Phân tích những quá trình và cấu trúc hữu hình cấu thành văn hóa tổ chức tại trường đại học kinh tế đại học huế

98 1 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:28

Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ại Đ PHÂN TÍCH NHỮNG Q TRÌNH CẤU TRÚC HỮU HÌNH ho CẤU THÀNH VĂN HÓA TỔ CHỨC h in ̣c k TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ ́ uê ́H Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Ths.Bùi Văn Chiêm Phan Thị Thu Thủy Huế, 01/2018 SVTH: Phan Thị Thu Thủy Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Lời cảm ơn Để hoàn thành tốt đề tài này, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình người Trước hết, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế tận tình giảng dạy cho tơi suốt thời gian học trường, trang bị cho kiến thức cần thiết để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Đặc biệt, xin cảm ơn thầy giáo Thạc sĩ Bùi Văn Chiêm tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian làm bài, để tơi hồn thành tốt đề tài Đ Tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh, chị Trường Đại học ại Kinh tế, Đại học Huế ln giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi cho ho thời gian thực tập ̣c k Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thời gian nên đề tài không tránh khỏi sai sót, kính mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô để h Tơi xin chân thành cảm ơn in hồn thiện Huế, tháng 01 năm 2018 ́H Sinh viên thực ́ uê Phan Thị Thu Thủy SVTH: Phan Thị Thu Thủy i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm MỤC LỤC Lời cảm ơn i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG .vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH viii Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1 Mục tiêu chung: ho 2.2 Mục tiêu cụ thể: ̣c k Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: in 3.2 Phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ́H 3.2 Phương pháp phân tích số liệu ́ uê PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA TỔ CHỨC 1.1 Khái niệm văn hóa tổ chức 1.1.1 Khái niệm văn hóa 1.1.2 Khái niệm văn hóa tổ chức, văn hóa tổ chức trường đại học 1.1.3 Đặc điểm văn hóa tổ chức 1.1.3.1 Mang đặc điểm chung văn hóa 1.1.3.2 Đặc điểm riêng 1.1.4 Cấu trúc văn hóa tổ chức 12 SVTH: Phan Thị Thu Thủy ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 1.1.4.1 Triết lý quản lý 12 1.1.4.2 Động lực cá nhân tổ chức 12 1.1.4.3 Quy trình, quy định 13 1.1.4.4 Hệ thống trao đổi thông tin 13 1.1.4.5 Phong trào, nghi lễ, nghi thức 13 1.1.5 Một số mơ hình văn hóa tổ chức phổ biến 13 1.1.5.1 Mơ hình văn hóa gia đình 13 1.1.5.2 Mơ hình lò ấp trứng 14 Đ 1.1.5.3 Mơ hình tên lửa đường 14 ại 1.1.5.4 Mơ hình tháp Eiffel 14 ho 1.2 Các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức 15 1.2.1 Những trình cấu trúc hữu hình: 15 ̣c k 1.2.2 Hệ thống giá trị tuyên bố: 26 h in 1.2.3 Những quan niệm chung (những niềm tin, nhận thức, suy nghĩ tình cảm có tính vơ thức, ngầm định) 26 1.3 Vai trò văn hóa tổ chức 27 ́ uê ́H CHƯƠNG II PHÂN TÍCH NHỮNG QUÁ TRÌNH CẤU TRÚC HỮU HÌNH CẤU THÀNH VĂN HÓA TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ 32 2.1 Tổng quan Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 32 2.1.1 Bối cảnh chung Nhà trường 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán viên chức 34 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.2.2 Đội ngũ cán giảng viên 35 2.2 Thực trạng văn hóa tổ chức Trường Đại học Kinh tế 36 2.3 Phân tích q trình cấu trúc hữu hình cấu thành văn hóa tổ chức Trường Đại học Kinh tế,Đại học Huế 38 SVTH: Phan Thị Thu Thủy iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 2.3.1 Các cấu trúc hữu hình 39 2.3.1.1 Các đặc trưng kiến trúc, sở vật chất 39 2.3.1.2 Biểu tượng logo, giá trị cốt lõi 46 2.3.1.3 Ấn phẩm điển hình 49 2.3.2 Văn hóa ứng xử cấp 54 2.3.2.1 Giữa cấp cấp 54 2.3.2.2 Giữa cấp cấp 60 2.3.2.3 Giữa đồng nghiệp 61 Đ 2.3.2.4 Giữa người với công việc 62 ại 2.3.3 Văn hóa giao tiếp 66 ho 2.3.3.1 Trang phục, chức danh, chức vụ 66 2.3.3.2 Các hình thức giao tiếp 67 ̣c k in CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC YẾU TỐ HỮU HÌNH NĨI RIÊNG VĂN HĨA TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG NÓI CHUNG 71 h 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển nhà trường năm tới 71 3.1.1 Định hướng 71 ́H 3.1.2 Mục tiêu 71 3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát 71 ́ uê 3.1.2.2.Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 71 3.2 Giải pháp hoàn thiện trình cấu trúc hữu hình Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huế 72 3.2.1 Giải pháp chung 72 3.2.2 Các cấu trúc hữu hình 73 3.2.3 Các chuẩn mực hành vi ứng xử 74 3.2.4 Văn hóa giao tiếp 75 PHẦN 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 76 3.1 Kết luận: 76 SVTH: Phan Thị Thu Thủy iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 3.2 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHẦN IV: PHỤ LỤC 80 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NCKH: Nghiên cứu khoa học HTQT: Hợp tác quốc tế Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục Đào tạo P : Phòng CBVC: Cán Viên chức CTSV: Công tác Sinh viên ĐTĐH: Đào tạo Đại học Đ ĐTSĐH: Đào tạo Sau Đại học ại KHCN : Khoa học Cơng nghệ ho KT&ĐBCLGD: Khảo thí Đảm bảo Chất lượng Giáo dục TT-TV: Thư viện – Thông tin h in ̣c k ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 1: Thống kê số lượng đội ngũ Cán bộ, Giảng viên ( gọi chung cán Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế ( Thời điểm 8/6/2017) 36 Bảng 2: Hiện trạng quy mô sử dụng đất Cơ sở I 39 Bảng 3: Hiện trạng quy mô sử dụng đất Cơ sở II 40 Bảng 4: Chế độ chi khen thưởng đột xuất Trường Đại học Kinh tế từ năm 2015 57 Bảng 5: Mức độ hài lòng nhân viên tiêu chí cấp lắng nghe ý kiến nhân viên .59 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1: Cơng trình Khu nhà hiệu Bộ Trường Đại học Kinh tế 41 Hình 2: Logo Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 46 Hình 3: Trang Web Trường Đại học Kinh tế 50 Hình 4: Kênh youtube Trường 51 Hình 5: Trang Facebook Trường .52 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài Một quốc gia tồn tại, phát triển khơng giữ gìn phát huy nét văn hóa Một gia đình không đầm ấm sum vầy thiếu gia phong, gia giáo Cũng vậy, tổ chức tạo nên hệ thống giá trị văn hóa bền vững việc tồn phát triển mạnh điều không tưởng Trong đời sống xã hội, người bị ảnh hưởng văn hóa bao gồm quan niệm, lối sống, thói quen, giá trị kỳ vọng Một tổ chứcvăn hóa riêng Đ gọi văn hóa tổ chức Các nhà nghiên cứu rằng, văn hóa tổ chức cao ại khả thực chức máy quản lý rõ ràng hơn, nâng cao uy tín ̣c k tâm ho ban lãnh đạo Vì việc xây dựng hồn thiện văn hóa tổ chức quan Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huếlà nơi đào tạo sinh viên kinh tế hàng đầu in khu vực miền Trung Tây Nguyên Tính đến tháng 11/2017, tổng số cán bộ, viên chức h nhân viên Trường 311: có 208 giảng viên 103 chuyên viên, nhân viên Với số lượng thành viên đông đảo tăng thêm vai trò quan trọng ́H văn hóa việc gắn kết hướng thành viên thực mục tiêu chung tổ chức Đồng thời văn hóa tổ chức cầu nối nhà Trường bạn sinh viên, đặc ́ uê biệt nhờ vào cấu trúc hữu hình- nét văn hóa dễ dàng nhận biết Hơn nữa, theo thống kê Bộ GD-ĐT tính đến hết năm học 2016-2017, nước có 235 trường Đại học, Học viện Miền Trung Tây Nguyên chiếm tỉ lệ khoảng 19,57% với 46 Trường Với số lượng Trường đào tạo ngày tăng lên, Nhà trường cần có điểm mạnh thu hút học viên tỉnh - dựa vào bề tảng băng chìm Những lý cho tơi nhìn tổng qt tầm quan trọng văn hóa nói chung q trình, cấu trúc hữu hình nói riêng từ nhận thức tầm quan trọng chúng văn hóa tổ chức Vì tơi chọn “ Phân tích q trình SVTH: Phan Thị Thu Thủy Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 3.2.4 Văn hóa giao tiếp Để xây dựng văn hóa giao tiếp lành mạnh, Nhà trường cần: Xây dựng quy tắc sử dụng ngôn ngữ cụ thể cho trường hợp Hạn chế việc nói trống khơng nhắc đến cấp Thiết kế đồng phục chung cho Trường Hiện nay, có nhiều phòng ban tự thiết kế riêng, nhiên để tạo nét riêng cho tổ chức nghĩ giải pháp cần thiết Thường xuyên sử dụng hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ bắt tay, danh thiếp để ại Đ làm phong phú thêm nét văn hóa tổ chức Nhà trường h in ̣c k ho ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy 75 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHẦN 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Văn hóa tổ chức xem yếu tố quan tồn vong tổ chức, Trường Đại học Kinh tế ngoại lệ Qua viết cho nhìn tổng quan trình cấu trúc hữu hình cấu thành nên văn hóa tổ chức Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Sau 50 năm hình thành phát triển, Trườngthành cơng định có chỗ Đ đứng xã hội Song song với việc xây dựng vị trí, văn hóa tổ chức nhà ại trường trọng Các đặc điểm sở hạ tầng trang thiết bị Nhà trường ho trọng đầu tư năm qua góp phần lớn cơng tác xây dựng văn hóa tổ chức Trường Đại học Kinh tế Yếu tố biểu rõ ràng văn hóa, ̣c k thơng qua đối tượng bên dễ dàng tiếp cận tìm hiểu Trường Khơng in yếu tố quan trọng, sở vật chất tập hợp số biết nói phản h ánh tình trạng xây dựng sở đào tạo chất lượng mục tiêu Nhà trường hướng đến Đồng thời chúng tạo nên khác biệt với trường đại học khác, tăng khả ́H nhận biết dễ dàng lôi kéo sinh viên theo học ́ uê Qua q trình hoạt động, văn hóa ứng xử qua cấp hình thành nhiên số điểm bất cập Từ hành động ngày tạo nét văn hóa tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến tiến độ làm việc q trình xây dựng văn hóa tích cực tổ chức Các thành viên Trường chưa thực ý thức vai trò văn hóa tồn vong tập thể Điều lỗ hổng lớn tổ chức cơng xây dựng văn hóa Các chuẩn mực ứng xử yếu tố phản ánh trình độ tri thức người, khơng yếu tố đại diện cho mặt Nhà trường Tổ chức cần có biện pháp cụ thể để góp phần xây dựng hình ảnh xây dựng văn hóa tổ mang sắc riêng Ngồi ra, văn hóa giao tiếp yếu tố quan trọng q trình xây dựng văn hóa tổ chức Trường SVTH: Phan Thị Thu Thủy 76 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Là yếu tố giúp người hiểu nhiều Những thông điệp truyền tải dễ dàng đầy đủ thông qua việc giao tiếp lãnh đạo với nhân viên Những giao tiếp chuẩn mực quy tắc giúp tổ chức quản lý điều chỉnh nhân viên vào khuôn khổ Từ góp phần xây dựng văn hóa Trường mang đặc trưng riêng biệt Ngồi ra, văn hóa giao tiếp chuẩn mực xây dựng thành quy tắc giúp cá nhân rèn luyện tính cách phẩm chất Bước đầu có khó khăn hình thành thói quen trở thành phơng văn hóa chuẩn mực cho cá nhân Từ điểm hạn chế thực trạng văn hóa tổ chức Trường, số giải pháp Đ chung hình thành như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBVC quan ại trọng văn hóa tổ chức; rà sốt xây dựng quy chế làm việc; mở khảo sát môi trường làm việc nâng cao hiệu xây dựng văn hóa Các cấu trúc hữu hình cần ho Nhà trường quan tâm việc thúc đẩy trình xây dựng Nhà hiệu bộ; Tăng ̣c k cường hiệu đầu tư sở vật chất; Đầu tư phát triển Thư viện theo hướng đại, nâng cao hiệu sử dụng sử dụng thư viện số Nhà trường xây dựng văn hóa ứng in xử chuẩn mực thông qua việc xây dựng quy tắc ứng xử phù hợp với tính chất đào tạo h Nhà trường; Thường xuyên tổ chức hoạt động tập thể du lịch, thể thao,… nhằm tăng cường tương tác thành viên; Thực khảo sát ́H người học thái độ làm việc CBVC nhằmgóp phầnthực Quy chế dân chủ ́ uê nhà trường Ngoài Nhà trường sử dụng giải pháp thiết kế sử dụng đồng phục; Thường xuyên sử dụng hình thức giao tiếp phi ngơn ngữ bắt tay, danh thiếp để làm phong phú thêm nét văn hóa tổ chức Nhà trường 3.2 Hạn chế đề tài Với việc nghiên cứu đề tài giúp hiểu sâu trình cấu trúc hữu hình cấu thành văn hóa tổ chức Trường Tôi phần va chạm với quy trình cơng việc nhận thức vấn đề tồn tổ chức Tuy nhiên, hạn chế thời gian, nguồn lực khả nên đề tài gặp phải hạn chế sau: SVTH: Phan Thị Thu Thủy 77 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Trong đề tài này, chưa quan sát biểu văn hóa đối tượng giảng viên Bởi đa số giảng viên giảng dạy theo khung định không sử dụng hệ thống dấu vân tay Đồng thời, lượng thời gian trao đổi trực tiếp khơng có khơng thể xác định khung giảng dạy xác người - Chưa tập hợp nhiều số liệu chưa có hội quan sát thực tế văn hóa tổ chức Cơ sở I, 100 Phùng Hưng 3.3 Kiến nghị Thơng qua tìm hiểu văn hóa tổ chức Trường Đại học Kinh tế, tơi có Đ kiến nghị sau: ại Nhà trường cần thêm kinh phí đầu tư hạng mục sân bóng, nhà thi đấu, ho giảng đường lớn/ sân khấu nghệ thuật nhằm tạo điều kiện xây dựng nét văn hóa riêng Tơi kiến nghị Đại học Huế đầu tư vốn mở rộng diện tích đất sử dụng để thực h in ̣c k cơng trình ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy 78 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Hoàng Khiêm, năm 2013, Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp cơng ty TNHH Luxoft Việt Nam Barbara Fralinger, Keystone College Valerie Olson, Seton Hall University, năm 2012, Văn hóa tổ chức cấp độ Trường Đại học Nguyễn Hùng Cường, năm 2014, Các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức Văn hóa giao tiếp ứng xử, https://www.slideshare.net/KhitNguyn2/vn-ha- Đ giao-tip-ng-x-ni-cng-s ại h in ̣c k ho ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy 79 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHẦN IV: PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: SO SÁNH SỰ ĐỐI LẬP GIỮA CHỦ THỂ CÁ NHÂN CHỦ THỂ TẬP THỂ GIỮA CÁC NƯỚC Mức độ cao Mức độ thấp ( Venezuala, Colombia, Đài Loan, (Mỹ, Anh, Hà Lan, Canada, ) Nhật bản, Mexico, ) Tổ chức giống gia đình Tổ chức mang tính gia đình Tổ chức bảo vệ lợi ích nhân viên ại Đ Các thành viên tự bảo vệ lợi ích Các thơng lệ xây dựng dựa Các thông lệ xây dựng để khuyến lòng trung thành, ý thức nghĩa vụ khích sáng tạo cá nhân tham gia theo nhóm ho Nguồn: Theo “ Bài giảng văn hóa kinh doanh” PGS.TS Dương Thị Liễu, 2008, trang 269 ̣c k PHỤ LỤC 2: SO SÁNH SỰ PHÂN CẤP QUYỀN LỰC GIỮA CÁC NƯỚC in Mức độ thấp Mức độ cao h (Australia, Irael, Đan Mạch, Thụy ( Philippines, Mexico, Venezuala, Điển, Na Uy, ) Ấn Độ, Brazil, ) Tập trung hóa thấp Tập trung hóa cao ́H Mức độ phân cấp quyền lực Mức độ phân cấp quyền lực nhiều ́ uê Sự khác biệt hệ thống lương bổng Có nhiều cấp lãnh đạo Lao động trí óc đánh giá cao Lao động chân tay đánh giá ngang lao động chân tay với lao động trí óc Nguồn: Theo “ Bài giảng văn hóa kinh doanh” PGS.TS Dương Thị Liễu, 2008, trang 269 SVTH: Phan Thị Thu Thủy 80 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC 3: SO SÁNH SỰ PHÂN CẤP QUYỀN LỰC GIỮA NAM NỮ GIỮA CÁC NƯỚC Nam quyền chi phối (Nhật Bản, Mexico,…) Venezuala, Việt Nam quyền không chi phối Nam, (Thụy Điển, Đan Mạch, Thái Lan, Phần Lan,…) Sự khác biệt giới tính rõ rệt Sự phân biệt giới tính khơng đáng kể Vì lợi ích tổ chức, sống riêng tư Tổ chức không can thiệp vào đời sống cá nhân bị can thiệp riêng tư nhân viên Số phụ nữ làm việc chun mơn ại Đ Số phụ nữ tham gia vào công việc chuyên môn nhiều Sự thắng, cạnh tranh công Các kỹ giao tiếp trọng trọng Công việc coi mối quan tâm ̣c k ho Khơng phần thưởng vật chất, mà khích lệ mang tính tinh thần- xã hội trọng Nguồn: Theo “ Bài giảng văn hóa kinh doanh” PGS.TS Dương Thị Liễu, 2008, in trang 269 h PHỤ LỤC 4: SO SÁNH TÍNH CẨN TRỌNG GIỮA CÁC NƯỚC Mức độ thấp Mức độ cao ( Hy Lạp, Nhật Bản, Peru, Pháp,…) Ít nguyên tắc thành văn Nhiều nguyên tắc thành văn Ít trọng xây dựng cấu hoạt động Chú trọng xây dựng cấu hoạt động Chú trọng tính tổng thể Tính biến đổi cao Chú trọng tính cụ thể hóa Tính chuẩn hóa cao, biến đổi Mức độ chấp nhận rủi ro cao Không muốn chấp nhận rủi ro Cách thức cư xử mang tính quan lieu Cách thức cư xử quan liêu ́ uê SVTH: Phan Thị Thu Thủy ́H (Đan Mạch, Thụy Điển, Anh, Mỹ,…) 81 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Nguồn: Theo “ Bài giảng văn hóa kinh doanh” PGS.TS Dương Thị Liễu, 2008, trang 269 PHỤ LỤC 5: TRÌNH ĐỘ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẾN NĂM 2017 Học hàm PGS GS ĐH ThS TS TSKH Đ TỔNG Học vị cao 59 110 44 14 ại h in ̣c k ho Nguồn: Phòng KT&ĐBCLGD ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy 82 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC 6: SƠ ĐỒ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H Nguồn: Phòng CSVC SVTH: Phan Thị Thu Thủy 83 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC 7:CÁC CƠNG TRÌNH KIẾN TRÚC PHỤC VỤ LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN STT Loại phòng Tổng số Tổng diện (Phòng) tích sàn Theo hình thức sử dụng (m2) SH LK TH xây dựng (m2) Hội 0 15 1504 1504 ho trường 2176 2176 0 phòng học lớn Phòng học từ ại Đ 200 chỗ 100-200 chỗ Phòng học từ Số phòng học ̣c k 50-100 chỗ 34 Số trung tâm học liệu 2000 Sử dụng chung 5.680 Sử dụng chung ĐHH ́ uê ĐHH Tổng cộng 2000 ́H Số thư viện h in 50 chỗ 5.680 Nguồn: Phòng KT&ĐBCLGD SVTH: Phan Thị Thu Thủy 84 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC 8: CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ( ĐVT: Cái/ bộ) STT Danh mục Số lượng Cơ sở I Tổng Cơ sở II P Học P Máy P Học P Máy Máy tính để bàn 07 51 09 175 242 Máy chiếu 10 01 39 03 53 Máy điều hòa 24 02 18 52 Camera 0 52 52 Hệ thống âm 10 39 49 ại Đ ̣c k ho h in Nguồn: Phòng CSVC ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy 85 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC 9: CÁC THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG CỦA TRƯỜNG (ĐVT: Cái/Chiếc) STT Các Phòng 63 Các khoa Chương trình Rennes, Tiên tiến Trung tâm TTTV Trung tâm ĐTTV Kế toán Viện Tài nguyên Mơi trường VP Đồn TNCS HCM 47 22 20 12 0 12 2 30 0 14 2 0 1 0 0 0 58 126 h TỔNG Máy lạnh in Tivi ̣c k Máy Máy photocopy scan ho Máy in ại Đ Tên Máy Máy phòng/Ban/Tổ vi tính tính để bàn xách tay Ban giám hiệu 4 77 ́H Nguồn: Phòng Cơ sở vật chất ́ uê SVTH: Phan Thị Thu Thủy 86 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC 10 : THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NĂM 2017 Danh mục Đơn vị tính Số lượng Số phòng đọc Phòng 03 Số chỗ ngồi đọc Chỗ 200 Số máy tính Cái 18 Số đầu sách Đầu sách 7.473 Số đầu giáo trình Đầu giáo trình 1.610 Số đầu tạp chí Đầu tạp chí 47 Cơ sở liệu điện tử Các tài liệu số hóa, ebook ại Đ STT ̣c k ho 08 Tài liệu 42.000 h in Cơ sở Nguồn: Phòng KT&ĐBCLGD ́ uê ́H SVTH: Phan Thị Thu Thủy 87 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CHUYÊN MƠN, NGHIỆP VỤ STT Mức độ hài lòng Cơ hội tham Cơ hội tham gia khóa gia khóa ĐT ĐT ngắn hạn dài hạn (bằng 2, Ths, TS) (nghiệp vụ, kỹ nghiệp vụ) Hỗ trợ tài Nhà trường cho việc ĐT tự bồi dưỡng ại Đ Hỗ trợ phi tài Nhà trường (thời gian, phân bổ công việc) cho việc ĐT tự bồi dưỡng % Tần suất % Tần suất Rất khơng hài lòng 11 15,07 7,46 Khơng hài lòng 12,33 Phân vân 25 34,25 20 29,85 26 Hài lòng 12 16,44 16 23,88 21 Rất hài lòng 16 21,92 18 26,87 73 100 67 100 Tần suất % 5,8 4,35 4,35 4,35 37,68 30 43,48 30,43 19 27,54 15 21,74 14 20,29 69 100 69 100 11,94 ́H Tổng h in % ́ uê ̣c k ho Tần suất Nguồn: Thông báo số 290/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 05 năm 2017 SVTH: Phan Thị Thu Thủy 88 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHỤ LỤC 12: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ, HỢP TÁC TÍCH SỰC TRONG CƠNG VIỆC CỦA ĐỒNG NGHIỆP Đơn vị Mức độ sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, hợp STT tác tích sực cơng việc đồng nghiệp Hài lòng (%) Khơng hài lòng(%) Phòng CTSV 100 Phòng CSVC 65,22 4,35 Phòng KT-ĐBCLGD 60,00 Phòng ĐTĐH Đ 50,00 30,00 Phòng KHCN-HTQT 0 Phòng KHTC 100 Phòng ĐTSĐH 75,00 25,00 Trung tâm TT-TV 33,33 VP CTTT, Rennes 50,00 ại h in ̣c k ho ́ uê ́H Nguồn: Thông báo số 290/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 05 năm 2017 SVTH: Phan Thị Thu Thủy 89 ... 35 2.2 Thực trạng văn hóa tổ chức Trường Đại học Kinh tế 36 2.3 Phân tích trình cấu trúc hữu hình cấu thành văn hóa tổ chức Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 38 SVTH: Phan... trò văn hóa tổ chức 27 ́ ́H CHƯƠNG II PHÂN TÍCH NHỮNG Q TRÌNH VÀ CẤU TRÚC HỮU HÌNH CẤU THÀNH VĂN HĨA TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ 32 2.1 Tổng quan Trường. .. tiễn văn hóa tổ chức nói ại - Đ 2.2 Mục tiêu cụ thể chung trình, cấu trúc hữu hình cấu thành văn hóa tổ chức Trường Đại ho học Kinh tế- Đại học Huế nói riêng Phân tích yếu tố văn hóa hữu hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những quá trình và cấu trúc hữu hình cấu thành văn hóa tổ chức tại trường đại học kinh tế đại học huế , Phân tích những quá trình và cấu trúc hữu hình cấu thành văn hóa tổ chức tại trường đại học kinh tế đại học huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay