Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

98 1 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ TÊ ́H U Ế -- - IN H K HÓA LU ẬN TỐT NG HI ỆP ĐẠI H ỌC K PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NƠNG NGHIỆP ̣I H O ̣C HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Thanh Hằng TS Trần Xuân Châu Đ A Sinh viên thực hiện: Lớp: K48 - KTCT Huế, tháng 01 năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế trình thực tập nghiên cứu lý luận thực tiễn, để hoàn thành đề tài khóa luận ngồi nỗ lực cố gắng thân có giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân trường Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô giáo Ế trường Đại học kinh tế - Đại học Huế nói chung thầy khoa Kinh U Tế Chính Trị nói riêng tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho ́H em suốt thời gian học tập giảng đường đại học, đặc biệt thầy Trần Xuân Châu , người ln tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, TÊ quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện để chúng em hồn thành đề tài cách tốt H Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến anh (chị), cô( ) làm việc IN ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, phòng NN&PTNT huyện Hòa Vang K hướng dẫn nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành tốt đề tài ̣C Tuy nhiên, với vốn kiến thức hạn chế, viết khơng tránh khỏi O sai sót mong nhận lời góp ý quý thầy để ̣I H đề tài em hồn thiện đầy đủ Cuối kính chúc quý Đ A Thầy, Cô , chúc Quý quan dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp cao quý Một lần em xin chân thành cảm ơn ` Huế, tháng 01 năm 2018 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii PHẦN I : MỞ ĐẦU .1 Ế 1.Tính cấp thiết đề tài U 2.Tình hình nghiên cứu đề tài ́H 3.Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Mục tiêu: TÊ 3.2.Nhiệm vụ: 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu H 4.1.Đối tượng nghiên cứu IN 4.2.Phạm vi nghiên cứu K 5.Phương pháp nghiên cứu 5.1.Phương pháp luận O ̣C 5.2 Phương pháp cụ thể ̣I H 6.Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài .5 Đ A PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP 1.1.Quan niệm cách tiếp cận phát triển hợp tác nông nghiệp 1.1.1.Quan niệm phát triển hợp tác nông nghiệp 1.1.1.1.Quan niệm hợp tác, kinh tế hợp tác 1.1.1.2 Quan niệm hợp tác xã, hợp tác nông nghiệp 1.1.1.3.Quan niệm phát triển hợp tác mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam 1.1.2 Các cách tiếp cận phát triển hợp tác nông nghiệp 10 i 1.1.2.1 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp 10 1.1.2.2 Các mơ hình liên kết sản xuất nông nghiệp 13 1.2 Phân loại, vai trò nguyên tắc hoạt động hợp tác nông nghiệp 19 1.2.1 Phân loại hợp tác nông nghiệp 19 1.2.1.1 Hợp tác nông nghiệp dịch vụ .19 1.2.1.2 Hợp tác nông nghiệp sản xuất kết hợp dịch vụ 20 1.2.1.3 Hợp tác nông nghiệp sản xuất kinh doanh mức độ hợp tác toàn diện 20 Ế 1.2.2 Vai trò hợp tác nơng nghiệp 20 U 1.2.3 Các nguyên tắc hoạt động hợp tác 21 ́H 1.3 Các nhân tố tác động đến phát triển hợp tác nông nghiệp .23 1.3.1 Nhân tố nội sinh 23 TÊ 1.3.1.1 Năng lực kinh tế hộ 23 1.3.1.2 Vốn kinh doanh: .24 H 1.3.1.3 Khoa học – công nghệ: .24 IN 1.3.1.4 Năng lực xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp .24 K 1.3.2 Nhân tố ngoại sinh .24 1.3.2.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế vĩ mô 24 O ̣C 1.3.2.2 Chính sách phát triển đảng nhà nước 25 ̣I H 1.3.2.3 Sự hợp tác tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể với hợp tác 25 1.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển hợp tác nông nghiệp 26 Đ A 1.4.1 Về mặt kinh tế .27 1.4.1.1 Khả hỗ trợ dịch vụ cho kinh tế hộ .27 1.4.1.2 Doanh thu, lãi, lỗ hoạt động dịch vụ 27 1.4.1.3 Mức độ giải việc làm cho người nông dân .28 1.4.1.4 Mức độ áp dụng KH – KT tổ chức quản lý 28 1.4.2 Về mặt hội .28 1.4.2.1 Mức độ dân chủ 28 1.4.2.2 Mức độ tin cậy 28 1.4.2.3 Mức độ phúc lợi chung htx 28 1.4.2.4 Mức độ đoàn kết, hợp tác 29 ii 1.4.3 Về môi trường 29 1.5 Kinh nghiệm phát triển hợp tác nông nghiệp 29 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển hợp tác nơng nghiệp nước ngồi 29 1.5.1.1 Kinh nghiệm từ nhật 29 1.5.1.2 Kinh nghiệm từ hàn quốc 30 1.5.2 Kinh nghiệm phát triển hợp tác nông nghiệp nước .31 1.5.2.1 Kinh nghiệm từ Tỉnh Đồng Tháp .31 Ế 1.5.2.2 Kinh nghiệm từ Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 32 U 1.5.3 Rút kinh nghiệm cho phát triển hợp tác nơng nghiệp Huyện Hòa Vang, ́H Thành Phố Đà Nẵng 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 35 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 35 H 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .35 IN 2.1.1.1 Vị trí địa lý 35 K 2.1.1.2 Điều kiện đất đai, địa hình thổ nhưỡng .35 2.1.1.3 Điều kiện thời tiết - khí hậu 36 O ̣C 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 36 ̣I H 2.1.2.1 Dân số lao động 36 2.1.2.2 Tình hình kinh tế kết cấu hạ tầng nông thôn .37 Đ A 2.1.2.3 Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp 38 2.1.2.4 Chính sách ưu đãi phát triển nông nghiệp, nông thôn áp dụng .38 2.2.Tổng quan ngành nơng nghiệp Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng .39 2.2.1 Kết sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 39 2.2.2 Kết thực đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp 40 2.2.2.1 Quy hoạch .40 2.2.2.2 Lĩnh vực giống: 40 2.2.2.3 Lĩnh vực công nghệ 40 iii 2.2.2.4 Thực chuyển giao tiến KH-KT, công nghệ cao đào tạo 41 2.2.2.5 Kết thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 42 2.2.3 Đánh giá hoạt động sản xuất nông nghiệp viên qua số liệu điều tra 43 2.3 Tình hình phát triển hợp tác nơng nghiệp huyện hòa vang, Thành Phố Đà Nẵng .44 2.3.1 Quy mô phân loại hợp tác nông nghiệp .44 2.3.1.1 Qui mô: .44 Ế 2.3.1.2 Phân loại: 45 U 2.3.2 Tốc độ tăng trưởng 46 ́H 2.3.3 Tình hình hoạt động dịch vụ hợp tác nông nghiệp 47 2.3.4 Trình độ cán quản lý .50 TÊ 2.3.5 Tình hình vốn kết kinh doanh hợp tác nông nghiệp .52 2.3.6 Loại hình kinh doanh hoạt động HTX NN .52 H 2.3.7 Về cổ phần vốn điều lệ sau chuyển đổi 53 IN 2.3.8.Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương đảng, sách pháp luật K nhà nước kinh tế hợp tác hướng dẫn chuyển đổi mơ hình hoạt động theo luật hợp tác .55 O ̣C 2.3.8.1.Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương đảng, sách pháp ̣I H luật nhà nước 55 2.3.8.2 Kết triển khai sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác 55 Đ A 2.4 Đánh giá chung phát triển hợp tác nông nghiệp Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng 56 2.4.1.Kết đạt hợp tác sau chuyển đổi theo luật HTX năm 2012 56 2.4.2 Hạn chế, nguyên nhân hạn chế .57 2.4.2.1 Hạn chế .57 2.4.2.2 Nguyên nhân 58 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NƠNG NGHIỆP HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 59 3.1 Phương hướng phát triển hợp tác nơng nghiệp Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng 59 iv 3.2 Những giải pháp chủ yếu để phát triển hợp tác nơng nghiệp Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng 59 3.2.1 Phát triển kinh tế hộ nông dân thành đơn vị sản xuất hàng hóa 59 3.2.2 Đổi hoàn thiện tổ chức quản lý hợp tác 61 3.2.3 Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý thành viên hợp tác 64 3.2.4 Huy động lực lượng hội, tổ chức đoàn thể nước quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể 66 Ế 3.2.5 Tăng cường hỗ trợ hệ thống trị kinh tế tập thể mà nòng cốt U họp tác 67 ́H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 Kết luận 68 TÊ Kiến nghị 69 2.1 Đối với thành phố 69 H 2.2 Đối với huyện hòa vang 69 IN 2.3 Đối với hợp tác nông nghiệp .70 Đ A ̣I H O ̣C K TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT bảo vệ thực vật BHYT: bảo hiểm y tế CĐ-ĐH: cao đẳng, đại học CNH-HĐH: cơng nghiệp hóa, đại hóa HTX: hợp tác HTX NN: hợp tác nông nghiệp ICA: Intrernational Cooperative Alliance KH-KT: khoa học kĩ thuật KT-XH: kinh tế, hội PTNT: phát triển nông thôn TB: trung bình TC: trung cấp THCS: trung học sở K IN H TÊ ́H U Ế BVTV: trung học phổ thông O TLNĐ: thủy lợi nội đồng ̣C THPT: ̣I H UBND: ủy ban nhân dân xây dựng XHCN: hội chủ nghĩa Đ A XDCB: vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mối quan hệ PTBV với HTX 10 Bảng 2.1: Cơ cấu lao động huyện năm 2016 37 Bảng 2.2: Giá trị sản xuất tồn ngành nơng nghiệp (giá cố định 2010) qua năm 39 Bảng 2.3: Các dự án nông nghiệp thu hút nhà dầu tư Hòa Vang .42 Ế Bảng 2.4 : Đánh giá tình hình sản xuất nơng nghiệp hộ viên huyện Hòa U Vang .43 ́H Bảng 2.5 : Số lượng hợp tác nông nghiệp huyện Hòa Vang giai đoạn 2012 - 2016 44 Bảng 2.6: Tỷ lệ phân loại hợp tác nông nghiệp huyện Hòa Vang giai đoạn TÊ 2014 – 2016 45 Bảng 2.7: Số lượng hợp tác nông nghiệp cung ứng dịch vụ giai đoạn 2012 – 2016 47 H Bảng 2.8 : Đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp hộ IN viên huyện Hòa Vang 48 K Bảng 2.9: Hiện trạng giới hóa HTX NN năm 2017 49 Bảng 2.10 : Trình độ cán quản lý hợp tác nông nghiệp huyện giai đoạn 2012 O ̣C – 2016 50 ̣I H Bảng 2.11 : Đánh giá lực quản lý cán HTX NN huyện Hòa Vang 51 Bảng 2.12 : Tình hình vốn kết kinh doanh HTX NN giai đoạn 2012 - 2016 .52 Đ A Bảng 2.13: Số cổ phần hợp tác thực sau chuyển đổi theo luật HTX 2012 54 Bảng 2.14: Vốn điều lệ hợp tác thực sau chuyển đổi theo luật HTX 2012 .54 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 : Đánh giá tình hình sản xuất nơng nghiệp hộ viên huyện Hòa Vang .43 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ phân loại hợp tác nơng nghiệp huyện Hòa Vang giai đoạn 2014 – 2016 46 Biểu đồ 2.3: Đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp hộ viên huyện Hòa Vang 48 Ế Biểu đồ 2.4 : Trình độ cán quản lý hợp tác nông nghiệp huyện giai đoạn U 2012 – 2016 50 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Biểu đồ 2.5 : Đánh giá lực quản lý cán HTX NN huyện Hòa Vang 51 viii Câu 2: Hoạt động sản xuất mang lại thu nhập cho gia đình ơng (bà) bao nhiêu? Dưới triệu đ/tháng Từ triệu đến triệu đ/tháng Từ triệu đến triệu đ/tháng Trên triệu đ/tháng U Các thương lái, tiểu thương, doanh nghiệp tư nhân Ế Câu 3: Sản phẩm ông bà sản xuất tiêu thụ thông qua kênh thu mua nào? ́H Tự đem trao đổi, mua bán, tiêu thụ TÊ Thông qua Hợp tác tham gia Các kênh khác H Câu Hoạt động sản xuất nông nghiệp hộ gia đình ơng (bà) nào? Bình thường Thuận lợi Rất thuận lợi IN Rất không Không thuận lợi ̣C K thuận lợi O Câu 5: Ông (bà) có biết đến loại hình kinh tế hợp tác nơng nghiệp hay khơng? ̣I H Khơng Đ A Câu 6: Ơng (bà) có thành viên hợp tác nông nghiệp hay chưa? Nếu có, xin vui lòng trả lời câu hỏi Nếu chưa, xin vui lòng trả lời tiếp câu hỏi số 7, Câu 7: Ông (bà) sử dụng dịch vụ hay sản phẩm hợp tác nông nghiệp địa bàn cung cấp sản xuất hay chưa?/ Chưa có 74 Câu 8: Theo ơng (bà) dịch vụ hay sản phẩm hợp tác nông nghiệp địa bàn huyện nào? Rất Kém Bình thường Tốt Rất tốt Câu 9: Ơng (bà) có nguyện vọng trở thành thành viên hợp tác nông nghiệp khơng? Khơng Ế Có U Câu 10: Theo ông(bà) dịch vụ hợp tác mà ông (bà) sử dụng hiệu ́H nhất, tốt nhất? Cung cấp giống TÊ Tưới tiêu thủy lợi Vật tư, phân bón Hỗ trợ vốn H Khuyến nông IN Bảo vệ thực vật Dịch vụ khác K Làm đất Tiêu thụ sản phẩm ̣C Câu 11: Ông (bà) đánh giá lực quản lý cán Hợp tác nông ̣I H Giỏi O nghiệp? Yếu Khá Trung bình Kém Đ A Câu 12: Quy mô hoạt động Hợp tác nông nghiệp mà ông (bà) tham gia nào? Quy mô thôn Quy mô liên thôn Quy mô Quy mô liên Câu 13: Thị trường tiêu thụ sản phẩm hợp tác mà ông (bà) tham gia? Trong huyện Trong thành phố Ngoài thành phố 75 Câu 14: Hộ gia đình ơng (bà) có khó khăn tham gia hoạt động Hợp tác nơng nghiệp? Thiết bị , máy móc lạc hậu, mặt sản xuất nhỏ hẹp Chưa tiếp cận với thị trường tiêu thụ sản phẩm Ơ nhiễm mơi trường khó xử lý Thiếu vốn Ế Kinh nghiệm quản lý hạn chế, chưa có đột phá U Chính sách Nhà nước ́H Cần tư vấn TÊ Khó khăn khác: H Câu 15: Ơng (bà) vui lòng trả lời câu hỏi sau? Bao nhiêu phần trăm (%) sản phẩm làm dùng để tiêu dùng gia IN đình:……% K Còn lại phần trăm (%) sản phẩm đem thị trường trao đổi mua ̣C bán:…….% O Câu 16: Ơng (bà) muốn gắn bó với hợp tác nông nghiệp hay muốn hoạt động ̣I H riêng lẻ? Muốn hoạt động riêng lẻ Vì sao? Đ A Muốn gắn bó với hợp tác Vì sao? Câu 17: Ông (bà) có kiến nghị để nâng cao hiệu phát triển hợp tác nông nghiệp địa phương nói riêng địa bàn huyện nói chung ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông/ bà Phụ lục 2: Ế DỰ TỐN KINH PHÍ ĐỀ ÁN GIẢM CHĂN NI HỘ GIA ĐÌNH, PHÁT TRIỂN Tổng Nội dung Quy mơ phí 500 Hòa Khương 200 200 Các 800 400 400 400 200 200 dân 2017 2018 2019 Bắc II Cải tạo môi trường ̣I H O Vùng chăn ni tập trung Hòa Khương Xử lý chất thải cơng nghệ khí sinh học 200 300 200 200 200 200 200 200 A (bằng Biogas) cho hộ dân chăn ni Thí điểm sử dụng máy phát điện chạy Nam Sơn - Đ 2020 IN ha) K Vùng chăn ni tập trung Hòa Bắc (203 Lộc Mỹ-Hòa thực sách nhà nhân 500 Quy hoạch ̣C Đối ứng Phân nước I kinh Ngân Đơn vị tính: Triệu đồng H TT TÊ ́H U CHĂN NUÔI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2017-2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO khí biogas từ chất thải chăn ni Hòa Tiến 200 heo nhằm giảm chi phí điện 300 Hòa Bắc 600 Ế 600 Phát triển chăn ni Đầu tư giới hóa, hệ thống tưới phục vụ trồng cỏ chăn ni bò Hỗ trợ tinh đơng viên cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò IV Xây dựng nhãn hiệu Các 100 300 100 100 300 300 120 300 200 100 450 360 90 150 150 150 1200 960 240 400 400 400 50 50 50 2000 2000 ̣I H sản phẩm: trứng cút Trà Kiểm, gà đồi Hòa Phước, 150 Hòa Vang 100 480 O Xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu 150 Hòa Nhơn A Cơng tác phòng, chống dịch bệnh Thí điểm xây dựng sở an tồn dịch Hòa Đ Các 200 U ép phân Nhân rộng mô hình chăn ni V 200 TÊ ́H Hỗ trợ đầu tư thiết bị máy sấy, máy tách 400 H Các IN III không phân chăn ni K Hỗ trợ đầu tư mơ hình cơng nghệ xử lý ̣C Liên, bệnh lở mồm long móng gia súc, dịch Hòa Ninh 4,000 3,000 1,000 tai xanh lợn cúm gia cầm 550 350 350 550 Ế 550 TÊ ́H thực để án U Công tác tuyên truyền, triển khai Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề (5 50 1000 triệu/hộ) 11.200 O ̣C K IN H TỔNG CỘNG ̣I H VII Các khử trùng A VI Hỗ trợ thiết bị máy phun thuốc tiêu độc Đ 8,650 2,550 350 100 100 100 300 300 400 2,200 4,850 3,800 Phụ lục DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ HTX NÔNG NGHIỆP Chức vụ HTX dịch vụ SX KDTH Hòa Tiến 1 Nguyễn Thảo Nguyễn Thị Chơn Nguyễn Phú Siêng Nguyễn Xuân Luyến Nguyễn Thị Lan Hương II HTX dịch vụ SX NN Hòa Phong I Nguyễn Sỹ Đặng Dững Phan Thứ Trần Thành III HTX dịch vụ SX NN Hòa Phong II Nguyễn Văn Châu IN K ̣C O ̣I H A Đ điện Đảng viên Giám đốc 1963 X 0935.401.395 P Giám đốc 1961 x 0935.215.245 P giám đốc 1955 Kiểm soát 1953 X 0905.420.260 Kế toán 1982 X 0935.601.082 Giám đốc 1954 0909.187.243 P giám đốc 1954 0905.745.072 Kiểm soát 1955 Kế toán 1972 Giám đốc 1958 H I Số Năm sinh TÊ ́H STT Họ tên U Ế ĐÃ CHUYỂN ĐỔI THEO LUẬT HTX NĂM 2012 thoại liên lạc 0905.277.567 X 0932.465.325 0905.174.313 X 0905.227.634 Thi Lý Nhi P Giám đốc 1952 Đặng Anh Tuấn Kiểm soát 1954 0903.076.154 Nguyễn Thị Thu Thủy Kế toán 1986 0935.220.638 IV HTX dịch vụ SX NN Hòa Nhơn Huỳnh Quý Lưu Chư U 0166.558.8335 P Giám đốc 1950 0121.943.0392 Chức vụ Năm sinh H STT Họ tên Huỳnh Bá Tú Lê Thị Yến V HTX dịch vụ SX KDTH Hòa Phước Nguyễn Đức Xu Nguyễn Đình Thành Đinh Viết Đức Nguyễn Thị Minh Tài VI HTX DVSX KDTH Hòa Phú Lê Trí Huệ Trần Đức Lai ̣C O ̣I H A Đ Đảng viên Số điện thoại liên lạc Kiểm soát 1952 0966.978.702 Kế toán 1961 X 0982.366.650 Giám đốc 1961 X 0905.245.504 P Giám đốc 1953 Kiểm soát 1959 X 0905.665.074 Kế toán 1985 X 0979.470.113 Giám đốc 1977 P Giám đốc 1956 K IN 0936.134.104 1953 TÊ ́H Giám đốc X Ế 0121.652.7492 0914.322.679 X 0905.728.029 Nguyễn Văn Bảo P Giám đốc 1966 X 0906.416.560 Nguyễn Phan Bốn Kiểm soát 1974 X 0905.386.131 Võ Sơn Kiểm soát 1968 X 0905.652.520 Hồng Thị Hà Kế toán 1983 X 0936.232.204 VII HTX DVSX KDTH Hòa Châu 1 Phan Ngọc Hưng Giám đốc 1950 X 0905.515.427 Ngô Văn Gởi P Giám đốc 156 Ngơ Văn Khả Kiểm sốt 167 X 0962.354.250 Lê Tân Kế toán trưởng 1959 X 0121.228.6872 Ngơ Thị Thùy Liên Kế tốn viên 1991 0122.550.9639 Giám đốc 1966 0903.752.640 Chức vụ Năm sinh P Giám đốc 1960 Kiểm soát 1964 X 0905.629.019 Kế toán 1965 X 0935.698.862 U TÊ ́H H IN O ̣C Đặng Văn Dũng ̣I H STT Họ tên Đặng Văn Hảo Đặng Xuân Đặng Thị Thịnh IX HTX DVSX tiêu thụ RAT Túy Loan Đ A 0165.819.7496 K VIII HTX dịch vụ SX KDTH Hòa Tiến Ế Đảng viên Số điện thoại liên lạc 0120.237.1599 Trần Lượng P Giám đốc Hồ Công Lượng P Giám đốc Nguyễn Đấu Kiểm soát X HTX SXKD DV Hoa cảnh Vân Dương Phan Hiền Nguyễn Trung Lê Văn Vinh Phạm Cư Ngô Thị Hồng Thạch XI HTX SXKD Dịch vụ Hoa Cây cảnh Nhơn Thọ Nguyễn Huân Đỗ Văn Chương Trịnh Thị Sa Trần Thanh Sang XII HTX nấm Nhơn Phước Nguyễn Văn Nhi 1974 0905.559.206 1988 X 0935.593.353 0166.563.0779 1977 0936.394.630 P Giám đốc 1953 0935.871.112 P Giám đốc 1975 0909.070.172 Kiểm soát 1955 0914.189.362 Kế toán 1983 0905.781.488 Giám đốc 1958 0935.926.447 P Giám đốc 1954 0126.668.7561 P Giám đốc 1957 0934.783.994 Kiểm soát 1964 H Giám đốc Đ A ̣I H O ̣C K IN X 0122.449.0056 Ế Giám đốc U Bùi Dũng TÊ ́H Giám đốc 0935.935.573 Phụ lục MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ SẢN PHẨM CỦA HTX NÔNG NGHIỆP HUYỆN Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế HỊA VANG Hình 1: Bánh tráng Túy Loan Ế U ́H TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A Hình 2: Lan Mokara Hòa Châu Ế U ́H TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A Hình 3: Nấm Nhơn Phước Ế U ́H TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A Hình 4: Gạo Hòa Tiến Ế U ́H TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A Hình 5: Rau thủy canh Hòa Ninh ... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 59 3.1 Phương hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng ... nghiệm cho phát triển hợp tác xã nơng nghiệp Huyện Hòa Vang, ́H Thành Phố Đà Nẵng 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP Ở TÊ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ... luận thực tiễn phát triển hợp tác xã nông nghiệp TÊ Chương 2: Thực trạng phát triển hợp tác xã nơng nghiệp huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng IN Đ A ̣I H O ̣C K Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng H Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện hòa vang, thành phố đà nẵng , Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay