Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012015 của công ty cổ phần dệt may huế

128 1 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ̣c k ho HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG h tê THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 CỦA CÔNG TY ́H CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ́ uê HỒ THỊ KIM LINH Huế, tháng 01 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ̣c k ho HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG h tê THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 CỦA CÔNG TY ́H CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ́ uê SINH VIÊN THỰC HIỆN HỒ THỊ KIM LINH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THS HỒ SỸ MINH LỚP: K48B – QTKD MÃ SV: 14K4021090 KHÓA HỌC : 2014 - 2018 Huế, tháng 01 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh Lời cảm ơn! ại Đ Để hoàn thành khóa luận này, ngồi nỗ lực thân, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích, cung cấp hành trang vô quý giá giúp em vững bước tương lai Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Hồ Sỹ Minh, người tận tâm bảo giải đáp thắc mắc cho em trình làm Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh, chị Phòng Nhân Công ty Cổ phần Dệt May Huế tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế với môi trường làm việc doanh nghiệp Mặc dù bận rộn với công việc dành thời gian bảo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em thu thập thơng tin bổ ích để hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn đến người thân, gia đình bạn bè ln động viên, khích lệ em q trình học tập thực khóa luận Trong q trình thực tập, chưa có nhiều kinh nghiệm kiến thức hạn chế nên khóa luận nhiều thiếu sót, em mong nhận góp ý quý báu từ quý thầy cô anh chị Công ty để em rút hạn chế hồn thiện đường tới Cuối em kính chúc thầy thật dồi sức khỏe để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Em xin chân thành cảm ơn! h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Huế, ngày…tháng…năm 2018 Sinh viên Hồ Thị Kim Linh SVTH: Hồ Thị Kim Linh i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH vii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix Đ PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ại Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 ̣c k 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu in Phương pháp nghiên cứu .3 h 4.1 Phương pháp thu thập liệu tê 4.1.1 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp .3 ́H 4.1.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp ́ uê 4.2 Phương pháp phân tích liệu Cấu trúc khóa luận PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 1.1 Một số khái niệm chất lượng hệ thống quản lý chất lượng .5 1.1.1 Chất lượng 1.1.2 Quản lý chất lượng 1.1.3 Các nguyên tắc quản lý chất lượng 10 1.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TC ISO 9001:2015 11 1.2.1 Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 9001 11 SVTH: Hồ Thị Kim Linh ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh 1.2.2 Lợi ích tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 13 1.2.3 Các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 – 2015 14 1.3 Phương pháp đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TC ISO 9001:2015 17 1.4 Hoạt động quản lý chất lượng ngành may mặc .27 1.5 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 28 1.5.1 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 28 1.5.2 Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) 30 Đ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT ại LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 CỦA CÔNG TY CỔ ho PHẦN DỆT MAY HUẾ 33 ̣c k 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Dệt May Huế 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 in 2.1.1.1 Khái quát chung .33 h 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 33 tê 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 35 ́H 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Công ty .35 2.1.4 Sơ đồ máy tổ chức 35 ́ uê 2.1.4.1 Sơ đồ máy tổ chức CTCP Dệt May Huế 35 2.4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phận Công ty 37 2.1.5 Kết hoạt động CTCP Dệt May Huế giai đoạn 2014 - 2016 39 2.1.5.1 Tình hình sử dụng lao động CTCP Dệt May Huế giai đoạn 2014 2016 .39 2.1.5.2 Tình hình tài sản nguồn vốn CTCP Dệt May Huế giai đoạn 2014 2016 .42 2.1.5.3 Tình hình kết kinh doanh CTCP Dệt May Huế giai đoạn 20142016 .44 SVTH: Hồ Thị Kim Linh iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh 2.2 Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TC ISO 9001:2015 Công ty Cổ phần Dệt May Huế .46 2.2.1 Bối cảnh tổ chức 47 2.2.1.1 Hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức 47 2.2.1.2 Hiểu nhu cầu mong đợi bên quan tâm .48 2.2.1.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng 51 2.2.1.4 Hệ thống quản lý chất lượng trình hệ thống .51 2.2.2 Sự lãnh đạo 54 2.2.2.1 Sự lãnh đạo, cam kết hướng vào khách hàng .54 2.2.2.2 Chính sách chất lượng .56 Đ 2.2.2.3 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức 57 ại 2.2.3 Hoạch định 57 ho 2.2.3.1 Hành động giải rủi ro hội .57 ̣c k 2.2.3.2 Mục tiêu chất lượng hoạch định để đạt mục tiêu 61 2.2.3.3 Hoạch định thay đổi 63 in 2.2.4 Hỗ trợ 64 h 2.2.4.1 Nguồn lực 64 tê 2.2.4.2 Năng lực 68 ́H 2.2.4.3 Nhận thức 69 2.2.4.4 Trao đổi thông tin 69 ́ uê 2.2.4.5 Thông tin lập thành văn .70 2.2.5 Điều hành 73 2.2.5.1 Hoạch định kiểm soát điều hành 73 2.2.5.2 Yêu cầu sản phẩm dịch vụ 73 2.2.5.3 Kiểm soát sản phẩm dịch vụ bên cung cấp .74 2.2.5.4 Sản xuất cung cấp dịch vụ 76 2.2.5.4.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ 76 2.2.5.4.2 Nhận biết xác định nguồn gốc 78 2.2.5.4.3 Tài sản khách hàng nhà cung cấp bên 78 2.2.5.4.4 Bảo toàn 79 SVTH: Hồ Thị Kim Linh iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh 2.2.5.4.5 Các hoạt động sau giao hàng 79 2.2.5.4.6 Kiểm soát thay đổi 79 2.2.5.5 Chuyển giao sản phẩm dịch vụ 79 2.2.5.6 Kiểm sốt đầu khơng phù hợp .80 2.2.6 Đánh giá kết hoạt động 82 2.2.6.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 82 2.2.6.2 Sự thỏa mãn khách hàng .83 2.2.6.3 Xem xét lãnh đạo 84 2.2.7 Cải tiến 84 2.3 Đánh giá chung tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Đ TC ISO 9001:2015 Công ty Cổ phần Dệt May Huế .86 ại CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ho CHẤT LƯỢNG THEO TC ISO 9001:2015 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT ̣c k MAY HUẾ 92 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty 92 in 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TC ISO 9001:2015 h Công ty Cổ phần Dệt May Huế 93 tê 3.2.1 Hoàn thiện sách chất lượng mục tiêu chất lượng 94 ́H 3.2.3 Hoàn thiện nguồn nhân lực 97 3.2.4 Hồn thiện hệ thống q trình 99 ́ 3.2.5 Hồn thiện cơng tác theo dõi, đo lường cải tiến hệ thống .99 3.2.6 Đánh giá thứ tự ưu tiên cho giải pháp 103 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 3.1 Kết luận 106 3.2 Đề xuất, kiến nghị 107 3.2.1 Kiến nghị với nhà nước 107 3.2.2 Kiến nghị với Công ty Cổ phần Dệt May Huế 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO .109 PHỤ LỤC SVTH: Hồ Thị Kim Linh v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sử dụng lao động CTCP Dệt May Huế giai đoạn 2014 2016 .40 Bảng 2.2:Tình hình tài sản nguồn vốn CTCP Dệt May Huế giai đoạn 2014 - 2016 42 Bảng 2.3: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh CTCP Dệt May Huế giai đoạn 2014- 2016 44 Bảng 2.4: Đánh giá mức độ rủi ro 59 Đ Bảng 2.5: Doanh thu lợi nhuận tháng đầu năm 2017 62 ại Bảng 2.6: Nguồn lực công ty tháng đầu năm 2017 64 Bảng 2.7: Tình trạng cảnh báo nhà cung ứng 75 ho Bảng 3.1: Các cơng cụ kiểm sốt chất lượng thống kê 102 ̣c k Bảng 3.2: Đánh giá tầm quan trọng giải pháp 103 Bảng 3.3: Đánh giá tính khả thi giải pháp 104 in Bảng 3.4: Xếp hạng mức độ ưu tiên cho giải pháp .104 h ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Thị Kim Linh vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.2: Lợi ích việc áp dụng ISO 9001:2015 13 Sơ đồ 1.3: Mối quan hệ q trình theo TC ISO 9001:2000 29 Sơ đồ 2.2: Các q trình Công ty .52 Sơ đồ 3.1: Quy trình xây dựng triển khai mục tiêu 94 Sơ đồ 3.2:Quy trình phân tích liệu 101 HÌNH Đ Hình 1.1: Các giai đoạn phát triển quản lý chất lượng .8 ại Hình 2.1: Phiếu kiểm soát khiếu nại khách hàng 55 ho Hình 2.2: Biểu mẫu đánh giá rủi ro trình 59 ̣c k Hình 2.3: Quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn 71 Hình 2.4 : Phiếu Báo cáo không phù hợp hành động xử lý, khắc phục, phòng in ngừa .81 h Hình 2.5: Biểu mẫu đánh giá nội 85 ́H tê Hình 3.1: Chu trình Deming 95 ́ uê SVTH: Hồ Thị Kim Linh vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT : Cán công nhân viên CSCL : Chính sách chất lượng CTCP : Cơng ty Cổ phần CWQI : Cải tiến chất lượng toàn GĐ : Giám Đốc GĐĐH : Giám Đốc Điều hành HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lượng Huegatex : Công ty Cổ phần Dệt May Huế ISO : Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm ại Đ CBCNV ̣c k ho KHXNK : Kế hoạch xuất nhập MTCL : Mục tiêu chất lượng in PTGĐ : Phó Tổng Giám Đốc h : Đảm bảo chất lượng QC : Kiểm soát chất lượng QI : Kiểm tra chất lượng QLCL : Quản lý chất lượng QM : Quản lý chất lượng SQC : Kiểm tra thống kê TC : Tiêu chuẩn TGĐ : Tổng Giám Đốc TQC : Kiểm tra chất lượng toàn diện TQM : Quản lý chất lượng toàn diện ́H ́ uê SVTH: Hồ Thị Kim Linh tê QA viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh vào nội dung cần thống kê, đặc điểm hoạt động thống kê để lựa chọn cơng cụ phân tích đánh giá phù hợp 3.2.6 Đánh giá thứ tự ưu tiên cho giải pháp Để xác định thứ tự ưu tiên cho giải pháp nên sử dụng tiêu chí sau: - Thứ nhất: tầm quan trọng giải pháp dựa vào cấp độ: Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Bảng 3.2: Đánh giá tầm quan trọng giải pháp STT Giải pháp Tầm quan Đ trọng ại Giải thích Hồn thiện sách Quan trọng (2) Nhằm nâng cao tính khả thi ho chất lượng mục tiêu Là gương phản ánh hoạt tài liệu (1) động doanh nghiệp Hoàn thiện nguồn Rất quan trọng Là tảng thành cơng nhân lực (3) Hồn thiện hệ thống Rất quan trọng Là sở để đánh giá hiệu trình (3) ́H tê HTQLCL ́ Bình thường h Hồn thiện hệ thống in ̣c k chất lượng việc thực mục tiêu Hồn thiện cơng tác theo Quan trọng (2) Giải pháp hỗ trợ cho giải dõi, đo lường cải tiến pháp cở sở cho hoạt động cải hệ thống tến hệ thống - Thứ hai, tính khả thi giải pháp dựa vào mức độ: Khó Trung bình Dễ SVTH: Hồ Thị Kim Linh 103 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh Bảng 3.3: Đánh giá tính khả thi giải pháp STT Giải pháp Tính khả thi Hồn thiện sách Trung bình (2) chất lượng mục tiêu Giải thích Đòi hỏi tâm lãnh đạo chất lượng Hoàn thiện hệ thống tài Dễ (3) liệu Hoàn thiện nguồn nhân Trung bình (2) lực Để nguồn nhân hiểu rõ áp dụng yêu cầu cần thời gian dài Đ Hồn thiện hệ thống Khó (1) Đòi hỏi tham gia ại trình ho Hồn thiện cơng tác theo thành viên tổ chức Trung bình (2) hạn chế ̣c k dõi, đo lường cải tiến hệ thống Nguồn lực để thực in h - Kết hợp tiêu chí trên, ta xếp hạng thứ tự ưu tiên cho giải pháp tê sau: Giải pháp Hồn thiện sách chất lượng Tầm quan trọng*Tính Xếp hạng khả thi ưu tiên 2*2=4 ́ uê STT ́H Bảng 3.4: Xếp hạng mức độ ưu tiên cho giải pháp mục tiêu chất lượng Hoàn thiện hệ thống tài liệu 1*3=3 Hoàn thiện nguồn nhân lực 3*2=6 Hồn thiện hệ thống q trình 3*1=3 5 Hồn thiện cơng tác theo dõi, đo 2*2=4 lường cải tiến hệ thống (Nguồn: Đề xuất tác giả) SVTH: Hồ Thị Kim Linh 104 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh Giải pháp vừa quan trọng, vừa có tính khả thi cao chọn để tiến hành trước, giải pháp có tích số (Tầm quan trọng*Tính khả thi) lựa chọn giải pháp có tính khả thi cao thực trước Các giải pháp thực theo thứ tự sau: Hoàn thiện nguồn lực Hồn thiện sách chất lượng mục tiêu chất lượng Hồn thiện cơng tác theo dõi, đo lường cải tiến hệ thống Hoàn thiện hệ thống tài liệu Hoàn thiện hệ thống trình ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Thị Kim Linh 105 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Thế giới chuyển sang giai đoạn chất lượng vận động cách phức tạp, nhiều chiều, vừa tạo hội, vừa đặt thách thức cho tất doanh nghiệp đối vợi phát triển Các phương thức cạnh tranh số lượng giá khơng coi điều kiện tiên việc mua bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ Thay vào “chất lượng” - chất lượng tuyệt hảo, chất lượng chìa khố thành cơng kinh doanh thương trường Vì vậy, cần coi chất lượng phương thức cạnh tranh tạo hội kinh doanh, giữ vững Đ chiếm lĩnh thị trường ại Tuy nhiên, tổ chức doanh nghiệp nói đến chất lượng làm Muốn có khả cạnh tranh, nâng cao ho suất chất lượng, doanh nghiệp cần sớm thay đổi không trang thiết bị máy ̣c k móc, đầu tư vốn mà phải áp dụng phương pháp QLCL mới, khoa học phù hợp với loại hình doanh nghiệp Ban lãnh đạo CTCP Dệt May Huế nhận in thức điều tâm xây dựng, trì cải tiến HTQLCL Cơng ty h theo TC ISO 9001:2015 Tuy nhiên, trình triển khai áp dụng, đến tê HTQLCL Công ty tồn số điểm chưa phù hợp ́H Qua phân tích thực trạng HTQLCL theo TC ISO 9001:2015 CTCP Dệt ́ uê May Huế, khóa luận xác định không phù hợp HTQLCL Cơng ty là: cách xây dựng mục tiêu chưa hiệu quả; hiệu lực hệ thống tài liệu chưa cao, chưa có đổi thống nhất; công tác quản lý nguồn lực chưa đem lại kết mong đợi; trình chưa thực hoạch định; công tác theo dõi, đo lường cải tiến hệ thống lõng lẻo Để góp phần nâng cao hiệu áp dụng HTQLCL theo TC ISO 9001:2015 CTCP Dệt May Huế, khóa luận đề xuất giải pháp: hoàn thiện CSCL MTCL, hoàn thiện hệ thống tài liệu, hoàn thiện trình hệ thống, xây dựng công cụ đo lường cải tiến hệ thống Với giải pháp này, nguồn lực có, cộng với tâm đồng lòng Ban lãnh đạo, chắn CTCP Dệt May Huế thực được, tạo SVTH: Hồ Thị Kim Linh 106 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh tảng cho việc cải tiến liên tục không ngừng nâng cao hiệu HTQLCL Cơng ty, góp phần đảm bảo tồn phát triển Công ty môi trường cạnh tranh 3.2 Đề xuất, kiến nghị 3.2.1 Kiến nghị với nhà nước Hiện nay, Ngành Dệt may nước ta đà phát triển Tuy nhiên, khơng có sách, chiến lược phát triển đồng bộ, dài hạn với chủ động đầu tư, đổi công nghệ, nâng cao công tác quản trị, chủ động nguồn ngun, phụ liệu… từ phía doanh nghiệp ngành dệt may khó cạnh trạnh với đối thủ thị trường, bối cảnh quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế Đ ngày sâu rộng mạnh mẽ Do đó, khóa luận đưa số kiến nghị nhà ại nước sau: ho - Nhà nước nên quy hoạch khu công nghiệp khu kinh tế trọng ̣c k điểm đất nước, có khu công nghiệp dệt may để kết nối hạ tầng giao thông, tạo sức hút cho nhà đầu tư để vận chuyển hàng hóa thời gian ngắn in nhất, chi phí thấp h - Quan tâm đến việc đầu tư nhà máy xử lý nước thải đạt chuẩn quốc tế, bảo ́H xuất sang nước đón nhận tê đảm mơi trường xanh cho người dân bảo đảm cho sản phẩm ta - Giáo dục, đào tạo doanh nghiệp quản lý rủi ro trình hoạt ́ uê động - Nhà nước cần ổn định chế sách từ thuế, hải quan, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bao hiểm y tế minh bạch, rõ ràng để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh, khơng phải lo suốt ngày “đối phó” với sách thay đổi liên tục - Song song với việc đẩy mạnh sản xuất nguyên phụ liệu nước, nhà nước cần đẩy mạnh việc phối hợp với doanh nghiệp khối ASEAN số doanh nghiệp nước chủ động đặt đơn hàng có tính chiến lược dài để tạo ổn định cho nguồn nguyên phụ liệu.12 12 http://tanchau.com.vn/chitiet-34-Nganh-det-may-5-kien-nghi-de-xuat-len-Thu-tuong-Chinh-phu.html SVTH: Hồ Thị Kim Linh 107 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh - Ngoài ra, nhà nước cần điều tiết sách vĩ mơ để tiếp tục có tính tốn, cân đối phù hợp tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam với đồng tiền quốc gia để không bị yếu xuất 3.2.2 Kiến nghị với Công ty Cổ phần Dệt May Huế Qua việc tìm hiểu HTQLCL CTCP Dệt May Huế số tồn nêu trên, em xin đưa vài kiến nghị HTQLCL Công ty sau: - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực HTQLCL phận - Có sách khuyến khích, động viên nhân viên trực tiếp làm công tác chất lượng để thu hút giữ chân cán có lực - Tăng cường kiểm soát, kiểm tra điểm theo yêu cầu q Đ trình ại - Tăng cường cơng tác đào tạo đào tạo lại, nâng cao tay nghề cho cơng nhân ho nhân viên văn phòng ̣c k - Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm để kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu in khách hàng h - Phối hợp chặt chẽ với phòng QLCL suốt trình xây dựng trì ́H tê hệ thống để đảm bảo thống nhất, đồng toàn hệ thống ́ uê SVTH: Hồ Thị Kim Linh 108 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bộ Công Thương (2015), Hiện trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 ngành Dệt May Việt Nam Công ty Cổ phần Dệt May Huế, Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (2015), Viện suất Việt Nam (Vietnam National Productivity Institude) Hoàng Thị Thu Thủy (2011), “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo theo TCVN ISO 9001:2008 Công ty Cổ phần xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình”, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Mỹ rút khỏi TPP, “cú sốc” cho xuất Việt? (2016), Thời báo kinh doanh Đ Nguyễn Thị Thoa (2008), “ Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ại ISO 9001:2000 ngành Dệt May Việt Nam”, Trường Đại học ngoại thương Hà ho Nội PGS.TS Đỗ Thị Ngọc (2015), Giáo trình Quản trị chất lượng, Trường Đại ̣c k học Thương mại, Hà Nội Sổ tay văn hóa Cơng ty Cổ phần Dệt May Huế in TCVN 5201:1994 (ISO 9001 - 1987), Hệ chất lượng - Mơ hình đảm bảo chất h lượng thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt dịch vụ kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường tê 10 TCVN 5814-1994 - Quản Lý Chất Lượng Và Đảm Bảo Chất Lượng - ́H Thuật Ngữ Và Định Nghĩa, Bộ Khoa học Công nghệ TCVN ISO 8402 : 1999 (TCVN ISO 8402 : 1999 hoàn toàn tương đương ́ uê 11 với ISO 8402 : 1994), Quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng - Thuật ngữ định nghĩa, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường 12 TCVN ISO 9000:2000 (ISO 9000 : 2000), Hệ thống quản lý chất lượng Cơ sở từ vựng, Bộ Khoa học Công nghệ 13 TCVN ISO 9000:2007 (ISO 9000 : 2005) - Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở từ vựng, Xuất lần 3, Bộ Khoa học Công nghệ 14 TCVN ISO 9001 : 2008, Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu, Bộ Khoa học Công nghệ 15 TCVN ISO 9001- 2015, Hệ thống quản lí chất lượng – Các yêu cầu, Bộ Khoa học Công nghệ SVTH: Hồ Thị Kim Linh 109 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 16 GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh TCVN ISO 9001:1996 (ISO 9001 : 1994), Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng thiết kế, triển khai sản xuất, lắp đặt dịch vụ kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường 17 TCVN ISO 9001:2000, Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu, Bộ Khoa học Công nghệ 18 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Hệ thống quản lý chất lượng 9001: 2015 (2015), Bộ Khoa học Công nghệ Tài liệu tham khảo tiếng Anh Aguayo, Rafael (1990) Dr Deming: the American who taught the Japanese about Quality Armand.V Feigenbaum (1994), Quality and Productivity Forum ại Đ International Oranization for Standardization BICC II Cheminn de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Genava, Switzeland ISO 9001:2015 Free Chesklist Interal Quality Management System Audit ho Philip Bayard (1979), Three Experts on Quality Management ̣c k Văn Pháp luật Quyết định số 169/2004/QĐ-BCN việc chuyển công ty Dệt – May Huế in thành Công ty Cổ phần Dệt – May Huế Quyết định 140/QĐ – TCLĐ ngày 19/01/1994 Bộ Công thương việc h tê chuyển đổi tổ chức hoạt động nhà máy Sợi Huế thành Công ty Dệt Huế Quyết định số 169/2004/QĐ-BCN ngày 9/12/2004 Bộ Công thương ́H việc chuyển công ty Dệt – May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt – May Huế ́ uê Quyết định số 2722/2005/QĐ-BCN ngày 25/08/2005 Bộ Công thương việc chuyển công ty Dệt – May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt – May Huế Quyết định số 712/QĐ – TTg ngày 21/05/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đếm năm 2020” Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng Website http://acsregistrars.vn/to-chuc-quoc-te-ve-tieu-chuan-hoa-iso http://cafef.vn/my-roi-tpp-co-lo-cho-det-may-20161206144033053.chn http://finance.vietstock.vn/1/1/HDM/tai-tai-lieu.htm SVTH: Hồ Thị Kim Linh 110 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh http://hanhgia.com/vi/san-pham-dich-vu/31-iso-9000/215-7-nguyen-tacquan-ly-chat-luong.html http://nscl.vn/hien-trang-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-9001trong-nganh-det-may-viet-nam/ http://nscl.vn/hien-trang-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-9001trong-nganh-det-may-viet-nam/ http://pnq.com.vn/news/Dich-vu-tu-van-Iso/Cac-van-de-thuong-gap-trongap-dung-ISO-787/ http://tanchau.com.vn/chitiet-34-Nganh-det-may-5-kien-nghi-de-xuat-lenThu-tuong-Chinh-phu.html http://www.isovietnam.vn/dao-tao-tu-van-7-cong-cu-thong-ke-spc.html 11 ại Đ 10 http://www.i-tsc.vn/iso-9001-2015/tu-van-iso-9001-2015/tieu-chuan-iso9001-2015-la-gi-tu-van-iso-9001-2015.html http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/33377702-nang-cao-suc-canh- ho tranh-thuc-day-det-may-xuat-khau.html http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/32501802-tao-dieu- ̣c k 12 kien-thuc-day-xuat-khau-det-may.html http://www.quacert.gov.vn/vi/tin-tuc-noi-bat.nd149/tieu-chuan-quoc-te- in 13 iso-90012015-va-huong-chuyen-doi-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-iso- h ́H pham/c/17253127.epi tê 90012008-sang-iso-90012015.i427.html 14 https://baomoi.com/tam-quan-trong-cua-viec-nang-cao-chat-luong-san- 16 ́ uê 15 https://toc.123doc.org/document/596311-1-co-so-ly-luan-cua-chatluong-dich-vu.htm https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html SVTH: Hồ Thị Kim Linh 111 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh PHỤ LỤC PHỤ LỤC I PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào quý Anh/Chị! Em sinh viên K48- Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Hiện em thực đề tài “Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Công ty Cổ phần Dệt May Huế” Rất mong Anh/Chị dành thời gian đóng góp ý kiến giúp em hồn thành nghiên cứu Ý kiến đóng góp Anh/Chị có ý nghĩa với thành cơng đề tài nghiên cứu Em xin cam Đ đoan toàn thơng tin thu thập giữ bí mật phục vụ cho mục đích ại nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ nhiệt tình quý Anh/Chị Em xin chân thành cảm ơn! Nội dung 4.1 Hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức Cơng ty có xác định vấn đề bên bên ngồi khơng? Các vấn đề bên bên (điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức) xác định nào? 4.2 Hiểu nhu cầu mong đợi bên quan tâm Công ty có xác định bên quan tâm nhu cầu bên quan tâm không? Hoạt động xác định nhu cầu bên quan tâm (các đơn vị, khách hàng, người lao động, đơn vị thi công) nào? Việc triển khai thực yêu cầu cập nhật thay đổi pháp luật chế định thực nào? 4.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng Phạm vi HTQLCL xác định nào? 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng q trình hệ thống Các q trình Cơng ty xác đinh theo tiêu chuẩn (xác định đầu vào, đầu ra, phương pháp thực mối tương tác hoạt động)? Hoạt động phân tích hiệu q trình triển khai nào? Các trình ban hành áp dụng nào? 5.1.1 Sự lãnh đạo cam kết Lãnh đạo thực điều chỉnh, truyền đạt, hướng hoạt động Công ty nào? CSCL MTCL nhằm đạt sứ mệnh nêu lãnh đạo cao triển khai nào? h in ̣c k ho Câu hỏi ́H tê SVTH: Hồ Thị Kim Linh ́ uê 112 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh ại Đ Sự tham gia lãnh đạo trình xây dựng, trì cải tiến HTQLCL thực nào? 5.1.2 Hướng vào khách hàng Các hoạt động để xác định nhu cầu mong đợi khách hàng thực nào? Các yêu cầu khách hàng ghi nhận giải nào? Các ý kiến khiếu nại khách hàng, giải nào? 5.2 Chính sách chất lượng CSCL nêu rõ nhu cầu mong đợi khách hàng bên quan tâm? Việc truyền đạt triển khai thực cam kết nêu CSCL thực nào? 5.3 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức Lãnh đạo thực phân công, truyền đạt vai trò trách nhiệm người Công ty nào? Việc xác định truyền đạt trách nhiệm đến thành viên Công ty thực nào? Cách thiết lập chức năng, nhiệm vụ phòng ban thực nào? 6.1 Hành động giải rủi ro hội Công ty thực việc giải rủi ro hội hoạt động trình? Việc giải rủi ro hội thực nào? Các đơn vị đánh giá rủi ro nào? 6.2 Mục tiêu chất lượng hoạch định để đạt mục tiêu Các cam kết Cơng ty CSCL chuyển hóa thành mục tiêu đơn vị có phù hợp khơng? Việc triển khai MTCL đến đơn vị, thành viên Cơng ty thực nào? Tính khả thi đo lường kết việc hoàn thành mục tiêu đơn vị thực nào? 6.3 Hoạch định thay đổi Các nhu cầu thay đổi Công ty thực nào? Ví dụ? 7.1.1 Nguồn lực – Khái qt Cơng ty có xác định nguồn lực (nhân sự, sở hạ tầng, môi trường cho trình,…) cho việc thực mục tiêu, đáp ứng yêu cầu khách hàng không? 7.1.2 Nhân lực Kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân viên để đảm bảo tính sẳn sàng kịp thời nguồn nhân lực cho phát triển Công ty thực nào? Các biện pháp khuyến khích tham gia hỗ trợ người việc cải tiến hiệu lực hiệu Công ty nào? 10 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 11 12 13 SVTH: Hồ Thị Kim Linh 113 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 14 15 16 GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh 17 h in ̣c k 19 7.1.6 Tri thức tổ chức Công ty cung cấp đầy đủ, sẳn sàng phù hợp quy định, quy trình, hướng dẫn, cho việc vận hành trình nào? 7.2 Năng lực Công ty xác định lực người lao động làm việc kiểm soát Công ty nào? Việc xác định lực thực nào? 7.3 Nhận thức Việc truyền đạt CSCL MTCL thực nào? Các thành viên Công ty thấu hiểu MTCL CSCL nào? 7.4 Trao đổi thông tin Các đơn vị thực trao đổi thông tin nào? Việc xác định truyền đạt thông tin đến thành viên Công ty thực nào? 7.5 Thông tin lập văn Thông tin lập thành văn xây dựng trì nào? Việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, cải tiến hệ thống tài liệu đơn vị thực nào? Công ty thực kiểm sốt thơng tin lập thành văn nào? 8.1 Hoach định kiểm soát điều hành Các đơn vị lập kế hoạch kiểm sốt q trình nào? 8.2 Yêu cầu sản phẩm dịch vụ Công ty trao đổi với khách hàng vấn đề nào? Các yêu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ xác định nào? Công ty xem xét yêu cầu khách hàng nào? ho 18 ại Đ 7.1.3 Cơ sở hạ tầng Việc quản lý cung cấp trang thiết bị cho hoạt động trình thực nào? Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Công ty cung cấp trì nào? 7.1.4 Mơi trường cho việc vận hành q trình Cơng ty xây dựng môi trường làm việc hiệu cần thiết cho vận hành trình nào? Hoạt động kiểm sốt an tồn sức khỏe cho người lao động làm việc công trường thực nào? (Về xã hội, tâm lý, vật lý, ) 7.1.5 Các nguồn lực theo dõi đo lường Cơng ty có đảm bảo đầy đủ thiết bị đo lường cho hoạt động sản xuất giám sát khơng? Hoạt động kiểm sốt (bảo quản, hiệu chuẩn, kiểm định,…) nhằm đảm bảo tính xác kết đo lường thực nào? ́H tê 20 22 23 SVTH: Hồ Thị Kim Linh ́ uê 21 114 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 24 25 26 27 GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh 28 ại Đ 8.3 Thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ (Không áp dụng) 8.4 Kiểm sốt sản phẩm dịch vụ bên ngồi cung cấp Các sản phầm dịch vụ kiểm soát nào? Xây dựng chuẩn mực, tiến hành đánh giá lựa chọn nhà cung ứng (các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị,…) thực nào? 8.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ Cơng ty thực việc kiểm sốt sản phẩm dịch vụ nào? Các quy định nhận biết, truy tìm nguồn gốc chất lượng sản phẩm Công ty thực nào? Tài sản khách hàng nhà cung cấp bên ngồi đảm bảo? Cơng ty thực hoạt động sau giao hàng nào? Các thay đổi ảnh hưởng đến sản xuất cung cấp dịch vụ giải nào? 8.6 Chuyển giao sản phẩm dịch vụ Công ty hoạch định để xác nhận phù hợp sản phẩm dịch vụ nào? 8.7 Kiểm sốt đầu khơng phù hợp Sự không phù hợp sản phẩm thơng tin dạng văn kiểm sốt nào? Hoạt động phân tích phơng phù hợp nhằm cung cấp thơng tin cho cải tiến q trình sản phẩm thực nào? 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá Cơng ty khuyến khích tổ chức thực hoạt động đo lường, phân tích, cải tiến để đo lường, phân tích cơng việc nào? Việc thu thập, ghi nhận xử lý thông tin khách hàng (bao gồm: hài lòng khách hàng, ý kiến chất lượng sản phẩm dịch vụ,…) thực nào? 9.2 Đánh giá nội Công ty thực đánh giá nội nào? 9.3 Xem xét lãnh đạo Hoạt động xem xét lãnh đạo thực nào? Các đơn vị triển khai thực kết luận lãnh đạo nào? 10 Cải tiến Các hành động khắc phục không phù hợp có triển khai nào? Có ghi nhận thành hồ sơ? Việc sử dụng phương pháp công cụ cải tiến để nâng cao hiệu hoạt động thực nào? h in ̣c k ho 29 32 SVTH: Hồ Thị Kim Linh ́ uê 31 ́H tê 30 115 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh PHỤ LỤC II PHÒNG KH-XNK MAY BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Năm báo cáo 2016 Thực tháng 12/2016 trị giá HĐ (USD) Số lượng ại Theo thị trường/tên nước ĐVT Đ CHỈ TIÊU 1,318,067 ho Xuất trực tiếp: Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo trị giá Tính đủ (USD) 3,371,671.68 5,179,759.09 Chiếc Mexico Chiếc Indonexia Chiếc Chi Lê Chiếc Đài loan Chiếc 425 Bỉ Chiếc 482 Thụy Điển Chiếc UAE Chiếc Thổ Nhĩ Kỳ Chiếc 279 382.95 Isarel Chiếc 180 241.80 Pháp Chiếc 64 90.24 Mỹ Chiếc 1,211,204 2,785,726.58 4,578,725.67 Anh Chiếc 74,376 416,957.61 416,957.61 Malaysia Chiếc 14,282,781 trị giá HĐ (USD) trị giá Tính đủ (USD) 28,957,849.40 53,714,044.56 41,305 362,622.62 362,622.62 48,240.77 48,240.77 2,436 14,790.36 14,790.36 7,029 609 736.89 3,562.65 609 736.89 3,562.65 847 1,176.07 5,554.71 847 1,176.07 5,554.71 616.25 2,902.75 425 616.25 2,902.75 710.98 3,639.14 482 710.98 3,639.14 192 390.24 1,129.92 2,339.25 11,111.19 279 382.95 1,828.05 180 241.80 1,137.00 45,363.83 45,692.79 26,805,138.75 51,532,403.69 135,124 780,170.54 780,170.54 60,690 412,266.41 412,266.41 h in tê 1,653 ́H 1,828.05 uê 1,137.00 419.20 6,337 ́ SVTH: Hồ Thị Kim Linh ̣c k Nhật Bản Số lượng 13,942,983 116 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Sỹ Minh Singapore Chiếc 11,534 73,265.73 73,265.73 29,945 207,394.01 207,394.01 HongKong Chiếc 902 6,999.28 6,999.28 1,874 15,281.12 15,281.12 Canada Chiếc 11,057 53,557.34 53,557.34 35,553 169,322.05 173,652.33 Thái Lan Chiếc 3,672 16,419.60 16,419.60 17,274 105,454.87 105,454.87 Nhập trực tiếp: Hồng kông 2,321,568.51 2,321,568.51 3,982,711.51 23,669,810.74 23,669,810.74 kg 86,712.60 697,210.42 697,210.42 910,860.19 6,579,004.37 6,579,004.37 kg 18,243.41 218,118.71 218,118.71 143,372.97 1,172,287.11 1,172,287.11 ại Đ Đài loan 319,188.27 kg 59,147.13 442,006.57 442,006.57 605,660.51 4,449,373.74 4,449,373.74 Trung Quốc kg 130,423.72 842,327.47 842,327.47 1,804,127.84 9,048,807.88 9,048,807.88 Thái Lan kg 4,360 33,947.40 33,947.40 Indonexia kg 7,263 84,767.84 84,767.84 Mỹ kg 6.80 977.88 977.88 Việt Nam (XNK chỗ) kg 2,300,644.54 2,300,644.54 ho Hàn quốc 1,318,067 319,188.27 3,371,671.68 3,371,671.68 2,321,568.51 kg 35,243.21 413,688.38 Vải, cổ, bo kg 283,945.06 1,907,880.13 Nơi nhận: 14,282,781 5,179,759.09 2,321,568.51 14,282,781 3,982,711.51 413,688.38 1,907,880.13 28,957,849.40 28,957,849.40 23,669,810.74 53,714,044.56 53,714,044.56 23,669,810.74 846,333.73 5,319,386.38 5,319,386.38 3,136,377.78 18,350,424.36 18,350,424.36 uê Phụ liệu hàng may mặc 507,060.64 5,179,759.09 ́H Nhập trực tiếp: 1,318,067 87,914.54 tê chiec 87,914.54 h Quần, áo T-Shirt, Polo-Shirt 33,990.80 in 21,857.20 Theo mặt hàng Xuất trực tiếp: 33,990.80 ̣c k 2,804.21 ́ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam ( để b/c) - VCCI ĐN, Sở Công Thương ( để b/c) - Lưu VT, NS SVTH: Hồ Thị Kim Linh 117 ... dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Đ TC ISO 9001:2015 Công ty Cổ phần Dệt May Huế .86 ại CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ho CHẤT LƯỢNG THEO TC ISO 9001:2015... THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT ại LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 CỦA CÔNG TY CỔ ho PHẦN DỆT MAY HUẾ 33 ̣c k 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Dệt May Huế 33 2.1.1... TC ISO ́ uê 9001:2015 Công ty Cổ phần Dệt May Huế - Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TC ISO 9001:2015 Công ty Cổ phần Dệt May Huế Phần 3: Kết luận kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012015 của công ty cổ phần dệt may huế , Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012015 của công ty cổ phần dệt may huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay