Tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp tại công ty cổ phần đầu tư dệt may thiên an thịnh

101 1 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

Đại học Kinh tế Huế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, trang thiết bị, máy móc kỹ thuật đại ngày phổ biến hầu khắp doanh nghiệp kinh doanh nói chung doanh nghiệp sản xuất nói riêng Việc giúp chủ doanh nghiệp tìm thấy lợi ích chi phí cao so với việc sử dụng nhân cơng thủ cơng Tuy nhiên, máy móc dù đại tới đâu cuối cỗ máy vận hành bàn tay người Trong trường hợp, người cần phải ưu tiên, quan tâm Để sử dụng cách hiệu nguồn lao động doanh nghiệp, nhà Đ quản trị cần phải coi trọng công tác quản lý nhân Đặc biệt cơng ại tác tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp để vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa tạo bầu khơng khí làm việc thân thiện, hồ ̣c k ho đồng Cơng ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh doanh nghiệp hoạt động sản xuất lĩnh vực sản xuất sợi, tạo công ăn việc làm cho gần 270 cán in công nhân viên – số lượng lớn, song không so h với doanh nghiệp khác ngành địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế Trong thời tê gian thực tập đây, tác giả nhận thấy rằng, phận người lao động trực tiếp làm ́H việc chưa thực hăng say, hiệu quả; họ làm việc cách thụ động, chờ việc Chính ́ vậy, nhằm giúp ban quản lý cơng ty tìm hiểu rõ thực trạng, ngun nhân dẫn đến giải pháp khắc phục tình trạng này, tác giả định nghiên cứu đề tài: “Tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh” Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh, đề xuất giải pháp nhằm gia tăng động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Công ty thời gian tới Đại học Kinh tế Huế  Mục tiêu cụ thể  Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn động lực tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp doanh nghiệp  Phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh  Đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài  Đối tượng nghiên cứu Đ Đối tượng khảo sát: Toàn bộnhững người lao động trực tiếphiện làm việc ại tạiCông ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh Đối tượng nghiên cứu: vấn đề liên quan đến tạo động lực làm việc cho ho ngườilao động trực tiếp Công ty Cổ phẩn Đầu Dệt may Thiên An Thịnh Về thời gian: ̣c k  Phạm vi nghiên cứu đánh giá giai đoạn 2015-2016 h in Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Cơng ty phân tích, tê Dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua điều tra, vấn, khảo sát người lao ́H động trực tiếp Công ty khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017 Các giải pháp xây dựng, đề xuất áp dụng cho giai đoạn 2018-2020 ́ uê Về không gian: nghiên cứu thực tạiCông ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh, địa chỉ: lô C2-4, KCN Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, Thừa – Thiên Huế Về nội dung: đề tài tập trung sâu vào vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu  Dữ liệu thứ cấp: Bao gồm loại thông tin sau: Đại học Kinh tế Huế Báo cáo, số liệu thống kê, văn bản, định thu thập từ phận, quan quản lý, website Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh.Các sách báo, tạp chí, tài liệu thơng tin liên quan xuất nhà xuất uy tín.Bên cạnh chương trình, cơng trình nghiên cứu liên quan đăng tải thông tin lên trang web lĩnh vực kinh doanh, kinh tế  Dữ liệu sơ cấp Được thu thập thông qua khảo sát người lao động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh theo bảng hỏi thiết kế sẵn Phương pháp nghiên cứu tài liệu, tổng hợp hệ thống lại vấn đề mặt lý luận sở thực tiễn liên quan đến tạo động lực làm việc cho người lao động trực Đ tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh ại Việc điều tra vấn thực khoảng thời gian từ tháng 10 đến ho tháng 12 năm 2017 ̣c k Vì đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Công ty nên đối tượng hướng đến toàn bộ254 in người lao động trực tiếp tham gia vào q trình sản xuất Cơng ty Bảng hỏi h thiết kế sẵn giao cho tổ trưởng công đoạn sản xuất để họ đưa tận ́H Bảng hỏi gồm phần: tê tay người lao động trực tiếp + Phần đánh giá: sử dụng thang đo Likert (5 mức độ) để đánh giá mức độ đồng ý ́ uê người lao động trực tiếp nhận định vấn đề liên quan đến tạo động lực làm việc đưa + Phần thông tin cá nhân: thu thập số thông tin cá nhân phục vụ điều tra, khảo sát Phương pháp chọn mẫu: người lao động làm việc Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh phân thành loại: lao động trực tiếp lao động gián tiếp Đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Cơng ty, vậy, đối tượng lựa chọn để điều tra “người lao động trực tiếp” Đại học Kinh tế Huế Dựa sở liệu tổng số người lao động trực tiếp làm việc Công ty đến thời điểm thực nghiên cứu, khảo sát 254 người Cơng thức tính cỡ mẫu: = Trong đó: ∗ ∗ ∗ [25] ∗ n: cỡ mẫu X = 1.96: giá trị Chi bình phương tương ứng với độ tin cậy 95% N = 254: kích thước tổng thể xác định tổng số người lao động trực ại nghiên cứu Đ tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh tính đến thời điểm tiến hành P: tỉ lệ tượng nghiên cứu tổng thể, trường hợp lấy giá ho trị P = 0.5 để giá trị cỡ mẫu lớn điều kiện biến số khác không đổi ̣c k ME (Margin of Error) = 5%: sai số chọn mẫu Theo công thức giá trị xác định tác giả tính mẫu in nghiên cứu 154 người Để tăng tính đại diện giảm thiểu sai sót, đảm h bảo thực phân tích nhân tố khám phá hồi quy đa biến tác giả định tê chọn cỡ mẫu 180 người ́H Chọn mẫu phân tầng: người lao động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh chia thành khối sau: khối cơng nhân khối bảo ́ trì (bao gồm cơng đoạn: Bơng-chải, Ghép-thơ, Máy con, Máy ống), khối phục vụ hành (bao gồm: điện-điều khơng-khí nén, thí nghiệm, đóng gói, vận chuyển, nhà ăn, vệ sinh môi trường, bảo vệ) Mẫu nghiên cứu lựa chọn tỉ lệ khối lao động tương ứng với tỉ lệ tổng thể Đại học Kinh tế Huế Bảng 1.1: cấu mẫu nghiên cứu cấu mẫu Số lượng Khối lao động (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) 181 71.3 128 - Bông chải 12 4.7 - Ghép thô 49 19.3 35 - Máy 70 27.6 50 - Máy ống 50 19.7 35 49 19.3 35 - Bông chải 11 4.3 - Ghép thô 3.5 24 9.5 17 2.0 24 9.4 17 254 100 180 Khối cơng nhân Khối bảo trì ại Đ - Máy ống Khối phục vụ hành (Nguồn: Số liệuthu thập tác giả) h in Tổng số ̣c k ho - Máy tê Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống: tổng số 254 người lao động (đã danh ́H sách họ tên xếp theo công đoạn cụ thể), lựa chọn ngẫu nhiên đơn giản quan sát danh sách, cách k quan sát lại chọn quan sát khác (k linh hoạt đối ́ uê với công đoạn cụ thể số lượng người lao động phân bổ không đồng công đoạn/tổ) Tác giả tiến hành khảo sát 180 người cách chia số bảng hỏi theo tỉ lệ bảng 1.1 giao cho tổ trưởng tổ phát phiếu điều tra cho người lao động trực tiếp vào ăn cơm nghỉ trưa, thu 160 bảng hỏi hợp lệ, chiếm 88.89% tổng số phiếu điều tra 4.2 Phương pháp phân tích - Phương pháp định lượng: kỹ thuật sử dụng để phân tích bao gồm: Đại học Kinh tế Huế + Phân tích thống kê mơ tả: sử dụng nhằm làm số liệu, phân tích cấu mẫu nghiên cứu, thống kê tiêu bản, so sánh, nghiên cứu đánh giá tình hình đặc điểm nhân học người lao động trực tiếp giai đoạn 2015-2016 + Phân tích nhân tố khám phá (EFA): phân tích nhân tố khám phá nhằm rút gọn tập k biến quan sát phụ thuộc lẫn thành tập F (F 0.3 xem đạt mức tối thiểu ại  Factor loading > 0.4 xem quan trọng ho  Factor loading > 0.5 xem ý nghĩa thực tiễn [23] ̣c k Dữ liệu dùng để phân tích nhân tố khám phá thoả mãn điều kiện sau: Thứ nhất, hệ số tải nhân tố (Factor loading) lớn 0.45 Nếu biến quan sát in hệ số tải nhân tố bé 0.45 bị loại (Tabachnick & Fidell, 1989) h Thứ hai, hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) lớn 0.5 bé tê Trị số KMO lớn nghĩa phân tích nhân tố thích hợp Mức ý nghĩa ́H kiểm định Bartllet nhỏ mức ý nghĩa chọn nghiên cứu Nếu kiểm định ý nghĩa thống kê (Sig < 0.05) biến tương quan mối quan hệ với ́ uê tổng thể Thứ ba, thang đo chấp nhận tổng phương sai trích lớn 50% giá trị Eigenvalue lớn (Gerbing & Anderson, 1988) [24] + Phương pháp hồi quy đa biến: hồi quy đa biến xây dựng để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động lực làm việc người lao động trực tiếp Mơ hình hồi quy tổng qt viết sau: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + + βiXi Trong đó, Y biến phụ thuộc Xi biến độc lập βi hệ số hồi quy ứng với biến độc lập Xi Đại học Kinh tế Huế Kết cấu khoá luận Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp doanh nghiệp Chương 2:Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh Chương 3: Định hướng giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Côngty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh Phần III: Kết luận kiến nghị ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHONGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 1.1 Lý luận tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp 1.1.1 Động lực làm việc tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp 1.1.1.1 Khái niệm động lực làm việc tạo động lực làm việc Người lao động người từ đủ 15 tuổi trở lên, khả lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, trả lương chịu quản lý, điều hành người sử dụng lao động [1] Đ Người lao động trực tiếp gồm người trực tiếp tiến hành hoạt động SXKD ại tạo sản phẩm hay trực tiếp thực công việc dịch vụ định ho Theo nội dung công việcngười lao động thực hiện, loại lao động trực tiếp chia thành: Lao động SXKD chính, lao động SXKD phụ trợ, lao động ̣c k hoạt động khác in Theo lực trình độ chun mơn, lao động trực tiếp phân thành h loại: tê + Lao động tay nghề cao: Gồm người qua đào tạo chun mơn tạp đòi hỏi trình độ cao ́H nhiều kinh nghiệm cơng việc thực tế, khả đảm nhận cơng việc phức ́ uê + Lao động tay nghề trung bình: Gồm người qua đào tạo chuyên môn, thời gian công tác thực tế chưa nhiều người chưa đào tạo qua trường lớp chun mơn thời gian làm việc thực tế tương đối lâu trưởng thành học hỏi từ thực tế [2] Động lực: Là nhân tố bên kích thích người nỗ lực lao động điều kiện thuận lợi tạo kết cao [3] Theo PGS TS Nguyễn Ngọc Quân ThS Nguyễn Vân Điềm: “Động lực lao động khao khát tự nguyện người nhằm tăng cường nỗ lực để đạt mục đích hay kết cụ thể” [4, trang 134] Đại học Kinh tế Huế Theo TS Bùi Anh Tuấn: “Động lực lao động nhân tố bên kích thích người tích cực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu cao Biểu động lực sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức thân người lao động” [5, trang 98] Từ quan điểm động lực tronglao động nghiên cứu chuyên gia lĩnh vực liên quan, tác giả nhận thấy động lực lao động số chất sau: Động lực lao động gắn liền với công việc, tổ chức, môi trường làm việc cụ thể cá nhân cụ thể Điều nghĩa khơng động lực chung chung, mà với cá nhân khác nhau, với công việc mà họ đảm nhận khác nhau, Đ điều kiện lao động khác thái độ khác dẫn đến ại nỗ lực làm việc khác ho Động lực lao động cố hữu người, thường xuyên ̣c k thay đổi Vào thời điểm động lực cao, nhiên lúc động lực lao động lại thấp chưa hẳn tồn thân người lao động Trong điều in kiện, hoàn cảnh khác động lực lao động phát huy khác Chính nhờ h đặc điểm mà nhà quản lý can thiệp, tác động vào người lao động để tê phát huy nỗ lực làm việc người lao động ́H Động lực lao động mang tính tự nguyện Bản thân người lao động tự cảm thấy nỗ lực làm việc tuỳ lúc mà họ cảm thấy thoải mái, hứng thú Bản ́ uê chất người thích chủ động việc bị động Dĩ nhiên, tổ chức, chủ động cá nhân phải nằm khuôn khổ cho phép Và người quản lý phải biết rõ đặc điểm để phát huy động lực lao động tốt nhất, phải nghệ thuật để tăng cường tính tự nguyện người lao động Động lực nhân tố quan trọng dẫn đến tăng suất lao động cá nhân sản xuất hiệu điều kiện nhân tố khác không đổi Động lực lao động giống sức mạnh vơ hình từ bên người thúc đẩy họ làm việc hăng say hơn, nỗ lực hơn, làm việc cách mệt mỏi Nhưng phải biết động lực nhân tố nguồn gốc dẫn đến tăng suất lao động cá Đại học Kinh tế Huế nhân hiệu sản xuất kinh doanh Vì điều phụ thuộc nhiều vào trình độ, tay nghề người lao động, sở vật chất, trang thiết bị máy móc [6] Người lao động dù khơng động lực lao động hồn thành cơng việc giao, đạt yêu cầu nhà quản lý công việc, họ trách nhiệm, trình độ, tay nghề nghĩa vụ phải làm Họ làm việc theo quán tính khả Khi đó, kết cơng việc không phản ánh hết khả họ Khi làm việc động lực, họ làm việc với suất hiệu lớn mức bình thường nhiều Vậy chất động lực làm việccủa người lao động kích thích người hành động để đạt mục tiêu Mục tiêu người đặt Đ điều ý thức phản ánh động người lao động định ại hành động họ ho Động lực làm việc khao khát tự nguyện người lao động để tăng ̣c k cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt mục tiêu tổ chức Động lực cá nhân kết nhiều nguồn lực hoạt động đồng thời người môi in trường sống làm việc người Do đó, hành vi động lực (hay hành vi h thúc đẩy, khuyến khích) tổ chức kết tổng hợp kết hợp tác tê động nhiều yếu tố văn hóa tổ chức, kiểu lãnh đạo, cấu trúc tổ chức ́H sách nhân lực thực sách Các yếu tố thuộc cá nhân người lao động đóng vai trò quan trọng việc tạo động lực làm ́ uê việc cho họ, chẳng hạn: nhu cầu, mục đích, quan niệm giá trị v.v [7] Thế tạo động lực? – Đây vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Các nhà quản trị tổ chức muốn xây dựng cơng ty vững mạnh phải dùng biện pháp kích thích người lao động hăng say làm việc, phát huy tính sáng tạo trình làm việc Vậy, tạo động lực cho người lao động hiểu tất biện pháp nhà quản trị áp dụng vào người lao động nhằm tạo động cho người lao động, ví dụ như: sử dụng biện pháp kích thích vật chất lẫn tinh thần, thiết lập mục tiêu vừa phù hợp với mục đích cá nhân người lao động, vừa phù hợp với mục tiêu đặt doanh nghiệp Vậy vấn đề quan trọng tạo động lực mục tiêu Nhưng để đề mục tiêu phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng người lao 10 Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: cấu mẫu nghiên cứu Bảng 1.2: Tổng hợp kết nghiên cứu nước 25 Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh giai đoạn 2015-2016 38 Bảng 2.2: Một số tiêu phản ánh kết hoạt động SXKD Công ty giai đoạn 2015-2016 40 Bảng 2.3: Thông tin chung đối tượng điều tra 49 Bảng 2.4: Bảng mã hoá biến quan sát .54 Đ Bảng 2.5: Kết kiểm tra thang đo biến quan sát mơ hình nghiên cứu 56 ại Bảng 2.6: Kiểm định KMO tính phù hợp liệu với phân tích nhân tố 57 Bảng 2.7: Kết phân tích nhân tố .58 ho Bảng 2.8: Kết hồi quy đa biến 67 h in ̣c k ́H tê ́ uê 87 Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh 34 Hình 2.2: Biểu đồ cấu mẫu điều tra theo giới tính 50 Hình 2.3: Biểu đồ cấu mẫu điều tra theo độ tuổi 51 Hình 2.4: Biểu đồ cấu mẫu điều tra theo trình độ văn hố .51 Hình 2.5: Biểu đồ cấu mẫu điều tra theo hình thức làm việc 52 Đ ại Hình 2.6: Biểu cấu mẫu điều tra theo công đoạn sản xuất .53 Hình 2.7: Mơ hình hiệu chỉnh 60 ho Hình 2.8: Đánh giá người lao động trực tiếp nhân tố Môi trường làm việc 61 ̣c k Hình 2.9: Đánh giá người lao động trực tiếp nhân tố Lương – Thưởng 62 in Hình 2.10: Đánh giá người lao động trực tiếp nhân tố Mối quan hệ với đồng h nghiệp cấp 64 tê Hình 2.11: Đánh giá người lao động trực tiếp nhân tố hội phát triển thăng ́H tiến 64 ́ uê Hình 2.12: Đánh giá người lao động trực tiếp nhân tố Các chế độ đãi ngộ Phúc lợi 65 88 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Theo Khoản 1, Điều 3, Bộ luật Lao động 2012 Từ điển kinh tế xã hội Việt Nam Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2006) Giáo trình Quản trị nhân lực NXB Lao động xã hội – Hà Nội Bùi Anh Tuấn (2006) Giáo trình Hành vi tổ chức NXB Thống kê Hà Nội Đ Bùi Văn Chiêm (2013) Bài giảng Quản trị nhân lực – Đại học Kinh tế, Đại học Huế ho Huế ại 11 Bùi Văn Chiêm (2010) Bài giảng Quản trị nhân lực – Đại học Kinh tế, Đại học 14 Nguyễn Khắc Hoàn (2010) Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân ̣c k viên làm việc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế, Tạp chí khoa h in học, Đại học Huế, số 60 15 Trương Minh Đức (2011) Ứng dụng mơ hình định lượng đánh giá mức độ tạo ́H học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 27 tê động lực làm việc cho nhân viên Cơng ty TNTT Erisson Việt Nam, Tạp chí khoa ́ uê 25 Thể theo Lê Thị Linh Chi (2015), Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động công ty cổ phần dệt may Huế, Luận văn Thạc sĩkhoa học kinh tế khóa 14, Đại học kinh tế Huế Tài liệu tiếng Anh 13 Blackburn, R T va J H Lawrence (1995) Faculty at work: Motivation expectation, satisfaction, Johns Hopkins University Press 16 Francis Anyim, Christopher Chidi, ayo Badejo (2012) Motivation and Employee's Performance in the Public and Private Sectors in Nigeria 89 Đại học Kinh tế Huế 17 Mohammad Kamal Hossan, Anowar Hossan (2012) Factors affecting employee's motivation in the fast food industry: THE CASE OF KFC UK LTD 18 Yasemin oraman (2011) Work motivation and job satisfaction dynamics of textile employees 19 Rabia Hadi and Adnan Adil (2010) Job Characteristics as Predictors of work Motivation and Job Satisfaction of Bank Employees 23 Hair & ctg (1998,111), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall International 24 (Gerbing & Anderson, “An Update Paradigm for Scale Development Incorporing Unidimensionality and Its Assessments”, Journal of Marketing Research, Vol.25, Đ 1998, 186-192) ại Trang web tham khảo ho http://quantri.vn/dict/details/8863-phan-loai-lao-dong-trong-doanh-nghiep ̣c k https://voer.edu.vn/m/dong-luc-va-tao-dong-luc-cho-nguoi-lao-dong/03f78b1b in https://voer.edu.vn/m/dong-luc-va-tao-dong-luc-cho-nguoi-lao-dong/03f78b1b h https://voer.edu.vn/m/su-can-thiet-phai-tao-dong-luc-cho-nguoi-lao-dong-trong-cac- ́H tê co-quan-doanh-nghiep/16698189 10 https://voer.edu.vn/m/dong-luc-va-tao-dong-luc-cho-nguoi-lao-dong/03f78b1b ́ uê 12 http://luanvanaz.com/nhan-anh-huong-den-dong-luc-lam-viec.html 20 www.vcosa.org.vn, CẢNH BÁO: 86% lao động chân tay ngành dệt may bị thay robot 21 Báo Công thương - http://baocongthuong.com.vn/phat-trien-nhan-luc-nganh-detmay-doanh-nghiep-can-tich-cuc-vao-cuoc.html 22 http://thienanthinh.com.vn/vi/trang-chu/ 90 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ại Đ Xin chào anh/chị, sinh viên đến từ khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học kinh tế Huế Hiện tại, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Cổ phần đầu dệt may Thiên An Thịnh” Những ý kiến đóng góp anh/chị thơng tin vơ quan trọng để tơi hồn thiện đề tài Tôi xin cam kết thông tin thu dùng cho mục đích nghiên cứu đảm bảo giữ bí mật cho anh/chị tham gia trả lời câu hỏi Xin chân thành cảm ơn ! Phần I: Đánh giá yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu Dệt may Thiên An Thịnh: Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến riêng phát biểu cách đánh dấu () vào ô tương ứng với mức độ sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý STT NHẬN ĐỊNH MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ Vấn đề liên quan đến lương – thưởng Công ty trả lương xứng đáng với công sức mà anh/chị bỏ Anh/chị hài lòng với mức thưởng Cơng ty vào dịp Lễ, Tết Công ty trả lương hạn Anh/chị tăng lương theo chu kì thâm niên cơng tác Vấn đề liên quan đến môi trường làm việc Không gian làm việc rộng rãi, thoải mái Bầu khơng khí làm việc hoà đồng, vui vẻ Giờ làm việc nghiêm chỉnh, rõ ràng Mơi trường làm việc an tồn Vấn đề liên quan đến chế độ đãi ngộ phúc lợi xã hội Công ty thực đầy đủ BHYT BHXH 10 Cơng ty tổ chức khám sức khoẻ định kì cho CBCNV 11 Cơng ty hỗ trợ chi phí làm việc cho h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 91 Đại học Kinh tế Huế ại Đ anh/chị (đi lại, phụ cấp ca 3, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm ) Vấn đề liên quan đến hội phát triển thăng tiến công việc 12 Các tiêu chuẩn thăng tiến thông báo rõ ràng 13 Công ty quan tâm đến công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề cho nhân viên 14 Anh/chị hội thăng tiến cao làm việc công ty Vấn đề liên quan đến mối quan hệ với đồng nghiệp cấp 15 Anh/chị quan tâm, giúp đỡ từ phía lãnh đạo cơng ty 16 Anh/chị đồng nghiệp chia sẻ kiến thức chuyên môn kinh nghiệm làm việc 17 Thường xuyên buổi họp mặt, giao lưu thành viên tổ/công đoạn Anh/chị hài lòng với sách tạo động lực làm việc Công ty h in ̣c k ho ́H tê Phần II: Thông tin cá nhân Câu 1: Giới tính Nam Nữ Câu 2: Độ tuổi < 25 tuổi 35-45 tuổi 25-35 tuổi > 45 tuổi Câu 3: Trình độ văn hoá anh/chị  Đại học Sau đại học  Cao đẳng Trung cấp  Lao động phổ thơng Câu 4: Hình thức làm việc cơng ty anh/chị Làm theo ca sản xuất Làm theo hành Câu 5: Cơng đoạn sản xuất mà anh/chị làm việc Bông chải Máy  Phục vụ hành Ghép thơ  Máy ống ́ 92 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 1.Thống kê mô tả Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent nam Valid 156 97.5 97.5 97.5 2.5 2.5 100.0 160 100.0 100.0 nu Total Do tuoi Percent Đ Frequency Valid 35 -45 tuoi 53 33.1 33.1 33.1 89 55.6 55.6 88.8 16 10.0 10.0 98.8 1.3 1.3 100.0 160 100.0 100.0 ̣c k > 45 tuoi Percent ho 25 - 35 tuoi Cumulative ại < 25 tuoi Valid Percent Total in Trinh van hoa h Frequency Cumulative Percent 11.3 18.1 18.1 29.4 33.1 62.5 37.5 100.0 11.3 Cao dang 29 Trung cap 53 33.1 Lao dong thong 60 37.5 160 100.0 11.3 ́ uê 18 ́H Dai hoc va Sau dai hoc Total Valid Percent tê Valid Percent 100.0 Hinh thuc lam viec tai cong ty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Lam theo ca san xuat Valid Lam theo gio hanh chinh Total 108 67.5 67.5 67.5 52 32.5 32.5 100.0 160 100.0 100.0 Cong doan san xuat dang lam viec 93 Đại học Kinh tế Huế Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Bong chai 13 8.1 8.1 8.1 Ghep tho 34 21.3 21.3 29.4 May 61 38.1 38.1 67.5 May ong 35 21.9 21.9 89.4 Phuc vu hanh chinh 17 10.6 10.6 100.0 160 100.0 100.0 Valid Total Kiểm định độ tin cậy Reliability Statistics Cronbach's 801 17 ại Đ Alpha N of Items ho Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted in voi cong suc ma anh/chi bo Scale Variance ̣c k Cong ty tra luong xung dang Scale Mean if 57.91 524 57.91 48.148 507 ́ uê 783 57.91 48.148 532 781 58.18 50.070 307 797 58.08 49.843 342 795 57.68 51.076 302 797 58.06 50.738 332 795 57.74 51.261 307 796 48.314 ́H Anh/chi duoc tang luong theo chu ki va tham nien 782 58.03 Le, Tet han 777 tê Anh/chi hai long voi muc Cong ty luon tra luong dung 565 h thuong cua Cong ty vao dip 46.370 cong tac Moi truong lam viec an toan Gio lam viec nghiem chinh, ro rang Khong gian lam viec rong rai, thoai mai Bau khong lam viec hoa dong, vui ve Cong ty thuc hien day du BHYT va BHXH 94 Đại học Kinh tế Huế Cong ty co to chuc kham suc khoe dinh ki cho 57.78 51.141 304 796 57.76 50.487 412 790 57.83 50.330 384 791 57.76 51.302 304 796 57.78 50.540 426 789 57.93 49.901 331 795 49.692 427 789 342 794 CBCNV Cong ty co ho tro chi phi lam viec cho anh/chi (di lai, phu cap ca 3, phu cap chuc vu, trach nhiem ) Cac tieu chuan thang tien duoc thong bao ro rang Cong ty luon quan tam den cong tac dao tao, huan luyen nang cao tay nghe cho nhan vien Đ Anh/chi co co hoi thang tien cao hon lam viec tai ại cong ty Anh/chi duoc quan tam, giup Anh/chi duoc dong nghiep ̣c k ho tu phia lanh dao cong ty chia se kien thuc chuyen 57.86 mon va kinh nghiem lam in viec h Thuong xuyen co nhung buoi hop mat, giao luu giua 50.100 tê 57.92 cac vien to/cong ́H doan Phân tích nhân tố khám phá ́ uê KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .783 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1161.752 df 136 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 95 Đại học Kinh tế Huế 4.293 25.254 25.254 4.293 25.254 25.254 3.047 17.922 17.922 3.109 18.289 43.544 3.109 18.289 43.544 2.638 15.518 33.440 1.967 11.573 55.117 1.967 11.573 55.117 2.268 13.340 46.780 1.398 8.224 63.340 1.398 8.224 63.340 2.073 12.197 58.977 1.308 7.697 71.037 1.308 7.697 71.037 2.050 12.060 71.037 756 4.446 75.483 555 3.266 78.749 540 3.174 81.924 484 2.850 84.774 10 459 2.700 87.473 11 415 2.442 89.915 12 368 2.167 92.082 13 318 1.871 93.953 14 295 1.736 95.689 286 1.683 97.373 16 244 1.434 98.807 17 203 1.193 100.000 ại 15 Đ ho Extraction Method: Principal Component Analysis ̣c k Rotated Component Matrix a in Component Cong ty tra luong xung dang 754 ́H tê voi cong suc ma anh/chi bo h Anh/chi hai long voi muc 669 Le, Tet Cong ty luon tra luong dung ́ uê thuong cua Cong ty vao dip 816 han Anh/chi duoc tang luong theo chu ki va tham nien 832 cong tac Moi truong lam viec an toan Gio lam viec nghiem chinh, ro rang Khong gian lam viec rong rai, thoai mai Bau khong lam viec hoa dong, vui ve 878 830 906 832 96 Đại học Kinh tế Huế Cong ty thuc hien day du 836 BHYT va BHXH Cong ty co to chuc kham suc 764 khoe dinh ki cho CBCNV Cong ty co ho tro chi phi lam viec cho anh/chi (di lai, phu 796 cap ca 3, phu cap chuc vu, trach nhiem ) Cac tieu chuan thang tien 735 duoc thong bao ro rang Cong ty luon quan tam den cong tac dao tao, huan luyen 838 Đ nang cao tay nghe cho nhan vien ại Anh/chi co co hoi thang tien cao hon lam viec tai cong 784 ho ty Anh/chi duoc quan tam, giup 862 ̣c k tu phia lanh dao cong ty in Anh/chi duoc dong nghiep chia se kien thuc chuyen h mon va kinh nghiem lam viec 824 tê Thuong xuyen co nhung buoi ́H hop mat, giao luu giua cac 868 vien to/cong ́ uê doan Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Hồi quy đa biến b Model Summary Model R 764 a R Adjusted Std Error of Square R Square the Estimate 584 570 395 Change Statistics R Square F Change Change 584 43.160 df1 Durbindf2 Sig F Watson Change 154 000 2.036 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 97 Đại học Kinh tế Huế b Dependent Variable: Anh/chi hai long voi chinh sach tao dong luc Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis 1 REGR factor score for analysis Đ REGR factor score Std Error 3.450 031 257 031 118 REGR factor score Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 000 427 8.203 000 1.000 1.000 031 195 3.759 000 1.000 1.000 289 031 480 9.226 000 1.000 1.000 148 031 245 4.719 000 1.000 1.000 163 031 270 5.196 000 1.000 1.000 ho for analysis t 110.574 ại for analysis a a Dependent Variable: Anh/chi hai long voi chinh sach tao dong luc h in ̣c k One-Sample Statistics Mean Std Deviation Cong ty tra luong xung dang voi cong suc ma anh/chi bo Std Error Mean ́ uê N ́H tê Kiểm định giá trị trung bình 160 3.59 1.054 083 160 3.48 890 070 160 3.60 933 074 160 3.60 899 071 Anh/chi hai long voi muc thuong cua Cong ty vao dip Le, Tet Cong ty luon tra luong dung han Anh/chi duoc tang luong theo chu ki va tham nien cong tac One-Sample Test Test Value = 98 Đại học Kinh tế Huế t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Cong ty tra luong xung dang voi cong suc ma anh/chi bo Anh/chi hai long voi muc thuong cua Cong ty vao dip Le, Tet Cong ty luon tra luong dung han Anh/chi duoc tang luong theo chu ki va tham nien cong tac 000 3.594 3.43 3.76 49.477 159 000 3.481 3.34 3.62 48.808 159 000 3.600 3.45 3.75 50.673 159 000 3.600 3.46 3.74 Mean 160 ho 160 Std Deviation thoai mai Bau khong lam viec hoa 1.026 081 3.43 988 078 160 3.83 870 069 160 3.44 867 069 h in dong, vui ve Std Error Mean 3.33 ̣c k Khong gian lam viec rong rai, 159 N ại Đ ro rang 43.134 One-Sample Statistics Moi truong lam viec an toan Gio lam viec nghiem chinh, Upper One-Sample Test tê Test Value = df ́H t Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Moi truong lam viec an toan 41.061 159 000 3.331 3.17 ́ uê 3.49 Gio lam viec nghiem chinh, ro rang 43.924 159 000 3.431 3.28 3.59 Khong gian lam viec rong rai, thoai mai 55.681 159 000 3.831 3.70 3.97 Bau khong lam viec hoa dong, vui ve 50.248 159 000 3.444 3.31 3.58 Lower Upper One-Sample Statistics N Cong ty thuc hien day du BHYT va BHXH Mean 160 3.76 Std Deviation 828 Std Error Mean 065 99 Đại học Kinh tế Huế Cong ty co to chuc kham suc khoe dinh ki cho CBCNV 160 3.73 854 067 160 3.75 769 061 Cong ty co ho tro chi phi lam viec cho anh/chi (di lai, phu cap ca 3, phu cap chuc vu, trach nhiem ) One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Cong ty thuc hien day du BHYT va BHXH Đ Cong ty co to chuc kham suc khoe dinh ki 57.487 159 000 3.763 3.63 3.89 55.188 159 000 3.725 3.59 3.86 61.692 159 000 3.750 3.63 3.87 ại cho CBCNV Upper Cong ty co ho tro chi phi lam viec cho vu, trach nhiem ) ̣c k ho anh/chi (di lai, phu cap ca 3, phu cap chuc One-Sample Statistics in N 160 3.68 160 3.74 160 3.73 Cong ty luon quan tam den luyen nang cao tay nghe 836 826 065 ́ uê cho nhan vien Anh/chi co co hoi thang tien cao hon lam viec tai 066 ́H cong tac dao tao, huan Std Error Mean tê duoc thong bao ro rang Std Deviation h Cac tieu chuan thang tien Mean 742 059 cong ty One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Cac tieu chuan thang tien duoc thong bao ro rang 55.611 159 000 3.675 3.54 Upper 3.81 100 Đại học Kinh tế Huế Cong ty luon quan tam den cong tac dao tao, huan luyen nang cao tay nghe cho 57.328 159 000 3.744 3.61 3.87 63.643 159 000 3.731 3.62 3.85 nhan vien Anh/chi co co hoi thang tien cao hon lam viec tai cong ty One-Sample Statistics N Anh/chi duoc quan tam, giup tu phia lanh dao cong ty Mean Std Deviation Std Error Mean 160 3.58 1.000 079 160 3.64 857 068 3.59 948 075 Anh/chi duoc dong nghiep Đ chia se kien thuc chuyen viec ại mon va kinh nghiem lam buoi hop mat, giao luu giua doan 160 in ̣c k cac vien to/cong ho Thuong xuyen co nhung One-Sample Test h Anh/chi duoc dong nghiep chia se kien thuc chuyen mon va kinh nghiem lam viec Thuong xuyen co nhung buoi hop mat, giao luu giua cac vien to/cong doan Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference 45.206 159 000 53.800 159 47.888 159 Lower ́ uê dao cong ty Sig (2- ́H Anh/chi duoc quan tam, giup tu phia lanh df tê t Test Value = Upper 3.575 3.42 3.73 000 3.644 3.51 3.78 000 3.588 3.44 3.74 101 ... động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Thịnh Chương 3: Định hướng giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp Côngty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Thịnh Phần. .. người lao động trực tiếphiện làm việc ại tạiCông ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Thịnh Đối tư ng nghiên cứu: vấn đề liên quan đến tạo động lực làm việc cho ho ngườilao động trực tiếp Công ty Cổ. .. tiễn động lực tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp doanh nghiệp  Phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động trực tiếp Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Thịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp tại công ty cổ phần đầu tư dệt may thiên an thịnh , Tạo động lực làm việc cho người lao động trực tiếp tại công ty cổ phần đầu tư dệt may thiên an thịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay