PHÁT TRIỂN hệ THỐNG kết cấu hạ TẦNG

75 4 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt Sinh viên thực hiện: Hồng Thị Thảo Nguyên MSV: 14K4011244 Lớp: K48 Kinh tế trị Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng 01 năm 2018 Lời cám ơn Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người xung quanh Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô khoa Kinh tế trị, trường Đại Học Kinh tế - Đại học Huế với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Để hồn thành khóa luận trước hết em xin gửi đến quý thầy,cô giáo khoa Kinh tế trị, trường Đại học Kinh tế lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gởi đến thầy PGS.TS Nguyễn Xn Khốt, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Xuân Khanh anh chị làm việc phòng Tài – Kế hoạch Ban Lãnh Đạo, phòng ban Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập Ủy ban Em xin chân thành cám ơn! Huế, tháng 01 năm 2018 Sinh viên: Hoàng Thị Thảo Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài 5.1 Phương pháp luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài .4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Một số vấn đề chung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 1.1.1 Khái niệm kết cấu hạ tầng 1.1.2 Các phận cấu thành hệ thống kết cấu hạ tầng 1.1.3 Đặc điểm, vai trò yêu cầu đặt phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 1.2 Nội dung phát triển kết cấu hạ tầng 10 1.2.1 Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ( đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không) 10 1.2.2 Phát triển kết cấu hạ tầng cung cấp điện 10 1.2.3 Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị 11 1.2.4 Phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi ứng phó với biến đổi khí hậu 11 1.2.5 Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất 12 1.2.6 Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại (chợ, trung tâm thương mại) 12 1.2.7 Phát triển kết cấu hạ tầng thông tin 13 1.2.8 Phát triển kết cấu hạ tầng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ 13 1.2.9 Phát triển kết cấu hạ tầng y tế, văn hóa, thể thao 13 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 14 1.3.1 Nguồn vốn đầu tư phát triển 14 1.3.2 Năng lực doanh nghiệp 16 1.3.3 Nguồn nhân lực 17 1.3.4 Tiềm lực khoa học – công nghệ 18 1.3.5 Các yếu tố thể chế 19 1.4 Kinh nghiệm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội số địa phương nước học cho thị xã Hương Trà 22 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội số địa phương nước 22 1.4.2 Một số học kinh nghiệm rút phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 28 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên thị xã Hương Trà 28 2.2 Phân tích thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2017 32 2.2.1 Yêu cầu đặt tình hình đầu tư vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà 32 2.2.2 Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 36 2.2.3 Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng cung cấp điện chiếu sáng đô thị 39 2.2.4 Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng cấp nước, thoát nước, thủy lợi 40 2.2.5 Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng bưu chính, viễn thơng, phát truyền hình 42 2.2.6 Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị khu công nghiệp 44 2.2.7 Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ46 2.2.8.Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại 48 2.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 51 2.3.1 Những kết đạt 51 2.3.2 Những hạn chế, yếu 51 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu 52 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 54 3.1 Phương hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 54 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thùa Thiên Huế 57 3.2.1 Nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng địa bàn 57 3.2.2 Thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 59 3.2.3 Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng, địa phương phát triển kết cấu hạ tầng 61 3.2.4 Tăng cường nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, hiệu quản lý nhà nước phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .63 Kết luận 63 Kiến nghị 64 2.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ 64 2.2 Đối với Tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Phân bổ diện tích đất theo mục đích sử dụng (năm 2014) 30 Bảng 2.2: Nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thị xã Hương Trà giai đoạn 2014 – 2016 34 Bảng 2.3: Nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà giai đoạn 2014 – 2016 phân theo ngành 35 Bảng 2.4: Tình hình thu ngân sách nhà nướccủa thị xã Hương Trà giai đoạn 20142016 36 Bảng 2.5: Tình hình chi đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng từ ngân sách Nhà nước 36 Bảng 2.6 : Hệ thống giao thông đường thị xã Hương Trà 37 Bảng 2.7: Hệ thống hạ tầng cấp thoát nước thị xã Hương Trà 42 Bảng 2.8: Tiêu chí đánh giá đạt chuẩn đô thị 45 Bảng 2.9 : Kết phát triển kết cấu hạ tầng y tế thị xã Hương Trà 49 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu kinh tế thị xã Hương Trà 32 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kết cấu hạ tầng phát triển yếu tố quan trọng cấu thành vùng kinh tế điều kiện tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề này, nhà nước ta thực q trình chuyển đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu trúc kinh tế qua việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đại làm yếu tố quan trọng thúc đẩy trình cấu lại kinh tế, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Quy mô, thực lực kinh tế tăng lên không ngừng, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng năm qua, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Hầu hết ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng lập quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngày 07/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Đề án “Chính sách phát triển đồng kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng nước với mạng lưới hạ tầng liên kết khu vực” Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đưa yêu cầu: “Đẩy mạnh thực đột phá chiến lược xây dựng kết cấu hạ tầng đồng với số cơng trình đại Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu tổng hợp tính hệ thống, mạng lưới giao thông, điện nước, thủy lợi, giáo dục, y tế, hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin.” Thực yêu cầu trên, năm qua tỉnh Thừa Thiên Huế đạo cấp, ngành bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng đạo Trung ương để nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng đồng kết cấu hạ tầng theo hướng đại, đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa - du lịch, giáo dục đào tạo, y tế,… Hương Trà thị xã đồng tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm trục quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế, với thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang tạo thành cực tam giác vệ tinh đô thị quan trọng tỉnh.Những năm qua, với giúp đỡ Trung ương, tỉnh, Hương Trà đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Nhiều cơng trình, dự án quy mơ lớn đầu tư, khai thác đưa vào sử dụng cầu Tứ SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát Phú, đường cầu Ca Cút… Tuy nhiên, phát triển kinh tế xã hội thị xã nói chung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nói riêng trình độ thấp, nhiều hạn chế bất cập Vì vậy, vấn đề đặt cho cán nhân dân thị xã phải rút ngắn khoảng cách chênh lệch trình độ phát triển so với huyện, thị xã tỉnh phạm vi nước Xuất phát từ u cầu đó, tơi chọn đề tài: “Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm khóa luận tốt nghiệp nhằm hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã thời gian tới Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bền vững vấn đề quan trọng nhằm thay đổi tích cực tồn diện mặt nơng thơn Việt Nam Ở nước ta thời gian qua có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề này, có cơng trình tiêu biểu sau: - Tiến sĩ Nguyễn Đình Ninh với viết “Thủy lợi nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn thời kỳ mới” Bài đăng trang báo điện tử http://www.vncold.vn ngày 06/3/2013 - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hinh Bài với viết “Quy hoạch cơng trình hạ tầng xã hội – sở hình thành cấu trúc thị bền vững” đăng Tạp chí kiến trúc số – 2017 ngày 03/04/2017 - Luận án tiến sĩ kinh tế Nguyễn Đức Tuyên “Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh kinh nghiệm giải pháp” năm 2009 Trườnng Đại học Kinh tế quốc dân - Luận văn thạc sĩ Nguyễn Hải Sơn năm 2014: “Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xn Khốt Các cơng trình nghiên cứu nêu thực trạng số giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu Tuy nhiên, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đề tài xác định phương hướng đưa giải pháp phù hợp nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa bàn thời gian tới 3.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội - Khảo sát, phân tích thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà giai đoạn 2012 – 2017 - Đề xuất phương hướng giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật hệ thống kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Về thời gian: nghiên cứu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 – 2017 đề xuất giải pháp đến năm 2022 SVTH: Hoàng Thị Thảo Nguyên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 5.1 Phương pháp luận Đề tài dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin chủ trương, đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu thập số liệu: từ số liệu thống kê phòng, ban thị xã - Phương pháp xử lý số liệu: xử lý, hệ thống hóa số liệu đưa vào phương pháp phân tổ thống kê theo tiêu thức đáp ứng mục đích, yêu cầu nghiên cứu - Phương pháp thống kê so sánh: thống kê, so sánh mục tiêu giai đoạn để thấy rõ phát triển - Phương pháp phân tích – tổng hợp: phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa bàn để có hướng đề xuất giải pháp Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài nghiên cứu có kết cấu gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Chương 2: Thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xă hội thị xă Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát 55,5km, cải tạo 79 km đường dây hạ áp Nâng cấp, mở rộng nhà máy cấp nước Bình Điền, Thanh Phước, nối mạng cấp nước máy công nghiệp cho khu dân cư lại xã Hương Bình, Hải Dương Hồn thành hệ thống cấp nước tập trung xã Hồng Tiến Giữ nguyên nhà máy nước Tứ Hạ, xây dựng nhà máy cấp nước cơng suất 300 nghìn m3/ngày.đêm đầu nguồn sơng Bồ Dự kiến đến năm 2022 hồn thành cấp nước địa bàn toàn thị xã, 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh Xây dựng kế hoạch phát triển đồng hệ thống thủy lợi, hồn thành cơng trình chống sạt lở bờ sông Bồ, sông Hương, đoạn qua thôn Thanh Phước (Hương Phong), thôn Địa Linh (xã Hương Vinh); nâng cấp củng cố đảm bảo an toàn hiệu hồ đập chứa nước xã Hương Thọ, Bình Thành, Hương Xuân Xây dựng nâng cấp, sửa chữa trạm bơm điện thay trạm bơm dầu, tiếp tục kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng để đảm bảo chủ động tưới Xây dựng hệ thống đê sông, đê ngăn mặn ven phá Nạo vét tôn tạo hồ nước ven bờ biển xã Hải Dương Bên cạnh đó, thị xã tập trung nguồn lực cho việc giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, chống cạn kiệt nguồn nước dòng sơng vùng đầm phá Tam Giang góp phần bảo vệ mơi trường, hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học - Về hạ tầng thơng tin, bưu - viễn thơng Tiếp tục mở rộng đại hóa mạng lưới bưu – viễn thơng, đảm bảo cung cấp dịch vụ có chất lượng cao Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ sử dụng sở hạ tầng mạng di động đạt 35%; thực ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi tuyến đường trung tâm thuộc phường Tứ Hạ - Về hạ tầng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nghiệp giáo dục - đào tạo, tập trung vào nâng cao chất lượng theo yêu cầu đổi toàn diện giáo dục Đổi phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy quản lý giáo dục Tăng cường đầu tư hạ tầng, sở vật chất-kỹ thuật trường học Xây dựng triển khai kế hoạch điều chỉnh quy mô, cấu mạng lưới trường lớp từ mầm non đến phổ thông trung tâm giáo dục phù hợp với quy hoạch yêu cầu phát triển kinh tế - xă hội thị xã Đến năm 2020, tỷ lệ huy động cháu SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát độ tuổi nhà trẻ đạt 30,2%, mẫu giáo đạt 89,3%, học sinh tiểu học đạt 99,9%; phấn đấu 100% học sinh tiểu học 60% học sinh trung học cở sở học buổi/ngày Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống bảo vệ mơi trường, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững đặc biệt lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp Đồng thời trọng áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, công nghệ sinh học, vật liệu mới, lượng Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối sử dụng rộng rãi mạng internet, khai thác phần mềm quản lý, chuyên ngành để nâng cao hiệu quản lý nhà nước hoạt động kinh tế, xã hội khác Hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng Viện Nghiên cứu phát triển miền Trung Đại học Huế khu vực trại thực nghiệm trường Đại học Nông Lâm Huế phường Hương Vân - Về hạ tầng y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân Nhằm đảm bảo việc đảm bảo sức khỏe cho người dân, thị xã tập trung phát triển nghiệp y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân Thực tốt cơng tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, tạo điều kiện để người dân hưởng dịch vụ y tế bước tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ cho người dân Duy trì tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia y tế, đến năm 2020 có bác sỹ/vạn dân, 22 giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng 7% Có biện pháp ngăn ngừa bệnh xã hội bệnh xuất hiện, kiểm sốt, khơng để xảy dịch bệnh lớn Chủ động ngăn chặn phòng ngừa nguy lây nhiễm HIV/AIDS, chủng loại dịch cúm Tăng cường sở vật chất, nhân lực hoạt động y tế dự phòng, đủ lực đối phó, giải vấn đề phát sinh Đảm bảo tỷ lệ trẻ tuổi tiêm đủ loại vacxin 98% phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% - Về hạ tầng văn hố - thơng tin - thể dục, thể thao Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng bước hồn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thị xã tương xứng với vị xứng tầm đô thị động lực tỉnh Tập trung nguồn lực xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao, Quảng trường thương mại, dịch vụ,văn hóa trung tâm thị xã, thư viện, nhà triển lãm nghệ thuật Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hố 98% tỷ lệ làng, tổ dân phố, quan, trường SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát học đạt chuẩn văn hố 99%; có 100% thơn/tổ dân phố có nhà văn hóa (nhà sinh hoạt cộng đồng) 70% xã/phường có trung tâm văn hóa xã/phường Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá cấp nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hoá nhân dân Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể hoạt động thể thao cộng đồng Củng cố tổ chức đa dạng hoá loại hình thể dục thể thao quần chúng hội thể thao, câu lạc thể dục thể thao, câu lạc sức khoẻ trời, câu lạc võ thuật, khu vui chơi giải trí thể thao v.v Tiếp tục trì tổ chức tốt hội thao ngành, quan, đoàn thể, hệ thống giải môn thể thao thể thao dân tộc hàng năm, kỳ Festival Huế Phấn đấu đến năm 2020, có 100% trường phổ thơng đảm bảo tốt chương trình giáo dục thể chất nội khóa 80% trường tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá; tỷ lệ số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên so với dân số đạt 38 - 40% (khơng tính học sinh phổ thơng), tỷ lệ gia đình luyện tập thể thao thường xuyên đạt 24 - 25% Đầu tư xây dựng sân bóng đá thị xã đạt chuẩn theo quy định sân vận động thị xã; xây dựng nhà tập luyện thi đấu đa chức Trung tâm Thể thao thị xã đạt chuẩn (là tiền đề cho việc hình thành Trung tâm thể thao phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế), gồm sân vận động trung tâm, nhà thi đấu, khu bể bơi cơng trình thể thao khác có quy mơ đạt tiêu chuẩn quốc gia Đầu tư cải tạo, làm để có 02 sân tennis đáp ứng nhu cầu tập luyện; xây dựng bể bơi đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí tập bơi, cho cháu thiếu niên nhi đồng Phấn đấu đến năm 2020, 100% xã/phường có sân bóng đá, nơi có điều kiện triển khai xây dựng nhà tập luyện hồ bơi đơn giản 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thùa Thiên Huế 3.2.1 Nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng địa bàn - Xây dựng nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch Để đảm bảo công tác phát triển kết cấu hạ tầng diễn thuận lợi, thị xã cần xây dựng đề án quy hoạch chi tiết dựa sở điều tra, đánh giá đầy đủ trạng sử đụng đất xây dựng đồ địa để đảm bảo dự án phân chia phù hợp với phân khu chức đồ án quy hoạch chi tiết Quy SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khốt hoạch phải có tính định hướng cao chiến lược xây dựng phát triển quản lý đô thị Trên sở định hướng chiến lược phát triển tổng thể ngành, lĩnh vực, quyền thị xã xây dựng sách, biện pháp, chế thực định hướng chiến lược phát triển đô thị, lập tổ chức đạo thực tốt nhiệm vụ quy hoạch giai đoạn Đồng thời phải xác định danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư đưa sách ưu đãi để kêu gọi đầu tư Đối với diện tích quy hoạch cơng trình cơng cộng chưa có nguồn vốn đầu tư thu hồi đưa vào khai thác sử dụng với mục đích khác thời hạn xác định để tạo vốn tái đầu tư tương lai; đảm bảo việc quy hoạch hiệu Bên cạnh quan tâm đến nguồn nhân lực Ngoài việc đào tạo cán làm cơng tác quy hoạch đồng thời có biện pháp nâng cao nhận thức lãnh đạo địa phương công tác lập thực quy hoạch - Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kết cấu hạ tầng Phải phân rõ trách nhiệm quyền đô thị việc tổ chức thực quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch duyệt Coi trọng, tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh, cải thiện, xử lý cơng trình kết cấu hạ tầng Cần xác định địa bàn khu vực đặc thù, khu bảo vệ tôn tạo, khu cải tạo chỉnh trang, khu vực xây dựng mới, khu phát triển mở rộng, khu vực có yêu cầu ưu tiên quản lý, khu vực cần có quy chế đặc biệt… để xây dựng quy chế quản lý thích hợp cho đối tượng, phạm vi quản lý Ngồi cần có quy định khu vực chưa có quy hoạch, thiết kế đô thị duyệt Trong quy hoạch cần phải quy định rõ việc quản lý thực theo quy hoạch duyệt, quản lý cảnh quan kiến trúc thị cho khu vực theo tính chất như: khu vực phát triển, khu vực bảo tồn, khu vực khác đô thị, khu vực giáp ranh nội, ngoại thành khu vực có yêu cầu quy chế quản lý riêng - Nâng cao vài trò cộng đồng công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Lấy ý kiến cộng đồng mội nội dung quan trọng bắt buộc phải thực đồ án quy hoạch nói chung thiết kế thị nói riêng Mục đích lớn SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xn Khốt khuyến khích phát huy vai trò cộng đồng việc xây dựng, giám sát thực thi đồ án quy hoạch, mang lại lợi ích thiết thực cho quy hoạch quản lý đô thị Các bước thực lấy cộng đồng, từ khâu lập dự án Vì dự án có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng mặt môi trường tự nhiên, xã hội, mật độ giao thông… - Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS Việc áp dụng GIS công tác quản lý quy hoạch đô thị mang lại hiệu tính khả thi cao Việc ứng dụng cơng nghệ giải vấn đề sau: Quản lý tập trung thông tin quy hoạch, tạo môi trường đơn giản, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thơng tin quy hoạch; phục vụ nhanh chóng nhu cầu khai thác thông tin, tin học hóa q trình giải thủ tục hành Với lãnh đạo: cung cấp thông tin đa chiều, tổng hợp thuộc nhiều chủ đề khác nhau, thông tin mang tính tri thức hỗ trợ việc định Với đơn vị quản lý: khai thác thông tin thống từ việc khởi tạo liệu, quản lý cập nhật liệu đến hình thức khai thác liệu theo yêu cầu nghiệp vụ Với đơn vị có nhu cầu sử dụng thơng tin quy hoạch xây dựng: cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng theo chức nhiệm vụ Với cộng đồng: cung cấp kênh tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng, thông tin khu vực khu đất dự kiến đầu tư biết trạng thái xây dựng lơ đất nhà Cơng trình niên “Ánh sáng nơng thôn mới” thôn 2, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà ví dụ điển hình cho cơng tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Cơng trình phê duyệt với kinh phí 24,65 triệu đồng nhắm thắp sáng đường quê, góp phần cải thiện chất lượng sống người dân, giảm bớt nỗi lo an ninh trật tự, an tồn giao thơng địa bàn thôn 3.2.2 Thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng - Đổi sách đầu tư tái tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc vốn dài hạn, thu hồi vốn lâu, thị xã Hương Trà cần quan tâm thực vấn đề sau: SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xn Khốt + Thay sách huy động công lao động nghĩa vụ huy động vốn cổ phần phát hành tín phiếu để đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng sở nhằm làm tăng khả nguồn vốn đảm bảo trách nhiệm quản lý vốn, thu hồi vốn trả vốn cho người đóng góp theo chế thị trường + Sử dụng hiệu nguồn ngân sách nhà nước cấp để đầu tư cải thiện kết cấu hạ tầng, kết cấu hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng đô thị kết cấu hạ tầng xã hội Đầu tư trọng tâm có hiệu quả, chống thất thốt, lãng phí xây dựng + Tiếp tục tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị từ quỹ đất cách hợp lý Đấu thầu dự án quy hoạch để tạo vốn đầu tư cho xây dựng cơng trình hạ tầng, phát triển khu đô thị + Vận dụng chế, sách phù hợp với thực tế thị xã để khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh xây dựng kết cấu hạ tầng ngày phát triển đồng - Mở rộng hình thức đầu tư để huy động nguồn lực vốn từ khu vực tư nhân Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao số cạnh tranh để thu hút nguồn lực đầu tư bên ngồi (FDI, PPP có yếu tố nước ), trọng thu hút nguồn vốn FDI vào khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, thu hút tối đa nguồn vốn viện trợ phi phủ nước ngồi (NGO) vốn hỗ trợ phát triển thức ODA - Đổi chế, sách huy động nguồn lực đất đai để phát triển kết cấu hạ tầng Thị xã cần có sách khai thác địa tô chênh lệch xây dựng công trình hạ tầng mang lại để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương Tiến hành cải cách thủ tục cấp phép đầu tư, hỗ trợ đền bù, giải phóng nhanh mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai dự án Đồng thời, rà soát, sửa đổi bổ sung quy định chế, sách khuyến khích hỗ trợ thu hút đầu tư, huy động nguồn lực vào đầu tư sản xuất, kinh doanh địa bàn Xây dựng ban hành số chế, sách thơng thống hỗ trợ nhà đầu tư; cải cách thủ tục hành chính, SVTH: Hồng Thị Thảo Nguyên 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát thực chế “Một cửa” Chính quyền thị xã cam kết đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an ninh, tuyển dụng lao động v.v… để hấp dẫn, tạo niềm tin nhà đầu tư Tổ chức kêu gọi đầu tư hình thức đấu thầu cơng khai diện tích đất sử dụng cho xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng 3.2.3 Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng, địa phương phát triển kết cấu hạ tầng Có biện pháp nhằm tạo kết nối, phối hợp chặt chẽ với quan, đơn vị cấp tỉnh để nắm bắt thông tin, chủ động đề xuất với tỉnh chương trình, dự án để xúc tiến đầu tư, hợp tác với bên ngoài; tăng cường tiếp xúc, mời gọi đối tác đầu tư, tìm kiếm thị trường Xây dựng kế hoạch hợp tác với địa phương tỉnh, trước hết với thành phố Huế vùng lân cận thị xã Hương Thủy, huyện Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới tổ chức phát triển du lịch, khai thác cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đào tạo nhân lực, thông tin thị trường, chuyển giao công nghệ - kỹ thuật, cấp nước sạch, sử dụng xây dựng sở hạ tầng, phòng chống lũ lụt, thiên tai, giải vấn đề xã hội Xây dựng chế giám sát, đánh giá đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng: Xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật, đánh giá chung dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với đặc thù địa phương Xây dựng chế, phương hướng giám sát thực đầu tư, đặc biệt dự án tạo kết nối địa phương địa phương Tăng cường phối hợp khai thác, quản lý, vận hành cơng trình, dự án quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất,…Thúc đẩy hợp tác song phương đa phương với huyện tỉnh mặt 3.2.4 Tăng cường nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, hiệu quản lý nhà nước phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng - Tăng cường nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cách toàn diện, sử dụng phát huy có hiệu đội ngũ cán quản lý Tập trung đào tạo đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán đủ phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu ngày cao phát triển kinh tế-xã hội Tăng cường đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất, SVTH: Hoàng Thị Thảo Nguyên 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xn Khốt kinh doanh Tích cực đào tạo đội ngũ cơng nhân kỹ thuật, có tay nghề cung cấp cho khu, cụm cơng nghiệp; lao động có kỹ đáp ứng phát triển ngành dịch vụ du lịch địa bàn Từng bước xã hội hoá công tác đào tạo nguồn nhân lực - Tăng cường khoa học công nghệ Ưu tiên ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ số ngành, lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, cải cách hành chính, giáo dục, y tế Trong nơng nghiệp trọng sử dụng giống mới; ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản chế biến nông sản; kiến thiết cải tạo đồng ruộng, xây dựng cánh đồng lớn, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Khuyến khích đổi cơng nghệ sở sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu sản phẩm Ứng dụng công nghệ thông tin đồng tất quan nhà nước từ thị xã đến phường, xã; tin học hóa hoạt động nghiệp vụ quan nhà nước Tiếp tục trang bị đại lĩnh vực y tế, giáo dục Sử dụng có hiệu nguồn hỗ trợ Nhà nước để đẩy mạnh việc ứng dụng tiến khoa học - công nghệ vào sản xuất, đồng thời với đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống nhân dân Tích cực tìm tòi, nghiên cứu, đầu việc ứng dụng công nghệ mới, đại vào tất ngành, lĩnh vực địa bàn - Tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước Tiếp tục kiện toàn, xây dựng máy nhà nước vững mạnh Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước kinh tế - xã hội quyền cấp Xây dựng chức danh công việc, quy chế làm việc phối hợp cơng tác, chương trình công tác, tập huấn, đào tạo để tăng cường lực cho đội ngũ cán công chức đảm bảo tính chuyên nghiệp Tăng cường chất lượng hoạt động quan quản lý hành Nhà nước, trọng đổi thực công khai, dân chủ Áp dụng chế, biện pháp để ngăn chặn xử lý, khắc phục trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền cho dân, tăng cường kỷ cương trách nhiệm thi hành cơng vụ Chính quyền thị xã thường xuyên trì quan hệ, tiếp xúc với doanh nghiệp hoạt động địa bàn thị xã, sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hạ tầng, thủ tục hành chính, cung ứng, đào tạo lao động, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, tạo yên tâm, tin cậy nhà đầu tư SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Phát triển kết cấu hạ tầng nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tiền đề để thực công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Đề tài khóa luận “Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” phần khái quát tình hình phát triển kết cấu hạ tầng địa bàn: + Thứ nhất: khái quát vấn đề lý luận, nhận thức, thực tiễn kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò, yêu cầu đặt phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội + Thứ hai: đánh giá thực trạng phát triển, thành tựu, hạn chế, từ đưa giải pháp chủ yều, phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thị xã + Thứ ba: đề tài phần làm rõ, đánh giá tương đối đầy đủ tổng quan tình hình đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng địa phương - Nắm bắt tình hình phát triển chung, năm qua thị xã Hương Trà có nhiều hoạt động nhằm đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng địa bàn Trong giai đoạn 2013 - 2016, toàn thị xã lên kế hoạch thực 77 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, có 32 dự án kết cấu hạ tầng giao thông, dự án kết cấu hạ tầng cấp thoát nước, 12 dự án kết cấu hạ tầng điện công nghiệp, dự án kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội, dự án kết cấu hạ tầng khu đô thị với tổng vốn đầu tư thực qua năm 2.357,372 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân bình quân đạt 88,08%/năm Để tiếp tục thực tốt việc thực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, thời gian tới thị xã Hương Trà tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực công tác xã hội hóa để Nhà nước nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đại, tồn diện Từ đó, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội thị xã phát triển Trong trọng phát triển kết cấu đồng hạ tầng giao thơng nơng thơn nhằm hồn thiện mạng lưới giao thông, thu hút đầu tư; thực hiệu công tác xây dựng địa bàn, tăng cường hoạt động giám sát, quản lý chất lượng công trình quản lý khai thác sử dụng cơng SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xn Khốt trình sau đầu tư Chú trọng tập trung đầu tư cho địa phương thiếu sở vật chất, tuân thủ theo quy hoạch giai đoạn 2016-2020 Kiến nghị Trong trình triển khai thực quy hoạch, với nỗ lực phấn đấu tồn Đảng, cấp quyền, ban ngành, đoàn thể toàn thể nhân dân thị xã Hương Trà, cần có quan tâm hỗ trợ tích cực cấp ban ngành hợp tác liên kết với bên ngồi Vì vậy, để thị xã Hương Trà thực thành công mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đề quy hoạch, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, động lực tăng trưởng tỉnh, có đóng góp ngày lớn nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh, xứng đáng vùng kinh tế động-cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, xin đề xuất số kiến nghị 2.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ Cần ban hành sách khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nước nói chung vùng trọng điểm nói riêng; hỗ trợ nguồn lực vốn, đất đai, lao động, khoa học – cơng nghệ,… cho cơng trình kết cấu hạ tầng Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nước đồng bộ, kết nối với hạ tầng giao thông khu vực, sở sử dụng nguồn lực hợp lý để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên cơng trình có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối phương thức vận tải, trung tâm kinh tế lớn, vùng kinh tế trọng điểm, cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng gắn với với mạng lưới hạ tầng giao thông liên kết khu vực Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan nhà nước Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội toàn kinh tế Phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin, thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm phát triển nhanh, bền vững Cùng với đó, Chính phủ cần ban hành sách quản lý phát triển thị theo hướng đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trường có khả ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng lực cạnh tranh thị Hồn thiện khung pháp lý cơng cụ quản lý để kiểm sốt q trình đầu tư phát triển thị theo quy hoạch kế hoạch; ưu tiên phát triển khu đô thị ven đô thị để giảm tải cho khu vực trung tâm thành phố Có sách phân bố đầu tư hợp lý cho vùng, công trình hạ tầng khác SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát 2.2 Đối với Tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quan tâm bố trí vốn cho chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, chương trình phát triển thị, dự án phát triển hạ tầng sở phục vụ phát triển du lịch, phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thị xã đề quy hoạch, cơng trình phúc lợi cơng cộng, phòng chống bão lụt, thiên tai Tiếp tục hỗ trợ, huy động nguồn vốn, lao động để thị xã tập trung phát triển kết cấu hạ tầng vào phường xã nằm vùng đô thị lõi trung tâm thành phố loại I trực thuộc Trung ương Quan tâm hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư phát triển thương mại, du lịch công nghiệp phụ trợ vào địa bàn thị xã Đẩy mạnh bố trí vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ phát triển quy mô lẫn chất lượng, tạo động lực phát triển cho kinh tế thị xã Phê duyệt dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thị xã, đặc biệt dự án thuộc vùng xung yếu vùng biển, vùng đồi núi, vùng kinh tế trọng điểm thị xã SVTH: Hoàng Thị Thảo Nguyên 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chi cục Thống Kê Thị xã Hương Trà - Niên giám thống kê năm 2013, 2014, 2015 [2] Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn đại hội toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Nội, 2016, trang 135 [3] Lê Thị Hòa (2015) – Kinh nghiệm huy động vốn phát triển kết cấu hạ tầng Bài đăng Tạp chí Tài số ngày 10/04/2015 [4] Mạnh Thuần (2017) – Cẩm Khê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Bài đăng trang thông tin điện tử huyện Cẩm Khê ngày 20/01/2017 [5] Thanh Hải (2017) – Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: đồng bộ, đại, bền vững Bái đăng báo Quảng Bình ngày 06/05/2017 [6] Thu (2015) – Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng Bài đăng báo Thái Nguyên ngày 29/07/2015 [7] Thạc sĩ Nguyễn Xn Hinh (2017) – Quy hoạch cơng trình hạ tầng xã hội – sở hình thành cấu trúc thị bền vững Bài đăng Tạp chí kiến trúc số 02 - 2017 [7] Thư viện quốc gia Việt Nam [8] Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà - Báo cáo quy hoạch tổng thể thị xã Hương Trà năm 2016 [9] Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà - Báo cáo tình hình thực công tác đầu tư xây dựng năm 2015 kế hoạch thực năm 2016; Ban Đầu tư Xây dựng thị xã Hương Trà [10].Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2016) - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế [11] Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Trích Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/207 UBND tỉnh việc triển khai thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 [12] Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà - Phụ lục số tiêu Kinh tế - Xã hội chủ yếu giai đoạn 2015 - 2020 thị xã Hương Trà SVTH: Hoàng Thị Thảo Nguyên 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khốt MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ SVTH: Hồng Thị Thảo Ngun 67 Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Hoàng Thị Thảo Nguyên GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khốt 68 Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Hồng Thị Thảo Nguyên GVHD: PGS TS Nguyễn Xuân Khoát 69 ... kết cấu hạ tầng 1.1.2 Các phận cấu thành hệ thống kết cấu hạ tầng 1.1.3 Đặc điểm, vai trò yêu cầu đặt phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 1.2 Nội dung phát triển kết cấu hạ tầng. .. LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Một số vấn đề chung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 1.1.1 Khái niệm kết cấu hạ tầng Có nhiều quan... hội: Kết cấu hạ tầng phân chia thành kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế, kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động xã hội kết cấu hạ tầng phục vụ an ninh – quốc phòng Tuy nhiên thực tế có loại kết cấu hạ tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN hệ THỐNG kết cấu hạ TẦNG , PHÁT TRIỂN hệ THỐNG kết cấu hạ TẦNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay