Phân tích các rủi ro trong quy trình cắt, may tại nhà máy may 3của công ty cổ phần dệt may huế

75 8 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k h in Phân tích rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may 3của công ty Cổ phần Dệt May Huế ́H tê ́ uê Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực ThS.Nguyễn Ánh Dương Lê Thị Mỹ Hằng Lớp: K48C – QTKD MSSV: 14K4021047 Huế, 01/2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ ủng hộ thầy cô, bạn bè anh chị cán Công ty cổ phần Dệt May Huế! Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tơi q trình hồn thành đề tài Thực sự, ý kiến đóng góp quý báu Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Ánh Dương – người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận Đ Tiếp theo, tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tất ại cán bộ, công nhân viên người lao động Công ty cổ phần Dệt May Huế (Hue ho Garment Textile Joint Stock Company- HUEGATEX) Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Nhà máy May Công ty tạo điều kiện thuận lợi ̣c k để tơi hồn thành tập hồnh thành khóa luận in Bên cạnh đó, tơi xin cảm ơn bạn bè, người thân- người đứng h đằng sau để cổ vũ, động viên, tạo điều kiện tơi hoàn thành nghiên ́H tê cứu cách tốt Cuối cùng, cố gắng nỗ lực thân việc thực ́ khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong góp ý giúp đỡ thầy giáo, giáo để khóa luận hồn thiện hơn! Huế, tháng 01 năm 2018 Sinh viên thực Lê Thị Mỹ Hằng SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung .2 Đ ại 2.1 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .2 ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 ̣c k 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu in h Phương pháp nghiên cứu ́H tê 4.1 Phương pháp thu thập thông tin 4.1.1 Nghiên cứu tài liệu thứ cấp ́ uê 4.1.2 Nghiên cứu tài liệu sơ cấp 4.2 Phương pháp xử lí phân tích số liệu Bố cục khóa luận PHầN II: NộI DUNG VÀ KếT QUả NGHIÊN CứU CHƯƠNG 1: sở khoa học rủi ro quản trị rủi ro .5 1.1 Các khái niệm rủi ro phân loại rủi ro 1.1.1 Các khái niệm rủi ro 1.1.2 Phân loại rủi ro .6 SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương 1.1.2.1 Dựa vào tính chất kết 1.1.2.2 Dựa vào khả chia sẻ 1.1.2.3 Dựa vào nguồn phát sinh rủi ro 1.2 Chi phí rủi ro .9 1.3 Quản trị rủi ro 10 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro 10 1.3.2 Vai trò quản trị rủi ro 11 ại Đ 1.4 Các loại rủi ro sản xuất 11 1.4.1 Rủi ro tài sản .11 ho 1.4.2 Rủi ro nguồn nhân lực 13 ̣c k 1.4.3 Rủi ro thiệt hại kinh doanh 15 h in 1.5 Quy trình đánh giá rủi ro doanh nghiệp 16 1.5.1 Nhận dạng, phân tích đánh giá rủi ro 16 tê 1.5.1.1 Nhận dạng rủi ro .16 ́H 1.5.1.2 Phân tích rủi ro 19 ́ uê 1.5.1.2 Đo lường rủi ro 25 1.5.2 Phương pháp kiểm soát rủi ro 28 1.5.3 Phương pháp tài trợ rủi ro 30 1.6 Tình hình thực tiễn rủi ro quản trị rủi ro .32 1.7 Các nguyên cứu trước liên quan đến đề tài .33 1.7.1 Nghiên cứu rủi ro trình sản xuất xuất cà phê Việt Nam – thực trạng giải pháp tác giả Lữ Bá Văn năm 2007 33 SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương 1.7.2 Nghiên cứu quản trị rủi ro hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Thạc sĩ Trần Mạnh Tiến năm 2015 35 CHƯƠNG 2: Các rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt may Huế 36 2.1 Khái quát công ty Cổ phần Dệt may Huế 36 2.1.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Dệt may Huế 36 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.3 Tầm nhìn chiến lược 38 Đ 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh công ty .38 ại 2.1.5 cấu tổ chức máy quản lí 39 ho 2.1.6.Tình hình lao động cơng ty Cổ phần Dệt may Huế giai đoạn 2014 - ̣c k 2016 .42 in 2.1.7 Kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Dệt may Huế giai h đoạn 2014 – 2016 44 ́H tê 2.2 Giới thiệu quy trình cắt, may nhà máy may cơng ty Cổ phần Dệt may Huế 2.2.1 Quy trình cắt .47 ́ uê 2.2.2 Quá trình may .49 2.3 Nhận dạng đánh giá rủi ro xảy quy trình cắt may công ty Cổ phần Dệt may Huế .50 2.3.1 Nhận dạng rủi ro 51 2.3.1.1 Các rủi ro xảy quy trình cắt 51 2.3.1.2 Các rủi ro xảy quy trình may 53 2.3.1.3 Một số rủi ro khác 55 2.3.2 Đo lường mức độ rủi ro 56 SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng iv 47 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương CHƯƠNG 3: Một số giải pháp quản trị rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt May Huế .59 3.1 Định hướng phát triển công ty Cổ phần Dệt May Huế 59 3.2 Đề xuất số giải pháp để hạn chế, giảm thiểu rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt may Huế 60 PHẦN III: KếT LUậN VÀ KIếN NGHị 65 Kết luận .65 Hạn chế đề tài .65 ại Đ Kiến nghị công ty 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình Lưu đồ sản xuất kinh doanh 17 Hình Phương pháp PEST 20 Hình Mơ hình SWOT .24 Hình Thang bảng đánh giá Quản trị rủi ro thông minh Deloitte 33 Sơ đồ Sơ đồ tổ chức công ty Cổ phần Dệt May Huế .39 Sơ đồ Quy trình cắt nhà máy công ty Cổ phần Dệt May Huế 47 Sơ đồ Quy trình may nhà máy công ty Cổ phần Dệt May Huế .49 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tình hình lao động cơng ty Cổ phần Dệt May Huế giai đoạn 2014 – 2016 .43 Bảng Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công cy Cổ phần Dệt May Huế giai đoạn 2014 - 2016 45 Bảng So sánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh qua năm công ty Cổ phần Dệt May Huế .46 Bảng Ma trận rủi ro 56 Bảng Chỉ tiêu đánh giá hậu rủi ro tần suất xảy rủi ro 57 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Rủi ro xất nơi sống, đe dọa sống người Do vậy, người ln quan tâm tìm cách đối phó với rủi ro Lịch sử phát triển xã hội gắn liên với trình đấu tranh, ngăn chặn rủi ro Con người tìm nhiều cách để ngăn ngừa, xử lý rủi ro Nhưng trình phát triển xã hội xuất nhiều rủi ro ngày đa dạng phức tạp Trong hoạt động kinh doanh, rủi ro đồng hành với lợi nhuận Mọi định kinh doanh đưa điều kiện rủi ro Rủi ro Đ q trình kiểm sốt định chiến lược, nguyên nhân ại không chắn doanh nghiệp đơn giản rủi ro tích hợp vào ho hoạt động doanh nghiệp.Rủi ro hoạt động doanh nghiệp xảy cách ngẫu nhiên khó kiểm sốt Vì vậy, để đạt thành cơng doanh ̣c k nghiệp cần phải quy trình quản trị rủi ro hiệu in Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng quản trị rủi ro? Nhà quản trị nhận dạng đánh giá rủi ro h mà doanh nghiệp gặp phải phải đối mặt tương lai hay khơng? tê đưa biện pháp để phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu rủi ro? Đây ́H yếu tố quan trọng định sống doanh nghiệp ́ uê Và không ngoại lệ, công ty Cổ phần Dệt may Huế (HUEGATEX), thành lập từ năm 1988 đến nay, đánh giá một doanh nghiệp quy mơ hoạt động lớn địa bàn tỉnh Thừa – Thiên Huế Chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập sản phẩm sợi, vải dệt kim, hàng may mặc, đặc biệt nhà máy may cơng ty với diện tích 30.000 m2 gồm 50 chuyền may trang bị máy móc, thiết bị hiên đại nhập từ Nhật Bản, Đài Loan.Mọi hoạt động sản xuất nhà máy điều tiềm ẩn nguy gây rủi ro Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, định chọn đề tài “Phân tích rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt May Huế” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung Phân tích rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may cơng ty Cổ phần Dệt May Huế, từ đưa số giải pháp nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi ro 2.1 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệthống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro quy trình cắt, may - Nhận dạng đánh giá rủi ro xảy quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt May Huế Đ - Đưa số giải pháp để hạn chế, giảm thiểu rủi ro xảy ại quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt May Huế ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c k 3.1 Đối tượng nghiên cứu ́H tê 3.2 Phạm vi nghiên cứu h Dệt May Huế in Những rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần - Phạm vi không gian: Vì hạn chế nguồn lực quy trình may rủi ro ́ uê trình cắt, may thường xảy rủi ro mức độ nghiêm trọng cao nên đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt May Huế - Phạm vi thời gian:vì cơng ty thực công tác quản trị rủi ro vào năm 2017 nên đề tài này, số liệu thu thập năm 2017 - Phạm vi nội dung: tập trung vào công tác nhận dạng, phân tích đánh giá rủi ro xảy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt May Huế nhằm đưa giải pháp để khắc phục, phòng ngừa rủi ro SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương khơng ổn định, cơng nhân buộc sai tem nhận dạng, buộc sai tem nhận dạng sản xuất bị nhầm size Như style ST650 màu Grey concrete sản xuất nhầm 446 sản phẩm (XL = 233, 2XL = 223) tổ cắt buộc sai tem nhận dạng cho bó hàng (XL buộc tem 2XL, 2XL buộc tem XL) 2.3.1.2 Các rủi ro xảy quy trình may Quy trình may gồm 10 giai đoạn, dựa vào phương pháp vấn chuyên gia, quy trình may tra trường, nhận dạng số rủi ro sau:  Nhận sai phụ liệu, nhận thiếu phụ liệu, thất thoát nguyên liệu Tổ trưởng nhận phụ liệu không so sánh, đối chiếu kỹ với số lượng kế Đ hoạch bảng nhận dạng phụ liệu việc nhận sai phụ liệu, thiếu phụ liệu nhiều ại khả xảy ra.Tuy nhiên, việc nhận sai phụ liệu xảy ra, việc nhận ho thiếu phụ liệu thường xuyên xảy hơn, lúc kiểm phụ liệu đếm nhầm số lượng phụ ̣c k liệu điều hồn tồn xảy Hao hụt q trình may thất phụ liệu nguyên in nhân dẫn đến thiếu hụt nguyên phụ liệu, đặc biệt trình may thao tác, tay h nghề công nhân khác nhau, đặc biệt với đơn hàng đưa vào sản tê xuất Cơng nhân chưa quen tay, thao tác chậm, chưa quen với mặt hàng ́H thể sai may, làm hỏng bán thành phẩm ́ uê  Phụ liệu trễ, không đảm bảo chất lượng Ngồi việc nhận sai, thiếu phụ liệu nhận phụ liệu không đảm bảo chất lượng dạng rủi ro Phụ liệu trước đưa vào sản xuất kiểm định kho Tuy nhiên theo nguyên tắc phận Giám định kiểm tra 20% tổng số hàng nên trường hợp phụ liệu bị lỗi, khơng đảm bảo yêu cầu chất lượng lại không phát Đơn cử vào tháng 11 năm 2017, Style 122382 khơng đính cúc cúc khơng đạt chất lượng, đường kính chi tiết cúc khơng đồng đều, nhà máy khơng thơng tin chất lượng cúc Ngoài ra, phụ liệu trễ so với tiến độ sản xuất, làm cho trình sản xuất bị chậm lại, trình rải chuyền bị gián đoạn Ngun nhân q trình vận SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 53 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương chuyển trục trặc, bên phía nhà cung cấp trở ngại, Như đơn hàng Target 12728 (vào tháng 10/2017) chưa gắn nhãn 6.458 sản phẩm, chưa luồn dây 14.754 sản phẩm nhãn DCPI dây luồn không dự kiến ban đầu ( trước ngày 25/10)  Kỹ thuật triển khai sản xuất sai Trong trình rải chuyền, kỹ thuật may khơng đọc kỹ tài liệu kỹ thuật, không kiểm tra kỹ áo mẫu trước triển khai sản xuất, hay tổ công nghệ phòng quản lí chất lượng khơng cập nhật kịp thời thay đổi tài liệu kỹ thuật, dẫn đến triển khai sản xuất sai, thành phẩm chuyền khơng đảm bảo chất lượng, không đáp ứng yêu cầu mà khách hàng đặt (Style LST238 diễu miệng mũ sai quy cách số lượng Đ 91 sản phẩm/1.896 sản phẩm, tài liệu kỹ thuật ghi diễu kim Kỹ thuật ại nhà máy triển khai diễu móc xích giống Style ST238) ho  Sử dụng sai nguyên liệu ̣c k Nguyên nhân sử dụng sai nguyên phụ liệu nhân viên kỹ thuật không đối chiếu bảng nhận dạng phiếu công nghệ, bảng nhận dạng tổ công nghệ in cung cấp sai so với phiếu công nghệ hay công nhân may không so sánh, đối chiếu h phụ liệu may so với bảng nhận dạng vị trí sản xuất dẫn đến sử dụng sai ́H phẩm đính sai màu cúc tê nguyên phụ liệu Ví dụ đơn hàng CKF780TP/SU23629 sản xuất bổ sung 32 sản ́  Thành phẩm chuyền biến động thơng số Do công đoạn trải vải, cắt vải sai tác nghiệp hay kỹ thuật triển khai lại khác với áo mẫu, cơng nhân chuyền người dựa áo mẫu để may, người lại dựa tài liệu kỹ thuật để may hay phiếu công nghệ thay đổi tổ kỹ thuật chưa kịp cập nhật dẫn đến thành phẩm chuyền bị biến động thơng số Thao tác công nhân không với hướng dẫn kỹ thuật nguyên nhân dẫn đến tình trạng thành phẩm chuyền khơng đảm bảo chất lượng Như vào tháng 11 năm 2017 Style CGKS80E8 105 sản phẩm bị cửa tay không thẳng hàng 1.151 sản phẩm  Rủi ro không đạt tiến độ sản xuất SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 54 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Rủi ro sản xuất không đạt tiến độ theo kế hoạch tức số thành phẩm sản xuất không so với kế hoạch sản xuất Nguyên nhân nhận nhiều đơn hàng, nguồn lực nhà máy hạn suất thấp, không đạt tiêu đề Nếu rủi ro xảy làm chậm tiến độ giao hàng, làm uy tín, niềm tin khách hàng 2.3.1.3 Một số rủi ro khác  Máy móc thiết bị Máy móc thiết bị yếu tố hữu hình quan trọng cơng tác sản xuất doanh nghiệp Nhà máy may trang bị loại máy móc, thiết bị Đ đại, tiên tiến nhập từ Đức, Nhật Bản, Đài Loan, nhiên, q trình ại sản xuất khơng thể tránh khỏi hư hỏng, hao mòn Nếu máy móc bị hư khỏi ̣c k ho hỏng lại thiếu phụ tùng để xử lí việc gián đoạn sản xuất tránh Thiết bị chưa hiệu chỉnh đem vào sản xuất in lí làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất Ví dụ máy may, rải chuyền sản h phẩm lại không hiệu chỉnh máy may trước để phù hợp với cơng tê đoạn may lúc rải chuyền, máy bị trục trặc cơng nhân may ́H cơng đoạn phải dừng lại đợi cơng nhân bảo trì đến để hiệu chỉnh máy lại cho phù hợp Như vậy, máy móc thiết bị hỏng vừa tốn chi phí để sửa chữa, vừa tốn thời gian, ́ uê lại làm chậm tiến độ sản xuất Tuy nhiên rủi ro xảy ra, thứ máy móc, thiết bị nhà máy thường xun bảo trì, bảo dưỡng, thứ hai ln phụ tùng thay cho loại máy bị hỏng  Các rủi ro xuất phát từ nguyên nhân bên ngồi Một số rủi ro xuất từ nguyên nhân bên như: điện, lũ lụt, điện, lũ lụt xảy tồn nhà máy phải ngừng hoạt động, cho công nhân nghỉ làm, làm chậm tiến độ sản xuất, không đảm bảo tiến độ sản xuất Hơn nữa, vải nguyên phụ liệu nhà máy dễ cháy gặp chất xúc tác dễ lan rộng nhanh gặp yếu tố từ môi trường hay ý thức công nhân kém, SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 55 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương cần bất cẩn nhỏ lại gây hậu lớn: cháy máy móc, nguyên phụ liệu, thành phẩm, ảnh hưởng đến tính mạng người khơng giải kịp thời Ngồi ra, xảy rủi ro bị cắp, ăn trộm tài sản, sản phẩm nhà máy 2.3.2 Đo lường mức độ rủi ro Từ phân tích trên, kết hợp với phương pháp vấn chuyên gia, tức anh chị tổ trưởng, chuyền trưởng, anh chị cơng nhân tay nghề cao phương pháp thang điểm đánhgiá đưa ma trận rủi ro sau: Bảng Ma trận rủi ro Đ ại Hậu ̣c k ho Tần suất - Vải chưa xả thời gian quy định - Bán thành phẩm không đồng - Cắt sai sơ đồ - Thiết bị chưa hiệu chỉnh đưa vào sản xuất - Thành phẩm thoát chuyền biến động thông số - Nhận sai, thiếu phụ liệu - Rủi ro điện, lũ lụt, cháy nổ, - Phụ liệu trễ so với kế hoạch ́H tê h in - Cắt sai loại vải, khổ vải - Phối nhầm bàn tập ́ uê Mức độ rủi ro - Thất thoát nguyên liệu - Thiết bị hưhỏng SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng - Rủi ro không đảm bảo kế hoạch sản xuất - Thiếu hụt nguyên phụ liệu, nguyên phụ liệu khơng đảm bảo chất lượng quy trình cắt - Kỹ thuật triển khai sản xuất sai 56 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Chỉ tiêu đánh giá Bảng Chỉ tiêu đánh giá hậu rủi ro tần suất xảy rủi ro Ảnh hưởng đến đơn vị trở lên, thời gian khắc phục hậu tháng, gây thiệt hại 50 triệu đồng Hậu Ảnh hưởng đến toàn đơn vị, thời gian khắc phục hậu qủa từ tuần đến tháng, gây thiệt hại từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng Ảnh hưởng đến cá nhân, phận thời gian khắc phục hậu tuần gây thiệt hại 10 triệu đồng Đ Số lần xảy tháng chiếm 10% đến 50% số lần thực hiên tháng Số lần xảy tháng chiếm 0% đến 10% số lần thực hiên tháng ại Số lần xảy tháng chiếm 50% số lần thực hiên tháng ̣c k ho Tần suất h in (Nguồn: Nhà máy may 3) Như vậy, mức độ rủi ro đánh giá dựa số điểm sau: tê Rủi ro thấp rủi ro số điểm điểm điểm - Rủi ro trung bình rủi ro số điểm điểm điểm - Rủi ro cao rủi ro số điểm điểm điểm ́H - ́ uê Nhìn chung, dạng rủi ro quy trình cắt may xảy với mức độ trung bình thấp Tuy nhiên khơng phải mà xem nhẹ rủi ro này, đặc biệt rủi ro nguyên phụ liệu Hầu tháng xảy rủi ro nguyên phụ liệu, rủi ro xảy với mức độ rủi ro trung bình Vào tháng 7/2017, quy trình cắt đơn hàng CGM451 màu White loại phôi 148 phôi, chiếm tỷ lệ 10,22%; màu Purple loại phôi 244 phôi chiếm tỷ lệ 17,91%, nguyên nhân rủi ro vải nhà máy Dệt nhuộm sản xuất bị lỗi bẩn, sọc vải Hay đơn hàng K100 loại phôi 1.231 phôi/8.532 sản phẩm chiếm tỷ lệ 14,4%; đơn hàng SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 57 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương L100 loại phôi 2.463 phôi/15.792 sản phẩm chiếm tỷ lệ 15,6%, nguyên nhân vải khách hàng cung cấp không đạt yêu cầu Vào tháng 9/2017, vải khách hàng cung cấp thiếu so với định mức kế hoạch tỷ lệ loại phôi, thiếu vải lớn dẫn đến đơn hàng BJ74F148GP 536902 không đủ vải để sản xuất theo kế hoạch đơn hàng Đối với Style MC73K105RP màu Bigish BJ74F148GP, theo thông tin từ kho nguyên liệu vải ánh màu thực tế hai ánh màu Nguyên nhân kho nguyên liệu nhận vải từ khách hàng không kiểm tra kỹ, khơng phát tình trạng hai ánh màu Vào tháng 10/2017, cổ nhà máy Dệt nhuộm sản xuất cho đơn hàng Dillard Đ tình trạng âm thơng số, phải xử lý cán qua máy ép trước đưa vào sản xuất dẫn đến ho rải chuyền ại ánh màu cổ khác ánh màu thân áo làm gián đoạn đồng bán thành phẩm Vào tháng 11/2017, Style 12382 khơng đính cúc cúc khơng đạt chất ̣c k lượng, đường kính chi tiết cúc không đồng in Kỹ thuật triển khai sản xuất sai rủi ro mức độ nghiêm trọng cao Nếu kỹ h thuật rải chuyền sai mà khơng phát kịp thời gây thiệt hại lớn tê Vào tháng 8/2017, đơn hàng Dillard style F75KR295/BT (8.112 sản phẩm) ́H F75KR296/BT (16.262 sản phẩm) phải ép lại nhãn heat seal 100% sản phẩm đơn hàng ́ uê phòng kế hoạch đặt thông tin thành phần vải nhãn heat seal sai so với thực tế kỹ thuật nhà máy không đối chiếu thông tin nhãn heat seal nhãn care Rủi ro gây thiệt hại lớn, toàn số sản phẩm phải đem tẩy ép nhãn hoàn toàn Đối với rủi ro xuất phát từ nguyên nhân bên lũ lụt, điện, dạng rủi ro mà doanh nghiệp tránh được, tần suất xảy thấp hậu mà rủi ro gây cao Hay rủi ro cháy nổ, hậu gây cao Như vụ cháy xảy vào ngày 16/03/2016 công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất S.G, thuộc khu cơng nghiệp sóng thần 3, gần 5000 m2 nhà kho bị sập đổ, thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 58 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương CHƯƠNG 3: Một số giải pháp quản trị rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt May Huế 3.1 Định hướng phát triển công ty Cổ phần Dệt May Huế Công ty Cổ phần Dệt May Huế thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam Định hướng chiến lược tầm nhìn đến năm 2017 phát triển Công ty Cổ phần Dệt May Huế thành Trung tâm Dệt May khu vực miền Trung nước, thiết bị đại, mơi trường thân thiện, tăng trưởng bền vững hiệu hàng đầu ngành Dệt May Việt Nam Trong giai đoạn này, công ty trọng vào mục tiêu: Đ - Duy trì ổn định hoạt động sản xuất, thực tăng doanh thu, giảm chi phí ại đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững ho - Tiếp tục thực công tác đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Sợi Dệt - ̣c k Nhuộm nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín Thực tốt sách trách nhiệm xã hội an ninh đáp ứng yêu cầu h - in tạo niềm tin khách hàng Công ty cần hực tốt mối quan hệ lao động Đảm bảo quan hệ người tê lao động, tổ chức cơng đồn người sử dụng lao động ln hài hòa, tiến bộ, doanh ́ - ́H nghiệp phát triển Thường xuyên tuyển dụng lực lượng công nhân đáp ứng quy mô sản xuất, tuyển dụng lực lượng cơng nhân tay nghề cao, tổ chức lớp đào tạo chất lượng cho cơng nhân, nâng cao tay nghề nhằm nâng cao suất cho nhà máy - Tuyển dụng đối tượng cán trình độ, kinh nghiệm, chịu áp lực cao cơng việc để làm việc hiêu ổn định Qua định hướng thấy công ty Cổ phần Dệt may Huế nỗ lực để hồn thành sứ mệnh trở thành Trung tâm Dệt May khu vực miền Trung nước SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 59 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương 3.2 Đề xuất số giải pháp để hạn chế, giảm thiểu rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt may Huế Phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu gắt gao từ phía khách hàng đặc thù ngành dệt may xuất nên trình sản xuất xảy nhiều rủi ro Những rủi ro xảy riêng lẽ hay đồng thời, xảy lúc khơng xảy Tùy thuộc vào đơn hàng, điều kiện sản xuất mà mức động tác động rủi ro khác rủi ro bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan, rủi ro bắt nguồn từ nội doanh nghiệp Nhưng lại rủi ro xảy ra, dù bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan Đ nguyên nhân khách quan gây thiệt hại tài cho doanh nghiệp ại Từ phân tích đánh giá trên, xin đưa số giải pháp để hạn chế, may Huế sau: ̣c k - ho giảm thiểu rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt Đối với rủi ro nguyên phụ liệu in Nguyên phụ liệu mà nhà máy sử dụng đa số nhập khẩu, khách hàng cung h cấp số nhà máy sản xuất Những rủi ro nguyên liêu mà nhàmáy gặp phải thiếu hụt nguyên phụ liệu, nguyên phụ liệu không đảm bảo chất ́H lượng, nguyên phụ liệu trễ so với dự kiến, thất phụ liệu Ta thấy ngun nhân rủi ro sai sót trình cân đối số liệu ́ uê nhân viên phụ trách trình làm việc từ phía chủ hàng loại nguyên phụ liêu đó, xuất phát từ nguyên nhân khách quan điều kiện tự nhiên hay trình vận chuyển Ngồi bắt nguồn từ số ngun nhân chủ quan bắt nguồn từ nhà máy sản xuất Công ty cần liên kết chặt chẽ với nhà cung cấp nước Đối với đơn hàng gia côngcông ty chủ động khâu cung cấp ngun phụ liệu đầu vào cơng ty cần chọn nhà cung cấp uy tín để hợp tác, điều giúp công ty giảm bớt rủi ro thiếu hụt nguyên phụ liệu, nguyên phụ liệu không đảm bảo chất lượng, nguyên phụ liệu trễ so với dự kiến Nếu nguyên phụ liệu SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 60 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương cơng ty sản xuất cần phải kiểm tra thông số, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu khách hàng đưa vào sản xuất Với khách hàng đặt gia công, công ty cần đàm phán, thương lượng để hạn chế đến mức thấp tỷ trọng nguyên phụ liệu mà khách hàng cung cấp, từ từ dẫn đến chủ động việc cung ứng nguyên phụ liệu Tuy nhiên, chủ động việc cung ứng ngun phụ liệu cơng ty cần phải tìm hiểu nhà cung ứng đưa để tránh thiệt hại tài Nếu tổ phụ liệu phát trọng lượng/ khổ vải không yêu cầu kỹ thuật cần thiết (tỷ lệ vải thiếu cao phần trăm cho phép theo khách hàng Đ xác nhận) phải cắt trọng lượng/ đo khổ vải để thông báo cho khách ại hàng, thống gom lại theo nhóm trọng lượng/ khổ vải để xác định định mức ho trước xuất vải kho Khi cấp phụ liệu cho sản xuất, tổ phụ liệu phải kiểm tra, thử nghiệm tất ̣c k loại phụ liệu cấp phụ liệu đạt cho sản xuất để tránh tình trạng đưa phụ in liệu không đạt tiêu chuẩn vào sản xuất h Để hạn chế rủi ro thất phụ liệu quy trình cắt, hàng ngày, tổ trưởng tổ tê cắt phải kiểm tra số lượng nguyên liệu nhận so với số lượng nguyên liệu đưa vào ́H cắt theo màu, mã hàng Đối với quy trình may, nhà máy bố trí nhận phụ liệu theo đơn hàng từ kho phụ liệu, sau cấp phát cho chuyền may theo kế hoạch - ́ uê sản xuất hàng ngày Đối với rủi ro xảy trình cắt Thời gian xả vải yếu tố quan trọng định đến chất lượng sản phẩm Nếu vải chưa xả thời gian quy định khơng ảnh hưởng đến q trình cắt mà ảnh hưởng đến quy trình may Để hạn chế rủi ro tổ trưởng tổ nguyên liệu cần phải kiểm tra phiếu theo dõi xả vải so với thành phần vải trước đưa vải vào sản xuất Khi nhận sơ đồ từ tổ công nghệ, tổ trưởng tổ cắt cần phải kiểm tra xem sơ đồ dấu xác nhận từ tồ công nghệ hay chưa phải kiểm tra tác nghiệp cắt, tỉ lệ sơ đồ SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 61 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương với số liệu thực để giao nhiệm vụ cho nhóm trải vải để hạn chế rủi ro cắt sai sơ đồ, sai tác nghiệp Khi giao vải cho công nhân trải vải, tổ trưởng tổ cắt cần phải kiểm tra đối chiếu khổ vải/ khổ sơ đồ/ bảng nhận dạng nguyên liệu cho mã hàng trước giao nhiệm vụ cho nhóm trải vải để tránh cắt sai loại vải, khổ vải Khi xảy rủi ro bán thành phẩm bị biến động thông số, tổ trưởng tổ kỹ thuật phối hợp với tổ trưởng tổ quản lí chất lượng xác định nguyên nhân cho dạng biến động thông số Phải xác định nguyên nhân xuất phát từ đâu, từ nguồn nguyên phụ liệu, từ thao tác công nhân trải vải hay sơ đồ bị nhảy thông số Từ đưa giải pháp khắc phục phù hợp Đ Tổ trưởng tổ cắt phải kiểm tra phân công công nhân phụ trách công việc ại cụ thể đơn hàng để đảm bảo q trình rải chuyền Khi phối bàn tập, cơng ho nhân phối bàn tập phải đảm bảo quy trình, phải dựa phiếu theo dõi bàn cắt để biết tỉ lệ/ số lượng vải trải, đồng thời phải phối theo thứ tự size theo kế hoạch Đối với rủi ro xảy quy trình may in - ̣c k bàn cắt h Nhận sai phụ liệu, thiếu phụ liệu đa số bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan tê tổ trưởng nhận nguyên liệu Vì vậy, để hạn chế dạng rủi ro này, tổ trưởng ́H nhận phụ liệu cần phải số lượng phụ liệu cần nhận theo kế hoạch bảng nhận dạng phụ liệu để đối chiếu nhận, đồng thời tổ trưởng phải cân đo đong đếm ́ uê thật kỹ trước nhận khỏi kho phụ liệu Bên cạnh đó, tổ trưởng cấp phát phụ liệu cho công nhân theo công đoạn phải dựa số liệu size bán thành phẩm bảng nhận dạng phụ liệu để tránh trường hợp công nhân sử dụng sai nguyên phụ liệu q trình sản xuất Tổ cơng nghệ phòng Quản lí chất lượng cần phải kiểm tra, đối chiếu tài liệu kỹ thuật gốc so với tài liệu kỹ thuật công ty biên soạn cập nhật đầy đủ thông tin trước ban hành Kỹ thuật viên phải đầy đủ tài liệu kỹ thuật, mẫu đối sau may xong cần phải so sánh đối chiếu với tài liệu kỹ thuật trước triển khai sản xuất Hạn chế trường hợp rải chuyền phát kỹ thuật triển khai sản xuất sai SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 62 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Tổ trưởng tổ quản lí chất lượng phải kiểm tra sản phẩm tất size/ màu tổ sản xuất Hàng ngày, tổ trưởng tổ quản lí chất lượng phải kiểm tra sản phẩm thoát chuyền tất chuyền, so sánh với sản phẩm mẫu Nếu phát lỗi phải ghi vào báo cáo kiểm tra sản phẩm chuyền vào thơng báo với chuyền trưởng để điều chỉnh phù hợp Phòng kế hoạch – xuất nhập may xây dựng kế hoạch sản xuất cần ý đến lực sản xuất nhà máy Nếu xảy tình trạng sản xuất khơng đạt tiến độ theo kế hoạch phòng kế hoạch – xuất nhập cần liên hệ với phận liên quan để giải cách cho cơng nhân tăng ca, tăng thêm số công nhân, chia số Đ lượng rải chuyền khác để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kịp thời xuất hàng Trong ại trường hợp sản xuất khơng kịp phòng kế hoạch – xuất nhập cần tiến hành thông báo sớm đến khách hàng để xin dời ngày xuất hàng ho - Đối với rủi ro máy móc, thiết bị ̣c k Tổ trưởng tổ bảo trì cần phải dự trù phụ tùng dự trữ để thay cố in hủ hỏng xảy Ngồi ra, nhà máy cần xây dựng kế hoạch rải chuyền trước ngày để h cho tổ bảo trì hiệu chỉnh thiết bị cách tốt ́H cố sản xuất tê Mua bảo hiểm máy móc, thiết bị để giảm thiểu chi phí máy móc gặp giải pháp sau: - ́ uê Ngoài giải pháp cho rủi ro cụ thể trên, xin đề xuất thêm số Công ty thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho tồn thể nhân viên, người lao động - Năng suất lao động tác động trực tiếp tới tiến độ hoàn thành hợp đồng vậy, việc nâng cao suất lao động biện pháp cần thiết để công ty phát triển mạnh Để làm điều cần tăng cường tính chun mơn hóa sản xuất để tăng suất lao động đồng thời cần hỗ trợ hợp tác làm việc phận với cách chuyên nghiệp, để đảm bảo quy trình trình sản xuất thực liên tục SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 63 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên người lao động - Nhà máy phải đạt tiêu chuẩn độ ẩm, độ thống an tồn phòng chống cháy nổ, đảm bảo không xảy tượng mát, hao hụt nguyên phụ liệu - Hằng năm, công ty cần tổ chức lớp đào tạo an toàn lao động phòng chống cháy nổ để nâng cao ý thức cho người lao động - Thiết lập trì thường xuyên hệ thống an ninh, kiểm tra, giám sát để hạn chế tình trạng trộm cắp tài sản nhà máy Đồng thời phải thiết lập trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 64 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương PHẦN III: KếT LUậN VÀ KIếN NGHị Kết luận Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tồn rủi ro Để thành cơng, doanh nghiệp cần phải tìm giải pháp để để soát rủi ro lẫn tránh chúng Để cho sản phẩm may mặc đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ sản xuất cần phải tạo mối liên kết chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào trình sản xuất xuất hàng.Quá trình sản xuất ln ln tiềm ẩn nhiều rủi ro phát sinh lúc nào, đặc biệt quy trình cắt quy trình may, đòi hỏi nhanh nhạy Đ để kịp thời giải Vì vậy, để đảm bảo kế hoạch, chất lượng sản phẩm cần ại liên kết quy trình, hỗ trợ phận ho Qua trình quan sát thực tế tiếp xúc với mơi trường sản xuất, người thật ̣c k việc thật Đề tài “Phân tích rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt May Huế” phân tích rủi ro xảy in quy trình cắt quy trình may Cụ thể, bốn loại rủi ro tác giả nêu h rủi ro vấn đề nguyên phụ liệu, rủi ro quy trình cắt, rủi ro quy trìnhmay số rủi ro khác Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đến dạng rủi ro rủi ro ́H vấn đề nguyên phụ liệu - rủi ro mức độ nghiệm trọng trung bình rủi ro kỹ thuật triển khai sản xuất sai Nhận thức tầm quan trọng ảnh hưởng ́ uê tác động rủi ro đó, Vậy nên, đề tài mong muốn đóng góp phần nhỏ bé việc phân tích rủi ro hướng giải Đồng thời, đưa số giải pháp, kiến nghị công ty để công tác công tác quản trị rủi ro thực hiệu hơn, hạn chế rủi ro gặp phải điều kiện công ty ngày mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng ngày nhiều nhu cầu kinh tếphục vụxuất Hạn chế đề tài Với việc nghiên cứu đề tài giúp hiểu sâu công đoạn quy trình cắt, quy trình may sản phẩm Tơi phần va chạm với thực tế, SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 65 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương nhận dạng số rủi ro xảy quy trình cắt, quy trình may đưa số giải pháp Tuy nhiên, hạn chế thời gian, nguồn lực khả nên đề tài gặp phải hạn chế sau : - Các công cụ nhận dạng rủi ro đề tài nhận dạng rủi ro đặc thù, chưa tìmđược rủi ro tiềm - Chưa đo lường xác xác suất mức độ thiệt hại tiềm Kiến nghị cơng ty - Thắt chặt việc quản lí chất lượng nguồn nguyên phụ liệu Đ ại Để sản phẩm tốt, đạt chất lượng cao quy cách kết trình từ việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nguyên liệu đầu vào, ho sản xuất đóng gói thành phẩm, bảo quản, quản lý chất lượng từ ̣c k nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng.Vì vậy, Nhà máy phải sách thắt chặt việc quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào nhà cung cấp, in hồn thiện cơng tác bảo quản ngun liệu h - Tổ chức lớp huấn luyện đào tạo tê ́H Cơng ty cần phương án tổ chức lớp huấn luyện đào tạo kiến thức công việc cách quy chuẩn Giúp cho nhân viên nhà máy am hiểu ́ uê quy trình, cơng đoạn mà người thực Từ đó, hạn chế rủi ro nguyên nhân chủ quan gây Tiến hành đào tạo nhân viên cách đồng đơn lẻ Bên cạnh chọn người tài giỏi để học tập Nhà máy nên trọng đào tạo cơng nhân trực tiếp sản xuất, họ nguời trực tiếp tạo sản phẩm cho Nhà máy SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 66 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ánh Dương, Bài giảng quản trị rủi ro, trường Đại học Kinh tế Huế Nguyễn Lân, (1995), Từ điển từ Ngữ Tiếng Việt Đoàn Thị Hồng Vân (2005), Quản trị rủi ro khủng hoảng, NXB Thống kê Nguyễn Thị Quy (2006), Quản trị rủi ro doanh nghiệp, NXB Văn hóathơng tin William & Michael Smith, (1995), Risk management and Insurrance Doherty, Coporate Risk Management Lữ Bá Văn, (2007), Rủi ro sản xuất xuất cà phê Việt Nam – Thực Đ trạng giải pháp, luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh ại Trần Mạnh Tiến, (2015), “quản trị rủi ro hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam”, tạp chí nghiên cứu tài kế tốn, số 11, trang 50 – 54 ho Lê Thị Thu Hiền, (2006), “Phân tích rủi ro q trình quản lí đơn hàng Kinh Tế Huế in ̣c k phận thương mại cơng ty Scavi Huế”, khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học 10 Đề tài “Tìm hiểu phương pháp Expert interviews & Risk practice methodology” h nhóm sinh viên Trần Thị Thanh Tâm, Trần Thị Hương Thảo, Hồ Thị Mỹ Linh, Danh mục website tham khảo ́H tê Lê Thị Trúc Ly, Trần Thị Như Quỳnh, Huỳnh Thị Hạnh An ́ uê http://www.saga.vn/so-luoc-ve-phan-tich-swot~31781 http://www.saga.vn/phan-tich-pest-buc-tranh-toan-canh-ve-moi-truong-kinhdoanh~34462 https://vov.vn/xa-hoi/nhung-vu-chay-no-gay-thiet-hai-nang-nhat-nam-2016580793.vov#p2 http://vneconomy.vn/doanh-nhan/quan-tri-rui-ro-yeu-to-quan-trong-cho-phat-trienben-vung-2016071802547817.htm http://laodongxahoi.net/nam-2016-kim-ngach-xuat-khau-toan-nganh-det-may-vietnam-uoc-dat-283-ty-usd-1305581.html SVTH: Lê Thị Mỹ Hằng 67 ... Chương 2: Các rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Chương 3: Một số giải pháp quản trị rủi ro quy trình cắt, may nhà máy may ̣c k công ty Cổ phần Dệt May Huế h in Phần III: Kết luận... Sơ đồ Sơ đồ tổ chức công ty Cổ phần Dệt May Huế .39 Sơ đồ Quy trình cắt nhà máy cơng ty Cổ phần Dệt May Huế 47 Sơ đồ Quy trình may nhà máy cơng ty Cổ phần Dệt May Huế .49 ại Đ h in ̣c... trị rủi ro quy trình cắt, may - Nhận dạng đánh giá rủi ro xảy quy trình cắt, may nhà máy may công ty Cổ phần Dệt May Huế Đ - Đưa số giải pháp để hạn chế, giảm thiểu rủi ro xảy ại quy trình cắt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các rủi ro trong quy trình cắt, may tại nhà máy may 3của công ty cổ phần dệt may huế , Phân tích các rủi ro trong quy trình cắt, may tại nhà máy may 3của công ty cổ phần dệt may huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay