Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn xã triệu sơn, huyện triệu phong, tỉnh quảng trị

96 1 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế - - IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TRIỆU SƠN, Đ A ̣I H O ̣C HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ NGUYỄN THỊ THẢO Khóa học: 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế - - IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TRIỆU SƠN, Đ A ̣I H O ̣C HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ Sinh viên thực tập: Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Thị Thảo TS Phạm Xuân Hùng Lớp : K48 KT & QLTNMT Niên khóa: 2014 – 2018 Huế, tháng năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn! Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế nói chung Khoa Kinh tế Phát triển nói riêng tâm huyết, tận tình truyền đạt kiến thức bổ ích cho suốt thời gian học tập trường, tảng, hành trang cho chúng tơi sau Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo- TS.Phạm Xuân Ế Hùng tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt thời gian làm đề tài U khóa luận ́H Tôi xin chân thành cảm ơn đến cô, chú, anh, chị công tác làm TÊ việc Chi cục Biển, Hải đảo Khí tượng thủy văn (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị) hướng dẫn sở thực tập, cho tơi lời H khun bổ ích cung cấp thơng tin, số liệu để tơi hồn thành khóa IN luận Đồng thời, tơi xin chân thành cảm ơn tới Ủy ban nhân dân Triệu Sơn, K huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cung cấp thơng tin, số liệu tạo O hồn thiện làm ̣C điều kiện thuận lợi cho tơi tìm hiểu thu thập thơng tin phục vụ cho việc ̣I H Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, thầy bạnđộng viên, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần thời gian tơi thực khóa luận Đ A Tuy thân cố gắng suốt trình thực tập, nhiều lý kiến thức, thời gian kinh nghiệm thân hạn chế nên đề tài khơng tránh sai sót Kính mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến dẫn thêm thầy giáo để đề tài hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thảo MỤC LỤC SVTH: Nguyễn Thị Thảo i Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix Ế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ U 1.Lý chọn đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung TÊ 2.2 Mục tiêu cụ thể Phương pháp nghiên cứu .3 H 3.1 Phương pháp thu thập số liệu IN 3.2 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu .3 K Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 ̣C PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU O CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 ̣I H Cơ sở lý luận 1.1 Biến đổi khí hậu Đ A 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến biến đổi khí hậu 1.1.1.1 Biến đổi khí hậu .5 1.1.1.2 Các ảnh hưởng biến đổi khí hậu 1.1.1.3 Ứng phó với BĐKH 1.1.2 Nguyên nhân biến đổi khí hậu 1.1.2.1 Nguyên nhân thiên nhiên .9 1.1.2.2 Nguyên nhân người 10 1.1.3 Các tác động biến đổi khí hậu .11 1.1.3.1 Tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất an ninh lương thực, thực phẩm 11 SVTH: Nguyễn Thị Thảo ii Khóa luận tốt nghiệp 1.1.3.2 Tác động biến đổi khí hậu đến sức khỏe người hội 13 1.1.3.3 Tác động đến môi trường 14 1.2.Hoạt động sản xuất nông nghiệp .15 1.2.1 Khái niệm nông nghiệp .15 1.2.2 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp .15 1.2.2.1 Đất đai đối tượng, tư liệu sản xuất chủ yếu 15 1.2.2.2 Đối tượng sản xuất nông nghiệp sinh vật, thể sống 16 Ế 1.2.2.3 Sản xuất nơng nghiệp có tính thời vụ 16 U 1.2.2.4 Nông nghiệp tiến hành địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào ́H điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt 17 Cơ sở thực tiễn 17 TÊ 2.1 Tình hình BĐKH Việt Nam 17 2.1.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam .17 H 2.1.2 Tác động BĐKH đến hoạt động sản xuất trồng lúa Việt Nam 20 IN 2.2 Tình hình biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị 21 K 2.2.1 Đặc điểm khí hậu tỉnh Quảng Trị 21 ̣C 2.2.2 Tác động BĐKH đến hoạt động sản xuất trồng lúa tỉnh Quảng Trị 24 O CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN ̣I H XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TRIỆU SƠN, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 28 Đ A 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .28 2.1.1.1 Vị trí địa 28 2.1.1.2 Đặc điểm địa hình 29 2.1.1.3 Khí hậu .29 2.1.1.4 Tài nguyên nước .30 2.1.1.5 Tài nguyên đất .31 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 31 2.1.2.1 Tình hình chung 31 2.1.2.2 Tình hình dân số Triệu Sơn 32 SVTH: Nguyễn Thị Thảo iii Khóa luận tốt nghiệp 2.1.2.3 Tình hình sử dụng đất Triệu Sơn .33 2.2 Tình hình hoạt động sản xuất lúa qua năm 2010 – 2016 Triệu Sơn 35 2.3 Biểu BĐKH thời tiết cực đoan Triệu Sơn năm 2016 36 2.3.1 Biểu biến đổi khí hậu Triệu Sơn 36 2.3.1.1 Sự thay đổi nhiệt độ tháng năm 36 2.3.1.2 Sự thay đổi lượng mưa tháng năm 37 2.3.2 Hiện tượng thời tiết cực đoan Triệu Sơn 38 Ế 2.4 Thống kê số thiệt hại thiên tai gây hoạt động sản xuất lúatại U Triệu Sơn .41 ́H 2.4.1 Tác động thiên tai đến hoạt động sản suất lúa 41 2.4.2 Thiệt hại thiên tai gây hoạt động sản xuất lúa qua năm 2015-2017 TÊ 42 2.5 Tình hình nhóm hộ điều tra 43 H 2.5.1 Tình hình nhân lao động nhóm hộ điều tra .43 IN 2.5.2 Các nguồn thu nhập nhóm hộ điều tra .44 K 2.6 Các tác động BĐKH đến hoạt động sản xuất lúa địa bàn nghiên cứu 45 ̣C 2.6.1 Tác động hạn hán, lũ lụt, bão, rét đậm rét hại đến hoạt động sản xuất lúa O vùng nghiên cứu 45 ̣I H 2.6.2 Tác động BĐKH đến sinh kế vùng nghiên cứu toàn hội 53 2.7.Nhận thức người dân BĐKH hoạt động sản xuất lúa 54 Đ A 2.7.1 Tiếp cận thông tin BĐKH Triệu Sơn 54 2.7.2 Nhận thức người dân BĐKH Triệu Sơn 55 2.8 Biện pháp ứng phó BĐKH người dân quyền địa phương địa bàn nghiên cứu .56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ BĐKH VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TRIỆU SƠN, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ .58 3.1 Nhóm giải pháp chung 58 3.1.1 Giải pháp quyền địa phương .58 3.1.2 Giải pháp từ người dân 59 SVTH: Nguyễn Thị Thảo iv Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Nhóm giải pháp cụ thể 59 3.2.1 Xây dựng phát triển kỹ thuật canh tác tiên tiến, phù hợp với BĐKH .59 3.2.2 Chuyển đổi cấu trồng giống trồng 60 3.2.3 Phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ cho hoạt động sản xuất lúa thích ứng với điều kiện BĐKH 60 3.2.4 Thay đổi lịch thời vụ 60 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 Ế Kết luận .61 U Kiến nghị 62 ́H TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Thảo v Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ gốc tiếng anh El Nino Southern Oscillation Gross Domestic Product GTSX HST HT IPCC IPM Intergovernmental Panel on Climate Change Integrated Pests Management NS NBD N-L-N ODA Official Development Assistance RCP4.5 Representative Concentration Pathways 4.5 Representative Concentration Pathways 8.5 United Nations Framework Convention on Climate Change Vietnamese Good Agricultural Practices World Bank SL TM TTCN UBND UNFCCC VAC VietGAP XH WB U ́H TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A RCP8.5 Tiếng việt Áp thấp nhiệt đới Biến đổi khí hậu Bình qn Cơng nghiệp Diện tích Dân số tự nhiên Dịch vụ Đông Xuân El Nino – Dao động nam Tổng sản phẩm nội địa tổng sản phẩm quốc nội Giá trị sản xuất Hệ sinh thái Hè Thu Ủy ban Liên phủ Biến đổi khí hậu Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp Năng suất Nước biển dâng Nông – Lâm – Ngư Hỗ trợ phát triển thức (vay khơng lãi suất lãi suất thấp với thời gian vay dài) Kịch nồng độ khí nhà kính trung bình thấp Kịch nồng độ khí nhà kính cao Sản Lượng Thương mại Truyền thống thủ công Uỷ ban nhân dân Công ước khung Liên Hợp Quốc Biến đổi Khí hậu Vườn ao chuồng Quy định thực hành sản xuất nông nghiệp tốt hội Ngân hàng giới Ế Viết tắt ATNĐ BĐKH BQ CN DT DSTN DV ĐX ENSO GDP SVTH: Nguyễn Thị Thảo vi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thay đổi lượng mưa 57 năm qua (1958-2014) vùng khí hậu 19 Bảng 1.2: Diện tích sản lượng lúa qua năm Việt Nam 20 Bảng 1.3: Nhiệt độ khơng khí trung bình trạm quan trắc .22 Bảng 1.4: Lượng mưa trạm quan trắc .22 Bảng 1.5: Tổng hợp số bão, lũ lụt ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Trị .23 Ế Bảng 1.6: Diện tích lúa qua năm tỉnh Quảng Trị .26 U Bảng 1.7: Sản lượng lúa qua năm tỉnh Quảng Trị 27 ́H Bảng 1.8: Năng suất lúa qua năm tỉnh Quảng Trị 27 TÊ Bảng 2.1: Tình hình kinh tế - hội Triệu Sơn qua năm 32 Bảng 2.2: Dân số cấu dân số Triệu Sơn qua năm 33 H Bảng 2.3: Tình hình sử dụng đất Triệu Sơn giai đoạn 2014 – 2016 .34 IN Bảng 2.4 Tình hình hoạt động sản xuất lúa Triệu Sơn qua năm .35 Bảng 2.5: Sự thay đổi biến đổi khí hậu địa bàn điều tra 38 K Bảng 2.6: Tác động thiên tai đến hoạt động sản xuất lúa .41 ̣C Bảng 2.7: Thiệt hại thiên tai gây hoạt động sản xuất lúa qua năm .42 O Bảng 2.8: Tình hình nhân lao động nhóm hộ điều tra năm 2017 43 ̣I H Bảng 2.9: Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa .45 Bảng 2.10: Ảnh hưởng BĐKH đến khả chống chịu giống lúa 51 Đ A Bảng 2.11: Nguồn tiếp cận thông tin biến đổi khí hậu .54 Bảng 2.12: Nhận thức người dân BĐKH địa bàn nghiên cứu 55 SVTH: Nguyễn Thị Thảo vii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Hình 1: Sự thay đổi nhiệt độ trung bình tháng năm 2016 .37 Hình 2: Sự thay đổi lượng mưa tháng năm 2016 37 Hình 3: Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến chi phí đầu tư cho hoạt động sản xuất lúa 49 Hình 4: Tổng diện tích sản lượng lúa năm hộ điều tra 50 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Hình 5: Biện pháp ứng phó BĐKH người dân quyền 57 SVTH: Nguyễn Thị Thảo viii Khóa luận tốt nghiệp 12 Tác động BĐKH ảnh hưởng đến sản xuất lúa người dân nào? Thiếu nguồn nước cung cấp cho lúa Sâu bệnh Nạn chuột phá hoại Năng suất, chất lượng trồng giảm Khác:………………………………………………………………………… Ế IV Khảo sát hội biến đổi khí hậu mang lại U Những thay đổi thiên tai có tác động tích cực hoạt động sản xuất Có/Khơng Những thay đổi TÊ Thời gian ́H lúa ông/bà không? Nếu có, nêu rõ H Trước 2010 IN Từ2010-2017 K Những thay đổi thiên tai có giúp gia đình ơng/bà tăng suất, sản lượng lại? Có/Khơng ̣I H Thời gian O ̣C trồng lúa nhờ vào tăng số lượng thời vụ năm giống lúa ngắn ngày mang Những thay đổi Đ A Trước 2010 Từ2010-2017 V: Khảo sát tình hình ứng phó thiên tai Hiểu biết Ông/ bà biến đổi khí hậu từ đâu mà có được? - Truyền hình tivi/radio - Sách báo - Kinh nghiệm SVTH: Nguyễn Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp - Những người xung quanh - Interne - Khác…………………………………………………………………………… Ông/ bà làm để hạn chế ảnh hưởng thiên tai? Đối với sản xuất: ……………………………………………………… Đối với đời sống: …………………………………………………………… 3.Từ kinh nghiệm than, ơng bà có kiến nghị, đề nghị để nâng cao hiệu Ế cơng tác phòng tránh/ thích ứng với thiên tai địa phương? U …………………………………………………………………………………… sát biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu địa phương Có áp dụng Mức độ làm giảm tác động Có Khơng H Yếu tố TÊ VI: Khảo ́H ………………………………………………………………………………………… IN Đắp đê Đầu tư máy móc thiết bị K Thay đổi cấu giống ̣C Dồn điền đổi ̣I H Xây kênh mương O Chuyển đổi mùa thời vụ Giảm thuốc bảo vệ thực vật Đ A Trồng Hệ thống cảnh báo sớm Lưu ý: 1: không thay đổi 2:thấp 3: trung bình 4: cao 5: thay đổi cao PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp KẾT QUẢ SPSS Bảng 2.8: Tình hình nhân lao động nhóm hộ điều tra năm 2017 trinh hoc van Percent 26.0 Valid Percent 26.0 Cumulative Percent 26.0 cap 14 28.0 28.0 54.0 cap 15 30.0 30.0 84.0 cap 16.0 16.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 khong di hoc U Ế Valid Frequency 13 TÊ ́H Bảng 2.9: Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa sinh truong va phat trien cua bao sinh truong va phat trien cua lu lut sinh truong va phat trien cua ret nang suat va san luong cua han han nang suat va san luong cua lu lut nang suat va san luong cua bao nang suat va san luong cua ret 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 Mean 1.0000 2.0400 2.0400 2.0000 2.1200 2.0200 2.0200 2.0600 1.2400 1.2400 1.0000 1.1600 Sum 50.00 102.00 102.00 100.00 106.00 101.00 101.00 103.00 62.00 62.00 50.00 58.00 IN Missing K Valid ̣C N H sinh truong va phat trien cua han han dich benh lu lut Nhanh Frequency 50 Đ A Valid ̣I H O sinh truong va phat trien cua han han Valid Cham Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 sinh truong va phat trien cua bao Frequency 48 Percent 96.0 Valid Percent 96.0 Cumulative Percent 96.0 4.0 4.0 100.0 50 100.0 100.0 khong thay doi Total SVTH: Nguyễn Thị Thảo dich benh bao dich benh han han dich benh ret 50 Khóa luận tốt nghiệp sinh truong va phat trien cua lu lut Valid Frequency 48 Cham khong thay doi Total Percent 96.0 Valid Percent 96.0 Cumulative Percent 96.0 100.0 4.0 4.0 50 100.0 100.0 sinh truong va phat trien cua ret Valid Cham Percent 50 Cumulative Percent Valid Percent 100.0 100.0 100.0 Ế Frequency giam xuong Valid Percent 88.0 88.0 12.0 12.0 Total 50 100.0 88.0 TÊ 44 nhu cu Cumulative Percent 100.0 100.0 H Valid Percent ́H Frequency U nang suat va san luong cua han han Valid giam xuong 49 nhu cu Percent K Frequency IN nang suat va san luong cua lu lut 98.0 98.0 98.0 100.0 2.0 2.0 50 100.0 100.0 ̣C Cumulative Percent O Total Valid Percent giam xuong Đ A Valid ̣I H nang suat va san luong cua bao Frequency 49 Percent 98.0 Valid Percent 98.0 Cumulative Percent 98.0 100.0 nhu cu 2.0 2.0 Total 50 100.0 100.0 nang suat va san luong cua ret Frequency Valid giam xuong Percent Valid Percent Cumulative Percent 47 94.0 94.0 94.0 nhu cu 6.0 6.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp dich benh lu lut Valid Frequency 44 tang len khong thay doi Total Percent 88.0 Valid Percent 88.0 Cumulative Percent 88.0 100.0 12.0 12.0 50 100.0 100.0 dich benh bao Frequency khong thay doi Total 44 88.0 88.0 88.0 12.0 12.0 100.0 50 100.0 100.0 Ế tang len Cumulative Percent Valid Percent U Valid Percent Percent 92.0 8.0 100.0 K Frequency 46 50 Cumulative Percent 92.0 100.0 Valid Percent 92.0 8.0 100.0 ̣C tang len khong thay doi Total IN dich benh ret Valid Cumulative Percent 100.0 Valid Percent 100.0 TÊ tang len Percent 100.0 H Valid Frequency 50 ́H dich benh han han ̣I H O Bảng 2.10: Ảnh hưởng BĐKH đến khả chống chịu giống lúa gion g Kha ng Dan ton tai gion g Kha ng Dan cu gion g Kha ng Dan moi gion g HC9 ton tai gion g HC 95 cu gion g HC9 moi gion g HT1 ton tai 50 50 44 44 0 50 50 1.00 00 50.0 2.12 00 106 00 Đ A N Valid Missi ng Mean Sum Statistics 2.00 00 88.0 SVTH: Nguyễn Thị Thảo gion g HT1 cu gion g HT moi gion g Thie n Uu ton tai gion g Thi en Uu cu gion g Thie n Uu moi gion g nep ton tai gion g nep cu gion g nep moi 44 44 29 29 2 6 50 21 50 21 48 48 50 2.09 09 92.0 1.00 00 44.0 2.22 73 98.0 2.10 34 61.0 1.00 00 3.00 00 2.00 6.00 2.00 00 58.0 Khóa luận tốt nghiệp giong Khang Dan ton tai Valid Frequency 50 Cu Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 Valid Percent 100.0 giong Khang Dan cu Percent 34.0 Valid Percent 34.0 giam xuong 10 20.0 20.0 54.0 khong doi 23 46.0 46.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 tang len Ế Valid Cumulative Percent 34.0 Frequency 17 System 12.0 50 100.0 Total Cumulative Percent 100.0 ́H Moi Missing Percent 88.0 Valid Percent 100.0 TÊ Valid Frequency 44 U giong HC95 ton tai tang len 10 IN H giong HC95 moi 22.7 giam xuong 20 40.0 45.5 68.2 khong doi 14 28.0 31.8 100.0 44 88.0 100.0 12.0 50 100.0 Frequency Total System K O Missing Đ A ̣I H Total Valid Cu Missing System Total Cumulative Percent Valid Percent 20.0 ̣C Valid Percent 22.7 giong HT1 ton tai Frequency Percent 44 Cumulative Percent Valid Percent 88.0 12.0 50 100.0 100.0 100.0 Cumulative Percent 22.7 giong HT1 cu Valid Missing Frequency 10 Percent 20.0 Valid Percent 22.7 giam xuong 14 28.0 31.8 54.5 khong doi 20 40.0 45.5 100.0 Total 44 88.0 100.0 12.0 50 100.0 tang len System Total SVTH: Nguyễn Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp giong Thien Uu ton tai Valid Moi Missing System Frequency 29 Total Percent 58.0 21 42.0 50 100.0 Cumulative Percent 100.0 Valid Percent 100.0 giong Thien Uu moi Frequency 16.0 27.6 10 20.0 34.5 62.1 khong doi 11 22.0 37.9 100.0 Total 29 58.0 100.0 System 21 42.0 50 100.0 Total giong nep ton tai Cu Missing System 4.0 48 Total U Cumulative Percent Valid Percent 100.0 100.0 IN Valid Percent H Frequency 27.6 Ế giam xuong ́H Missing tang len Cumulative Percent Valid Percent TÊ Valid Percent 96.0 100.0 K 50 ̣C giong nep cu Missing System 48 96.0 50 100.0 O khong doi Percent 4.0 ̣I H Valid Frequency Total Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 Đ A Bảng 11: Nguồn tiếp cận thơng tin biến đổi khí hậu N Valid Missing Statistics hieu biet ve bdkh truyen hinh tivi/radio 50 hieu biet ve bdkh sach bao 50 hieu biet ve bdkh kinh nghiem 50 hieu biet e bdkh nguoi xung quanh 50 hieu biet ve bdkh internet 50 hieu biet ve bdkh tap huan 50 0 0 0 Mean 1.2200 1.7200 1.2000 1.2200 1.9400 1.5200 Sum 61.00 86.00 60.00 61.00 97.00 76.00 SVTH: Nguyễn Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp hieu biet ve bdkh truyen hinh tivi/radio Valid Frequency 39 Co Percent 78.0 Valid Percent 78.0 Cumulative Percent 78.0 100.0 Khong 11 22.0 22.0 Total 50 100.0 100.0 hieu biet ve bdkh sach bao Frequency Valid Percent Cumulative Percent 14 28.0 28.0 28.0 Khong 36 72.0 72.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Ế Co U Valid Percent Valid Percent 80.0 Cumulative Percent 80.0 100.0 TÊ Co Percent 80.0 Khong 10 20.0 20.0 Total 50 100.0 100.0 H Valid Frequency 40 ́H hieu biet ve bdkh kinh nghiem 39 Khong 11 Total 50 Cumulative Percent 78.0 78.0 78.0 22.0 22.0 100.0 ̣C Co Valid Percent 100.0 100.0 O Valid Percent K Frequency IN hieu biet e bdkh nguoi xung quanh Co Frequency Đ A Valid ̣I H hieu biet ve bdkh internet Valid Percent 6.0 Cumulative Percent 6.0 100.0 Khong 47 94.0 94.0 Total 50 100.0 100.0 hieu biet ve bdkh tap huan Frequency Valid Percent 6.0 Percent Valid Percent Cumulative Percent Co 24 48.0 48.0 48.0 Khong 26 52.0 52.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.12: Nhận thức người dân BĐKH địa bàn nghiên cứu Statistics nguon nuoc co anh huong hdsx lua N Valid sau benh co ah den hdsx lua nang suat, chat luong co ah den hdsx lua nan chuot pha hoai co ah den hdsx lua 50 50 50 50 0 0 Mean 1.4800 1.0200 1.3000 1.0400 Sum 74.00 51.00 65.00 52.00 Missing Co 26 52.0 52.0 Khong 24 48.0 48.0 Total 50 100.0 100.0 sau benh co ah den hdsx lua Khong Cumulative Percent 98.0 100.0 2.0 2.0 50 100.0 100.0 K Total 52.0 100.0 Valid Percent 98.0 H Co Percent 98.0 IN Valid Frequency 49 Cumulative Percent U Valid Percent TÊ Valid Percent ́H Frequency Ế nguon nuoc co anh huong hdsx lua Valid Cumulative Percent 35 70.0 70.0 70.0 15 30.0 30.0 100.0 50 100.0 100.0 Khong Total Co Khong Total Valid Percent ̣I H Co Đ A Valid Percent O Frequency ̣C nan chuot pha hoai co ah den hdsx lua nang suat, chat luong co ah den hdsx lua Frequency 48 Percent 96.0 Valid Percent 96.0 Cumulative Percent 96.0 4.0 4.0 100.0 50 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.12: Nhận thức người dân BĐKH địa bàn nghiên cứu Statistics N loai thien tai lu lut 50 Valid Missing loai hinh thien tai han han 50 loai hinh thien tai bao 50 loai hinh thien tai ret 50 0 0 Mean 1.1600 1.0800 1.4800 1.1200 Sum 58.00 54.00 74.00 56.00 Cumulative Percent 84.0 16.0 16.0 100.0 50 100.0 100.0 Khong Total loai hinh thien tai han han Khong Cumulative Percent 92.0 100.0 8.0 8.0 50 100.0 100.0 K Total Valid Percent 92.0 H Co Percent 92.0 IN Valid Frequency 46 U Valid Percent 84.0 ́H Co Percent 84.0 TÊ Valid Frequency 42 Co Co Khong Total Cumulative Percent 52.0 52.0 52.0 24 48.0 48.0 100.0 50 100.0 100.0 loai hinh thien tai ret Đ A Valid Valid Percent 26 ̣I H Khong Total Percent O Valid ̣C loai hinh thien tai bao Frequency Frequency 44 Percent 88.0 Valid Percent 88.0 Cumulative Percent 88.0 100.0 12.0 12.0 50 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thảo Ế loai thien tai lu lut Khóa luận tốt nghiệp Hình 3: BĐKH ảnh hưởng đến chi phí đầu tư cho hoạt động sản xuất lúa n n: thu oc tru sa u ba o: ph an bao: thuo c tru sau ret : ph an 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 2.7 60 13 8.0 2.7 20 13 6.0 1.0 00 2.3 60 11 8.0 1.1 60 1.0 00 1.0 000 58 00 50 00 2.0 00 10 0.0 1.0 40 1.0 40 52 00 2.6 00 13 0.0 1.0 00 52 00 2.6 80 13 4.0 50 00 50 00 tang len 64 00 94 00 12.0 100.0 50 100.0 100.0 Đ A Cumulative Percent 14.0 14.0 14.0 nhu cu 43 86.0 86.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Tang SVTH: Nguyễn Thị Thảo 50 00 Cumulative Percent lu lut: cong lao dong Valid 50 00 88.0 Valid Percent 100.0 98 00 12.0 Percent 100.0 122 00 tang le Frequency 50 54 00 lu lut: giong Valid 1.8 80 88.0 Valid Percent Cumulative Percent 100.0 50 1.2 80 12.0 Percent 50 1.0 00 Frequency 50 1.0 00 ̣I H Total 50 1.9 60 44 O nhu cu ret : thu oc tru sa u 2.44 00 IN K Valid Percent ̣C Valid Percent ret : thi et bi lao ng 1.0 80 lu lut: phan NPK Frequency ret : gio ng ret : co ng lao ng Ế 50 50 00 ba o: gio ng ba o: thi et bi lao ng U lu lut : gio ng n n: ph an ba o: co ng lao ng ́H lu lut : ph an NP K lu lut : co ng lao ng H Sum n n: gio ng han han: g lao don g n n: thi et bi lao ng TÊ N Val id Mi ssi ng Mean lu lut : thu oc tru sa u lu lut : thi et bi lao ng Khóa luận tốt nghiệp lu lut: thuoc tru sau Valid tang len Frequency 16 Percent 32.0 Valid Percent 32.0 Cumulative Percent 32.0 100.0 nhu cu 34 68.0 68.0 Total 50 100.0 100.0 lu lut: thiet bi lao dong Frequency Valid Percent Cumulative Percent 46 92.0 92.0 92.0 nhu cu 8.0 8.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Ế tang len U Valid Percent tang len Percent 100.0 Valid Percent 100.0 IN giam xuong Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 K Valid Percent 100.0 H han han: giong Frequency 50 Cumulative Percent 100.0 TÊ Valid Frequency 50 ́H han han: phan O tang len Frequency 50 ̣I H Valid ̣C han han:cong lao dong Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 Đ A han han: thiet bi lao dong Valid tang len Frequency 49 Percent 98.0 Valid Percent 98.0 Cumulative Percent 98.0 100.0 nhu cu 2.0 2.0 Total 50 100.0 100.0 han han: thuoc tru sau Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent tang len 49 98.0 98.0 98.0 nhu cu 2.0 2.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp bao: phan Valid tang len Frequency Percent 16.0 Valid Percent 16.0 Cumulative Percent 16.0 100.0 nhu cu 42 84.0 84.0 Total 50 100.0 100.0 bao: giong Frequency Cumulative Percent Valid Percent 10 20.0 20.0 20.0 nhu cu 40 80.0 80.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Ế tang len U Valid Percent tang len Percent 100.0 Valid Percent 100.0 H bao: thiet bi lao dong Percent 96.0 Valid Percent 96.0 Cumulative Percent 96.0 nhu cu 4.0 4.0 100.0 Total 50 tang len IN Frequency 48 K Valid Cumulative Percent 100.0 TÊ Valid Frequency 50 ́H bao: cong lao dong 100.0 100.0 O ̣C bao:thuoc tru sau Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent tang len 14 28.0 28.0 28.0 nhu cu 36 72.0 72.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Đ A Valid ̣I H Frequency ret: phan Frequency Percent 4.0 Valid Percent 4.0 Cumulative Percent 4.0 giam xuong 48 96.0 96.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 tang len ret: giong Frequency Valid tang len 50 SVTH: Nguyễn Thị Thảo Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 Khóa luận tốt nghiệp ret: cong lao dong Valid tang len Frequency 50 Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 ret: thiet bi lao dong Valid tang len nhu cu Total Frequency 43 50 Percent 86.0 14.0 100.0 Valid Percent 86.0 14.0 100.0 Cumulative Percent 86.0 100.0 Cumulative Percent 56.0 100.0 U Valid Percent 56.0 44.0 100.0 ́H tang len nhu cu Total Percent 56.0 44.0 100.0 TÊ Valid Frequency 28 22 50 Ế ret: thuoc tru sau Hình 4: Tổng diện tích sản lượng lúa năm hộ điều tra dien tich nam 2017(sao) 50 san luong nam 2010(ta) 50 san luong nam 2017(ta) 50 0 0 18.80 111.872 68.830 940 5593.6 3441.5 Missing Mean 19.24 Sum ̣C 962 IN Valid dien tich nam 2010(sao) 50 K N H Statistics Đ A ̣I H O Hình 5: Biện pháp ứng phó BĐKH người dân quyền Valid bien phap dap de Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Cao 21 42.0 42.0 42.0 cao nhat 29 58.0 58.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 bien phap dau tu may moc thiet bi Valid Cao Frequency 24 Percent 48.0 Valid Percent 48.0 Cumulative Percent 48.0 100.0 cao nhat 26 52.0 52.0 Total 50 100.0 100.0 bien phap thay doi co cau giong SVTH: Nguyễn Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Frequency Valid Cao Percent cao nhat 48 Total 50 Valid Percent 4.0 Cumulative Percent 4.0 4.0 96.0 96.0 100.0 100.0 100.0 bien phap don dien doi thua Percent 6.0 Valid Percent 6.0 Cumulative Percent 6.0 cao nhat 47 94.0 94.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Cao Ế Valid Frequency U bien phap chuyen doi mua va thoi vu trung binh Valid Percent 6.0 6.0 10 20.0 20.0 cao nhat 37 74.0 Total 50 100.0 6.0 TÊ cao Cumulative Percent 74.0 26.0 100.0 100.0 H Valid Percent ́H Frequency cao 13 cao nhat 37 Total 50 Valid Percent 26.0 Cumulative Percent 26.0 26.0 74.0 74.0 100.0 100.0 100.0 ̣C Valid Percent K Frequency IN bien phap xay kenh muong cao Frequency Valid Percent 10.0 Cumulative Percent 10.0 100.0 45 90.0 90.0 Total 50 100.0 100.0 bien phap cay Frequency Valid Percent 10.0 cao nhat Đ A Valid ̣I H O bien phap giam thuoc bao ve thuc vat Percent Valid Percent Cumulative Percent cao 32 64.0 64.0 64.0 cao nhat 18 36.0 36.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 bien phap he thong canh bao som Valid cao nhat Frequency 50 SVTH: Nguyễn Thị Thảo Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 ... Quảng Trị 21 ̣C 2.2.2 Tác động BĐKH đến hoạt động sản xuất trồng lúa tỉnh Quảng Trị 24 O CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN ̣I H XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRIỆU SƠN,... tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp nói chung sản xuất lúa nói riêng - Nghiên cứu mức độ tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh. .. biến đổi khí hậu đến hoạt động sản ̣C xuất lúa địa bàn xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đề xuất ̣I H bàn xã Triệu Sơn O giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu hộ nông dân trồng lúa địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn xã triệu sơn, huyện triệu phong, tỉnh quảng trị , Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn xã triệu sơn, huyện triệu phong, tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay