Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa phận huyện phú ninh tỉnh quảng nam

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế -ooo - in h KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP cK CƠNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI họ SINH HOẠT CỦA CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Tr ườ n g Đ ại ỞHUYỆN PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM NGUYỄN THỊ THANH THUẬN NIÊN KHÓA: 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế -ooo - in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP cK CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI họ SINH HOẠT CỦA CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Tr ườ n g Đ ại ỞHUYỆN PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Thuận TS Nguyễn Đức Kiên Lớp: K48 KT QLTNMT Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ Q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đức Kiên tận tâm hướng dẫn, dìu dắt em suốt q trình thực đề tài hồn thành chun đề thực tập tốt uế nghiệp H Em xin chân thành cảm ơn anh, chị, chú, bác công tác Công ty Cổ Phần tế Môi Trường Đô Thị Quảng Nam tận tình giúp đỡ em suốt trình thực tập h Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới người gia đình bạn bè in quan tâm, lo lắng, động viên tạo điều kiện cho em suốt q trình học tập cK hồn thành thực tập Mặc dù cố gắng! với kiến thức kinh nghiệm thân có họ hạn, báo cáo em không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ại ý kiến đóng góp Q Thầy Cơ bạn học để báo cáo em hoàn Đ thiện Tr ườ n g Em xin chân thành cảm ơn! Huế,ngày 02 tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thanh Thuận i MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu uế Phương pháp nghiên cứu .3 H CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU tế 1.1 Cơ sở lý luận .5 1.1.1 Các khái niệm liên quan chất thải sinh hoạt .5 h 1.1.1.1 Khái niệm chất thải in 1.1.1.2 Khái niệm chất thải rắn cK 1.1.1.3 Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1.4 Khái niệm thu gom họ 1.1.1.5 Khái niệm vận chuyển 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải ại 1.1.3 Phân loại chất thải[1] Đ 1.1.4 Thành phần g 1.1.5 Ảnh hưởng chất thải rắn đến sức khỏe cộng đồng môi trường .10 ườ n 1.1.5.1 Ảnh hưởng chất thải rắn đến sức khỏe cộng đồng 10 1.1.5.2 Ảnh hưởng chất thải rắn đến môi trường đất 11 Tr 1.1.5.3 Ảnh hưởng chất thải rắn đến môi trường nước 11 1.1.5.4 Ảnh hưởng chất thải rắn đến môi trường khơng khí 12 1.1.5.5 Chất thải rắn làm giảm mỹ quan đô thị 12 1.1.5.6 Rác nơi sinh sống cư trú nhiều lồi trùng gây bệnh 12 1.2 Cơ sở thực tiễn 13 1.2.1 Hiện trạng quản lý rác thải rắn giới .13 1.2.2 Thực trạng thu gom, xử lý rác thải rắn Việt Nam 14 1.2.2.1 Tình hình phát sinh 15 1.2.2.2 Tình hình thu gom, vận chuyển 15 ii CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HUYỆN PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM 17 2.1 Giới thiệu sơ lược huyện Phú Ninh 17 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 17 2.1.1.1 Vị trí địa 17 2.1.1.2 Đặc điểm địa hình, khí hậu 18 uế 2.1.1.3 Tài nguyên 18 H 2.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 19 2.1.2.1 Nhân lực 19 tế 2.1.2.2 Tiềm phát triển kinh tế-xã hội 20 h 2.2 Giới thiệu sơ lược công ty 20 in 2.2.1 Thông tin chung công ty 20 cK 2.2.2 Cơ cấu tổ chức công ty chức hoạt động công ty .21 2.2.3 Cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị 23 họ 2.3 Thực trạng phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Phú Ninh 24 2.3.1 Nguồn phát sinh thành phần chất thải sinh hoạt .24 ại 2.3.2 Khối lượng rác thải sinh hoạt 25 Đ 2.4 Thực trạng thu gom, vận chuyển rác thải sinh rắn sinh hoạt Công Ty Môi Trường g Đô Thị huyện Phú Ninh .25 ườ n 2.4.1 Công tác thu gom .25 2.4.1.1 Các thùng rác lưu chứa chỗ 25 Tr 2.4.1.2 Các phương tiện lưu chứa trung gian 26 2.4.1.3 Năng lực thời gian thu gom tổ thu gom rác 26 2.4.1.4 Cách thức thu gom 28 2.4.1.5 Khối lượng rác thải thu gom 30 2.4.2 Công tác vận chuyển 31 2.4.2.1 Các Phương tiện vận chuyển Công Ty Môi Trường Đô Thị Quảng Nam 31 2.4.2.2 Thời gian lực công tác vận chuyển 32 2.4.2.3 Phương thức vận chuyển 32 2.4.3.Q trình xử lý, chơn lấp rác thải rắn Công Ty Môi Trường Đô Thị iii Quảng Nam 33 2.4.3.1 Xử lý phương pháp chôn lấp 33 2.4.3.2 Xử lý phương pháp đốt 34 2.4.3.3 Xử lý phương pháp ủ phân compost .34 2.4.4 Ưu điểm, hạn chế nguyên nhân gây hạn chế trình thu gom, vận chuyển rác thải rắn công ty Môi Trường Đô Thị Quảng Nam .34 2.5 Một số ý kiến phản hồi người dân liên quan đến hoạt động phân loại, thu gom, uế vận chuyển rác thải sinh hoạt huyện Phú Ninh 36 H CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA CÔNG TY tế MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM 42 h 3.1 Định hướng .42 in 3.2 Giải pháp 42 cK 3.2.1 Giải pháp chung 42 3.2.1.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý họ chất thải sinh hoạt 42 3.2.1.2 Phòng ngừa giảm thiểu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 43 ại 3.2.1.3 Đẩy mạnh thu gom vận chuyển chất thải rắn 43 Đ 3.3 Giải pháp kỹ thuật 44 g 3.4 Giải pháp đầu tư .44 ườ n 3.5 Giải pháp khoa học công nghệ 45 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 Tr Kết luận .46 Kiến nghị 47 2.1 Kiến nghị với công ty 47 2.2 Kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Quảng Nam 48 2.3 Kiến nghị với UBND huyện 48 2.4 Kiến nghị với người dân 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chất thải rắn sinh hoạt BVMT: Bảo vệ môi trường NĐ- CP: Nghị Định- Chính Phủ CTR: Chất thải rắn RTSH: Rác thải sinh hoạt MTĐT QN: Môi Trường Đô Thị Quảng Nam CTNH: Chất thải nguy hại BVTV: Bảo vệ thực vật TCMT: Tổng Cục Môi Trường VSMT: Vệ sinh môi trường H tế h in cK Ủy Ban Nhân Dân Chi nhánh TC-HC: Tổ Chức- Hành Chính g CN: ườ n Tr Diện tích Đ ại UBND: Trách nhiệm hữu hạn họ TNHH: DT: uế CTRSH: KH – KT: Kế Hoạch- Kỹ Thuật KT-TV: Kế Toán- Tài Vụ KDC: Khu dân cư XLCT: Xử lý chất thải TNMT: Tài nguyên mơi trường SX: Sản xuất v DANH LỤC CÁC HÌNH Sơ đồ khái quát nội dung nghiên cứu .4 Hình 2.1: Địa giới hành huyện Phú Ninh .17 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức công ty MTĐT Quảng Nam 21 Hình 2.3: Quá trình thu gom, vận chuyển rác thải từ nơi phát sinh tớibãi xử lý 28 Hình 2.4: Quá trình thu gom, vận chuyển rác thải vùng ngoại thị 29 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Hình 1.1: vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Nguồn phát sinh chất thải rắn Bảng 1.2: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt đặc trưng Bảng 2.1: Năng lực thiết bị công ty .23 Bảng 2.2: Thành phần chất thải sinh hoạt .24 uế Bảng 2.3: Dụng cụ lao động công nhân VSMT huyện Phú Ninh 27 Bảng 2.4: Thời gian thu gom rác thải 27 H Bảng 2.5: Khối lượng rác thu gom (vận chuyển) 2013 – 2017 30 tế Bảng 2.6: Thiết bị vận chuyển rác Công ty Môi trường Đô Thị Quảng Nam 31 h Bảng 2.7: Thông tin bãi xử lý rác Tam Xuân II .33 in Bảng 2.8:Ưu điểm hạn chế công tác thu gom, vận chuyển RTSH 35 cK Bảng 2.9: Mức độ phù hợp mức phí vệ sinh môi trường hộ 37 Bảng 2.10: Số hộ dân phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày 38 họ Bảng 2.11: Cách thức xử lý rác thải hộ dân .39 Bảng 2.12: Tần suất thu gom rác thải công nhân VSMT 40 Tr ườ n g Đ ại Bảng 2.13:Đánh giá người dân môi trường 41 vii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Bảo vệ môi trường phát triển bền vững mối quan tâm hàng đầu toàn nhân loại vấn đề thời nước ta Sự phát triển kinh tế xã hội với tốc độ thị hóa ngày tăng kéo theo phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp,…nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao uế người dân làm nảy sinh nhiều vấn đề gây khó khan cơng tác bảo vệ H môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng dân cư Lượng chất thải phát sinh từ hoạt động người ngày nhiều hơn, đa dạng tế thành phần tính chất Vì mà cụm từ “xử lý rác thải” cụm từ nhận h nhiều quan tâm giới nói chung Việt Nam nói riêng in Để nâng cao chất lượng mơi trường, vệ sinh môi trường đô thị, đáp ứng nhu cầu cK sống môi trường không bị ô nhiễm, công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Quảng Nam bước tiếp cận, đổi phương tiện giới công họ tác thu gom, vận chuyển rác thải Công ty hoạt động với trách nhiệm đảm bảo, trì cơng tác vệ sinh thị địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày xanh- sạch- đẹp, ại đáp ứng nhu cầu đòi hỏi chất lượng mơi trường sống ngày cao Từ Đ Cơng ty Mơi Trường Đơ Thị Quảng Nam cần có phương pháp để thu gom vận g chuyển tránh giảm thiểu rác thải gây ô nhiễm môi trường sức khoẻ cộng đồng ườ n Thực tế công tác thu gom, vận chuyển rác thải Công ty chưa thu gom, vận chuyển toàn khối lượng rác phát sinh địa bàn tỉnh, mà lượng thu Tr gom đạt khoảng 80% Vì khơng ảnh hưởng tới hiệu hoạt động Cơng ty mà gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến mơi trường có rác tồn đọng Bên cạnh Cơng ty nỗ lực hồn thành tốt hết khả mình, song phương tiện kỹ thuật lạc hậu, khơng tốt nên lúc chuyển giao thu gom vận chuyển không đồng hoà hợp với gây ảnh hưởng tới mơi trường xung quanh Vì q trình thực tập tìm hiểu Cơng ty Mơi Trường Đơ Thị chọn đề tài: “Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt địa phận huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam” làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp - Về xử lý rác thải Hiện việc xử lý rác cơng ty VSMT gặp nhiều khó khăn khâu phân loại người dân thực q trình thu gom không thực Hầu hết cách xử lý RTSH người dân huyện bỏ tất loại rác vào bọc nilon đem bỏ vào thùng rác công cộng bỏ rác vào xô, thùng hay túi lớn đặt trước nhà để công nhân vệ sinh môi trường đến thu gom có số hộ tự chơn đốt rác khu đất trống sau vườn gia đình Và uế có phân loại phân loại thứ bán chai, lon nhựa, H sắt rác thải hữu phân hủy dùng để làm phân bón phục vụ cho trồng trọt, tế tận dụng cho heo ăn đồ ăn thừa, rau củ dư…Người dân thường trực tiếp tham gia vào công việc phân loại thu gom rác thải sinh hoạt gia đình công việc in cK trách nhiệm (công ty MTĐT Quảng Nam) h xử lý rác sau phân loại thu gom nhiệm vụ quyền quan có Trong q trình điều tra khảo sát, công việc xử lý rác thải hộ dân chủ yếu họ quyền địa phương quan có trách nhiệm tiến hành Bảng 2.11: Cách thức xử lý rác thải hộ dân Cách xử lý rác thải Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) Để trước nhà công nhân vệ sinh đến thu gom 29 58 10 20 Vứt rác gần nhà (ao, hồ, sông, suối) 16 Đào hố chôn, đốt 50 100,00 Đ g Tr Để vào thùng rác công cộng ườ n ại Stt Tổng Nguồn: Số liệu điều tra Cách xử lý RTSH hộ vấn chủ yếu người dân bỏrác trước nhà đểcông nhân vệ sinh đến thu gom, có 58% hộtrả lời bỏ rác trước nhà để công nhân vệ sinh đến thu gom, 20% hộ cho biết họ để rác vào thùng rác công cộng, tình trạng hộ dân vứt rác gần nhà nhiều chiếm 16%, đặc biệt cách xử lý rác cách chôn, đốt hạn chế rõ rệt, có hộ chiếm 6% 39 - Cơng tác thu gom công nhân vệ sinh môi trường Thời gian thu gom rác thải công nhân vệ sinh môi trường thực tùy theo vùng tuyến đường cơng nhân bắt đầu làm việc trước 7h sáng, khu dân cư công nhân làm việc trể sau 7h sáng Theo đánh giá số hộ gia đình điều tra tần suất thu gom công nhân vệ sinh, thu kết sau: Rất phù hợp Phù hợp 28 Không phù hợp 15 Tổng cộng 14 in Tỷ lệ (%) H Số hộ (hộ) tế Tần suất thu gom h Stt uế Bảng 2.12: Tần suất thu gom rác thải công nhân VSMT 30 100,00 Nguồn: Số liệu điều tra họ cK 50 56 Theo kết bảng cho thấy, đại đa số hộ gia đình hỏi trả lời tần ại suất nhân viên vệ sinh thu gom rác phù hợp với 56%, có 30% hộ cho công tác thu Đ gom công nhân vệ sinh khơng phù hợp Bên cạnh đó, có 14% hộ trả lời nhân g viên vệ sinh làm việc với tần suất thu gom phù hợp Nhìn chung, tần suất thu gom rác ườ n thải công nhân vệ sinh môi trường địa bàn huyện Phú Ninh đánh giá tương đối cao, mà chủ yếu hộ dân thuộc khu vực trung tâm, đại đa hộ đánh giá Tr khơng phù hợp thuộc hộ dân xa tuyến đường chính, xã nông thôn Tuy nhiên, vào dịp lễ, Tết khối lượng rác sinh hoạt người dân ngày tăng đột biến mà công tác thu gom xã thực hạn chế dẫn đến trình trạng ứ đọng rác thải gây mùi khó chịu mĩ quan đô thị khiến người dân xúc Vì vậy, người dân mong muốn thời gian tới công ty MTĐT Quảng Nam nên tăng cường công tác thu gom rác khu vực xã, khu dân cư xa thị trấn đặc biệt vào ngày lễ, Tết 40 - Về môi trường địa phương Bảng 2.13:Đánh giá người dân môi trường Môi trường Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) Ơ nhiễm 36 72 Trung bình 14 28 Không ô nhiễm 0 50 uế Stt Tổng cộng 100,00 H tế Nguồn: Phiếu điều tra h Về môi trường địa phương nay: Theo kết đánh giá hộ in điều tra bảng trên, đại đa số người dân cho tình hình mơi trường cK huyện ô nhiễm (36/50 ý kiến tương đương 72%), vấn đề thường liên quan đến điểm tập kết rác Các điểm tập trung RTSH nơi thu hút, phát sinh phát triển họ chuột, ruồi, muỗi loại vi khuẩn gây nhiều bệnh truyền nhiễm cho người, vật ni gia đình lây lan gây thiệt hại lớn; gây vệ sinh mỹ quan đô ại thị.Và điều đáng ý có số hộ cho mơi trường khơng Đ nhiễm…điều chứng tỏ môi trường địa phương đáng lo ngại Bởi g vậy, công ty cần phải cải thiện nâng cao chất lượng thu gom RTSH để đáp ứng nhu ườ n cầu ngày cao người dân địa bàn huyện Phú Ninh điều quan trọng làngười dân cần phải có ý thức cơng tác bảo vệ mơi trường Tr Nhìn chung, công nhân thu gom Công ty làm việc tương đối hiệu quả, đáp ứng lượng thải ngày cao người dân, phần cải thiện mỹ quan đô thị Tuy nhiên, q trình làm việc có ý kiến đánh giá trái chiều người dân Bởi vậy, để nâng cao công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện, yếu tố vô quan trọng thiếu cải thiện hiệu làm việc công nhân vệ sinh môi trường 41 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM 3.1 Định hướng - Tiếp tục triển khai thực công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn địa bàn huyện, nhằm kiểm sốt nhiễm, bảo vệ mơi trường, góp phần giữ vững uế tiêu chí mơi trường xanh-sạch-đẹp H - Giải vấn đề xúc thu gom, vận chuyển rác thải địa bàn huyện, tế xóa bỏ điểm nhiễm mơi trường mỹ quan rác thải gây - Nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân công tác thu gom, xử lý rác cK in môi trường xanh- sạch- đẹp khu dân cư h thải; nâng cao nguồn nhân lực quản lý chất thải địa bàn xã, thị trấn; bảo vệ - Rác phải thu gom phân loại nguồn; hạn chế tối đa lượng rác thải bị chôn lấp, đốt chưa phân loại, hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường họ rác thải gây ại - Cơ giới hóa phương tiện thu gom để chuyển lượng rác vào trạm trung g 3.2 Giải pháp Đ chuyển nằm xa khu dân cư, xây dựng bãi chôn lấp đạt tiêu chuẩn ườ n 3.2.1 Giải pháp chung Bảo vệ mơi trường nói chung giải CTRSH vùng nơng thơn nói riêng Tr nhiệm vụ cấp bách cấp, ngành cần có tổ chức lãnh đạo chặt chẽ cấp uỷ Đảng, quản lý thống Nhà nước, tham gia tích cực đồn thể nhân dân vùng nông thôn địa bàn xã Do đó, cần tập trung vào số nội dung sau: 3.2.1.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt Giải pháp tuyên truyền giáo dục chủ yếu trực quan sinh động để người dân nông thơn cảm thấy gần gũi, dễ hiểu hình thức sân khấu hóa Từ ý thức 42 tầm quan trọng công tác BVMT hạn chế sử dụng bao nilon để đựng đồ dùng sinh hoạt, đổ rác nơi quy định, phân loại CTR nguồn,… Cụ thể sau: - Giao Phòng TN-MT huyện chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân huyện UBND xã, thị trấn tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ nhận biết phân loại, giảm thiểu rác thải nguồn cho cán môi trường, cán uế hội đoàn thể, tổ thu gom vàngười dân địa phương nhằm tăng nguồn nhân lực có chun mơn tay nghề cao Phát sổ tay tờ rơi phân loại rác thải nguồn đến cán H xã, tổ thu gom rác thải hộ gia đình tế - Đài truyền - truyền hình huyện, đài phát xã, thị trấn dành thời h lượng phát 02 lần/tuần, đưa tin kinh nghiệm hay, mơ hình, điển in hình tốt xử lý rác thải, đồng thời phản ánh địa phương, thôn, tổ chưa thực cK tốt - Đưa tiêu chí BVMT vào cơng tác thi đua thơn, tổ tiêu chuẩn gia đình họ văn hóa ại - Phát huy vai trò tổ chức thành viên, tổ chức quần chúng từ huyện Đ đến xã, thơn việc huy động tồn dân tham gia bảo vệ môi trường Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm ý thức chấp hành ườ n g pháp luật bảo vệ mơi trường, trọng đẩy mạnh truyền thông giáo dục pháp luật ý thức chấp hành pháp luật mơi trường Tr 3.2.1.2 Phòng ngừa giảm thiểu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt - Thực quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo chế thị trường, thu phí theo khối lượng chất thải rắn phát sinh - Tăng cường giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ 3.2.1.3 Đẩy mạnh thu gom vận chuyển chất thải rắn - Tăng cường lực thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt - Thúc đẩy xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 43 - Mở rộng mạng lưới thu gom chất thải rắn sinh hoạt 3.3 Giải pháp kỹ thuật * Nâng cấp điểm trung chuyển rác thải trang bị thùng đựng rác - Điểm trung chuyển rác thải tạm bợ, cần đầu tư, nâng cấp điểm trung chuyển rác thải thành nhà chứa rác, đảm bảo chứa rác vệ sinh môi trường - Trang bị thùng đựng rác khu dân cư, bố trí số lượng thùng đựng rác uế đảm bảo số lượng 20 hộ/thùng H * Phân loại rác thải nguồn tế Tiếp tục hướng dẫn người dân phân loại rác nguồn Rác thải sinh hoạt trước h đưa xử lý, cần phân loại hộ gia đình Cách nhận biết sau: in - Rác hữu dễ phân hủy: loại rác dễ bị thối rữa điều kiện tự nhiên cK sinh mùi hôi thối như: loại thức ăn thừa, hư hỏng (rau, cá chết ), vỏ trái cây, - Rác thải khó phân hủy chia làm loại rác tái chế khơng tái chế họ Rác tái chế loại rác sử dụng lại nhiều lần trực tiếp chế biến lại như: giấy, tông, kim loại (khung sắt, máy tàu hỏng, ), loại nhựa Còn lại loại Đ ại rác không tái chế phần thải bỏ 3.4 Giải pháp đầu tư g Đầu tư trang thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho người lao động: xe thu gom, ườ n - chổi, xẻng, quần áo, mũ, trang Chính sách khuyến khích sở sản xuất kinh doanh thực tốt quy Tr - định bảo vệ môi trường, áp dụng công nghệ - Tăng cường đầu tư để bước giới hóa khâu thu gom rác thải, trước hết sản xuất trang bị thùng chứa vị trí thuận lợi để tránh nạn đổ chất thải bừa bãi vỉa hè đường phố - Tăng ngân sách nhà nước cho hoạt động tuyên truyền BVMT Cụ thể tổ, đội dân phải có quỹ mơi trường để chi trả cho hoạt động liên quan môi trường địa phương 44 - Cơ chế phối hợp ngành công – nông nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ với bảo vệ môi trường 3.5 Giải pháp khoa học công nghệ Theo xu phát triển kinh tế thời gian tới thành phần tính chất RTSH phức tạp trước nhiều, gia tăng khối lượng thành phần rác thải Do cần phải có biện pháp xử lý phù hợp đáp ứng uế nhu cầu giảm áp lực chất thải lên môi trường, đồng thời đáp ứng khả H kinh tế địa phương tế - Cử cán Công ty sang nước phát triển để học hỏi kinh nghiệm - Đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến, thân thiện với môi trường Lựa chọn in h công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ quản lý tập quán địa bàn cK để áp dụng - Cải tiến, thay máy móc, trang thiết bị cũ, lạc hậu họ - Có sách thu hút vốn đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng có liên quan Tr ườ n g Đ ại trực tiếp gián tiếp tới môi trường 45 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Cùng với phát triển trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước mơi trường ngày bị nhiễm nặng nề Ơ nhiễm môi trường vấn đề cấp bách, yếu tố làm hủy hoại mơi trường dẫn đến suy thối mơi trường Cùng với phát triển ngày cao kinh tế sống uế người ngày cải thiện Mặt khác, mức sống người tăng lên H kéo theo gia tăng khối lượng chất thải Vì để bảo vệ mơi trường tồn xã hội phát triển nhanh chóng kinh tế đòi hỏi tế công ty bảo vệ môi trường phải có phương pháp thugom, vận chuyển rác thải h cho phù hợp Ở địa bàn huyện Phú Ninh, người dân nhận thức tác hại in việc vứt rác bừa bãi, xử lý rác không cách, nhiên việc thực thu gom, cK xử lý CTSH gặp nhiều hạn chế thiếu thùng rác, hay quyền địa phương chưa phổ biến cách sâu sắc triệt để nên nhiều vấn đề tồn họ - Cơng tác thu gom, vận chuyển rác thải thực địa phương hiệu thu gom hạn chế Mặt khác công tác xử lý rác thải địa bàn chưa ại quan tâm nhân lực, đầu tư cơng nghệ quản lý Vẫn tình trạng xử lý rác Đ thải cách chôn lấp, vứt rác gần nhà, chưa thực triệt để đem rác thải giao g cho công ty vệ sinh môi trường xử lý Điều làm nảy sinh nhiều vấn đề, ảnh hưởng ườ n tới mỹ quan sức khỏe người dân - Công tác quản lý rác thải chưa quan tâm mức, chưa triển Tr khai đến đơn vị, quan hành cộng đồng dân cư - Rác thải chưa phân loại nguồn, chưa áp dụng phương pháp phân loại thu gom hợp vệ sinh Đa số người dân phân loại loại rác thải để sử dụng lại hay để bán vẻ chai - Công tác tuyên truyền giáo dục môi trường cho người dân thực nhiều hiệu mang lại chưa cao, dẫn đến ý thức người dân việc bảo vệ môi trường thấp gây khó khăn cho cơng tác quản lý 46 Tóm lại, cơng ty mơi trường ngày góp phần làm cho mơi trường sống người ngày tốt hơn, cảnh quan thiên nhiên môi trường cải thiện Để nâng cao hiệu việc thu gom, vận chuyển RTSH công ty bảo vệ môi trường cần phải tiếp cận, đổi nâng cấp phương tiện giới công tác thu gom, vận chuyển, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm uế người dân việc đổ bỏ xử lý chất thải nhằm mang lại thuận tiện dễ dàng cho công nhân viên vệ sinh môi trường Đặc biệt ý đến công tác H tuyên truyền, vận động người dân thực thói quen phân loại rác nguồn, hạn chế tế vứt rác bừa bãi dọc tuyến đường, vỉa hè, vứt rác gần nhà gây ô nhiễm môi h trường, mỹ quan đô thị ảnh hưởng đến sức khỏe người in Kiến nghị cK 2.1 Kiến nghị với công ty họ Trong thời gian thực tập vừa qua công ty CP MTĐT Quảng Nam tạo điều kiện giới thiệu giúp đỡ việc tiếp cận với trình thu gom, vận ại chuyển CTSH với công nhân Công ty Tuy thời gian làm việc tháng Đ làm quen với công tác thu gom, vận chuyển, nắm kiến thức công tác quản lý môi trường Qua đây, cho phép đưa số ý kiến ườ n g mình, mong ý kiến góp phần vào công tác quản lý CTSH địa bàn huyện Phú Ninh: Tr - Công ty cần đầu tư trang thiết bị máy móc như: xe chuyên chở mang lại suất lao động cao Đồng thời tăng cường thêm nguồn nhân lực cho đội thu gom, vận chuyển, tăng thêm ưu đãi mức lương cho cơng nhân - Cơng ty nên có kế hoạch tuyên truyền vận động người dân sở sản xuất kinh doanh có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường, đặc biệt tun truyền hình thức xử lý vi phạm VSMT - Các cơng nhân cần có tinh thần trách nhiệm, nên trao dồi, bồi dưỡng thêm kiến thức việc thu gom, vận chuyển trang bị kỹ thuật thật tốt để thực 47 có hiệu cơng việc Cơng nhân VSMT cần nghiêm túc thực quy trình thu gom rác, hướng dẫn người dân thực quy định 2.2 Kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Quảng Nam - Lượng rác phát sinh từ hộ dân lớn, việc bố trí thùng đựng rác so với nhu cầu thực tế, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường phân bổ thêm thùng đựng rác cho địa phương uế - Hỗ trợ thêm kinh phí cho huyện để bù kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải H thiếu hụt xã, thị trấn - Hỗ trợ kinh phí để địa phương xây dựng điểm trung chuyển rác thải, tế phục vụ công tác thu gom đảm bảo vệ sinh môi trường in h 2.3 Kiến nghị với UBND huyện cK - Chỉ đạo phòng Tài nguyên Môi trường huyện tham mưu UBND huyện thành lập Ban đạo lĩnh vực Môi trường nhằm tổ chức triển khai thực có hiệu họ nhiệm vụ Quản lý nhà nước Môi trường địa bàn huyện - Tăng cường công tác quản lý rác thải thông qua quản lý người nhằm thu ại gom triệt để lượng rác thải phát sinh g môi trường Đ - Tăng cường huy động đóng góp cộng đồng tham gia vào lĩnh vực vệ sinh ườ n - Chỉ đạo UBND xã, thị trấn địa bàn huyện bổ sung vào quy ước xây dựng thôn văn hố nội dung bảo vệ mơi trường Tr - Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường, đổ rác quy định - Cần có chế độ khen thưởng cho đơn vị hồn thành tốt cơng tác vệ sinh mơi trường xử phạt nghiêm minh với hành vi vi phạm 2.4 Kiến nghị với người dân Nhằm BVMT nông thôn cách bền vững, đạo quan quản lý nhà nước, tham gia nhà khoa học, doanh nghiệpthì trách nhiệm ý thức 48 người dân góp phần khơng nhỏ vào công tác bảo vệ môi trường Để hạn chế ô nhiễm môi trường rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn, không giới hạn phạm vi gia đình, cá nhân mà cần phải xử lý khu vực Mỗi gia đình, cá nhân phải nâng cao ý thức trách nhiệm việc gìn giữ mơi trường khu dân cư.Mỗi địa phương cần thiết xây dựng bãi chôn lấp chất thải; phải xử lý phân loại chỗ.Và số kiến nghị người dân: uế - Người dân phải thực nghiêm túc quy định thu gom rác thải Những nơichưa hợp đồng môi trường với công ty môi trường người dân nên xử lý rác H cách hợp lý, đặc biệt khuyến khích nên tham gia đóng phí VSMT để Cơng Ty Mơi tế Trường Đơ Thị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cách đảm bảo h - Bên cạnh người dân phải tích cực, chủ động tham gia buổi sinh hoạt in cộng đồng liên quan môi trường để nâng cao kiến thức nắm thông cK tin thực trạng quản lý rác thải địa phương từ nhận thức trách nhiệm Tr ườ n g Đ ại họ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt [1] Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2011-2015 [2] Luật BVMT 2014 [3] Nghị định số 59/2007/NĐ-CP uế [4] Nghị định số 38/2015/NĐ-CP H [5] Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/04/2016 UBND tỉnh Quảng Nam việc thành lập công ty CP MTĐT Quảng Nam, 2010 tế [6] Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 04/5/2010 UBND tỉnh Quảng Nam in h [7] Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội II Tài liệu từ internet cK Huyện Phú Ninh đến năm 2020 họ [8] http://moitruongviet.edu.vn/anh-huong-cua-rac-thai-den-moi-truong/ ại [9] https://congtyxulynuoc.com/thuc-trang-rac-thai-sinh-hoat-tai-viet-nam/ Đ [10] http://urencoquangnam.com/gioi-thieu.as g [11] http://ccntmdvphuninh.gov.vn/index.php/dau-tu/vi-sao-chon-phu-ninh ườ n [12] https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Ninh Tr [13] http://ccntmdvphuninh.gov.vn/index.php/gioi-thieu/gioi-thieu-huyen-phu-ninh [14].http://cem.gov.vn/Portals/0/quynh/2017/BC_SOE_2016/6.%20Chuong%205.pdf? ver=2017-07-25-160353-497 50 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN VỀ CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT HUYỆN PHÚ NINH Xin chào ông/ bà, sinh viên năm trường ĐH kinh tế Huế.Đây phiếu điều tra tra rác thải sinh hoạt huyện Phú Ninh Kết điều tra giúp tơi hồn H thải sinh hoạt Công Ty Môi Trường Đô Thị Quảng Nam” uế thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển rác Xin chân thành cảm ơn! tế Họ tên: in h Giới tính: Nam Nữ cK Nghề nghiệp: Địa chỉ: họ Các ơng (bà), anh (chị) khoanh tròn trước đáp án cho phù hợp ại từ câu đến câu 10 ườ n B Ít quan tâm g A Rất quan tâm Đ Câu 1: Thái độ ông(bà) vấn đề môi trường là: Tr C Không quan tâm Câu 2: Một tuần ông(bà) đổ rác lần? A 1-2 lần B 2-3 lần C Trên lần Câu 3: Gia đình ông (bà) chứa rác gì? A Sọt rác kim loại 51 B Sọt rác thùng xốp C Sọt rác nhựa D Túi nylon Câu 4: Việc nộp lệ phí thu gom rác gia đình ơng (bà) thực nào? uế A Tự nộp B Do cá nhân hay tổ chức thu sau nộp lại cho cơng ty Mơi Trường Đô Thị H Quảng Nam tế C Do nhân viên Công Ty Môi Trường Đô Thị Quảng Nam trực tiếp thu in h D Hình thức khác Ghi rõ là: …………………………………………… cK Câu 5: Với mức phí thải phải nộp vậy, ông(bà) thấy nào? A Cao họ B Trung bình ại C Thấp A Có ườ n B Khơng g Đ Câu 6: Ơng(bà) có phân loại rác trước xử lý khơng? Tr Câu 7: Ông (bà) cho biết cách thức xử lý rác thải sinh hoạt gia đình gì? A Để trước nhà công nhân vệ sinh đến thu gom B Để vào thùng rác công cộng C Vứt rác gần nhà(ao, hồ, sông, suối) D Đào hố chôn, đốt Câu 8: Theo ông (bà) tần suất thu gom, vận chuyển rác địa phương nào? 52 A Rất phù hợp B Phù hợp C Không phù hợp Câu 9: Ơng(bà) có hài lòng với thái độ nhân viên VSMT hay khơng? A Hài lòng C Khơng hài lòng tế Câu 10: Mơi trường địa phương nào? H uế B Bình thường h A Ơ nhiễm in B Trung bình cK C Không ô nhiễm Tr ườ n g Đ ại họ CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG (BÀ) 53 ... hoạt động khác Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông ại thường chất thải rắn nguy hại Đ 1.1.1.3 Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt g Rác thải sinh hoạt ( chất thải sinh hoạt ) chất thải có liên... Môi Trường Đô Thị chọn đề tài: Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt địa phận huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục tiêu nghiên... rõ thực trạng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt công ty MTĐT Quảng Nam huyện Phú Ninh, nội dung mô tả dây: Phương Năng lực Cách thức Khối lượng tiện lưu thời gian thu thu gom thu gom, vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa phận huyện phú ninh tỉnh quảng nam , Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa phận huyện phú ninh tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay