Nghiên cứu về động lực làm việc của công nhân tại xí nghiệp may ánh sáng 2

99 8 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA in CÔNG NHÂN TẠI NGHIỆP MAY ÁNH SÁNG h ́H tê Sinh Viên Thực Hiện: TS Hồ Thị Hương Lan Lê Thị Hiệp ́ uê Giảng Viên Hướng Dẫn: Lớp: K48 – QTKD Niên khóa: 2014 -2018 Huế, 5/2018 Đại học Kinh tế Huế Gửi lời thời gian thực tập tốt nghiệp hồn thành khóa luận nghiên cứu, cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều thầy cô, bạn bè, người thân đơn vị quan thực tập Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tất thầy cô giáo giảng dạy suốt bốn năm qua, kiến thức nhận giảng đường đại học Đ hành trang giúp vững bước tương lai Đồng thời xin bày tỏ ại lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo, Tiến sĩ Hồ Thị Hương Lan, người tận tình ho hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo nghiệp may Ánh Sáng cho ̣c k phép tạo điều kiện thuận lợi để thực tập nghiệp Và xin in cảm ơn đến anh Trần Vũ Hoàng Pháp –Quản đốc phân xưởng tận tình h hướng dẫn chúng tơi q trình thực tập tê Cuối cùng, tơi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, người ́H thân đặc biệt gia đình, người kịp thời ủng hộ, động viên, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn thời gian qua để hoàn thành đề tài Một lần xin chân thành cám ơn! ́ uê cách tốt Quảng Nam, tháng năm 2018 Sinh viên thực Lê Thị Hiệp Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan thực tập tổng hợp số liệu, kết nêu thực tập trung thực Nếu không nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm thực tập Quảng Nam, tháng 05 năm 2018 Người cam đoan ại Đ Lê Thị Hiệp h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I LỜI CAM ĐOAN III MỤC LỤC III DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT VII DANH MỤC CÁC HÌNH VIII DANH MỤC CÁC BẢNG IX PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đ 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ại 1.4 Phương pháp nghiên cứu ho 1.4.1 Phương pháp thu thập liệu ̣c k 1.4.2 Phương phap xử lý va phan tich liệu 1.4.2.1 Số liệu thứ cấp in 1.4.2.2 Số liệu sơ cấp h 1.5 Bố cục đề tài .4 tê PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ́H CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .6 1.1 Một số lý thuyết liên quan đến động lực làm việc người lao động ́ uê 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Động lực .6 1.1.1.2 Phân biệt động lực động 1.1.2 Các lý thuyết liên quan đến động lực làm việc .8 1.1.2.1 Hệ thống nhu cầu maslow 1.1.2.2 Học thuyết hệ thống hai yếu tố herzberg 10 1.1.2.3 Học thuyết kỳ vọng 12 1.1.2.4 Lý thuyết tăng cường tích cực b.f.skinner 13 1.1.2.5 Lý thuyết công j Stacy Adams 13 1.2 Các nghiên cứu trước động lực làm việc 14 SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan 1.2.1 Nghiên cứu boeve (2007) 14 1.2.2 Nghiên cứu abby m Brooks (2007) 15 1.2.3 Nghiên cứu teck-hong waheed (2011) .16 1.2.4 Nghiên cứu marko kukanja (2012) .16 1.2.5 Nghiên cứu shaemi barzoki cộng (2012) 17 1.3 Mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu .18 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu 18 1.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 19 1.3.2.1 Môi trường làm việc 19 1.3.2.2 Lương thưởng phúc lợi 20 Đ 1.3.2.3 Mối quan hệ với cấp 21 ại 1.3.2.4 Sự hấp dẫn thân công việc 21 ho 1.3.2.5 Cơ hội phát triển thăng tiến 22 ̣c k 1.3.3 Thiết kế nghiên cứu .23 1.3.4 Xây dựng thang đo biến nghiên cứu .23 in 1.3.4.1 Môi trường làm việc 24 h 1.3.4.2 Lương thưởng phúc lợi 25 tê 1.3.4.3 Mối quan hệ với cấp 25 ́H 1.3.4.4 Sự hấp dẫn thân công việc 25 1.3.4.5 Cơ hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến 26 ́ uê 1.4 Kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho người lao động số doanh nghiệp 27 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CƠNG NHÂN TẠI NGHIỆP MAY ÁNH SÁNG 29 2.1 Giới thiệu tổng quan nghiệp 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 30 2.1.3 Chức nhiệm vụ .32 2.1.4 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phòng ban 33 2.1.5 Đặc điểm quy trình sản xuất 36 SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan 2.1.6 Đặc điểm nguồn lực công ty 38 2.1.7 Kết hoạt động kinh doanh nghiệp 41 2.1.8 Tình hình sử dụng thời gian lao động 43 2.2 Các sách tạo động lực nghiệp thực giai đoạn 2015-2017 .44 2.3 Phân tích động lực làm việc cơng nhân nghiệp may ánh sáng 45 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 45 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số cronbach’s alpha 48 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá efa 52 2.3.3.1 Phân tích efa nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc .52 Đ 2.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá efa với nhân tố động lực làm việc .56 ại 2.3.4 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 57 ho 2.3.5 Phân tích hồi quy đa biến 58 ̣c k 2.3.5.1 Kiểm định mơ hình giả thiết nghiên cứu .58 2.3.5.2 Phân tích tương quan 58 in 2.3.5.3 Phân tích hồi quy 60 h 2.3.5.4 Kiểm định giả thuyết mơ hình .63 tê TÓM TẮT CHƯƠNG 64 ́H CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÔNG NHÂN .65 ́ uê 3.1 Định hướng .65 3.1.1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh nghiệp 65 3.1.2 Định hướng công tác quản trị nhân 65 3.2 Giải pháp tạo động lực làm việc cho cơng nhân nghiệp may ánh sáng .65 3.2.1 Giải pháp hấp dẫn thân công việc .65 3.2.2 Giải pháp hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến 66 3.2.3 Giải pháp môi trường làm việc .66 3.2.4 Giải pháp lương thưởng phúc lợi .66 TÓM TẮT CHƯƠNG 68 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan 3.1 Kết luận 69 3.2 Kiến nghị .69 3.2.1 Đối với quyền địa phương 69 3.2.2 Đối với công ty 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT DT Doanh thu CN Cơng nhân KPCĐ Kinh phí cơng đoàn TNV Tổ nghiệp vụ SXC Sản xuất chung NPL Nguyên phụ liệu Đ Công cụ dụng cụ TBVT Thiết bị vật tư ại CCDC ho Xuất nhập ̣c k XNK Lương XN nghiệp TN Thu nhập DN Doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn THPT Trung học phổ thông QLCL Quản lý chất lượng THCS Trung học sở NVL Nguyên vật liệu NLĐ Người lao động h in LCB ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Các bậc nhu cầu maslow hình 1.2 Mơ hình nghiên cứu boeve 14 hình 1.3 Mơ hình nghiên cứu abby m Brooks 15 hình 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất từ thuyết hai nhân tố herzberg teck-hong waheed (2011) 16 hình 1.5 Mơ hình nghiên cứu shaemi barzoki cộng 17 hình 1.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 Đ hình 1.7 Quy trình thiết kế nghiên cứu cụ thể 23 ại hình 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý nghiệp may ánh sáng .33 ho hình 2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất nghiệp may ánh sáng 37 h in ̣c k hình 2.4 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 57 ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Phân biệt động lực động bảng 1.2 Ứng dụng thuyết nhu cầu maslow 10 bảng 1.3 Học thuyết hệ thống hai yếu tố herzberg 11 bảng 1.4 Thang đo động lực làm việc 24 bảng 1.5 Thang đo môi trường làm việc 24 bảng 1.6 Thang đo lương thưởng phúc lợi 25 bảng 1.7 Thang đo cấp 25 Đ bảng 1.8 Sự hấp dẫn thân công việc 26 ại bảng 1.9 Thang đo hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến .26 ho bảng 2.1 Bảng mức giá số mặt hàng gia cơng nước ngồi năm 2018 .32 ̣c k bảng 2.2 Tình hình lao động nghiệp giai đoạn năm 2015-2017 38 in bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh nghiệp giai đoạn 2015-2017 41 h bảng 2.4 Tình hình sử dụng thời gian lao động nghiệp .44 tê giai đoạn 2015 -2017 .44 ́H bảng 2.5 Lương thưởng phúc lợi bình qn cơng nhân nghiệp .44 bảng 2.6 Phân phối chọn mẫu dự kiến thu 45 ́ uê bảng 2.7 Thống kê mẫu khảo sát 46 bảng 2.8 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo môi trường làm việc 49 bảng 2.9 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo lương thưởng phúc lợi 49 bảng 2.10 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo mối quan hệ cấp 50 bảng 2.11 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo hấp dẫn thân công việc 50 bảng 2.12 Đánh giá hệ số tỷ lệ thang đo hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến.51 bảng 2.13 Đánh giá tỷ lệ thang đo động lực làm việc 51 bảng 2.14 Kiểm định kmo bartlett’s thang đo yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc (lần 1) .53 bảng 2.15 Kết efa thang đo yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc lần 53 SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 ix Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan CHI PHÍ XUẤT AIR - 1.165.775 53.078.313 4.092.142 6.588.674 8.153.382 145.516.669 325.483.333 326.025.000 79.363.320 153.902.260 140.552.220 CỘNG LƯƠNG+CHI PHÍ 11.359.253.146 20.476.502.516 19.468.587.683 TỔNG DOANH THU THỰC HIỆN DOANH THU XN SỬ DỤNG (70%) DỰ THƯỞNG TẾT LỢI NHUẬN CHỈ TIÊU DOANH THU TỪ T1 ĐẾN T12 DOANH THU XN ĐẠT ĐƯỢC (USD) PHẦN TRĂM DOANH THU ĐẠT ĐƯỢC(%) 16.576.371.900 11.603.460.330 1.160.346.033 - 916.138.849 996.787,49 753.471,45 75,6% 26.218.526.840 18.352.968.788 1.835.296.879 - 3.958.830.607 1.727.350,03 1.191.751,22 69,0% 28.873.144.300 20.211.201.010 2.021.120.101 - 1.278.506.774 1.616.308,56 1.312.415,65 81,20% (4.899.138) (12.541.174) (4.160.000) CHI PHÍ TÁI CHẾ TIỀN PHÉP NĂM KINH PHÍ CƠNG ĐỒN (2% LƯƠNG CƠ BẢN) ại Đ BÌNH QN CƠNG NHÂN NỢ h in ̣c k ho (Nguồn: Phòng kế toán) ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan Phiếu khảo sát điều tra Mã số: PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh (chị), sinh viên đến từ khoa Quản Trị kinh Doanh, trường đại học Kinh tế, đại học Huế Hiện tại, thời gian thực tập cơng ty TNHH thương mại Tuấn Minh-Xí nghiệp may Ánh Sáng với đề tài: “Nghiên cứu động lực làm việc cơng nhân nghiệp may Ánh Sáng 2” Những ý kiến đóng góp quý anh (chị) thông tin vô quan trọng cho để tơi hồn thành đề tài Tơi cam kết thông tin dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài đảm bảo giữ bí mật cho anh(chị) tham gia trả lời câu hỏi Đ Xin chân thành cảm ơn! ại Phần 1: Nội dung khảo sát ho Đối với phát biểu, anh/chị đánh giá phát biểu sau theo mức độ Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Rất đồng ý Môi trường làm việc Anh/chị trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết để thực công việc hiệu Anh/chị bố trí thời gian làm việc hợp lý Mơi trường làm việc anh/chị, hòa đồng, an tồn, Định mức cơng việc ngày anh/chị phân công hợp lý Lương thưởng phúc lợi Tiền lương anh/chị có tốn thời hạn cam kết Mức lương anh/chị nhận tương xứng với kết công việc Anh/chị cảm thấy thu nhập cơng so với đồng nghiệp nghiệp có thực tốt sách liên quan đến lương thưởng phúc lợi cho nhân viên h in Đồng ý ̣c k đồng ý cách đánh dấu (X) vào số thích hợp MTLV4 LTPL1 LTPL2 LTPL3 LTPL4 SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 5 ́ uê MTLV3 ́H MTLV2 tê MTLV1 1 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp CT1 CT2 CT3 CT4 HDCV1 HDCV2 HDCV3 Mối quan hệ với cấp Cấp dễ dàng giao tiếp Cấp sẵn sàng giúp đỡ nhân viên Cấp đối xử công Cấp ghi nhận đóng góp nhân Viên Sự hấp dẫn thân công việc Công việc anh/chị thú vị có nhiều thử thách Mức độ căng thẳng cơng việc anh/chị chấp nhận Anh/chị chủ động chịu trách nhiệm cách thức thực cơng việc Anh/chị khuyến khích sáng tạo cơng việc Cơ hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến Công việc tạo nhiều hội thăng tiến cho anh/chị Ban lãnh đạo đánh giá kết công việc nhân viên Các tiêu chuẩn thăng tiến thông báo rõ ràng Chính sách đề bạt nghiệp thực công ại 5 h ́H tê TTPT4 in TTPT3 ̣c k TTPT2 ho TTPT1 Đ HDVC4 GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan Anh/chị cho biết mức độ đồng phát biểu sau làm việc ́ cơng ty TNHH thương mại Tuấn Minh-Xí nghiệp may Ánh Sáng 2, tương ứng: Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Mã hóa PT1 PT2 PT3 Động lực làm việc Anh/chi có thấy u thích, hứng thú cơng việc Anh/chị có thỏa mãn cơng việc đem lại cho Anh/chị có muốn gắn bó lâu dài với nghiệp SVTH: Lê Thị Hiệp – QTKDK48 Trung lập Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Hồ Thị Hương Lan Phần Thông tin cá nhân (Xin anh chị vui lòng đánh dấu X vào ô trống  thích hợp nhất)  Nam Giới tính  Nữ  từ 18 –
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về động lực làm việc của công nhân tại xí nghiệp may ánh sáng 2 , Nghiên cứu về động lực làm việc của công nhân tại xí nghiệp may ánh sáng 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay