Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khu nghỉ dưỡng phức hợp laguna lăng cô

124 3 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KI N H TẾ H U Ế - H Ọ C KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẠI NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP N G Đ TẠI KHU NGHỈ DƢỠNG PHỨC HỢP LAGUNA TR Ư Ờ LĂNG Sinh viên thực hiện: Giáo viên hƣớng dẫn: Nguyễn Thị Kim Ngân PGS-TS Nguyễn Thị Minh Hòa Lớp: K48A Marketing Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng 01 năm 2018 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Lời Cảm Ơn Để hồn thành khóa luận cho phép em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất quan cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, giáo trường Đại Học Kinh Tế- Đại học Huế tận tình giảng dạy giúp đỡ em suốt bốn năm đại học tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận H U Ế Đặc biệt, xin gửi đến PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa người nhiệt tình hướng dẫn em từ lúc định hướng chọn đề tài, xây dựng đề cương q TẾ trình hồn thiện khóa luận tốt nghiệp lời cảm ơn chân thành H Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị Ọ C suốt trình thực tập KI N nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Laguna (Việt Nam) giúp đỡ em H Hơn hết em xin cảm ơn anh chị phòng Marketing Truyền thông ẠI mang đến cho em môi trường thực tập chuyên nghiệp, thân thiện đồng thời Đ hướng dẫn giúp đỡ em suốt quãng thời gian thực tập N G Em xin gửi đến chị Đinh Thị Thanh An, người cho em hội giúp đỡ em để Ư Ờ q trình trải nghiệm, làm việc hồn thành báo cáo thực tập lời cảm TR ơn sâu sắc Đồng thời em xin cảm ơn chị Phạm Nguyễn Hà Giang người hỗ trợ bảo em nhiều công việc Cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn đến gia đình bạn bè quan tâm, ủng hộ suốt trình thực đề tài Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm, đề tài tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý nhận xét từ Q Thầy, để hoàn thiện Một lần nửa em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Kim Ngân SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân i Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ế 2.1 Mục tiêu chung H U 2.2 Mục tiêu cụ thể TẾ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: KI N H 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Ọ C 4.1 Quy trình nghiên cứu: H 4.2 Nguồn cách thu thập loại liệu: Đ ẠI 4.3 Phương pháp thu thập thông tin .3 G 4.4 Phương pháp xử lý phân tích liệu: Ờ N Kết cấu đề tài Ư PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TR CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 sở lý luận 1.1.1 Khái niệm văn hóa 1.1.2 Văn hóa doanh nghiệp: 1.1.2.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 1.1.2.2 Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp 11 1.1.2.3 Các cấp độ biểu văn hóa doanh nghiệp 12 1.1.2.4 Vai trò văn hóa doanh nghiệp 16 1.1.3 Bình luận nghiên cứu liên quan 18 1.1.4 Mơ hình nghiên cứu 19 SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân ii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa 1.1.4.1 Một số mơ hình nghiên cứu tiêu biểu 19 1.1.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất: .24 1.2 Thực trạng xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 28 CHƢƠNG 2: NGHÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI KHU NGHỈ DƢỠNG PHỨC HỢP LAGUNA LĂNG 31 2.1 Giới thiệu chung Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng 31 2.1.1 Khái quát Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng 31 2.1.2 cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 32 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 32 H U Ế 2.1.2.2 cấu tổ chức máy hoạt động khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 34 2.1.3.2 Angsana Lăng 37 TẾ 2.1.3.3 Laguna Golf Lăng .39 KI N H 2.1.3.4 Laguna Residence 39 2.1.3.5 Khu hành Laguna 40 Ọ C 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Laguna Lăng giai đoạn 2014 – 2016 .41 H 2.2 Tình hình lao động khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng .41 ẠI 2.3 Văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 43 G Đ 2.3.1 Các yếu tố hữu hình văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 44 N 2.3.2 Đánh giá nhận thức nhân viên văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Ư Ờ Laguna Lăng qua điều tra 47 TR 2.3.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 47 2.3.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo .50 2.3.2.3 Đánh giá nhân viên văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 54 2.3.2.3.1 Nhân tố sứ mệnh 55 2.3.2.3.2 Nhân tố khả thích nghi 58 2.3.2.3.3.Nhân tố tham gia 62 2.3.2.3.4.Nhân tố kiên định .66 2.3.2.3.5.Nhân tố niềm tin quan niệm 70 2.4 Đánh giá trạng thái văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân iii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa thơng qua mơ hình Denison: 73 2.4 Đánh giá chung văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 76 2.4.1 Những kết đạt 76 2.4.2 Những hạn chế tồn 77 CHƢƠNG III: MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HƠN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI DOANH NGHIỆP LAGUNA LĂNG 79 3.1 Định hướng xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 79 H U Ế 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện phát triển văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 80 TẾ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 KI N H Kết luận 83 Kiến nghị 84 Ọ C 2.1.Đối với quan quản lý nhà nước 84 H 2.2.Đối với khách sạn khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 84 ẠI 2.3.Đối với nhà trường 85 G Đ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 TR Ư Ờ N PHỤ LỤC .87 SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân iv Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Danh sách villa khách sạn Banyan Tree Lăng 35 Bảng 2.2 Danh sách nhà hàng khách sạn Banyan Tree Lăng 36 Bảng 2.3 Danh sách phòng nghỉ khách sạn Angsana Lăng .37 Bảng 2.4 Danh sách nhà hàng khách sạn Angsana Lăng 38 Bảng 2.5 Danh sách phòng thuộc danh mục bất động sản Laguna Residence 40 Bảng 2.6 Tình hình doanh thu Laguna Lăng giai đoạn 2014-2016 41 Bảng 2.7: cấu lao động khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng năm 2016 42 Bảng 2.8: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo khía cạnh văn hóa doanh Ế nghiệp 51 H U Bảng 2.9: Kết đánh giá nhân tố sứ mệnh văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ TẾ dưỡng Laguna Lăng 55 Bảng 2.10: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên đối KI N H với nhân tố sứ mệnh 57 Bảng 2.11: Kết đánh giá nhân tố khả thích nghi văn hóa doanh Ọ C nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 59 H Bảng 2.12: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên đối ẠI với nhân tố khả thích nghi 61 Đ Bảng 2.13: Kết đánh giá nhân tố tham gia văn hóa doanh nghiệp khu N G nghỉ dưỡng Laguna Lăng 63 Ờ Bảng 2.14: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên đối TR Ư với nhân tố tham gia 65 Bảng 2.15: Kết đánh giá nhân tố kiên định văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 67 Bảng 2.16: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên nhân tố kiên định 69 Bảng 2.17: Kết đánh giá nhân tố niềm tin quan niệm văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 71 Bảng 2.18: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên nhân tố niềm tin quan niệm 72 Bảng 2.17: Kết đánh giá tổng quan trạng thái văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 73 SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân v Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ nhóm giới tính mẫu điều tra 48 Biểu đồ 2: Tỷ lệ nhóm tuổi mẫu điều tra 48 Biểu đồ 3: Tỷ lệ nhóm trình độ học vấn mẫu điều tra 49 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Biểu đồ 4: Tỷ lệ nhóm kinh nghiệm làm việc mẫu điều tra 49 SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân vi Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu đề tài Sơ đồ 2: Mơ hình văn hóa doanh nghiệp Denison (1990) 19 Sơ đồ 3: Sơ đồ cấu tổ chức khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 34 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sơ đồ 4: Mơ hình văn hóa doanh nghiệp Denison (dịch Tiếng Việt) 74 SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân vii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Nền kinh tế giới không ngừng phát triển hội nhập phương diện Trong xu đó, đất nước ta tiến bước mạnh mẽ vào hội nhập kinh tế quốc tế ngày Hội nhập kinh tế bên cạnh lợi kinh doanh ln khó khăn cạnh tranh gay gắt, khốc liệt Làm để hội nhập mà doanh nghiệp giữ riêng hòa nhập khơng hòa tan Trong bối cảnh tồn cầu hóa, bên cạnh giao thoa nguồn lực Ế giao lưu dòng văn hóa đa dạng, ảnh hưởng tới phong cách, thái độ làm H U việc doanh nghiệp Nhu cầu người chuyển sang trọng tới mặt giá TẾ trị văn hóa Cạnh tranh công nghệ kỹ thuật thời đại giới phẳng khơng chiếm địa vị lâu dài tính chất khuếch tán nhanh cơng nghệ kỹ thuật Vì KI N H văn hóa doanh nghiệp yếu tố quan trọng việc tạo nên riêng biệt giúp nâng cao vị cạnh tranh cho doanh nghiệp Văn hố doanh nghiệp Ọ C tài sản vơ hình doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế thị H trường việc xây dựng văn hố doanh nghiệp việc làm cần thiết Văn Đ ẠI hoá doanh nghiệp giữ vị trí vai trò quan trọng phát triển doanh G nghiệp, doanh nghiệp thiếu yếu tố văn hố, ngơn ngữ, tư Ờ N liệu, thơng tin nói chung gọi tri thức doanh nghiệp khó đứng Ư vững tồn TR Với Laguna Lăng Cô, khu nghỉ dưỡng phức hợp tập đoàn Banyan Tree Group đầu tư xây dựng thành lập cách năm điểm đến lý tưởng cho nhiều khách du lịch nước Để thành cơng ấy, yếu tố khơng thể thiếu văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh giúp tạo nên đồng điệu, chuyên nghiệp bền vững hoạt động doanh nghiệp từ ngày Từ ngày tìm hiểu địa điểm thực tập chọn nơi làm nơi tham gia thực tập tự trải nghiệm điều thú vị mang đậm nét riêng yếu tố hữu hình hoạt động doanh nghiệp sách nhân nhằm tạo nên văn hóa doanh nghiệp khác biệt gắn kết toàn nhân viên tồn doanh nghiệp Laguna Lăng Ngồi SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa doanh nghiệp vốn đầu tư 100% từ nước ngồi doanh nghiệp Thái Lan vươn tầm giới, muốn nghiên cứu để biết rõ cách thức xậy dựng văn hóa doanh nghiệp cho Laguna Lăng hay tồn tập đồn điều đặc biệt Đó lí tơi chọn “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô" Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng để biết thực trạng văn hóa doanh nghiệp đây, từ đề xuất H U Ế số giải pháp giúp Laguna Lăng hồn thiện phát triển văn hóa doanh nghiệp TẾ 2.2 Mục tiêu cụ thể KI N H - Hệ thống hố vấn đề lí luận văn hóa doanh nghiệp - Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp khu Ọ C nghỉ dưỡng Laguna Lăng H - Đưa số giải pháp để xây dựng hoàn thiện phát triển văn hóa ẠI doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng G Đ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu N 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: TR Ư Ờ Đối tượng nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Khách thể nghiên cứu: Nhân viên toàn khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng - Không gian nghiên cứu: nghiên cứu tiến hành khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Phạm vi nghiên cứu thời gian: + Số liệu sơ cấp: từ ngày 16/10/2017 đến ngày 29/12/2017 + Số liệu thứ cấp thu thập từ tài liệu khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng cung cấp giai đoạn 2014 - 2016 SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Khóa Luận Tốt Nghiệp 192 000 1.17098 1.0820 1.2599 23.648 192 000 1.18653 1.0876 1.2855 26.350 192 000 1.20207 1.1121 1.2921 21.021 192 000 99482 9015 1.0882 28.669 192 000 1.20725 1.1242 1.2903 25.841 192 000 1.27979 1.1821 1.3775 20.542 192 000 1.12435 1.0164 1.2323 28.812 192 000 1.40933 1.3128 1.5058 H KI N Ờ Theo trình độ học vấn TR Ư - N Kiểm định ANOVA G Đ ẠI H dieu kien de hoc tap va thang tien nghe nghiep Ọ C xuc truc tiep voi khach hang Kha nang hoc tap co vai tro quan o noi lam viec cua anh/chi Anh/chi xem that bai nhu la mot co hoi de hoc hoi va cai thien minh Anh/ chi duoc cong ty tao TẾ H U Anh/chi co day du thong tin de thuc hien cong viec lien quan den phuc vu cho khach hang cua doanh nghiep Anh/chi co su hieu biet sau sac ve nhung dieu ma khach hang muon Lanh dao cua doanh nghiep khuyen khich anh/chi tiep 25.967 Ế Cac bo phan khac doanh nghiep thuong xuyen hop tac de tao su thay doi Nhung dong gop cai tien hieu qua duoc thuong bang tien mat hoac bang cac hinh thuc khac GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Test of Homogeneity of Variances Anh/chi thuong xuyen tim kiem nhung cai moi va tim cach cai tien cong viec cua minh Cac bo phan khac doanh nghiep thuong xuyen hop tac de tao su thay doi Nhung dong gop cai tien hieu qua duoc thuong bang tien mat hoac bang cac hinh thuc khac Anh/chi co day du thong tin de thuc hien cong viec lien quan den phuc vu cho khach hang cua doanh nghiep Anh/chi co su hieu biet sau sac ve nhung dieu ma khach hang muon SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Levene Statistic df1 df2 Sig 2.760 189 043 2.452 189 065 3.436 189 018 356 189 785 291 189 832 102 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Lanh dao cua doanh nghiep khuyen khich anh/chi tiep xuc truc tiep voi khach hang Kha nang hoc tap co vai tro quan o noi lam viec cua anh/chi Anh/chi xem that bai nhu la mot co hoi de hoc hoi va cai thien minh Anh/ chi duoc cong ty tao dieu kien de hoc tap va thang tien nghe nghiep .189 189 904 3.765 189 012 516 189 672 4.281 189 006 ANOVA Sum of Squares 8.010 2.670 Within Groups 100.011 189 529 Total 108.021 192 153 75.204 Nhung dong gop cai tien hieu Between Groups 3.128 1.043 90.157 189 477 93.285 192 040 013 77.079 189 408 77.119 192 1.573 524 81.422 189 431 82.995 192 1.210 403 64.500 189 341 65.710 192 2.371 790 88.520 189 468 90.891 192 1.497 499 109.518 189 579 111.016 192 2.663 888 86.000 189 455 88.663 192 Between Groups H KI N ẠI Within Groups H Total Ọ C Within Groups Total Đ qua duoc thuong bang tien mat hoac bang cac hinh thuc khac Anh/chi co day du thong tin de thuc hien cong viec lien quan den phuc vu cho khach hang cua doanh nghiep 75.358 Ờ N G Between Groups Anh/chi co su hieu biet sau sac ve nhung dieu ma khach Within Groups hang muon Total TR Ư Between Groups Lanh dao cua doanh nghiep khuyen khich anh/chi tiep xuc Within Groups truc tiep voi khach hang Total Kha nang hoc tap co vai tro Between Groups quan o noi lam viec cua Within Groups anh/chi Total Anh/chi xem that bai nhu la Between Groups mot co hoi de hoc hoi va cai Within Groups thien minh Total Between Groups Anh/ chi duoc cong ty tao dieu kien de hoc tap va thang Within Groups tien nghe nghiep Total SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân TẾ Between Groups Cac bo phan khac doanh nghiep thuong xuyen Within Groups hop tac de tao su thay doi Total 189 F Sig 5.046 002 128 943 2.186 091 033 992 1.217 305 1.182 318 1.688 171 861 462 1.951 123 Ế Between Groups Mean Square H U Anh/chi thuong xuyen tim kiem nhung cai moi va tim cach cai tien cong viec cua minh df 051 398 192 103 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Phụ lục 4.3: Đánh giá văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dƣỡng Laguna Lăng thông qua nhân tố tham gia Kiểm định One - sample T- test One-Sample Statistics N Mean 58704 04226 193 4.1969 63129 04544 193 4.1658 60679 04368 193 4.1399 64235 04624 193 4.2073 193 4.1399 H U Ế 4.2953 58501 04211 66623 04796 4.4041 63932 04602 193 4.1813 71681 05160 193 4.3212 64583 04649 KI N ẠI H Ọ C 193 Ư Ờ N G Đ anh/chi Cac ky nang cua anh/chi duoc cai thien tung lam viec o doanh nghiep Anh/chi hieu ro cac chinh sach ho tro su phat trien cac ki nang cua ban than va tham gia cac chinh sach 193 TẾ anh/chi Nhom duoc xem nhu la nen tang chinh doanh nghiep cua anh/chi Khi can su ho tro, anh/ chi luon nhan duoc su hop tac cua cac phong ban cong ty Nang luc cua nguoi duoc xem nhu la mot nguon luc quan tao nen loi the canh tranh cho doanh nghiep cua Std Error Mean H Anh/chi nhan duoc thong bao day du cac cong viec duoc giao Anh/chi nhan thay minh co mot anh huong tich cuc doi voi doanh nghiep Anh/ chi duoc tham gia dong gop y kien vao cac quyet dinh bo phan Lam viec nhom duoc thuc hien va khuyen khich doanh nghiep cua Std Deviation TR One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Anh/chi nhan duoc thong bao day du cac cong viec duoc giao Anh/chi nhan thay minh co mot anh huong tich cuc doi voi doanh nghiep Anh/ chi duoc tham gia dong gop y kien vao cac quyet dinh bo phan Upper 30.655 192 000 1.29534 1.2120 1.3787 26.339 192 000 1.19689 1.1073 1.2865 26.691 192 000 1.16580 1.0797 1.2520 SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 104 Khóa Luận Tốt Nghiệp Lam viec nhom duoc thuc hien va khuyen khich doanh nghiep cua anh/chi Nhom duoc xem nhu la nen tang chinh doanh nghiep cua anh/chi Khi can su ho tro, anh/ chi 24.653 192 000 1.13990 1.0487 1.2311 28.669 192 000 1.20725 1.1242 1.2903 23.769 192 000 1.13990 1.0453 1.2345 30.512 192 000 1.40415 1.3134 1.4949 22.896 192 000 1.18135 1.0796 1.2831 28.421 192 000 1.2296 1.4129 TẾ 1.32124 ẠI H Ọ C KI N H duoc cai thien tung lam viec o doanh nghiep Anh/chi hieu ro cac chinh sach ho tro su phat trien cac ki nang cua ban than va tham gia cac chinh sach H U Ế luon nhan duoc su hop tac cua cac phong ban cong ty Nang luc cua nguoi duoc xem nhu la mot nguon luc quan tao nen loi the canh tranh cho doanh nghiep cua anh/chi Cac ky nang cua anh/chi GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa G Theo trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances TR Ư Ờ N - Đ Kiểm định ANOVA Anh/chi nhan duoc thong bao day du cac cong viec duoc giao Anh/chi nhan thay minh co mot anh huong tich cuc doi voi doanh nghiep Anh/ chi duoc tham gia dong gop y kien vao cac quyet dinh bo phan Lam viec nhom duoc thuc hien va khuyen khich doanh nghiep cua anh/chi Nhom duoc xem nhu la nen tang chinh doanh nghiep cua anh/chi Khi can su ho tro, anh/ chi luon nhan duoc su hop tac cua cac phong ban cong ty Nang luc cua nguoi duoc xem nhu la mot nguon luc quan tao nen loi the canh tranh cho doanh nghiep cua anh/chi SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Levene Statistic df1 df2 Sig 6.120 189 001 1.696 189 169 231 189 875 430 189 732 189 189 904 2.856 189 038 3.261 189 023 105 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Cac ky nang cua anh/chi duoc cai thien tung lam viec o doanh nghiep Anh/chi hieu ro cac chinh sach ho tro su phat trien cac ki nang cua ban than va tham gia cac chinh sach .888 189 448 4.120 189 007 ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups Anh/chi nhan duoc thong bao Within Groups day du cac cong viec duoc giao Total 3.079 1.026 63.086 189 334 66.166 192 Anh/chi nhan thay minh co mot anh huong tich cuc doi Between Groups 250 Within Groups 76.268 189 voi doanh nghiep Total 76.518 192 1.457 486 189 366 69.237 TẾ bo phan 70.694 192 KI N H Between Groups Within Groups H Total 565 77.527 189 410 79.223 192 1.210 403 64.500 189 341 65.710 192 Between Groups 1.628 543 83.595 189 442 85.223 192 Nang luc cua nguoi duoc Between Groups 2.440 813 xem nhu la mot nguon luc Within Groups quan tao nen loi the canh tranh cho doanh nghiep Total cua anh/chi Cac ky nang cua anh/chi duoc Between Groups 76.037 189 402 78.477 192 3.397 1.132 504 Đ Total 1.696 Ọ C Within Groups TR Ư Ờ N Khi can su ho tro, anh/ chi luon nhan duoc su hop tac cua Within Groups cac phong ban cong ty Total cai thien tung lam Within Groups 95.255 189 viec o doanh nghiep Total 98.653 192 4.227 1.409 75.856 189 401 80.083 192 Anh/chi hieu ro cac chinh Between Groups sach ho tro su phat trien cac kiWithin Groups nang cua ban than va tham gia Total cac chinh sach SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 3.075 029 206 892 1.326 267 1.378 251 1.182 318 1.227 301 2.021 112 2.247 084 3.510 016 404 G Nhom duoc xem nhu la nen tang chinh doanh nghiep cua anh/chi Between Groups ẠI Lam viec nhom duoc thuc hien va khuyen khich doanh nghiep cua anh/chi Sig Ế H U Anh/ chi duoc tham gia dong Between Groups gop y kien vao cac quyet dinh Within Groups Total 083 F 106 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Phụ lục 4.4: Đánh giá văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dƣỡng Laguna Lăng thông qua nhân tố kiên định Kiểm định One - sample T- test One-Sample Statistics N Std Error Mean 193 4.3212 66176 04763 193 4.2850 68209 04910 193 4.3161 193 4.2746 H U 05188 64729 04659 4.1865 70447 05071 4.3523 68481 04929 193 4.2383 69611 05011 193 4.2280 59498 04283 193 4.1813 70213 05054 TẾ 72068 Ọ C 193 KI N H Cap quan tri luon nhat quan dua cac chinh sach lien quan den nhan vien Doanh nghiep co mot thoa thuan va quy dinh ro rang ve nhung viec lam dung va sai cong viec cua anh/chi Khi co bat dong xay voi nhan vien khac, anh/chi thuong giai quyet theo huong hai ben cung co loi Luon co su ton lan ẠI H 193 Ư Ờ N G Đ doanh nghiep tu cac nhan vien den lanh dao cap cao va luon thuc hien cho ca hai cung tot nhat Anh/chi voi nhan vien cua cac bo phan khac doanh nghiep cung chia se mot quan diem chung de lam viec hieu qua xuyen suot giua cac bo phan Anh/chi chiu tu bo cai rieng cua minh de Std Deviation Ế Cac nha lanh dao lam mau va suc cung co nhung gia tri ma ho truyen dat va ki vong Doanh nghiep luon xay dung cac chinh sach ro rang va nhat quan nham dieu chinh cac hanh vi cua anh/chi phu hop voi cac gia tri duoc thiet lap doanh nghiep Mean TR khuyen khich cac hanh dong chung doanh nghiep Co su gan ket va lam viec nhom qua trinh lam viec cua anh/chi One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Upper 107 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Cac nha lanh dao lam mau 000 1.32124 1.2273 1.4152 26.172 192 000 1.28497 1.1881 1.3818 25.370 192 000 1.31606 1.2137 1.4184 27.356 192 000 1.27461 1.1827 1.3665 23.399 192 000 1.18653 1.0865 1.2865 27.434 192 000 1.35233 1.2551 1.4496 192 000 1.23834 1.1395 1.3372 28.672 192 000 1.22798 1.1435 1.3125 23.374 192 000 1.18135 1.0817 1.2810 Đ TẾ ẠI H Ọ C KI N H thuong giai quyet theo huong hai ben cung co loi Luon co su ton lan doanh nghiep tu cac nhan vien den lanh dao cap cao va luon thuc hien cho ca hai cung tot nhat Anh/chi voi nhan vien cua N G 24.714 TR Ư Ờ cac bo phan khac doanh nghiep cung chia se mot quan diem chung de lam viec hieu qua xuyen suot giua cac bo phan Anh/chi chiu tu bo cai rieng cua minh de khuyen khich cac hanh dong chung doanh nghiep 192 H U Cap quan tri luon nhat quan dua cac chinh sach lien quan den nhan vien Doanh nghiep co mot thoa thuan va quy dinh ro rang ve nhung viec lam dung va sai cong viec cua anh/chi Khi co bat dong xay voi nhan vien khac, anh/chi 27.737 Ế va suc cung co nhung gia tri ma ho truyen dat va ki vong Doanh nghiep luon xay dung cac chinh sach ro rang va nhat quan nham dieu chinh cac hanh vi cua anh/chi phu hop voi cac gia tri duoc thiet lap doanh nghiep Co su gan ket va lam viec nhom qua trinh lam viec cua anh/chi SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 108 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Kiểm định ANOVA - Theo trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances Cac nha lanh dao lam mau va suc cung co nhung gia tri ma ho truyen dat va ki vong Doanh nghiep luon xay dung cac chinh sach ro rang va nhat quan nham dieu chinh Sig .588 189 624 2.213 189 088 1.979 189 119 3.615 189 014 189 356 789 189 501 1.137 189 335 5.349 189 001 1.499 189 216 TẾ H Ọ C KI N H 1.087 Đ ẠI anh/chi thuong giai quyet theo huong hai ben cung co loi Luon co su ton lan doanh nghiep tu cac nhan vien den lanh dao cap cao va luon thuc hien cho ca hai cung tot nhat Anh/chi voi nhan vien cua cac bo phan khac doanh nghiep cung chia se mot quan diem chung de lam viec hieu qua df2 Ế cac hanh vi cua anh/chi phu hop voi cac gia tri duoc thiet lap doanh nghiep Cap quan tri luon nhat quan dua cac chinh sach lien quan den nhan vien Doanh nghiep co mot thoa thuan va quy dinh ro rang ve nhung viec lam dung va sai cong viec cua anh/chi Khi co bat dong xay voi nhan vien khac, df1 H U Levene Statistic TR Ư Ờ N G xuyen suot giua cac bo phan Anh/chi chiu tu bo cai rieng cua minh de khuyen khich cac hanh dong chung doanh nghiep Co su gan ket va lam viec nhom qua trinh lam viec cua anh/chi ANOVA Sum of Squares Between Groups Cac nha lanh dao lam mau va suc cung co nhung gia tri Within Groups ma ho truyen dat va ki vong Total Doanh nghiep luon xay dung Between Groups cac chinh sach ro rang va nhat Within Groups quan nham dieu chinh cac hanh vi cua anh/chi phu hop voi cac gia tri duoc thiet lap Total doanh nghiep SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân df Mean Square 1.369 456 82.714 189 438 84.083 192 3.711 1.237 85.615 189 453 89.326 192 F Sig 1.043 375 2.731 045 109 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa 1.053 96.560 189 511 99.720 192 5.375 1.792 Within Groups 75.071 189 397 Total 80.446 192 Between Groups 2.401 800 Within Groups thuong giai quyet theo huong Total hai ben cung co loi Luon co su ton lan Between Groups doanh nghiep tu cac Within Groups nhan vien den lanh dao cap cao va luon thuc hien cho Total ca hai cung tot nhat Anh/chi voi nhan vien cua cac Between Groups bo phan khac doanh Within Groups 92.884 189 491 95.285 192 2.861 954 87.180 189 461 90.041 192 3.963 1.321 89.073 189 471 Đ 4.510 004 1.628 184 2.068 106 2.803 041 2.381 071 1.274 285 192 825 65.494 189 347 67.969 192 1.876 625 92.777 189 491 94.653 192 Ọ C 2.475 107 TR Ư Ờ N G H U KI N 93.036 ẠI nghiep cung chia se mot quan diem chung de lam viec Total hieu qua xuyen suot giua cac bo phan Anh/chi chiu tu bo cai rieng Between Groups cua minh de khuyen khich cac Within Groups hanh dong chung doanh Total nghiep Between Groups Co su gan ket va lam viec nhom qua trinh lam viec Within Groups cua anh/chi Total H Between Groups H Doanh nghiep co mot thoa thuan va quy dinh ro rang ve nhung viec lam dung va sai cong viec cua anh/chi Khi co bat dong xay voi nhan vien khac, anh/chi 2.062 Ế 3.160 TẾ Cap quan tri luon nhat quan Between Groups dua cac chinh sach lien Within Groups quan den nhan vien Total SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 110 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Phụ lục 4.5: Đánh giá văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dƣỡng Laguna Lăng thông qua nhân tố niềm tin quan niệm Kiểm định One - sample T- test One-Sample Statistics N Mean 67601 04866 193 4.2694 56821 04090 193 4.3212 193 4.3679 Ế 4.3472 04223 H U 58667 61611 04435 KI N H cua minh cong viec Anh/chi tin tuong vao long trung cua khach hang doi voi doanh nghiep minh Anh/chi co niem tin ve trien vong tuong lai phat trien cua nganh minh dang lam Std Error Mean 193 TẾ Anh/chi co niem tin vung chac ve su phat trien cua doanh nghiep tuong lai Anh/chi tin tuong vao cac dong nghiep Std Deviation One-Sample Test Ọ C df Sig (2-tailed) Mean Difference ẠI Lower Upper 192 000 1.34715 1.2512 1.4431 31.037 192 000 1.26943 1.1888 1.3501 31.287 192 000 1.32124 1.2380 1.4045 30.844 192 000 1.36788 1.2804 1.4553 N G 27.685 TR Ư Ờ Anh/chi tin tuong vao cac dong nghiep cua minh cong viec Anh/chi tin tuong vao long trung cua khach hang doi voi doanh nghiep minh Anh/chi co niem tin ve trien vong tuong lai phat trien cua nganh minh dang lam Đ Anh/chi co niem tin vung chac ve su phat trien cua doanh nghiep tuong lai 95% Confidence Interval of the Difference H t Test Value = Kiểm định ANOVA - Theo trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Anh/chi co niem tin vung chac ve su phat trien cua doanh nghiep tuong lai SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 643 189 588 111 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Anh/chi tin tuong vao cac dong nghiep cua minh cong viec Anh/chi tin tuong vao long trung cua khach hang doi voi doanh nghiep minh Anh/chi co niem tin ve trien vong tuong lai phat trien cua nganh minh dang lam .105 189 957 1.551 189 203 1.079 189 359 ANOVA Sum of Squares Between Groups Anh/chi tin tuong vao cac dong nghiep cua minh Within Groups cong viec Total 87.741 192 1.642 547 189 319 H U H Sig 2.568 056 1.714 166 651 583 973 406 Ế 189 KI N ẠI 1.145 F 446 192 676 225 65.407 189 346 66.083 192 1.109 370 71.772 189 380 72.881 192 TR Ư Ờ N G Đ 84.305 Ọ C Within Groups Between Groups Anh/chi co niem tin ve trien vong tuong lai phat trien cua Within Groups nganh minh dang lam Total 61.990 Between Groups Total 3.436 60.348 H Anh/chi tin tuong vao long trung cua khach hang doi voi doanh nghiep minh Mean Square TẾ Between Groups Anh/chi co niem tin vung Within Groups chac ve su phat trien cua doanh nghiep tuong lai Total df SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 112 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA KHU NGHỈ DƢỠNG LAGUNA LĂNG QUA MƠ HÌNH DENISON $Chienluoc Frequencies Responses N Percent khong dong y Chienluoca Percent of Cases 0.3% 1.0% 70 12.1% 36.3% dong y 318 54.9% 164.8% rat dong y 189 579 32.6% 100.0% 97.9% 300.0% binh thuong Ế Total TẾ H U a Group $Muctieu Frequencies Percent khong dong y 50 dong y 344 rat dong y 183 579 8.6% 25.9% 178.2% 31.6% 100.0% 94.8% 300.0% ẠI Total N G Đ a Group 1.0% 59.4% Ọ C binh thuong 0.3% H Muctieua KI N N Percent of Cases H Responses TR Ư Ờ $Tamnhin Frequencies Responses N Percent khong dong y Tamnhina Percent of Cases 0.7% 2.1% 76 13.1% 39.4% dong y 315 54.4% 163.2% rat dong y 184 579 31.8% 100.0% 95.3% 300.0% binh thuong Total a Group $Sangtao Frequencies Responses N Sangtaoa Percent khong dong y binh thuong Percent of Cases 1.2% 3.6% 76 13.1% 39.4% SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 113 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa dong y 306 52.8% 158.5% rat dong y 190 579 32.8% 100.0% 98.4% 300.0% Total a Group $Dinhhuong Frequencies Responses N Percent khong dong y Dinhhuonga Percent of Cases 0.2% 0.5% 79 13.6% 40.9% dong y 340 58.7% 176.2% rat dong y 159 27.5% 82.4% 579 100.0% 300.0% binh thuong Total H U Ế a Group TẾ $Hoctap Frequencies Responses Hoctapa 1.0% 74 12.8% dong y 256 44.2% rat dong y 243 579 binh thuong 38.3% 132.6% 42.0% 100.0% 125.9% 300.0% H Total 3.1% Ọ C khong dong y H Percent KI N N Percent of Cases Đ ẠI a Group Responses N Percent khong dong y 0.2% 0.5% 55 9.5% 28.5% dong y 339 58.5% 175.6% rat dong y 184 579 31.8% 100.0% 95.3% 300.0% binh thuong TR Phanquyena Percent of Cases Ư Ờ N G $Phanquyen Frequencies Total a Group $Nhom Frequencies Responses N khong dong y Nhoma Total Percent of Cases Percent 0.7% 2.1% 64 11.1% 33.2% dong y 345 59.6% 178.8% rat dong y 166 579 28.7% 100.0% 86.0% 300.0% binh thuong SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 114 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa a Group $Nangluc Frequencies Responses N khong dong y Nangluca Percent of Cases Percent 0.9% 2.6% 55 9.5% 28.5% dong y 279 48.2% 144.6% rat dong y 240 579 41.5% 100.0% 124.4% 300.0% binh thuong Total a Group $Cacgiatri Frequencies Percent Ế 0.9% 2.6% 10.4% dong y 266 45.9% rat dong y 248 579 42.8% 100.0% Total 31.1% 137.8% H binh thuong KI N khong dong y Cacgiatria 60 TẾ N Percent of Cases H U Responses Đ ẠI H Ọ C a Group 128.5% 300.0% N G $Suthoahiep Frequencies Responses Ờ N Percent 0.9% 2.6% 62 10.7% 32.1% dong y 283 48.9% 146.6% rat dong y 229 579 39.6% 100.0% 118.7% 300.0% Ư khong dong y binh thuong TR Suthoahiepa Percent of Cases Total a Group $Hoinhap Frequencies Responses N Percent khong dong y Hoinhapa Percent of Cases 0.7% 2.1% 67 11.6% 34.7% dong y 308 53.2% 159.6% rat dong y 200 34.5% 103.6% binh thuong SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 115 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Total 579 100.0% 300.0% a Group $Niemtin Frequencies Responses N Percent khong dong y Niemtina Percent of Cases 0.3% 1.0% 54 7.0% 28.0% dong y 406 52.6% 210.4% rat dong y 310 772 40.2% 100.0% 160.6% 400.0% binh thuong Total TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế a Group SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân 116 ... chọn Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô" Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô để... nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô .41 ẠI 2.3 Văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô 43 G Đ 2.3.1 Các yếu tố hữu hình văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô 44 N 2.3.2 Đánh... nhiệm vụ khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng cô 32 H U Ế 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô 34 2.1.3.2 Angsana Lăng Cô 37 TẾ 2.1.3.3 Laguna Golf Lăng Cô
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khu nghỉ dưỡng phức hợp laguna lăng cô , Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khu nghỉ dưỡng phức hợp laguna lăng cô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay