Mối quan hệ giữa năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả kinh doanh trường hợp nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạntôn bảo khánh

115 1 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ … …… ại Đ ho ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: in MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN h KẾT QUẢ KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY tê TNHH TÔN BẢO KHÁNH ́H ́ uê SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN HUỲNH THI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: HOÀNG LA PHƯƠNG HIỀN HUẾ, 4/2018 i Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ … …… ại Đ ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k ĐỀ TÀI: in MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN h KẾT QUẢ KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY ́H tê TNHH TÔN BẢO KHÁNH ́ uê SVTH: TRẦN HUỲNH THI GVHD: Th.SHOÀNG LA PHƯƠNG HIỀN Lớp: K48 QTKD Niên khóa: 2014 - 2018 HUẾ, 5/2018 ii Đại học Kinh tế Huế Trong thời gian tìm hiểu nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng lực kinh doanh chủ doanh nghiệp đến kết kinh doanh doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu công ty TNHH Tôn Bảo Khánh” nhận giúp đỡ nhiệt tình cá nhân tổ chức Tơi xin bày tỏ lòng cám ơn kinh trọng đến tất tập thể cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đ Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn – Th.S Hoàng ại La Phương Hiền người tận tình hướng dẫn, đôn đốc bảo cho ho trình nghiên cứu đề tài Tơi xin chân thành cám ơn đến Ban giám hiệu, Khoa quản trị kinh doanh, ̣c k giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Huế - Đại Học Huế- Người trang bị in cho kiến thức quý báu để hồn thành khóa luận h Tơi xin đặc biệt cảm ơn Giám đốc công ty TNHH Tôn Bảo Khánh, ́H tơi hồn thành đề tài tê phận kinh doanh, kế tốn cơng ty khách hàng công ty giúp đỡ Mặc dù cố gắng nỗ lực để hoàn thành đề tài phạm vi ́ uê khả cho phép chắn không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận góp ý thầy giáo để khóa luận tơi hồn thiện nâng cao Xin chân thành cảm ơn ! Huế, ngày 23 tháng năm 2018 Sinh viên thực Trần Huỳnh Thi iii Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: 2.2 Mục tiêu cụ thể: 2.3 Câu hỏi nghiên cứu: Đ 3.Đối tượng nghiên cứu: ại Phạm vi nghiên cứu: ho Phương pháp nghiên cứu .3 5.1 Phương pháp thu nhập số liệu: ̣c k 5.2 Phương pháp phân tích số liệu: in PHẦN 2: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .6 ́H tê 1.1Khái niệm vai trò doanh nhân 1.1.1 Khái niệm doanh nhân ́ uê 1.1.2 Vai trò doanh nhân phát triển kinh tế xã hội 1.1.3 Vai trò doanh nhân doanh nghiệp 12 1.2 Năng lực kinh doanh doanh nhân .14 1.2.1 Khái niệm lực .14 1.2.2.Khái niệm lực kinh doanh số mơ hình nghiên cứu lực kinh doanh doanh nhân 15 1.2.2.1.Khái niệm lực kinh doanh .15 1.2.2.2 Một số mơ hình nghiên cứu lực kinh doanh doanh nhân 17 1.2.2.3 Khái niệm kết kinh doanh 23 iv Đại học Kinh tế Huế 1.3 Ảnh hưởng lực kinh doanh doanh nhân đến kết kinh doanh doanh nghiệp 24 1.3.1 Các giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng lực kinh doanh doanh nhân kết kinh doanh doanh nghiệp 24 1.3.2.Giả thuyết mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 1.3.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA CHỦ DOANH NGIỆP ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÔN BẢO KHÁNH .33 Đ 2.1 Tổng quan Công Ty TNHH Tôn Bảo Khánh .33 ại 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 ho 2.1.2 Sản phẩm công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 35 ̣c k 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 36 2.1.3.1 Chức .36 in 2.1.3.2 Nhiệm vụ 36 h 2.1.4 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban .37 tê 2.1.4.1 Địa bàn hoạt động công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 37 ́H 2.1.4.2 Cơ cấu tổ chức máy quản 38 ́ uê 2.1.5 Khái qt tình hình lao động Cơng Ty TNHH Tơn Bảo Khánh .39 2.1.6 Tình hình tài cơng ty qua năm 2015 – 2017Error! Bookmark not defined 2.1.7 Kết qủa hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2015- 2017 .42 2.2 Đánh giá ảnh hưởng lực kinh doanh chủ doanh nghiệp đến kết kinh doanh Công Ty TNHH Tôn Bảo Khánh 45 2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá: 47 2.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 47 2.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc: 52 v Đại học Kinh tế Huế 2.2.3 Đánh giá nhân viên lực kinh doanh chủ doanh nghiệp công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 55 2.2.3.1 Đánh giá nhân viên lực định hướng chiến lược 55 2.2.3.2 Đánh giá nhân viên lực nhận thức .56 2.2.3.3 Đánh giá nhân viên lực nắm bắt hội .57 2.2.3.4 Đánh giá nhân viên lực tổ chức lãnh đạo 58 2.2.3.5 Đánh giá nhân viên lực học tập: 59 2.2.3.6 Đánh giá nhân viên lực cá nhân: 60 2.2.4 Xem xét mối tương quan biến 61 Đ 2.2.5 Phân tích hồi quy đa biến .62 ại 2.2.5.1 Kiểm định độ phù hợp mơ hình kết kinh doanh 64 ho 2.2.5.2 Phân tích hồi quy đa biến 64 ̣c k CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN - CHỦ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TÔN BẢO KHÁNH .74 in 3.1.Giải pháp nâng cao lực định hướng chiến lược 74 h 3.2.Giải pháp nâng cao lực cam kết: 74 tê ́H 3.3.Giải pháp lực nhận thức: .75 3.4.Giải pháp nâng cao lực nắm bắt hội 75 ́ uê 3.5.Giải pháp lực tổ chức – lãnh đạo 76 3.6.Giải pháp lực thiết lập mối quan hệ 77 3.7.Giải pháp cho lực học tập .78 3.8.Giải pháp cho lựcnhân 78 PHẦN 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .80 A Kết luận 80 B Kiến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 83 PHỤ LỤC………………………………………………………………………85 vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn DNVVN: Doanh nghiệp vừa nhỏ DN: Doanh nghiệp NL: Năng lực SX: Sản xuất TM: Thương mại ại Đ CNH – HĐH: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG Bảng Định nghĩa hành vi lực kinh doanh doanh nhân 21 Bảng 2: Bộ thang đo lực kinh doanh doanh nhân kết kinh doanh doanh nghiệp 26 Bảng 3: Tình hình lao động cơng ty Tôn Bảo Khánh 39 Bảng 4: Tình hình tài cơng ty năm 2015-2017 40 Bảng 5: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm 2015 – 2017 43 Bảng 6: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu: 45 Đ Bảng 7: Bảng kết phân tích EFA lực kinh doanh doanh nhân 48 ại Bảng 8: Kết EFA độ tin cậy Chronbach alpha cho thang đo nhân tố ho lực kinh doanh 49 ̣c k Bảng 9: Kết phân tích EFA kết hoạt động kinh doanh 53 Bảng 10: Kết EFA độ tin cậy Chronbach alpha cho thang đo nhân tố in biến phụ thuộc 53 h Bảng 11: Đánh giá nhân viên lực định hướng chiến lược công ty ́H tê TNHH Tôn Bảo Khánh 55 Bảng 12: Đánh giá nhân viên lực nhận thức công ty TNHH Tôn ́ uê Bảo Khánh 56 Bảng 13: Đánh giá nhân viên lực nắm bắt hội công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 57 công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 57 Bảng 14 : Đánh giá nhân viên lực tổ chức lãnh đạo công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 58 Bảng 15: Đánh giá nhân viên lực học tập công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 59 Bảng 16: Đánh giá nhân viên lựcnhân công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 60 viii Đại học Kinh tế Huế Bảng 17: Hệ số tương quan Pearson lần 61 Bảng 18: Hệ số tương quan Pearson lần 62 Bảng 19: Độ phù hợp mơ hình 63 Bảng 20: Phân tích ANOVA 64 Bảng 21: Kết phân tích hồi quy đa biến 65 Bảng 22 - Kết luận giả thuyết 69 DANH MỤC SƠ ĐỒ Đ Sơ đồ 1: Mối quan hệ lực kinh doanh kết kinh doanh ại doanh nghiệp………………………………………………………………… 32 ho Sơ đồ 2: Bộ máy quảncông ty TNHH Tôn Bảo Khánh 38 Sơ đồ 3: Mơ hình ảnh hưởng lực kinh doanh doanh nhân đến ̣c k kết kinh doanh công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 68 h in ́H tê ́ uê ix Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài: Doanh nhân người phải đồng thời vào vai nhà kinh doanh, nhà quản trị nhà chuyên môn doanh nghiệp để làm tròn vai mình, họ cần phải hội đủ những phẩm chất lực kinh doanh cần thiết lực nắm bắt hội, lực định hướng chiến lược, lực tổ chức – lãnh đạo, lực chuyên môn nghiệp vụ… để chèo lái thuyền doanh nghiệp vượt qua bão khủng hoảng cập đỗ bến bờ thành công Những hạn chế lực kinh doanh ảnh hưởng lớn đến việc lập chiến lược phát triển, định hướng kinh doanh quản lý, phòng tránh rủi Đ ro pháp lý cho doanh nghiệp, hay nói cách khác làm suy giảm chất lượng kết ại hoạt động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp ho đa ngành đồng thời doanh nghiệp vào hoạt động 10 năm có nhiều ̣c k giải thưởng doanh nhân doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, top 100 doanh nhân trẻ có ý tưởng kinh doanh độc đáo Tuy chủ doanh nghiệp người trẻ in tuổi sở hữu điều hành đến tận 13 sở sản xuất vật liệu xây dựng buôn h bán nội thất khắp địa bàn Huế đồng thời tên Bảo Khánh nhắc đến tê nhiều người biết khơng Huế mà tỉnh thành lận cận Quảng Bình, ́H Quảng Trị… mặt khác phương châm kinh doanh công ty “Trung thực để làm ́ ăn lớn” làm tơi ấn tượng đa số doanh nghiệp luôn chạy theo lợi nhuận mà quên trung thực Khơng mà cơng ty đưa chiến lược quan tâm đến khách hàng là: “Đổi trả vô thời hạn không cần lý mà khách hàng khơng phải chịu chi phí nào” Đây lí tơi chọn cơng ty TNHH Tơn Bảo Khánh để nghiên cứu đề tài “Mối quan hệ lực kinh doanh doanh nhân kết kinh doanh: Trường hợp nghiên cứu công ty TNHH Tơn Bảo Khánh” Bên cạnh đó, xét mặt lý luận mối quan hệ lực kinh doanh doanh nhân kết kinh doanh doanh nghiệp nhận quan tâm nhiều học giả giới nhiên, chưa có thống mơ hình nghiên Khóa luận tốt nghiệp Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings nent Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulati Variance ve % 8.684 28.945 28.945 8.684 28.945 28.945 4.268 14.228 14.228 4.543 15.143 44.088 4.543 15.143 44.088 3.196 10.652 24.880 2.101 7.002 51.090 2.101 7.002 51.090 3.025 10.083 34.963 1.673 5.577 56.667 1.673 5.577 56.667 2.577 8.588 43.552 1.537 5.122 61.790 1.537 5.122 61.790 2.556 8.519 52.071 1.242 65.928 1.242 4.139 65.928 2.427 8.091 60.162 1.190 1.071 1.023 3.409 76.874 10 858 2.860 79.734 11 720 2.401 12 633 2.108 13 535 1.782 86.025 14 504 1.680 87.705 15 474 1.580 89.285 16 453 1.509 90.794 17 418 1.393 92.187 18 382 1.275 93.462 19 338 1.128 94.590 20 317 1.056 95.645 21 295 982 96.628 22 239 797 97.424 23 216 719 98.143 24 160 534 98.677 25 159 528 99.206 26 115 385 99.591 27 075 249 99.840 28 031 104 99.944 29 014 048 99.992 30 002 008 100.000 Đ 4.139 ại 69.895 1.190 3.967 69.895 2.128 7.093 67.255 3.570 73.465 1.071 3.570 73.465 1.530 5.100 72.354 1.023 3.409 76.874 1.356 4.520 76.874 82.135 84.243 h in ́H tê ́ uê Khóa luận tốt nghiệp ̣c k ho 3.967 92 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component xay dung moi quan he lau dai va dang tin cay hoc tap tu nhieu cach thuc khac luon cap nhat nhung van de moi giao tiep voi nguoi 836 834 786 744 Đ khac tri moi quan he ca ại nhan de phuc vu cho ap dung duoc nhung xac dinh nhung co hoi 835 uu tien nhung cong viec gan lien voi muc 802 h in kinh doanh dai han 627 ̣c k kien thuc va ky nang ho hoat dong kinnh doanh 703 tê tieu kinh doanh nhan thuc duoc nhung ́H chieu huong thay doi 789 ́ uê cua thi truong ket noi nhung hoat dong hien tai phu hop 741 voi muc tieu chien luoc danh gia cac rui ro tiem an ap dung duoc cac y tuong kinh doanh nhin thay cac van de mot cach moi me chap nhan nhung rui ro có the xay su dung hieu qua thoi gian Khóa luận tốt nghiệp 828 808 766 650 912 93 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền khong de hoat dong 904 kinh doanh that bai lang nghe nhung loi 571 phe binh co xay dung tri thai lac quan 565 931 kinh doanh kien dinh voi muc tieu kinh doanh dai han da 926 duoc xay dung cong hien het minh su Đ cho nghiep 557 571 ại doanh kinh xac dinh hang hoa mong muon h nam bat co hoi kinh phoi hop cong viec hoat dong kinh doanh lanh dao cap duoi uy quyen quan tri to chuc nguon luc ́ uê hoach 744 ́H tê doanh tot ke 890 in pham loi ich lap 907 ̣c k chu dong tim kiem san ho dich vu khach hang 830 697 620 741 681 dam phan voi nguoi 717 khac dong vien cap duoi Khóa luận tốt nghiệp 691 94 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations Phân tích nhân tố khám phá lần cho biến độc lập: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .838 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1417.530 190 Sig .000 ại Đ df ho Initial Eigenvalues ent Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% h in Total Extraction Sums of Squared ̣c k Compon Total Variance Explained 6.452 32.262 32.262 6.452 2.968 14.841 47.103 2.968 1.691 8.456 55.559 1.691 1.451 7.254 62.813 1.451 1.167 5.836 68.649 1.167 5.836 1.003 5.017 73.665 1.003 5.017 625 3.124 76.789 588 2.939 79.729 517 2.587 82.316 10 502 2.508 84.824 11 449 2.243 87.067 12 410 2.049 89.116 13 396 1.980 91.096 14 341 1.707 92.803 15 311 1.556 94.359 16 296 1.482 95.840 % of Cumulativ Variance e% 32.262 3.068 15.338 15.338 14.841 47.103 2.971 14.854 30.192 8.456 55.559 2.369 11.845 42.037 7.254 62.813 2.204 11.019 53.056 ́H ́ uê Khóa luận tốt nghiệp 32.262 tê Total 68.649 2.077 10.384 63.440 73.665 2.045 10.226 73.665 95 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền 17 255 1.275 97.116 18 236 1.180 98.296 19 187 936 99.231 20 154 769 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component xac dinh nhung co hoi kinh duoc nhung ại chieu huong thay doi cua thi truong Đ thuc 860 doanh dai han nhan 804 ho uu tien nhung cong viec gan lien voi muc tieu kinh ket noi nhung hoat dong ap dung duoc cac y tuong nhin thay cac van de mot chap nhan nhung rui ro có the xay xac dinh hang hoa dich vu khach hang mong muon chu dong tim kiem san pham loi ich nam bat co hoi kinh doanh tot hoc tap tu nhieu cach thuc khac luon cap nhat nhung van de moi Khóa luận tốt nghiệp 814 ́ uê cach moi me 822 ́H danh gia cac rui ro tiem an 830 tê kinh doanh h tieu chien luoc 752 in hien tai phu hop voi muc ̣c k doanh 803 681 912 893 741 837 755 96 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền ap dung duoc nhung kien 709 thuc va ky nang lang nghe nhung loi phe 838 binh co xay dung tri thai lac quan 821 kinh doanh su dung hieu qua thoi gian 778 phoi hop cong viec 869 lap ke hoach hoat dong 757 kinh doanh lanh dao cap duoi 651 Extraction Method: Principal Component Analysis Đ Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ại a Rotation converged in iterations ho A3.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc ̣c k Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc lần 1: in KMO and Bartlett's Test h Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy df 21 ́H Bartlett's Test of Sphericity 224.133 tê Approx Chi-Square 770 Sig .000 ́ uê Communalities Initial Extraction doanh thu tang 1.000 770 thi phan tang 1.000 751 1.000 500 1.000 626 1.000 581 su hai long cua khach hang doi voi doanh nghiep tang moi truong lam viec cang dc cai thien moi quan he voi doi tac cang phat trien Khóa luận tốt nghiệp 97 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi danh tien va uy tin cua cong ty cang tang su hai long cua nhan vien tang GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền 1.000 316 1.000 504 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings nt Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 2.931 41.876 41.876 2.931 41.876 41.876 2.360 33.712 33.712 1.116 15.937 57.813 1.116 15.937 57.813 1.687 24.101 57.813 882 12.599 ại 70.412 656 9.366 79.779 573 8.181 87.960 437 6.244 406 5.796 Đ ̣c k ho 94.204 100.000 in Extraction Method: Principal Component Analysis h a Component cang dc cai thien moi quan he voi doi tac cang phat trien su hai long cua khach hang doi voi doanh nghiep tang su hai long cua nhan vien tang danh tien va uy tin cua cong ty cang tang ́ uê moi truong lam viec 788 716 656 638 553 doanh thu tang 875 thi phan tang 820 Khóa luận tốt nghiệp ́H tê Rotated Component Matrix 98 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .761 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 197.775 df 15 Sig .000 ại Đ ho Communalities Initial Extraction 1.000 771 thi phan tang 1.000 750 1.000 in ̣c k doanh thu tang 1.000 642 1.000 654 1.000 477 su hai long cua khach hang cang dc cai thien su hai long cua nhan vien tang ́ uê cang phat trien ́H moi quan he voi doi tac tê moi truong lam viec 550 h doi voi doanh nghiep tang Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings ent Total 2.743 % of Cumulativ Variance e% 45.714 Khóa luận tốt nghiệp 45.714 Total 2.743 % of Cumulativ Variance e% 45.714 45.714 Total 2.172 % of Cumulativ Variance e% 36.206 36.206 99 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền 1.101 18.348 64.062 695 11.591 75.653 594 9.895 85.548 451 7.508 93.057 417 6.943 100.000 1.101 18.348 64.062 1.671 27.856 64.062 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component moi truong lam viec Đ 798 cang dc cai thien ại moi quan he voi doi tac cang phat trien 773 ho su hai long cua khach hang doi voi doanh nghiep tang 703 ̣c k su hai long cua nhan vien 602 tang in doanh thu tang 875 820 h thi phan tang Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ́H tê Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotation converged in iterations ́ uê Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df 705 151.670 10 Sig .000 Communalities Initial Khóa luận tốt nghiệp Extraction 100 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền doanh thu tang 1.000 780 thi phan tang 1.000 758 1.000 627 1.000 664 1.000 651 su hai long cua khach hang doi voi doanh nghiep tang moi truong lam viec cang dc cai thien moi quan he voi doi tac cang phat trien Extraction Method: Principal Component Analysis Đ Total Variance Explained Initial Eigenvalues ại Compone nt ho Total % of Cumulative Variance % 1.097 21.947 595 Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 47.667 2.383 47.667 47.667 1.871 37.419 37.419 69.614 1.097 21.947 69.614 1.610 32.195 69.614 11.892 81.506 508 10.159 91.665 417 8.335 100.000 Rotated Component Matrix a moi truong lam viec cang dc cai thien moi quan he voi doi tac cang phat trien su hai long cua khach hang doi voi doanh nghiep tang ́ uê Component ́H Extraction Method: Principal Component Analysis tê Loadings h 47.667 Loadings in 2.383 Rotation Sums of Squared ̣c k Extraction Sums of Squared 814 764 744 doanh thu tang 881 thi phan tang 831 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Khóa luận tốt nghiệp 101 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền a Rotation converged in iterations A.4 TƯƠNG QUAN Tương quan lần Correlations KQKD Pearson NLDHCL NLNT NLTCLD NLHT 046 000 000 589 000 000 038 140 140 140 140 140 140 140 ** ** 001 ** -.114 000 987 000 000 181 140 140 140 140 140 140 ** -.068 ** -.099 561 417 677 ** NLCN ** Correlation ** NLNBCH 572 ** 176 * KQKD Sig (2-tailed) N Pearson 561 NLDHCL Đ Correlation Sig (2-tailed) Correlation N Correlation 140 140 046 001 N 140 140 ** 469 ** 140 140 140 140 140 -.068 028 086 743 310 000 140 140 140 ** -.019 000 823 140 140 140 ** -.050 428 140 513 ** 000 N 140 140 140 543 ** 140 528 028 ́ uê 000 ** 528 244 000 572 ** 543 000 Sig (2-tailed) Correlation 513 ** 000 ́H 677 469 428 tê 987 Pearson 743 140 ** 086 536 536 305 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 310 000 N 140 140 140 140 140 140 140 * -.114 -.099 ** -.019 -.050 Sig (2-tailed) 038 181 244 000 823 555 N 140 140 140 140 140 140 Pearson Correlation NLCN 000 589 Correlation NLHT 000 Sig (2-tailed) Pearson NLTCLD 453 h NLNBCH ** in Pearson 417 ̣c k Sig (2-tailed) 140 ho Pearson NLNT 000 ại N 453 176 305 555 140 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Khóa luận tốt nghiệp 102 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Tương quan lần Correlations KQKD Pearson Correlation KQKD Pearson Correlation Sig (2-tailed) 140 ** ** -.114 ** 453 ** 000 181 140 140 140 140 140 ** ** -.099 000 000 244 140 140 140 ** -.019 000 823 140 140 140 ** -.050 453 140 140 140 ** ** ** 469 513 000 000 000 140 140 140 ** 543 000 000 572 ** 000 000 677 469 543 ** 528 ** 513 536 ** 528 536 000 000 000 000 140 140 140 140 140 140 -.114 -.099 -.019 -.050 555 140 * Pearson Correlation 176 Sig (2-tailed) 038 tê NLCN * 140 h N 176 140 in NLHT ** 140 ̣c k Pearson Correlation 572 140 ho N ** 140 417 ại Sig (2-tailed) 677 038 140 Đ NLTCLD ** NLCN 000 N Pearson Correlation 417 NLHT 000 000 N ** NLTCLD 000 Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) NLNT 000 561 Pearson Correlation NLNT 561 Sig (2-tailed) N NLDHCL NLDHCL 181 823 N 140 140 140 ́H * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 140 140 ́ uê ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .244 555 A5 HỒI QUY A5.1 Hồi quy lần Khóa luận tốt nghiệp 103 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed a Method NLCN, NLTCLD, NLDHCL, Enter b NLNT, NLHT a Dependent Variable: KQKD b All requested variables entered Model Summary Model R R Square Đ 780 a Std Error of the Square Estimate 608 594 ại Adjusted R 32934 a Predictors: (Constant), NLCN, NLTCLD, NLDHCL, NLNT, ̣c k ho NLHT a ANOVA Sum of Squares in Model df Mean Square h Residual 14.534 134 Total 37.110 139 4.515 41.627 000 b 108 ́H 22.575 Sig tê Regression F a Dependent Variable: KQKD ́ uê b Predictors: (Constant), NLCN, NLTCLD, NLDHCL, NLNT, NLHT Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized a t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) 436 256 NLDHCL 220 054 -.025 NLTCLD NLHT NLNT1 Beta Tolerance VIF 1.704 091 273 4.034 000 637 1.571 060 -.029 -.418 677 625 1.601 364 055 459 6.652 000 614 1.628 172 061 204 2.826 005 559 1.788 Khóa luận tốt nghiệp 104 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi NLCN GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền 129 032 223 4.083 000 980 1.021 a Dependent Variable: KQKD Collinearity Diagnostics M DEigen oime Condition Index a Variance Proportions value (Constant) NLDHCL NLNT NLTCLD NLHT NLCN dnsio en l 1.000 00 00 00 00 00 00 062 9.714 00 03 01 01 01 68 19.269 00 75 08 32 00 01 21.038 14 08 32 60 00 05 23.081 06 11 08 05 98 01 04 50 01 00 24 Đ 15.888 016 ại 14 013 011 ho 25.492 79 a Dependent Variable: KQKD ̣c k 009 Variables Entered/Removed Variables Entered Removed Method ́H Variables a tê Model h in A5.2 Hồi quy lần NLTCLD, NLDHCL, ́ uê NLCN, Enter b NLHT a Dependent Variable: KQKD b All requested variables entered Model Summary Model R 780 R Square a 608 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 596 32833 a Predictors: (Constant), NLCN, NLTCLD, NLDHCL, NLHT Khóa luận tốt nghiệp 105 Đại học Kinh tế Huế SVTH: Trần Huỳnh Thi GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền a ANOVA Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 22.556 5.639 Residual 14.553 135 108 Total 37.110 139 52.310 000 b a Dependent Variable: KQKD b Predictors: (Constant), NLCN, NLTCLD, NLDHCL, NLHT Coefficients Unstandardized Coefficients Standardized Đ Model Coefficients (Constant) Std Error ại B 400 357 NLHT 165 NLCN 130 269 4.031 000 653 1.531 052 451 6.831 000 667 1.498 058 196 2.828 005 604 1.656 4.140 000 986 1.015 031 225 h tê Collinearity Diagnostics Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 4.903 1.000 00 ́ uê l a ́H Mode Dimension VIF 098 054 a Dependent Variable: KQKD Collinearity Statistics 1.666 in NLTCLD Sig Tolerance 240 ̣c k 216 t Beta ho NLDHCL a 00 00 00 00 060 9.064 00 04 02 02 68 015 17.829 00 59 66 00 01 012 20.446 17 37 32 54 08 010 21.657 83 01 00 44 23 (Constant) NLDHCL NLTCLD NLHT NLCN a Dependent Variable: KQKD Khóa luận tốt nghiệp 106 ... kinh doanh doanh nhân kết kinh doanh: Trường hợp nghiên cứu cơng ty TNHH Tơn Bảo Khánh Bên cạnh đó, xét mặt lý luận mối quan hệ lực kinh doanh doanh nhân kết kinh doanh doanh nghiệp nhận quan. .. doanh công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 2.2 Mục tiêu cụ thể: Đ Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến doanh nhân, lực kinh doanh ại doanh nhân, mối quan hệ lực kinh doanh doanh nhân kết kinh ho doanh doanh... phù hợp cho đánh giá, phân ́ uê tích lực kinh doanh doanh nhân? - ́H 2.3 Câu hỏi nghiên cứu: tê doanh nghiệp Công Ty TNHH Tôn Bảo Khánh Năng lực kinh doanh chủ doanh nghiệp công ty Tôn Bảo Khánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả kinh doanh trường hợp nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạntôn bảo khánh , Mối quan hệ giữa năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả kinh doanh trường hợp nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạntôn bảo khánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay