Nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy viettronimex thành phố đà nẵng

130 4 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

Lời cảm ơn! Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp ngồi nỗ lực, cố gắng thân; tơi nhận nhiều giúp đỡ; góp ý nhiệt tình q thầy trường Đại học kinh tế Huế Cùng ban lãnh đạo siêu thị điện máy Viettronimex Đà Nẵng Trước hết, xin bày tỏ lòng cảm ơn đến q thầy Trường Đại học Kinh tế tận tình truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin gởi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS Phan Thị H U Ế Thanh Thủy dành nhiều thời gian tâm huyết để hướng dẫn giúp đỡ TẾ tơi hồn thành tốt khóa luận Đồng thời, tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo siêu thị Viettronimex Đà KI N H Nẵng tạo điều kiện cho thực tập môi trường làm việc chuyên nghiệp, hội học hỏi thực hành nhiều công việc liên quan đến ngành Ọ C học Cảm ơn anh chị hỗ trợ nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn H thành tập ẠI Cuối xin gởi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè ủng hộ, G Đ giúp đỡ động viên suốt thời gian thực luận án Ờ N Mặc dù cố gắng hoàn thiện luận văn tất cố gắng nổ lực Ư thân Tuy nhiên, khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong TR góp ý giúp đỡ quý thầy giáo, cô giáo bạn để khóa luận hồn thiện hơn! Tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Dương Thị Huyền Linh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ viii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ế 2.1 Mục tiêu chung H U 2.2 Mục tiêu cụ thể TẾ Câu hỏi nghiên cứu .3 H Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 KI N 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Ọ C Phương pháp nghiên cứu H 5.1 Phương pháp thu thập liệu Đ ẠI 5.2 Phương pháp chọn mẫu điều tra G 5.3 Phương pháp xây dựng bảng hỏi .5 Ờ N 5.3.1 Thiết kế nghiên cứu Ư 5.4 Xây dựng thang đo TR Phương pháp phân tích số liệu Kết cấu đề tài .15 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .16 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY 16 1.1 Cơ sở lý luận giá trị cảm nhận khách hàng 16 1.1.1 Khái niệm khách hàng .16 1.1.2 Lý thuyết giá trị cảm nhận khách hàng .17 1.1.2.1 Khái niệm giá trị cảm nhận khách hàng 17 SVTH: Dương Thị Huyền Linh ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy 1.1.2.2 Vai trò giá trị cảm nhận khách hàng 19 1.1.2.3 Mối quan hệ giá trị cảm nhận; thoả mãn khách hàng ý đinh hành vi khách hàng 21 1.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh siêu thị điện máy thị trường Đà Nẵng 23 1.3 Các nghiên cứu liên quan giá trị cảm nhận khách hàng 25 1.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu .31 CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG SIÊU THỊ VIETTRONIMEX THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 36 2.1 Tổ ng quan về siêu thị điện máy Viettronimex 36 H U Ế 2.1.1 Sơ lược siêu thị điện máy Viettronimex Đà Nẵng 36 TẾ 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển siêu thị điện máy Viettronimex 37 2.1.3 Đặc điểm máy tổ chức siêu thị điện máy Viettronimex 40 KI N H 2.1.4 Tình hình sử dụng lao động siêu thị điện máy Viettronimex giai đoạn 2014 – 2016 43 Ọ C 2.1.5 Tình hình vốn tài sản giai đoạn từ 2014 đến 2016 siêu thị điện máy H Viettronimex 44 Đ ẠI 2.1.6 Các thành tích đạt tầm nhìn sứ mênh siêu thị điện máy Viettronimex G 45 N 2.1.6.1 Các thành tích đạt siêu thị Viettronimex 45 Ư Ờ 2.1.6.2 Phầ n kế t quả kinh doanh giai đoạn từ 2014 đến 2016 siêu thị điện máy TR Viettronimex 46 2.1.7 Các hoa ̣t đô ̣ng siêu thị điện máy Viettronimex thực hiê ̣n giai đoa ̣n 2014 - 2016 và nửa đầ u năm 2017 liên quan đến giá tri ̣cảm nhâ ̣n khách hàng .48 2.2 Kế t quả khảo sát về giá trị cảm nhận khách hàng hệ thống siêu thị Viettronimex 51 2.2.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 51 2.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo .53 2.2.3 Phân tích hồi quy nhân tố cấu thành nên giá trị cảm nhận khách hàng 60 2.2.3.1 Phân tích tương quan biến độc lập giá trị cảm nhận khách hàng .60 SVTH: Dương Thị Huyền Linh iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy 2.2.3.2 Kiểm định giả thuyết 61 2.2.3.3 Kết kiểm định nhân tố tác động đến “giá trị cảm nhận khách hàng” 62 2.2.3.4 Kết kiểm định nhân tố tác động đến “ý định hành vi” kháchhàng 65 2.2.4 Đánh giá khách hàng siêu thị Viettronimex dựa nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận 66 2.2.4.1Đánh giá khách hàng siêu thị Viettronimex dựa nhân tố “giá phi tiền tệ” 66 2.2.4.2 Đánh giá khách hàng siêu thị Viettronimex dựa nhân tố “giá mang tính tiền tệ” 67 H U Ế 2.2.4.3 Đánh giá khách hàng siệu thị điện máy Viettronimex dựa nhân tố TẾ “cảm nhận nhân sự” .68 2.2.4.4Đánh giá khách hàng siệu thị Viettronimex dựa nhân tố “phản ứng KI N H cảm xúc” 69 2.2.4.5 Đánh giá khách hàng siệu thị Viettronimex dựa nhân tố “cảm nhận Ọ C chất lượng” 70 H 2.2.5 Đánh giá khách hàng siêu thị điện máy Viettronimex Đà Nẵng ẠI “giá trị cảm nhận khách hàng” “ý định hành vi” .71 G Đ 2.2.5.1 Đánh giá khách hàng siêu thị điện máy Viettronimex Đà Nẵng N “giá trị cảm nhận khách hàng” 71 Ư Ờ 2.2.5.2 Đánh giá khách hàng siêu thị điện máy Viettronimex Đà Nẵng TR giá trị cảm nhận khách hàng 73 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY VIETTRONIMEXTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 76 3.1 Định hướng 76 3.2 Giải pháp nâng cao giá trị cảm nhận khách hàng mua sắm hệ thống siêu thị Viettronimex .77 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 81 Kết luận .81 Kiến nghị siêu thị Viettronimex Đà Nẵng 82 SVTH: Dương Thị Huyền Linh iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Những hạn chế đề tài 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế PHIẾU KHẢO SÁT 86 SVTH: Dương Thị Huyền Linh v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Biến nghiên cứu nguồn gốc thang đo 35 sử dụng việc xây dựng 35 Bảng 2.1 Tình hình sử dụng lao động siêu thị điện máy Viettronimex giai đoạn 2014 – 2016 43 Bảng 2.2 Tình hình vốn tài sản giai đoạn từ 2014 đến 2016 44 siêu thị điện máy Viettronimex .44 Bảng 2.3 Kết kinh doanh siêu thị Viettronimex .46 Ế giai đoạn từ 2014 đến 2016 46 H U Bảng 2.4 Thông tin mẫu nghiên cứu 51 TẾ Bảng 2.5 Cronbach’s alpha thang đo nghiên cứu 54 H Bảng 2.6 Kết phân tích nhân tố tác động đến “giá trị .56 KI N cảm nhận khách hàng” 56 Ọ C Bảng 2.7 Ma trận xoay biến phụ thuộc 57 Bảng 2.8 Kết tên biến cho nhóm nhân tố 58 ẠI H Bảng 2.9 Ma trận tương quan biến độc lập .60 Đ giá trị cảm nhận khách hàng 60 G Bảng 2.10 Hệ số R2 từ kết phân tích hồi quy nhân tố tác động đến “giá trị cảm Ờ N nhận khách hàng” 62 Ư Bảng 2.11 Bảng phân tích Anova 63 TR Bảng 2.12 Kết phân tích hệ số hồi qui tuyến tính 63 Bảng 2.13 Hệ số R2 từ kết hồi quy nhân tố tác động đến ý định hành vi .65 Bảng 2.14 Kết phân tích hệ số hồi quy đơn .65 Bảng 2.15 Đánh giá khách hàng siệu thị Viettronimex dựa nhân tố “giá phi tiền tệ” .66 Bảng 2.16 Đánh giá khách hàng siệu thị Viettronimex dựa nhân tố “giá mang tính tiền tệ” 67 Bảng 2.17 Đánh giá khách hàng siệu thị điện máy Viettronimex dựa nhân tố “cảm nhận nhân sự” 68 SVTH: Dương Thị Huyền Linh vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Bảng 2.18 Đánh giá khách hàng siệu thị Viettronimex dựa nhân tố “phản ứng cảm xúc” 69 Bảng 2.19 Đánh giá khách hàng siệu thị Viettronimex dựa nhân tố “cảm nhận chất lượng” 70 Bảng 2.20 Kiểm định giá trị trung bình khách hàng “giá trị cảm nhận khách hàng” mua sắm siêu thị Viettronimex .72 Bảng 2.21 Kiểm định giá trị trung bình khách hàng siêu thị Viettronimex đối TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế với “ý định hành vi” khách hàng 74 SVTH: Dương Thị Huyền Linh vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Mối quan hệ giá trị cảm nhận, thõa mãn, ý định mua lại khách hàng (Gallarzar &Saura, 2006) 22 .22 Hình 1.2 Mối quan hệ giá trị cảm nhân khách hàng với thõa mãn, ý định mua lại khách hàng 22 Hình 1.3 Mối quan hệ giá trị cảm nhân khách hàng với thõa mãn, ý định mua lại khách hàng 23 Ế Hình 1.4 Mơ hình nghiên cứu giá trị cảm nhận Sweeney Soutar (2001) 26 H U Hình 1.5 Mơ hình nghiên cứu giá trị cảm nhận Sanchez & cộng (2006) 27 TẾ Hình 1.6 Mơ hình giá trị cảm nhận khách hàng Petrick (2000) .28 H Hình 1.7: nghiên cứu giá trị cảm nhận khách hàng chuỗi siêu thị Co.opMart KI N tác giả Nguyễn Thị Hồng Thắm (2009) 29 Ọ C Hình 1.8 Nghiên cứu giá trị cảm nhận khách hàng siêu thị Maximart Nha Trang (Lê ThịBích Thảo, 2012) 30 H Hình 1.9 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới giá trị cảm nhận khách Đ ẠI hàng siêu thị Metro Nha Trang năm 2014 31 G Hình 1.10 Mơ hình nghiên cứu “nghiên cứu giá trị cảm nhận khách hàng chất Ờ N lượng dịch vụ siêu thị điện máy Viettronimex Đà Nẵng” 32 Ư Hình 2.1 : Ảnh minh họa hình ảnh cơng ty 37 TR Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức siêu thị điện máy Viettronimex 40 Hình 2.2 Ảnh minh họa thành tích đạt siêu thị Viettronimex 45 Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh .59 Biểu đồ 2.1 Kết mô tả giá trị cảm nhận khách hàng siêu thị Viettronimex Đà Nẵng 71 Biểu đồ 2.2 Kết mô tả ý định hành vi khách hàng siêu thị Viettronimex Đà Nẵng 73 SVTH: Dương Thị Huyền Linh viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Đất nước ngày phát triển, đại tiện nghi thiết bị, máy móc như: Tủ lạnh, máy giặt, ti vi… sử dụng nhiều Đặc biệtĐà Nẵng thị trường hoạt động sơi nỗi, thu hút đông đảo đầu tư doanh nghiệp Tính đến nay, có gần 19 siêu thị chuyên kinh doanh mặt hàng điện máy hàng chục siêu thị khác có kinh doanh mặt hàng nàytrên địa bàn thành phố Đà Nẵng Trong đó, có siêu thị điện máy lớn Đà Nẵng: Điện máy xanh, Siêu thị điện máy Ế Nguyễn Kim, Siêu thị điện máy Trần Anh, Chợ Lớn, Siêu thị điện máy Viettronimex H U Năm 2016, Ơng Đồn Ngọc Minh, trưởng phòng thương mại, sở cơng thương cho biết: TẾ “Các hãng sản xuất điện máy, điện lạnh liên tục thay đổi mẫu mã, đặc biệt H ứng dụng công nghệ số thông minh, tiết kiệm điện, siêu mỏng, siêu nét, Đồng thời, KI N giá lại phù hợp với túi tiền người tiêu dùng nên sức tiêu thụ liên tục tăng thời gian gần Chính hấp dẫn ngành khiến nhiều siêu thị điện máy có Ọ C thương hiệu từ miền Bắc, miền Nam đổ vào thị trường Đà Nẵng” Từ đến năm H 2020, mức tiêu thụ sản phẩm điện tử, điện lạnh Việt Nam tăng từ 7,3% lên Đ ẠI 11,9% dựa sở dân số trẻ Việt Nam chiếm khoảng 60% nhu cầu sử G dụng sản phẩm điện tử, điện lạnh hộ gia đình gia tăng mức sống ngày Ư Nam, 2016.) Ờ N cải thiện (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường công nghệ bán lẻ GFK Việt TR Siêu thị điện máy Viettronimex thương hiệu nhiều người dân biết đến, gắn liền với người Đà Nẵng “Viettronimex- Tự hào người Đà Nẵng” Sau thời gian tăng trưởng phát triển nhanh chóng ngành kinh doanh “ điện tử, điện lạnh” gặp khơng khó khăn cường độ cạnh tranh ngày gay gắt Mức độ cạnh tranh ngày cao khách hàng ngày có nhiều lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ cung cấp từ nhiều doanh nghiệp Vấn đề đặt doanh nghiệp phải làm để cạnh tranh thành công, giữ vững phát triển thị phần mình? Để cạnh tranh phát triển doanh nghiệp cần có chiến lược vững chắc, doanh nghiệp phải trả lời câu hỏi yếu tố định đến lựa chọn, sử dụng trung thành khách hàng sản phẩm doanh nghiệp SVTH: Dương Thị Huyền Linh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Trong nhiều liệu Marketing, quản trị nhấn mạnh tới định hướng khách hàng Quan điểm marketing định hướng khách hàng tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào việc có dành khách hàng hay khơng, có thỏa mãn nhu cầu khách hàng hay khơng, có trì lòng trung thành hay khơng Các doanh nghiệp chọn cách cố gắng thỏa mãn nhu cầu khách hàng để củng cố lòng trung thành Tuy nhiên dừng lại thỏa mãn chưa đủ, bước Vấn đề đặt doanh nghiệp cần phải xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng cách tạo giá trị cho khách hàng cao đối thủ cạnh tranh Nếu doanh nghiệp khác mang lại cho khách hàng sản phẩm dịch vụ tốt khách H U Ế hàng lựa chọn doanh nghiệp thay sử dụng sản phẩm dịch vụ TẾ doanh nghiệp Để tạo dựng mối quan hệ bền vững lâu dài với khách hàng doanh nghiệp cần phải chiếm tâm trí, trái tim khách hàng Ngày nay, khách KI N H hàng có nhiều lựa chọn sản phẩm dịch vụ lựa chọn khách hàng thường vào giá trị sản phẩm, dịch vụ mà họ cảm nhận Khách Ọ C hàng mua sản phẩm dịch vụ mà họ nghĩ mang lại cho họ giá trị cao H hơn.Theo Zeithaml (1998) “giá trị cảm nhận đánh giá tồn diện người tiêu ẠI dùng tính hữu dụng sản phẩm (dịch vụ) dựa nhận thức họ G Đ nhận so với họ bỏ ra” Như vậy,giá trị cảm nhận khách N hàng xem trung tâm lợi cạnh tranh thành công dài hạn tổ chức Ư Ờ kinh doanh Những sản phẩm, dịch vụ mang đến giá trị cảm nhận cho khách hàng TR cao có sức cạnh tranh mạnh Các nhà nghiên cứu lý thuyết tầm quan trọng giá trị cảm nhận việc dự đoán hành vi mua khách hàng đạt lợi cạnh tranh Huber cộng (2001) cho việc tạo giá trị khách hàng tốt yếu tố then chốt để bảo đảm thành công doanh nghiệp Một doanh nghiệp coi có khả cạnh tranh mắt khách hàng mang đến giá trị tốt so với đối thủ cạnh tranh Xuất phát từ vấn đề lý thuyết thực tiễn nêu trêntôi chọn đề tàiNghiên cứu giá trị cảm nhận khách hàng mua sắm hệ thống siêu thị điện máy Viettronimex thành phố Đà Nẵng” SVTH: Dương Thị Huyền Linh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Component Transformation Matrix Component 574 488 397 394 345 -.667 063 -.081 505 538 -.177 -.411 843 -.238 179 439 -.687 -.313 109 475 -.028 342 -.165 -.722 577 Extraction Method: Principal Component Analysis Correlation Matrix TQ3 TQ1 1.000 677 752 TQ2 677 1.000 TQ3 752 721 Ọ C KI N H TQ2 721 1.000 Đ ẠI H Correlation TQ1 TẾ H U Ế Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization N G KMO and Bartlett's Test TR Adequacy Ư Ờ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Bartlett's Sphericity Test 739 Approx Chi-Square 308.626 of df Sig .000 SVTH: Dương Thị Huyền Linh 108 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Communalities Initial Extraction TQ1 1.000 808 TQ2 1.000 785 TQ3 1.000 841 Extraction Principal Method: Component Ế Analysis H U Total Variance Explained of Cumulative Total Variance % H % KI N Total Extraction Sums of Squared Loadings TẾ Component Initial Eigenvalues 2.434 81.121 81.121 327 10.890 92.011 240 7.989 2.434 of Cumulative Variance % 81.121 81.121 H Ọ C % TR Ư Ờ N G Đ ẠI 100.000 SVTH: Dương Thị Huyền Linh 109 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TQ3 917 TQ1 899 Ế TQ2 886 H U Extraction TẾ Method: Principal H Component KI N Analysis Ọ C a components TR Ư Correlations Ờ N Phân tích hồi quy G Đ ẠI H extracted Pearson Correlation TQ CL NV GC CX HV 511** 491** 613** 663** 528** 000 000 000 000 000 189 189 189 189 189 189 511** 391** 488** 416** 362** 000 000 000 000 189 189 189 189 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CL TQ Sig (2-tailed) 000 N 189 SVTH: Dương Thị Huyền Linh 189 110 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Pearson 445** 466** 000 000 000 000 000 N 189 189 189 189 189 189 613** 488** 407** 575** 447** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 189 189 189 189 189 189 663** 416** 445** 575** 494** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 189 189 189 528** 362** Sig (2-tailed) 000 N 189 Pearson Correlation Pearson 189 189 189 466** 447** 494** Correlation 000 000 000 000 189 189 189 KI N Pearson 189 189 G Đ ẠI HV 000 H Correlation CX Ọ C GC H U Sig (2-tailed) Correlation NV Ế 407** TẾ 391** H 491** Ư Ờ N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) TR Descriptive Statistics Mean Std N Deviation TQ 4.08 916 189 CL 3.98 796 189 NV 3.64 723 189 GC 3.62 720 189 CX 3.90 776 189 HV 4.00 694 189 SVTH: Dương Thị Huyền Linh 111 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy CL NV GC CX HV TQ 1.000 511 491 613 663 528 CL 511 1.000 391 488 416 362 Pearson NV 491 391 1.000 407 445 466 Correlation GC 613 488 407 1.000 575 447 CX 663 416 445 575 1.000 494 HV 528 362 466 447 494 1.000 TQ 000 000 000 000 000 CL 000 000 000 000 000 NV 000 000 000 000 000 GC 000 000 000 000 000 CX 000 000 000 000 000 HV 000 000 000 000 000 TQ 189 189 189 189 189 189 CL 189 189 189 189 189 189 NV 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 N TR Ư CX HV H U TẾ H KI N Ọ C H ẠI Ờ N GC G Sig (1-tailed) Ế TQ Đ Correlations Variables Entered/Removeda Model Variables Entered HV, CL, NV, GC, CXb Variables Method Removed SVTH: Dương Thị Huyền Linh Enter 112 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy a Dependent Variable: TQ b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square Adjusted 763a 582 R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson 570 601 1.599 Ế a Predictors: (Constant), HV, CL, NV, GC, CX H TẾ H U b Dependent Variable: TQ Sum of df H Squares ẠI Regression 91.709 65.993 Total 157.701 G Đ Residual 183 18.342 50.862 Sig .000b 361 188 Ư Ờ N Mean Square F Ọ C Model KI N ANOVAa TR a Dependent Variable: TQ b Predictors: (Constant), HV, CL, NV, GC, CX SVTH: Dương Thị Huyền Linh 113 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Coefficientsa Model Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients Sig Collineari ty Statistics Std Error (Constant) -.570 310 CL 183 066 NV 147 GC Beta Tolerance -1.839 068 159 2.786 006 700 073 116 2.005 046 686 287 080 226 3.572 000 572 CX 405 075 343 H U B 5.425 000 571 HV 193 078 146 2.475 014 655 KI N H TẾ Ế Coefficientsa H Ọ C Model Collinearity Statistics VIF G CL Đ ẠI (Constant) TR Ư Ờ N NV 1.428 1.458 GC 1.748 CX 1.752 HV 1.527 a Dependent Variable: TQ SVTH: Dương Thị Huyền Linh 114 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Variance Proportions Index (Constant) CL NV GC 5.903 1.000 00 00 00 00 025 15.326 02 34 38 15 023 15.945 03 47 07 12 019 17.515 39 01 51 03 016 19.511 03 13 02 68 014 20.537 53 04 01 00 H U Ế Variance Proportions H Dimension KI N Model TẾ Collinearity Diagnosticsa ẠI H Đ Ờ N G HV 00 00 01 07 32 01 03 18 55 01 09 73 Ọ C CX TR Ư SVTH: Dương Thị Huyền Linh 115 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy a Dependent Variable: TQ Residuals Statisticsa Std m m Deviation Predicted Value 1.16 5.16 4.08 698 189 Residual -1.844 1.641 000 592 189 -4.183 1.546 000 1.000 189 -3.070 2.732 000 987 Value Std Residual H a Dependent Variable: TQ One-Sample Statistics Std ẠI Mean H Ọ C KI N 5.Kiểm định one sample T- test N Std Mean 859 062 HV3 189 3.94 820 060 HV4 189 890 065 Ờ N G 3.92 Ư Đ Deviation HV2 189 Error TR 4.13 189 H U Predicted TẾ Std N Ế Minimu Maximu Mean SVTH: Dương Thị Huyền Linh 116 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Upper 188 177 -.085 -.21 04 HV3 -.976 188 330 -.058 -.18 06 HV4 1.961 188 051 127 00 25 One-Sample Statistics Std Deviation Mean Error TẾ Std H Mean KI N N H U Ế HV2 -1.355 3.69 895 065 GC2 189 3.74 975 071 GC4 189 3.80 894 Ọ C GC1 189 ẠI H 065 Ờ N Test Value = G Đ One-Sample Test df TR Ư t Sig tailed) (2- Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper GC1 -4.795 188 000 -.312 -.44 -.18 GC2 -3.730 188 000 -.265 -.40 -.12 GC4 -3.091 188 002 -.201 -.33 -.07 SVTH: Dương Thị Huyền Linh 117 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy One-Sample Statistics N Mean Std Std Deviation Mean TQ1 189 4.15 985 072 TQ2 189 4.31 1.068 078 TQ3 189 4.22 1.117 081 Error Ế One-Sample Test df Sig (2- Mean Difference H tailed) 95% Confidence Interval of TẾ t H U Test Value = TQ2 4.017 188 000 TQ3 2.734 188 007 Upper 153 01 29 312 16 47 222 06 38 KI N 034 Lower Ọ C 188 H 2.141 Ờ N One-Sample Statistics G Đ ẠI TQ1 the Difference Mean TR Ư N Std Std Deviation Mean YD1 189 3.84 982 071 YD2 189 3.92 1.036 075 YD3 189 3.81 918 067 SVTH: Dương Thị Huyền Linh Error 118 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Upper 188 027 -.159 -.30 -.02 YD2 -1.053 188 294 -.079 -.23 07 YD3 -2.773 188 006 -.185 -.32 -.05 H U Ế YD1 -2.223 Std Deviation NV1 189 3.81 935 NV2 189 3.59 849 NV3 189 3.51 861 KI N Ọ C Sig N Ờ Ư TR 068 062 063 Đ G Test Value = df Std Error Mean ẠI One-Sample Test t H Mean H N TẾ One-Sample Statistics tailed) (2- Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper NV1 -2.722 188 007 -.185 -.32 -.05 NV2 -6.594 188 000 -.407 -.53 -.29 NV3 -7.777 188 000 -.487 -.61 -.36 SVTH: Dương Thị Huyền Linh 119 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean CX1 189 3.84 962 070 CX2 189 3.85 945 069 CX3 189 3.87 967 070 CX4 189 3.99 984 072 One-Sample Test df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference KI N H TẾ tailed) H U t Ế Test Value = Lower Upper 188 020 -.164 -.30 -.03 CX2 -2.155 188 032 -.148 -.28 -.01 CX3 -1.881 188 062 -.132 -.27 01 CX4 -.148 188 883 -.011 -.15 13 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C CX1 -2.344 SVTH: Dương Thị Huyền Linh 120 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy One-Sample Statistics N Mean Std Std Deviation Mean CL1 189 3.89 919 067 CL2 189 3.96 953 069 CL3 189 4.07 970 071 Error Ế One-Sample Test df Sig (2- Mean Difference H tailed) 95% Confidence Interval of TẾ t H U Test Value = CL2 -.534 188 594 CL3 1.050 188 295 Upper -.111 -.24 02 -.037 -.17 10 074 -.07 21 KI N 098 Lower Ọ C 188 H -1.663 Ờ N One-Sample Statistics G Đ ẠI CL1 the Difference Mean TR Ư N Std Std Deviation Mean GC1 189 3.69 895 065 GC2 189 3.74 975 071 GC4 189 3.80 894 065 DT1 189 3.60 999 073 DT2 189 3.51 949 069 DT4 189 3.37 905 066 SVTH: Dương Thị Huyền Linh Error 121 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Thanh Thủy One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Upper 188 000 -.312 -.44 -.18 GC2 -3.730 188 000 -.265 -.40 -.12 GC4 -3.091 188 002 -.201 -.33 -.07 DT1 -5.536 188 000 -.402 -.55 -.26 DT2 -7.130 188 000 -.492 -.63 -.36 DT4 -9.650 188 000 -.635 -.76 -.51 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế GC1 -4.795 SVTH: Dương Thị Huyền Linh 122 ... CAO GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY VIETTRONIMEXTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 76 3.1 Định hướng 76 3.2 Giải pháp nâng cao giá trị cảm nhận khách hàng. .. siêu thị siêu thị điện máy KI N H Chương Giá trị cảm nhận khách hàng hệ thống siêu thị điện máy Viettronimex thành phố Đà Nẵng Ọ C Chương Định hướng giải pháp nhằm nâng cao giá trị cảm nhận khách. .. tăng giá trị cảm nhận khách hàng mua săm hệ thống siêu thị Viettronimex? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu ● Đối tượng nghiên cứu: Giá trị cảm nhận khách hàng siêu thị điên máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy viettronimex thành phố đà nẵng , Nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy viettronimex thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay