Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn mường thanh holiday – huế

139 3 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI h in KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HOLIDAY HUẾ ́H tê ́ uê N À M NGUYỄN THỊ KIM HỘI Đại học Kinh tế Huế Niên khóa: 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ h in ̣c k ho ́H tê KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI ́ uê KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HOLIDAY HUẾ Đại học Kinh tế Huế N À M Sinh viên thực hiện: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Kim Hội ại Đ Giảng viên hướng dẫn: Lớp: K48B - QTKD ho Niên khóa: 2014-2018 in ̣c k h Huế, 01/2018 ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh Lời Cảm Ơn ại Đ Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế –Đại Học Huế tận tình dạy dỗ, cung cấp cho kiến thức quý báu năm học vừa qua Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo ThS Lê Thị Ngọc Anh tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu thực tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp Trong thời gian thực tập khách sạn Mường Thanh Holiday Huế anh chị phòng hành anh chị làm việc phận Lễ tân phận Nhà hàng bảo tận tình, tạo điều kiện thuận lợi, truyền đạt kiến thức thực tế cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo khách sạn Mường Thanh Holiday - Huế anh chị phòng Nhân Sự, phòng Hành Chính số phòng, ban, phận khác giúp đỡ suốt thời gian thực tập vừa qua Cuối cùng, xin cảm ơn người thân gia đình bạn bè hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhiều thời gian vừa qua Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Hội h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ Phương pháp nghiên cứu ại 4.1 Quy trình nghiên cứu .3 4.2 Phương pháp thu thập thông tin .5 ho 4.2.1 Dữ liệu thứ cấp ̣c k 4.2.2 Dữ liệu sơ cấp 4.2.2.1 Nghiên cứu định tính in 4.2.2.2 Nghiên cứu định lượng .5 h 4.3 Phương pháp xử lý số liệu .8 tê 4.3.1 Thống kê mô tả ́H 4.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo ́ uê 4.3.3 Kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên theo đặc điểm cá nhân .9 Kết cấu đề tài .9 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 10 1.1 Những lý luận chung văn hóa doanh nghiệp 10 1.1.1 Một số khái niệm .10 1.1.1.1 Khái niệm văn hóa .10 1.1.1.2 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 10 1.1.2 Các cấp độ văn hoá doanh nghiệp .11 SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh 1.1.2.1 Cấp độ thứ (biểu trưng trực quan hữu hình): trình cấu trúc hữu hình (Artifacts) .12 1.1.2.2 Cấp độ thứ hai (biểu trưng phi trực quan vơ hình): giá trị công bố (Espoused Values) 15 1.1.2.3 Cấp độ thứ ba - quan niệm chung (Basic Underlying Assumptions) 16 1.1.3 Các dạng văn hoá doanh nghiệp 17 1.1.3.1 Phân theo phân cấp quyền lực .17 1.1.3.2 Phân theo cấu định hướng người nhiệm vụ 19 1.1.3.3 Một số cách phân loại khác 22 1.1.4 Vai trò văn hóa doanh nghiệp .22 Đ 1.1.5 Các giai đoạn hình thành văn hố doanh nghiệp 23 ại 1.1.5.1 Giai đoạn thứ - giai đoạn non trẻ .23 ho 1.1.5.2 Giai đoạn thứ hai - giai đoạn 23 ̣c k 1.1.5.3 Giai đoạn thứ ba - giai đoạn chín muồi nguy suy thối 24 1.2 Một số mơ hình nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp .24 in 1.2.1 Mơ hình nghiên cứu Denison 24 h 1.2.1.1 Niềm tin giá trị tảng 25 tê 1.2.1.2 Các đặc điểm số (indexes) .25 ́H 1.2.1.3 Tình trạng căng thẳng động .28 1.2.2 Một số mơ hình văn hóa doanh nghiệp khác 32 ́ uê 1.3 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 33 1.3.1 Quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp 33 1.3.2 Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp giới .34 1.3.3 Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 35 1.3.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 37 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HOLIDAY HUẾ .38 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .38 SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh 2.2 Tổng quan khách sạn Mường Thanh Holiday Huế 39 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển khách sạn Mường Thanh Holiday Huế 40 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ khách sạn Mường Thanh Holiday Huế 41 2.2.3 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng ban .42 2.2.4 Tình hình lao động nguồn vốn khách sạn 44 2.2.5 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn .47 2.3 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday - Huế 50 2.3.1 Các yếu tố hữu hình 50 2.3.1.1 Kiến trúc, vị trí, sở hạ tầng 50 2.3.1.2 Logo, slogan .51 Đ 2.3.1.3 Đồng phục 52 ại 2.3.1.4 Các quy định 52 ho 2.3.1.5 Phong trào, nghi lễ, nghi thức 53 ̣c k 2.3.1.6 Mẩu chyện, giai thoại, gương điển hình 54 2.3.2 Yếu tố vơ hình .54 in 2.4 Đánh giá nhân viên văn hóa doanh nghiệp Khách sạn Mường Thanh h Holiday Huế 56 tê 2.4.1 Đặc điểm mẫu phiếu điều tra 56 ́H 2.4.2 Mô tả đặc điểm mẫu điều tra .56 2.4.3 Phân tích văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday Huế 59 ́ uê 2.4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha) .59 2.4.3.2 Đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp 61 2.4.4 Phân tích khác biệt cách đánh giá nhân viên theo đặc điểm cá nhân .63 2.4.4.1 Về độ tuổi 64 2.4.4.2 Theo trình độ học vấn .69 2.4.4.3 Theo thời gian công tác 74 2.4.5 Đánh giá trạng thái văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday - Huế thông qua mô hình Denison .76 2.5 Đánh giá chung văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday - Huế 79 2.5.1 Những kết đạt 79 SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh 2.5.2 Những hạn chế tồn 80 2.5.3 Nguyên nhân 80 CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HOLIDAY - HUẾ .81 3.1 Định hướng xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday - Huế .81 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday -Huế 82 3.2.1 Giải pháp chung 82 Đ 3.2.2 Giải pháp cụ thể 86 ại 3.2.2.1 Giải pháp nhóm nhân tố “Sứ mệnh” 86 ho 3.2.2.2 Giải pháp để cải thiện khả thích nghi 87 ̣c k 3.2.2.3 Giải pháp nhóm nhân tố “Sự tham gia” .88 3.2.2.4 Giải pháp nhóm nhân tố “Sự kiên định” 89 in PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 h Kết luận .90 tê Kiến nghị 91 ́H 2.1 Đối với quan quản lý nhà nước 91 2.2 Đối với doanh nghiệp 92 ́ uê DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ại Đ Bảng 1: Mô tả bảng hỏi điều tra Bảng 2: Bốn loại lễ nghi tổ chức tác động tiềm chúng 13 Bảng 3: Bốn loại hình văn hóa doanh nghiệp phân theo phân cấp quyền lực 17 Bảng 4: Tóm tắt đặc trưng loại văn hóa doanh nghiệp theo Trompenaars 20 Bảng 5: Một số cách phân loại văn hóa doanh nghiệp 22 Bảng 6: Một số mơ hình nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp 32 Bảng 7: Tình hình lao động Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế giai đoạn 2014 2016 44 Bảng 8: Cơ cấu lao động khách sạn Mường Thanh Holiday –Huế năm 2016 .45 Bảng 9: Nguồn vốn Khách sạn Mường Thanh Holiday Huếgiai đoạn 2014 2016 .46 Bảng 10: Tình hình hoạt động kinh doanh Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế giai đoạn 2014-2016 47 Bảng 11: Tình hình khách đến khách sạn giai đoạn 2014-2016 49 Bảng 12: Thống kê phòng khách sạn giai đoạn 2014 2016 .50 Bảng 13: Mô tả đặc điểm điều tra 56 Bảng 14: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo 59 Bảng 15: Đánh giá nhân viên văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday Huế 62 Bảng 16: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên theo độ tuổi 64 Bảng 17: Phân tích khác cách đánh giá nhân viên theo độ tuổi 68 Bảng 18: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên theo trình độ học vấn .69 Bảng 19: Phân tích khác cách đánh giá nhân viên theo trình độ học vấn 73 Bảng 20: Kết kiểm định khác biệt đánh giá nhóm nhân viên theo thời gian công tác 74 Bảng 21: Kết đánh giá tổng quan trạng thái văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday - Huế 76 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu đề tài .4 Sơ đồ 2: Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp 12 Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức tập đoàn khách sạn Mường Thanh .39 Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế .42 Sơ đồ 5: Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday Huế 78 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh Statistics KD5 N Valid Missing Mean 105 3.6476 KD5 Frequency 37 35 23 105 ại Đ Valid Rat khong dong y Khong dong y Trung binh Dong y Rat dong y Total h in 105 3.6667 ́H Frequency Percent 3.8 7.6 32 30.5 36 34.3 25 23.8 105 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 3.8 3.8 7.6 11.4 30.5 41.9 34.3 76.2 23.8 100.0 100.0 ́ uê 4.1 tê KD6 Valid Rat khong dong y Khong dong y Trung binh Dong y Rat dong y Total Percent 2.9 6.7 35.2 33.3 21.9 100.0 ̣c k KD6 N Valid Missing Mean ho Statistics Valid Cumulative Percent Percent 2.9 2.9 6.7 9.5 35.2 44.8 33.3 78.1 21.9 100.0 100.0 Kiểm định One way ANOVA Theo độ tuổi SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội 114 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N Minimum Maximum 2.5849 3.6818 1.00 5.00 Tu 20 den 35 tuoi 66 3.8485 99603 12260 3.6036 4.0933 1.00 5.00 Tu 35 den 50 tuoi 20 4.0500 94451 21120 3.6080 4.4920 2.00 5.00 3.2500 1.70783 85391 5325 5.9675 1.00 5.00 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 3.7619 3.4000 3.7576 4.1000 2.7500 3.7333 3.3333 3.6364 3.9000 3.2500 3.6286 3.5333 3.6515 3.7500 3.2500 3.6381 3.7333 3.7879 4.0000 2.7500 3.7810 3.6000 3.8030 3.9500 3.2500 3.7810 3.7333 3.7121 3.9000 2.0000 3.6857 3.3333 3.7273 3.6500 3.2500 3.6381 3.8000 3.5303 3.9000 2.7500 3.6095 1.04259 10175 1.12122 28950 89547 11022 96791 21643 1.50000 75000 99292 09690 89974 23231 75725 09321 96791 21643 1.50000 75000 85774 08371 51640 13333 81321 10010 63867 14281 1.25831 62915 76112 07428 70373 18170 98473 12121 91766 20520 2.06155 1.03078 99982 09757 1.18322 30551 1.08443 13348 68633 15347 1.70783 85391 1.05594 10305 1.03280 26667 1.10614 13616 78807 17622 81650 40825 1.07698 10510 1.04654 27021 83289 10252 74516 16662 1.50000 75000 87841 08572 1.26491 32660 84525 10404 85224 19057 95743 47871 93537 09128 3.5601 2.7791 3.5374 3.6470 3632 3.5412 2.8351 3.4502 3.4470 8632 3.4626 3.2474 3.4516 3.4511 1.2478 3.4908 3.3436 3.5458 3.5705 -.5304 3.5875 2.9448 3.5364 3.6288 5325 3.5766 3.1614 3.4402 3.5312 7008 3.4773 2.7538 3.5225 3.3013 8632 3.4681 3.0995 3.3225 3.5011 1.2265 3.4285 3.9637 4.0209 3.9777 4.5530 5.1368 3.9255 3.8316 3.8225 4.3530 5.6368 3.7946 3.8193 3.8514 4.0489 5.2522 3.7854 4.1230 4.0300 4.4295 6.0304 3.9744 4.2552 4.0696 4.2712 5.9675 3.9853 4.3053 3.9840 4.2688 3.2992 3.8941 3.9129 3.9320 3.9987 5.6368 3.8081 4.5005 3.7381 4.2989 4.2735 3.7905 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội ́H TN3 tê TN2 h TN1 ̣c k SM6 in Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total ho SM5 Upper Bound 25573 ại SM4 Lower Bound 99043 Đ SM3 Std Error 3.1333 Tren 50 tuoi SM2 Std Deviation 15 SM1 Duoi 20 tuoi Mean 115 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp h 2.9414 3.4609 3.2728 4457 3.4286 2.80920 3.55078 3.00125 -.25608 3.41399 2.9849 3.4296 3.3519 7497 3.4500 2.7773 3.6152 3.4099 -.6748 3.5270 3.0505 3.5536 3.6947 9088 3.5831 3.1243 3.6485 3.2678 8632 3.6091 3.0505 3.4023 3.2419 1.7008 3.4383 2.6384 3.5536 3.8820 -.1368 3.5338 2.9448 3.4056 3.2404 0948 3.4169 3.1315 3.5987 3.4404 1.3632 3.6355 2.8351 3.2116 ́H tê SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội 21381 11820 22798 64550 09606 306542 126306 166623 866025 103404 25573 11113 19022 70711 09003 22817 10921 18638 1.15470 09446 28730 11730 16975 50000 09498 28396 10771 20647 75000 09148 28730 10960 21885 40825 09117 26186 11730 17584 75000 10061 30551 11554 19568 91287 09712 31168 10990 19568 75000 09256 23231 09130 3.8586 3.9330 4.2272 4.5543 3.8095 4.12413 4.05528 3.69875 5.25608 3.82410 4.0818 3.8735 4.1481 5.2503 3.8071 3.7561 4.0514 4.1901 6.6748 3.9016 4.2829 4.0221 4.4053 4.0912 3.9598 4.3424 4.0788 4.1322 5.6368 3.9719 4.2829 3.8401 4.1581 4.2992 3.7998 3.7616 4.0221 4.6180 4.6368 3.9328 4.2552 3.8671 4.0596 5.9052 3.8021 4.4685 4.0377 4.2596 6.1368 4.0026 3.8316 3.5763 ́ uê 82808 96028 1.01955 1.29099 98431 1.187234 1.026116 745160 1.732051 1.059580 99043 90286 85070 1.41421 92255 88372 88723 83351 2.30940 96789 1.11270 95297 75915 1.00000 97327 1.09978 87506 92338 1.50000 93742 1.11270 89038 97872 81650 93419 1.01419 95297 78640 1.50000 1.03093 1.18322 93868 87509 1.82574 99513 1.20712 89286 87509 1.50000 94849 89974 74170 ̣c k ho 3.4000 3.6970 3.7500 2.5000 3.6190 3.46667 3.80303 3.35000 2.50000 3.61905 3.5333 3.6515 3.7500 3.0000 3.6286 3.2667 3.8333 3.8000 3.0000 3.7143 3.6667 3.7879 4.0500 2.5000 3.7714 3.7333 3.8636 3.7000 3.2500 3.7905 3.6667 3.6212 3.7000 3.0000 3.6190 3.2000 3.7879 4.2500 2.2500 3.7333 3.6000 3.6364 3.6500 3.0000 3.6095 3.8000 3.8182 3.8500 3.7500 3.8190 3.3333 3.3939 in 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 ại Đ TN4 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total TN5 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total TN6 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total TG1 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total TG2 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total TG3 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total TG4 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total TG5 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total TG6 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total KD1 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total KD2 Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 116 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp KD3 KD4 KD5 Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi Tu 20 den 35 tuoi Tu 35 den 50 tuoi Tren 50 tuoi Total Duoi 20 tuoi 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 66 20 105 15 3.6000 2.2500 3.3810 3.4000 3.5152 3.6500 2.5000 3.4857 3.6000 3.7273 3.9000 3.2500 3.7238 4.1333 3.5758 3.5000 3.7500 3.6476 3.7333 94032 1.50000 85912 1.12122 84567 74516 1.29099 89994 1.12122 1.07482 91191 50000 1.03306 83381 1.02373 82717 1.50000 99015 1.03280 21026 75000 08384 28950 10409 16662 64550 08783 28950 13230 20391 25000 10082 21529 12601 18496 75000 09663 26667 3.1599 -.1368 3.2147 2.7791 3.3073 3.3013 4457 3.3116 2.9791 3.4630 3.4732 2.4544 3.5239 3.6716 3.3241 3.1129 1.3632 3.4560 3.1614 4.0401 4.6368 3.5472 4.0209 3.7230 3.9987 4.5543 3.6599 4.2209 3.9915 4.3268 4.0456 3.9237 4.5951 3.8274 3.8871 6.1368 3.8392 4.3053 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Tu 20 den 35 tuoi 66 3.7121 98863 12169 3.4691 3.9552 1.00 5.00 Tu 35 den 50 tuoi 20 3.6000 ại Đ KD6 GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh Total 1.09545 24495 3.0873 4.1127 1.00 5.00 3.0000 1.82574 91287 0948 5.9052 1.00 5.00 105 3.6667 1.04391 10187 3.4646 3.8687 1.00 5.00 ̣c k ho Tren 50 tuoi in Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ́H tê Sig 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội df1 1.169 1.410 2.038 1.690 5.500 2.894 1.833 2.380 448 1.047 1.712 512 8.565 1.076 1.511 650 1.314 2.897 1.958 2.661 1.097 1.555 1.543 1.945 h SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 TG6 KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 325 244 113 174 002 039 146 074 719 375 169 675 000 363 216 585 274 039 125 052 354 205 208 127 117 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh ANOVA Sum of Squares SM1 SM2 Between Groups SM4 9.129 3.043 103.918 101 1.029 Total 113.048 104 8.262 2.754 94.271 101 933 102.533 104 Between Groups Within Groups Between Groups Within Groups 3.358 1.119 73.156 101 724 Total 76.514 104 Between Groups Within Groups 1.029 343 59.218 101 586 Total 60.248 104 5.248 1.749 98.714 101 977 103.962 104 Đ SM5 ại Between Groups Within Groups Total TN1 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups TG1 TG2 4.122 108.264 101 1.072 120.629 104 2.523 841 77.724 101 770 80.248 Between Groups Within Groups 85.389 Total 90.990 5.601 F 036 2.951 036 1.545 207 585 626 1.790 154 658 580 3.845 012 1.093 356 2.208 092 081 042 797 499 2.260 086 3.057 032 104 1.867 101 845 104 2.311 Between Groups Within Groups 9.039 3.013 2.825 107.723 101 1.067 Total 116.762 104 Between Groups Within Groups 6.473 94.289 101 100.762 104 2.158 934 Between Groups Within Groups 2.046 682 86.468 101 856 Total 88.514 104 Between Groups Within Groups 6.129 2.043 91.300 101 904 Total 97.429 104 8.201 2.734 90.314 101 894 Between Groups Within Groups SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội Sig 2.958 ́ uê TN6 Total Total TN5 104 12.365 ́H TN4 115.962 tê TN3 741 1.126 h TN2 101 ̣c k Total 2.223 113.739 in Between Groups Within Groups ho SM6 Mean Square Within Groups Total SM3 df 118 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh Total TG3 TG4 TG5 1.734 578 89.656 101 888 Total 91.390 104 Between Groups Within Groups 1.698 566 89.064 101 882 Total 90.762 104 Between Groups Within Groups 18.603 6.201 91.930 101 910 110.533 104 1.568 523 101.423 101 1.004 Total 102.990 104 Between Groups Within Groups 044 015 93.518 101 926 Total 93.562 104 6.121 2.040 70.641 101 699 76.762 104 4.594 1.531 79.635 101 788 84.229 104 1.750 583 109.241 101 1.082 110.990 104 ại Đ KD2 Between Groups Within Groups in KD1 ̣c k Between Groups Within Groups ho Between Groups Within Groups Total KD3 Total KD4 Between Groups Within Groups h Total tê KD5 Between Groups Within Groups 1.452 97.605 101 966 101.962 Between Groups 2.070 651 584 642 590 6.813 000 520 669 016 997 2.917 038 1.942 128 539 657 1.503 218 626 600 104 Within Groups 111.264 101 Total 113.333 104 690 ́ uê 4.2 4.357 ́H Total KD6 104 Between Groups Within Groups Total TG6 98.514 1.102 Theo trình độ học vấn Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum SM1 Trung hoc thong 13 3.6923 1.31559 36488 2.8973 4.4873 1.00 5.00 Cao dang, trung cap 65 3.7231 1.06811 13248 3.4584 3.9877 1.00 5.00 Dai hoc, sau dai hoc 27 3.8889 84732 16307 3.5537 4.2241 3.00 5.00 Total SM2 Trung hoc thong 105 13 3.7619 3.6154 1.04259 1.04391 10175 28953 3.5601 2.9846 3.9637 4.2462 1.00 2.00 5.00 5.00 SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội 119 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp SM3 SM4 SM5 SM6 TG3 SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội 3.8917 4.3801 3.9255 4.2626 3.8045 4.0431 3.7946 4.2074 3.7347 4.0844 3.7854 4.1423 3.9290 4.4962 3.9744 4.0461 4.0130 4.4088 3.9853 4.0461 3.7886 4.5389 3.8941 4.1231 3.8459 4.0224 3.8081 3.8802 3.8130 4.1564 3.7905 3.9652 3.8957 4.0104 3.8095 4.17588 3.85779 4.11388 3.82410 4.4291 3.7787 4.0539 3.8071 4.4481 3.9065 4.1564 3.9016 3.6969 4.0808 4.2537 3.9598 4.4873 ́ uê TG2 ́H TG1 3.4006 3.6199 3.5412 2.8143 3.3955 3.4384 3.4626 3.3311 3.3422 3.5452 3.4908 2.7807 3.4249 3.8741 3.5875 2.8769 3.4639 3.6653 3.5766 2.8769 3.2268 3.9055 3.4773 2.9539 3.3849 3.4590 3.4681 2.7352 3.3255 3.5473 3.4285 2.8040 3.3659 3.3970 3.4286 2.43950 3.31144 3.58982 3.41399 3.1094 3.2982 3.5017 3.4500 2.9366 3.4166 3.5473 3.5270 2.6108 3.5808 3.5981 3.5831 2.8973 tê TN6 12293 18490 09690 33235 10238 14708 08371 20108 09825 13115 07428 31246 12616 15132 09757 26831 13742 18086 10305 26831 14061 15408 10510 26831 11538 13705 08572 26274 12202 14815 09128 26647 13259 14921 09606 398468 136741 127475 103404 30285 12025 13433 09003 34687 12263 14815 09446 24926 12513 15947 09498 36488 h TN5 99107 96077 99292 1.19829 82538 76423 85774 72501 79209 68146 76112 1.12660 1.01716 78628 99982 96742 1.10788 93978 1.05594 96742 1.13362 80064 1.07698 96742 93026 71213 87841 94733 98376 76980 93537 96077 1.06901 77533 98431 1.436698 1.102445 662379 1.059580 1.09193 96949 69798 92255 1.25064 98864 76980 96789 89872 1.00886 82862 97327 1.31559 ̣c k TN4 3.6462 4.0000 3.7333 3.5385 3.6000 3.7407 3.6286 3.7692 3.5385 3.8148 3.6381 3.4615 3.6769 4.1852 3.7810 3.4615 3.7385 4.0370 3.7810 3.4615 3.5077 4.2222 3.6857 3.5385 3.6154 3.7407 3.6381 3.3077 3.5692 3.8519 3.6095 3.3846 3.6308 3.7037 3.6190 3.30769 3.58462 3.85185 3.61905 3.7692 3.5385 3.7778 3.6286 3.6923 3.6615 3.8519 3.7143 3.1538 3.8308 3.9259 3.7714 3.6923 ho TN3 ại TN2 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 in Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Đ TN1 GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.000 1.000 3.000 1.000 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 120 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TG4 TG5 TG6 KD1 GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 65 27 105 13 3.7385 3.9630 3.7905 3.6154 3.5385 3.8148 3.6190 3.4615 3.8308 3.6296 3.7333 3.2308 3.6769 3.6296 3.6095 3.7692 3.7692 3.9630 3.8190 3.0769 3.3692 3.5556 3.3810 3.0769 3.4462 3.7778 3.4857 3.4615 3.7231 3.8519 3.7238 3.3077 3.6769 3.7407 3.6476 3.1538 92326 75862 93742 1.19293 96949 68146 93419 1.39137 1.03937 79169 1.03093 1.09193 1.03241 83887 99513 1.09193 99639 75862 94849 1.11516 91120 50637 85912 1.25576 88443 64051 89994 1.12660 1.05338 94883 1.03306 1.31559 95374 90267 99015 1.28103 11452 14600 09148 33086 12025 13115 09117 38590 12892 15236 10061 30285 12805 16144 09712 30285 12359 14600 09256 30929 11302 09745 08384 34828 10970 12327 08783 31246 13066 18260 10082 36488 11830 17372 09663 35529 Cao dang, trung cap 65 3.5846 1.02914 12765 27 4.1111 80064 105 3.6667 1.04391 KD2 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.3296 3.8396 1.00 5.00 15408 3.7944 4.4278 3.00 5.00 10187 3.4646 3.8687 1.00 5.00 ́H ́ uê Total 3.9672 4.2631 3.9719 4.3363 3.7787 4.0844 3.7998 4.3023 4.0883 3.9428 3.9328 3.8906 3.9327 3.9615 3.8021 4.4291 4.0161 4.2631 4.0026 3.7508 3.5950 3.7559 3.5472 3.8358 3.6653 4.0312 3.6599 4.1423 3.9841 4.2272 3.9237 4.1027 3.9132 4.0978 3.8392 3.9280 tê Dai hoc, sau dai hoc 3.5097 3.6629 3.6091 2.8945 3.2982 3.5452 3.4383 2.6207 3.5732 3.3164 3.5338 2.5709 3.4211 3.2978 3.4169 3.1094 3.5223 3.6629 3.6355 2.4030 3.1434 3.3552 3.2147 2.3181 3.2270 3.5244 3.3116 2.7807 3.4621 3.4765 3.5239 2.5127 3.4406 3.3837 3.4560 2.3797 h KD6 in KD5 ̣c k KD4 ho KD3 ại Đ Cao dang, trung cap Dai hoc, sau dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc Total Trung hoc thong Cao dang, trung cap Dai hoc Total Trung hoc thong Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 TN1 TN2 TN3 SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội df1 1.989 953 1.936 933 969 295 1.779 1.758 752 df2 2 2 2 2 Sig 102 102 102 102 102 102 102 102 102 142 389 150 397 383 745 174 178 474 121 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh TN4 TN5 TN6 TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 TG6 KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2.356 7.345 2.639 2.038 600 3.489 3.009 2.024 542 1.962 3.091 4.181 297 2.152 1.667 2 2 2 2 2 2 2 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 100 001 076 136 551 034 054 137 583 146 050 018 744 121 194 ANOVA Đ SM1 Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Between Groups Within Groups Total TN2 Between Groups Within Groups Total TN3 Between Groups Within Groups Total TN4 Between Groups Within Groups Total TN5 1.102 104 102 Between Groups Within Groups SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội 1.297 980 1.324 271 102.533 498 76.016 104 102 249 745 334 717 76.514 1.712 58.536 104 102 856 574 1.492 230 104 102 3.221 956 3.369 038 1.607 1.105 1.454 238 5.242 1.080 4.855 010 103.962 3.214 112.748 104 102 115.962 10.485 110.144 104 102 120.629 447 79.801 104 102 224 782 286 752 80.248 2.875 88.115 104 102 1.438 864 1.664 194 90.990 917 99.845 104 102 458 979 468 627 100.762 2.801 113.961 104 102 1.400 1.117 1.253 290 ́ uê Between Groups Within Groups Total TN1 102 113.048 2.595 99.938 F ́H Total SM6 112.451 60.248 6.442 97.520 Sig .764 tê Between Groups Within Groups 270 h Between Groups Within Groups Total SM5 Mean Square 298 in Total SM4 ̣c k SM3 df ho SM2 Sum of Squares 596 ại Between Groups Within Groups 122 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh Total TN6 Between Groups Within Groups Total TG1 Between Groups Within Groups Total TG2 Between Groups Within Groups Total TG3 Between Groups Within Groups Total TG4 Between Groups Within Groups Total Đ TG5 Between Groups Within Groups TG6 ại Total Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups 368 693 97.429 5.832 92.683 104 102 2.916 909 3.209 045 98.514 1.104 90.286 104 102 552 885 624 538 91.390 1.457 89.305 104 102 729 876 832 438 90.762 1.868 108.666 104 102 934 1.065 877 419 110.533 2.171 100.819 104 102 1.086 988 1.098 337 102.990 753 92.809 104 102 376 910 414 662 93.562 2.034 74.728 104 102 1.017 733 1.388 254 104 102 2.289 781 2.931 058 104 102 668 1.075 622 539 896 982 405 013 110.990 1.792 100.170 104 102 ́ uê Between Groups Within Groups ́H Between Groups Within Groups Total 4.3 .349 948 84.229 1.337 109.654 Between Groups Within Groups Total KD6 104 102 tê Between Groups Within Groups Total KD5 88.514 698 96.730 76.762 4.577 79.651 Total KD4 447 h Total KD3 811 in KD2 693 854 ̣c k KD1 104 102 ho Between Groups Within Groups 116.762 1.386 87.128 912 101.962 9.190 104 4.595 4.500 104.144 102 1.021 113.333 104 Theo thời gian công tác Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 123 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh SM1 Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam SM2 SM3 SM4 3.4286 78680 29738 2.7009 4.1562 3.00 5.00 3.5556 1.23603 41201 2.6055 4.5057 1.00 5.00 39 3.6923 1.05516 16896 3.3503 4.0344 1.00 5.00 50 3.9000 1.03510 14639 3.6058 4.1942 1.00 5.00 3.7619 1.04259 10175 3.5601 3.9637 4.2857 75593 28571 3.5866 4.9848 3.3333 1.32288 44096 2.3165 4.3502 3.7179 1.02466 16408 3.3858 4.0501 3.7400 92162 13034 3.4781 4.0019 3.7333 99292 09690 3.5412 3.9255 3.8571 89974 34007 3.0250 4.6893 3.2222 83333 27778 2.5817 3.8628 3.7949 86388 13833 3.5148 4.0749 3.5400 83812 11853 3.3018 3.7782 3.6286 85774 08371 3.4626 3.7946 4.0000 57735 21822 3.4660 4.5340 3.2222 66667 22222 2.7098 3.7347 3.7436 84970 13606 3.4681 4.0190 3.5800 70247 09934 3.3804 3.7796 3.6381 76112 07428 3.4908 3.7854 4.2857 75593 28571 3.5866 4.9848 3.1111 1.36423 45474 2.0625 4.1597 3.7179 91619 14671 3.4210 4.0149 3.8800 98229 13892 3.6008 4.1592 3.7810 99982 09757 3.5875 3.9744 3.8571 89974 34007 3.0250 4.6893 3.5556 1.23603 41201 2.6055 4.5057 3.7179 1.05003 16814 3.3776 4.0583 3.8600 1.06924 15121 3.5561 4.1639 3.7810 1.05594 10305 3.5766 3.9853 3.5714 97590 36886 2.6689 4.4740 3.3333 1.32288 44096 2.3165 4.3502 3.6154 1.09100 17470 3.2617 3.9690 3.8200 1.04374 14761 3.5234 4.1166 3.6857 1.07698 10510 3.4773 3.8941 4.0000 57735 21822 3.4660 4.5340 3.5556 1.01379 33793 2.7763 4.3348 3.4359 91176 14600 3.1403 3.7315 3.7600 84660 11973 3.5194 4.0006 3.6381 87841 08572 3.4681 3.8081 3.7143 95119 35952 2.8346 4.5940 3.7778 83333 27778 3.1372 4.4183 3.5128 1.14413 18321 3.1419 3.8837 3.6400 77618 10977 3.4194 3.8606 3.6095 93537 09128 3.4285 3.7905 3.8571 89974 34007 3.0250 4.6893 3.4444 1.42400 47467 2.3499 4.5390 3.5641 91176 14600 3.2685 3.8597 3.6600 98167 13883 3.3810 3.9390 3.6190 98431 09606 3.4286 3.8095 3.71429 1.380131 521641 2.43788 4.99069 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 ại Đ Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội ́ uê TN5 ́H TN4 tê TN3 h TN2 in TN1 ̣c k SM6 ho SM5 124 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TN6 TG1 TG2 ại TG4 KD2 KD3 SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội 4.42445 3.81870 4.01857 3.82410 5.0679 4.4353 3.7407 3.9639 3.8071 4.7551 4.3609 4.1198 3.9330 3.9016 4.4953 4.7784 4.1073 4.0130 3.9598 4.5340 4.1020 4.1615 4.0630 3.9719 5.1562 4.6991 3.8688 3.7425 3.7998 4.4134 4.7777 4.1120 4.0073 3.9328 4.4134 4.5390 3.8526 3.9580 3.8021 4.9229 4.6991 3.9937 4.0991 4.0026 4.0658 4.0169 3.7740 3.5595 3.5472 4.0658 4.1927 3.7051 ́ uê KD1 2.68666 3.15566 3.42143 3.41399 2.9321 2.8980 3.1311 3.4761 3.4500 3.2449 2.0835 3.5725 3.3870 3.5270 3.2189 2.7772 3.5337 3.4270 3.5831 3.4660 2.5647 3.5821 3.4970 3.6091 3.7009 3.0786 3.3619 3.1775 3.4383 3.0152 2.3335 3.4778 3.4327 3.5338 3.0152 2.3499 3.2243 3.4020 3.4169 3.9342 3.0786 3.3397 3.5809 3.6355 3.0771 1.9831 3.2004 3.1205 3.2147 3.0771 2.4739 3.1154 tê TG6 376796 163761 148571 103404 43644 33333 15055 12135 09003 30861 49379 13517 13586 09446 26082 43390 14167 14580 09498 21822 33333 14313 14081 09148 29738 35136 12520 14058 09117 28571 52997 15663 14297 10061 28571 47467 15519 13833 09712 20203 35136 16153 12892 09256 20203 44096 14167 10921 08384 20203 37268 14564 h TG5 1.130388 1.022685 1.050559 1.059580 1.15470 1.00000 94018 85809 92255 81650 1.48137 84413 96065 96789 69007 1.30171 88472 1.03095 97327 57735 1.00000 89382 99571 93742 78680 1.05409 78188 99406 93419 75593 1.58990 97817 1.01096 1.03093 75593 1.42400 96916 97813 99513 53452 1.05409 1.00873 91160 94849 53452 1.32288 88472 77222 85912 53452 1.11803 90954 ̣c k ho 3.55556 3.48718 3.72000 3.61905 4.0000 3.6667 3.4359 3.7200 3.6286 4.0000 3.2222 3.8462 3.6600 3.7143 3.8571 3.7778 3.8205 3.7200 3.7714 4.0000 3.3333 3.8718 3.7800 3.7905 4.4286 3.8889 3.6154 3.4600 3.6190 3.7143 3.5556 3.7949 3.7200 3.7333 3.7143 3.4444 3.5385 3.6800 3.6095 4.4286 3.8889 3.6667 3.8400 3.8190 3.5714 3.0000 3.4872 3.3400 3.3810 3.5714 3.3333 3.4103 ́H 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 50 105 39 in Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Đ TG3 GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh 2.000 1.000 1.000 1.000 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 125 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh 50 105 39 50 105 39 50 105 3.5600 3.4857 3.7143 3.7778 3.6923 3.7400 3.7238 4.0000 3.2222 3.5641 3.7400 3.6476 4.1429 90711 89994 1.11270 66667 1.07981 1.06541 1.03306 1.00000 66667 96777 1.04608 99015 69007 12829 08783 42056 22222 17291 15067 10082 37796 22222 15497 14794 09663 26082 3.3022 3.3116 2.6852 3.2653 3.3423 3.4372 3.5239 3.0752 2.7098 3.2504 3.4427 3.4560 3.5047 3.8178 3.6599 4.7434 4.2902 4.0423 4.0428 3.9237 4.9248 3.7347 3.8778 4.0373 3.8392 4.7811 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Tu den duoi nam 3.3333 1.32288 44096 2.3165 4.3502 1.00 5.00 Tu den nam 39 3.5641 1.09532 17539 3.2090 3.9192 1.00 5.00 Tren nam 50 3.7400 98582 13942 3.4598 4.0202 1.00 5.00 105 3.6667 1.04391 10187 3.4646 3.8687 1.00 5.00 Total ại Đ Tren nam Total KD4 Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total KD5 Duoi nam Tu den duoi nam Tu den nam Tren nam Total KD6 Duoi nam Test of Homogeneity of Variances ho Levene Statistic h in 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 ́H tê 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sig .722 312 947 141 551 912 836 113 130 222 880 900 055 195 093 490 115 195 378 312 521 272 436 160 ́ uê 444 1.203 122 1.861 705 177 285 2.038 1.927 1.489 223 194 2.621 1.595 2.194 811 2.025 1.598 1.040 1.204 758 1.320 916 1.757 df2 ̣c k SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 TG6 KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 df1 ANOVA Sum of Squares SM1 Between Groups Within Groups SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội df Mean Square 2.303 768 110.744 101 1.096 F Sig .700 554 126 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh Total SM2 113.048 Between Groups Within Groups Total SM3 SM4 SM5 101 725 Total 76.514 104 Between Groups Within Groups 3.076 1.025 57.171 101 566 Total 60.248 104 Between Groups Within Groups 6.467 2.156 97.495 101 965 103.962 104 Between Groups Within Groups 965 322 114.997 101 1.139 Total 115.962 104 2.304 768 118.325 101 1.172 120.629 104 Between Groups Within Groups Between Groups Within Groups 762 80.248 104 Between Groups Within Groups 743 248 90.248 101 894 Total 90.990 873 99.889 291 101 989 ́H Between Groups Within Groups 1.221 306 1.528 212 1.811 150 2.233 089 283 838 655 581 1.451 233 277 842 294 830 771 346 1.283 284 095 962 928 430 104 tê Total 100.762 Between Groups Within Groups 1.288 115.474 101 Total 116.762 104 104 ́ uê TG3 1.105 h TG2 101 in TG1 3.316 76.932 ̣c k TN6 104 ho TN5 102.533 73.192 ại TN4 980 1.108 Total TN3 1.196 Total TN2 101 3.323 Đ TN1 3.587 98.946 Between Groups Within Groups Total SM6 104 429 375 Between Groups Within Groups 2.845 948 1.118 85.670 101 848 Total 88.514 104 1.143 Between Groups Within Groups 3.576 1.192 93.852 101 929 Total 97.429 104 Between Groups Within Groups 278 093 98.236 101 973 Total 98.514 104 Between Groups Within Groups 2.452 817 88.939 101 881 Total 91.390 104 SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội 127 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TG4 TG5 TG6 KD1 KD2 6.508 2.169 84.254 101 834 Total 90.762 104 Between Groups Within Groups 444 148 110.090 101 1.090 Total 110.533 104 Between Groups Within Groups 767 256 102.223 101 1.012 Total 102.990 104 Between Groups Within Groups 3.572 1.191 89.990 101 891 Total 93.562 104 Between Groups Within Groups 2.084 695 74.678 101 739 Total 76.762 104 Between Groups Within Groups 758 253 83.470 101 826 Total 84.229 104 079 026 110.912 101 1.098 110.990 104 3.197 1.066 98.765 101 978 101.962 104 ại Between Groups Within Groups KD5 Total Between Groups 3.266 Total 113.333 1.089 101 2.600 056 136 939 253 859 1.336 267 940 425 306 821 024 995 1.090 357 999 397 1.090 104 ́H 110.067 tê Within Groups h KD6 in Between Groups Within Groups ̣c k Total ho KD4 Between Groups Within Groups Đ KD3 GVHD: ThS Lê Thị Ngọc Anh ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Kim Hội 128 ... nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday – Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: nhân viên khách sạn Mường Thanh Holiday – Huế -... doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday – Huế 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn văn hóa doanh nghiệp - Phân tích văn hóa doanh nghiệp khách sạn Mường Thanh Holiday – Huế. .. Tổng quan khách sạn Mường Thanh Holiday – Huế 39 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển khách sạn Mường Thanh Holiday – Huế 40 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ khách sạn Mường Thanh Holiday – Huế 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn mường thanh holiday – huế , Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn mường thanh holiday – huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay