Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong công ty TNHH TM DV tấn lập

83 11 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -- - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại Đ ho ̣c k PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH in VI CHIA SẺ TRI THỨC CỦA NHÂN VIÊN TRONG h CÔNG TY TNHH TM- DV TẤN LẬP ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Yến Nhi ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Lớp: K48 QTKD Niên khóa: 2014 – 2018 Huế, tháng năm 2018 SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Lời cảm ơn Trong trình thực đề tài nghiên cứu này, phấn đấu thân, em nhận nhiều giúp đỡ quý báu ại Đ Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy/Cô trường Đại học Kinh tế Huế dạy bảo tận tình suốt ho năm học vừa qua tập giáo trình Đặc ̣c k biệt em xin chân thành cảm ơn Cô giáo – ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt - khoa Quản trị Kinh Doanh trường Đại học Kinh Tế Huế - in người tận tình hướng dẫn bảo cho em suốt trình h thực đề tài nghiên cứu thực tập giáo trình tê ́H Em xin gửi lời cảm ơn đến chị: Hồ Thị Bích Thủy tạo điều kiện cho em có hội thực tập công ty, cung ́ uê cấp nhiều tài liệu để em hồn thành tốt đề tài Một lần chúng em xin trân trọng cảm ơn xin chúc Thầy/Cô quý vị dồi sức khoẻ đạt nhiều thành công sống Huế, ngày 14 tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Yến Nhi SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt MỤC LỤC Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Bố cục nghiên cứu .5 Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .6 ại 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Tri thức ho 1.1.1.1 Khái niệm tri thức .6 ̣c k 1.1.1.2 Phân loại tri thức 1.1.2 Quản lý tri thức .8 in 1.1.3 Chia sẻ tri thức h 1.1.4 Phân loại chia sẻ tri thức .9 tê 1.1.5 Tầm quan trọng chia sẻ tri thức 10 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu .12 ́ uê 1.2 ́H 1.1.6 Thách thức chia sẻ tri thức tổ chức .11 1.2.1.Tổng quan nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức 12 1.2.2 Các nghiên cứu nước 13 1.2.2.1 Nghiên cứu Zahidul cộng (2001) .13 1.2.2.2 Nghiên cứu Radwan Kharabsheh cộng (2012) .15 1.2.2.3 Nghiên cứu Mansor Kenny (2013) .16 1.2.2.4 Nghiên cứu Lin (2007) .18 1.2.3 Các nghiên cứu nước 20 1.2.3.1 Nghiên cứu Phạm Ngọc Thúy Trần Thị Lam Phương (2011) 20 1.2.3.2 Nghiên cứu Bùi Thị Thanh (2014) 21 SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt 1.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 22 1.4 Điều chỉnh thang đo 24 2.1 Tổng quan công ty TNHH TM- DV Tấn Lập 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty Tấn Lập 27 2.1.4 Các mảng hoạt động công ty Tấn Lập 30 2.1.5 Tài sản nguồn vốn công ty Tấn Lập .30 2.1.6 Kết kinh doanh công ty Tấn Lập 33 2.2 Thực trạng việc chia sẻ tri thức công ty Tấn Lập 35 2.2.1 Thống kê mẫu nghiên cứu 35 Đ 2.2.2 Kiểm định thang đo .37 ại 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 38 ho 2.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA với biến độc lập 38 ̣c k 2.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA với biến phụ thuộc 39 2.2.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 40 in 2.2.4.1 Ma trận hệ số tương quan biến 40 h 2.2.4.2 Phân tích phương trình hồi quy tuyến tính .42 tê 2.2.4.2.1 Kiểm định phù hợp mơ hình 42 ́H 2.2.4.2.2 Xác định tầm quan trọng biến mơ hình 43 2.2.4.2.3 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết 44 ́ uê 2.2.5 Phân tích kết nghiên cứu .47 2.2.5.1 Đánh giá yếu tố lòng tin .47 2.2.5.2 Đánh giá yếu tố giao tiếp .48 2.2.5.3 Đánh giá yếu tố lãnh đạo .48 2.2.5.4 Đánh giá yếu tố khen thưởng .49 2.2.5.5 Đánh giá chia sẻ tri thức 50 3.1 Giải pháp lòng tin 51 3.2 Giải pháp giao tiếp 52 3.3 Giải pháp lãnh đạo .53 3.4 Giải pháp khen thưởng 54 SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 Kết luận 56 Kiến nghị 58 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH TM- DV: trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ DTBH: doanh thu bán hàng CCDV: cung cấp dịch vụ DTT: doanh thu LNG: lợi nhuận gộp HĐTC: hoạt động tài HĐKD: hoạt động kinh doanh LNKT: lợi nhuận kế toán ại Đ TNDN: thu nhập doanh nghiệp h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ HÌNH Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu Zahidul cộng (2011) 15 Hình 1.2: Mơ hình nghiên cứu Radwan Kharabsheh cộng (2012) 16 Hình 1.3: Mơ hình nghiên cứu Mansor Kenny (2013) 18 Hình 1.4: Mơ hình nghiên cứu Lin (2007) 19 Hình 1.5: Mơ hình nghiên cứu Phạm Ngọc Thúy Trần Thị Lam Phương…….21 Hình 1.6: Mơ hình nghiên cứu Bùi Thị Thanh (2014) 22 Hình 1.7: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 Đ Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu sau phân tích tương quan .42 ại Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu sau phân tích hồi quy 44 Hình 2.3: Đồ thị Histogram………………………………………………………… 45 ho Hình 2.4: Đồ thị Q-Q plot 46 BẢNG in ̣c k Hình 2.5: Biểu đồ phân tán Scatterplot 47 Bảng 1.1: Thang đo lòng tin .25 h Bảng 1.2: Thang đo giao tiếp 25 tê Bảng 1.3: Thang đo lãnh đạo 25 ́H Bảng 1.4: Thang đo khen thưởng .25 ́ uê Bảng 1.5: Thang đo chia tri thức 25 Bảng 2.1: Tình hình lao động công ty TNHH TM DV Tấn Lập giai đoạn 2015-2017 29 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty TNHH TM- DV Tấn Lập .31 Bảng 2.3: Tình hình kết kinh doanh cơng ty TNHH TM- DV Tấn Lập 33 Bảng 2.4: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 35 Bảng 2.5: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 37 Bảng 2.6: Kết kiểm định KMO Bartlett's Test of Sphericity 38 Bảng 2.7: Phân tích nhân tố với biến độc lập 39 Bảng 2.8: Kết kiểm định KMO Bartlett's Test of Sphericity 39 SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Bảng 2.9: Phân tích nhân tố với biến phụ thuộc .40 Bảng 2.10: Phân tích tương quan biến mơ hình 41 Bảng 2.11: Đánh giá phù hợp mơ hình theo R2 Durbin-Watson .42 Bảng 2.12: Kết kiểm định ANOVA .43 Bảng 2.13: Kết phân tích hồi quy theo phương pháp Enter 43 Bảng 2.14: Đánh giá yếu tố lòng tin 47 Bảng 2.15: Đánh giá yếu tố giao tiếp .48 Bảng 2.16: Đánh giá yếu tố lãnh đạo 49 Bảng 2.17: Đánh giá yếu tố khen thưởng 49 Bảng 2.18: Đánh giá chia sẻ tri thức 50 ại Đ SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức công ty TNHH TM DV Tấn Lập 27 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong giai đoạn nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế giới, khả hội nhập vào kinh tế thị trường tổ chức phụ thuộc nhiều vào yếu tố khác sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, khả hoạch định chiến lược, tận dụng thời cơ, tối đa hóa chi phí, mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng nguồn lực người hay nói cách khác việc tận dụng giá trị tri thức vơ hình tổ chức Đ Tri thức nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững tổ chức Nó ại tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp kinh tế thị trường đầy biến động cạnh tranh gay gắt Để có lợi cạnh tranh, doanh ho nghiệp dựa vào hệ thống tuyển dụng đòi hỏi nhân viên phải ̣c k đáp ứng yêu cầu khắt khe tri thức, kinh nghiệm mà phải tập trung nỗ lực vào hoạt động sáng tạo chia sẻ tri thức in Tại Việt Nam, khái niệm chia sẻ tri thức dường chưa áp dụng rộng rãi, h mẻ mơ hồ cá nhân lẫn tổ chức Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tê nước trọng đến vấn đề lớn trì sản xuất – kinh doanh, cắt ́H giảm chi phí hay trì người tài, v.v, vấn đề chuyển giao chia sẻ tri thức ́ quan tâm Tuy nhiên, khơng định đắn nhất, việc chia sẻ tri thức hiệu nội tổ chức giúp ban lãnh đạo cơng ty giải vấn đề khó khăn hoạt động kinh doanh, chí Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ (TNHH TM- DV) Tấn Lập tổ chức hoạt động lĩnh vực kinh doanh máy tính- linh kiện, thiết bị giải trí số, thiết bị văn phòng, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác Hai đối tượng quan trọngcông ty hướng đến tổ chức kinh doanh khách hàng cá nhân, đặc biệt với thị trường bán lẻ có tiềm phát triển mạnh, có ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động kinh doanh cơng ty Từ cho thấy, muốn thỏa mãn phục vụ tốt yêu cầu khách hàng, công ty cần sử dụng nguồn lực tri SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt thức có hiệu cấp thiết để cạnh tranh hoàn toàn với đối thủ nước nói chung địa bàn thành phố Huế nói riêng Cơng ty nhận q trình quản lý tri thức, hành vi chia sẻ tri thức yếu tố quan trọng giúp công ty thực tốt chiến lược quản lý tri thức tồn môi trường cạnh tranh đầy thách thức Tuy nhiên, việc chia sẻ tri thức công ty Tấn Lập diễn hạn chế Đa số tất nhân viên làm việc nên chia sẻ kinh nghiệm nhân viên với công ty không nhiều Ngồi ra, lãnh đạo cơng ty thiếu buổi chia sẻ, để nhân viên có kinh nghiệm, có lực chun mơn giỏi chia sẻ kiến thức cho nhân viên khác Cơng ty cần khuyến khích, động viên có Đ sách ưu đãi để nhân viên có kinh nghiệm có động lực để chia sẻ kinh nghiệm ại Do đó, đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức ho nhân viên công ty TNHH TM- DV Tấn Lập” có ý nghĩa thiết thực ̣c k Mục tiêu nghiên cứu Đề tài giải thông qua mục tiêu sau: in Thứ nhất, xác định nhân tố tác động đến hành vi chia sẻ tri thức h Thứ hai, đo lường mức độ tác động nhân tố đến hành vi chia sẻ tri thức tê Thứ ba, đề xuất số giải pháp cải thiện yếu tố tác động đến hành vi chia sẻ Đối tượng phạm vi nghiên cứu ́H tri thức để đẩy mạnh việc chia sẻ tri thức nhân viên công ty Tấn Lập ́ uê 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức nhân viên công ty TNHH TM- DV Tấn Lập Đối tượng khảo sát: Tất nhân viên công ty TNHH TM- DV Tấn Lập 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Do đề tài xuất phát từ thực tiễn, tác giả thực tập công ty TNHH TM- DV Tấn Lập nên không gian nghiên cứu công ty TNHH TM- DV Tấn Lập Phạm vi thời gian: Các liệu thứ cấp thu thập từ năm 2015 đến năm 2017, số liệu sơ cấp thu thập khoảng tháng từ 1/3/2018 đến 1/4/2018 SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 20 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Lin, H –F (2007), “Knowledge sharing and firm innovation capability: An empirical study”, International Journal of Manpower, 28 (3/4) 315 – 332 21 Ching-Lin, T (2003), “A Dynamic View of KnowledgeSharing Behavior in Collaborative Virtual Team, An Integrated Study on Knowledge Economy and Electronic Commerce”, National Sun Yat-sen University & National Central University, Guangzhou 22 Smith, A & Rupp, W (2002), “Communication and loyalty among knowledge workers: a resource of the firm theory view”, Journal of Knowledge Management Manage, 6(3), 250-261 Đ 23 Davenport, T & Prusak, L (1998), “Working knowledge: how ại organizations manage what they know?”, Harvard Business School Press, USA ho 24 Yu, S.H., Kim, Y.G & Kim, M.Y (2004), “Linking Organizational ̣c k Knowledge Management Driver to Knowledge Management Performance”, System Science, vol 8(8), pp.80237.1 in Davenport, T., Delong, D & Beers, M (1998), “Successful Knowledge h 25 Một số trang website: www.text.123doc.org ́ uê www.tailieu.vn ́H 26 tê Management Projects”, Sloan Management Review, 3(15), 43-57 www.thuvienso.hce.edu.vn SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 61 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt PHỤ LỤC BẢNG HỎI ĐIỀU TRA PHIẾU PHỎNG VẤN Xin chào quý Anh/Chị, sinh viên K48 Quản trị Kinh doanh, Đại Học Kinh tế Huế, tơi thực đề tài “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức nhân viên công ty TNHH TM- DV Tấn Lập” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian trả lời bảng hỏi này, ý kiến quý báu Đ Anh/Chị sở giúp thực tốt đề tài Tôi cam kết thông tin ại dùng cho mục đích nghiên cứu, phục vụ cho học tập ho Xin chân thành cảm ơn! ************ ̣c k Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau in cách đánh dấu tương ứng vào ô mức độ sau: h Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Mức độ ́ uê Các nhân tố ́H tê Phần 1: Các câu hỏi nghiên cứu Rất đồng ý Lòng tin Đồng nghiệp ln giữ lời hứa với      Đồng nghiệp thường tham khảo ý kiến           công việc Đồng nghiệp tin tưởng vào kiến thức chuyên môn Giao tiếp SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 62 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Tơi có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp      Tôi thường trao đổi với đồng nghiệp công                                       việc Tôi dành nhiều thời gian hợp tác với đồng nghiệp công việc Lãnh đạo Lãnh đạo nghĩ chia sẻ tri thức với đồng nghiệp có ích Đ Lãnh đạo cho chia sẻ tri thức góp phần ại mang lại lợi nhuận cho công ty Lãnh đạo cung cấp hầu hết nguồn thơng tin ho để nhân viên chia sẻ tri thức ̣c k Khen thưởng Công ty khuyến khích chia sẻ tri thức với đồng h in nghiệp Chia sẻ tri thức với đồng nghiệp tiền Chia sẻ tri thức với đồng nghiệp tôn   ́ uê vinh, đánh giá cao từ nhà quản lý ́H tê thưởng nhiều Chia sẻ tri thức Tôi sẵn sàng chia sẻ hiểu biết với                đồng nghiệp Tơi sẵn sàng chia sẻ thơng tin với đồng nghiệp Tôi sẵn sàng chia sẻ tri thức với đồng nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 63 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Phần : Thông tin cá nhân Giới tính :  Nam  Nữ  Dưới 30 tuổi Độ tuổi :  Dưới 3,5 triệu Thu nhập (tháng) : Thâm niên :  Từ 30 đến 40  Dưới năm  Từ 3,5 đến triệu  Từ 2-5 năm  Trên 40 tuổi  Trên5 triệu  Trên năm Xin chân thành cảm ơn! ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 64 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt PHỤ LỤC PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SPSS Phụ lục 2.1: Thống kê mô tả 2.1.1 Thống kê mô tả giới tính gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent nam 22 57.9 57.9 57.9 nu 16 42.1 42.1 100.0 Đ 38 100.0 100.0 Valid Total ại ho 2.1.2 Thống kê mô tả độ tuổi ̣c k tuoi Frequency Valid Percent 20 52.6 h tu 30 den 40 tuoi 52.6 44.7 44.7 97.4 2.6 2.6 100.0 100.0 100.0 38 ́H tê Total 52.6 17 Valid tren 40 tuoi Cumulative Percent in duoi 30 tuoi Percent ́ uê 2.1.3 Thống kê mô tả thu nhập thu nhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent duoi 3.5 trieu 12 31.6 31.6 31.6 tu 3.5 den trieu 21 55.3 55.3 86.8 13.2 13.2 100.0 38 100.0 100.0 Valid tren trieu Total SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 65 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt 2.1.4 Thống kê mô tả thâm niên tham nien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi nam 12 31.6 31.6 31.6 tu den nam 20 52.6 52.6 84.2 15.8 15.8 100.0 38 100.0 100.0 tren nam Total Đ Phụ lục 2.2: Kiểm định Cronbach’s alpha ại 2.2.1 Thang đo lòng tin N of Items Alpha h in 901 ̣c k Cronbach's ho Reliability Statistics tê Item-Total Statistics Scale Variance Item Deleted if Item Deleted voi toi Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 6.08 3.318 ́ uê dong nghiep luon giu loi hua Corrected Item- ́H Scale Mean if 743 921 6.39 3.381 848 821 6.21 3.684 839 837 dong nghiep thuong tham khao y kien cua toi cong viec dong nghiep tin tuong vao kien thuc chuyen mon cua toi SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 66 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt 2.2.2 Thang đo giao tiếp Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 798 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Đ toi co moi quan he than thiet voi dong nghiep ại toi thuong trao doi voi dong nghiep ve cong viec tac voi dong nghiep 2.580 660 711 6.71 2.536 588 783 2.245 687 677 ho toi danh nhieu thoi gian hop 6.47 6.61 h in 2.2.3 Thang đo lãnh đạo ̣c k cong viec Reliability Statistics tê Cronbach's N of Items 778 ́H Alpha ́ uê Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted lanh dao nghi rang chia se tri thuc voi dong nghiep la 7.05 2.213 598 719 6.89 1.826 691 612 6.74 2.307 564 753 co ich lanh dao cho rang chia se tri thuc gop phan mang lai loi nhuan cho cong ty lanh dao cung cap hau het cac nguon thong tin de nhan vien co the chia se tri thuc SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 67 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt 2.2.4 Thang đo khen thưởng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 809 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Đ cong ty khuyen khich chia se tri thuc voi dong nghiep ại 6.76 2.294 627 779 6.63 2.401 709 686 2.644 648 751 chia se tri thuc voi dong nghiep se duoc tien thuong chia se tri thuc voi dong ̣c k ho nhieu hon nghiep se duoc ton vinh, 6.71 danh gia cao tu nha quan ly in h 2.2.5 Thang đo chia sẻ tri thức tê Reliability Statistics N of Items ́H Cronbach's Alpha ́ uê 825 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted toi san sang chia se su hieu biet cua minh voi dong 6.42 2.521 657 787 6.39 2.408 738 700 6.34 2.880 659 784 nghiep toi san sang chia se thong tin cua minh voi dong nghiep toi san sang chia se tri thuc cua minh voi dong nghiep SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 68 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Phụ lục 2.3: Phân tích nhân tố khám phá EFA 2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá với biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .648 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 182.894 df 45 Sig .000 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 69 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Total Variance Explained Compone nt Total % of Variance Cumulative % 39.162 56.622 69.390 79.714 86.746 91.006 94.648 97.511 99.198 100.000 % of Variance 3.916 1.746 1.277 1.032 Cumulative % 39.162 17.460 12.768 10.324 Rotation Sums of Squared Loadings Total 39.162 56.622 69.390 79.714 2.567 2.131 1.669 1.605 % of Variance Cumulativ e% 25.669 21.306 16.685 16.053 25.669 46.975 63.661 79.714 ho h in Extraction Method: Principal Component Analysis ̣c k 39.162 17.460 12.768 10.324 7.032 4.260 3.642 2.863 1.688 802 Total ại 3.916 1.746 1.277 1.032 703 426 364 286 169 080 Extraction Sums of Squared Loadings Đ 10 Initial Eigenvalues ́ uê ́H tê SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 66 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Rotated Component Matrix a Component dong nghiep tin tuong vao kien thuc chuyen mon cua 904 toi dong nghiep luon giu loi hua voi toi 862 dong nghiep thuong tham khao y kien cua toi 847 cong viec lanh dao cho rang chia se tri thuc gop phan mang lai 848 loi nhuan cho cong ty lanh dao cung cap hau het cac nguon thong tin de 822 Đ nhan vien co the chia se tri thuc lanh dao nghi rang chia se tri thuc voi dong nghiep la 782 toi co moi quan he than thiet voi dong nghiep 924 ho ại co ich 833 toi danh nhieu thoi gian hop tac voi dong nghiep cong viec ̣c k cong ty khuyen khich chia se tri thuc voi dong nghiep 911 chia se tri thuc voi dong nghiep se duoc tien thuong 811 in nhieu hon Extraction Method: Principal Component Analysis h Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization tê a Rotation converged in iterations 2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá với biến phụ thuộc ́H KMO and Bartlett's Test 705 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 40.104 df ́ uê Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.229 74.309 74.309 457 15.225 89.534 314 10.466 100.000 Total 2.229 % of Variance 74.309 Cumulative % 74.309 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 67 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Component Matrix a Component toi san sang chia se thong tin cua minh voi dong 894 nghiep toi san sang chia se tri thuc 848 cua minh voi dong nghiep toi san sang chia se su hieu biet cua minh voi dong 844 nghiep Extraction Method: Principal Component Đ Analysis ại a components extracted ̣c k ho Phụ lục 2.4: Phân tích tương quan biến Correlations Pearson Correlation Pearson Correlation CM Sig (2-tailed) 690 ** 243 000 38 38 38 38 * * 000 38 38 ** * 463 379 379 324 438 ** ** 019 047 006 38 38 38 260 217 114 190 019 38 38 38 38 38 Pearson Correlation 194 324 * 260 111 Sig (2-tailed) 243 047 114 38 38 38 38 38 ** ** 217 111 000 006 190 509 38 38 38 38 N Pearson Correlation RS 003 547 003 N LS 000 ́ uê N 38 RS 194 463 ́H Sig (2-tailed) ** LS ** 690 tê Pearson Correlation TR Sig (2-tailed) N CM h KS TR in KS Sig (2-tailed) N 547 438 509 38 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 68 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Phụ lục 2.5: Phân tích hồi quy b Model Summary Model R 769 a 591 a Predictors: (Constant), RS, CM, TR Adjusted R Std Error of the Square Estimate 555 Change Statistics R Square Change 51580 F Change 591 df1 Durbin-Watson df2 16.406 Sig F Change 34 000 2.107 ại Đ R Square b Dependent Variable: KS a Model Sum of Squares Residual 13.095 9.046 34 22.140 37 4.365 F Sig 16.406 h b Predictors: (Constant), RS, CM, TR a Standardized ́H Unstandardized Coefficients tê Coefficients t Sig Coefficients Std Error 282 465 TR 410 110 CM 212 RS 275 Tolerance VIF 606 549 481 3.734 001 724 1.381 115 219 1.842 074 853 1.172 116 289 2.364 024 805 1.242 ́ (Constant) Beta Collinearity Statistics uê B b 266 a Dependent Variable: KS Model 000 in Total Mean Square ̣c k Regression df ho ANOVA SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 69 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue a Condition Index Variance Proportions (Constant) TR CM RS 3.894 1.000 00 00 00 00 045 9.337 09 59 34 06 040 9.885 05 35 22 54 021 13.497 87 05 44 40 a Dependent Variable: KS Residuals Statistics Đ Minimum Predicted Value 1.8630 Std Residual N 59490 38 -.91231 1.11658 00000 49445 38 -2.236 2.007 000 1.000 38 -1.769 2.165 000 959 38 h in ̣c k a Dependent Variable: KS Std Deviation 3.1930 ho Std Predicted Value Mean 4.3871 ại Residual Maximum a ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 70 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi 71 ... yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri ại thức nhân vi n công ty dược Jordan ho Mơ hình nghiên cứu đề xuất bao gồm yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri ̣c k thức nhân vi n làm vi c công. .. cụ thể nhân vi n công ty mà thực tập Vấn đề đưa h khảo sát ý kiến nhân vi n lợi ích mà vi c chia sẻ tri thức mang lại tê cho họ, yếu tố định ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức nhân ́H vi n... ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức nhân vi n công ty TNHH TM- DV Tấn Lập Đối tượng khảo sát: Tất nhân vi n công ty TNHH TM- DV Tấn Lập 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Do đề tài xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong công ty TNHH TM DV tấn lập , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong công ty TNHH TM DV tấn lập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay