Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần vận tải ô tô quảng bình

97 8 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -* - ại Đ ho ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP h in PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ơ TƠ QUẢNG BÌNH ́H tê ́ uê Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S Hồ Sỹ Minh Lê Thị Thùy Trang Lớp: K48 -QTKD Quảng Bình, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Hồ Sỹ Minh Lời Cám Ơn Với tình cảm chân thành, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cá nhân, tổ chức tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình làm đề tài nghiên cứu Lời đầu tiên, xin cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Trường Đại học kinh tế Huế, đặc biệt tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh hướng dẫn, giảng dạy cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cần thiết năm học vừa qua Đ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thạc sĩ Hồ Sỹ Minh, người ại trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, dành thời gian, công sức góp ý cho tơi kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu ho ̣c k Luận văn tơi hồn thành khơng thể thiếu liệu doanh nghiệp, thông tin chia cơng việc, đóng góp ý kiến anh, chị, cô, in công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Bình Tôi xin gửi lời cảm ơn chân h thành đến người tê Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người thân gia đình, bạn bè ́H ln giúp đỡ, động viên tơi hồn thành khóa học luận ́ uê Do kinh nghiệm kiến thức hạn chế, thời gian có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu Rất mong nhận góp ý dẫn Thầy Cô Tôi xin chân thành cảm ơn! Quảng Bình, ngày 20 tháng năm 2018 Sinh viên thực Lê Thị Thùy Trang SVTH: Lê Thị Thùy Trang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Hồ Sỹ Minh MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn liệu 4.2 Phương pháp thu thập liệu ại 4.3 Phương pháp chọn mẫu xác định cỡ mẫu .3 4.4 Phương pháp xử lý liệu .4 ho Quy trình nghiên cứu .4 ̣c k Cấu trúc khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 1.1 Cơ sở lý luận động lực làm việc người lao động tê 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến động lực làm việc: ́H 1.1.1.1 Khái niệm động lực: 1.1.1.2 Khái niệm tạo động lực .7 ́ uê 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tạo động lực .8 1.1.3 Các học thuyết tạo động lực cho người lao động 10 1.2 Cơ sở thực tiễn 13 1.2.1 Thực trạng ngành vận tải ô tô Việt nam .13 1.2.2 Thực trạng ngành vận tải ô tô địa bàn tỉnh Quảng Bình 14 1.3 Một số cơng trình nghiên cứu tạo động lực trước 15 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 16 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ơ TƠ QUẢNG BÌNH .21 2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình 21 SVTH: Lê Thị Thùy Trang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Hồ Sỹ Minh 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 21 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 22 2.1.2.1 Chức 22 2.1.2.2 Nhiệm vụ 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty 23 2.1.3 Chức nhiệm vụ phận 23 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình năm gần 25 2.1.5 Tình hình lao động CTCP vận tải tơ Quảng Bình giai đoạn từ năm 2015 – 2017 26 Đ ại 2.2 Đánh giá công tác tạo động lực lao động cho nhân viên CTCP vận tải tơ Quảng Bình .27 ho 2.2.1 Chính sách kích thích tài 27 2.2.1.1 Chính sách tiền lương 27 ̣c k 2.2.1.2 Chính sách phúc lợi, khen thưởng 29 2.2.2 Chính sách kích thích phi tài 30 in 2.2.2.1 Chính sách đào tạo thăng tiến 30 h 2.2.2.2 Phong cách lãnh đạo 30 2.2.2.3 Môi trường làm việc 31 tê 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên ́H CTCP vận tải tơ Quảng Bình .31 ́ uê 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát: 31 2.3.1.1 Về giới tính 31 2.3.1.2 Về độ tuổi 32 2.3.1.4 Về thu nhập 35 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Likert .35 2.3.3 Phân tích nhân tố tạo động lực làm việc người lao động công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình 38 2.3.4 Kiểm định mối tương quan biến mơ hình 42 2.3.5 Phân tích hồi qui tuyến tính .44 2.3.5.1 Mơ hình điều chỉnh .44 2.3.5.2 Giả thuyết điều chỉnh 45 2.3.5.3 Đánh giá phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội…… 41 SVTH: Lê Thị Thùy Trang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Hồ Sỹ Minh 2.3.5.4 Kiểm định F 46 2.3.5.5 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính bội 46 2.3.5.6 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 51 2.3.6 Đánh giá nhân viên nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 52 2.3.6.1 Yếu tố Điều kiện làm việc: 52 2.3.6.2 Yếu tố Đào tạo thăng tiến: .53 2.3.6.3 Yếu tố Tiền lương phúc lợi: 55 2.3.6.4 Yếu tố An toàn lao động: 57 2.3.7 Nhận xét chung kết nghiên cứu: 59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN ĐỘNG LỰC LÀM Đ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ơ TƠ QUẢNG ại ho BÌNH .61 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 61 3.2 Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên công ty cổ ̣c k phần vận tải tơ Quảng Bình 61 3.2.1 Giải pháp Điều kiện làm việc 61 in 3.2.2 Giải pháp Đào tạo thăng tiến 62 h 3.2.3 Giải pháp Tiền lương phúc lợi .63 3.2.4 Giải pháp An tồn cơng việc .64 tê PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 ́H Kết luận 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Lê Thị Thùy Trang ́ uê Kiến nghị 67 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Hồ Sỹ Minh DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Diễn đạt mã hóa thang đo 18 Bảng 2: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần đây: 25 Bảng 3: Tình hình lao động CTCP vận tải tơ Quảng Bình giai đoạn từ năm 2015 – 2017 26 Bảng 4: Hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động .36 Bảng 5: Hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố chịu tác động nhân tố ảnh Đ hưởng đến động lực làm việc nhân viên 38 ại Bảng 6: Ma trận xoay nhân tố Varimax 40 ho Bảng 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động .41 Bảng 8: Kiểm định hệ số Pearson’s mối tương quan biến phụ thuộc 43 ̣c k biến độc lập .43 in Bảng 9: Hệ số phù hợp mơ hình 45 Bảng 10: Kiểm đinh F phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính tổng thể 46 h Bảng 11: Kết phân tích hồi quy sử dụng phương pháp Enter lần .47 tê Bảng 12: Kiểm định độ phù hợp mơ hình hồi quy lần 48 ́H Bảng 13: Kiểm định F phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính 48 ́ uê tổng thể lần 48 Bảng 14: Kết phân tích hồi quy phương pháp Enter lần 49 Bảng 15: Đánh giá nhân viên yếu tố điều kiện việc làm 52 Bảng 16: Đánh giá đội ngũ nhân viên yếu tố đào tạo thăng tiến 53 Bảng 17: Đánh giá đội ngũ nhân viên yếu tố Tiền lương phúc lợi 55 Bảng 18: Đánh giá đội ngũ nhân viên yếu tố an tồn cơng việc 57 Bảng 19: Đánh giá đội ngũ nhân viên yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên 58 SVTH: Lê Thị Thùy Trang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Hồ Sỹ Minh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 2: Lý thuyết nhu cầu cấp bậc Maslow 11 Sơ đồ 3: Mơ hình đề xuất nhấn tố tạo động lực làm việc .17 Sơ đồ 4: Sơ đồ tổ chức máy CTCP vận tải tơ Quảng Bình 23 Sơ đồ 5: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 44 Biểu đồ 1: Cơ cấu mẫu theo giới tính 32 Đ Biểu đồ 2: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi .33 ại Biểu đồ 3: Cơ cấu mẫu theo thâm niên .34 h in ̣c k ho Biểu đồ 4: Cơ cấu mẫu theo thu nhập 35 ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Thùy Trang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Hồ Sỹ Minh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CTCP Công ty cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNHH TM&VT Trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải CPDV-TM-DL Cổ phần dịch vụ - thương mại – du lịch Đ TSCĐ Tài sản cố định ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Thùy Trang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Hồ Sỹ Minh PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển ngồi việc đầu tư trang thiết bị - sở hạ tầng trang bị đầy đủ, đại, tiên tiến cần phải phát huy tối đa nguồn lực người Đặc biệt, với kinh tế tri thức ngày đòi hỏi nhiều nguồn lực có chất xám có kỹ có thái độ làm việc tốt Bởi người yếu tố quan trọng đem lại thành công cho doanh nghiệp Có đội ngũ nhân trung thành cống hiến Đ doanh nghiệp điều mà nhà lãnh đạo muốn đạt Tuy nhiên thực ại tế xảy tượng phổ biến “ chảy máu chất xám “ nhân viên thường ho xuyên nhảy việc, họ khơng tư tưởng gắn bó làm việc lâu dài với doanh nghiệp, sau thời gian cảm thấy khơng thỏa đáng họ tìm cơng việc Điều ̣c k gây ảnh hưởng lớn đến cấu tổ chức phương hướng phát triển kinh doanh cơng ty Có nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng trên, in nguyên nhân quan trọng cơng ty chưa đáp ứng thỏa đáng thù lao, điều kiện h làm việc khơng kích thích tạo động lực làm việc cho họ Làm để tạo tê động lực cho nhân viên, trì nguồn nhân lực có nhiệt tình, tâm ́H huyết làm việc hiệu cao câu hỏi nhà lãnh đạo quan tâm bỏ ́ uê nhiều công sức để tìm câu trả lời Tạo động lực làm việc cho nhân viên trở thành vấn đề cấp bách thiếu doanh nghiệp, tổ chức Mặt khác, Việt Nam loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm đa số nên việc lập kế hoạch nhân dài hạn Chủ doanh nghiệp thường kỹ sư kỹ thuật viên tự đứng thành lập vận hành doanh nghiệp, họ vừa người quản lý, vừa tham gia trực tiếp vào sản xuất nên mức độ chuyên môn quản lý doanh không cao Ngoài ra, hầu hết người chủ doanh nghiệp khơng tham gia vào khóa đào tạo quản lý quy, chưa có đủ kiến thức quản trị doanh nghiệp, quản lý theo kinh nghiệm ý kiến chủ quan Đặc biệt, sức ép cạnh tranh thị trường ngày cao doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề, SVTH: Lê Thị Thùy Trang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.s Hồ Sỹ Minh việc xây dựng hệ thống bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ… công ty quan tâm đến người lao động Nhận thấy tầm quan trọng nhân hiệu kinh doanh doanh nghiệp nên tác giả chọn đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình” để làm đề tài nghiên cứu với mong muốn tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên từ đưa giải pháp, kiến nghị hiệu để nhân viên cơng ty có động lực làm việc cao góp phần giúp cơng ty đạt mục tiêu hiệu Đ Mục tiêu nghiên cứu ại - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn động lực làm việc người ho lao động doanh nghiệp - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên ̣c k công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình h cổ phần vận tải tơ Quảng Bình in - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện động lực làm việc nhân viên công ty ́H 3.1 Đối tượng nghiên cứu: tê Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc ́ uê nhân viên công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Bình - Đối tượng điều tra nhân viên làm việc công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình (trừ Ban Giám đốc Tổng giám đốc công ty) 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên dựa học thuyết tạo động lực lao động nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình - Phạm vi thời gian: • Dữ liệu thứ cấp: từ năm 2015 đến năm 2017 SVTH: Lê Thị Thùy Trang ... sở lý luận động lực làm việc nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Chương 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân Đ viên công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình ại... xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên dựa học thuyết tạo động lực lao động nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình - Phạm vi... tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên công ty cổ phần vận tải tơ Quảng Bình để làm đề tài nghiên cứu với mong muốn tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần vận tải ô tô quảng bình , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần vận tải ô tô quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay