Phân đoạn thị trường nhằm phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh huế

152 12 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ho ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP h in PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ ́H tê ́ uê ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN Niên khóa: 2014 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ho ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP h in PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Đào Thị Hương lan ThS Phan Thị Thanh Thủy Lớp: K48 QTKD Niên khóa: 2014 2018 Huế, 05/2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Lời Cảm Ơn Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn quý Ban Giám Hiệu nhà trường, Khoa Quản Trị Kinh Doanh tất quý thầy giảng dạy cho suốt trình học tập Những người thầy truyền đạt kiến thức hữu ích làm sở cho tơi thực tốt khóa luận Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn trân trọng tới ThS Phan Thị Thanh Thủy- người trực tiếp hướng dẫn cho tơi hướng thích hợp quan tâm đưa bảo quý báu cho thêm nhiều kiến Đ thức, kinh nghiệm thời gian thực tốt đề tài ại Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý lãnh đạo Ngân ho hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế ̣c k anh/chị phòng khách hàng tạo điều kiện giúp đỡ cung cấp số in liệu kinh nghiệm thực tế để tơi hồn thành tốt khóa luận h Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè người tê thân động viên, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho ́H suốt thời gian học tập hoàn thành khóa luận ́ uê Do thời gian nghiên cứu, kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn hẹp, nhiều cố gắng đề tài khơng thể tránh sai sót định Kính mong q thầy giáo tất bạn đóng góp ý kiến bổ sung để đề tài hồn thiện Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực tập Đào Thị Hương Lan SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD i Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Tổ chức thương mại giới Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam DNCN : Dư nợ nhân DSCVCN : Doanh số cho vay nhân DSTNCN : Doanh số thu nợ nhân DSTN : Doanh số thu nợ HĐBĐTV : Hợp đồng bảo đảm tiền vay HĐTD : Hợp đồng tín dụng ại Đ WTO ho : Khách hàng nhân ̣c k KHCN : Khách hàng doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TDCN : Tín dụng nhân TCTD : Tổ chức tín dụng CBKH : Cán khách hàng PGD : Phòng giao dịch ATM : Máy rút tiền tự động NXCN : Nợ xấu nhân h in KHDN ́H tê ́ uê SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD ii Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bốn nhóm tiêu thức để phân đoạn thị trường 21 Bảng 1.2: Đánh giá tiêu thức phân đoạn 22 Bảng 1.3 Bảng tiêu chí đánh giá dịch vụ tín dụng nhân 31 Bảng 2.1: Tình hình cấu lao động Vietcombank Huế giai đoạn 2015-2017 38 Bảng 2.2: Tình hình tài sản Vietcombank Huế giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn Vietcombank Huế giai đoạn 2015-2017 41 Bảng 2.4 Tình hình huy động vốn ngân hàng Vietcombank Huế giai đoạn 2015- 2017 42 Đ Bảng 2.5: Tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Huế giai đoạn ại 2015-2017 45 ho Bảng 2.6: Doanh số cho vay Vietcombank Huế giai đoạn 2015 - 2017 52 ̣c k Bảng 2.7: Doanh số thu nợ ngân hàng Vietcombank Huế giai đoạn 2015 - 2017 .53 Bảng 2.8: Tình hình dư nợ TDCN ngân hàng Vietcombank Huế giai đoạn in 2015-2017 54 h Bảng 2.9 Tình hình dư nợ nhân theo thời hạn vay giai đoạn 2015 - 2017 55 tê Bảng 2.10 Tình hình dư nợ nhân theo sản phẩm vay giai đoạn 2015 - 2017 56 ́H Bảng 2.11: Tình hình nợ xấu KHCN ngân hàng Vietcombank Huế 58 Bảng 2.12: Địa điểm số lượng máy Vietcombank chi nhánh Huế 61 ́ uê Bảng 2.13 Mô tả đối tượng khách hàng 62 Bảng 2.14 Mô tả đối tượng khách hàng vay 65 Bảng 2.15: Phân tích nhu cầu vay vốn KHCN tương lai 69 Bảng 2.16: Phân tích mục đích vay vốn KHCN ngân hàng 70 Bảng 2.17: Phân tích thời hạn vay vốn muốn sử dụng ngân hàng 71 Bảng 2.18: Phân tích hình thức muốn vay khách hàng ngân hàng 71 Bảng 2.19: Phương thức đảm bảo khách hàng muốn chấp 72 Bảng 2.20: Đánh giá độ tin cậy thang đo biến 75 Bảng 2.21: Kiểm định giá trị trung bình khách hàng danh tiếng 78 Bảng 2.22: Kiểm định giá trị trung bình khách hàng tính tin cậy 79 SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD iii Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Bảng 2.23: Kiểm định giá trị trung bình khách hàng tính đáp ứng 80 Bảng 2.24: Kiểm định giá trị trung bình khách hàng tính đảm bảo 81 Bảng 2.25: Kiểm định giá trị trung bình khách hàng đồng cảm 82 Bảng 2.26: Kiểm định giá trị trung bình khách hàng phương tiện hữu hình 83 Bảng 2.27: Kiểm định giá trị trung bình khách hàng tiện lợi 84 Bảng 2.28: Kiểm định giá trị trung bình khách hàng chi phí 85 Bảng 2.29: Kết xoay nhân tố sau loại biến 87 Bảng 2.30: Kết phân tích cụm 89 Bảng 2.31: Kiểm định ANOVA biến cụm 90 Bảng 2.32: Kết tính tốn trung bình nhâ tố theo cụm 90 Đ Bảng 2.33: Thống kê mơ tả giới tính đoạn thị trường 91 ại Bảng 2.34: Thống kê mô tả độ tuổi khách hàng cho đoạn thị trường 92 ho Bảng 2.35: Thống kê mô tả nghề nghiệp đoạn thị trường 93 ̣c k Bảng 2.36: Thống kê mơ tả thu nhập hộ gia đình cho đoạn thị trường 94 Bảng 2.37: Thống kê mơ tả trình độ học vấn cho đoạn thị trường 95 in Bảng 2.38 Thống kê mơ tả nhu cầu sản phẩm tín dụng cho đoạn thị trường 96 h Bảng 2.39: Thống kê mô tả kênh thông tin tiếp cận cho đoạn thị trường 97 tê Bảng 2.40: Thống kê mơ tả hình thức giao dịch theo đoạn thị trường 98 ́H Bảng 2.41 Các đoạn thị trường đặc điểm mô tả 100 ́ uê SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD iv Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiên cứu đề tài Sơ đồ 1.2: Khái quát giai đoạn phương pháp thực phân tích cụm .26 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức quản lí ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế 36 Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay dành cho KHCN Vietcombank Huế 49 Sơ đồ 2.3: Mạng lưới phòng giao dịch Vietcombank Huế .60 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD v Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tổng thu nhập, tổng chi phí lợi nhuận Vietcombank Huế 48 Biểu đồ 2.2 Dư nợ tín dụng nhân theo thời hạn vay 56 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ dư nợ TDCN theo sản phầm năm 2017 57 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng cho vay nhân tổng dư nợ 59 Biểu đồ 2.5: Thời gian sử dụng dịch vụ ngân hàng Vietcombank Huế 67 Biểu đồ 2.6: Kênh tiếp cận thông tin TDCN ngân hàng Vietcombank Huế 68 Biểu đồ 2.7: Dự định sử dụng sản phẩm TDCN Vietcombank Huế 69 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD vi Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy MỤC LỤC Lời cảm ơn .i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỤC LỤC vii PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU Đ Lí chọn đề tài ại Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung ho 2.2 Mục tiêu cụ thể ̣c k Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 in 3.2 Phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu .4 tê 4.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp ́H 4.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp .4 ́ uê 4.2.1 Phương pháp xác định kích thước mẫu 4.2.2 Phương pháp chọn mẫu 4.3 Phương pháp phân tích xử lý liệu 5 Quy trình nghiên cứu Bố cục đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: SỞ KHOA HỌC VỀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNGPHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 sở lí luận phân đoạn thị trường phát triển tín dụng nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Lí luận chung tín dụng nhân ngân hàng thương mại SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD vii Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng nhân 1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng nhân 1.1.1.2.1 Quy mô số lượng khoản vay nhỏ, khoản vay lớn 1.1.1.2.2 Tín dụng nhân thường dẫn đến rủi ro 1.1.1.2.3.Tín dụng nhân gây tốn nhiều chi phí 1.1.1.3 Vai trò tín dụng nhân kinh tế 10 1.1.1.3.1 Đối với kinh tế - xã hội 10 1.1.1.3.2 Đối với ngân hàng thương mại 10 1.1.1.3.3 Đối với khách hàng nhân 10 1.1.1.4 Các sản phẩm tín dụng nhân 11 Đ 1.1.2 Phát triển tín dụng nhân ngân hàng thương mại 12 ại 1.1.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng nhân .12 ho 1.1.2.2 Các tiêu đánh giá mức độ phát triển tín dụng nhân .12 ̣c k 1.1.2.2.1 Dư nợ tín dụng nhân 12 1.1.2.2.2 Sự phát triển thị phần 13 in 1.1.2.2.3 Hệ thống kênh phân phối .13 h 1.1.2.2.4 Tỉ lệ nợ xấu 13 tê 1.1.2.2.5 Tính đa dạng sản phẩm tín dụng nhân 14 ́H 1.1.2.2.6 Tính minh bạch, ổn định sách tín dụng 14 1.1.2.2.7 Chất lượng tín dụng ngân hàng .15 ́ uê 1.1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng nhân 16 1.1.2.3.1 Sự phát triển kinh tế - xã hội 16 1.1.2.3.2 Môi trường pháp luật .16 1.1.2.3.3 Đối thủ cạnh tranh 17 1.1.2.3.4 Chính sách kinh tế nhà nước 17 1.1.3 Marketing ngân hàng phân đoạn thị trường lĩnh vực dịch vụ ngân hàng .17 1.1.3.1 Marketing lĩnh vực ngân hàng 17 1.1.3.2 Khái niệm vai trò phân đoạn thị trường dịch vụ ngân hàng 18 1.1.3.3 Tiêu thức phân đoạn thị trường lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 19 SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD viii Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy DB4 CP4 TC5 ,776 DU1 ,757 TC1 ,734 DU5 ,730 DC1 ,804 PTHH1 ,778 DC3 ,594 PTHH3 ,568 TL6 ,906 DU3 ,872 DU4 DT1 ,893 ại TC4 Đ TC3 ,875 ,822 ho DT3 ̣c k DT2 ,820 TC2 DU2 ,563 ,887 ,869 in CP3 ,732 h CP1 ,842 DB1 ,826 tê DB3 ,556 ́H CP2 DB2 ,838 ,619 ́ uê Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations Kiểm định nhân tố khám phá sau loại biến không phù hợp KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,735 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 748,102 Df 120 Sig ,000 Rotated Component Matrixa Component SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 123 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học DC2 ,822 PTHH2 ,784 TL5 ,770 DC3 ,763 PTHH3 ,715 TL2 ,665 DC1 ,636 TL1 ,554 TL4 ,522 TC5 ,845 DU5 ,777 TC4 ,585 TC1 ,900 Đ DU1 GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy ,894 ại CP3 ,838 ho CP1 ,840 Extraction Method: Principal Component Analysis ̣c k Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Total Variance Explained in Component Initial Eigenvalues Cumulative Variance % Loadings Loadings Total % of Variance 28,387 28,387 4,542 3,133 19,580 47,968 1,591 9,945 1,036 % of Cumulative Variance % 28,387 28,387 4,443 27,769 27,769 3,133 19,580 47,968 2,359 14,741 42,510 57,913 1,591 9,945 6,477 64,390 1,036 6,477 ,902 5,636 70,026 ,877 5,481 75,506 ,784 4,903 80,409 ,644 4,025 84,434 ,565 3,531 87,965 10 ,513 3,206 91,170 11 ,436 2,725 93,896 12 ,290 1,810 95,706 13 ,255 1,591 97,297 14 ,204 1,277 98,574 15 ,140 ,876 99,450 SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD ́ uê 4,542 Total % ́H Cumulative tê % of Rotation Sums of Squared h Total Extraction Sums of Squared 57,913 1,912 11,948 54,457 64,390 1,589 9,932 64,390 124 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học 16 ,088 ,550 GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Kiểm định giá trị trung bình cho nhóm One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DT1 96 4,10 ,761 ,078 DT2 96 4,18 ,858 ,088 DT3 96 4,09 ,796 ,081 One-Sample Test Test Value = Đ T df Sig (2-tailed) ại DT2 13,437 DT3 13,467 Difference Upper 95 ,000 1,104 ,95 1,26 95 ,000 1,177 1,00 1,35 1,094 ,93 1,25 95 ,000 h Mean in One-Sample Statistics N Difference ̣c k 14,224 95% Confidence Interval of the Lower ho DT1 Mean Std Deviation Std Error Mean TC1 96 4,21 ,648 TC2 96 4,13 ,743 tê ,066 TC3 96 4,14 ,734 ,075 TC4 96 4,21 ,631 ,064 TC5 96 4,24 ,677 ,069 ,076 ́H ́ uê One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper TC1 18,284 95 ,000 1,208 1,08 1,34 TC2 14,828 95 ,000 1,125 ,97 1,28 TC3 15,148 95 ,000 1,135 ,99 1,28 TC4 18,761 95 ,000 1,208 1,08 1,34 TC5 17,951 95 ,000 1,240 1,10 1,38 SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 125 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DU1 96 4,16 ,638 ,065 DU2 96 4,08 ,790 ,081 DU3 96 4,17 ,735 ,075 DU4 96 4,15 ,615 ,063 DU5 96 4,09 ,666 ,068 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) DU3 15,551 DU4 18,248 DU5 16,087 1,03 1,29 95 ,000 1,083 ,92 1,24 95 ,000 1,167 1,02 1,32 95 ,000 1,146 1,02 1,27 95 ,000 1,094 ,96 1,23 in Mean Std Deviation Std Error Mean 96 4,00 ,740 DB2 96 4,06 ,960 DB3 96 4,24 ,764 tê h DB1 DB4 96 4,06 ,737 ,075 ,076 ,098 ́H ,078 Test Value = df Sig (2-tailed) ́ uê One-Sample Test t Upper 1,156 One-Sample Statistics N Difference ̣c k 13,431 Difference ,000 ho DU2 95 ại 17,760 95% Confidence Interval of the Lower Đ DU1 Mean Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper DB1 13,243 95 ,000 1,000 ,85 1,15 DB2 10,840 95 ,000 1,063 ,87 1,26 DB3 15,892 95 ,000 1,240 1,08 1,39 DB4 14,122 95 ,000 1,063 ,91 1,21 One-Sample Statistics N DC1 Mean 96 3,99 Std Deviation Std Error Mean ,801 SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD ,082 126 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy DC2 96 3,83 ,959 ,098 DC3 96 3,96 ,820 ,084 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper DC1 12,101 95 ,000 ,990 ,83 1,15 DC2 8,516 95 ,000 ,833 ,64 1,03 DC3 11,455 95 ,000 ,958 ,79 1,12 One-Sample Statistics Đ N Mean Std Deviation Std Error Mean ại 96 3,97 ,774 ,079 PTHH2 96 3,77 ,900 ,092 PTHH3 96 ,799 ,082 ho PTHH1 3,84 ̣c k One-Sample Test Test Value = df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference h in T 95 ,000 PTHH2 8,391 95 ,000 PTHH3 10,346 95 ,000 ,81 1,13 ,771 ,59 ,95 ,844 ,68 1,01 ́ uê One-Sample Statistics N Mean Upper ,969 ́H 12,264 tê PTHH1 Lower Std Deviation Std Error Mean TL1 96 3,93 ,757 ,077 TL2 96 3,96 ,972 ,099 TL3 96 3,92 ,763 ,078 TL4 96 3,99 ,788 ,080 TL5 96 3,99 ,852 ,087 TL6 96 4,13 ,757 ,077 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 127 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Lower Upper TL1 11,994 95 ,000 ,927 ,77 1,08 TL2 9,656 95 ,000 ,958 ,76 1,16 TL3 11,768 95 ,000 ,917 ,76 1,07 TL4 12,304 95 ,000 ,990 ,83 1,15 TL5 11,378 95 ,000 ,990 ,82 1,16 TL6 14,553 95 ,000 1,125 ,97 1,28 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 96 4,03 ,746 ,076 CP2 96 4,01 ,900 ,092 CP3 96 4,14 ,790 ,081 96 4,06 ,751 ,077 Đ CP1 CP4 ại df ho t One-Sample Test Test Value = Sig (2-tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Difference ̣c k Mean Lower Upper 95 ,000 1,031 ,88 1,18 CP2 10,997 95 ,000 1,010 ,83 1,19 CP3 14,088 95 ,000 1,135 ,98 1,30 CP4 13,856 95 ,000 ,91 1,21 h 13,540 tê in CP1 1,063 ́H Nhu cầu vay tiền từ ngân hàng ́ uê Nhu cau vay tien tu ngan hang tuong lai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Co 96 64,0 64,0 64,0 Khong 54 36,0 36,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Muc dich vay tien tai ngan hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Du dinh xay nha cua, mua nha du an 39 SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 26,0 40,6 40,6 128 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Du dinh dau tu chung 3,3 5,2 45,8 2,0 3,1 49,0 24 16,0 25,0 74,0 3,3 5,2 79,2 20 13,3 20,8 100,0 Total 96 64,0 100,0 System 54 36,0 150 100,0 khoan Du dinh du hoc nuoc ngoai Du dinh mua o to xe may Du dinh tieu dung, sinh hoat Du dinh bo sung von de san xuat kinh doanh ca the Missing Total Đ Thoi han vay tien muon su dung ại Frequency Cumulative ho 2,0 3,1 3,1 26 17,3 27,1 30,2 Tu 12 den duoi 24 thang 36 24,0 37,5 67,7 Tren 24 thang 31 20,7 32,3 100,0 96 64,0 100,0 54 36,0 150 100,0 Tu den duoi 12 thang in ̣c k Total System h Missing Valid Percent Percent Duoi thang Valid Percent Total tê Frequency Missing Total Vay tin chap 12 8,0 Vay thau chi 34 Vay the chap Valid Percent Cumulative Percent ́ uê Valid Percent ́H Hinh thuc muon vay o ngan hang 12,5 12,5 22,7 35,4 47,9 12 8,0 12,5 60,4 Vay qua the tin dung 38 25,3 39,6 100,0 Total 96 64,0 100,0 System 54 36,0 150 100,0 Phuong thuc dam bao muon the chap vay tai ngan hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 129 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Cam co tai san ca nhan 16 10,7 16,7 16,7 58 38,7 60,4 77,1 4,7 7,3 84,4 15 10,0 15,6 100,0 Total 96 64,0 100,0 System 54 36,0 150 100,0 dang su dung Cam so do, so tiet kiem, giay to Valid Phat hanh the tin dung Duoc bao lanh ben thu ba theo quy dinh cua ngan hang Missing Total Hinh thuc mong muon giao dich voi ngan hang Đ Frequency ại ho Giao dich qua ATM dich qua Mobile Banking Giao dich qua Ebanking 20,7 20,7 20,7 23 15,3 15,3 36,0 52 34,7 34,7 70,7 44 29,3 29,3 100,0 in Total Cumulative 31 ̣c k Giao Valid Percent Percent Giao dich tai chi nhanh Valid Percent 150 100,0 100,0 h Hien tai co dang vay tien Percent tê Frequency Valid Percent Cumulative Co 74 49,3 49,3 49,3 Khong 76 50,7 50,7 Total 150 100,0 100,0 ́ uê Valid ́H Percent 100,0 Muc dich vay tien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trang trai, chi tieu le phi sinh hoat moi Valid Dung mua phuong tien di lai Du hoc xuat khau nuoc ngoai 16 10,7 21,6 21,6 22 14,7 29,7 51,4 3,3 6,8 58,1 SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 130 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Dung de xay nha, mua 18 12,0 24,3 82,4 3,3 6,8 89,2 1,3 2,7 91,9 4,0 8,1 100,0 Total 74 49,3 100,0 System 76 50,7 150 100,0 nha Dung de tra chi phi hoc tap Dung de to chuc cuoi, hoi Kham, chua benh Missing Total Noi vay tien Đ Frequency Valid Percent Cumulative Percent 50 33,3 67,6 67,6 Tu ban be, hang xom 16 10,7 21,6 89,2 5,3 10,8 100,0 74 49,3 100,0 76 50,7 150 100,0 ại Tu ngan hang ho Valid Tu nguoi than gia dinh Total System Total in ̣c k Missing Percent Ngan hang dang vay h Frequency Missing Ngan hang BIDV Ngan hang Vietinbank 4,7 Ngan hang Agribank ,7 50 33,3 100 66,7 150 100,0 System Total 22,0 66,0 66,0 6,0 18,0 84,0 14,0 98,0 ́ uê 33 Cumulative Percent ́H Ngan hàng VCB Total Valid Percent tê Valid Percent 2,0 100,0 100,0 Hinh thuc dang vay o ngan hàng Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent Vay tin chap 21 14,0 42,0 42,0 Vay thau chi 12 8,0 24,0 66,0 Vay the chap 15 10,0 30,0 96,0 1,3 4,0 100,0 50 33,3 100,0 100 66,7 Vay qua the tin dung Total Missing Percent System SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 131 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Total 150 100,0 Phân tích cụm Case Processing Summarya,b Cases Valid N Missing Percent 96 N 100.0 Total Percent N Percent 96 100.0 a Squared Euclidean Distance used b Ward Linkage ại Đ Agglomeration Schedule h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Final Cluster Centers Cluster Thuận tiện nhân viên 3.87 3.46 4.27 3.77 4.76 3.75 4.00 4.31 Sản phâm tín dụng 4.95 3.48 4.17 4.06 Chi phí 4.32 4.10 4.44 3.06 giao dịch tín dụng Tính tin cậy dịch vụ tín dụng SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 132 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Distances between Final Cluster Centers Cluster 1 1.851 1.171 1.615 1.153 1.359 1.851 1.171 1.153 1.615 1.359 1.514 1.514 ANOVA Cluster Error Mean Square 267 92 11.578 000 4.177 158 92 26.389 000 7.808 148 92 52.676 000 178 92 46.595 000 Đ Tính tin cậy dịch vụ tín ại Sản phâm tín dụng Chi phí df 3.095 giao dịch tín dụng dụng Mean Square Sig ho Thuận tiện nhân viên df F 8.309 The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the ̣c k differences among cases in different clusters The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal in h Cluster Number of Case Column N % Column N % 59.1% 65.0% Nu 40.9% 35.0% Column N % Column N % ́H Nam tê 61.1% 83.3% 38.9% 16.7% ́ uê Cluster Number of Case Column N % Column N % Column N % Column N % Tu 18 den duoi 25 tuoi 13.6% 20.0% 19.4% 5.6% Tu 25 den duoi 34 tuoi 50.0% 70.0% 44.4% 77.8% Tu 35 den duoi 54 tuoi 31.8% 10.0% 30.6% 16.7% 4.5% 0.0% 5.6% 0.0% Tren 55 tuoi SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 133 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Cluster Number of Case Column N % Column N % Column N % Column N % 13.6% 10.0% 2.8% 0.0% Lam quan li tai co quan, doanh nghiep 9.1% 5.0% 8.3% 11.1% Chu doanh nghiep, cong ty tu nhan 4.5% 0.0% 2.8% 5.6% Nghe chuyen mon 4.5% 5.0% 27.8% 22.2% Nhan vien van phong 27.3% 35.0% 8.3% 33.3% Cong nhan 22.7% 25.0% 33.3% 22.2% Buon ban nho 0.0% 0.0% 5.6% 5.6% Lam nong lam ngu nghiep 4.5% 5.0% 2.8% 0.0% Đ Sinh vien 13.6% 10.0% 2.8% 0.0% 0.0% 5.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Lam nghe tu ại Noi tro Huu tri ho Cluster Number of Case ̣c k Column N % Column N % Column N % Column N % 10.0% 0.0% 5.6% 40.9% 25.0% 36.1% 27.8% Tu 15 den 29,999 trieu 45.5% 40.0% 52.8% 50.0% Tu 30 den 44,999 trieu 9.1% 15.0% 11.1% 11.1% Tu 45 den 74,999 trieu 0.0% 10.0% 0.0% 5.6% Tren 75 trieu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Tu 7,5 den 14,999 trieu ́H tê 4.5% h in Duoi 7,5 trieu ́ uê Cluster Number of Case Column N % Column N % Column N % Column N % Duoi THPT 13.6% 15.0% 22.2% 0.0% THPT 27.3% 15.0% 33.3% 11.1% 9.1% 5.0% 16.7% 5.6% Dai hoc 31.8% 55.0% 19.4% 55.6% Tren dai hoc 18.2% 10.0% 8.3% 27.8% Cao dang/ Trung cap SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 134 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Cluster Number of Case Column Column Column N N% N% % 36.4% 20.0% 38.9% 27.8% 27.3% 25.0% 27.8% 38.9% 18.2% 30.0% 16.7% 11.1% 0.0% 10.0% 0.0% 16.7% 0.0% 10.0% 0.0% 5.6% 18.2% 5.0% 16.7% 0.0% Column N % Cho vay bất đông sản Cho vay bo sung von cho ho kinh doanh ca the Cho vaymua o to, xe may Cho vay dau tu chung khoan Cho vay du học, toan hoc phi Cho vay tieu dung ại Đ 22,7% Giao dich qua ATM 18,2% Giao dich qua Mobile Banking 31,8% Giao dich qua Ebanking 27,3% Giao dich tai chi nhanh 25,0% Giao dich qua ATM 25,0% Giao dich qua Mobile Banking 25,0% Giao dich qua Ebanking 25,0% of Case Giao dich tai chi nhanh 22,2% 16,7% Giao dich qua Mobile Banking 12 33,3% Giao dich qua Ebanking 10 27,8% Giao dich tai chi nhanh 16,7% Giao dich qua ATM 11,1% Giao dich qua Mobile Banking 44,4% Giao dich qua Ebanking 27,8% Giao dich qua ATM muon giao dich voi ngan hang Hinh thuc mong ́ uê Hinh thuc mong ́H Cluster Number tê muon giao dich voi ngan hang h Hinh thuc mong Giao dich tai chi nhanh muon giao dich voi ngan hang % ̣c k Column N in ho Hinh thuc mong Count muon giao dich voi ngan hang SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 135 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Count Column N % Quang tren cao Cluster ti vi, Number radio, ron Cluster Nguon thong quang cao, to Number tin biet den dich roi Case vu tin dung ca nhancủa Nhan Vietcombank cua ngan Đ Hue vien hang gioi Ban be, nguoi Case Cluster ho than cua ngan hang Number 28,6% 35,7% 21,4% 42,9% 2 28,6% 28,6% 0,0% 22,0% 17,1% 16 39,0% 22,0% 23,5% 20,6% 13 38,2% 17,6% of ại thieu 14,3% of Cluster Number of Case Bang of ̣c k Case gioi thieu h in Tình hình vay vốn Hien tai co dang vay tien tê Frequency Percent Valid Percent Cumulative 74 49,3 49,3 Khong 76 50,7 50,7 150 100,0 100,0 Total 49,3 ́ uê Valid Co ́H Percent 100,0 Muc dich vay tien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trang trai, chi tieu le phi 16 10,7 21,6 21,6 22 14,7 29,7 51,4 3,3 6,8 58,1 Dung de xay nha, mua nha 18 12,0 24,3 82,4 Dung de tra chi phi hoc tap 3,3 6,8 89,2 sinh hoat moi Dung mua phuong tien di lai Valid Du hoc xuat khau nuoc ngoai SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 136 Đại học Kinh tế Huế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Missing GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Dung de to chuc cuoi, hoi 1,3 2,7 91,9 Kham, chua benh 4,0 8,1 100,0 Total 74 49,3 100,0 System 76 50,7 150 100,0 Total Noi vay tien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Tu ngan hang 50 33,3 67,6 67,6 Tu ban be, hang xom 16 10,7 21,6 89,2 5,3 10,8 100,0 Total 74 49,3 100,0 System 76 50,7 150 100,0 Valid Tu nguoi than gia dinh Total ại Đ Missing ho Noi vay tien Tu ban be, hang xom 50 33,3 67,6 67,6 16 10,7 21,6 89,2 100,0 Tu nguoi than gia dinh 5,3 10,8 Total 74 49,3 100,0 System 76 150 50,7 ́H Total Cumulative Percent tê Missing Valid Percent h Valid Percent in Tu ngan hang ̣c k Frequency 100,0 ́ uê SVTH: Đào Thị Hương Lan_Lớp: K48 QTKD 137 ... PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lí luận phân đoạn thị trường phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Lí luận chung tín dụng cá nhân. .. ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế kết phân đoạn thị trường tín dụng cá nhân Đ Chương 3: Giải pháp phát triển. .. PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG 101 3.1 Định hướng phát triển TDCN ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân đoạn thị trường nhằm phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh huế , Phân đoạn thị trường nhằm phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay