Đề xuất số giải pháp dựa kết phân tích nhằm... h viên khách sạn Eldora Huế? in Những giải pháp kiến nghị nhằm gia tăng động lực làm việc cho nhân - Đối tượng nghiên cứu: Phân tích yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân ́ uê viên khách sạn Eldora
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn eldora huế , Phân tích các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn eldora huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay