Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH thương mại minh ngọc

182 1 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ KHÓA LUẬNTỐT NGHIỆP ̣c k ho in HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA h CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NGỌC ́H tê ́ uê TRẦN THỦY TIÊN KHÓA HỌC: 2014-2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ KHÓA LUẬNTỐT NGHIỆP ̣c k ho in HỒN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨMCỦA h CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NGỌC tê Giáo viên hướng dẫn: ́H Sinh viên thực hiện: TRẦN THỦY TIÊN TS HOÀNG QUANG THÀNH Khóa học: 2014- 2018 Huế, tháng 1/2018 ́ uê Lớp: K48C- Quản Trị Kinh Doanh Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập, xây dựng hồn thànhkhóa luận “Hồn thiện kênh phân phối sản phẩm công ty TNHH Thương Mại Minh Ngọc”, bên cạnh nổ lực thân vận dụng kiến thức tiếp thu trường, tìm tòi học hỏi thu thập thơng tin số liệu có liên quan đến đến đề tài, tơi nhận nhiều giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện Tiến sĩ Hoàng Quang Thành, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành giúp đỡ Bên cạnh tơi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể ban giám đốc, cán bộ, công Đ nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Ngọc cho ại phép tận tình giúp đỡ để tơi thuận lợi hồn thành đợt thực tập cuối ho khóa Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến phòng kế tốn phận bán hàng giúp đỡ tơi việc tìm hiểu thơng tin thu thập số liệu để tơi có tài ̣c k liệu hữu ích cho việc xây dựng khóa luận tốt nghiệp in Cuối xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Quản trị kinh doanh h trường Đại học Kinh Tế Huế suốt năm vừa qua truyền đạt nhiều tê học kinh nghiệm q báu qua tơi xin kính chúc q Thầy Cô dồi nhiều may mắn sống ́H sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp gặp ́ uê Mặc dù cố gắng nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp ý kiến q báu thầy giáo bạn để khóa luận hồn thiện Tôi xin trân trọng cảm ơn! Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2017 Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Bình qn chung CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNSG Doanh nhân Sài Gòn ĐVT Đơn vị tính HĐKD Người h NTD Kaiser-Meyer-Olkin in N Hoạt động kinh doanh ̣c k KMO Giá trị trung bình ho GTTB Gross Domestic Product ại GDP Đ BQC Người tiêu dùng tê Quản lý thị trường SL Số lượng TGTM Trung gian thương mại TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn VMS Kênh phân phối dọc ́H QLTT ́ uê i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ 1.3.2.1 Về không gian ại 1.3.2.2 Về thời gian ho 1.4 Phương pháp nghiên cứu ̣c k 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.4.2 Phương pháp tổng hợp xử lí số liệu .4 in 1.4.3 Phương pháp phân tích số liệu h 1.5 Kết cấu đề tài: .6 tê PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ́H CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ́ uê 1.1 Lý luận kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp .7 1.1.1 Khái niệm kênh phân phối sản phẩm 1.1.2 Bản chất kênh phân phối sản phẩm 1.1.3 Vai trò chức kênh phân phối sản phẩm .9 1.1.3.1 Vai trò 1.1.3.2 Chức năng: 10 1.1.4 Cấu trúc tổ chức hoạt động kênh phân phối sản phẩm .11 1.1.4.1 Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp .11 1.1.4.2 Tổ chức kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp 14 ii Đại học Kinh tế Huế 1.1.5 Hoạt động kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp 18 1.1.6 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kênh phân phối sản phẩm 19 1.1.6.1 Môi trường bên 19 1.1.6.2 Môi trường bên 27 1.2 Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp 30 1.2.1 Khái niệm hoàn thiện kênh phân phối 30 1.2.2 Nội dung hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp .31 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp .38 1.3 Cơ sở thực tiễn mơ hình nghiên cứu đề xuất .40 Đ 1.3.1.Một số vấn đề thực tiễn đặt việc hoàn thiện hệ thống kênh phân phối ại sản phẩm doanh nghiệp 40 ho 1.3.2 Kinh nghiệm thực tiễn hoàn thiện kênh phân phối học đối vớiCông ̣c k ty TNHH Thương mại Minh Ngọc 42 1.3.3 Các nghiên cứu liên quan 44 in 1.3.4 Mô hình đề xuất .45 h CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨMCỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NGỌC 47 ́H 2.1 Tổng quan công ty TNHH thương mại Minh Ngọc 47 2.1.1 Thông tin chung công ty TNHH thương mại Minh Ngọc 47 ́ uê 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty .47 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Công ty 49 2.1.4 Tình hình sử dụng lao động Cơng Ty: .51 2.1.5 Tình hình nguồn vốn tài sản Cơng ty 52 2.1.6 Đặc điểm sản phẩm kinh doanh Công ty 53 2.1.7 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 54 2.1.8 Đặc điểm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kênh phân phối sản phẩm Công Ty 55 2.1.8.1 Các nhân tố vĩ mô .56 iii Đại học Kinh tế Huế 2.1.8.2 Các nhân tố vi mô 58 2.2 Phân tích đánh giá thực trạng kênh phân phối sản phẩm công ty TNHH thương mại Minh Ngọc .61 2.2.1 Các loại kênh phân phối sản phẩm Công ty 61 2.2.2 Thực trạng tổ chức hệ thống kênh phân phối Công Ty 70 2.2.3 Thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty 71 2.2.4 Thực trạng công tác quản lý kênh phân phối sản phẩm Công ty .75 2.2.5 Đánh giá đối tượng điều tra kênh phân phối Công ty 77 2.2.5.1 Đánh giá khách hàng tổ chức đại lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty .77 Đ 2.2.5.2 Đánh giá NTD hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công Ty 90 ại 2.2.6 Đánh giá chung hệ thống kênh phân phối Công ty 113 ho 2.2.6.1 Những ưu điểm kênh 113 ̣c k 2.2.6.2 Những hạn chế kênh nguyên nhân .114 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN in PHỐI SẢN PHẨM 116 h 3.1 Định hướng Công ty TNHH Minh Ngọc 116 tê 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm Công ty 116 ́H 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty 116 ́ uê 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động kênh phân phối sản phẩm Cơng ty.117 3.2.3.Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động kênh phân phối sản phẩm Công ty 122 PHẦN III:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127 1.1 Kết luận 127 1.2 Kiến nghị 128 PHỤ LỤC iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ Hệ thống kênh phân phối truyền thống .14 Sơ đồ Hệ thống kênh phân phối dọc .15 Sơ đồ Mơ hình đánh giá khách hàng hiệu hoạt động kênh phân phối sản phẩm công ty TNHH thương mại Minh Ngọc .46 Sơ đồ Cơ cấu máy tổ chức Công ty TNHH thương mại Minh Ngọc .49 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tình hình lao động Công ty qua năm 2014-2016 .51 Bảng Tình hình nguồn vốn tài sản Công ty qua năm 2014-2106 52 Bảng Danh mục sản phẩm kinh doanh Công ty 54 Bảng Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm .54 Bảng Doanh thu tiêu thụ theo kênh Công ty qua năm 2014-2016 63 Bảng Mô tả đặc điểm khách hàng tổ chức đại lý điều tra .77 Bảng Đặc điểm mua hàng khách hàng tổ chức đại lý 79 Bảng Đánh giá khách hàng hiệu hoạt động kênh phân phối sản phẩm Công ty .81 Đ Bảng So sánh đánh giá khách hàng theo thâm niên hợp tác với Công ty 85 Bảng 10 So sánh đánh giá khách hàng theo lượng hàng mua từ Công ty 87 ại Bảng 11 Đề xuất khách hàng để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm ho Công ty .89 Bảng 12 Mô tả đặc điểm người tiêu dùng cửa hàng điều tra .90 ̣c k Bảng 13 Đặc điểm mua hàng người tiêu dùng cửa hàng .92 Bảng 14 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố 95 in Bảng 15 Kiểm định Cronbach’s Alpha lần nhóm nhân tố Cung cấp hàng h hóa .97 tê Bảng 16 Kiểm định Cronbach’s Alpha lần nhóm nhân tố Chương trình, ́H dịch vụ hỗ trợ khách hàng Công ty 98 Bảng 17 Bảng tổng hợp kết kiểm định Cronbach's Alpha 99 ́ uê Bảng 18 Kiểm định KMO and Bartlett's Test cho biến 100 Bảng 19 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA .101 Bảng 20 Bảng phân nhóm sau phân tích EFA 102 Bảng 21 Đánh giá khách hàng hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc 103 Bảng 22.Đề xuất khách hàng để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty .111 Bảng 23 So sánh đánh giá chung hai đối tượng khách hàng thực trạng kênh phân phối sản phẩm Công ty 112 vi Đại học Kinh tế Huế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.Lý chọn đề tài Có câu nói viết Brands Việt Nam rằng: “từ xe máy đến cà chua Việt Nam chịu chung số phận: rời khỏi tay nhà sản xuất, giá bán chuyện hên xui” theo báo cáo ngày 29.7.2017 Tổng cục Thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng đầu năm nước tăng 10% so với kỳ năm trước [1] Có nghĩa kinh tế Việt Nam nay, hoạt động dịch vụ phân phối bán lẻ ngày trở nên quan trọng có đóng góp đáng kể Trong bối cảnh Đ hội nhập kinh tế giới doanh nghiệp tạo hội để góp mặt vào ại “sân chơi thị trường” để tồn sân chơi doanh nghiệp phải có lĩnh khơng ngừng nỗ lực vươn lên ho ` Bản chất tồn cạnh tranh, sống không chấp nhận quan ̣c k niệm “an phận” kinh doanh khơng thể Thị trường tạo nhiều hội đưa khơng thách thức buộc doanh nghiệp phải vượt qua in Thị trường dịch vụ phân phối bán lẻ hấp dẫn nhu cầu tiêu dùng h tất yếu 90 triệu dân khách du lịch tê Nằm thị trường rộng lớn ấy, thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế ́H ngày tận dụng ưu phát huy tiềm để trở thành trung tâm kinh tế lớn quan trọng trở nên hấp dẫn nhà đầu tư ́ uê thương mại nước Nắm bắt bối cảnh này, công ty TNHH thương mại Minh Ngọc không ngừng đa dạng hóa mặt hàng phân phối liên tục tìm khách hàng để mở rộng mạng lưới phân phối phạm vi tồn tỉnh nói riêng nước nói chung Một báo Doanh nhân Sài Gòn viết: “về bản, nắm kênh phân phối nắm nhà sản xuất Việc xây dựng mạng lưới phân phối chiến lược quan trọng nhất, khó khăn tốn doanh nghiệp” Cho nên chuỗi cung ứng nhà phân phối có vai trò chủ chốt việc cung cấp hàng hóa đến tay khách hàng nhà phân phối lâu năm thị Đại học Kinh tế Huế 13 362 1.809 95.999 14 295 1.476 97.475 15 265 1.324 98.799 16 125 626 99.425 17 115 575 100.000 18 -1.977E- 2.614E-016 100.000 -9.884E- ại 017 017 ho 20 017 Đ 19 5.228E- -1.368E- 017 016 100.000 Rotated Component Matrixa h in ̣c k -2.736E- 100.000 Component tê ́H Giao hang nhanh chong, kip thoi hoa Nhin chung, quy khach hai long ve chuong trinh va dich vu ho tro cua Cong Ty Giao hang dung don hang ma quy khach yeu cau Chuong tinh ho tro trung bay san pham co gia tri cao Ho tro day du cho quy khach cac trang thiet bi 870 ́ uê Ho tro tot cho quy khach viec doi tra hang dong bo va dung cu ban hang 870 833 800 800 767 Đại học Kinh tế Huế Nhin chung, quy khach hai long ve yeu to cung cap hang hoa cua Cong Ty 767 Gai san pham co tinh canh tranh cao so voi thi 773 truong Nhin chung, quy khach thay hai long ve chinh 726 sach ban han Thanh toan tien loi, chinh xac va chuyen nghiep 722 Phuong thuc dat hang thuan tien 716 Cong Ty co chinh sach uu dai tot va thuong xuyen 668 co cac chuong trinh khuyen mai Đ Gia san pham ro rang va on dinh 609 ại Nhin chung, quy khach hai long ve cach tri ho 896 quan he ca nhan cua Cong Ty voi quy khach quy khach ̣c k Cong Ty san sang chia se rui ro ve hang hoa voi 832 771 h quy khach vao dip le, Tet in Cong Ty hay tang qua hoac co nhung uu dai cho Cong Ty luon nam ro thong tin cua quy khach ́H quy khach tê Cong Ty thuong xuyen tham hoi va quan tam den cho quy khach ve chuong trinh khuyen mai cua 705 ́ uê Nhan vien thi truong luon cap nhat va bien tot 716 840 san pham Nhan vien thi truong am hieu ve san pham cua Cong Ty 801 Đại học Kinh tế Huế Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations IV KIỂM ĐỊNH ONE SAMPLE T-TEST CHƯƠNG TRÌNH, DỊCH VỤ HỖ TRỢ One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Mean 752 059 752 059 Error Đ Std ại Ho tro tot cho quy khach viec doi 160 hang nhanh chong, kip thoi chung, 160 quy 3.48 Ty ́ uê Giao hang dung don hang ma quy khach 160 059 ́H vu ho tro cua Cong 744 tê chuong trinh va dich 160 h khach hai long ve 3.48 in Nhin ̣c k Giao ho tra hang hoa 3.48 3.59 827 065 3.59 827 065 yeu cau Chuong tinh ho tro trung bay san pham 160 co gia tri cao Đại học Kinh tế Huế Ho tro day du cho quy khach cac trang thiet bi dong bo va 160 3.51 777 061 160 3.51 777 061 dung cu ban hang Nhin chung, quy khach hai long ve yeu to cung cap hang hoa cua Cong Ty ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Upper Ho tro tot cho quy khach viec doi -8.724 159 000 -.519 -.64 -.40 159 000 -.519 -.64 -.40 159 000 -.525 -.64 -.41 -.413 -.54 -.28 -.54 -.28 tra hang hoa Giao hang nhanh -8.724 Đ chong, kip thoi ại Nhin chung, quy khach hai long ve chuong Giao hang dung don hang ma quy khach -6.308 159 in ̣c k cua Cong Ty -8.931 ho trinh va dich vu ho tro 000 h yeu cau trung bay san pham co -6.308 159 000 -7.937 159 000 -.487 -.61 -7.937 159 000 -.487 -.61 Ho tro day du cho quy dong bo va dung cu -.413 ́ uê gia tri cao khach cac trang thiet bi ́H tê Chuong tinh ho tro -.37 ban hang Nhin chung, quy khach hai long ve yeu to cung cap hang hoa cua Cong Ty -.37 Đại học Kinh tế Huế CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean Gai san pham co tinh canh tranh cao so voi 160 3.58 773 061 3.79 778 061 3.74 789 062 734 058 thi truong Nhin chung, quy khach thay hai long 160 Đ ve chinh sach ban han ại Thanh toan tien loi, chinh xac va chuyen 160 Phuong thuc dat hang thuan tien ̣c k ho nghiep 160 3.46 in Cong Ty co chinh h sach uu dai tot va 3.64 mai va on dinh 160 3.59 One-Sample Test Test Value = 795 ́ uê Gia san pham ro rang 056 ́H chuong trinh khuyen 704 tê thuong xuyen co cac 160 063 Đại học Kinh tế Huế t df Sig (2- Mean tailed) Difference 95% Confide nce Interval of the Differen ce Lower Gia san pham co canh tranh Đ tinh truong 159 000 -.425 -.55 hai long ve chinh sach ̣c k thay 001 -.206 -.33 -.263 -.39 ho Nhin chung, quy khach -6.951 ại cao so voi thi -3.354 159 in ban han h Thanh toan tien 159 -9.257 159 000 ́ uê Phuong thuc dat ́H chuyen nghiep 000 tê loi, chinh xac va -4.208 -.538 -.65 thuong xuyen co -6.405 159 000 -.356 -.47 159 000 -.406 -.53 hang thuan tien Cong Ty co chinh sach uu dai tot va cac chuong trinh khuyen mai Gia san pham ro rang va on dinh -6.461 Đại học Kinh tế Huế QUAN HỆ CÁ NHÂN One-Sample Statistics N Nhin chung Mean Std Std Deviation Mean 3.33 680 054 3.39 718 057 769 061 Error quy khach hai long ve cach tri quan he 160 ca nhan cua Cong Ty voi quy khach Đ Cong Ty san sang ại chia se rui ro ve hang 160 hoa voi quy khach ho Cong Ty hay tang qua cho quy khach vao ̣c k hoac co nhung uu dai 160 in dip le, Tet Ty thuong 3.41 thong tin cua quy 160 3.41 721 khach ́ uê Cong Ty luon nam ro khach 057 ́H 160 quan tam den quy tê xuyen tham hoi va h Cong 3.50 730 058 Đại học Kinh tế Huế One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower Upper Nhin khach hai long ve -12.446 159 000 -.669 -.77 -.56 -.612 -.72 -.50 -.62 -.38 Đ he ca nhan cua ̣c k cach tri quan khach ại Cong Ty voi quy chia se rui ro ve hang hoa voi quy ho Cong Ty san sang -10.790 159 000 in khach h Cong Ty hay tang uu dai cho quy -8.226 ́H tê qua hoac co nhung 159 000 -.500 -10.421 159 000 -.594 -.71 -.48 ro thong tin cua -10.177 159 000 -.587 -.70 -.47 ́ uê khach vao dip le, Tet Cong Ty thuong xuyen tham hoi va quan tam den quy khach Cong Ty luon nam quy khach Đại học Kinh tế Huế HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean Nhan vien thi truong luon cap nhat va bien tot cho quy khach ve chuong trinh 160 3.84 836 066 3.47 816 065 khuyen mai cua san Đ pham ại Nhan vien thi truong am hieu ve san pham 160 ̣c k ho cua Cong Ty One-Sample Test in Test Value = df h t Sig (2- 95% Confidence tê tailed) Mean Difference Interval of the ́H bien tot cho quy khach ve chuong trinh khuyen Lower ́ uê Nhan vien thi truong luon cap nhat va Difference 2.364 Upper 159 019 -.156 -.29 -.03 159 000 -.531 -.66 -.40 mai cua san pham Nhan vien thi truong am hieu ve san pham cua Cong Ty 8.236 Đại học Kinh tế Huế V KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ - Kiểm định phân phối chuẩn Tests of Normality Kolmogorov-Smirnova Statistic Nhìn chung, df Shapiro-Wilk Sig Statistic df Sig q khách hài lòng sách bán hàng 0,242 160 0,000 0,849 160 0,000 160 0,000 00,843 160 0,000 0,000 0,836 160 0,000 160 0,000 Công ty chung, Đ Nhìn q ại khách hài lòng sách cung cấp 0,283 ho hàng hóa Cơng ty chung, quý khách hài lòng 0,289 160 h in chương trình dịch ̣c k Nhìn vụ hỗ trợ Cơng ty chung, q ́H khách hài lòng tê Nhìn 160 0,000 cách trì quan hệ 0,287 160 0,000 Cơng ty Nhìn chung, 0,839 ́ 0,287 nhân viên thị trường quý khách hài lòng cá nhân Công ty với quý khách - Kiểm định phi tham số Kruskal- Wallis + Theo lượng mua hàng bình quân 0,817 160 0,000 Đại học Kinh tế Huế Ranks Vui lòng cho N Mean Rank 62 81,07 biết lượng mua hàng bình quân hiên quý khách Cơng ty Dưới triệu/ tháng khách hài lòng - triệu/ tháng 47 77,17 - triệu/ tháng 40 81,53 11 87,77 Đ Nhìn chung, quý sách ại bán hàng triệu/ ho Công ty Trên tháng 160 ̣c k Tổng triệu/ 83,37 - triệu/ tháng 47 76,69 sách - triệu/ tháng 40 83,60 cung cấp hàng Trên hóa Cơng ty tháng 11 69,32 Tổng 160 tháng khách hài lòng h Nhìn chung, q in 62 ́H tê Dưới triệu/ triệu/ ́ uê Dưới 62 79,50 - triệu/ tháng 47 74,86 chương tình, - triệu/ tháng 40 86,90 dịch vụ hỗ trợ Trên Công ty tháng 11 86,95 Nhìn chung, q tháng khách hài lòng Tổng triệu/ 160 Đại học Kinh tế Huế Dưới Nhìn chung, quý hoạt triệu/ 62 82,27 - triệu/ tháng 47 74,40 - triệu/ tháng 40 91,88 11 55,18 tháng khách hài lòng động nhân viên Trên thị trường triệu/ tháng Công ty Tổng Dưới Nhìn chung, quý triệu/ 62 76,01 - triệu/ tháng 47 81,78 - triệu/ tháng 40 84,29 11 86,59 tháng khách hài lòng Đ cách trì ại quan hệ cá nhân Trên triệu/ ho Công ty với quý khách 160 tháng h Nhìn chung, q khách hài lòng sách bán hàng Cơng ty Nhìn chung, q khách hài lòng sách cung cấp hàng hóa Cơng ty Nhìn chung, q khách hài lòng chương tình, dịch vụ hỗ trợ Cơng ty Nhìn chung, quý khách hài lòng hoạt động nhân viên thị trường Cơng ty Nhìn chung, q khách hài lòng cách trì quan hệ cá nhân Công ty với quý khách 0,627 1,621 2,036 7,958 1,317 3 3 0,890 0,655 0,565 0,047 0,725 ́H tê ́ uê ) in Test Statisticsa,b ChiSquare df Asymp Sig 160 ̣c k Tổng Đại học Kinh tế Huế a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Vui long cho biet luong mua hang binh quan hien tai cua quy khach tu Cong Ty? + Theo thâm niên mua hàng Ranks Quý khách N Mean Rank mua sản phẩm Công ty TNHH thương mại Minh Ngọc Đ ại chung, quý Dưới năm 63 88,51 - năm 52 67,13 - năm 36 82,94 Trên năm 91,94 khách hài lòng sách bán hàng Công ty Tổng quý khách hài lòng Nhìn chung, q khách hài lòng chương tình, dịch vụ hỗ trợ Cơng ty Nhìn chung, quý khách hài lòng hoạt 85,82 - năm 52 73,42 36 81,22 81,28 - năm Trên năm Tổng 160 Dưới năm 63 83,79 - năm 52 73,65 - năm 36 82,17 Trên năm 90,39 Tổng 160 Dưới năm 63 77,32 - năm 52 84,58 ́ hàng hóa Cơng ty 63 ́H sách cung cấp Dưới năm tê chung, 160 h Nhìn in ̣c k ho Nhìn bao lâu? Đại học Kinh tế Huế động nhân viên - năm 36 80,64 thị trường Công ty Trên năm 78,67 Tổng 160 Dưới năm 63 79,91 khách hài lòng - năm 52 85,34 cách trì quan hệ - năm 36 77,46 cá nhân Công ty Trên năm 68,83 với quý khách Tổng 160 Nhìn chung, quý Test Statisticsa,b ại Đ Nhìn chung, q khách hài lòng sách bán hàng Cơng ty Nhìn chung, q khách hài lòng chương tình, dịch vụ hỗ trợ Cơng ty Nhìn chung, q khách hài lòng hoạt động nhân viên thị trường Công ty Nhìn chung, q khách hài lòng cách trì quan hệ cá nhân Cơng ty với q khách 2,284 0,861 1,595 3 0,835 0,661 7,927 2,422 3 0,048 0,490 0,516 ́H tê ́ uê ChiSquare df Asymp Sig h in ̣c k ho Nhìn chung, q khách hài lòng sách cung cấp hàng hóa Cơng ty ... THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM tê CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH NGỌC 47 ́H 2.1 Tổng quan công ty TNHH thương mại Minh Ngọc 47 2.1.1 Thông tin chung công ty TNHH thương mại Minh Ngọc. .. lý luận thực tiễn kênh phân phốisản phẩm doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng phân phối sản phẩm hoạt động tổ chức kênh phân phối sản phẩm công ty TNHH thương mại Minh Ngọc Chương 3: Định... chức hệ thống kênh phân phối Công Ty 70 2.2.3 Thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty 71 2.2.4 Thực trạng công tác quản lý kênh phân phối sản phẩm Công ty .75 2.2.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH thương mại minh ngọc , Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH thương mại minh ngọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay