Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 1

119 5 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ho h in ̣c k KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM tê ́H TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ́ uê THƯƠNG MẠI SỐ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lê ThS Ngô Minh Tâm Lớp: K48–QTKDTH – PHQT Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng 04/2018 i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngồi nổ lực, tìm kiếm thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ quý thầy cơ, ban lãnh đạo tồn thể q anh chị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Số Trước hết, với tình cảm sâu sắc chân thành cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q thầy, giáo trường Đại học Kinh tế Huế suốt năm học qua tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho Đ Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành kính gởi lời cảm ơn sâu sắc ại đến Thạc sĩ Ngơ Minh Tâm tận tình hướng dẫn, bảo, quan tâm đầy ho trách nhiệm từ lúc định hướng chọn đề tài suốt trìnhlàm để tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp ̣c k Tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo toàn thể quý anh, chịcủa in Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Số giúp đỡ nhiều h trình tìm hiểu đề tài nghiên cứu tê Do thời gian tìm hiểu có hạn, kiến thức thân hạn chế nên viết ́H nhiều thiếu sót Kính mong q thầy ban lãnh đạo cơng ty tồn thể quý thiện ́ uê anh chị công ty đóng góp ý kiến để khóa luận tốt nghiệp tơi hồn Cuối cùng, tơi xin kính chúc q thầy cơ, ban lãnh đạo cơng ty tồn thể quý anh, chị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Số 1lời chúc sức khỏe thành đạt Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Lê ii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Thiết kế nghiên cứu .3 4.2 Phương pháp thu thập liệu .4 4.3 Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu thiết kế thang đo ại Đ h in ̣c k ho tê Chọn mẫu nghiên cứu 4.3.2 Thiết kế thang đo cho bảng hỏi ́H 4.3.1 ́ uê 4.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 4.5 Quy trình nghiên cứu Kết cấu khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .8 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm .8 1.1.2 Vai trò tầm quan trọng hoạt động tiêu thụ sản phẩm 10 1.1.3 Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm 11 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm .15 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị ii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm 1.1.4.1 Nhân tố khách quan 15 1.1.4.2 Nhân tố chủ quan 18 1.1.5 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm 22 1.1.5.1 Chỉ tiêu thể tình hình thực kế hoạch khối lượng tiêu thụ .22 1.1.5.2 Chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ 22 1.1.5.3 Chỉ tiêu lợi nhuận tiêu thụ 23 1.1.5.4 Hệ số vòng quay hàng tồn kho .24 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .24 1.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng Việt Nam 24 1.2.2 Thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị 26 Đ 1.3.CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN TRONG LĨNH VỰC TIÊU THỤ SẢN ại PHẨM 27 ho CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ ĐÁNH ̣c k GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SỐ 29 in 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỐ .29 h 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Thương mại Số 29 tê 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Thương mại Số 29 ́H 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH Thương mại Số 31 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty .31 ́ uê 2.1.4.1 Tổ chức máy quản lý 31 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 33 2.1.5 Tình hình nguồn vốn Cơng ty giai đoạn 2015 - 2017 34 2.1.6 Đặc điểm nguồn lao động Công ty giai đoạn 2015 - 2017 36 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỐ 39 2.2.1 Phân tích nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty 39 2.2.1.1 Công tác nghiên cứu thị trường chiến lược thị trường mục tiêu .39 2.2.1.2 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ Công ty 42 2.2.1.3 Kênh phân phối Công ty 43 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm 2.2.1.4 Tổ chức hoạt động bán hàng Công ty 44 2.2.1.5 Một số sách marketing hỗ trợ cơng tác tiêu thụ sản phẩm 44 2.2.2 Phân tích số tiêu đánh giá kết hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Thương mại Số 46 2.2.2.1 Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Công ty .46 2.2.2.2 Tình hình doanh thu tiêu thụ theo sản phẩm giai đoạn 2015 - 2017 47 2.2.2.3 Tình hình doanh thu tiêu thụ theo thị trường giai đoạn 2015 - 2017 49 2.2.2.4 Tình hình doanh thu tiêu thụ theo quý giai đoạn 2015 – 2017 51 2.2.2.5 Kết hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2015 - 2017 53 2.3 PHÂN TÍCH Ý KIẾN CỦA CÁC KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU Đ THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TM SỐ 56 ại Thông tin mẫu điều tra 56 2.3.2 Đánh giá khách hàng yếu tố ảnh hưởng đến khả tiêu thụ sản ho 2.3.1 ̣c k phẩm Công ty TNHH Thương mại Số .60 Đánh giá khách hàng yếu tố sản phẩm Công ty 60 2.3.2.2 Đánh giá khách hàng yếu tố giá sản phẩm Công ty .62 2.3.2.3 Đánh giá khách hàng yếu tố nhân viên Công ty .65 2.3.2.4 Đánh giá khách hàng yếu tố sách xúc tiến Cơng ty 66 2.3.2.5 Đánh giá khách hàng yếu tố hoạt động bán hàng Công ty 68 2.3.2.6 Đánh giá khách hàng khả tiêu thụ sản phẩm Công ty 70 h in 2.3.2.1 ́H tê ́ uê 2.3.3 Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty .71 2.3.4 Ý kiến khách hàng để nâng cao khả tiêu thụ sản phẩm 72 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨMTẠI CÔNG TY TNHH TM SỐ 75 3.1 Ma trận SWOT định hướng phát triển nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Thương mại Số 75 3.1.1 Ma trận SWOT .75 3.1.2 Định hướng phát triển nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Thương mại Số thời gian tới 76 3.2 Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty .78 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị iv Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 Kết luận .84 Hạn chế đề tài .85 Kiến nghị .85 3.1 Đối với quan nhà nước quyền địa phương 85 3.2 Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Số 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị v Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TM: Thương mại UBND: Uỷ ban nhân dân TV: Thành viên ĐVT: Đơn vị tính TNDN: Thu nhập doanh nghiệp Đ SPSS: Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm thống kê ại khoa học xã hội) h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình nguồn vốn Cơng ty giai đoạn 2015 – 2017 35 Bảng 2: Đặc điểm nguồn lao động Công ty giai đoạn 2015 – 2017 37 Bảng 3: Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2015 – 2017 46 Bảng 4: Tình hình doanh thu tiêu thụ theo sản phẩm giai đoạn 2015 – 2017 48 Bảng 5: Tình hình doanh thu tiêu thụ theo thị trường giai đoạn 2015 – 2017 50 Bảng 6: Tình hình doanh thu tiêu thụ theo quý giai đoạn 2015 – 2017 52 Bảng 7: Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2015 – 2017 54 Bảng 8: Đặc điểm mẫu điều tra theo giới tính 56 Đ Bảng 9: Đặc điểm mẫu điều tra theo nhóm khách hàng 57 ại Bảng 10: Số lần mua sản phẩm khách hàng tháng 58 Bảng 11: Đánh giá khách hàng yếu tố sản phẩm Công ty .61 ho Bảng 12: Đánh giá khách hàng giá sản phẩm Công ty .63 ̣c k Bảng 13: Đánh giá khách hàng nhân viên Công ty 65 Bảng 14: Đánh giá khách hàng sách xúc tiến Công ty 67 in Bảng 15: Đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng Công ty 69 h Bảng 16: Đánh giá khách hàng khả tiêu thụ Công ty .70 tê Bảng 17: Đánh giá khách hàng yếu tố ảnh hưởng đến khả 71 ́H Bảng 3: Ma trận SWOT hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty 75 ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC CÁC ĐỒ, BIỂU ĐỒ đồ 1: Quy trình thực nghiên cứu đồ 1: Mơ hình tiêu thụ sản phẩm đồ 2: Hình thức tiêu thụ sản phẩm trực tiếp .13 đồ 3: Hình thức tiêu thụ sản phẩm gián tiếp 13 đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Thương mại Số .32 đồ 2: Kênh phân phối Công ty .43 Biểu đồ 1: Số lần mua sản phẩm Cơng ty nhóm khách hàng 58 Biểu đồ 2: Cơ cấu kênh thông tin mà khách hàng biết đến Công ty 59 ại Đ Biểu đồ 3: Ý kiến khách hàng để nâng cao khả tiêu thụ sản phẩm 73 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong xu hội nhập với kinh tế quốc tế nay, nước ta bước chuyển phát triển ngày nhanh chóng.Với tham gia nhiều doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần lựa chọn cho sách kinh doanh hiệu để tồn phát triển thị trường Doanh nghiệp phải thường xuyên trả lời câu hỏi: Sản xuất gì? Sản xuất bao nhiêu? Sản xuất cho ai? Và làm để đạt lợi nhuận cao nhất? Do đó, trước biến động kinh tế nay, doanh nghiệp nước muốn đạt lợi nhuận ngày tăng ln ln phải tự cố gắng tìm cách nâng cao hoạt động tiêu Đ thụ sản phẩm cho phù hợp với biến động thương trường ại Đối với doanh nghiệp, vốn đầu vào vững chắc, công nghệ công cụ cạnh ho tranh đắc lực hoạt động tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng q trình sản xuất kinh doanh, định đến thành bại doanh nghiệp có tiêu ̣c k thụ hàng hòa thực mục tiêu trước mắt lợi nhuận, lợi in nhuận tiêu chất lượng phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh h doanh nghiệp Thông qua kết tiêu thụ tính hữu ích sản phẩm hàng hóa tê doanh nghiệp thị trường thừa nhận khối lượng, chất lượng, mặt hàng ́H thị hiếu khách hàng Vì vậy, hoạt động tiêu thụ sản phẩm hoạt động nghiệp vụ nhất, chi phối định nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp ́ uê Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Số công ty hàng đầu lĩnh vực kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, trang trí nội thất gia cơng lắp đặt nhà kết cấu thép tỉnh Quảng Trị Với bề dày gần hai mươi năm kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng trang trí nội ngoại thất, Cơng ty tạo tin tưởng tuyệt đối khách hàng đối tác tỉnh Điều kiện đặt cho nhà quản trị công ty việc xem xét ý kiến đánh giá khách hàng yếu tố tác động đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty, từ có biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động nhằm đạt lợi nhuận; trì uy tín cơng ty giữ vững lòng tin khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Sản phẩm ại Đ Cơng ty có chủng loại sản phẩm đa dạng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 1.3 1.3 1.3 Trung lập 16 10.7 10.7 12.0 Valid Đồng ý 96 64.0 64.0 76.0 Rất đồng ý 36 24.0 24.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 h in ̣c k ho Cơng tysản phẩm đảm bảo chất lượng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 7 Trung lập 3.3 3.3 4.0 Valid Đồng ý 111 74.0 74.0 78.0 Rất đồng ý 33 22.0 22.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 ́H tê ́ uê Chất lượng sản phẩm Cơng ty ln có đồng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 2.0 2.0 2.0 Trung lập 14 9.3 9.3 11.3 Valid Đồng ý 95 63.3 63.3 74.7 Rất đồng ý 38 25.3 25.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Sản phẩm Công ty đáp ứng nhu cầu cần Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 12 8.0 8.0 8.0 Trung lập 20 13.3 13.3 21.3 Valid Đồng ý 110 73.3 73.3 94.7 Rất đồng ý 5.3 5.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm Giá sản phẩm So với chất lượng sản phẩm mức giá Cơng ty đưa hợp lý Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 1.3 1.3 1.3 Đồng ý 80 53.3 53.3 54.7 Valid Rất đồng ý 68 45.3 45.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại Đ So với sản phẩm đối thủ cạnh tranh có mặt thị trường thành phố Đơng Hà mức giá Cơng ty đưa hợp lý Qúy khách Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 4.7 4.7 4.7 Đồng ý 65 43.3 43.3 48.0 Valid Rất đồng ý 78 52.0 52.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 h in ̣c k ho Công ty đảm bảo giá sản phẩm thỏa thuận ban đầu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 12 8.0 8.0 8.0 Đồng ý 106 70.7 70.7 78.7 Valid Rất đồng ý 32 21.3 21.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 ́H tê Quý khách cảm thấy giá sản phẩm thay đổi linh hoạt theo biến động thị trường Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 11 7.3 7.3 7.3 Đồng ý 99 66.0 66.0 73.3 Valid Rất đồng ý 40 26.7 26.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 ́ uê Quý khách cảm thấy mức độ chiết khấu hấp dẫn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 1.3 1.3 1.3 Trung lập 4.7 4.7 6.0 Valid Đồng ý 77 51.3 51.3 57.3 Rất đồng ý 64 42.7 42.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm Nhân viên Thái độ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, cởi mở với Qúy khách Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 16 10.7 10.7 10.7 Đồng ý 100 66.7 66.7 77.3 Valid Rất đồng ý 34 22.7 22.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại Đ Quý khách cảm thấy nhân viên Cơng ty có khả giao tiếp, ứng xử tốt, am hiểu kiến thức chuyên môn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 23 15.3 15.3 15.3 Đồng ý 85 56.7 56.7 72.0 Valid Rất đồng ý 42 28.0 28.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 ho h in ̣c k Đáp ứng kịp thời nhu cầu Qúy khách Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 2.0 2.0 2.0 Trung lập 6.0 6.0 8.0 Valid Đồng ý 95 63.3 63.3 71.3 Rất đồng ý 43 28.7 28.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 ́H tê ́ Cơng ty có nhân viên bốc xếp, giao hàng xếp hàng bãi gọn gàng cho Qúy khách Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 1.3 1.3 1.3 Trung lập 29 19.3 19.3 20.7 Valid Đồng ý 108 72.0 72.0 92.7 Rất đồng ý 11 7.3 7.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm Chính sách xúc tiến Cơng ty thường xun có chương trình khuyến Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 15 10.0 10.0 10.0 Đồng ý 106 70.7 70.7 80.7 Valid Rất đồng ý 29 19.3 19.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại Đ Chương trình khuyễn Cơng ty hấp dẫn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 26 17.3 17.3 17.3 Đồng ý 75 50.0 50.0 67.3 Valid Rất đồng ý 49 32.7 32.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 ho h in ̣c k Công ty thiết lập mối quan hệ tốt với Qúy khách Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 1.3 1.3 1.3 Trung lập 12 8.0 8.0 9.3 Valid Đồng ý 96 64.0 64.0 73.3 Rất đồng ý 40 26.7 26.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 ́H tê ́ uê Cơng ty có chương trình hỗ trợ bán hàng kịp thời (bảng kê, bảng hiệu,…) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 6.0 6.0 6.0 Trung lập 34 22.7 22.7 28.7 Valid Đồng ý 78 52.0 52.0 80.7 Rất đồng ý 29 19.3 19.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Hoạt động bán hàng Công ty đáp ứng đơn hàng xác theo yêu cầu Qúy khách số lượng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 5.3 5.3 5.3 Đồng ý 76 50.7 50.7 56.0 Valid Rất đồng ý 66 44.0 44.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại Đ Công ty giao hàng thời gian, địa điểm mà Qúy khách yêu cầu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 5.3 5.3 5.3 Đồng ý 98 65.3 65.3 70.7 Valid Rất đồng ý 44 29.3 29.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 ho h in ̣c k Cơng ty có phương tiện vận tải hỗ trợ việc vận chuyển cho Qúy khách Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 3.3 3.3 3.3 Đồng ý 66 44.0 44.0 47.3 Valid Rất đồng ý 79 52.7 52.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 ́H tê ́ uê Quý khách cảm thấy phương thức tốn hàng hóa linh hoạt Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 16 10.7 10.7 10.7 Đồng ý 102 68.0 68.0 78.7 Valid Rất đồng ý 32 21.3 21.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Quý khách hài lòng với việc kịp thời thu hồi sản phẩm lỗi (khơng quy cách, tình trạng…) Cơng ty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 1.3 1.3 1.3 Đồng ý 80 53.3 53.3 54.7 Valid Rất đồng ý 68 45.3 45.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Khả tiêu thụ Theo Qúy khách cơng ty có khả tiêu thụ sản phẩm tốt thời gian tới Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 3.3 3.3 3.3 Đồng ý 87 58.0 58.0 61.3 Valid Rất đồng ý 58 38.7 38.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại Đ Quý khách tiếp tục tiêu thụ sản phẩm Công ty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 30 20.0 20.0 20.0 Đồng ý 104 69.3 69.3 89.3 Valid Rất đồng ý 16 10.7 10.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 ̣c k ho h in Quý khách giới thiệu người khác tiêu thụ sản phẩm Công ty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 5.3 5.3 5.3 Đồng ý 98 65.3 65.3 70.7 Valid Rất đồng ý 44 29.3 29.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH ONE SAMPLE T-TEST Sản phẩm One-Sample Statistics N Mean Std Deviation ại Đ Công ty có chủng loại sản phẩm đa dạng Cơng tysản phẩm đảm bảo chất lượng Chất lượng sản phẩm Cơng ty ln có đồng Sản phẩm Công ty đáp ứng nhu cầu cần Std Error Mean 150 4.11 625 051 150 4.17 502 041 150 4.12 644 053 150 3.76 672 055 ho h in ̣c k One-Sample Test Test Value = t df Sig Mean 95% Confidence (2- Difference Interval of the tailed) Difference Lower Upper tê 2.089 149 038 01 21 4.232 149 000 173 09 25 2.281 149 024 120 02 22 -4.372 149 000 -.240 -.35 -.13 ́H 107 ́ Cơng ty có chủng loại sản phẩm đa dạng Cơng tysản phẩm đảm bảo chất lượng Chất lượng sản phẩm Công tyđồng Sản phẩm Cơng ty ln đáp ứng nhu cầu cần SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm Gía sản phẩm One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 150 4.44 524 043 150 4.47 587 048 150 4.13 527 043 150 4.19 552 045 150 4.35 636 052 ại Đ So với chất lượng sản phẩm mức giá Cơng ty đưa hợp lý Qúy khách So với sản phẩm đối thủ cạnh tranh có mặt thị trường thành phố Đơng Hà mức giá Cơng ty đưa hợp lý Qúy khách Công ty đảm bảo giá sản phẩm thỏa thuận ban đầu Quý khách cảm thấy giá sản phẩm thay đổi linh hoạt theo biến động thị trường Quý khách cảm thấy mức độ chiết khấu hấp dẫn Std Error Mean h in ̣c k ho One-Sample Test tê df ́H t Test Value = Sig Mean 95% (2- Difference Confidence tailed) Interval of the Difference Lower Upper ́ uê So với chất lượng sản phẩm mức giá Cơng ty đưa hợp lý Qúy khách So với sản phẩm đối thủ cạnh tranh có mặt thị trường thành phố Đơng Hà mức giá Cơng ty đưa hợp lý Qúy khách 10.278 149 000 440 36 52 9.871 149 000 473 38 57 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Công ty đảm bảo giá sản phẩm thỏa thuận ban đầu Quý khách cảm thấy giá sản phẩm thay đổi linh hoạt theo biến động thị trường Quý khách cảm thấy mức độ chiết khấu hấp dẫn 3.100 149 002 133 05 22 4.290 149 000 193 10 28 6.804 149 000 353 25 46 Nhân viên ại Đ One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Thái độ nhân viên thân thiện, 150 4.12 567 046 nhiệt tình, cởi mở với Qúy khách Quý khách cảm thấy nhân viên Cơng ty có khả giao tiếp, ứng 150 4.13 648 053 xử tốt, am hiểu kiến thức chuyên môn Đáp ứng kịp thời nhu cầu Qúy 150 4.19 628 051 khách Công ty có nhân viên bốc xếp, giao hàng xếp hàng bãi gọn gàng 150 3.85 548 045 cho Qúy khách h in ̣c k ho ́H tê One-Sample Test Thái độ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, cởi mở với Qúy khách Quý khách cảm thấy nhân viên Cơng ty có khả giao tiếp, ứng xử tốt, am hiểu kiến thức chuyên môn Đáp ứng kịp thời nhu cầu Qúy khách df ́ uê t Test Value = Sig Mean 95% (2- Difference Confidence tailed) Interval of the Difference Lower Upper 2.594 149 010 120 03 21 2.394 149 018 127 02 23 3.640 149 000 187 09 29 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm Cơng ty có nhân viên bốc xếp, giao hàng xếp hàng bãi gọn -3.277 gàng cho Qúy khách 149 001 -.147 -.24 -.06 Chính sách xúc tiến ại Đ One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Cơng ty thường xun có chương 150 4.09 535 044 trình khuyến Chương trình khuyễn 150 4.15 693 057 Công ty hấp dẫn Công ty thiết lập mối quan hệ tốt 150 4.16 614 050 với Qúy khách Cơng ty có chương trình hỗ trợ bán hàng kịp thời (bảng kê, bảng 150 3.85 800 065 hiệu,…) ̣c k ho One-Sample Test df h in t Test Value = Sig Mean (2- Difference tailed) ́H tê 2.135 149 034 2.711 149 007 3.192 149 -2.346 149 093 01 18 153 04 27 002 160 06 26 020 -.153 -.28 -.02 ́ uê Công ty thường xun có chương trình khuyến Chương trình khuyễn Công ty hấp dẫn Công ty thiết lập mối quan hệ tốt với Qúy khách Công ty có chương trình hỗ trợ bán hàng kịp thời (bảng kê, bảng hiệu,…) 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Hoạt động bán hàng One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean ại Đ Công ty đáp ứng đơn hàng xác theo yêu cầu Qúy khách số lượng Công ty giao hàng thời gian, địa điểm mà Qúy khách yêu cầu Công ty có phương tiện vận tải hỗ trợ việc vận chuyển cho Qúy khách Quý khách cảm thấy phương thức tốn hàng hóa linh hoạt Q khách hài lòng với việc kịp thời thu hồi sản phẩm lỗi (không quy cách, tình trạng…) Cơng ty 4.39 588 048 150 4.24 539 044 150 4.49 565 046 150 4.11 557 046 150 4.44 524 043 ̣c k ho 150 t h in One-Sample Test df ́H tê Test Value = Sig Mean 95% (2- Difference Confidence tailed) Interval of the Difference Lower Upper ́ uê Công ty đáp ứng đơn hàng xác theo yêu cầu Qúy khách số lượng Công ty giao hàng thời gian, địa điểm mà Qúy khách u cầu Cơng ty có phương tiện vận tải hỗ trợ việc vận chuyển cho Qúy khách Quý khách cảm thấy phương thức tốn hàng hóa linh hoạt 8.049 149 000 387 29 48 5.449 149 000 240 15 33 10.702 149 000 493 40 58 2.344 149 020 107 02 20 SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm Q khách hài lòng với việc kịp thời thu hồi sản phẩm lỗi (khơng quy cách, tình trạng…) Công ty 10.278 149 000 440 36 52 Khả tiêu thụ ại Đ One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Theo Qúy khách cơng ty có khả tiêu thụ sản phẩm tốt 150 4.35 545 045 thời gian tới Quý khách tiếp tục tiêu thụ sản 150 3.91 548 045 phẩm Công ty Quý khách giới thiệu người khác tiêu thụ sản phẩm Công 150 4.24 539 044 ty ̣c k ho h in One-Sample Test Test Value = t df Sig Mean 95% Confidence (2- Difference Interval of the tailed) Difference Lower Upper 149 -2.087 149 5.449 149 000 353 27 44 039 -.093 -.18 00 000 240 15 33 ́ uê 7.939 ́H tê Theo Qúy khách cơng ty có khả tiêu thụ sản phẩm tốt thời gian tới Quý khách tiếp tục tiêu thụ sản phẩm Công ty Quý khách giới thiệu người khác tiêu thụ sản phẩm Công ty SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm Đánh giá chung One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Sản phẩm cơng ty 150 4.04000 372142 030385 Gía sản phẩm công ty 150 4.31867 298629 024383 Nhân viên cơng ty 150 4.07167 349180 028510 Chính sách xúc tiến công ty 150 4.06333 389875 031833 Hoạt động bán hàng công ty 150 4.33333 278699 022756 ại Đ ho One-Sample Test Test Value = t df Sig (2Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper 1.316 149 190 040000 -.02004 10004 13.069 149 000 318667 27049 36685 2.514 149 013 071667 01533 12800 048 063333 00043 12624 000 333333 28837 37830 in ̣c k 1.990 149 h 14.648 149 ́H tê Sản phẩm cơng ty Gía sản phẩm cơng ty Nhân viên cơng ty Chính sách xúc tiến công ty Hoạt động bán hàng công ty ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Có Valid Không Total Tăng cường chất lượng sản phẩm Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 143 95.3 95.3 95.3 4.7 4.7 100.0 150 100.0 100.0 Đ ại ̣c k ho Có Valid Khơng Total Frequency 67 83 150 Đa dạng hóa mẫu mã Percent Valid Percent Cumulative Percent 44.7 44.7 44.7 55.3 55.3 100.0 100.0 100.0 Có Valid Khơng Total Tăng cường chương trình khuyến Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 146 97.3 97.3 97.3 2.7 2.7 100.0 150 100.0 100.0 Có Valid Khơng Total Tăng cường công tác hỗ trợ bán hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 77 51.3 51.3 51.3 73 48.7 48.7 100.0 150 100.0 100.0 h in Có Valid Khơng Total Gía bán hợp lý Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 8.0 8.0 8.0 138 92.0 92.0 100.0 150 100.0 100.0 ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Minh Tâm Có Valid Khơng Total Tích cực đào tạo nhân viên bán hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 36 24.0 24.0 24.0 114 76.0 76.0 100.0 150 100.0 100.0 Valid Không Khác Percent Valid Percent Cumulative Percent 100.0 100.0 100.0 Frequency 150 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Thị Lê – K48 QTKDTH – PH Quảng Trị ... .8 1. 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. 1 .1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm .8 1. 1.2 Vai trò tầm quan trọng hoạt động tiêu thụ sản phẩm 10 1. 1.3 Nội dung hoạt động tiêu thụ sản. .. VỰC TIÊU THỤ SẢN ại PHẨM 27 ho CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ ĐÁNH ̣c k GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SỐ ... ty giai đoạn 2 015 - 2 017 34 2 .1. 6 Đặc điểm nguồn lao động Công ty giai đoạn 2 015 - 2 017 36 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỐ 39 2.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 1 , Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay