Nghiên cứu và hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạnthiết bị kỹ thuật mê kông

90 3 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH .8 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .9 Lí chọn đề tài: .9 Mục tiêu nghiên cứu 10 2.1 Đ 2.2 Mục tiêu chung: 10 Mục tiêu cụ thể: .10 ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu: .10 Đối tượng nghiên cứu: 10 3.2 Phạm vi nghiên cứu: 10 ̣c k ho 3.1 Phương pháp thu thập số liệu: .11 Phương pháp thu thập số liệu: 11 4.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu: 11 4.3 Phương pháp quan sát, thực hành tham khảo: 12 h in 4.1 tê ́H Phương pháp sử dụng ma trận SWOT 12 PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .13 ́ uê CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .13 I MARKETING LÀ GÌ? .13 Khái niệm marketing: .13 Mục tiêu marketing: .13 Phân tích thị trường: .14 3.1 Phân đoạn thị trường: 14 3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu: 15 3.3 Định vị thị trường: 16 Vai trò ý nghĩa marketing: 16 SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung 4.1 Vai trò: .16 4.2 Ý nghĩa: 17 Phân loại marketing: .17 5.1 Marketing cổ điển hay marketing truyền thống: 17 5.2 Marketing đại: 18 5.3 Marketing Mix (Marketing hỗn hợp): 18 II MARKETINGMIX LÀ GÌ? 18 Khái niệm marketing- mix: 18 Đ Vai trò MarketingMix hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 19 ại Nội dung hoạt động marketing- mix: 19 3.1 Chính sách Marketing- Mix: 19 ho Chính sách sản phẩm: 19 3.1.2 Chính sách giá: 20 ̣c k 3.1.1 3.1.2.1 Tầm quan trọng việc hoạch định sách giá: .20 in 3.1.2.2 Các định sách giá: 21 h Chính sách phân phối: 21 3.1.4 Chính sách chiêu thị( xúc tiến): 24 ́H tê 3.1.3 Marketing quan hệ: 25 Khái niệm marketing quan hệ: 25 4.2 Các yếu tố xây dựng mối quan hệ với khách hàng: .26 4.3 Các phương pháp marketing quan hệ: .26 ́ uê 4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing- mix doanh nghiệp: 27 5.1 Các yếu tố bên ngoài: .27 5.1.1 Môi trường vĩ mô: 27 5.1.2 Môi trường vi mô: 29 5.2 5.2.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp: .30 Nguồn vốn: .30 SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung 5.2.2 Nguồn nhân lực: 30 5.2.3 Tiềm lực vơ hình: 31 Khách hàng tổ chức doanh nghiệp: 31 6.1 Tổng quan khách hàng tổ chức: 31 6.2 Đặc trưng thị trường tổ chức: .31 6.3 Q trình thơng qua định mua hàng tổ chức: .32 III Vận dụng ma trận SWOT: 33 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING- MIX TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT KÔNG 36 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY: 36 Giới thiệu chung: .36 ại Đ I Khái quát Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Kơng: 36 1.2 Hình ảnh số sản phẩm mà công ty kinh doanh: 38 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ: 41 1.4 Chức công ty: 42 in ̣c k ho 1.1 h Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing doanh nghiệp: .42 Các yếu tố bên ngoài: .42 tê 2.1 Môi trường vĩ mô: 42 2.1.2 Môi trường vi mô: 44 ́ uê 2.2 ́H 2.1.1 Các yếu tố bên trong: .45 2.2.1 Nguồn vốn: .45 2.2.2 Nguồn nhân lực: 46 2.2.3 Tiềm lực vơ hình: 48 II NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT KÔNG: 48 Phân tích thị trường: .48 1.1 Tổng quan ngành điện- kỹ thuật điện Việt Nam: 48 1.2 Vị công ty thị trường: 50 SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 1.3 GVHD: Ths Phạm Phương Trung Thị trường mục tiêu: 50 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty thời gian qua: 51 2.1 Các gói thầu mà công ty thực được: 51 2.2 Tình hình doanh thu cơng ty: 55 2.3 So sánh lợi nhuận công ty qua năm .58 Thực trạng hoạt động Marketing - mix công ty: 59 3.1 Chính sách sản phẩm: 59 3.2 Chính sách giá: 65 3.3 Chính sách phân phối: 67 Đ 3.4 Chính sách xúc tiến 70 ại III Đánh giá chiến lược marketing- mix công ty: 74 ho Đánh giá chung: .74 Đối với sách sản phẩm: 75 ̣c k Về mặt tích cực: 75 2.2 Về mặt hạn chế: .75 in 2.1 Đối với sách giá: 76 h Về mặt tích cực: 76 3.2 Về mặt hạn chế: .76 ́H tê 3.1 Đối với sách phân phối: 77 Về mặt tích cực: 77 4.2 Về mặt hạn chế: .77 ́ uê 4.1 Đối với sách xúc tiến: 78 IV 5.1 Về mặt tích cực: 78 5.2 Về mặt hạn chế: .78 Phân tích ma trận SWOT: 78 CHƯƠNG III .83 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING- MIX TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT KÔNG 83 SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp I GVHD: Ths Phạm Phương Trung Các để đề xuất giải pháp: .83 Cơ hội: 83 Thách thức: 83 II Đề xuất giải pháp: 83 Thành lập phận marketing: 83 Các giải pháp khác nhằm bổ trợ cho hoạt động Marketing- Mix: .85 2.1 Chính sách nhân sự: 85 2.2 Chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp: .85 2.3 Hạ giá khoảng phí lưu thơng: 86 Hình thành hệ thống mức giá bình quân cụ thể: 86 ại 2.5 Đ 2.4 Chính sách xúc tiến: 86 ho PHẦN 3: KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 87 KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 87 Đối với Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Kông: 87 Đối với Nhà nước: 87 in II ̣c k I KẾT LUẬN .88 h DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .89 ́ uê ́H tê SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa DN Doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn CBNV Cán nhân viên ĐN Thành phố Đà Nẵng HCM Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Thành phố Hà Nội ại Đ Kí hiệu ho Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Kông ̣c k Văn phòng đại diện h Thuế TNDN in VPĐD Kông Thuế thu nhập doanh nghiệp ́ uê ́H tê SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng nhân viên công ty miền Bảng 2.2: Thông tin nhân viên Bảng 2.3: Các gói thầu mà cơng ty thực năm 2014 Bảng 2.4: Các gói thầu mà công ty thực năm 2015 Bảng 2.5: Các gói thầu mà cơng ty thực năm 2016-2017 Bảng 2.6: So sánh doanh thu so với kế hoạch công ty qua năm Bảng 2.7: Tóm tắt số liệu tình hình tài công ty năm gần Đ Bảng 2.8: Danh mục sản phẩm công ty ại Bảng 2.9: Các sản phẩm kinh doanh cơng ty năm gần ho Bảng 2.10: Các công ty thường dùng sản phẩm công ty Bảng 2.11: Ma trận SWOT công ty ̣c k Bảng 3.1: Danh sách nhân dự kiến công ty h in ́ uê ́H tê SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Các dạng kênh phân phối Hình 1.2: Mơ hình ma trận SWOT doanh nghiệp Hình 2.1: Lơgơ- biểu tượng cơng ty Hình 2.2: Fluke- thiết bị phân tích chất lượng lượng dòng điện Hình 2.3: Kính hiển vi so sánh Leica Hình 2.4: Đồng hồ vạn Hình 2.5: Các thiết bị đo khí, gió, độ ẩm Đ Hình 2.6: Dụng cụ đo tang Delta ại Hình 2.7: Thiết bị đo điện trở cách điện Megger ho Hình 2.8: Thiết bị đo điện trở cách điện cầm tay Megger Bảng 2.9: Cơ cấu nhân chia theo khu vực công ty ̣c k h in Hình 2.10: Biểu đồ so sánh doanh thu thực so với doanh thu kế hoạch từ năm 2014 đến năm 2016 Hình 2.11: Biếu đồ so sánh lợi nhuận sau thuế trước thuế công ty qua năm Hình 2.12: Thiết bị Fly cam công ty tham gia đấu thầu cung cấp cho ́H tê khách hàng Hình 2.13: POWER ANALYZER PW6001 POWER METER PW3337, ́ uê thiết bị hãng Hioki- Nhật Bản công ty giới thiệu Bảng 2.14: Một mẫu thư gửi xác nhận trạng sử dụng sản phẩm cơng ty Bảng 2.15: Một ví dụ biên thương thảo giá công ty với khách hàng Hình 2.16: Sơ đồ hệ thống kênh phân phối cơng ty Hình 2.17: Trang web thức cơng ty Hình 2.18: Kơng buổi triễn làm giới thiệu sản phẩm hãng Hioki Hình 2.19: Một buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm cơng ty Hình 3.1: Sơ đồ phòng Marketing dự kiến công ty SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài: Bước vào kỉ 21- kỉ nguyên công nghệ, môt kỉ nguyên mang lại nhiều hội thách thức cho hầu hết quốc gia khu vực giới Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế buộc doanh nghiệp phải không ngừng theo đuổi phát triển cách cấp bách sôi động Đi với phát triển kinh tế phát triển công nghệ, đặc biệt ngành điện- điện tử phát triển không Dưới phát triển thời đại, dường người ngày sống Đ sinh hoạt thiếu điện Việc phụ thuộc nhiều vào thiết bị từ điện đem lại ại nhiều nguy hiểm cho người Do đó, công ty sản xuất thiết bị kiểm tra độ an ho toàn thiết bị điện Fluke, GW-Instek, Megger, Programma, Amprobe, … đời cung cấp nhiều sản phẩm kiểm tra, ứng dụng ngành điện ̣c k Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Kông đời từ năm 2006, suốt 10 in năm qua, công ty trung gian phân phối nhà cung cấp sản phẩm đến h gần tới tay người tiêu dùng Việt Nam Để nâng cao hiệu kinh doanh, tăng tê cường khả cạnh tranh trình hội nhập kinh doanh quốc tế, Công ty ́H TNHH Thiết bị kỹ thuật Kông nhận thức tầm quan trọng marketing, đặc biệt Marketing- Mix Với tính chất cơng ty kinh doanh, Ban lãnh đạo ́ uê công ty cố gắng thực nhiều chiến lược giúp đưa vị công ty ngày lên với chế thị trường Trong kinh doanh, Marketing- mix có vai trò quan trọng, phương pháp cốt lõi phổ biến trình quản trị kinh doanh Nắm vấn đề Marketing- Mix giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường với chiến lược hợp lý Tuy nhiên, từ ban đầu doanh nghiệp định cho chiến lược Marketing- mix phù hợp với quy mô môi trường kinh doanh SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung Nhận thấy rõ vấn đề Marketing Marketing- Mix rộng lại vô quan trọng hấp dẫn, với mong muốn đóng góp vài ý kiến nhỏ nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu hơn, em định chọn đề tài “Nghiên cứu hồn thiện chiến lược marketing- mix Cơng ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Kông” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Dựa sở lý luận marketing chiến lược marketing, tiến hành tìm hiểu Đ nghiên cứu chiến lược marketing-mix Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Kơng, từ ại đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu chiến lược Mục tiêu cụ thể: ̣c k 2.2 ho marketing- mix  Một, hệ thống hóa lại vấn đề, sở lý luận thực tiễn marketing in marketing - mix doanh nghiệp thị trường h  Hai, nghiên cứu phân tích chiến lược marketing-mix mà công ty thực tê triển khai thời gian qua ́H  Ba, qua trình nghiên cứu trên, đề xuất giải pháp giúp công ty hồn thiện nâng cao thành cơng chiến lược marketing-mix công ty 3.1 - ́ uê Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: chiến lược marketing Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật kông 3.2 - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: + Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật kông + Địa VPĐD: 586/2 Điện Biên Phủ, Q Thanh Khê, Tp Đà Nẵng SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 10 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung công ty kinh doanh, phân phối sản phẩm hãng nước ngồi, nên sách marketing- mix chưa thật phong phú Công ty định yếu tố khác sản phẩm mẫu mã, màu sắc, tính thẩm mỹ sản phẩm,… - Hầu hết sản phẩm cơng ty hãng sản xuất in tên hãng tên cơng ty chưa trọng Nếu sản phẩm giao cho khách hàng, không cầm tay bảng hợp đồng khách hàng khó nhận biết sản phẩm công ty phân phối Đối với sách giá: Đ 3.1 Về mặt tích cực: ại Chính sách giá cơng ty đa phần khách hàng chấp nhận - Chính sách định giá công ty đơn giản dựa vào chi phí phù hợp với mặt ho - hàng kinh doanh công ty, phù hợp với đặc thù ngành phù hợp ̣c k với khả cạnh tranh công ty Mặc dù bị hạn chế việc định giá phải phụ thuộc vào giá nhà cung cấp in - h hoạt động kinh doanh công ty, chứng doanh thu lợi nhuận tê công ty tăng qua năm Điều chứng tỏ sách giá cơng ty áp dụng tương đối phù hợp ́ uê - Về mặt hạn chế: ́H 3.2 Do giá bán công ty bị phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp, điều làm giảm tính chủ động giá bán công ty Để tăng phong phú sản phẩm, công ty phải liên kết với nhiều hãng khác nhau, dẫn đến việc sản phẩm giống tính khác giá, nên công ty chưa cho mức giá bảng giá hợp lý cho loại nhóm sản phẩm - Do mục tiêu định giá làm ổn định tăng lợi nhuận cứng nhắc dẫn đến việc linh hoạt giá tiến hành hoạt động đàm phán trực tiếp với khách hàng SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 76 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: Ths Phạm Phương Trung Các sách hỗ trợ tốn hỗ trợ giá cơng ty sơ sài chưa phong phú Điều thiệt thời lớn điểm yếu công ty trước công ty trước đối thủ thị trường Việc áp dụng sách trả chậm cho khách hàng làm ảnh hưởng đến vòng quay vốn cơng ty Đối với sách phân phối: 4.1 - Về mặt tích cực: Hiện nay, cơng ty áp dụng kênh phân phối trực tiếp Việc áp dụng kênh phân phối tối giản giúp cơng ty kiểm soát chặt chẽ hơn, tiết kiệm nhiều chi phí thời gian, giúp giảm thiểu lệ thuộc phân tán chi phí, từ Đ giúp cơng ty đầu tư nhiều vào nội lực để phát triển kênh phân phối thật mạnh, ại hoạt động hiệu Do đặc thù ngành nên việc sử dụng kênh phân phối trực tiếp giúp công ty giao ho - hàng trực tiếp cho khách hàng Từ đây, công ty cơ hội thu thập thông tin ̣c k cách trực tiếp, tạo kết nối với khách hàng xây dựng lợi cạnh tranh cho Việc mở rộng văn phòng đại diện miền giải phần mục tiêu h - in tê sách phân phối cơng ty Tại miền, khách hàng thực giao dịch trực tiếp với công ty, điều giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng, tiết kiệm ́H chi phí lại khách, giúp tăng khả cạnh tranh cho công ty - Về mặt hạn chế: ́ uê 4.2 Do sử dụng kênh phân phối trực tiếp nên làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh công ty Tuy nhiên, tính đặc thù ngành, áp dụng nhiều kênh phân phối khơng khả thi - Bên cạnh đó, cơng ty chưa xây dựng cho hệ thống kho hoàn chỉnh, việc xây dựng hệ thống kho giúp việc giao hàng hóa trở nên thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian cho khách hàng doanh nghiệp Tuy nhiên, việc lưu kho dẫn đến nhiều đề bất cập, việc nhanh chóng xuống cấp hàng hóa SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 77 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung Đối với sách xúc tiến: 5.1 - Về mặt tích cực: Ngay từ ngày đầu thành lập, cơng ty xác định rõ cho sách xúc tiến cụ thể rõ ràng, đánh trực tiếp vào yếu tố tâm lý tạo lòng tin khách hàng với doanh nghiệp Vậy nên hoạt động xúc tiến công ty thực cách nhanh chóng có hiệu - Các hoạt động xúc tiến địa khách hàng đạt hiệu cao, điều thể qua việc sau lần kết thúc buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm, khách hàng đặt mua sản phẩm để đưa vào trình sử dụng Về mặt hạn chế: ại - Đ 5.2 Hiện nay, công ty phần lớn tập trung vào việc thực xúc tiến trực tiếp ho chưa thật tâm vào phương pháp xúc tiến khác việc nâng cao xây dựng hình ảnh, thương hiệu ̣c k - Về mảng quảng cáo trực tuyến, công ty chưa có đầu tư đắn quan in tâm cụ thể Đây xem kênh kết nối khách hàng với doanh nghiệp, h nơi mà khách hàng dùng để theo dõi hoạt động công ty thông qua kênh tê Website công ty xây dựng chưa nhiều người biết đến thường xuyên ghé thăm Ở số mục, công ty đưa không đăng ́H tải nội dung hay nội dung viết sơ sài, thiếu liên kết với khách hàng ́ uê - Các hoạt động chiêu thị công ty chưa thể vai trò cầu nối với khách hàng Các hoạt động diễn đơn giản, chưa mang tính chuyên sau, phần lớn mang tính tự phát nhiều hoạt động định hướng cụ thể IV Phân tích ma trận SWOT: Bất kì doanh nghiệp đặt chân vào thị trường phải xác định cho điểm mạnh điểm yếu vốn có, hội thách thức mà thị trường mang lại Phân tích ma trận SWOT việc công ty dựa điểm mạnh điểm yếu mình, kết hợp với hội thách thức mà thị trường đem lại Từ đưa SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 78 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung chiến lược phù hợp giúp doanh nghiệp ngày phát triển lên đạt mục tiêu lâu dài cho doanh nghiệp Bảng 2.11: Ma trận SWOT công ty S: Điểm W: Điểm mạnh(Strengs): yếu(Weakness):  Cơng ty có VPDD  Hoạt động Marketing miền đất công ty diễn nước thường xuyên nội dung đơn giản cung cấp có giá tương  Cơ cấu tổ chức công ty ại Đ  Các sản phẩm công ty đối rẻ thị trường nhân viên có trình độ ban cụ thể chun mơn kỹ thuậtCông tác nghiên cứu, cao, phòng kỹ phát triển thị trường thuật chưa nâng cao h in SWOT khơng có nhiều phòng ̣c k ho  Cơng ty có đội ngũ đơn giản, tê  Thị phần công ty cao khách hàng ́ uê ́H thị trường ngày  Chưa thu hút  Có kinh nghiệm chủ động đàm phán với nhà cung cấp khách hàng  Các nhân viên marketing có nhiều kinh nghiệm trong trình tiếp SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 79 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung xúc giao tiếp với khách hàng O: Cơ hội T: Thách (Opportunities) thức( Theats):  Có hội tiếp xúc  Nhiều đối thủ cạnh hợp tác với nhiều tranh trở nên mạnh lên hãng giới, năm gần đặc biệt hãng có nhiều kinh nghiệm  Các sản phẩm thị ại Đ kỹ thuật chuyên trường ngày mơn cao đại, đa dạng mẫu mã kích thước  Thị trường ngành trường nước ̣c k ho  Nhu cầu thị ngày tăng thường xuyên biến in  Sự mở rộng động, bất ổn h cơng trình điện lớn tê nước ́H  Ngày có nhiều sở đào tạo kỹ thuật ́ uê thiết bị điện Thông qua thành phần ma trận SWOT, công ty thiết lập sách phù hợp thời gian tới sau: Chiến lược S-O: - Thực sách bán hàng chăm sóc hậu tốt - Mở rộng thị trường tỉnh lân cận, đặc biệt khu vực Miền Bắc Miền Trung - Tăng cường xây dựng phát triển thương hiệu thật tốt - Đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh cơng ty thơng qua việc tìm hiều liên kết với nhiều doanh nghiệp khác nước quốc tế SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 80 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung Chiến lược W-O - Xây dựng chiến lược lâu dài cho doanh nghiệp, định hướng cho doanh nghiệp theo định kì năm hay 10 năm - Đưa sách cụ thể hơn, đặc biệt sách marketing sách giá - Mở rộng mơ hình kinh doanh, thơng qua việc xây dựng thêm nhiều phòng ban tuyển thêm nhân Chiến lược S-T: Hạ giá sản phẩm giúp thu hút thêm khách hàng - Đa dạng hóa sản phẩm đa dạng hóa thị trường - Tiến hành cam kết thỏa thuận với khách hàng chất lượng sản phẩm - Thực công tác bảo hành sản phẩm thật tốt ại Đ - ho Chiến lươc W-T: ̣c k - Tăng đầu tư thêm chi phí cho hoạt động cho công tác nghiên cứu phát triển thị in trường Đổi phát triển dòng sản phẩm, đặc biệt sản phẩm đại - Tăng cường thêm cơng tác marketing, thực sách khác h - ́H tê sản phẩm khách hàng khác Trong môi trường cạnh tranh nay, công ty gặp nhiều khó khăn ́ Nhưng ngược lại, cơng ty biết tận dụng điểm mạnh thật tốt, điều chỉnh trình thực chiến lược thật hợp lý, cải thiện nhược điểm giúp công ty phát triển Kết hợp yếu tố ma trận SWOT thật hợp lý giúp định chiến lược thật hợp lý cho công ty KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: Nội dung chương trình bày nội dung sau: - Tìm hiểu hình thành, đặc điểm cấu tổ chức, tình hình nhân đặc điểm sản phẩm thiết bị điện mà công ty kinh doanh - Kết tình hình hoạt động cơng ty năm 2014, 2015 2016 SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 81 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: Ths Phạm Phương Trung Tìm hiểu thực trạng hoạt động marketingmix công ty thời gian qua Từ đánh giá mặt tích cực hạn chế tồn sách sản phẩm, giá, xúc tiến phân phối Trong giai đoạn năm 2014- 2016, tình hình kinh doanh cơng ty ổn định, đạt nhiều thành tựu doanh thu lợi nhuận vượt mức dự kiến, tạo tiền đề bước đệm để công ty phát triển lên thời gian tới Mặc dù chịu nhiều áp lực từ thị trường giới hạn nguồn lực, cơng ty ln hồn thành tốt vai trò chức Đặc biệt, sách Đ Marketingmix ln hoạt độn có hiệu Song nhiều mặt tiêu cực tồn ại song song mà công ty cần khắc phục thời gian tới Những giải pháp, kiến nghị nêu chương góp phần làm hồn thiện sách marketing- mix cho cơng ty, ho góp phần thực mục tiêu chung mong muốn cho công ty ngày phát triển vững h in ̣c k mạnh kinh tế đầy tính cạnh tranh ́ uê ́H tê SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 82 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING- MIX TẠI CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT KÔNG I Các để đề xuất giải pháp: Cơ hội: Nền kinh tế nước ngày ổn định,, tỷ lệ lạm phát giảm Sự thành cơng ngồi mong đợi Tuần lễ cấp cao APEC 2017 mở đem lại nhiều thời cho công ty Trong đó, thuế nhập ngày giảm yếu tố Đ đáng mừng hội lớn cho doanh nghiệp ại Trong thời gian tới, nước ta xóa độc quyền ngành điện Nhà nước, điều nhanh chóng thu hút nhiều nhà đầu tư kinh doanh, hội có mà doanh ho nghiệp cần phải tận dụng ̣c k Thách thức: in Sự phát triển thị trường, kéo theo phát triển nhiều công ty đối thủ khiến h doanh nghiệp phải e dè đưa sách tê Sự phát triển nhanh chóng công nghệ, kéo theo phát triển máy móc, giữ vững vị khơng bị bỏ xa thị trường Đề xuất giải pháp: ́ uê II ́H thiết bị ngày đại, đòi hỏi doanh nghiệp cần thực sách phù hợp để Thành lập phận marketing: Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc cạnh tranh doanh nghiệp diễn ngày gay gắt Việc cạnh tranh nhân tố sống doanh nghiệp, hoạt động marketing tốt giúp doanh nghiệp định hướng tốt đường lối kinh doanh, giảm bớt rủi ro tận dụng tối đa hội từ môi trường mang lại SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 83 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung Chính việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, đặc điểm khách hàng, đối thủ cạnh tranh thông tin nhà cung cấp, vô cần thiết, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường cách cụ thể, đắn, từ có kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp Hiện nay, hoạt động marketing công ty thực rải rác nhân viên, hoạt động dừng lại mức tìm hiểu tâm lý khách hàng chưa sâu vào việc khai thác nhu cầu khai thác thị trường hoàn chỉnh Với lực cơng ty nay, gia tăng sức tiêu thụ gia tăng lợi nhuận cho mình, cơng ty cần hồn thiện phận marketing với nhân viên có trình độ chun mơn kinh Đ nghiệm nâng cao trình độ chun môn công ty sau ại Bộ phận quảng cáo khuyến Bộ phận phân phối tiêu thụ hậu ́ uê ́H tê Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm h Bộ phận nghiên cứu thị trường in ̣c k ho Trưởng Phòng Marketing Hình 3.1: Sơ đồ phòng Marketing dự kiến cơng ty Bảng 3.1: Danh sách nhân dự kiến Vị trí Số lượng Trưởng phòng Marketing Nhân viên Nguồn: Người viết đề tài đề nghị(ĐVT: Người) - Nhiệm vụ phòng Marketing: SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 84 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung + Cùng ban lãnh đạo thiết lập kế hoạch chiến lược phát triển trung dài hạn + Theo dõi, phân tích biến động thị trường, từ nắm bắt diễn biến thị trường + Dự báo tình hình kinh doanh sản phẩm thị trường + Xây dựng chương trình bán hàng, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm + Quản lý chất lượng + Nâng cao hoạt động mạng lưới phân phối để phù hợp với kế hoạch kinh doanh công ty Đ + Xây dựng chiến lược cạnh tranh giá xúc tiến ại - Chức phòng Marketing: tham mưu cho ban lãnh đạo công tác ho thị trường bao gồm: công tác tiêu thụ, công tác phân phối, công tác cạnh tranh giá kế hoạch cạnh tranh phương pháp xúc tiến ̣c k Các giải pháp khác nhằm bổ trợ cho hoạt động Marketing- Mix: Chính sách nhân sự: in 2.1 h + Phân công công việc phù hợp với trình độ lực người tê + Thường xuyên gửi nhân viên, nhân viên Kỹ thuật tham gia vào lớp đào tạo, rèn luyện kỹ trình độ chuyên môn ́H + Quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên ́ uê + Cải thiện khả giao tiếp tiếng anh nhân viên thông qua việc mở lớp dạy công ty +Thực sách lương thưởng phù hợp, + Tuyển mộ thêm nhân cho Văn phòng Miền Bắc để tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp khu vực Miền Bắc 2.2 Chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp: + Xây dựng lại hệ thống văn hóa doanh nghiệp thân thiện, văn minh + Xây dựng lòng tin nhân viên với ban lãnh đạo SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 85 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung +Chống tượng tiêu cực lãng phí, vơ trách nhiệm, + Thực nếp sống văn minh công việc, giao tiếp lĩnh vực 2.3 - Hạ giá khoảng phí lưu thơng: Giảm chi phí: Giảm chi phí kiểm sốt chi phí tiêu dùng điện nước, điện thoại, xăng xe lại, văn phòng phẩm chi phí khác tiếp khách, hội họp, - Chú trọng việc cân đối hợp lý tỷ lệ thu hồi vốn giảm lãi vay - Phải nhạy bén cơng việc, phán đốn diễn biến giá thị trường tiêu thụ để hoạch định kế hoạch kinh doanh ngắn hạn Đ - Chú trọng đến biến động thị trường, biến động giới, trọng đa ại dạng hóa sản phẩm nữa, Quan tậm đến đời sống nhân viên cơng ty - Kiểm sốt chất lượng sản phẩm thật kỹ để tránh tình trạng lỗi, tốn chi phí di chuyển, Hình thành hệ thống mức giá bình quân cụ thể: in 2.4 ̣c k ho - h Giá yếu tố tác động trực tiếp đến định mua hàng khách hàng Đặc biệt để thống mức giá bình quân cho loại sản phẩm Chính sách xúc tiến: ́ uê 2.5 ́H tê đảm bảo tiến trình báo giá nhanh, xác cho khách hàng, công ty nên xây dựng hệ  Tăng khả hoạt động có hiệu trang web công ty  Thực chiến dịch khuyến mãi, vào mùa cao điểm  Thực nhiều buổi hội nghị nhằm tri ân đánh giá, thu thập ý kiến khách hàng trao đổi với khách hàng vấn đề có liên quan chiến lược marketing nói riêng chiến lược kinh doanh nói chung SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 86 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung PHẦN 3: KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT I - Đối với Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Kông: Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh công ty, Văn phòng đại diện Miền Bắc, thành lập nên cần đầu tư quan tâm - Tổ chức thực lại tiến trình marketing- mix, phân tích thị trường tìm kiếm thị trường - Phát huy lực tính chủ động ưu điểm phòng ban cá Thường xuyên mở lớp đào tạo chuyên môn giao tiếp cho nhân viên, ại - Đ nhân ưu tiên thực công ty để làm tăng tinh thần học hỏi tạo thuận lợi Thường xuyên tổ chức dịp vui chơi, du lịch cho tổng công ty giúp gắng kết, ̣c k - ho cho nhân viên tạo liên kết phối hợp ăn ý nhân viên miền h - Đối với Nhà nước: in II Đưa sách cụ thể để khuyến khích hoạt động mạnh mẽ tê doanh nghiệp Việt Nam miễn giảm thuế, kiểm soát chặt chẽ việc chống buôn ́H lậu, gian lận thương mại để bảo vệ thị trường Cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho yêu cầu doanh nghiệp - Tiếp tục thực đầu tư sở hạ tầng cho hệ thống điện lực nước ta - Tiếp tục thực hành lang pháp lý cho việc giải tranh chấp hợp đồng Tạo ́ uê - điều kiện giúp đỡ cho nhà đầu tư việc cung cấp, quản lý thu hồi sản phẩm, thiết bị SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 87 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung KẾT LUẬN Trãi qua suốt q trình thực tập Cơng ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Kông, học hỏi đúc kết cho thân nhiều kinh nghiệm hữu ích cho sống tơi sau Trên tất cả, tơi tìm hiểu nhận thấy tầm quan trọng hoạt động Marketing- mix doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh Kông Với phát triển đại cơng nghệ, với lên đường cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta ngành điện, ngành phục vụ cho trình xây dựng phát triển đất nước ngành quan trọng chiếm phần đáng kể Đ phát triển đất nước Để nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước ại nhanh nữa, doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật ho Kơng nói riêng đưa mục tiêu chung cho cố gắng mở rộng thị trường, tăng hàng ̣c k cường hoạt động sản xuất kinh doanh để cung cấp sản phẩm tốt đến tay khách in Đi lên từ doanh nghiệp nhỏ, vốn, nhân lực với có gắng tập h thể nhân viên, đặt biệt đội ngũ Ban lãnh đạo đưa công ty lên, vượt qua đối thủ tê lớn khác trở thành cơng ty có vị quan trọng nghành ́H Tuy nhiên, thời gian thực tập hạn chế trình độ tơi nhiều hạn chế, nên khóa luận nhiều hạn chế, khơng tránh khỏi thiếu xót, mong q ́ thầy bạn góp ý kiến để viết tơi hồn thiên Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Thạc sỹ Phạm Phương Trung tập thể cán nhân viên Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Kông tận tình giúp đỡ tơi hòa thành viết Tơi xin chân thành cảm ơn SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 88 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo trình Philip Kotler & Gary Armstrong( 1996), Principles of Marketing (7 th ed), Prentice Hall Marketing bản, Ths Qúach Thị Bửu Châu, Ths Đinh Tiên Minh, Ths Nguyễn Cơng Dũng, Ths Đào Hồi Nam, Nguyễn Văn Trưng, Nhà xuất thống kê Giáo trình Marketing, Ths Nguyễn Văn Thi, Trường Đại học Kinh tế Huế Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Ths Nguyễn Khắc Hồn, Trường Đại học Kinh tế Huế Đ Giáo trình Quản trị Marketing, trường Đại học Kinh tế Huế ại Marketing mối quan hệ quản trị quan hệ khách hàng, Lưu Đan Thọ- Lương ̣c k Văn bản: ho Văn Quốc, Nhà Xuất Tài chính, năm 2016 Nguồn liệu từ Phòng Kế Tốn, Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Thiết bị in Kỹ thuật Kơng h Báo cáo kết tài hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2014, tê 2015, 2016 liệu thuốc công ty cổ phần Hòa Việt” ́ uê ́H Luận văn “Hoàn thiện hoạt động Marketing- Mix sản phẩm nguyên vật Tham khảo khóa luận từ thư viện trường Trang web http://voer.edu.vn/ thuvien.hce.edu.vn http://vi.mekongtech.net/ tailieu.vn http://luanvan.net.vn/luan-van/khoa-luan-phan-tich-chien-luoc-marketing-taicong-ty-co-phan-dien-thoai-di-dong-thanh-cong-mobile-8554/ SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 89 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Phạm Phương Trung http://thuvienluanvan24h.com/luan-van/chuyen-de-chien-luoc-marketing-taicong-ty-co-phan-san-xuat-va-thuong-mai-viet-phat-8498/ http://voer.edu.vn/m/phan-tich-cac-nhan-to-anh-huong-den-maketing/d4ca2d51 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Bùi Thị Mỹ Tâm- QTKD K48 Phân hiệu Quảng Trị 90 ... giúp cơng ty hồn thiện nâng cao thành công chiến lược marketing- mix công ty 3.1 - ́ uê Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: chiến lược marketing Công ty TNHH... NGHIÊN CỨU CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING- MIX TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT MÊ KÔNG 36 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY: 36 Giới thiệu chung: .36 ại Đ I Khái quát Công ty. .. lược marketing- mix Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Mê Kơng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Dựa sở lý luận marketing chiến lược marketing, tiến hành tìm hiểu Đ nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạnthiết bị kỹ thuật mê kông , Nghiên cứu và hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạnthiết bị kỹ thuật mê kông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay