Phân tích biến động nhân lực trường đại học kinh tế đại học huế giai đoạn 2006 2016

77 12 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ̣c k ho KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG NHÂN LỰCTRƯỜNG in h ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ ́H GIAI ĐOẠN 20062016 ́ uê NGUYỄN THỊ THUẬN Khóa học: 2014-2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG NHÂN LỰCTRƯỜNG in h ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ ́H GIAI ĐOẠN 20062016 ́ uê Sinh viên thực Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Thị Thuận ThS Bùi Văn Chiêm Lớp K48B – QTKD Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng 01 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Lời Cảm Ơn Lời đầu tiên, em xin gửi đến quý Thầy Cô giảng viên khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế lời chào sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ bảo tận tình chu đáo quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức quý báu suốt bốn năm qua, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin cảm ơn Thạc sĩ Bùi Văn Chiêm, Thầy người hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện giải đáp thắc mắc em trình thực tập Bên cạnh kiến thức phương pháp nghiên cứu mà Thầy truyền đạt cho chúng em, em học hỏi Thầy thái độ làm việc Đ nghiêm túc, tận tụy ại Em xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, q Thầy Cơ cơng tác Phòng, Khoa, Trung tâm Trường, đặc biệt ho Thầy Cơ cơng tác Phòng Tổ chức – Hành giúp đỡ em mặt ̣c k suốt q trình thực tập Thầy Cơ tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin hữu ích cần thiết để em hồn thiện khóa luận tốt nghiệp in h Bên cạnh đó, em chân thành cảm ơn đến tất người thân, gia đình bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập nghiên cứu đề tài ́H Tuy nhiên, với điều kiện giới hạn thời gian hạn chế kinh nghiệm, kiến thức sinh viên nên luận văn tốt nghiệp em khơng tránh ́ thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến q Thầy Cơ để em bổ sung, nâng cao kiến thức để phục vụ tốt cho nghiên cứu, công việc sau Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 01 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Thuận SVTH: Nguyễn Thị Thuận ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm MỤC LỤC Lời Cảm Ơn ii MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH .vi DANH MỤC BẢNG vii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lí chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1.Mục tiêu chung Đ 2.2.Mục tiêu cụ thể ại 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu ho 3.1.Đối tượng nghiên cứu ̣c k 3.2.Phạm vi nghiên cứu 4.1.Phương pháp thu thập liệu in 4.2.Phương pháp phân tích xử lí số liệu .3 h 4.2.1.Phương pháp tổng hợp xử lí số liệu 4.2.2.Phương pháp phân tích ́H PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ DÒNG NHÂN LỰC ́ uê TRONG TỔ CHỨC .4 1.1.Khái quát chung nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.1.Các khái niệm .4 1.1.1.1.Nguồn nhân lực 1.1.1.2.Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.2.Vai trò nguồn nhân lực 1.1.3.Các chức quản trị nguồn nhân lực 1.1.4.Nội dung quản trị nguồn nhân lực 1.1.4.1.Hoạch định nguồn nhân lực .7 1.1.4.2.Phân tích thiết kế cơng việc SVTH: Nguyễn Thị Thuận ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 1.1.4.3.Tuyển dụng nhân viên 1.1.4.4.Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.1.4.5.Đánh giá lực thực công việc .9 1.1.4.6.Thù lao lao động 10 1.2.Nguồn nhân lực giáo dục đại học 11 1.2.1.Tổ chức công đặc điểm quản lý nguồn nhân lực tổ chức công 11 1.2.1.1.Nguồn nhân lực tổ chức công 11 1.2.1.2.Đặc điểm quản lý nguồn nhân lực tổ chức công .12 1.2.2.Nguồn nhân lực sở giáo dục đại học đặc điểm 14 1.2.2.1.Nguồn nhân lực sở giáo dục đại học 14 Đ 1.2.2.2.Đặc điểm nguồn nhân lực sở giáo dục đại học .15 ại 1.3.Chính sách quản lý nguồn nhân lực 16 ho 1.3.1.Dòng nhân lực quản trị dòng nhân lực 16 ̣c k 1.3.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến dòng nhân lực quản trị dòng nhân lực 17 1.3.3.Xu hướng quản trị nguồn nhân lực .19 in 1.3.4.Một số công cụ quản trị biến động nhân lực 21 h 1.3.5.Các nghiên cứu quản trị nhân lực, quản trị dòng nhân lực 24 1.3.5.1.Các cơng trình nghiên cứu nước 24 ́H 1.3.5.2.Các nghiên cứu nước 25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH ́ uê TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ TỪ 2006-2016 .26 2.1.Tổng quan Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 26 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Trường 26 2.1.1.1.Các giai đoạn phát triển Trường 26 2.1.1.2.Sứ mệnh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế .27 2.1.2.Chức nhiệm vụ Trường 27 2.1.3.Cơ cấu tổ chức máy quản lý 28 2.1.4.Đội ngũ cán 28 2.1.5.Các hoạt động Trường 29 2.2.Phân tích biến động nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 30 SVTH: Nguyễn Thị Thuận iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 2.2.1.Thực trạng nguồn nhân lực Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế 30 2.2.1.1.Quy mô đội ngũ nhân viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 20062016 32 2.2.1.2.Chất lượng đội ngũ nhân viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 20062016 35 2.2.2.Phân tích dòng nhân lực Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 41 2.2.2.1.Dòng vào 41 2.2.2.2.Dòng nội .43 2.2.2.3.Dòng 45 2.2.3.Tình hình thực chế độ sách nhân viên .48 Đ 2.2.4 Đánh giá chung hoạt động quản trị dòng nhân lực trường Đại học Kinh tế ại - Đại học Huế .50 ho 2.2.4.1 Những kết đạt .50 ̣c k 2.2.4.2 Những hạn chế tồn 50 CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU in QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI h HỌC HUẾ 52 3.1.Định hướng nhà trường 52 ́H 3.1.1.Định hướng chung 52 3.1.2.Định hướng cụ thể 53 ́ uê 3.2.Một số giải pháp 53 3.2.1.Nhóm giải pháp tuyển dụng 54 3.2.2.Nhóm giải pháp đào tạo phát triển 54 3.2.3.Nhóm giải pháp tiền lương, phụ cấp phúc lợi 55 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .56 3.1 Kết luận 56 3.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 PHỤ LỤC 60 SVTH: Nguyễn Thị Thuận iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NNL : Nguồn nhân lực QTNL : Quản trị nhân lực HR : Human resources – quản trị nguồn nhân lực ERP : Enterprise resources planning : Hệ thống hoạch định nguồn lực LMS : Learning managemet – hệ thống quản lý học hỏi HRO : Human resources ousourcing – phần mềm quản Đ ại ĐNGV trị nhân lực HTQT :Nghiên cứu khoa học ̣c k NCKH : Nghiên cứu sinh ho NCS : Đội ngũ giảng viên : Hợp tác quốc tế in : Bộ Giáo dục Đào tạo P : Phòng CTSV : Cơng tác sinh viên ĐTĐH : Đào tạo đại học ĐTSĐH : Đào tạo Sau Đại học KHCN : Khoa học Cơng nghệ KT&ĐBCLGD : Khảo thí Đảm bảo Chất lượng Giáo dục TT-TV : Thư viện – Thông tin CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – đại hóa ́H ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thuận h Bộ GD – ĐT v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình dòng nhân lực Jinlou Shi (2007) 18 Hình 2.1: Quy mơ đội ngũ nhân viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 20062016 32 Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng đội ngũ nhân viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 20062016 33 Hình 2.3: Quy mơ đội ngũ giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 2006 - 2016 34 Hình 2.4: Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên người lao động Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế phân theo trình độ giai đoạn 2006 - 2016 35 Đ Hình 2.5: Cơ cấu đội ngũ giảng viên phân theo trình độ chun mơn 20062016 .37 ại Hình 2.6: Mối quan hệ quy mô chất lượng đội ngũ giảng viên 38 ho Hình 2.7: Phân phối số năm cơng tác cán giảng viên ……………………… h in ̣c k Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế .40 ́H ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thuận vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 20062016 30 Bảng 2.2: Mối quan hệ độ tuổi trình độ chun mơn giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2016 .38 Bảng 2.3: Thống kê thâm niên công tác cán giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 2012 – 2016 .40 Bảng 2.4: Thống kê tình hình tuyển dụng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 2006 - 2016 42 Bảng 2.5: Cơng tác học tập nâng cao trình độ cán giảng viên………… Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (2006-2016) 44 Đ ại Bảng 2.6: Thống kê tình hình cán bộ, nhân viên người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, thuyên chuyển công tác giai đoạn 20062016 45 h in ̣c k ho Bảng 2.7: Những nhân tố dẫn đến tượng nghỉ việc cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 46 ́H ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thuận vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Trong bối cảnh Việt Nam thức tham gia vào q trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tếđất nước chuyển mạnh mẽ ngành nào, doanh nghiệp phải ý thức sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức Có nhiều yếu tố để tạo nên thành công doanh nghiệp, nguồn nhân lực – người yếu tố quan trọng, yếu tố chủ chốt định phát triển, định vị cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Một nguồn nhân lực mạnh móng cho doanh nghiệp thành công, Đ nguồn nhân lực mạnh nghĩa tập hợp người laođộng giỏi, phù hợp, lành ại nghề không ngừng phát triển.Tuy nhiên, để có nguồn nhân lực đủ mạnh cho phát triển doanh nghiệp khơng phải điều dễ dàng Nó đòi hỏi ho doanh nghiệp phải tỉm hiểu nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa cho ̣c k chiến lược đắn khoa học Với phát triển kinh tế thị trường công nghệ khoa học nay,nguồn nhân lực có tượng dịch chuyển - theo xu in hướng dịch chuyển từ khu vực hành cơng sang khu vực tư nhân Nền kinh tế h khoa học công nghệ ngày phát triển khả dịch chuyển, lưu thơng nguồn nhân lực ngày cao Sự nhân viên khu vực hành cơng để ́H đến với doanh nghiệp, khu vực kinh tế ngồi nhà nước khiến tổ chức hành ́ nghiệp gặp nhiều khó khăn việc tổ chức quản lý, đặc biệt nhân viên giỏi Biến động nhân kéo theo hàng loạt sách cho nhân viên thay đổi chế độ lương, thưởng, phụ cấp,… Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế quan hành nghiệp nên không tránh khỏi xu hướng dịch chuyển nguồn nhân lực từ khu vực công sang khu vực kinh tếnhân Trong trình thực tập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tìm hiểu số liệu thứ cấp, em nhận thấy nhân tạiTrường có biến chuyển năm vừa qua, đặc biệt phận cán giảng viên Một số phận cán bộ, giảng viên bỏ việc, xin thơi việc lý khác có xu hướng gia tăng qua năm Mặc dù số lượng bỏ việc xin việc chưa nhiều tiềm ẩn nguy thiếu hụt người tài SVTH: Nguyễn Thị Thuận Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm biệt giảm thiểu số lượng cán bộ, nhân viên, người lao đông nghỉ việc, việc Dưới số giải pháp để quản trị có hiệu biến động nhà trường 3.2.1 Nhóm giải pháp vềtuyển dụng Việc tuyển dụng cán bộ, giảng viên phải vào nhu cầu cơng việc, vị trí cơng tác, tiêu chuẩn số lượng chức danh thực tế cần tuyển dụng, đồng thời công tác tuyển dụng hợp đồng cán nghiệp vụ phải cân nhắc kỹ, tiến hành công khai, quy trình; đảm bảo tuyển dụng cán có lực, phù hợp với cơng việc Trong q trình xây dựng tiêu tuyển dụng cần phải tính tốn đến cấu hợp lý giới độ tuổi, ưu tiên tuyển dụng cán giảng viên nam người có sau đại học; đảm bảo trẻ hố tính kế thừa đội ngũ Đ Tăng cường sách thu hút người tài làm cơng tác giảng dạy ại trường Có sách cụ thể để khuyến khích sinh viên giỏi lại công tác ho trường ̣c k Ràng buộc cam kết phục vụ lâu dài quan cán giảng viên soạn thảo kí kết hợp đồng làm việc in 3.2.2 Nhóm giải pháp đào tạo phát triển h Nhà trường trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiên nên ý đến chất lượng cơng tác đào tạo Cần phải có quy trình xét tuyển, cử đánh ́H giá nhân viên đào tạo Đối với nhân viên cử đào tạo nước cần phải bảo cáo tình hình học tập cách thường xuyên Khiển trách cán ́ uê giảng viên không báo cáo, báo cáo trễ kết học tập kỳ Sau kết thúc đào tạo cần phải thực đánh giá kết đào đạo Xây dựng quy trình cụ thể việc huấn luyện trình độ sư phạm cho đội ngũ giảng viên trẻ Vì đa số giảng viên trẻ tuyển dụng chưa có kinh nghiệm đứng lớp, nhà trường cần đặt quy trình để họ sớm tự tin cơng tác giảng dạy Tăng cường khóa đào tạo kỹ mềm cho cán khả giao tiếp, làm việc nhóm,… bên cạnh cơng tác học tập để nâng cao trình độ chun mơn phương pháp giảng dạy SVTH: Nguyễn Thị Thuận 54 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 3.2.3 Nhóm giải pháp tiền lương, phụ cấp phúc lợi Chế độ thưởng, trợ cấp biện pháp tạo động lực cho nhân viên Tiền thưởng phúc lợi khoản bổ sung cho tiền lương, tiền thưởng thích đáng thúc đẩy đội ngũnhân viên hồn thành nhiệm vụ giao Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cơng việc Nhà trường cần trì ổn định chế độ phụ cấp tăng thêm lương khoản phúc lợi khác nhằm tạo điều kiện cho nhân viên toàn trường đặc biệt nhân viên trẻ có thêm thu nhập, giải khó khăn trước mắt đời sống vật chất tinh thần Đối với giảng viên tuyển dụng cần có sách hỗ trợ Đ ban đầu như: tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tiếp thu thông tin cần thiết ại tiếp nhận công việc thời gian tập sự; dành thời gian để nghiên cứu tài liệu, biên ho soạn giáo trình, giáo án, tập giảng theo hướng dẫn giảng viên phân ̣c k công hướng dẫn; tham gia hoạt động chuyên môn, NCKH Tổ chức đánh giá đội ngũ hàng năm có sở xem xét khen thưởng in cách công Đồng thời cần phải dựa vào nhiều tiêu chí để xem xét khen h thưởng không nên vào số lượng đề tài NCKH, làm ngồi giờ,… 3.2.4 Nhóm giải pháp môi trường làm việc ́H Môi trường làm việc thoải mái yếu tố để nhân viên tập trung say sưa sáng tạo, hồn thành cơng việc Do nhà trường cần xây dựng mơi trường ́ uê làm việc thoải mái, đặc biệt văn phòng khoa Tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy tắc ứng xử dựa tiêu chí Đại học Huế, hướng tới xây dựng bầu khơng khí văn hóa có tính cởi mở hợp tác, xây dựng mối quan hệ ứng xử tốt đẹp cán bộ, nhân viên Trường SVTH: Nguyễn Thị Thuận 55 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trường đại học lớn miền Trung Tây Nguyên Số lượng nhân viên Nhà trường lớn quy mô ngày mở rộng qua năm để đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường Nhận thức điều này, nên em tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích tình hình biến động nhân lực Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 2006 – 2016” Trong khuôn khổ phạm vi mục đích nghiên cứu đề tài: “ Phân tích tình hình biến động nhân lực Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 2006 – 2016” Đ vấn đề nêu đượcgiải là: ại - Hệ thống hoá vấn đề lý luận nhân lực, dòng nhân lực quản trị trị biến động dòng nhân lực ho - Phân tích đánh giá tình hình biến động nhân lực Trường Đại học Kinh tế - ̣c k Đại học Huế, tìm nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến biến động nguồn nhân lực Thơng qua việc tổng hợp phân tích số liệu, cho thấy biến động nhân lực in Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế chịu ảnh hưởng bởi: tuyển dụng, nghỉ hưu, h nghỉ việc, thuyên chuyển công tác, học tập – đào tạo phát triển Trong tuyển dụng yếu tố ảnh hưởng lớn đến biến động nhân lực, yếu tố nghỉ hưu có ́H ảnh hưởng Cụ thể phân tích biến động dòng vào – tuyển dụng, biến động dòng – ́ uê nghỉ việc, nghỉ hưu, phân tích tình hình đào tạo phát triển chất lượng nguồn nhân lực - Dựa kết nghiên cứu tổng hợp được, em đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quản trị nhân lực Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, góp phần nhỏ vàotăng cường phát triển Nhà trường năm tới 3.2 Kiến nghị Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo: Tăng cường tỷ lệ chi ngân sách cho phát triển nhân lực giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo sớm nghiên cứu để điều chỉnh sách tiền lương mối tương quan giáo dục ngành khác, tạo điều kiện SVTH: Nguyễn Thị Thuận 56 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm nâng cao đời sống cán bộ, giảng viên, người lao động công tác ngành Giáo dục Đối với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế: - Quan tâm đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đại, cần thiết cho nhà trường, tạo điều kiện môi trường làm việc tốt để đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động yên tâm cơng tác Vì số phòng thiếu sở vật chất máy photocopy, máy scan, (Phụ lục 7) - Ban lãnh đạo cần có biện pháp giúp cán bộ, nhân viên người lao động hiểu rõ sách khen thưởng phúc lợi công bố trang nội Nhà trường Đ - Thực sách đãi ngộ tốt với người có nhiều cống hiến cho Nhà ại trường ho - Bên cạnh việc thực khảo sát hài lòng mơi trường làm việc Phòng ̣c k KT&ĐBCLGD thực hiện, đại hội Cơng đồn, Hội nghị cán công nhân viên chức, Nhà trường nên tăng cường tổ chức hôi nghị, buổi đối thoại để lắng ngh in ý kiến đóng góp cán bộ, nhân viên người lao động, giải vướng h mắc nguyện vọng họ, từ nâng cao hiệu quản lý ́H ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thuận 57 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS Bùi Văn Chiêm, Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân & ThS Nguyễn Vân Điềm, Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PGS TS Trần Kim Dung, Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Trần Thị Thu & PGS.TS Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực tổ chức công Đ ThS Nguyễn Mạnh Hùng, “Đề xuất số giải pháp giải tượng ại cán bộ, giáo viên bỏ việc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế”, Tiểu luận, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế ho Đề tài “Quản trị có hiệu biến động nhân lực khách sạn Sunrise Nha ̣c k Trang” TS Đỗ Thị Thanh Vinh, ThS Nguyễn Thị Hằng Nga, “Quản trị có hiệu in dòng nhân lực ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam chi nhánh h Nha Trang”, Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản ́H Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Bùi Văn Minh, “Quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc”, ́ uê Đào Ngọc Cẩm Sang, “Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 10 Quy chế chi tiêu nội Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2015 11 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 12 Báo cáo tự đánh giá cấp sở đào tạoTrường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giai đoạn 2010 – 2015 13 Báo cáo kết khảo sát hài lòng mơi trường làm việc, Phòng KT&ĐBCLGD, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế SVTH: Nguyễn Thị Thuận 58 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 14 Jinloushi & Yongchu Zheng, “The human resources flow problem”, International Journal of Nonlinear Science” 15 Zorlu Senyucel and Ventus publishing Aps, “Managing the human resource in the 21st century”, London Business School 16 Luật Giáo dục Đại học Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013, Cổng thơng tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 17 ThS Trần Văn Ngợi, “Thu hút giữ chân người tài tổ chức – Nghiên cứu kinh nghiệm giới”, Viện khoa học tổ chức Nhà nước 18 ThS Chu Thị Hải, “Một số giải pháp quản lý nhân khu vực hành Đ cơng”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước ại 19 “10 xu hướng quản trị nhân 2017”, Báo Doanh nhân Sài Gòn h in ̣c k dòng nhân lực khác ho 20 Một số luận văn Phát triển nguồn nhân lực, Quản trị nhân lực, Quản trị ́H ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Thuận 59 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ cấu tổ chức Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế ại Đ h in ̣c k ho ́H ́ uê Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành SVTH: Nguyễn Thị Thuận Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Phụ lục 2: Các khoản chi phí phải trả cho giảng viên thời gian tập đào tạo Chi phí trực tiếp Chi phí tiền lương, Chi phí bồi dưỡng phúc lợi nghiệp vụ ngắn hạn - Tiền lương thời gian tập hợp đồng - Tiền lương thời gian tập viên - Tiền lương - Các khoản phúc - Lệ phí thi tuyển - Mất ứng viên mơn Triết học sau đại học tuyển dụng khác - Kinh phí bồi dưỡng - Học phí đào tạo - Một cán bộ, giảng chứng Phương Đại học 2, viên thay không pháp giảng dạy đại Sau đại học cử đào tạo học - Các khoản kinh - Các khoản chi phí - Kinh phí bồi dưỡng phí đào tạo khác hội khác tập - Kinh phí bồi dưỡng chứng Quản lý Hành Nhà nước - Các khoản kinh phí khác ́H đào tạo học h lợi thời gian pháp nghiên cứu khoa in - Các khoản phúc chứng Phương ̣c k lợi thời gian (opportunity cost) ho thời gian đào tạo Chi phí đào tạo - Kinh phí bồi dưỡng ại Đ chức Chi phí hội Nguồn: Phòng Kế hoach – Tài ́ SVTH: Nguyễn Thị Thuận Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Phụ lục 3: Kết đánh giá thu nhập cán hành Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2017 Mức độ hài lòng Mức thu nhập Quy trình tính lươn, xét tăng lương Tần suất % Tần suất % 3,95 4,00 Khơng hài lòng 5,26 2,67 Phân vân 26 34,21 28 37,33 Hài lòng 34 44,74 29 38,67 Rất hài lòng 11,84 13 17,33 Tổng 76 100 75 100 ại Đ Rất khơng hài lòng Nguồn: Phòng KT-ĐBCLGD, Báo cáo kết khảo hào lòng môi trường làm ho việc (16/05/2017) ̣c k Phụ lục 4:Kết đánh giá thu nhập giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2017 in Mức độ hài lòng Mức thu nhập h tăng lương Tần suất Quy trình tính lươn, xét % Tần suất % Rất khơng hài lòng 10 ́H Khơng hài lòng 22 27,85 16 20,51 Phân vân 26 32,91 27 34,62 Hài lòng 19 24,05 25 32,05 Rất hài lòng 2,53 2,56 Tổng 79 100 78 100 12,66 10,26 ́ uê Nguồn: Phòng KT-ĐBCLGD, Báo cáo kết khảo hào lòng mơi trường làm việc (16/05/2017) SVTH: Nguyễn Thị Thuận Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Phụ lục 5:Thống kê phân loại giảng viên hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ tin học cho công tác giảng dạy nghiên cứu Tỷ lệ (%) GV hữu sử dụng Stt ngoại ngữ tin học Tần suất sử dụng Ngoại ngữ Tin học 100 30 60 10 0 100 100 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian công việc) Thường sử dụng (60-80% thời gian công việc) Đôi sử dụng (40-60% thời gian Đ công việc) việc) Hiếm sử dụng không sử dụng ho Ít sử dụng (20-40% thời gian công ại (
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích biến động nhân lực trường đại học kinh tế đại học huế giai đoạn 2006 2016 , Phân tích biến động nhân lực trường đại học kinh tế đại học huế giai đoạn 2006 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay