Sự hài lòng của khách quốc tế về chất lượng dịch vụ tiệc buffet tại nhà hàng romance huế

206 1 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

Đại học Kinh tế Huế Formatted: Left: cm, Top: cm, Bottom: cm, Section start: New column, Header distance from edge: 1,7 cm, Footer distance from edge: 1,7 cm ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - ại Đ ho SỐ LIỆU THÔ Formatted: Font: 38 pt ̣c k h in SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỆC BUFFET TẠI NHÀ HÀNG ROMANCE ́H Hoàng Thị Tuyền Giáo viên hướng dẫn: ́ uê Sinh viên thực hiện: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Lớp: K48.A.QTKD Formatted: Font: pt Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - ại Đ ho NHẬT KÝ THỰC TẬP Formatted: Font: 30 pt ̣c k h in SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỆC BUFFET TẠI NHÀ HÀNG ROMANCE ́H Hoàng Thị Tuyền Giáo viên hướng dẫn: ́ uê Sinh viên thực hiện: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Lớp: K48.A.QTKD Formatted: No Spacing, Space Before: pt, After: 0,6 line, Line spacing: 1,5 lines Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Formatted: Font: 24 pt in h SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỆC BUFFET TẠI NHÀ HÀNG ROMANCE HUẾ ́H ́ uê HOÀNG THỊ TUYỀN Formatted: Font: 18 pt Formatted: Centered, Indent: First line: cm Formatted: Font: pt Huế, tháng năm 2018 Formatted: Line spacing: Multiple 1,2 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Đại học Kinh tế Huế Formatted: Font: Times New Roman, 10 pt Formatted: Font: 15 pt Formatted: Centered, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1,2 li, Tab stops: 1,95 cm, Left ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt Formatted: Line spacing: Multiple 1,2 li, Tab stops: 1,95 cm, Left -  - Formatted: Font: 14 pt Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left ại Đ ho Formatted: Centered, Tab stops: 1,95 cm, SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỆC BUFFET TẠI NHÀ HÀNG ROMANCE HUẾ Formatted: Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Multiple 1,3 li, Tab stops: 1,95 cm, Left h in ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ́H Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left ́ uê Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tuyền Lớp: K48.A.QTKD Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Formatted: Space Before: pt, After: pt, Tab stops: 1,95 cm, Left Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left Đại học Kinh tế Huế Huế, tháng năm 2018 Lời Cảm Ơn Để hồn thành khóa luận tơi nhận quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều tập thể, cá nhân, anh chị khách sạn Romance - Huế thầy, cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế Với tình cảm chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất anh chị cán công nhân viên Đ khách sạn Romance - Huế nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu thực tế thông tin ại cần thiết để hồn thành đề tài Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến q thầy, cô giáo Đại Học Kinh Tế cứu đề tài ̣c k ho - Đại Học Huế giảng dạy giúp đỡ chúng tơi q trình học tập nghiên Đặc biệt xin gởi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa , người tận tình hướng dẫn dạy tơi suốt thời gian thực khóa in luận tốt nghiệp Qua hướng dẫn cô, thêm nhiều kiến h thức bổ ích mà học cô phương pháp nghiên cứu khoa học, thái độ tinh thần làm việc nghiêm túc Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn cô Cuối cùng, tơi mong muốn bày tỏ lòng cảm ơn đến gia đình bạn bè ln ́H ủng hộ, động viên tơi suốt q trình thực khóa luận Mặc dù cố gắng để hồn thành tốt khóa luận tơi biết với vốn Formatted: Expanded by 0,2 pt ́ uê kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế mình, nên có số sai sót q trình thực báo cáo tránh khỏi Rất mong quý thầy bạn bỏ qua sai sót góp ý để nghiên cứu hồn thiện Xin chân thành cám ơn!! Huế, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Đại học Kinh tế Huế Hoàng Thị Tuyền ại Đ h in ̣c k ho ́H ́ uê Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA Formatted: Section start: New column, Header distance from edge: 1,7 cm, Footer distance from edge: 1,7 cm LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài Đ nghiên cứu khoa học Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan ại Huế, ngày tháng năm 2017 ho Sinh viên thực ̣c k h in Hoàng Thị Tuyền ́H ́ uê Formatted: Tab stops: 15,5 cm, Right + Not at 16,51 cm Formatted: 01, Line spacing: single Formatted: Footer, Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Tab stops: 15,5 cm, Right SVTH: HOÀNG THỊ TUYỀN i LỚP: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA MỤC LỤC Formatted: English (United States) LỜI CẢM ƠN iii Formatted: Line spacing: Multiple 1,4 li, Tab stops: 1,95 cm, Left LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iiiii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vvii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined.viii DANH MỤC BẢNG BIỂU vix Đ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 51 Lý chọn đề tài 51 ại Mục tiêu nghiên cứu 52 ho 2.1 Mục tiêu chung 52 2.2 Mục tiêu cụ thể 53 ̣c k Đối tượng nghiên cứu 53 Phạm vi nghiên cứu 53 in Phương pháp nghiên cứu 53 5.1 Phương pháp thu thập số liệu 53 h 5.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 54 5.3 Quy mô mẫu ́H 5.4 Thiết kế bảng hỏi Kết cấu đề tài ́ uê PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 57 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 57 1.1.1 Cơ sở lý luận nhà hàng 57 1.1.1.1 Khái niệm nhà hàng 57 1.1.1.2 Phân loại nhà hàng 57 1.1.1.3 Đặc điểm nhà hàng 58 1.1.1.4 Quy trình phục vụ lượt khách nhà hàng khách sạn 510 1.1.1.5 Đặc điểm kinh doanh nhà hàng khách sạn 510 SVTH: HOÀNG THỊ TUYỀN ii LỚP: K48A-QTKD Formatted: Tab stops: 15,5 cm, Right + Not at 16,51 cm Formatted: Footer, Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Tab stops: 15,5 cm, Right Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA 1.1.1.6 Ý nghĩa hoạt động kinh doanh nhà hàng 511 1.1.1.7 Chức hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn 512 1.1.2 Cơ sở lí luận tiệc tiệc Buffet nhà hàng khách sạn 512 1.1.2.1 Khái niệm phân loại tiệc 512 1.1.2.2 Khái niệm phân loại tiệc Buffet 513 1.1.2.3 Đặc điểm tiệc Buffet 514 1.1.2.4 Nguyên tắc tiệc Buffet 514 1.1.2.5 Ưu điểm nhược điểm tiệc Buffet nhà hàng 515 1.1.2.6 Ý nghĩa tiệc Buffet nhà hàng khách sạn 516 Đ 1.1.2.7 Quy trình phục vụ tiệc Buffet nhà hàng khách sạn 516 ại 1.1.3 Cơ sở lý thuyết chất lượng dịch vụ 518 1.1.3.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ 518 ho 1.1.3.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ kinh doanh ăn uống nhà hàng ̣c k khách sạn 519 1.1.3.3 Đặc điểm chất lượng dịch vụ kinh doanh ăn uống nhà hàng khách sạn 519 in 1.1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 520 h 1.1.4 Lý luận hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn 521 1.1.4.1 Khái niệm hài lòng khách hàng 521 ́H 1.1.4.2 Tại phải làm hài lòng khách hàng 522 ́ uê 1.1.4.3 Các nhân tố định đến hài lòng khách hàng 523 1.1.4.4 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 523 1.1.4.5 Sự khác biệt chất lượng dịch vụ hài lòng khách 524 1.1.4.6 Mơ hình đánh giá chất lượng dịch vụ kinh doanh ăn uống nhà hàng khách sạn 525 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 531 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan.Error! Bookmark not defined.31 1.2.2 Chất lượng dịch vụ khách sạn Thừa Thiên HuếError! Bookmark not Formatted: Tab stops: 15,5 cm, Right + Not at 16,51 cm defined.33 Formatted: Footer, Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Tab stops: 15,5 cm, Right SVTH: HOÀNG THỊ TUYỀN iii LỚP: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA CHƯƠNG 2: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỆC BUFFET TẠI NHÀ HÀNG ROMANCE 535 2.1 Giới thiệu khách sạn Romance - Huế hoạt động kinh doanh nhà hàng Romance 535 2.1.1 Khái quát khách sạn Romance - Huế 535 2.1.1.1 Vị trí, lịch sử hình thành phát triển 535 2.1.1.3 Cơ sở vật chất kĩ thuật (CSVCKT) Error! Bookmark not defined.38 2.1.1.4 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phận khách sạn Romance - Huế 542 Đ 2.1.1.5 Cơ cấu lao động khách sạn phân theo giới tính, độ tuổi, trình độ ại 544 2.1.1.6 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn qua năm (2015-2017) 547 ho 2.1.2 Giới thiệu hoạt động kinh doanh nhà hàng Romance khách ̣c k sạn Romance - Huế 552 2.1.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà hàng Romance - Huế 552 2.1.2.2 Tình hình nguồn nhân lực nhà hàng Romance - Huế 553 in 2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức phân ca lao động nhà hàng Romance - Huế 553 h 2.2 Đánh giá hài lòng khách Quốc tế chất lượng dịch vụ tiệc Buffet nhà hàng Romance - Huế 554 2.2.1 Sơ lược mẫu điều tra 554 ́H 2.2.1.1 Thông tin phiếu điều tra 554 ́ uê 2.2.1.2 Thông tin đối tượng điều tra 554 2.2.2 Phân tích kết điều tra 559 2.2.2.1 Mục đích chuyến khách hàng 559 2.2.2.2 Các kênh cung cấp thông tin khách sạn Romance – Huế cho khách hàng 559 2.2.2.3 Số lần lưu trú khách sạn Romance - Huế khách du lịch 560 2.2.2.4 Số lần sử dụng tiệc Buffet khách nhà hàng Romance - Huế 561 Formatted: Tab stops: 15,5 cm, Right + Not at 16,51 cm 2.2.3 Kiểm định thang đo Liker hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 561 SVTH: HOÀNG THỊ TUYỀN iv LỚP: K48A-QTKD Formatted: Footer, Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Tab stops: 15,5 cm, Right Đại học Kinh tế Huế  Kiểm định ANOVA khác biệt ý kiến đánh giá khách hàng Dụng cụ ăn uống bữa tiệc: Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left Sig B2.3 Khan an xep dep mat 2,375 121 ,073 Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left B2.4 Khan trai ban sach se ,522 121 ,668 Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left Đ ANOVA ại Sum of Mean B2.3 Khan an xep Between Groups Within Groups Square 121 74,928 124 9,420 Within Groups 78,548 121 Total 87,968 124 Between ban sach se Groups Sig Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left 5,083 ,002 ,550 Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left 3,140 h B2.4 Khan trai 2,795 in 66,542 Total F Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left 8,386 ̣c k dep mat df ho Squares 4,837 ,003 ,649 ́H Formatted: Tab stops: 1,95 cm, Left ́ uê Đại học Kinh tế Huế Page i: [1] Formatted DELL N4050 4/27/2018 4:45:00 PM DELL N4050 4/27/2018 4:45:00 PM Tab stops: 15,5 cm, Right + Not at 16,51 cm Page i: [2] Formatted Footer, Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Tab stops: 15,5 cm, Right Page xiii: [3] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:19:00 PM DELL N4050 4/27/2018 4:50:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:16:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:19:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:28:00 PM Level 6, Tab stops: 1,95 cm, Left Page xiii: [4] Formatted No underline Page xiii: [5] Formatted Page xiii: [6] Formatted Tab stops: 1,95 cm, Left ho Page xiii: [7] Formatted ại Đ 01, Left, Line spacing: single DELL N4050 Page xiii: [9] Formatted DELL N4050 DELL N4050 Page xiii: [11] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM ́ uê Font: 13 pt, Not Bold ́H Page xiii: [10] Formatted 4/27/2018 6:27:00 PM Font: 12 pt 4/27/2018 6:27:00 PM h Font: 13 pt, Not Bold in Page xiii: [8] Formatted ̣c k Font: Times New Roman, 13 pt, No underline 4/27/2018 6:27:00 PM Font: 12 pt Page xiii: [12] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM Font: 13 pt, Not Bold Page xiii: [13] Formatted Font: 12 pt Page xiii: [14] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Đại học Kinh tế Huế Page xiii: [15] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM Font: 12 pt Page xiii: [16] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiii: [17] Formatted Font: 12 pt Page xiii: [18] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiii: [19] Formatted Page xiii: [20] Formatted Font: 13 pt, Not Bold DELL N4050 Page xiii: [23] Formatted DELL N4050 DELL N4050 Page xiii: [25] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:27:00 PM ́ uê Font: 13 pt, Not Bold ́H Page xiii: [24] Formatted 4/27/2018 6:27:00 PM Font: 12 pt 4/27/2018 6:27:00 PM h Font: 13 pt, Not Bold in Page xiii: [22] Formatted ̣c k Font: 12 pt ho Page xiii: [21] Formatted ại Đ Font: 12 pt 4/27/2018 6:27:00 PM Font: 12 pt Page xiii: [26] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:19:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:30:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Tab stops: 1,95 cm, Left Page xiii: [27] Formatted Font: Times New Roman, 13 pt, No underline Page xiii: [28] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Đại học Kinh tế Huế Page xiii: [29] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiii: [30] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiii: [31] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiii: [32] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiii: [33] Formatted Page xiii: [34] Formatted Font: 13 pt, Not Bold ại Đ Font: Times New Roman, 12 pt DELL N4050 Page xiii: [37] Formatted DELL N4050 DELL N4050 Page xiii: [39] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM ́ uê Font: 13 pt, Not Bold ́H Page xiii: [38] Formatted 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt 4/27/2018 6:29:00 PM h Font: 13 pt, Not Bold in Page xiii: [36] Formatted ̣c k Font: Times New Roman, 12 pt ho Page xiii: [35] Formatted 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiii: [40] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: 13 pt, Not Bold Page xiii: [41] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiii: [42] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Đại học Kinh tế Huế Page xiii: [43] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiii: [44] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiii: [45] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiii: [46] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiii: [47] Formatted Page xiii: [48] Formatted Font: 13 pt, Not Bold ại Đ Font: Times New Roman, 12 pt DELL N4050 Page xiii: [51] Formatted DELL N4050 DELL N4050 Page i: [53] Formatted DELL N4050 4/27/2018 4:45:00 PM ́ uê Tab stops: 15,5 cm, Right + Not at 16,51 cm ́H Page i: [52] Formatted 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt 4/27/2018 6:29:00 PM h Font: 13 pt, Not Bold in Page xiii: [50] Formatted ̣c k Font: Times New Roman, 12 pt ho Page xiii: [49] Formatted 4/27/2018 4:45:00 PM Footer, Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width), Tab stops: 15,5 cm, Right Page xiv: [54] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [55] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [56] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Đại học Kinh tế Huế Page xiv: [57] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [58] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [59] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [60] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [61] Formatted Page xiv: [62] Formatted Font: 13 pt, Not Bold ại Đ Font: Times New Roman, 12 pt DELL N4050 Page xiv: [65] Formatted DELL N4050 DELL N4050 Page xiv: [67] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM ́ uê Font: 13 pt, Not Bold ́H Page xiv: [66] Formatted 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt 4/27/2018 6:29:00 PM h Font: 13 pt, Not Bold in Page xiv: [64] Formatted ̣c k Font: Times New Roman, 12 pt ho Page xiv: [63] Formatted 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [68] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [69] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [70] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Đại học Kinh tế Huế Page xiv: [71] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [72] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [73] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [74] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [75] Formatted Page xiv: [76] Formatted Font: 13 pt, Not Bold ại Đ Font: Times New Roman, 12 pt DELL N4050 Page xiv: [79] Formatted DELL N4050 DELL N4050 Page xiv: [81] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM ́ uê Font: 13 pt, Not Bold ́H Page xiv: [80] Formatted 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt 4/27/2018 6:29:00 PM h Font: 13 pt, Not Bold in Page xiv: [78] Formatted ̣c k Font: Times New Roman, 12 pt ho Page xiv: [77] Formatted 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [82] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [83] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [84] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Đại học Kinh tế Huế Page xiv: [85] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [86] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [87] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [88] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [89] Formatted Page xiv: [90] Formatted Font: 13 pt, Not Bold ại Đ Font: Times New Roman, 12 pt DELL N4050 Page xiv: [93] Formatted DELL N4050 DELL N4050 Page xiv: [95] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM ́ uê Font: 13 pt, Not Bold ́H Page xiv: [94] Formatted 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt 4/27/2018 6:29:00 PM h Font: 13 pt, Not Bold in Page xiv: [92] Formatted ̣c k Font: Times New Roman, 12 pt ho Page xiv: [91] Formatted 4/27/2018 6:29:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [96] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [97] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [98] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Đại học Kinh tế Huế Page xiv: [99] Formatted DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 6:29:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:23:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:23:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Font: Times New Roman, 12 pt Page xiv: [100] Formatted Font: 13 pt, Not Bold Page xiv: [101] Formatted Font: Times New Roman, 12 pt Page 1: [102] Formatted Tab stops: 16 cm, Right + Not at 16,51 cm Page 1: [103] Formatted Page 12: [104] Formatted ại Đ Tab stops: 16 cm, Right + Not at 16,51 cm Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left ho Page 12: [105] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM in Page 12: [106] Formatted ̣c k Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left h Page 12: [107] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left DELL N4050 Page 12: [109] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM ́ uê Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left ́H Page 12: [108] Formatted 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [110] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [111] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [112] Formatted DELL N4050 Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:21:00 PM Đại học Kinh tế Huế Page 12: [113] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [114] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [115] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [116] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [117] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Page 12: [118] Formatted ại Đ Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left ho Page 12: [119] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM in Page 12: [120] Formatted ̣c k Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left h Page 12: [121] Formatted DELL N4050 DELL N4050 Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [123] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM ́ uê ́H Page 12: [122] Formatted Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:21:00 PM 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [124] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [125] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [126] Formatted DELL N4050 Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:21:00 PM Đại học Kinh tế Huế Page 12: [127] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [128] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [129] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [130] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 12: [131] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Page 12: [132] Formatted ại Đ Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left ho Page 12: [133] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM DELL N4050 Page 12: [135] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM h Space Before: pt, Tab stops: 1,95 cm, Left in Page 12: [134] Formatted ̣c k Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:19:00 PM Indent: First line: 1,27 cm, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control, Tab stops: 1,95 cm, Left DELL N4050 Page 43: [137] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:21:00 PM ́ uê Indent: First line: 1,27 cm, Tab stops: 1,95 cm, Left ́H Page 12: [136] Formatted 4/27/2018 5:25:00 PM Border: Top: (Double solid lines, Auto, 0,5 pt Line width) Page 43: [138] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:26:00 PM Centered, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 43: [139] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:26:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 43: [140] Formatted DELL N4050 Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:26:00 PM Đại học Kinh tế Huế Page 43: [141] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:26:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 43: [142] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:26:00 PM Centered, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 43: [143] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:26:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 43: [144] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:26:00 PM Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 43: [145] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:26:00 PM Page 43: [146] Formatted ại Đ Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left DELL N4050 4/27/2018 5:26:00 PM Centered, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left ho Page 43: [147] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:26:00 PM DELL N4050 Page 44: [149] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:27:00 PM h Space Before: pt, Tab stops: 1,95 cm, Left in Page 43: [148] Formatted ̣c k Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:34:00 PM Tab stops: cm, Left + 16 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm DELL N4050 Page 46: [151] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM ́ uê Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left ́H Page 46: [150] Formatted 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 46: [152] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 46: [153] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 46: [154] Formatted DELL N4050 Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:28:00 PM Đại học Kinh tế Huế Page 46: [155] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 46: [156] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 46: [157] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 46: [158] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 46: [159] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM Page 46: [160] Formatted ại Đ Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left ho Page 46: [161] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM in Page 46: [162] Formatted ̣c k Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left h Page 46: [163] Formatted DELL N4050 DELL N4050 Page 46: [165] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM ́ uê Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left ́H Page 46: [164] Formatted Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:28:00 PM 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 46: [166] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:28:00 PM Line spacing: Multiple 1,1 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 44: [167] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:34:00 PM Tab stops: cm, Left + 16 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Page 76: [168] Formatted DELL N4050 Line spacing: Multiple 1,3 li, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:45:00 PM Đại học Kinh tế Huế Page 76: [169] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:45:00 PM Line spacing: Multiple 1,3 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 76: [170] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:45:00 PM Line spacing: Multiple 1,3 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 76: [171] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:45:00 PM Line spacing: Multiple 1,3 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 76: [172] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:46:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:19:00 PM Space Before: pt, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 76: [173] Formatted Page 44: [174] Formatted ại Đ Indent: First line: 1,27 cm, No widow/orphan control, Tab stops: 1,95 cm, Left DELL N4050 4/27/2018 5:34:00 PM Tab stops: cm, Left + 16 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm ho Page 81: [175] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:50:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:50:00 PM in Page 81: [176] Formatted ̣c k Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: Multiple 1,32 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: Multiple 1,32 li, Tab stops: 1,95 cm, Left h Page 81: [177] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:50:00 PM Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: Multiple 1,32 li, Tab stops: 1,95 cm, Left DELL N4050 ́H Page 81: [178] Formatted 4/27/2018 5:50:00 PM Page 81: [179] Formatted DELL N4050 ́ uê Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: Multiple 1,32 li, Tab stops: 1,95 cm, Left 4/27/2018 5:50:00 PM Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: Multiple 1,32 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 81: [180] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:50:00 PM Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: Multiple 1,32 li, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 81: [181] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:51:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:19:00 PM Space Before: pt, Tab stops: 1,95 cm, Left Page 81: [182] Formatted Indent: First line: 1,27 cm, No widow/orphan control, Tab stops: 1,95 cm, Left Đại học Kinh tế Huế Page 81: [183] Formatted DELL N4050 4/27/2018 5:51:00 PM DELL N4050 4/27/2018 5:19:00 PM 02, Left, None, Line spacing: single Page 81: [184] Formatted Justified, Indent: First line: 1,27 cm, No widow/orphan control, Tab stops: 1,95 cm, Left ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H ... giá khách Quốc tế CLDV tiệc Buffet thang ̣c k đo Thức ăn thức uống bữa tiệc Buffet .7067 Bảng 2.24: Mức độ đánh giá khách Quốc tế CLDV tiệc Buffet thang in đo Không gian bữa tiệc Buffet ... đánh giá khách Quốc tế CLDV tiệc Buffet thang đo Thức ăn thức uống bữa tiệc Buffet 574 Bảng 2.25: Mức độ đánh giá khách Quốc tế CLDV tiệc Buffet thang đo Không gian bữa tiệc Buffet 575... Quốc tế sử dụng dịch vụ tiệc Buffet nhà hàng Romance khách sạn - Đối tượng điều tra: Các khách Quốc tế sử dụng dịch vụ tiệc Buffet nhà ho hàng Romance - Huế (đề tài chọn điều tra khách Quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự hài lòng của khách quốc tế về chất lượng dịch vụ tiệc buffet tại nhà hàng romance huế , Sự hài lòng của khách quốc tế về chất lượng dịch vụ tiệc buffet tại nhà hàng romance huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay