Xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

117 5 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:29

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM THỊ NA Huế, 1/2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SVTH: GVHD: Phạm Thị Na TS Nguyễn Hồ Minh Trang H́, 1/2018 Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp lời xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Kinh Tế Huế, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh Tế Chính Trị tạo điều kiện cho tơi thực tập cuối khóa Tơi xin chân thành cảm ơn Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt Phòng Việc làm An tồn lao động nhiệt tình giúp đỡ tiếp cận thông tin số liệu để hồn thành khóa luận tốt nghiệp cuối khóa Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Khoa Kinh Tế Chính Trị giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn cô giáo TS Nguyễn Hồ Minh Trang tận tình hướng dẫn, bảo tơi q trình thực tập q trình hồn thiện khóa luận Cuối tơi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình bạnđộng viên, giúp đỡ suốt thời gian qua Khóa luận tốt nghiệp hoàn thành với nổ lực thân Tuy nhiên, q trình làm khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì vậy, tơi mong dẫn, góp ý quý thầy cô bạn độc giả để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng 01 năm 2018 Sinh viên thực Phạm Thị Na i MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục tiêu đề tài .3 3.1.1 Mục tiêu chung 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 5.1 Dữ liệu nghiên cứu .3 5.2 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 1.1 Cơ sở lý luận xuất lao động 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Lao động 1.1.1.2 Nguồn lao động .6 1.1.1.3 Sức lao động 1.1.1.4 Thị trường lao động .6 1.1.1.5 Xuất lao động .7 1.1.1.6 Di chuyển quốc tế sức lao động .8 ii 1.1.1.7 Hợp tác quốc tế lao động 1.1.2 Phân loại hình thức xuất lao động .8 1.1.2.1 Phân loại xuất lao động 1.1.2.2 Các hình thức xuất lao động 1.1.3 Sự cần thiết việc đẩy mạnh xuất lao động vai trò xuất lao động 11 1.1.3.1 Sự cần thiết việc đẩy mạnh xuất lao động 11 1.1.3.2 Vai trò xuất lao động 13 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất lao động 15 1.1.4.1 Nhóm nhân tố khách quan 15 1.1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan 17 1.2 Một số kinh nghiệm xuất lao động nước giới số nước địa phương nước 18 1.2.1 Kinh nghiệm xuất lao động nước giới .18 1.2.1.1 Kinh nghiệm xuất lao động Philippin 18 1.2.1.2 Kinh nghiệm Hàn Quốc .21 1.2.2 Kinh nghiệm xuất lao động số địa phương nước 23 1.2.2.1 Kinh nghiệm xuất lao động Quảng Ngãi 23 1.2.2.2 Kinh nghiệm xuất lao độngTĩnh 25 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho tỉnh Thừa Thiên Huế 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .29 2.1 Đặc điểm tự nhiện, kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế .29 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 29 2.1.1.1 Vị trí địađịa hình 29 2.1.1.2 Khí hậu 29 2.1.1.3 Đất đai tài nguyên thiên nhiên .30 2.1.2 Đặc điểm xã hội .31 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế .34 2.1.4 Những thuận lợi vã khó khăn tự nhiên, kinh tế vã xã hội ảnh hưởng đến xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế 37 2.1.4.1 Thuận lợi .37 2.1.4.2 Khó khăn 38 iii 2.2 Thực trạng xuất lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2016 39 2.2.1 Tình hình xuất lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2016 39 2.2.1.1 Về quy mô lao động xuất .40 2.2.1.2 Về cấu thị trường xuất lao động 42 2.2.1.3 Về trình độ chun mơn lao động xuất 45 2.2.1.4 Về cấu ngành nghề lao động xuất 46 2.2.1.5 Về thu nhập tổng chi phí xuất cảnh người lao động xuất 47 2.2.1.6 Về xuất lao động theo hình thức 50 2.2.2 Đánh giá xuất lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 52 2.2.2.1 Thành tựu đạt nguyên nhân thành tựu 52 2.2.2.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 56 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 62 3.1 Phương hướng mục tiêu xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 62 3.1.1 Phương hướng 62 3.1.2 Mục tiêu 63 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu xuất lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 .64 3.2.1 Nhóm giải pháp phía doanh nghiệp 64 3.2.1.1 Chuẩn bị tốt đội ngũ cán chun mơn, có trình độ nghiệp vụ cao, hiểu biết pháp luật nắm vững thị trường xuất lao động 64 3.2.1.2 Chủ động nắm bắt thông tin nhu cầu lao động thị trường đồng thời tiến hành rộng khắp hoạt động marketing nhằm tiếp cận đối tác, tìm kiếm thị trường 65 3.2.1.3 Tăng cường phối hợp với địa phương theo mơ hình liên thơng, liên kết, tiến hành phổ biến thông tin đợt tuyển dụng, công việc chi phí có liên quan đến người có nhu cầu xuất lao động 66 3.2.1.4 Các doanh nghiệp cần tạo nguồn lao động xuất có chất lượngvề ngoại ngữ quan tâm đến đời sống tinh thần LĐXK 67 iv 3.2.1.5 Tuân thủ nghiêm túc văn quy định Cục Quản lý lao động với nước đào tạo lao động .68 3.2.2 Nhóm giải pháp phía người lao động 68 3.2.2.1 Người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề, kỹ trình độ ngoại ngữ thân .69 3.2.2.2 Ý thức công việc, nổ lực cố gắng lao động phải có kỷ luật, kỷ cương XKLĐ nước sở 69 3.2.2.3 Tìm hiểu thông tin thị trường lao động xuất .70 3.2.2.4 Về vấn đề hậu xuất lao động 71 3.2.2.5 Cần có ý thức dân tộc, bảo vệ hình ảnh đất nước người mắt bạn bè quốc tế 71 3.2.3 Nhóm giải pháp phía Nhà nước 72 3.2.3.1 Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp Đảng ủy, quyền vào Mặt trận, đoàn thể cấp công tác xuất lao động 72 3.2.3.2 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền xuất lao động 74 3.2.3.3 Chính sách hỗ trợ xuất lao động .75 3.2.3.4 Khai thác thị trường xuất lao động 77 3.2.3.5 Chính sách đào tạo nghề cho nguồn lao động để đưa xuất lao động 78 3.2.3.6 Chính sách hậu xuất lao động .79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Kiến nghị 81 2.1 Đối với Nhà nước .81 2.2 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế 82 2.3 Đối với doanh nghiệp xuất lao động 83 2.4 Đối với người lao động .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội CN-XD: Công nghiệp - Xây dựng CNH-HĐH: Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa CSXH: Chính sách xã hội HĐND: Hội đồng nhân dân KT-XH: Kinh tế - Xã hội LĐXK: Lao động xuất LĐ: Lao động LĐTB&XH: Lao động - Thương binh Xã hội NLĐ: Người lao động NKLĐ: Nhập lao động NĐ-CP: Nghị định - Chính phủ TM-DV: Thương mại - Dịch vụ TTH: Thừa Thiên Huế TTLT-BLĐTBXH-BTC: Thông tư liên tịch - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội UBND: Ủy ban nhân dân SLĐ: Sức lao động XKLĐ: Xuất lao động vi PHỤC LỤC QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH EPS Bước Học tiếng Hàn Người lao động phải tự học tiếng Hàn để tham dự kỳ thi tiếng Hàn EPS-KLT Bước Tham dự kỳ thi tiếng Hàn EPS-KLT kỳ thi tiếng Hàn dành cho chương trình EPS, Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh Xã hội tổ chức Kế hoạch thi thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng Người lao động trực tiếp đăng ký Trung tâm dịch vụ vụ việc làm Thừa Thiên Huế dự thi địa điểm Trung tâm Lao động nước thông báo Bước Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển Những người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn thông báo để làm thủ tục đăng ký dự tuyển (mua hồ sơ, kê khai nộp) thông qua Sở Lao động – Thương binh Xã hội nơi đăng ký dự thi tiếng Hàn Hồ sơ dự tuyển chuyển Trung tâm Lao động nước kiểm tra, xử lý, hồ sơ đạt yêu cầu gửi sang Hàn Quốc Bước 4: Doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, ký hợp đồng lao động Những người lao động doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn để ký hợp đồng lao động Trung tâm Lao động ngồi nước thơng báo, phương thức sau: - Gửi công văn thông báo cho Sở Lao động – Thương binh Xã hội nơi người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn - Gửi thư trực tiếp qua đường bưu điện tới người lao động - Đăng tải danh sách người lao động doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn trang thông tin điện tử Trung tâm Lao động nước Bước 5: Nộp tiền, ký Hợp đồng đưa người lao động làm việc Hàn Quốc với Trung tâm Lao động ngồi nước Khi nhận thơng báo Trung tâm việc lựa chọn để ký hợp đồng lao động, người lao động nộp khoản tiền Việt Nam đương với 630 đô la Mỹ (theo quy định Bộ Lao động – Thương binh Xã hội) Số tiền để chi trả lệ phí xin cấp P5 visa, tiền mua vé máy bay lượt sang Hàn Quốc, chi phí tuyển chọn, xử lý hồ sơ chi phí đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết Người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động làm việc Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngồi nước thực quy định hợp đồng Bước 6: Ký quỹ Ngân hàng sách xã hội Người lao động thực ký quỹ phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động cư trú hợp pháp với số tiền 100 triệu đồng theo quy định Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013 Bộ Lao động -Thương binh Xã hội Bộ Tài hướng dẫn thực Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 Thủ tướng Chính phủ việc thực thí điểm ký quỹ người lao động làm việc Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước Hàn Quốc Chỉ người lao động thực ký quỹ xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc Lưu ý: Để doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động khơng nhiều thời gian chờ đợi, dẫn đến việc hủy hợp đồng lao động người lao động nên thực ký quỹ thời gian ngày kể từ ngày nhận Hợp đồng ký Trung tâm Lao động nước người lao động Ngay sau hoàn thành việc ký quỹ người lao động phải fax Giấy xác nhận ký quỹ cho Trung tâm Lao động nước theo số máy 04.37737384 thông báo điện thoại theo số máy 04.37379058 Bước 7: Tham dự khóa Bồi dưỡng kiến thức cần thiết xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc - Người lao động tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết Trung tâm Lao động nước tổ chức Chỉ người lao động đạt yêu cầu qua đợt kiểm tra cuối khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết cấp chứng xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc Sau hoàn tất thủ tục cần thiết, Trung tâm Lao động nước gửi công văn thông báo xuất cảnh cho Sở Lao động – Thương binh Xã hội trực tiếp qua đường bưu điện cho người lao động Trung tâm Lao động nước trực tiếp P6 hướng dẫn thủ tục, tổ chức đưa người lao động sân bay Nội Bài đón người lao động sân bay Incheon, Hàn Quốc Sau hoàn tất thủ tục trên, người lao động đủ điều kiện Trung tâm Lao động nước xin cấp visa nhập cảnh Hàn Quốc Đại sức quán Hàn Quốc Việt Nam phối hợp với phía Hàn Quốc bố trí xuất cảnh sang làm việc Hàn Quốc Trung tâm Lao động ngồi nước thơng báo lịch xuất cảnh thông qua Sở Lao động – Thương binh Xã hội đăng tải thông tin trang thông tin điện tử Trung tâm Trong ngày tập trung xuất cảnh người lao động phải kiểm tra lại sức khỏe, bao gồm nội dung: xét nghiệm máu, chụp XQ phổi, khám thai lao động nữ (nếu đủ điều kiện xuất cảnh), đồng thời lao động phải mang theo Giấy xác nhận ký quỹ để nộp cho Trung tâm Lao động nước Bước 8: Thực hợp đồng lao động Hàn Quốc nước hạn hết thời hạn hợp đồng lao động Người lao động làm việc Hàn Quốc theo thời gian hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động Trước hết hạn hợp đồng lao động, người lao động phải thông báo kế hoạch nước với Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS Hàn Quốc để Trung tâm Lao động ngồi nước có Thanh lý hợp đồng làm thủ tục tất toán tài khoản ký quỹ cho người lao động Bước 9: Thanh lý hợp đồng đưa người lao động làm việc Hàn Quốc, tất toán tài khoản ký quỹ Nếu người lao động nước thời hạn, Hợp đồng đưa người lao động làm việc Hàn Quốc theo Chương trình EPS mà người lao động ký với Trung tâm Lao động nước tự động lý Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước, Trung tâm Lao động ngồi nước thơng báo văn cho Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội để có sở hồn trả tiền ký quỹ tất toán tài khoản ký quỹ cho người lao động P7 - Nếu người lao động bỏ trốn trước nơi làm việc theo Hợp đồng lao động (bỏ trốn sân bay sau nhập cảnh Hàn Quốc, bỏ trốn Cơ sở đào tạo Hàn Quốc ) không nước sau hết hạn hợp đồng lao động tiền ký quỹ người lao động (bao gồm gốc lãi) chuyển vào Quỹ giải việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người lao động cư trú hợp pháp trước làm việc Hàn Quốc - Đối với trường hợp phát sinh khác số tiền ký quỹ người lao động xử lý theo điều khoản quy định hợp đồng Trung tâm Lao động nước người lao động P8 PHỤ LỤC Danh sách đơn vị có đăng ký tuyển chọn lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty TNHH 1TV đào tạo phát triển nguồn nhân lực Âu Lạc; 146 An Dương Vương; ĐT: 0906567615 (Chị Huệ) Công ty TNHH đầu tư hợp tác quốc tế Daystar; 78 Bến Nghé ĐT: 0901168779 (Anh Tuấn) Công ty cổ phần Quốc tế Minh Tâm, ĐT: 0913239868 (Anh Dũng) Chi nhánh số Công ty CP xuất nhập C.I.P.C.O, ĐT: 0944002588 (Chị Kim Anh) Công ty CP Vĩnh Cát; 226 Phan Chu Trinh; ĐT: 01225550119 (Anh Cường) Công ty CP dịch vụ nhân lực Toàn Cầu; 232 Điện Biên Phủ; ĐT: 0543 825777 (Chị Tiên) Công ty CP đầu tư thương mại xây dựng Hải Phong; 102 Phùng Hưng; ĐT: 0906474789 (Chị Hiền) Công ty cổ phần xây dựng, cung ứng nhân lực xuất nhập Thiên Ân; thôn An Thôn, xã Phong Thu, Phong Điền; ĐT: 01236354023 (Chị Bôn) Công ty CP phát triển quốc tế Việt Thắng; 114 Bùi Thị Xuân; ĐT: 0914031549 (Chị Dương) 10 Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Thương mại (SONA); 25 Tam Thai; ĐT: 0914700728 (Chị Nga) 11 Công ty TNHH Nhật Huy Khang; 102 Phùng Hưng; ĐT: 0935743355 (Anh Phong) 12 Công ty CP phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC; 342 Lê Duẩn; ĐT: 0914019599 (Anh Bộ) 13 Công ty CP đầu tư Thương mại xuất nhập Hoàng Hưng; 57 Lâm Hoằng; ĐT: 01658587777 (Anh Vũ) 14 Công ty CP đầu tư xây dựng cung ứng nhân lực Hoàng Long; ĐT: 0905889822 (Anh Đức) 15 Công ty TNHH đầu tư, thương mại dịch vụ Quinn Hà Nội; Địa chỉ: Trường Đại học Phú Xuân; ĐT: 0985069666 (Anh Lâm) 16 Cơng ty Hồng Long; Địa chỉ: 207 Trần Phú, thành phố Huế 17 Công ty CP Trenco-Trung tâm phát triển việc làm phía Nam HITECO; Địa chỉ: 04 Nguyễn Khuyến, thành phố Huế P9 PHỤ LỤC MỘT SỐ THƠNG BÁO TUYỂN DỤNG 1.Thơng báo tuyển chọn lao động làm việc Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP mạch điện tử Nam Á: Cơ quan thực hiện: Trung tâm lao động nước, Bộ Lao động-Thương binh Xã hội Số lượng: 50 (Trong đó: nữ 30) Thời hạn hợp đồng: năm Điều kiện tuyển chọn: a) Độ tuổi: 18-25 tuổi b) Tốt nghiệp THPT c) Chiều cao, cân nặng: Nam 165 cm, 55 kg; Nữ 155 cm, 45 kg d) u cầu khác: - Khơng có tiền án, khơng hút thuốc, không uống rượu, không ăn trầu không sử dụng ma túy, chất kích thích; - Sức khỏe tốt, khơng xăm người khơng có vết sẹo mổ, thể khơng có khuyết tật, khơng mắc bệnh lao phổi, giang mai, HIV; - Đối với người lao động làm việc Đài Loan nước: không vi phạm pháp luật thời gian cư trú Đài Loan - Có thể làm việc theo ca Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/12/2017 – 30/01/2018 Thời gian tổ chức thi tuyển xuất cảnh: - Đợt 1: Dự kiến thi tuyển cuối tháng 12/2017- xuất cảnh tháng 3/2018 - Đợt 2: Dự kiến thi tuyển tháng 3/2018 – xuất cảnh tháng 5/2018 Chi phí tham gia Chương trình: Chi phí dịch vụ nghiệp cơng đưa người lao động Việt Nam làm việc Đài Loan: 11.150.000đ/người - Chi phí đào tạo: Chi phí đào tạo ngoại ngữ 2.650.000đ/người (khóa 300 giờ) bồi dưỡng kiến thức cần thiết 532.000đ/người (chi phí đào tạo khơng hồn trả trường hợp người lao động bỏ học chừng) - Lệ phí visa: 66 USD/người (Người lao động nộp trực tiếp cho Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc) P10 - Chi phí đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm nước: 100.000 đồng/người - Người lao động thực ký quỹ Ngân hàng: 1.000USD/người - Người lao động tự chi trả chi phí ăn, cho đơn vị cung cấp dịch vụ thời gian tham gia khóa đào tạo ngoại ngữ bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước xuất cảnh HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ: Người lao động tự tải hồ sơ trang thông tin điện tử Trung tâm Lao động nước địa website www.colab.gov.vn hồn thiện hồ sơ theo quy trình sau: Bước 1: Tải Hồ sơ đăng ký dự tuyển Người lao động tải hồ sơ dự tuyển trang thông tin điện tử Trung tâm Lao động nước (TẢI THEO MẪU TẠI ĐÂY) Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự tuyển làm việc Đài Loan Người lao động chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự tuyển làm việc Đài Loan, bao gồm giấy tờ sau: Sơ yếu lý lịch (điền đầy đủ thông tin theo mẫu); Bản cam kết (điền đầy đủ thông tin theo mẫu); Bản thông tin người lao động tiếng Hoa (điền đầy đủ thông tin theo mẫu); Giấy khám chứng nhận sức khỏe để làm việc nước ngồi có đầy đủ xét nghiệm theo quy định Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 Bộ Y tế việc hướng dẫn khám sức khỏe (mẫu Trung tâm Lao động ngồi nước); Giấy xác nhận khơng tiền án Cơng an tỉnh cấp Bản có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân; Bản có chứng thực Sổ hộ khẩu; Bản chứng thực tốt nghiệp THPT tương đương trở lên; Bản có chứng thực chứng tiếng Hoa (nếu có); 10 04 ảnh kích thước cm x cm trắng (chụp vòng tháng gần đây) Lưu ý: - Các loại giấy tờ nêu phải kê khai trung thực, rõ ràng; ký, ghi rõ họ tên, phát gian lận thông tin nộp hồ sơ thông qua trung gian, môi giới P11 hồ sơ đăng ký dự tuyển bị loại người lao động khơng tham gia chương trình Yêu cầu xếp hồ sơ theo thứ tự nêu - Sơ yếu lý lịch phải người lao động khai phải có xác nhận UBND xã/ phường nơi người lao động đăng ký hộ thường trú (có đóng dấu giáp lai vào ảnh) - Hồ sơ không đạt yêu cầu không trả lại Bước 3: Cách thức nộp hồ sơ Người lao động nộp hồ sơ theo hình thức sau: - Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm Lao động nước (người lao động mang theo CMND đến nộp hồ sơ, không nhờ người khác nộp hộ) - Gửi đảm bảo chuyển phát nhanh qua đường bưu điện Trung tâm Lao động nước, địa chỉ: Số Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/01/2018 (tính theo dấu bưu điện) Nếu có vấn đề vướng mắc, người lao động liên hệ với Trung tâm Lao động nước theo số điện thoại: 024.73030199 (số máy lẻ 121) để hướng dẫn, hỗ trợ Bước 4: Kết kiểm tra hồ sơ thông báo kế hoạch thi tuyển Kết kiểm tra hồ sơ kế hoạch thi tuyển Trung tâm Lao động nước gửi thư thông báo trực tiếp cho người lao động đăng tải trang thông tin điện tử Trung tâm Lao động ngồi nước địa chỉwww.colab.gov.vn Thơng báo tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập sinh thực tập kỹ thuật Nhật Bản đợt tháng 12/2017 Thực Thỏa thuận Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam Nhật Bản, Trung tâm Lao động nước trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh thực tập kỹ thuật Nhật Bản đợt tháng 12/2017, cụ thể sau: Phạm vi tuyển chọn: Toàn quốc Số lượng tuyển chọn: 500 người Thời gian tổ chức thi tuyển: từ cuối tháng 12/2017 tháng 01/2018 Điều kiện đăng ký dự tuyển P12 Người lao động có nguyện vọng tham gia Chương trình, đáp ứng điều kiện theo quy định đăng ký dự tuyển tham gia Chương trình (khơng hạn chế số lượng ứng viên đăng ký dự tuyển) Điều kiện đăng ký dự tuyển: - Nam giới, từ đủ 20 đến 30 tuổi (sinh khoảng thời gian từ tháng 12/1987 đến tháng 01/1998); - Tốt nghiệp trung học phổ thông tương đương trở lên; - Cao từ 1m60 trở lên, cân nặng phù hợp với chiều cao; - Không xăm (kể hình xăm xóa); khơng bị dị tật; khơng có sẹo ảnh hưởng đến khả vận động; thị lực mắt đạt từ 7/10 trở lên, khơng bị nhược thị, rối loạn sắc giác; - Có đủ sức khỏe để làm việc nước theo quy định Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 Bộ Y tế việc hướng dẫn khám sức khỏe; - Có đạo đức tốt, ý thức kỷ luật tốt, khơng có tiền án; - Là người chưa tham gia chương trình đào tạo thực tập sinh Nhật Bản, có ý chí tâm cao Ngành nghề tuyển chọn: Xây dựng sản xuất chế tạo Trong đó, có khoảng 80 – 90% ngành xây dựng, ưu tiên tuyển chọn ứng viên có kinh nghiệm sẵn sàng làm việc ngành xây dựng (ứng viên làm công việc nặng ngành xây dựng không sợ độ cao) Hồ sơ đăng ký dự tuyển - Người lao động tự tải Hồ sơ đăng ký dự tuyển từ trang thông tin điện tử Trung tâm Lao động nước www.colab.gov.vn mục Tải biểu mẫu (TẢI TẠI ĐÂY) - Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: + Sơ yếu lý lịch kê khai đầy đủ thơng tin, có xác nhận địa phương; + Đơn tự nguyện đăng ký dự tuyển thực tập kỹ thuật Nhật Bản (điền đầy đủ thông tin theo mẫu) + Bản cam kết tham gia chương trình thực tập sinh thực tập kỹ thuật Nhật Bản; + Giấy khám chứng nhận sức khỏe để làm việc nước có đầy đủ xét nghiệm theo quy định Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 Bộ Y P13 tế việc hướng dẫn khám sức khỏe (1 tiếng Việt tiếng Anh theo mẫu Trung tâm Lao động nước); + Bản có chứng thực giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Bằng tốt nghiệp THPT tương đương trở lên; + Bản có chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tượng gia đình sách, thương binh, liệt sỹ; giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo quan nhà nước có thẩm quyền cấp với đối tượng người lao động cư trú dài hạn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển hải đảo hưởng hỗ trợ theo quy định Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 Thủ tướng Chính phủ (nếu có) Cách thức, thời gian nộp hồ sơ nội dung thi tuyển - Người lao động tự tải mẫu hồ sơ trang thông tin điện tử Trung tâm Lao động nước địa www.colab.gov.vn, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn nộp Trung tâm Lao động nước (địa chỉ: Trung tâm Lao động nước - Số 1, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) theo hình thức: + Người lao động đến nộp trực tiếp Trung tâm Lao động ngồi nước (khơng nhờ người nộp hộ đến phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân); + Người lao động trực tiếp thực việc gửi bảo đảm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện Trung tâm Lao động ngồi nước (khơng nhờ người khác nộp hộ) - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 05/12/2017 đến ngày 31/01/2018 (đối với ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nộp tính theo dấu bưu điện ngày ứng viên nộp hồ sơ) - Nội dung thi tuyển: Kiểm tra kiến thức môn toán; kiểm tra thân thể, thị lực, sắc giác; thi thể lực (chạy 3.000m, chống đẩy 35 lần, gập bụng 25 lần) vấn - Kế hoạch thi tuyển người lao động có hồ sơ đạt yêu cầu tổ chức theo thứ tự thời gian người lao động nộp hồ sơ Trong trình hồn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển, có vấn đề cần tư vấn, người lao động liên hệ với Trung tâm Lao động ngồi nước thơng qua số điện thoại: (024) 37346751 để hướng dẫn P14 Thông báo kết kiểm tra hồ sơ, thời gian địa điểm thi tuyển - Trung tâm Lao động ngồi nước thơng báo danh sách người lao động nộp hồ sơ, kết kiểm tra hồ sơ thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển cho người lao động có kết kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu văn cho Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh/thành phố trực tiếp người lao động, đồng thời thông tin đăng tải website Trung tâm Lao động nước địa chỉ: www.colab.gov.vn Đối với ứng viên đăng ký hộ thường trú tỉnh/ thành phố phía Nam, Trung tâm Lao động ngồi nước xem xét bố trí thi tuyển thành phố Hồ Chí Minh Điểm ưu tiên thi tuyển: người lao động thuộc đối tượng sau đây, có kết mơn thi tốn đạt từ 30 điểm trở lên ưu tiên cộng điểm vào kết thi tốn (những người thi mơn tốn đạt kết 30 điểm không cộng điểm ưu tiên) Cụ thể sau: + Người lao động thương binh, liệt sỹ, người có cơng: 20 điểm + Người lao động thuộc huyện nghèo theo quy định Quyết định số 71/2009/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Đề án Hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 20092020: 20 điểm + Người lao động thuộc huyện nghèo dân tộc thiểu số tỉnh miền núi: 15 điểm + Người lao động thuộc hộ nghèo dân tộc thiểu số tỉnh tỉnh miền núi người lao động thuộc tỉnh miền núi không thuộc đối tượng huyện nghèo dân tộc thiểu số: 10 điểm 10 Thông báo kết thi tuyển Sau kết thúc thi tuyển, Trung tâm Lao động nước gửi thư thông báo kết trúng tuyển hướng dẫn người lao động thủ tục cần thiết để tập trung nhập học, tham dự khóa đào tạo thông báo văn tới Sở Lao động – Thương binh Xã hội danh sách người lao động trúng tuyển để phối hợp quản lý Đồng thời, kết thi tuyển đăng tải trang thông tin điện tử Trung tâm Lao động nước địa www.colab.gov.vn sau - ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ thi P15 11 Một số thông tin Chương trình - Chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam thực tập kỹ thuật Nhật Bản chương trình phi lợi nhuận thực từ năm 2006 theo Thỏa thuận Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) Trung tâm Lao động nước quan Bộ Lao động – Thương binh Xã hội giao thực Chương trình - Người lao động trúng tuyển tham gia khóa đào tạo Cơ sở đào tạo Trung tâm Lao động nước thời gian từ đến tháng phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể công ty tiếp nhận Nếu trúng tuyển, người lao động phải tuân thủ thực nghiêm túc quy chế đào tạo trước phái cử thống Trung tâm Lao động nước IM Japan - Người lao động thực tập kỹ thuật Nhật Bản gọi thực tập sinh, tu nghiệp thực tập kỹ thuật Nhật Bản thời gian từ đến năm; hưởng mức lương theo hợp đồng khoảng từ 25 triệu đồng ~ 30 triệu đồng/tháng (chưa khấu trừ thuế, bảo hiểm) 12 Chi phí người lao động trả khoản kinh phí hỗ trợ tham gia Chương trình 12.1 Người lao động trúng tuyển tham gia Chương trình trả khoản chi phí sau đây: + Chi phí làm Hộ chiếu, visa khám sức khỏe + Học phí khóa đào tạo dự bị tháng đầu; chi phí tham gia khóa ơn tập 01 tháng trước xuất cảnh + Chi phí ăn, thời gian tham dự khóa đào tạo Việt Nam Ngồi khoản chi phí nêu trên, người lao động tham gia Chương trình khơng phải nộp khoản chi phí khác 12.2 Các khoản kinh phí người lao động Tổ chức IM Japan hỗ trợ gồm: + Chi phí vé máy bay; + Học phí khóa đào tạo thức thời gian 04 tháng; + Sau hồn thành chương trình thực tập, nước thời hạn Tổ chức IM Japan hỗ trợ từ 600.000 yên/người đến 1.000.000 yên/người (tương đương khoảng từ 120.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng tiền Việt Nam) tùy vào số năm thực tập để khởi nghiệp P16 12.3 Chính sách hỗ trợ kinh phí đối tượng ưu tiên: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo Quyết định số 1722/2016/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định Thơng tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 Bộ Tài Nếu trúng tuyển, đề nghị người lao động mang theo đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31/2009/TTL-BTC-BLĐTBXH ngày 09/9/2009 có xác nhận Ủy ban Nhân dân xã/ thị trấn nơi cư trú để hỗ trợ P17 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH Hội nghị tư vấn đào tạo nghê XKLĐ Người lao động tuyển chọn làm việc Nhật Bản P18 Thực tế “Chương trình việc làm XKLĐ huyện Phong Điền” ngày 27/10/2017 P19 ... 38 iii 2.2 Thực trạng xuất lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2016 39 2.2.1 Tình hình xuất lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2016 ... tế địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 2016 34 Bảng 2.3: Số lượng lao động xuất địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2016 41 Bảng 2.4: Cơ cấu thị trường xuất lao động. .. động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2016 43 Bảng 2.5: Cơ cấu trình độ chuyên môn lao động xuất địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .45 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế , Xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay